ความหมายของโครงงานโครงงาน (Project Approach) คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทาการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ความหมายของโครงงาน

35,195 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
35,195
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความหมายของโครงงาน

  1. 1. ความหมายของโครงงานโครงงาน (Project Approach) คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทาการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ หรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คาตอบให้ลึกซึ้ง เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้น โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นๆไปใช้ในการศึกษาหาคาตอบ โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นแนะนาและให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษา ค้นคว้า ดาเนินงานตามแผน กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานและการนาเสนอผลงาน ซึ่งอาจทาเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่มมีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคาตอบในเรื่องนั้นๆที่มา : http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/22/standard/p01.htmlสิบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ความสาคัญของโครงงาน โครงงานเป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการ (Process) โดยให้อิสระกับนักเรียนเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเองว่าจะทาโครงงานอะไร มีการวางแผน และลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางเอาไว้ โดยอาศัยเครื่องมือ เครื่องจัก วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ หรือเท่าที่จะหาได้ภายใต้การแนะนา กระตุ้นความคิดและกระตุ้นการทางานจากครูหรือผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น การเขียนโครงงาน หรือวิชาโครงงานจึงเป็นิวชาที่มุ่งให้นักเรียนได้เลือกทากิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของตนเองอย่างแท้จริง ความสาคัญของโครงงานจึงอยู่ที่การเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 1) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นเอง 2) นักเรียนได้วางแผนการทางานเอง 3) นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติโครงงานด้วยตนเอง 4) ได้นาเสนอโครงงาน 5) ได้ร่วมกาหนดแนวทางวัดผลด้วยตนเที่มา : http://www.lks.ac.th/anchalee/tec51.htmสืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2555

×