SlideShare a Scribd company logo
UUV Køge Bugt
– primer izazova i saradnje u karijernom
vođenju u Danskoj".

Pia Hegner
Vođa tima od 16 savetnika za karijerno
vođenje u Timu ‘Skola’
Danski obrazovni sistem
Broj godina

Obavezno obrazovanje počinje sa 7 godina (1. razred) i završava se posle 9. razreda (sa 15
godina). 10. razred je dobrovoljan.
Termin ‘omladinsko obrazovanje’ se koristi kao okvirni termin za sve programe viših razreda
srednje škole i srednjeg stručnog obrazovanja (od 16-19 godina)

Dugački ciklus visokog obrazovanja

Srednji ciklus visokog obrazovanja

Kratki ciklus v.o.

Osnovna stručna
obuka
Programi viših razreda srednje škole

Programi srednjeg stručnog
obrazovanja

Regionalni centri za
karijerno vođenje

Individualni programi

Obavezno
obrazovanje

Centri za karijerno
vođenje mladih

Osnovna
17-12-2013 škola i niži razredi srednje škole

Side 2
*) neki programi traju više od 2 godine
52 centra za karijerno vođenje mladih
• Karijerno vođenje se odnosi na prelezak iz obaveznog
obrazovanja ka omladinskom obrazovanju
• Ciljne grupe:
– Učenici u nižim razredima srednje škole
– Mladi (ispod 25) izvan sistema obrazovanja,
obučavanja i zapošljavanja
• Karijerno vođenje za niže razrede srednjih škola
obezbeđuju škole
• Lični planovi za prelazak / obrazovni planovi (obavezni)
• Fokus na korisnicima sa posebnim potrebama za
karijernim vođenjem
• Nadležnost: opštine
17-12-2013

Side 3
7 regionalnih centara za karijerno vođenje
• Karijerno vođenje povezano za prelazak iz omladinskog
obrazovanja ka visokom obrazovanju
• Informacije:
– Svi visokoškolski programi u Danskoj
– Moguće šanse za zaposlenje po završetku određenog
programa visokog obrazovanja
• Ciljne grupe
– Učenici u programima omladinskog obrazovanja
– Mlade i odrasle osobe van sistema obrazovanja koje
žele da uđu u program visokog obrazovanja
• Nadležnost ministarstva
– Centri se biraju na osnovu konkursa (4-godišnji
ugovori)
17-12-2013

Side 4
Nacionalni portal za karijerno vođenje
• ”Vodić za obrazovanje”: www.ug.dk
• Sadrži
– Informacije o obrazovanju i obuci
– Informacije o zanimanjima
– Pitanja vezana za tržište rada
– Mogućnosti u inostranstvu
– Internet alati za karijerno vođenje
– Linkovi ka centrima za karijerno vođenje, obrazovnim
institucijama i elektronskim sistemima za prijem
• Nadležnost ministarstva
17-12-2013

Side 5
Obrazovanje je ključna reč
• 95% jedne generacije treba da završi srednju
školu
• Karijernom vođenju je dat visok prioritet!
• To znači:
–
–
–
–
–
–

Precizniji cilj
Više profesionalnog karijernog vođenja
Više saradnje i mreža
Više o rešavanju problema u zajednici
Više veština
Više evaluacije
Izazovi
•
•
•
•

2001: 32% bira srednje stručno obrazovanje
2013: 18.8% bira srednje stručno obrazovanje
2012: 52% završi srednju stručnu školu
Danskoj će biti potrebno 30.000 kvalifikovanih
radnika 2020.g.
• 10% iz viših razreda srednje škole započne
stručno obrazovanje kasnije
• 20% iz učenika viših razreda srednje škole nikad
ne steknu kvalifikacije vezane za neki posao
Približno 147.000 stanovnika
Tim
‘Škola’
Tim
‘Sekretarijat’
Tim
‘Posebni’

Tim ‘Mladi’
Tim ‘Sekretarijat’

Christel, Mette,
Christa, Jørgen, Emil,
Finn, Lotte og Dan

Rukovodilac
Mark
Tim ‘Škola’
Pia

Hans-Peter, Vinnie,
Rita, André,
Susanne
Pernille, Ken,
Henriette

Kirsten, Gertrud, Christina,
Søren, Ove, Birgitte,
Charlotte

Anne, Charlotte

Tim ‘Mladi’
Margrethe

Pernille, Maj-Britt L,
Ole, Lone

Martin, Morten

Maj-Britt W, Dorte,
Helle, Lene, Hans

Pawel, Morten

Tim ‘Posebni’
Tove

Claudia, Morten

Greve

Anders

Solrød

Tove, Lene, Anette

Bente

Køge

Stevns
Neki od glavnih cilijeva UU
• Pomoć u nastojanjima da se obezbedi da izbor obrazovanja i
karijere bude od najveće moguće koristi za pojedinca i društvo.
• Usmerenje naročito na mlade koji će bez posebnog karijernog
vođenja imati teškoće sa odabirom i završetkom škole, obukom i
karijerom.
• Uzimanje u obzir interesovanja i ličnih kvalifikacija i veština
pojedinca.
• Doprinos u najvećoj mogućoj meri ograničavanju broja osoba koje
napuštaju školovanje
• Nezavisnost od sektorskih i institucionalnih interesa. Zbog toga
karijerno vođenje treba da obavljaju osobe sa odobrenim
obrazovanjem za karijerno vođenje ili priznatim kompetencijama na
istom nivou.
Vizija
• Mladi
–
–
–

Vidljivost
Fokusiranje na mlade sa posebnim potrebama
Pozitivnost i stimulativnost – uz solidno poznavanje lokalne kulture mladih

• Obrazovanje
–
–
–

Dijalog sa zainteresovanim stranama
Doprinos razvoju boljeg prelaska i manje onih koji napuštaju školu
Rad u pravcu koherentnog karijernog vođenja

• Karijerno vođenje
–

Orijentisano na razvoj i ne-birokratsko – uvek pokušava da bude ispred
vremena
–
Delotvorna organizacija službe – kratak put sa reči na dela
–
Razvoj pojedinca kao i kolektivno vođenje
Tim ‘Škola’
•
•
•
•

U našem regionu ima 50 škola
16 savetnika za karijerno vođenje
Svaki ima više od jedne škole
Organizovani po geografskim
područjima
• Pružamo sesije pojedinačnog i
grupnog karijernog vođenja
• Tim se sastaje jednom nedeljno
• Pomažemo nastavnicima u radu
na obrazovanju i radnoj orijentaciji
Tim ‘Škola’
• Upoznajemo učenike u 6. razredu
• Dan zanimanja u 6. razredu
• Uvod u obrazovanje mladih u 7.
razredu
• Plan obrazovanja i uvodni kursevi
u 8. razredu
• Praksa i kursevi za premošćavanje
za sve u 9. razredu
• Dvonedeljni kurs za
premošćavanje za sve učenike u
10. razredu
• Organizujemo posete preduzećima
ili firmama.
Posebni projekti
• 6. razred – Dan zanimanja
• 7. razred – 13 specijalnih dana za one koji
su napustili školu
• 8. razred – Takmičenje u veštinama
• 8. i 9. razred – Grupne sesije
• 9. razred – Vršnjačko karijerno vođenje
• Sajam obrazovanja + lokalne novine
Tim ‘Posebni’
• Ovi učenici dobijaju dodatnu
podršku na mnogo različitih načina
kako bi im se omogućilo da dobiju
neko obrazovanje.
• 3 privatne škole
• 12 specijalnih škola
• Škole sa posebim specijalnim
odeljenjima
• STU
• EGU
• EUD sa SPS
Tim ‘Mladi’
U 4 opštine ima približno 1600
mladih uzrasta od 15 do 25
godina.
Nas odmah obaveste ako je
neka mlada osoba napustila
školu ili fakultet/višu školu.
Tu osobu kontaktiramo i
razmatramo raspoložive opcije.
Sistem redovno podseća naše
savetnike za karijerno vođenje
da kontaktiraju mlade osobe za
koje smatraju da su ‘pod
rizikom’ iz raznih razloga.
UngeXGrænser
(Mladi prelaze granice)

• Grupno karijerno vođenje
• Karijerno vođenje u zajednici
• Potreba za trajnijim i kvalifikovanijim
nadzorom
Sadržaj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan obrazovanja
Jačanje tima
IT-bazirani alati za karijerno vođenje
Obrazovni sistem
Posete obrazovnim institucijama i preduzećima
Pozitivne povratne informacije
Identifikacija veština / kompetencija
FVU testovi iz danskog i matematike
Karijerno vođenje
Prilike i prepreke
Kretanje
Početno stanje
• Karijerno vođenje na
terenu –više u
obrazovanju
• Mladi cene pruženu
ruku i vođenje bez
pritiska
• Malo ukazane pažnje
često dovodi do
velikog koraka ka
obrazovanju
Posebna obaveza
za uzrast od 15 do 17 godina
• Karijerno vođenje ove grupe mladih u pravcu
obrazovanja, zapošljavanja i drugih aktvnosti
osmišljeno da se obezbedi da se obrazuju u
skladu sa svojim planom obrazovanja.
• UUV kontaktira 15-17-godišnjake u roku od 5
radnih dana pošto UUV dobije obaveštenje da
se ne drže svog plana obrazovanja.
• UUV nudi 15-17-godišnjacima neku novu
aktivnost u roku od 30 dana od uspostavljanja
kontakta.
• UUV je dužan da obavesti lokalnu vlast o
mladima koji se ne drže svog plana
obrazovanja.
8
Dialogmøde
1

Prioriteret
vejledning
4
Uddannelsesplan

2 Samarbejde
med skolerne

3 Andre
samarbejdspartnere

5
Overgang til
Team Ung
6
Fokuselever
kontaktes

7
Tilbagemelding
og nøgletal
Evaluacija ovog pristupa
• Više mladih sada ima posao ili se školuje
• Grupa preostalih je smanjena za oko 39
procenata od početka “Paketa za mlade”.
• Preporuke
– Napori usmereni na mlade ljude koji nisu spremni da
započnu omladinsko obrazovanje.
– Zadržavanje mladih ljudi koji su uključeni u
omladinsko obrazovanje.
Generacija ´87 - ´89 - ´90
Generacija 1987
Septembar 2008
Tri različite
generacije u
uzrastu od 21
godine

Plavo: Završili obrazovanje
Crveno: Na putu su…
Zeleno: U programu karijernog
vođenja

16.6%

52.1%
31.3%

Generacija 1989
Septembar 2010

Generacija 1990
Septembar 2011

8.7%

4.3%

34.5%

32.1%
59.2%

61.2%
Sinhronizovan skok
Dva načina razmišljanja
Šetnja ruku pod ruku
Sinergetski efekat:
1. Direktno holističko
karijerno vođenje
2. Čvrsti podaci i
registracija
Organizacija:
Proces
Kultura
Struktura
Saradnja u opštinama
Job Center

Familieafdeling

Projek
ter

Bolig
socialt

Sprog
skole

Ung
doms
skole

UUV
Køge
Bugt

Integration

Misbrugsce
nter

EGU STU

PPR

SSP
Virksomheder
Erhvervscenter

LBR
Saradnja sa srednjim školama
VUC

EUC
Sjælland
Køge

Roskilde
Tekniske
Skole

Køge
Produktion
sskole

Uddannels
escenteret
Roskilde

Solrød
Produktion
sskole

CPH West

UUV
Køge
Bugt

Greve
Produktion
sskole

Køge
Handelsskole

Køge
Gymnasiu
m

Roskilde
Handelsskole

Solrød
Gymnasiu
m

Greve
Gymnasiu
m

SOSU
Karijerno vođenje
treba više da se
fokusira na proces
planiranja nego na
sam plan!
Dodatne informacije
• Danski obrazovni sistem:
– www.eng.uvm.dk

• Studiranje u Danskoj:
– www. Studyindenmark.dk

• Posao u Danskoj:
– www.Workindenmark.dk

• Euroguidance centar u Danskoj:
– www.iu.dk/euroguidance (na danskom) ili
– www.iu.dk/euroguidance-en (na engleskom)

• Pitanja vezana za karijerno vođenje u Danskoj se mogu uputiti na :
– euroguidance@ui.dk
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi - Danski model karijernog vođenja i savetovanja | Pia Hegner, Centar za karijerno vođenje mladih UUV Koge Bugt, Danska
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi - Danski model karijernog vođenja i savetovanja | Pia Hegner, Centar za karijerno vođenje mladih UUV Koge Bugt, Danska

More Related Content

What's hot

Objedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timovaObjedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timova
BOS_karijera
 
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u PančevuIstraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
Connecting
 
Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu
Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu
Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Bilten "Karijera i mobilnost" br. 3 - Euroguidance centar Srbija
Bilten "Karijera i mobilnost" br. 3 - Euroguidance centar SrbijaBilten "Karijera i mobilnost" br. 3 - Euroguidance centar Srbija
Bilten "Karijera i mobilnost" br. 3 - Euroguidance centar Srbija
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanjeDrugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Beogradska otvorena škola
 
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Beogradska otvorena škola
 
Karijera i mobilnost 4
Karijera i mobilnost 4Karijera i mobilnost 4
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnikeDostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
Beogradska otvorena škola
 
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinu
Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinuPriručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinu
Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinu
Connecting
 
Bilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centra
Bilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centraBilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centra
Bilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centra
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceKarijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Beogradska otvorena škola
 
Novi programi stručnog usavršavanja karijernih praktičara
Novi programi stručnog usavršavanja karijernih praktičaraNovi programi stručnog usavršavanja karijernih praktičara
Novi programi stručnog usavršavanja karijernih praktičara
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Aktivnosti Euroguidance i Europass centra u školskoj 2018/19 godini
Aktivnosti Euroguidance i Europass centra u školskoj 2018/19 godiniAktivnosti Euroguidance i Europass centra u školskoj 2018/19 godini
Aktivnosti Euroguidance i Europass centra u školskoj 2018/19 godini
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Kad porastem biću
Kad porastem bićuKad porastem biću
Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...
Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...
Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Pregled rezultata sprovođenja Nacionalne strategije za karijerno vođenje i sa...
Pregled rezultata sprovođenja Nacionalne strategije za karijerno vođenje i sa...Pregled rezultata sprovođenja Nacionalne strategije za karijerno vođenje i sa...
Pregled rezultata sprovođenja Nacionalne strategije za karijerno vođenje i sa...
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Green Jobs and SDGs
Green Jobs and SDGsGreen Jobs and SDGs

What's hot (20)

Objedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timovaObjedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timova
 
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...
New Skills Agenda, European Vocational Skills Week i incijative za unapređenj...
 
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u PančevuIstraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
 
Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu
Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu
Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu
 
Bilten "Karijera i mobilnost" br. 3 - Euroguidance centar Srbija
Bilten "Karijera i mobilnost" br. 3 - Euroguidance centar SrbijaBilten "Karijera i mobilnost" br. 3 - Euroguidance centar Srbija
Bilten "Karijera i mobilnost" br. 3 - Euroguidance centar Srbija
 
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanjeDrugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
 
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...
 
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
 
Karijera i mobilnost 4
Karijera i mobilnost 4Karijera i mobilnost 4
Karijera i mobilnost 4
 
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnikeDostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
 
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...
 
Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinu
Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinuPriručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinu
Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinu
 
Bilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centra
Bilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centraBilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centra
Bilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centra
 
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceKarijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
 
Novi programi stručnog usavršavanja karijernih praktičara
Novi programi stručnog usavršavanja karijernih praktičaraNovi programi stručnog usavršavanja karijernih praktičara
Novi programi stručnog usavršavanja karijernih praktičara
 
Aktivnosti Euroguidance i Europass centra u školskoj 2018/19 godini
Aktivnosti Euroguidance i Europass centra u školskoj 2018/19 godiniAktivnosti Euroguidance i Europass centra u školskoj 2018/19 godini
Aktivnosti Euroguidance i Europass centra u školskoj 2018/19 godini
 
Kad porastem biću
Kad porastem bićuKad porastem biću
Kad porastem biću
 
Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...
Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...
Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...
 
Pregled rezultata sprovođenja Nacionalne strategije za karijerno vođenje i sa...
Pregled rezultata sprovođenja Nacionalne strategije za karijerno vođenje i sa...Pregled rezultata sprovođenja Nacionalne strategije za karijerno vođenje i sa...
Pregled rezultata sprovođenja Nacionalne strategije za karijerno vođenje i sa...
 
Green Jobs and SDGs
Green Jobs and SDGsGreen Jobs and SDGs
Green Jobs and SDGs
 

Viewers also liked

Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Projekat NAVIGUIDE - Međunarodni ...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Projekat NAVIGUIDE - Međunarodni ...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Projekat NAVIGUIDE - Međunarodni ...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Projekat NAVIGUIDE - Međunarodni ...
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Nacionalno takmičenje najboljih p...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Nacionalno takmičenje najboljih p...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Nacionalno takmičenje najboljih p...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Nacionalno takmičenje najboljih p...
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Publikacija "Pregled sistema kari...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Publikacija "Pregled sistema kari...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Publikacija "Pregled sistema kari...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Publikacija "Pregled sistema kari...
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Mehanizmi saradnje i koordinacije...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Mehanizmi saradnje i koordinacije...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Mehanizmi saradnje i koordinacije...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Mehanizmi saradnje i koordinacije...
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Primeri dobre prakse u karijernom vođenju u srednjem obrazovanju - sajam škol...
Primeri dobre prakse u karijernom vođenju u srednjem obrazovanju - sajam škol...Primeri dobre prakse u karijernom vođenju u srednjem obrazovanju - sajam škol...
Primeri dobre prakse u karijernom vođenju u srednjem obrazovanju - sajam škol...
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 

Viewers also liked (6)

Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Projekat NAVIGUIDE - Međunarodni ...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Projekat NAVIGUIDE - Međunarodni ...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Projekat NAVIGUIDE - Međunarodni ...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Projekat NAVIGUIDE - Međunarodni ...
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Nacionalno takmičenje najboljih p...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Nacionalno takmičenje najboljih p...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Nacionalno takmičenje najboljih p...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Nacionalno takmičenje najboljih p...
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Publikacija "Pregled sistema kari...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Publikacija "Pregled sistema kari...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Publikacija "Pregled sistema kari...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Publikacija "Pregled sistema kari...
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Mehanizmi saradnje i koordinacije...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Mehanizmi saradnje i koordinacije...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Mehanizmi saradnje i koordinacije...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Mehanizmi saradnje i koordinacije...
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
 
Primeri dobre prakse u karijernom vođenju u srednjem obrazovanju - sajam škol...
Primeri dobre prakse u karijernom vođenju u srednjem obrazovanju - sajam škol...Primeri dobre prakse u karijernom vođenju u srednjem obrazovanju - sajam škol...
Primeri dobre prakse u karijernom vođenju u srednjem obrazovanju - sajam škol...
 

Similar to Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi - Danski model karijernog vođenja i savetovanja | Pia Hegner, Centar za karijerno vođenje mladih UUV Koge Bugt, Danska

Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Beogradska otvorena škola
 
Uloga i značaj karijernog vođenja i savetovanja za unapređenje efikasnosti sr...
Uloga i značaj karijernog vođenja i savetovanja za unapređenje efikasnosti sr...Uloga i značaj karijernog vođenja i savetovanja za unapređenje efikasnosti sr...
Uloga i značaj karijernog vođenja i savetovanja za unapređenje efikasnosti sr...
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
СТЕМ пешачка тура
СТЕМ пешачка тураСТЕМ пешачка тура
СТЕМ пешачка тура
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Predstavljanje rezultata israživanja o aktuelnom stanju KViS u srednjim škola...
Predstavljanje rezultata israživanja o aktuelnom stanju KViS u srednjim škola...Predstavljanje rezultata israživanja o aktuelnom stanju KViS u srednjim škola...
Predstavljanje rezultata israživanja o aktuelnom stanju KViS u srednjim škola...
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
школски развојни-план
школски развојни-планшколски развојни-план
школски развојни-планbbilja
 
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdfS.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdfM.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Brankica Kocić in Vladimir Bojk...
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Brankica Kocić in Vladimir Bojk...Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Brankica Kocić in Vladimir Bojk...
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Brankica Kocić in Vladimir Bojk...
AndragoskiCenterSlovenije
 
Pravilnik o su iii l2012 b lajovic
Pravilnik o su iii l2012 b lajovicPravilnik o su iii l2012 b lajovic
Pravilnik o su iii l2012 b lajovic
Маја Радоман Цветићанин
 
Портфолио
ПортфолиоПортфолио
Портфолио
Dragana Zaric
 
START UP (СТАРТ АП) презентације
START UP (СТАРТ АП) презентацијеSTART UP (СТАРТ АП) презентације
START UP (СТАРТ АП) презентације
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdfO.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice
3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice
3 ocenjivanje ucenika final dodato za radioniceOS-VukKaradzic-Socanica
 
Hibridni model
Hibridni modelHibridni model
Hibridni model
metodicar4
 
Izrada plana prikupljanja_informacija
Izrada plana prikupljanja_informacijaIzrada plana prikupljanja_informacija
Izrada plana prikupljanja_informacija
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Pripremi se upisi se
Pripremi se upisi sePripremi se upisi se
CONGRAD, odgovornost obrazovanja
CONGRAD, odgovornost obrazovanjaCONGRAD, odgovornost obrazovanja
CONGRAD, odgovornost obrazovanja
Beogradska otvorena škola
 
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdf
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdfM.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdf
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdfKojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdfK.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 

Similar to Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi - Danski model karijernog vođenja i savetovanja | Pia Hegner, Centar za karijerno vođenje mladih UUV Koge Bugt, Danska (20)

Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
 
Uloga i značaj karijernog vođenja i savetovanja za unapređenje efikasnosti sr...
Uloga i značaj karijernog vođenja i savetovanja za unapređenje efikasnosti sr...Uloga i značaj karijernog vođenja i savetovanja za unapređenje efikasnosti sr...
Uloga i značaj karijernog vođenja i savetovanja za unapređenje efikasnosti sr...
 
СТЕМ пешачка тура
СТЕМ пешачка тураСТЕМ пешачка тура
СТЕМ пешачка тура
 
Predstavljanje rezultata israživanja o aktuelnom stanju KViS u srednjim škola...
Predstavljanje rezultata israživanja o aktuelnom stanju KViS u srednjim škola...Predstavljanje rezultata israživanja o aktuelnom stanju KViS u srednjim škola...
Predstavljanje rezultata israživanja o aktuelnom stanju KViS u srednjim škola...
 
школски развојни-план
школски развојни-планшколски развојни-план
школски развојни-план
 
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdfS.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
 
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdfM.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
 
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Brankica Kocić in Vladimir Bojk...
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Brankica Kocić in Vladimir Bojk...Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Brankica Kocić in Vladimir Bojk...
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Brankica Kocić in Vladimir Bojk...
 
Pravilnik o su iii l2012 b lajovic
Pravilnik o su iii l2012 b lajovicPravilnik o su iii l2012 b lajovic
Pravilnik o su iii l2012 b lajovic
 
Портфолио
ПортфолиоПортфолио
Портфолио
 
START UP (СТАРТ АП) презентације
START UP (СТАРТ АП) презентацијеSTART UP (СТАРТ АП) презентације
START UP (СТАРТ АП) презентације
 
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdfO.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
 
3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice
3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice
3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice
 
Hibridni model
Hibridni modelHibridni model
Hibridni model
 
Izrada plana prikupljanja_informacija
Izrada plana prikupljanja_informacijaIzrada plana prikupljanja_informacija
Izrada plana prikupljanja_informacija
 
Pripremi se upisi se
Pripremi se upisi sePripremi se upisi se
Pripremi se upisi se
 
CONGRAD, odgovornost obrazovanja
CONGRAD, odgovornost obrazovanjaCONGRAD, odgovornost obrazovanja
CONGRAD, odgovornost obrazovanja
 
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdf
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdfM.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdf
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdf
 
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdfKojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
 
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdfK.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf
 

More from Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji

T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdf
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdfT.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdf
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdf
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdfR.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdf
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdf
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdfT.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdf
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdfS.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
B.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdf
B.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdfB.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdf
B.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
N.Vulicevic i V.Petrovic_Moje preduzece.pdf
N.Vulicevic i V.Petrovic_Moje preduzece.pdfN.Vulicevic i V.Petrovic_Moje preduzece.pdf
N.Vulicevic i V.Petrovic_Moje preduzece.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
S.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdf
S.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdfS.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdf
S.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
B.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdf
B.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdfB.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdf
B.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
T.Tomic_Digitalni resursi za karijerno informisanje ucenika.pdf
T.Tomic_Digitalni resursi za karijerno informisanje ucenika.pdfT.Tomic_Digitalni resursi za karijerno informisanje ucenika.pdf
T.Tomic_Digitalni resursi za karijerno informisanje ucenika.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
R.Bacelj i M.Miric_Kako se pripremiti za razgovor za posao.pdf
R.Bacelj i M.Miric_Kako se pripremiti za razgovor za posao.pdfR.Bacelj i M.Miric_Kako se pripremiti za razgovor za posao.pdf
R.Bacelj i M.Miric_Kako se pripremiti za razgovor za posao.pdf
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
„Жива“ библиотека
„Жива“ библиотека„Жива“ библиотека
„Жива“ библиотека
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар
Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар
Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Видиш ме - видим се?
Видиш ме - видим се?Видиш ме - видим се?
Видиш ме - видим се?
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Како да знам шта знам?
Како да знам шта знам?Како да знам шта знам?
Како да знам шта знам?
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
ГимЗа Код - потрага за благом?
ГимЗа Код - потрага за благом?ГимЗа Код - потрага за благом?
ГимЗа Код - потрага за благом?
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Планирање каријере и управљање каријером уз помоћ личне SWОТ анализе и индиви...
Планирање каријере и управљање каријером уз помоћ личне SWОТ анализе и индиви...Планирање каријере и управљање каријером уз помоћ личне SWОТ анализе и индиви...
Планирање каријере и управљање каријером уз помоћ личне SWОТ анализе и индиви...
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Смишљам, дакле мислим
Смишљам, дакле мислимСмишљам, дакле мислим
Смишљам, дакле мислим
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Избор средње школе
Избор средње школеИзбор средње школе
Избор средње школе
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Упознај занимања
Упознај занимањаУпознај занимања
Упознај занимања
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Истражи своје каријерне опције
Истражи своје каријерне опцијеИстражи своје каријерне опције
Истражи своје каријерне опције
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 

More from Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji (20)

T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdf
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdfT.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdf
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdf
 
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdf
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdfR.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdf
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdf
 
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdf
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdfT.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdf
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdf
 
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdfS.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
 
B.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdf
B.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdfB.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdf
B.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdf
 
N.Vulicevic i V.Petrovic_Moje preduzece.pdf
N.Vulicevic i V.Petrovic_Moje preduzece.pdfN.Vulicevic i V.Petrovic_Moje preduzece.pdf
N.Vulicevic i V.Petrovic_Moje preduzece.pdf
 
S.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdf
S.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdfS.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdf
S.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdf
 
B.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdf
B.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdfB.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdf
B.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdf
 
T.Tomic_Digitalni resursi za karijerno informisanje ucenika.pdf
T.Tomic_Digitalni resursi za karijerno informisanje ucenika.pdfT.Tomic_Digitalni resursi za karijerno informisanje ucenika.pdf
T.Tomic_Digitalni resursi za karijerno informisanje ucenika.pdf
 
R.Bacelj i M.Miric_Kako se pripremiti za razgovor za posao.pdf
R.Bacelj i M.Miric_Kako se pripremiti za razgovor za posao.pdfR.Bacelj i M.Miric_Kako se pripremiti za razgovor za posao.pdf
R.Bacelj i M.Miric_Kako se pripremiti za razgovor za posao.pdf
 
„Жива“ библиотека
„Жива“ библиотека„Жива“ библиотека
„Жива“ библиотека
 
Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар
Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар
Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар
 
Видиш ме - видим се?
Видиш ме - видим се?Видиш ме - видим се?
Видиш ме - видим се?
 
Како да знам шта знам?
Како да знам шта знам?Како да знам шта знам?
Како да знам шта знам?
 
ГимЗа Код - потрага за благом?
ГимЗа Код - потрага за благом?ГимЗа Код - потрага за благом?
ГимЗа Код - потрага за благом?
 
Планирање каријере и управљање каријером уз помоћ личне SWОТ анализе и индиви...
Планирање каријере и управљање каријером уз помоћ личне SWОТ анализе и индиви...Планирање каријере и управљање каријером уз помоћ личне SWОТ анализе и индиви...
Планирање каријере и управљање каријером уз помоћ личне SWОТ анализе и индиви...
 
Смишљам, дакле мислим
Смишљам, дакле мислимСмишљам, дакле мислим
Смишљам, дакле мислим
 
Избор средње школе
Избор средње школеИзбор средње школе
Избор средње школе
 
Упознај занимања
Упознај занимањаУпознај занимања
Упознај занимања
 
Истражи своје каријерне опције
Истражи своје каријерне опцијеИстражи своје каријерне опције
Истражи своје каријерне опције
 

Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi - Danski model karijernog vođenja i savetovanja | Pia Hegner, Centar za karijerno vođenje mladih UUV Koge Bugt, Danska

 • 1. UUV Køge Bugt – primer izazova i saradnje u karijernom vođenju u Danskoj". Pia Hegner Vođa tima od 16 savetnika za karijerno vođenje u Timu ‘Skola’
 • 2. Danski obrazovni sistem Broj godina Obavezno obrazovanje počinje sa 7 godina (1. razred) i završava se posle 9. razreda (sa 15 godina). 10. razred je dobrovoljan. Termin ‘omladinsko obrazovanje’ se koristi kao okvirni termin za sve programe viših razreda srednje škole i srednjeg stručnog obrazovanja (od 16-19 godina) Dugački ciklus visokog obrazovanja Srednji ciklus visokog obrazovanja Kratki ciklus v.o. Osnovna stručna obuka Programi viših razreda srednje škole Programi srednjeg stručnog obrazovanja Regionalni centri za karijerno vođenje Individualni programi Obavezno obrazovanje Centri za karijerno vođenje mladih Osnovna 17-12-2013 škola i niži razredi srednje škole Side 2 *) neki programi traju više od 2 godine
 • 3. 52 centra za karijerno vođenje mladih • Karijerno vođenje se odnosi na prelezak iz obaveznog obrazovanja ka omladinskom obrazovanju • Ciljne grupe: – Učenici u nižim razredima srednje škole – Mladi (ispod 25) izvan sistema obrazovanja, obučavanja i zapošljavanja • Karijerno vođenje za niže razrede srednjih škola obezbeđuju škole • Lični planovi za prelazak / obrazovni planovi (obavezni) • Fokus na korisnicima sa posebnim potrebama za karijernim vođenjem • Nadležnost: opštine 17-12-2013 Side 3
 • 4. 7 regionalnih centara za karijerno vođenje • Karijerno vođenje povezano za prelazak iz omladinskog obrazovanja ka visokom obrazovanju • Informacije: – Svi visokoškolski programi u Danskoj – Moguće šanse za zaposlenje po završetku određenog programa visokog obrazovanja • Ciljne grupe – Učenici u programima omladinskog obrazovanja – Mlade i odrasle osobe van sistema obrazovanja koje žele da uđu u program visokog obrazovanja • Nadležnost ministarstva – Centri se biraju na osnovu konkursa (4-godišnji ugovori) 17-12-2013 Side 4
 • 5. Nacionalni portal za karijerno vođenje • ”Vodić za obrazovanje”: www.ug.dk • Sadrži – Informacije o obrazovanju i obuci – Informacije o zanimanjima – Pitanja vezana za tržište rada – Mogućnosti u inostranstvu – Internet alati za karijerno vođenje – Linkovi ka centrima za karijerno vođenje, obrazovnim institucijama i elektronskim sistemima za prijem • Nadležnost ministarstva 17-12-2013 Side 5
 • 6. Obrazovanje je ključna reč • 95% jedne generacije treba da završi srednju školu • Karijernom vođenju je dat visok prioritet! • To znači: – – – – – – Precizniji cilj Više profesionalnog karijernog vođenja Više saradnje i mreža Više o rešavanju problema u zajednici Više veština Više evaluacije
 • 7. Izazovi • • • • 2001: 32% bira srednje stručno obrazovanje 2013: 18.8% bira srednje stručno obrazovanje 2012: 52% završi srednju stručnu školu Danskoj će biti potrebno 30.000 kvalifikovanih radnika 2020.g. • 10% iz viših razreda srednje škole započne stručno obrazovanje kasnije • 20% iz učenika viših razreda srednje škole nikad ne steknu kvalifikacije vezane za neki posao
 • 10. Tim ‘Sekretarijat’ Christel, Mette, Christa, Jørgen, Emil, Finn, Lotte og Dan Rukovodilac Mark Tim ‘Škola’ Pia Hans-Peter, Vinnie, Rita, André, Susanne Pernille, Ken, Henriette Kirsten, Gertrud, Christina, Søren, Ove, Birgitte, Charlotte Anne, Charlotte Tim ‘Mladi’ Margrethe Pernille, Maj-Britt L, Ole, Lone Martin, Morten Maj-Britt W, Dorte, Helle, Lene, Hans Pawel, Morten Tim ‘Posebni’ Tove Claudia, Morten Greve Anders Solrød Tove, Lene, Anette Bente Køge Stevns
 • 11. Neki od glavnih cilijeva UU • Pomoć u nastojanjima da se obezbedi da izbor obrazovanja i karijere bude od najveće moguće koristi za pojedinca i društvo. • Usmerenje naročito na mlade koji će bez posebnog karijernog vođenja imati teškoće sa odabirom i završetkom škole, obukom i karijerom. • Uzimanje u obzir interesovanja i ličnih kvalifikacija i veština pojedinca. • Doprinos u najvećoj mogućoj meri ograničavanju broja osoba koje napuštaju školovanje • Nezavisnost od sektorskih i institucionalnih interesa. Zbog toga karijerno vođenje treba da obavljaju osobe sa odobrenim obrazovanjem za karijerno vođenje ili priznatim kompetencijama na istom nivou.
 • 12. Vizija • Mladi – – – Vidljivost Fokusiranje na mlade sa posebnim potrebama Pozitivnost i stimulativnost – uz solidno poznavanje lokalne kulture mladih • Obrazovanje – – – Dijalog sa zainteresovanim stranama Doprinos razvoju boljeg prelaska i manje onih koji napuštaju školu Rad u pravcu koherentnog karijernog vođenja • Karijerno vođenje – Orijentisano na razvoj i ne-birokratsko – uvek pokušava da bude ispred vremena – Delotvorna organizacija službe – kratak put sa reči na dela – Razvoj pojedinca kao i kolektivno vođenje
 • 13. Tim ‘Škola’ • • • • U našem regionu ima 50 škola 16 savetnika za karijerno vođenje Svaki ima više od jedne škole Organizovani po geografskim područjima • Pružamo sesije pojedinačnog i grupnog karijernog vođenja • Tim se sastaje jednom nedeljno • Pomažemo nastavnicima u radu na obrazovanju i radnoj orijentaciji
 • 14. Tim ‘Škola’ • Upoznajemo učenike u 6. razredu • Dan zanimanja u 6. razredu • Uvod u obrazovanje mladih u 7. razredu • Plan obrazovanja i uvodni kursevi u 8. razredu • Praksa i kursevi za premošćavanje za sve u 9. razredu • Dvonedeljni kurs za premošćavanje za sve učenike u 10. razredu • Organizujemo posete preduzećima ili firmama.
 • 15. Posebni projekti • 6. razred – Dan zanimanja • 7. razred – 13 specijalnih dana za one koji su napustili školu • 8. razred – Takmičenje u veštinama • 8. i 9. razred – Grupne sesije • 9. razred – Vršnjačko karijerno vođenje • Sajam obrazovanja + lokalne novine
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20. Tim ‘Posebni’ • Ovi učenici dobijaju dodatnu podršku na mnogo različitih načina kako bi im se omogućilo da dobiju neko obrazovanje. • 3 privatne škole • 12 specijalnih škola • Škole sa posebim specijalnim odeljenjima • STU • EGU • EUD sa SPS
 • 21. Tim ‘Mladi’ U 4 opštine ima približno 1600 mladih uzrasta od 15 do 25 godina. Nas odmah obaveste ako je neka mlada osoba napustila školu ili fakultet/višu školu. Tu osobu kontaktiramo i razmatramo raspoložive opcije. Sistem redovno podseća naše savetnike za karijerno vođenje da kontaktiraju mlade osobe za koje smatraju da su ‘pod rizikom’ iz raznih razloga.
 • 22. UngeXGrænser (Mladi prelaze granice) • Grupno karijerno vođenje • Karijerno vođenje u zajednici • Potreba za trajnijim i kvalifikovanijim nadzorom
 • 23. Sadržaj • • • • • • • • • • • Plan obrazovanja Jačanje tima IT-bazirani alati za karijerno vođenje Obrazovni sistem Posete obrazovnim institucijama i preduzećima Pozitivne povratne informacije Identifikacija veština / kompetencija FVU testovi iz danskog i matematike Karijerno vođenje Prilike i prepreke Kretanje
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27. Početno stanje • Karijerno vođenje na terenu –više u obrazovanju • Mladi cene pruženu ruku i vođenje bez pritiska • Malo ukazane pažnje često dovodi do velikog koraka ka obrazovanju
 • 28. Posebna obaveza za uzrast od 15 do 17 godina • Karijerno vođenje ove grupe mladih u pravcu obrazovanja, zapošljavanja i drugih aktvnosti osmišljeno da se obezbedi da se obrazuju u skladu sa svojim planom obrazovanja. • UUV kontaktira 15-17-godišnjake u roku od 5 radnih dana pošto UUV dobije obaveštenje da se ne drže svog plana obrazovanja. • UUV nudi 15-17-godišnjacima neku novu aktivnost u roku od 30 dana od uspostavljanja kontakta. • UUV je dužan da obavesti lokalnu vlast o mladima koji se ne drže svog plana obrazovanja.
 • 29. 8 Dialogmøde 1 Prioriteret vejledning 4 Uddannelsesplan 2 Samarbejde med skolerne 3 Andre samarbejdspartnere 5 Overgang til Team Ung 6 Fokuselever kontaktes 7 Tilbagemelding og nøgletal
 • 30. Evaluacija ovog pristupa • Više mladih sada ima posao ili se školuje • Grupa preostalih je smanjena za oko 39 procenata od početka “Paketa za mlade”. • Preporuke – Napori usmereni na mlade ljude koji nisu spremni da započnu omladinsko obrazovanje. – Zadržavanje mladih ljudi koji su uključeni u omladinsko obrazovanje.
 • 31. Generacija ´87 - ´89 - ´90 Generacija 1987 Septembar 2008 Tri različite generacije u uzrastu od 21 godine Plavo: Završili obrazovanje Crveno: Na putu su… Zeleno: U programu karijernog vođenja 16.6% 52.1% 31.3% Generacija 1989 Septembar 2010 Generacija 1990 Septembar 2011 8.7% 4.3% 34.5% 32.1% 59.2% 61.2%
 • 32. Sinhronizovan skok Dva načina razmišljanja Šetnja ruku pod ruku Sinergetski efekat: 1. Direktno holističko karijerno vođenje 2. Čvrsti podaci i registracija Organizacija: Proces Kultura Struktura
 • 33. Saradnja u opštinama Job Center Familieafdeling Projek ter Bolig socialt Sprog skole Ung doms skole UUV Køge Bugt Integration Misbrugsce nter EGU STU PPR SSP Virksomheder Erhvervscenter LBR
 • 34. Saradnja sa srednjim školama VUC EUC Sjælland Køge Roskilde Tekniske Skole Køge Produktion sskole Uddannels escenteret Roskilde Solrød Produktion sskole CPH West UUV Køge Bugt Greve Produktion sskole Køge Handelsskole Køge Gymnasiu m Roskilde Handelsskole Solrød Gymnasiu m Greve Gymnasiu m SOSU
 • 35. Karijerno vođenje treba više da se fokusira na proces planiranja nego na sam plan!
 • 36. Dodatne informacije • Danski obrazovni sistem: – www.eng.uvm.dk • Studiranje u Danskoj: – www. Studyindenmark.dk • Posao u Danskoj: – www.Workindenmark.dk • Euroguidance centar u Danskoj: – www.iu.dk/euroguidance (na danskom) ili – www.iu.dk/euroguidance-en (na engleskom) • Pitanja vezana za karijerno vođenje u Danskoj se mogu uputiti na : – euroguidance@ui.dk