SlideShare a Scribd company logo
♥ขอบข่ายของโครงงานแต่ละประเภท 
ดำเนินงำนโดยนักเรียน เป็นผู้ริเริ่มสร้ำงสรรค์และครูอำจำรย์ เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษำ 
1. เป็นกิจกรรมกำรเรียนให้นักเรียนศึกษำ ค้นคว้ำ ปฏิบัติดัวยตนเองโดยอำศัยหลักวิชำกำรทำง ทฤษฎีตำมเนื้อหำโครงงำนนั้นๆ หรือจำกประสบกำรณ์และกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ได้พบเห็นมำกแล้ว 
2. นักเรียนทุกคนพิจำรณำจัดทำโครงงำนด้วยตนเอง หรือเป็นกลุ่มโดยใช้ระยะเวลำสั้นๆ เป็น ภำคเรียน หรือมำกว่ำก็ได้ แล้วแต่โครงงำนเล็กหรือใหญ่ 
3. นักเรียนเป็นผู้พิจำรณำริเริ่มสร้ำงสรรค์ คัดเลือกโครงงำนที่จะศึกษำค้นคว้ำปฏิบัติด้วยตนเอง ตำมควำมถนัด สนใจ และควำมพร้อม 
4. นักเรียนเป็นผู้เสนอโครงงำน รำยละเอียดของโครงงำน แผนปฏิบัติงำนและกำรแปลผล รำยงำนผลต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อดำเนินงำนร่วมกันให้บรรลุตำมจุดหมำยที่กำหนดไว้ 
5. เป็นโครงงำนที่เหมำะสมกับควำมรู้ ควำมสำมำรถของนักเรียนตำมวัยและสติปัญญำ รวมทั้ง กำรใช้จ่ำยเงินดำเนินงำนด้วย 
♥โครงงานคอมพิวเตอร์ แบ่งตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำนดังนี้ 
- กำรพัฒนำสื่อเพื่อกำรศึกษำ 
- กำรพัฒนำเครื่องมือ 
- กำรทดลองทฤษฎี 
- กำรประยุกต์ใช้งำน 
- กำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์
♥ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัยในทุกสำขำวิชำ ดังนั้นโครงงำนคอมพิวเตอร์จึงมีควำม หลำกหลำยทั้ง ในลักษณะของเนื้อหำ กิจกรรม และประโยชน์หรือผลงำนที่ได้ โครงงำนคอมพิวเตอร์มี หลำยประเภท ในที่นี้แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ โครงงำนพัฒนำสื่อเพื่อกำรศึกษำ (Educational Media Development) โครงงำนพัฒนำเครื่องมือ (Tools Development) โครงงำนจำลองทฤษฏี (Theory Simulation) โครงงำนประยุกต์ใช้งำน (Application) และโครงงำนพัฒนำเกม (Game Development) 
❥โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา 
ลักษณะเด่นของโครงงำนประเภท นี้ คือ เป็นโครงงำนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในกำรผลิตสื่อเพื่อกำรศึกษำ โดยกำรสร้ำงโปรแกรมบทเรียนหรือหน่วย กำรเรียน ซึ่งอำจจะต้องมีภำคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถำมคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสำมำรถเรียน แบบรำยบุคคลหรือรำยกลุ่มกำรสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่ำคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์กำร สอน ซึ่งอำจเป็นกำรพัฒนำบทเรียนแบบออนไลน์ ให้ผู้เรียนเข้ำมำศึกษำด้วยตนเองก็ได้ โครงงำน ประเภทนี้สำมำรถพัฒนำขึ้นเพื่อใช้ประกอบกำรสอนในวิชำต่ำงๆ โดยผู้เรียนอำจคัดเลือกเนื้อหำที่เข้ำใจ ยำก มำเป็นหัวข้อในกำรพัฒนำสื่อเพื่อกำรศึกษำ ตัวอย่ำงโครงงำน เช่น กำรเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวำล ตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรชำกิ่งกุหลำบ หลักภำษำไทย และสถำนที่สำคัญของ ประเทศไทย เป็นต้น
❥โครงงานพัฒนาเครื่องมือ 
โครงงำนประเภทนี้เป็นโครง งำน เพื่อพัฒนำเครื่องมือช่วยสร้ำงงำนประยุกต์ต่ำงๆ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วำด รูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งำน และซอฟต์แวร์ช่วยกำรมองวัตถุในมุมต่ำงๆ เป็นต้น สำหรับซอฟต์แวร์เพื่อกำร พิมพ์งำนนั้นสร้ำงขึ้นเป็นโปรแกรมประมวลคำ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้เรำใช้ในกำรพิมพ์งำนต่ำงๆบน เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนซอฟต์แวร์กำรวำดรูป พัฒนำขึ้นเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กำรวำดรูปบนเครื่อง คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปได้ โดยง่ำย สำหรับซอฟต์แวร์ช่วยกำรมองวัตถุในมุมต่ำงๆ ใช้สำหรับช่วยกำร ออกแบบสิ่งของ อำทิเช่น ผู้ใช้วำดแจกันด้ำนหน้ำ และต้องกำรจะดูว่ำด้ำนบนและด้ำนข้ำงเป็นอย่ำงไร ก็ให้ ซอฟต์แวร์คำนวณค่ำและภำพที่ควรจะเป็นมำให้ เพื่อพิจำรณำและแก้ไขภำพแจกันที่ออกแบบไว้ได้อย่ำง สะดวก 
❥โครงงานจาลองทฤษฏี 
โครงงำนประเภทนี้เป็นโครง งำนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรจำลองกำรทดลองของสำขำ ต่ำงๆ ซึ่งเป็นงำนที่ไม่สำมำรถทดลองด้วยสถำนกำรณ์จริงได้ เช่น กำรจุดระเบิด เป็นต้น และเป็น โครงงำนที่ผู้ทำต้องศึกษำรวบรวมควำมรู้ หลักกำร ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่ำงๆ อย่ำงลึกซึ้งในเรื่องที่ ต้องกำรศึกษำแล้วเสนอเป็นแนวคิด แบบจำลอง หลักกำร ซึ่งอำจอยู่ในรูปของสูตร สมกำร หรือคำอธิบำย
พร้อมทั้งำรจำลองทฤษฏีด้วยคอมพิวเตอร์ให้ออกมำเป็นภำพ ภำพที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปตำมสูตรหรือสมกำร นั้น ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจได้ดียิ่งขึ้น กำรทำโครงงำนประเภทนี้มีจุดสำคัญอยู่ที่ผู้ทำต้องมีควำมรู้ ในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่ำงดี ตัวอย่ำงโครงงำนจำลองทฤษฎี เช่น กำรทดลองเรื่องกำรไหลของของเหลว กำร ทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลำปิรันย่ำ และกำรทดลองเรื่องกำรมองเห็นวัตถุแบบสำมมิติ เป็นต้น 
❥โครงงานประยุกต์ใช้งาน 
โครงงำนประยุกต์ใช้งำนเป็น โครงงำนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในกำรสร้ำงผลงำนเพื่อประยุกต์ใช้งำน จริงในชีวิต ประจำวัน อำทิเช่น ซอฟต์แวร์สำหรับกำรออกแบบและตกแต่งภำยในอำคำร ซอฟต์แวร์ สำหรับกำรผสมสี และซอฟต์แวร์สำหรับกำรระบุคนร้ำย เป็นต้น โครงงำนประเภทนี้จะมีกำรประดิษฐ์ ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่ำงๆ ซึ่งอำจเป็นกำรคิดสร้ำงสิ่งของขึ้นใหม่ หรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น โครงงำนลักษณะนี้จะต้องศึกษำและวิเครำะห์ ควำมต้องกำรของผู้ใช้ก่อน แล้วนำข้อมูลที่ได้มำใช้ในกำรออกแบบ และพัฒนำสิ่งของนั้นๆ ต่อจำกนั้นต้อง มีกำรทดสอบกำรทำงำนหรือทดสอบคุณภำพของสิ่งประดิษฐ์แล้วปรับ ปรุงแก้ไขให้มีควำมสมบูรณ์ โครงงำนประเภทนี้ผู้เรียนต้องใช้ควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภำษำโปรแกรม และเครื่องมือต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
❥ โครงงานพัฒนาเกม 
โครงงำนพัฒนำเกมเป็นโครงงำน พัฒนำซอฟต์แวร์เกมเพื่อควำมรู้ และ/หรือ ควำม เพลิดเพลิน เช่น เกมหมำกรุก เกมทำยคำศัพท์ และเกมกำรคำนวณเลข เป็นต้น ซึ่งเกมที่พัฒนำขึ้นนี้ น่ำจะเน้นให้เป็นเกมที่ไม่รุนแรง เน้นกำรใช้สมองเพื่อฝึกควำมคิดอย่ำงมีหลักกำร โครงงำนประเภทนี้จะมี กำรออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์กำรเล่น เพื่อให้น่ำสนใจแก่ผู้เล่น พร้อมทั้งให้ควำมรู้สอดแทรกไปด้วย ผู้พัฒนำควรจะได้ทำกำรสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่ำงๆ ที่มีอยู่ทั่วไป และนำมำปรับปรุงหรือ พัฒนำขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นเกมที่แปลกใหม่ และน่ำสนใจแก่ผู้เล่นกลุ่มต่ำงๆ 
กำรจัดทำโครงงำนคอมพิวเตอร์ นั้น ผู้เรียนควรมีควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรทำงำนของเครื่อง คอมพิวเตอร์ หลักกำรที่ใช้ในกำรแก้ปัญหำ กระบวนกำรแก้ปัญหำ หลักกำรเขียนโปรแกรม และกำรแทน ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเริ่มทำโครงงำน และใช้ควำมรู้ดังกล่ำวเป็นพื้นฐำนในกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ ในโครงงำน คอมพิวเตอร์ โดยในกำรทำโครงงำนผู้เรียนอำจจะมีโอกำสได้ทำควำมรู้จักกับควำมรู้ใหม่เพิ่ม เติมอีกด้วย เช่น ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) กำรออกแบบฐำนข้อมูล (Database Design) และกำรสืบค้นข้อมูล (Information Retrieval) เป็นต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหัวข้อที่ผู้เรียน เลือกทำโครงงำน 
แหล่งที่มำ : http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit1/unit1-2.html http://toffykz.blogspot.com/2012/08/3.html http://www.gotoknow.org/posts/314100

More Related Content

What's hot

ใบงานที่3 เรื่องขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่3 เรื่องขอบข่ายและประเภทของโครงงานใบงานที่3 เรื่องขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่3 เรื่องขอบข่ายและประเภทของโครงงานNIng Bussara
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
Jittraporn Chaunprasert
 
(ใบงานที่ 3)
(ใบงานที่ 3)(ใบงานที่ 3)
(ใบงานที่ 3)Aungkana Na Na
 
โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี6
โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี6โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี6
โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี6JoyCe Zii Zii
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์aromdjoy
 
ใบงานท 3 เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน (2)
ใบงานท  3 เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน (2)ใบงานท  3 เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน (2)
ใบงานท 3 เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน (2)Milk MK
 

What's hot (12)

ใบงานที่3 เรื่องขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่3 เรื่องขอบข่ายและประเภทของโครงงานใบงานที่3 เรื่องขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่3 เรื่องขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
 
03
0303
03
 
งาน3
งาน3งาน3
งาน3
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
03
0303
03
 
(ใบงานที่ 3)
(ใบงานที่ 3)(ใบงานที่ 3)
(ใบงานที่ 3)
 
โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี6
โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี6โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี6
โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี6
 
3
33
3
 
K311
K311K311
K311
 
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
ใบงานท 3 เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน (2)
ใบงานท  3 เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน (2)ใบงานท  3 เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน (2)
ใบงานท 3 เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน (2)
 

Viewers also liked

ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
mayuree_jino
 
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวงมหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
mayuree_jino
 
เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...
เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...
เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...
mayureesongnoo
 
Eng52
Eng52Eng52
บทที่ 7 ระบบสุริยะ
บทที่ 7 ระบบสุริยะบทที่ 7 ระบบสุริยะ
บทที่ 7 ระบบสุริยะ
Pinutchaya Nakchumroon
 
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชัน
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชันแบบทดสอบเรื่องฟังก์ชัน
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชันJiraprapa Suwannajak
 
แบบทดสอบ เรื่อง การวัด
แบบทดสอบ เรื่อง การวัดแบบทดสอบ เรื่อง การวัด
แบบทดสอบ เรื่อง การวัดPiriya Sisod
 
อาณาจักรฟังไจ
อาณาจักรฟังไจอาณาจักรฟังไจ
อาณาจักรฟังไจ
Pinutchaya Nakchumroon
 
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิตบทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
Pinutchaya Nakchumroon
 
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะเล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะmayureesongnoo
 

Viewers also liked (20)

ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__ใบงานท  6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
ใบงานท 6 เร__อง โครงงานประเภท _การทดลองทฤษฎ__
 
K7
K7K7
K7
 
'Ko8
'Ko8'Ko8
'Ko8
 
K5
K5K5
K5
 
K8
K8K8
K8
 
K6
K6K6
K6
 
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวงมหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
มหัศจรรย์ระบบสุริยะอันน่าพิศวง
 
เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...
เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...
เอกสารประกอบการเรียน ชุดระบบสุริยะ เล่มที่ 1 เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะ ก...
 
Eng52
Eng52Eng52
Eng52
 
Solarsystem
SolarsystemSolarsystem
Solarsystem
 
บทที่ 7 ระบบสุริยะ
บทที่ 7 ระบบสุริยะบทที่ 7 ระบบสุริยะ
บทที่ 7 ระบบสุริยะ
 
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชัน
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชันแบบทดสอบเรื่องฟังก์ชัน
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชัน
 
แบบทดสอบ เรื่อง การวัด
แบบทดสอบ เรื่อง การวัดแบบทดสอบ เรื่อง การวัด
แบบทดสอบ เรื่อง การวัด
 
อาณาจักรฟังไจ
อาณาจักรฟังไจอาณาจักรฟังไจ
อาณาจักรฟังไจ
 
Inverse of relation
Inverse of relationInverse of relation
Inverse of relation
 
31 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่2_โดเมนและเรนจ์
31 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่2_โดเมนและเรนจ์31 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่2_โดเมนและเรนจ์
31 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่2_โดเมนและเรนจ์
 
Test of relation
Test of relationTest of relation
Test of relation
 
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิตบทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
 
Final 31201 53
Final 31201 53Final 31201 53
Final 31201 53
 
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะเล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
เล่มที่ 1 ระบบสุริยะ
 

Similar to comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน

ใบงานที่3 เรื่องขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่3 เรื่องขอบข่ายและประเภทของโครงงานใบงานที่3 เรื่องขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่3 เรื่องขอบข่ายและประเภทของโครงงานNIng Bussara
 
ขอบข่ายของโครงงานคอมพิวเตอร์
ขอบข่ายของโครงงานคอมพิวเตอร์ขอบข่ายของโครงงานคอมพิวเตอร์
ขอบข่ายของโครงงานคอมพิวเตอร์siratanap
 
ใบงานที่3 ขอบข่ายและประเถทของโครงงาน
ใบงานที่3 ขอบข่ายและประเถทของโครงงานใบงานที่3 ขอบข่ายและประเถทของโครงงาน
ใบงานที่3 ขอบข่ายและประเถทของโครงงาน
Revill Noes
 
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3rohanlathel
 
ใบงานที่+..
ใบงานที่+..ใบงานที่+..
ใบงานที่+..win_apitchaya
 
ใบงานที่3
ใบงานที่3ใบงานที่3
ใบงานที่3juice1414
 
ขอบข่ายของโครงงานคอมพิวเตอร์
ขอบข่ายของโครงงานคอมพิวเตอร์ขอบข่ายของโครงงานคอมพิวเตอร์
ขอบข่ายของโครงงานคอมพิวเตอร์siratanap
 
ขอบข่ายของโครงงาน
ขอบข่ายของโครงงานขอบข่ายของโครงงาน
ขอบข่ายของโครงงานKtmaneewan
 
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงานใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงานAoy Amm Mee
 
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงานใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงานAoy Amm Mee
 
ขอบข่ายและประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
ขอบข่ายและประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ขอบข่ายและประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
ขอบข่ายและประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์Kamonthip Konkaew
 

Similar to comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน (20)

ใบงาน7
ใบงาน7ใบงาน7
ใบงาน7
 
ใบงาน7
ใบงาน7ใบงาน7
ใบงาน7
 
03
0303
03
 
K3
K3K3
K3
 
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงานใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
 
03
0303
03
 
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3
 
K3
K3K3
K3
 
Dfh
DfhDfh
Dfh
 
ใบงานที่3 เรื่องขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่3 เรื่องขอบข่ายและประเภทของโครงงานใบงานที่3 เรื่องขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่3 เรื่องขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
 
ขอบข่ายของโครงงานคอมพิวเตอร์
ขอบข่ายของโครงงานคอมพิวเตอร์ขอบข่ายของโครงงานคอมพิวเตอร์
ขอบข่ายของโครงงานคอมพิวเตอร์
 
ใบงานที่3 ขอบข่ายและประเถทของโครงงาน
ใบงานที่3 ขอบข่ายและประเถทของโครงงานใบงานที่3 ขอบข่ายและประเถทของโครงงาน
ใบงานที่3 ขอบข่ายและประเถทของโครงงาน
 
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3
 
ใบงานที่+..
ใบงานที่+..ใบงานที่+..
ใบงานที่+..
 
ใบงานที่3
ใบงานที่3ใบงานที่3
ใบงานที่3
 
ขอบข่ายของโครงงานคอมพิวเตอร์
ขอบข่ายของโครงงานคอมพิวเตอร์ขอบข่ายของโครงงานคอมพิวเตอร์
ขอบข่ายของโครงงานคอมพิวเตอร์
 
ขอบข่ายของโครงงาน
ขอบข่ายของโครงงานขอบข่ายของโครงงาน
ขอบข่ายของโครงงาน
 
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงานใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
 
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงานใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
 
ขอบข่ายและประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
ขอบข่ายและประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ขอบข่ายและประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
ขอบข่ายและประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
 

Recently uploaded

ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdfความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
Pattie Pattie
 
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.pptโรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
pakpoomounhalekjit
 
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
Postharvest Technology Innovation Center
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
NuttavutThongjor1
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
CholapruekSangkamane1
 
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdfArtificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Prachyanun Nilsook
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
SweetdelMelon
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
NuttavutThongjor1
 

Recently uploaded (8)

ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdfความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
 
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.pptโรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
 
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
 
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdfArtificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdf
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
 

comใบงานท 3เร__อง ขอบข_ายและประเภทของโครงงาน

 • 1. ♥ขอบข่ายของโครงงานแต่ละประเภท ดำเนินงำนโดยนักเรียน เป็นผู้ริเริ่มสร้ำงสรรค์และครูอำจำรย์ เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษำ 1. เป็นกิจกรรมกำรเรียนให้นักเรียนศึกษำ ค้นคว้ำ ปฏิบัติดัวยตนเองโดยอำศัยหลักวิชำกำรทำง ทฤษฎีตำมเนื้อหำโครงงำนนั้นๆ หรือจำกประสบกำรณ์และกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ได้พบเห็นมำกแล้ว 2. นักเรียนทุกคนพิจำรณำจัดทำโครงงำนด้วยตนเอง หรือเป็นกลุ่มโดยใช้ระยะเวลำสั้นๆ เป็น ภำคเรียน หรือมำกว่ำก็ได้ แล้วแต่โครงงำนเล็กหรือใหญ่ 3. นักเรียนเป็นผู้พิจำรณำริเริ่มสร้ำงสรรค์ คัดเลือกโครงงำนที่จะศึกษำค้นคว้ำปฏิบัติด้วยตนเอง ตำมควำมถนัด สนใจ และควำมพร้อม 4. นักเรียนเป็นผู้เสนอโครงงำน รำยละเอียดของโครงงำน แผนปฏิบัติงำนและกำรแปลผล รำยงำนผลต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อดำเนินงำนร่วมกันให้บรรลุตำมจุดหมำยที่กำหนดไว้ 5. เป็นโครงงำนที่เหมำะสมกับควำมรู้ ควำมสำมำรถของนักเรียนตำมวัยและสติปัญญำ รวมทั้ง กำรใช้จ่ำยเงินดำเนินงำนด้วย ♥โครงงานคอมพิวเตอร์ แบ่งตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำนดังนี้ - กำรพัฒนำสื่อเพื่อกำรศึกษำ - กำรพัฒนำเครื่องมือ - กำรทดลองทฤษฎี - กำรประยุกต์ใช้งำน - กำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์
 • 2. ♥ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัยในทุกสำขำวิชำ ดังนั้นโครงงำนคอมพิวเตอร์จึงมีควำม หลำกหลำยทั้ง ในลักษณะของเนื้อหำ กิจกรรม และประโยชน์หรือผลงำนที่ได้ โครงงำนคอมพิวเตอร์มี หลำยประเภท ในที่นี้แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ โครงงำนพัฒนำสื่อเพื่อกำรศึกษำ (Educational Media Development) โครงงำนพัฒนำเครื่องมือ (Tools Development) โครงงำนจำลองทฤษฏี (Theory Simulation) โครงงำนประยุกต์ใช้งำน (Application) และโครงงำนพัฒนำเกม (Game Development) ❥โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ลักษณะเด่นของโครงงำนประเภท นี้ คือ เป็นโครงงำนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในกำรผลิตสื่อเพื่อกำรศึกษำ โดยกำรสร้ำงโปรแกรมบทเรียนหรือหน่วย กำรเรียน ซึ่งอำจจะต้องมีภำคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถำมคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสำมำรถเรียน แบบรำยบุคคลหรือรำยกลุ่มกำรสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่ำคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์กำร สอน ซึ่งอำจเป็นกำรพัฒนำบทเรียนแบบออนไลน์ ให้ผู้เรียนเข้ำมำศึกษำด้วยตนเองก็ได้ โครงงำน ประเภทนี้สำมำรถพัฒนำขึ้นเพื่อใช้ประกอบกำรสอนในวิชำต่ำงๆ โดยผู้เรียนอำจคัดเลือกเนื้อหำที่เข้ำใจ ยำก มำเป็นหัวข้อในกำรพัฒนำสื่อเพื่อกำรศึกษำ ตัวอย่ำงโครงงำน เช่น กำรเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวำล ตัวแปรต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรชำกิ่งกุหลำบ หลักภำษำไทย และสถำนที่สำคัญของ ประเทศไทย เป็นต้น
 • 3. ❥โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงำนประเภทนี้เป็นโครง งำน เพื่อพัฒนำเครื่องมือช่วยสร้ำงงำนประยุกต์ต่ำงๆ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วำด รูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งำน และซอฟต์แวร์ช่วยกำรมองวัตถุในมุมต่ำงๆ เป็นต้น สำหรับซอฟต์แวร์เพื่อกำร พิมพ์งำนนั้นสร้ำงขึ้นเป็นโปรแกรมประมวลคำ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้เรำใช้ในกำรพิมพ์งำนต่ำงๆบน เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนซอฟต์แวร์กำรวำดรูป พัฒนำขึ้นเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กำรวำดรูปบนเครื่อง คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปได้ โดยง่ำย สำหรับซอฟต์แวร์ช่วยกำรมองวัตถุในมุมต่ำงๆ ใช้สำหรับช่วยกำร ออกแบบสิ่งของ อำทิเช่น ผู้ใช้วำดแจกันด้ำนหน้ำ และต้องกำรจะดูว่ำด้ำนบนและด้ำนข้ำงเป็นอย่ำงไร ก็ให้ ซอฟต์แวร์คำนวณค่ำและภำพที่ควรจะเป็นมำให้ เพื่อพิจำรณำและแก้ไขภำพแจกันที่ออกแบบไว้ได้อย่ำง สะดวก ❥โครงงานจาลองทฤษฏี โครงงำนประเภทนี้เป็นโครง งำนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรจำลองกำรทดลองของสำขำ ต่ำงๆ ซึ่งเป็นงำนที่ไม่สำมำรถทดลองด้วยสถำนกำรณ์จริงได้ เช่น กำรจุดระเบิด เป็นต้น และเป็น โครงงำนที่ผู้ทำต้องศึกษำรวบรวมควำมรู้ หลักกำร ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่ำงๆ อย่ำงลึกซึ้งในเรื่องที่ ต้องกำรศึกษำแล้วเสนอเป็นแนวคิด แบบจำลอง หลักกำร ซึ่งอำจอยู่ในรูปของสูตร สมกำร หรือคำอธิบำย
 • 4. พร้อมทั้งำรจำลองทฤษฏีด้วยคอมพิวเตอร์ให้ออกมำเป็นภำพ ภำพที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปตำมสูตรหรือสมกำร นั้น ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจได้ดียิ่งขึ้น กำรทำโครงงำนประเภทนี้มีจุดสำคัญอยู่ที่ผู้ทำต้องมีควำมรู้ ในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่ำงดี ตัวอย่ำงโครงงำนจำลองทฤษฎี เช่น กำรทดลองเรื่องกำรไหลของของเหลว กำร ทดลองเรื่องพฤติกรรมของปลำปิรันย่ำ และกำรทดลองเรื่องกำรมองเห็นวัตถุแบบสำมมิติ เป็นต้น ❥โครงงานประยุกต์ใช้งาน โครงงำนประยุกต์ใช้งำนเป็น โครงงำนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในกำรสร้ำงผลงำนเพื่อประยุกต์ใช้งำน จริงในชีวิต ประจำวัน อำทิเช่น ซอฟต์แวร์สำหรับกำรออกแบบและตกแต่งภำยในอำคำร ซอฟต์แวร์ สำหรับกำรผสมสี และซอฟต์แวร์สำหรับกำรระบุคนร้ำย เป็นต้น โครงงำนประเภทนี้จะมีกำรประดิษฐ์ ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่ำงๆ ซึ่งอำจเป็นกำรคิดสร้ำงสิ่งของขึ้นใหม่ หรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น โครงงำนลักษณะนี้จะต้องศึกษำและวิเครำะห์ ควำมต้องกำรของผู้ใช้ก่อน แล้วนำข้อมูลที่ได้มำใช้ในกำรออกแบบ และพัฒนำสิ่งของนั้นๆ ต่อจำกนั้นต้อง มีกำรทดสอบกำรทำงำนหรือทดสอบคุณภำพของสิ่งประดิษฐ์แล้วปรับ ปรุงแก้ไขให้มีควำมสมบูรณ์ โครงงำนประเภทนี้ผู้เรียนต้องใช้ควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภำษำโปรแกรม และเครื่องมือต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 5. ❥ โครงงานพัฒนาเกม โครงงำนพัฒนำเกมเป็นโครงงำน พัฒนำซอฟต์แวร์เกมเพื่อควำมรู้ และ/หรือ ควำม เพลิดเพลิน เช่น เกมหมำกรุก เกมทำยคำศัพท์ และเกมกำรคำนวณเลข เป็นต้น ซึ่งเกมที่พัฒนำขึ้นนี้ น่ำจะเน้นให้เป็นเกมที่ไม่รุนแรง เน้นกำรใช้สมองเพื่อฝึกควำมคิดอย่ำงมีหลักกำร โครงงำนประเภทนี้จะมี กำรออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์กำรเล่น เพื่อให้น่ำสนใจแก่ผู้เล่น พร้อมทั้งให้ควำมรู้สอดแทรกไปด้วย ผู้พัฒนำควรจะได้ทำกำรสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่ำงๆ ที่มีอยู่ทั่วไป และนำมำปรับปรุงหรือ พัฒนำขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นเกมที่แปลกใหม่ และน่ำสนใจแก่ผู้เล่นกลุ่มต่ำงๆ กำรจัดทำโครงงำนคอมพิวเตอร์ นั้น ผู้เรียนควรมีควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรทำงำนของเครื่อง คอมพิวเตอร์ หลักกำรที่ใช้ในกำรแก้ปัญหำ กระบวนกำรแก้ปัญหำ หลักกำรเขียนโปรแกรม และกำรแทน ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเริ่มทำโครงงำน และใช้ควำมรู้ดังกล่ำวเป็นพื้นฐำนในกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ ในโครงงำน คอมพิวเตอร์ โดยในกำรทำโครงงำนผู้เรียนอำจจะมีโอกำสได้ทำควำมรู้จักกับควำมรู้ใหม่เพิ่ม เติมอีกด้วย เช่น ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) กำรออกแบบฐำนข้อมูล (Database Design) และกำรสืบค้นข้อมูล (Information Retrieval) เป็นต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหัวข้อที่ผู้เรียน เลือกทำโครงงำน แหล่งที่มำ : http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit1/unit1-2.html http://toffykz.blogspot.com/2012/08/3.html http://www.gotoknow.org/posts/314100