Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2016/2017Bilten Karijera i mobilnost, br. 4
Bilten nacionalnog centra
Euroguidance mreže
POBEDNICI
NACIONALNOG
TAKMIČENJA
...
SADRŽAJ
KARIJERNO VOĐENJE U SRBIJI
EUROGUIDANCE KONFeRENCIJE
DOGAĐAJI I NOVOSTI
KARIJERNO VOĐENJE U EVROPI
NAČELA CELOŽIVO...
KARIJERA
I MOBILNOST
25 godina
Euroguidance mreže
Euroguidance je evropska mreža koja od
1992. godine podržava razvoj kari...
Nacionalno takmičenje dobrih praksi
Nacionalni centar Euroguidance je u 2016. godini prvi put organizovao nacio-
nalno tak...
BOŠ karijera je onlajn
sistem za profesio-
nalnu orijentaciju
srednjoškolaca, koji je
kreirala Beogradska
otvorena škola. ...
Veštine upravljanja karijerom
Veštine upravljanja karijerom
(VUK) odnose se na raznovrsne
kompetencije koje pojedin-
cima ...
Publikacija Evropske mreže politika
celoživotnog vođenja (ELGPN) „Razvoj i
sprovođenje politika u vezi s veštinama
upravlј...
Fondacija Tempus – Nacionalni centar
Euroguidance mreže, u saradnji s Mini-
starstvom prosvete, nauke i tehnološkog
razvoj...
Ova konferencija bila je jedan od
zvaničnih događaja i deo inicijative u
okviru prve Evropske nedelјe veština
stečenih u s...
Sajam školskih timova za KViS
Drugi sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje je održan
13. juna 2016. godi...
U BEOGRADU ĆE SE OD
9. DO 11. FEBRUARA
2017, PO ČETVRTI PUT
ODRŽATI MEĐUNARODNA
KONFERENCIJA I SAJAM
„NOVE TEHNOLOGIJE U
O...
Podrška srednjim školama
u unapređenju aktivnosti
karijernog vođenja
Onlajn kurs „Uvod u karijerno
vođenje u srednjoj škol...
Akreditovanaobuk
a
„Karijerno vođenje i savetovanje
u
srednjimškolama“
Program stalnog stručnog usavršavanja nastavni-
ka,...
Novi sajt
Euroguidance
centra u Srbiji
Od sada, vesti o karijernom vođenju i aktivnostima
Euroguidance centra možete prati...
Karijerno vođenje i
savetovanje u evropi
U Briselu je 20. juna 2016. go-
dine predstavljena Nova evropska
agenda veština k...
Irski okvir
programa obrazovanja
karijernih praktičara
U periodu od 29. novembra do 1.
decembra 2016. godine predstavnik
U...
U Madridu je od 15. do 18. novembra 2016. održana
konferencija Svetske asocijacije za obrazovno i karijerno
vođenje (IEAVG...
Euroguidance Highlights
Euroguidance mreža je pokrenula novu
publikaciju Highlights koja donosi vesti o
najznačajnijim akt...
Wikispace radne grupe za mobilnost
U okviru svojih aktivnosti, radna gru-
pa za mobilnost Euroguidance mreže je
nastavila ...
Načela
celoživotnog
vođenja
Na narednim stranica-
ma prenosimo deo pub-
likacije „Razvoj politike
celoživotnog vođenja:
ev...
Korisnik je u centru
Nezavisnost – vođenje poštuje slobodu izbo-
ra karijere i ličnog razvoja građanina/kori-
snika. Nepri...
Erazmus+ program, program
Evropske unije koji u periodu
od 2014. do 2020. finansira
projekte saradnje u oblasti
obrazovanj...
Evropski volonterski servis (EVS)
omogućava mladima 17–30 godina
iz Srbije da do 12 meseci volontiraju
u nekoj od evropski...
Internacionalizacija
visokog
obrazovanja
Study in Serbia je po treći put
učestvovao na najvećem sajmu
posvećenom internaci...
HeduFair
U četvrtak, 10. novembra 2016. go-
dine, održan je drugi Erazmus+ kon-
takt seminar i sajam visokog obrazo-
vanja...
Dijalog o alumni asocijaciji
Zapadnog Balkana
Evropska komisija je pokrenula dijalog
posvećen mogućnosti formiranja regio-...
U periodu najvećeg broja otvorenih konkursa (ok-
tobar–mart), jednom mesečno organizuju se vebinari
koji daju detaljnija o...
P R O J E K T I P O D R Š K A P O L I T I K A M A P O J E D I N C I
PoPodrška razvoju
obrazovanja
InPodrška
internacionali...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Karijera i mobilnost 4

413 views

Published on

Bilten nacionalnog centra Euroguidance mreže u Srbiji br. 4
decembar 2016.
Više informacija na http://euroguidance.rs

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Karijera i mobilnost 4

 1. 1. 2016/2017Bilten Karijera i mobilnost, br. 4 Bilten nacionalnog centra Euroguidance mreže POBEDNICI NACIONALNOG TAKMIČENJA PRIMERA DOBRIH PRAKSI KARIJERA I MOBILNOST KONFERENCIJE I SEMINARI Karijerno vođenje u Srbiji i Evropi NOVE MOGUĆNOSTI ZA MOBILNOST KROZ PROGRAM ERAZMUS+
 2. 2. SADRŽAJ KARIJERNO VOĐENJE U SRBIJI EUROGUIDANCE KONFeRENCIJE DOGAĐAJI I NOVOSTI KARIJERNO VOĐENJE U EVROPI NAČELA CELOŽIVOTNOG VOĐENJA MOBILNOST Primeri dobre prakse, rad na izradi stan- darda usluga KViS u Srbiji, nove publikacije i intervju o veštinama upravljanja karijerom Izveštaji sa treće i četvrte nacionalne Euroguidance konferencije, održanih tokom 2016. godine Pregled konferencija, seminara, obuka, istraživanja, projekata, kao i programa obuke nastavnika Međunarodne konferencije, okviri standarda, nove publikacije i evropske inicijative Odlomak iz Evropskog paketa resursa o osnovnim načelima celoživotnog vođenja Pregled novih mogućnosti za mobilnost, kao i sistema podrške zainteresovanima za učestvovanje u ovim programima 04 08 10 08 10 15 20 22 2015 22 2
 3. 3. KARIJERA I MOBILNOST 25 godina Euroguidance mreže Euroguidance je evropska mreža koja od 1992. godine podržava razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Evropi. Mreža de- luje kroz nacionalne centre u 34 evropske države koje imaju zajedničke ciljeve: da promovišu evropsku dimenziju KViS i da pružaju kvalitetne informacije o karijer- nom vođenju i mobilnosti. Nacionalni cen- tar Euroguidance mreže u Srbiji pokrenut je 2013. godine i deluje u okviru Fondacije Tempus. Kaoicentriuostalimevropskimdržavama, i Euroguidance centar u Srbiji ima cilj da promoviše evropsku dimenziju karijernog vođenja i pruža kvalitetne informacije o karijernom vođenju i mobilnosti. Eu- roguidance centar podržava saradnju i umrežavanje karijernih praktičara i do- nosilaca odluka na nacionalnom i evrop- skom nivou kroz organizaciju konferenci- ja, seminara, studijskih poseta, prikuplja i publikuje materijale o metodama i ala- tima za celoživotno karijerno vođenje i savetovanje i podržava razmenu dobrih praksi. Euroguidance mreža prikuplјa, objavlјuje i razmenjuje informacije o obrazovnim sistemima, prilikama za obrazovanje i usavršavanje u evropskim zemlјama, uređuje evropski portal obrazovnih mogućnosti i veći broj nacionalnih por- tala, poput baze obrazovnih mogućnosti obrazovanje.rs u Srbiji. Takođe, nacionalni Euroguidance cen- tar posebnu pažnju posvećuje pružanju podrške razvoju sistema karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji, naročito u vezi sa sprovođenjem strateških dokume- nata, a u proteklim godinama je posebnu pažnju posvećivao podršci unapređenju kvaliteta usluga u ovoj oblasti. Impressum Bilten Karijera i mobilnost br. 4 - decembar 2016. Bilten Nacionalnog centra Euroguidance mreže u Srbiji Uređivački odbor: Marko Banković, Sofija Petrović, Marija Filipović-Ožegović, Ivana Vulić, Milena Jovanović Priprema za štampu: Branimir Simić Lektura: Rada Ilić Ilustracije: Euroguidance centar/AVE media, Adobe Stock, StockUnlimited Štampa: Plus Tiraž: 1500 primeraka Izdavač: Fondacija Tempus – Euroguidance centar Elektronska verzija ovog biltena dostupna je na sajtu Euroguidance centra www.euroguidance.rs Drage kolege, Pred vama je četvrti broj biltena „Karijera i mo- bilnost“. Kao i u prethod- nim brojevima, donosimo vam najnovije informacije o razvoju oblasti karijer- nog vođenja i savetovanja u našoj zemlji i u Evropi, predstavljamo novosti od značaja za rad karijernih praktičara, donosimo vesti o ak- tivnostima Euroguidance centra i čitave Euroguidance mreže, predstavljamo programe mobilnosti, ali i druge za- nimljivosti iz ove oblasti. Nadamo se da će naredne stranice opravdati vaša očekivanja kao i da ćete nastaviti da pratite naš rad i u na- rednom periodu. U 2016. godini smo razvili i novi sajt Eu- roguidance centra, na kom se nalaze i detaljnije informacije o temama iz ovog broja kao i najave aktivnosti, elektronske publikacije i linkovi ka velikom broju resursa na nacional- nom i evropskom nivou. Ako želite da uvek budete u toku sa najnovi- jim informacijama iz ove oblasti, ne zaboravite da se prijavite na naš elektronski bilten na adresi http://euroguidance.rs/euroguidance/bilten. Tim Euroguidance centra Saznajte više o Euroguidance centru: http://euroguidance.rs/ Sajt Euroguidance mreže: http://www.euroguidance.eu/ Kontaktirajte nas: euroguidance@tempus.ac.rs 011/3342-432 Fondacija Tempus Ruže Jovanović 27a 11000 Beograd This project has been funded with support from the European Comission. This publication reflects views only of the authors and the Comission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 3
 4. 4. Nacionalno takmičenje dobrih praksi Nacionalni centar Euroguidance je u 2016. godini prvi put organizovao nacio- nalno takmičenje dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja. Cilj ovog takmičenja jeste promovisanje ustanova, organizacija i pojedinaca koji su u prethodnom periodu razvili nove usluge, alate ili materijale, tj. uspešno reali- zovali aktivnosti karijernog vođenja i na taj način do- prineli razvoju sistema karijernog vođenja i savetovanja u celini. Ovo takmičenje predstavlja deo zajedničkih ak- tivnosti Euroguidance mreže, koje imaju cilj razmenu dobrih praksi iz ove oblasti na evropskom nivou, i organi- zuje se u sklopu zajedničkih aktivnosti sa Euroguidance centrima u Češkoj Republici i Slovačkoj, koji takođe or- ganizuju nacionalna takmičenja u svojim državama. Na takmičenje je prijavljeno ukupno 12 primera prakse i sve prijave su ispunjavale formalne uslove predviđene konkursom. Komisija je jednoglasno do- nela odluku o nagrađivanju četiri prijavljena primera. Uz to, odlučeno je da se, pored četiri nagrade, dodele i priznanja za četiri primera dobre prakse, kao priznanja za kvalitet primera dobre prakse u određenim oblastima. Dodela nagrada, priznanja i zahvalnica, kao i pred- stavljanje nagrađenih primera, održani su na četvrtoj Eu- roguidance konferenciji „Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji“, 6. decembra 2016. godine. Karijerno vođenje i savetovanje u Srbiji Priznanja za kvalitet primera dobre prakse u određenim oblastima • Priznanje za primer dobre prakse korišćenja specijalizovanog pristupa i obezbeđivanja pristupačnosti aktivnosti karijernog vođenja ciljnoj grupi dodeljeno je aktivnosti „Želim da radim“, koju je prijavilo Udruženje romskih studenata u Nišu. • Priznanje za primer dobre prakse korišćenja novih tehnologija u oblasti karijernog vođenja i saveto- vanja dodeljeno je veb alatu „Teslin korak dalje“, koji je prijavila Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“ u Pančevu. • Priznanje za primer dobre prakse inovativnog pristupa u sprovođenju aktivnosti karijernog vođenja dodeljeno je aktivnosti „Revija zanimanja i sajam obrazovanja“, koju je prijavila OŠ „Petar Kočić“ u Inđiji. • Priznanje za primer dobre prakse planiranja aktivnosti i rada tima za karijerno vođenje i savetovanje dodeljeno je aktivnosti „Na putu izbora zanimanja“, koju je prijavila Srednja škola „Dragačevo“ u Guči. 4
 5. 5. BOŠ karijera je onlajn sistem za profesio- nalnu orijentaciju srednjoškolaca, koji je kreirala Beogradska otvorena škola. Portal sadrži testove za samo- procenu osobina, veština, interesovanja; bazu zani- manja, fakulteta i visokih škola; alat za kreiranje ličnog profila, CV, kao i stalno dostupnu uslugu onlajn savetovanja. Prva nagrada Kurs Veštine upravljanja karijerom sprovodi se na fakultetima Univerziteta u Beogradu. Cilj ovog jednosemestralnog kursa jeste osposobljavanje studenata za upravljanje karijerom, pripremanje za uključivanje na tržište rada i pružanje podrške u preuzimanju proaktivne uloge u budućem karijernom razvoju. Kurs se realizuje od školske 2015/16. na nekoliko fakulteta Univerziteta u Beogradu. Treća nagrada Medicinska škola u Užicu realizuje aktivnosti karijernog savetovanja i informisanja, koje obu- hvataju radionice, tribine, predavanja, senke na poslu, vodiče, panoe i uređivanje sajta škole, usmerene na učenike i njihove roditelje, ali i kolege. Cilj ovih aktivnosti jeste sveobuhvatan pri- stup karijernom saveto- vanju i promovisanje celoživotnog obrazovanja. Specijalna nagrada Program profesionalne orijentacije učenika sa smetnjama u razvoju realizuje Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ u Novom Sadu. Ovaj program obuhvata niz aktivnosti informisanja, pro- cene i savetovanja name- njenih učenicima i njihovim roditeljima sa ciljem informisanja i motivisanja za nastavak školovanja i kasnije lakše uključivanje u svet rada. druga nagrada 5
 6. 6. Veštine upravljanja karijerom Veštine upravljanja karijerom (VUK) odnose se na raznovrsne kompetencije koje pojedin- cima ili grupama omogućavaju prikupljanje, analizu, sintezu i organizaciju informacija o sebi, obrazovanju i svetu rada kao i na veštine potrebne za donošenje i sprovođenje odluka i realizaciju karijernih prelaza (ELGPN, 2014). Cilj aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja jeste da pomognu pojedincima da upravljaju svo- jom karijerom pa možemo reći da su VUK željeni ishodi takvih aktivnosti. Dubravka Mihajlović je istraživač saradnik na In- stitutu za pedagogiju i an- dragogiju. Kao doktorand, priprema tezu na temu ka- rijernog vođenja odraslih. Jedan je od realizatora kursa Veštine upravljanja karijerom i član radne grupe za izradu predloga standarda usluga karijernog vođenja i saveto- vanja. KViS intervju: Dubravka Mihajlović U nazivu veština upravljanja kari- jerom stoje veštine – ali da li VUK obuhvataju još nešto? Šta biste re- kli, šta su VUK? - Rekla bih da su VUK složenije od toga – kompetencije koje uključuju sve tri komponente – znanje, veštinu i stav koji mi se čini čak presudnim. Kao koncept, VUK je veoma teško istraživati jer srećemo različita shva- tanja, od užeg – koje VUK određuju kao specifične kompetencije koje su vezane za ponašanje na tržištu rada, bliske konceptima zaposlenosti i zapošljivosti, do šireg, gde se VUK vide kao sredstvo podrške življenju – balansiranju različitih uloga, sav- ladavanju stresa na radu, rešavanju situacija mobinga i sl. Ja ih doživlja- vam kao neku nadogradnju kari- jernog vođenja i savetovanja, koja se odnosi na aktivitet pojedinca, na čemu se danas posebno insistira. Upravo smo rekli da su veštine upravljanja karijerom set kom- petencija koje obuhvataju i neke koje koristimo i u drugim oblasti- ma života a ne samo u upravljanju karijerom. Može li se povući ra- zlika između VUK i nekih drugih veština? U čemu je razlika između VUK i „mekih“ veština, ključnih kompetencija, životnih veština? - Razlike i ima i nema; sve ove kom- petencije su veoma povezane. Na primer, veštine traženja posla podra- zumevaju i veštine komuniciranja, asertivnog reagovanja; za mnoge veštine upravljanja karijerom podra- zumevamo da imamo funkcionalno pismene ljude, često se pominje i preduzetnički duh. Čini mi se da za korisnike nisu toliko bitne gra- nice, već su pre kreatori programa i istraživači ti koji treba da budu u stanju da opravdaju pristup u zavi- snosti od toga šta žele da istraže i s kojim ciljem ili potrebama nečemu pristupaju. Kako se veštine upravljanja karije- rom stiču, razvijaju? - Ranije su načini sticanja VUK bili ograničeni, ali su i potrebe kori- snika bile drugačije – bile su usme- rene na pomoć za ulazak u svet rada. Kada se promenio koncept karijere „jedan posao za ceo život“, pojavili su se različiti modaliteti rad- nih angažmana i novi izazovi sveta rada. Danas postoji tendencija da se proširi spektar načina na koji se VUK mogu steći – kratkoročni programi, podrška u okviru radne organizacije i sl. Nažalost, još uvek nemamo si- stem koji vodi pojedinca kroz različite faze karijernog razvoja, štaviše, uloga (npr. da li smo zaposleni ili ne) nam često ograničava pristup nekim programima. Rekli ste da se VUK razvijaju u različitim fazama karijernog (životnog) razvoja. Da li onda možemo reći da su ove veštine različite za različite uzraste? Na koji način? - Mislim da se veštine upravljanja karijerom aktualizuju na različite načine u različitim periodima života. Postoje neke koje su opštijeg karak- tera i neke koje su proizvod našeg trenutnog statusa. Na primer, za odrasle – akcenat može biti na iden- tifikaciji prethodnog znanja i isku- stva, što vodi razvoju usluga kao što je validacija prethodnog učenja. Rekli ste da se VUK stiču u različitim životnim kontekstima. Kako vidite ulogu škole u sticanju VUK? Šta biste rekli, koje aktivno- sti u školi doprinose razvoju VUK? - Ne postoje predmeti koji ne mogu da razviju VUK. Pitanje je samo kako će nastavnici osmisliti načine da podrže razvoj ovih veština. Ideja je da kroz različite predmete i poseb- nim programima (realni susreti sa svetom rada, radionice) ostvarimo vezu s VUK. Na koji način se može unapre- diti sistem karijernog vođenja i savetovanja kako bi još više podržavao razvoj VUK kod poje- dinca? - S jedne strane, bitan je razvoj svesti da postoji potreba da budemo do- datno osnaženi za upravljanje kari- jerom, kao i uspostavljanje kvaliteta u oblasti – usaglašavanje oko ciljeva KViS. Zatim, potreban je sveobuhva- tan sistem koji bi omogućio pojedin- cima da u bilo kom trenutku mogu da pristupe uslugama koje odgo- varaju njegovim potrebama. Čini mi se da je dobar put unapređenja si- stema KViS kroz razmenu pri- mera dobre prakse jer je to nešto što pokreće razvoj sistema. 6
 7. 7. Publikacija Evropske mreže politika celoživotnog vođenja (ELGPN) „Razvoj i sprovođenje politika u vezi s veštinama upravlјanja karijerom (VUK)“ daje sveobuhvatan uvid u lekcije koje su različite evropske države naučile u prethodnom periodu u vezi s donošenjem politika koje imaju cilj unapređenje veština upravljanja kari- jerom kod građana. Predstavljeni su okviri VUK, načini na koje građani stiču VUK tokom čitavog života, ali i veći broj strateških i sistemskih uvida čiji je cilj unapređenje nacionalnih sistema. Druga publikacija EGLPN mreže, koju je Euroguidance centar preveo u 2016. godini, jeste „Unapređenje sistema obezbeđenja kvaliteta i zasno- vanosti na dokazima o efektima celoživotnog vođenja“. Cilj ove pub- likacije je da stimuliše diskusiju i delo- vanje zainteresovanih strana za kon- tinuirano unapređenje politika i praksi celoživotnog vođenja, s fokusom na razvoju politika i sistema obezbeđenja kvaliteta i zasnovanosti na dokazima o efektima celoživotnog vođenja. U septembru 2016. godine, otpočela je aktivnost radne grupe za izradu predloga standarda usluga karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji. Rad na standardima se realizuje pod vođstvom Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspi- tanja a u saradnji s Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvo- ja, Savetom za srednje stručno obra- zovanje, Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), Euroguidance cen- trom i GIZ projektom. Radom grupe koordinira Tatijana Glišić Milutinović, savetnik koordinator u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspi- tanja. Učesnici u radu na izradi doku- menta su stručnjaci u oblasti karijer- nog vođenja i savetovanja iz sektora obrazovanja, zapošljavanja kao i om- ladinskog sektora. Polaznu osnovu za izradu pred- loga standarda čine nacionalni do- kumenti u kojima se prepoznaje značaj postojanja i uređenja sistema karijernog vođenja i savetovanja kao i primeri evropskih standarda i smer- nica za osiguranje kvaliteta u ovoj oblasti. U svom radu, radna grupa je, polazeći od pravilnika o bližim uslovi- ma za sticanje statusa javnoprizna- tog organizatora aktivnosti obrazo- vanja odraslih („Sl. glasnik RS“, br. 89/2015) i koncepta veština uprav- ljanja karijerom, do sada definisala radni predlog pet oblasti standarda, koje se razvijaju u okviru podgrupa: • Okvir veština upravljanja ka- rijerom; • Program; • Praktičari; • Materijalno-tehnički uslovi; • Kvalitet usluga. Cilj radne grupe jeste kreiranje okvira standarda koji bi bili realistični, pragmatični, orijentisani na efekte i koji bi uvažavali celoživotnu dimen- ziju karijernog vođenja. Pored izrade predloga standarda, radna grupa će nastojati i da učestvuje u pilotiranju standarda i analizi podataka kao i u izradi vodiča, brošura i drugih pratećih dokumenata koji bi podržali upotrebu standarda. U 2016. godini održane su 4 sednice velike radne gupe i preko 15 sastanaka podgru- pa, a plan je da predlog standarda bude predstavljen u vidu celovitog dokumenta do sredine 2017. godine. Aktivnosti radne grupe možete pra- titi na sledećem linku: http://www. zuov.gov.rs/karijerno-vodjenje-i- savetovanje/. Izrada predloga standarda usluga karijernog vođenja i savetovanja Novi prevodi publikacija ELGPN mreže 7
 8. 8. Fondacija Tempus – Nacionalni centar Euroguidance mreže, u saradnji s Mini- starstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvom omladine i spor- ta, organizovala je 25. februara 2016. godine, u hotelu Metropol u Beogradu, po treći put nacionalnu Euroguidance konferenciju „Karijerno vođenje i saveto- vanje u Republici Srbiji“. Programkonferencijebiojepodelјen u tri celine: razvoj sistema KViS, upotre- ba IKT u karijernom vođenju i karijerno vođenje u srednjem obrazovanju. Džon Makarti (McCarthy) iz Međunarodnog centra za razvoj ka- rijere i javne politike ICCDPP otvorio je celinu posvećenu razvoju sistema KViS, govoreći o karijernom vođenju u obrazovanju i smernicama za razvoj sistema. Primer dobre prakse iz Hrvat- ske prikazala je Irena Bačelić, ispred Ministarstva rada i mirovinskog su- stava, prezentacijom o Nacionalnom forumu i strategiji karijernog vođenja; o učešću Republike Srbije u Evropskoj mreži politika celoživotnog vođenja, govorile su Tatijana Glišić Milutinović, ispred Zavoda za unapređivanje obra- zovanja i vaspitanja, Marija Petronijević, ispred Ministarstva omladine i sporta i Dragana Miloradović iz Nacionalne službe za zapošlјavanje. Drugi blok posvećen informacio- no-komunikacionim tehnologijama u karijernom vođenju otvoren je izlaga- njem Marije Jovanović i Milene Vujović iz Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Uni- verziteta u Beogradu, na temu onlajn alata za karijerno vođenje studenata. Marko Banković, iz Fondacije Tem- pus – Euroguidance centra, govorio Predavanja Džona Makartija iz Međunarodnog centra za razvoj karijere i javne politike ICCDPP o karijernom vođenju u obrazo- vanju i smernicama za razvoj sistema i Helmuta Celota iz Ev- ropske fondacije za obuke ETF o učenju na radnom mestu i kari- jernom vođenju dostupna su na Youtube kanalu Fondacije Tem- pus. Uz to, na istom mestu nalazi se i snimak celokupne treće na- cionalne Euroguidance konferen- cije, u okviru koje su održana dva pomenuta predavanja. Nacionalne Euroguidance konferencije Konferenciji je prisustvovalo oko 150 karijernih praktičara, nastavnika i stručnih saradnika iz osnovnih i srednjih škola, zatim savetnici NSZ, predstavnici kancelarija za mlade, udruženja i asocijacija, predstavnici akademske zajednice i centara za razvoj ka- rijere. 8
 9. 9. Ova konferencija bila je jedan od zvaničnih događaja i deo inicijative u okviru prve Evropske nedelјe veština stečenih u stručnom obrazovanju (Eu- ropean Vocational Skills Week), tokom čijeg trajanja se i održala. Kao i prethodne, i ova konferencija je imala cilj da omogući saradnju svih aktera u sistemu karijernog vođenja i savetovanja, da se učesnici upoznaju s rezultatima rada u prethodnom peri- odu, planovima za dalјi razvoj i sarad- nju i s dobrim evropskim praksama u ovoj oblasti. Uz to, konferencija je predstavlјala priliku za umrežavanje praktičara i unapređenje saradnje ak- tera u sistemu KViS, kako različitih nivoa u obrazovnom sektoru, tako i povezivanjem obrazovanja s drugim sektorima. Na konferenciji su dodelјene i nagrade i priznanja prvog nacional- nog takmičenja primera dobrih praksi iz oblasti karijernog vođenja i saveto- vanja, predstavlјen rad radne grupe za izradu standarda, kao i projekti i inici- jative koje doprinose razvoju oblasti ka- rijernog vođenja na nacionalnom nivou. I ova konferencija je okupila oko 150 karijernih praktičara, nastavnika i stručnih saradnika iz osnovnih i srednjih škola, zatim savetnika NSZ, predstavni- ka kancelarija za mlade, udruženja i asocijacija, predstavnika akademske zajednice i centara za razvoj karijere. Četvrta nacio- nalna Eurogui- dance konferencija „Karijerno vođenje i savetovanje u Re- publici Srbiji”, koja je takođe organi- zovana u saradnji s Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvo- ja i Ministarstvom omladine i sporta, održana je 6. de- cembra 2016. go- dine u Beogradu. je o značaju IKT resursa za karijerno vođenje i predstavio bazu obrazovnih mogućnosti obrazovanje.rs. Dobar primer međunarodne saradnje škola u oblasti KViS, kroz jedan eTwin- ning projekat, prikazale su Nataša Majstrović, nastavnik informatike i eTwinning ambasador, i Nataša Jerković-Đukanović iz Fondacije Tem- pus – eTwinning nacionalnog tima za podršku. Karijerno vođenje i savetovanje u srednjem obrazovanju bilo je central- na tema trećeg tematskog bloka kon- ferencije, koji je otvorio Helmut Celot iz Evropske fondacije za obuke ETF, prezentacijom o učenju na radnom mestu i karijernom vođenju. Sofija Petrović iz Fondacije Tem- pus – Euroguidance centra predstavila je internet kurs za nastavnike sred- njih škola, koristan resurs koji je raz- vio Euroguidance centar, uz podršku Milјane Kitanović, Maje Svetozarević, Bilјane Đorđević, Jadranke Lilić i Mirka Markovića, autora aktivnosti predstavlјenih u kursu. Bojana Jevtović iz Beogradske otvorene škole govorila je o drugim primerima dobre prakse u karijernom vođenju u srednjem obra- zovanju, pre svega o sajmu školskih timova za karijerno vođenje. 9
 10. 10. Sajam školskih timova za KViS Drugi sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje je održan 13. juna 2016. godine u velikoj sali Privredne komore Srbije u organizaciji Beogradske otvorene škole. Na sajmu su predstavljeni neki od najaktivnijih i najkreativnijih srednjoškolskih timova za karijer- no vođenje i savetovanje a u cilјu razmene iskustva i primera dobre prakse kao i unapređenja rada u ovoj oblasti. Školskom timu iz Ekonom- sko-trgovinske škole u Požarevcu, dodeljena je nagrada za najveći do- prinos razvoju usluga karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama za školsku 2015/2016. go- dinu. Ekonomsko-trgovinska škola se posebno istakla svojim proaktivnim stavom i uključivanjem privrednog sektora kao i raznovrsnim aktivnosti- ma za svoje učenike, koje je predvi- dela u svom planu rada za karijerno vođenje i savetovanje. Sajam je organizovala Beo- gradska otvorena škola u saradnji s Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Solidar Sui- sse / Swiss Labour Assistance (SLA) kancelarijom u Srbiji i Privrednom komorom. Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), u saradnji s Ministarstvom omladine i sporta, Ministarstvom privrede i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Repub- like Srbije, sprovodi projekat koji ima cilj da se mladima uzrasta od 15 do 35 godina omoguće što bolji uslovi da se pozicioniraju na tržištu rada i da prepoznaju, kreiraju i isko- riste mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje. Projekat se sprovodi u četiri okruga sa ciljem uspostavljanja modela lokalnih inici- jativa za zapošljavanje mladih. Druga oblast delovanja projekta se foku- sira na uspostavljanje Nemačko– srpske inicijative za održivi rast i zapošljavanje kao političkog dijaloga. Više informacija o projektu možete pronaći na: http://odskoledoposla.org. Projekat „Podsticanje zapošljavanja mladih“ 10
 11. 11. U BEOGRADU ĆE SE OD 9. DO 11. FEBRUARA 2017, PO ČETVRTI PUT ODRŽATI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA I SAJAM „NOVE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVANJU“ SA CILJEM UNAPREĐENJA KVALITE- TA OBRAZOVANJA KROZ UPOTREBU INFORMACIO- NO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA (IKT). NA DOGAĐAJU ĆE, NA ŠTANDU FONDACIJE TEMPUS, BITI PREDSTAVLJENI I RAZLIČITI IKT RESURSI ZA KARIJERNO VOĐENJE I INFORMISANJE, KAO I DRUGE PREZENTACIJE O UPOTREBI IKT U KVIS I OBRAZOVNOJ MOBILNOSTI. Istraživanje školskih planova i programa za karijerno vođenje i savetovanje U novembru mesecu objavljeno je istraživanje koje je sprove- la Beogradska otvorena škola sa ciljem utvrđivanja u kojoj meri škole u ovom trenutku planiraju aktivnosti i usluge karijernog vođenja i savetovanja u skladu sa strateškim i zakonskim do- kumentima. Analiza treba da pruži podršku školama u procesu kreiranja usluga karijernog vođenja i savetovanja i definisanje istih u okviru programa i planova za karijerno vođenje i saveto- vanje kako bi odgovorili na potrebe učenika i učenica. Rezultate istraživanja možete preuzeti sa sajta BOŠ: http://www.bos.rs/cgcc/publikacije. U Velikom Gradištu je 10. juna 2016. održan stručni skup koji su zajednički organizovale Srednja škola iz Velikog Gradišta, Požarevačka gimnazija i „Kreativna pedagogija“. Skup je okupio oko sto nastavnika iz škola Braničevskog okruga i pred- stavlja dobar primer saradnje škola u cilju unapređenja znanja i veština nastavnika iz ove oblasti. Stručni skup „Karijerno vođenje i savetovanje učenika u školama Braničevskog okruga” Četvrtu godinu zaredom, Beo- gradska otvorena škola je krajem novembra organizovala stručni skup „Nacionalna godišnja konferencija o karijernom vođenju i savetovanju“, okupivši preko 100 nastavnika iz cele Srbije. Na konferenciji su pred- stavljeni primeri dobre prakse iz cele Srbije kao i Analiza školskih programa i planova za karijerno vođenje i saveto- vanje i Priručnik za promociju obra- zovnih profila u srednjim školama, koje je izradila Beogradska otvorena škola i koji se mogu preuzeti sa sajta BOŠ. Boš konferencija o karijernom vođenju i savetovanju 11
 12. 12. Podrška srednjim školama u unapređenju aktivnosti karijernog vođenja Onlajn kurs „Uvod u karijerno vođenje u srednjoj školi“ Onlajn kurs „Uvod u karijerno vođenje u srednjoj školi“ sastoji se iz velikog broja video lekcija orga- nizovanih po temama a predstavlja osnovne informacije o karijernom vođenju i savetovanju, veštinama upravljanja karijerom i opštim infor- macijama o organizaciji i radu tima za KViS. Pored teorijskog okvira, kurs sadrži i primere konkretnih aktivno- sti koje nastavnici i stručni saradnici već sprovode u školama u Srbiji. h t t p s : / / w w w . u d e m y . c o m / karijerno-vodjenje/ Priručnik za nastavnike: Kari- jerno vođenje i savetovanje Priručnik sadrži 38 priprema za nastavnike i daje primere konkretnih aktivnosti za rad sa učenicima, koje su sastavili nastavnici i stručni sarad- nici srednjih škola na osnovu sop- stvenog iskustva i prakse. Dostupan je za preuzimanje u elektronskoj formi sa sajta Euroguidance centra. Školske 2016/17. godine, Euroguidance centar je pokrenuo sveobuhva- tan program podrške unapređenju sistema ka- rijernog vođenja i saveto- vanja (KViS) u srednjim školama, sa ciljem da nastavnicima i stručnim saradnicima u školama obezbedi odgovarajuću podršku u sprovođenju aktivnosti KViS. Program je nastao na osnovu evalu- acije aktivnosti podrške nastavnicima srednjih škola koje Centar sprovodi od 2013. godine, kao i ispiti- vanja potreba za vrstama podrške, koje je sprove- deno među nastavnicima srednjih škola. 12
 13. 13. Akreditovanaobuk a „Karijerno vođenje i savetovanje u srednjimškolama“ Program stalnog stručnog usavršavanja nastavni- ka, vaspitača i stručnih saradnika „Karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi“, osmislili su i vode tim iz Euroguidance centra i nastavnici i stručni saradnici iz srednjih škola s dugom praksom karijernog vođenja. Obuka uključuje, pored predstavljanja aktivnosti i resursa za karijerno vođenje, i niz interaktivnih ak- tivnosti, radioničarski deo, simulacije i praktične vežbe osmišljavanja aktivnosti KViS za učenike srednjih škola. Program je akreditovan kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za školske 2016/2017. i 2017/2018. a u Katalogu programa ZUOV-a, nalazi se pod rednim brojem 47 i nosi 8 bodova. Učešće u njemu je besplatno a informacija o narednim sprovođenjima obuke, redovno se objavljuje na sajtu Euroguidance centra. Akreditovana obuka „Karijerno vođenje i savetovanje u srednjim školama“ Program ciljane podrške radu timova za KViS Euroguidance centar je pokrenuo i program ciljane podrške nastavnici- ma i stručnim saradnicima u izvođenju aktivnosti KViS. U te svrhe, organizuju se: - Pojedinačne konsultacije s timovima – u cilju unapređenja pla- niranja i sprovođenja aktivnosti KViS po posebnom programu. Više infor- macija i prijava za škole je dostupna na www.euroguidance.rs; - Ciljana podrška timovima u vidu vebinara i seminara na teme koje su timovi identifikovali kao ključne za unapređenje njihovog rada. Napredna obuka „Unapređenje kvaliteta aktivnosti karijernog vođenja u srednjim školama: efi- kasno planiranje rada školskog tima za KViS“ Od školske 2016/17. godine, Euroguidance centar organizuje i seminar za nastavnike srednjih škola, koji se bavi efikasnim pla- niranjem rada školskog tima za KViS. Učestvovanjem na ovom seminaru nastavnici mogu da usavrše svoje znanje o veštinama koje su bitne za učenike da bi mogli da uprav- ljaju svojom karijerom, da saznaju o načinima organizacije aktivnosti tima, koje bi doprinosile razvoju re- levantnih veština kod učenika, i da, kroz praktične aktivnosti, osmisle opcije za rad tima, uvažavajući odlike sopstvene škole. Učešće na semina- ru je besplatno. Sajt o obrazovnim mogućnostima u Srbiji: http://obrazovanje.rs/ Sajt sadrži informacije o akredi- tovanim obrazovnim institucijama u Republici Srbiji na svim nivoima školovanja, koje se mogu pretraživati prema vrsti ustanove, nastavnoj/ naučnoj oblasti, obrazovnom nivou, mestu. Pored toga, sajt sadrži infor- macije o stipendijama i studentskim razmenama dostupnim učenicima i studentima u Republici Srbiji i na in- ternacionalnom nivou. 13
 14. 14. Novi sajt Euroguidance centra u Srbiji Od sada, vesti o karijernom vođenju i aktivnostima Euroguidance centra možete pratiti na našem novom sajtu, na staroj adresi: www.euroguidance.rs 14
 15. 15. Karijerno vođenje i savetovanje u evropi U Briselu je 20. juna 2016. go- dine predstavljena Nova evropska agenda veština koja sadrži veći broj aktivnosti koje imaju cilj da svi Evropljani imaju odgovarajuće obuke, steknu odgovarajuće veštine i da im je u tom procesu dostupna adekvatna podrška. Ova inicijativa predstavlja zajedničke napore da se unapredi ljudski ka- pital, zapošljivost i konkurent- nost kroz sledeće aktivnosti: - Garancija za veštine; - Europass okvir; - Evropski okvir kvalifikacija; - Koalicija za digitalne veštine i poslove; - Plan sektorske saradnje za veštine; - Profili veština građana trećih država; - VET kao prvi izbor; - Ključne kompetencije; - Analiza „odliva mozgova“; - Praćenje nakon diplomiranja. New skills Agenda Evropski centar za razvoj stručnog obrazovanja (CEDEFOP) objavio je na- lazesvogistraživanjao informacijama o tržištu rada i (karijernom) vođenju. Studija analizira ulogu koju infor- macije o tržištu rada imaju u ka- rijernom vođenju i obrazovanju, uključujući i najveće izazove. Ona obrađuje relevantne slučajeve u različitim zemljama i ističe suštinsku ulogu karijernog vođenja kako bi se građanima omogućila svrsishodna upotreba informacija o tržištu rada u donošenju odluka o učenju i kari- jernom razvoju. Izdvojene su važne preporuke za politike koje se bave saradnjom aktera u ovoj oblasti, kvalitetom informacija o tržištu rada, njihovom primenom u školama i službama za zapošljavanje, novim tehnologijama, kao i veštinama praktičara i nastavnog osoblja. Pub- likacija je dostupna na http://www. cedefop.europa.eu/en/publications- and-resources/publications/5555. Nova CEDEFOP studija o informacijama o tržištu rada i karijernom vođenju Od 5. do 9. decembra 2016. godine, na inicijativu Evropske komisije, održana je prva Evropska nedelja veština stečenih tokom stručnog obrazovanja i obuka (The Euro- pean Vocational Skills Week). Cilj ove inicijative jeste promovisa- nje stručnog obrazovanja i obuka kao i mogućnosti koje ono nudi kroz uspešne primere prakse. Nedelja je obuhvatila centralne događaje održane u Briselu ali i oko hiljadu događaja, seminara, radio- nica i drugih inicijativa širom Evrope. Srbija se priključila Nedelji četvrtom nacionalnom Euroguidance konfe- rencijom „Karijerno vođenje i saveto- vanje u Republici Srbiji“, koja je regi- strovana kao zvanični događaj koji se održao tokom trajanja Nedelje. Uz to, kao dodatak aktivnostima u okviru Nedelje, Euroguidance centar je od 12. do 16. decembra održao i četiri akreditovana semi- nara „Karijerno vođenje i saveto- vanje u srednjoj školi“ u srednjim stručnim školama u Kruševcu, Zaječaru, Čačku i Novom Pazaru. The European Vocational Skills Week 2016 15
 16. 16. Irski okvir programa obrazovanja karijernih praktičara U periodu od 29. novembra do 1. decembra 2016. godine predstavnik Univerzitetskog centra za razvoj ka- rijere i savetovanje studenata, čiji je primer dobre prakse osvojio 1. nagradu na Nacionalnom Eurogui- dance takmičenju dobrih praksi, kao i predstavnik Euroguidance centra, prisustvovali su studijskoj poseti or- ganizovanoj od strane Nacionalnog centra za vođenje u obrazovanju – Euroguidance centra Irske. Učesnici ove posete bili su i karijerni praktičari iz Belgije i Luksemburga. Ciljevi stu- dijske posete bili su predstavaljanje razvoja politika i praksi celoživotnog vođenja u Irskoj od 2013. godine, kao i razmena primera politika i praksi iz zemalja učesnica posete. Učesnici studijske posete imali su priliku da se upoznaju sa sistemom KViS kroz posete centrima za ka- rijerno vođenje odraslih i srednjim školama, kao i kroz predstavljanje aktivnosti Eurodesk kancelarije i Eu- roguidance centra. Okvir programa obrazovanja karijernih praktičara je dokument koji sadrži kriterijume i smernice za kreatore programa inicijalnog obrazovanja u oblasti karijernog vođenja. Okvir definiše ciljeve, kontekst, određenje karijernog vođenja i aktivnosti, zahteve u pogledu kvalifikacija, kao i opšte kriterijume za priznavanje programa obrazova- nja karijernih praktičara u okviru kojih prepoznaje osam važnih oblasti kompetencija praktičara čijem razvoju bi program trebalo da doprinosi: • Teorija karijernog vođenja, profesionalna prak- sa i veštine savetovanja u kontekstu karijernog vođenja; • Informacije o tržištu rada, obrazovnim i kari- jernim mogućnostima; • Podučavanje i učenje; • Psihometrijsko testiranje; • Komunikacija, saradnja i umrežavanje; • Koordinisanje i upravljanje uslugama karijernog vođenja; • Praksa zasnovana na istraživanju i dokazima; • Razvoj profesionalne prakse kroz praktične ak- tivnosti. U okviru svake kompetencije, okvir definiše ishode u pogledu znanja, veština, uloga, metakognitivnih veština i uvida koje studenti treba da razviju u okviru programa. Ovaj dokument predviđa da karijerni praktičari mogu biti osobe koje su se obrazovale za profesiju nastavni- ka na osnovnim studijama a zatim stekle zvanje na jednogodišnjim ili dvogodišnjim postdiplomskim studi- jama od minimum 60 ESPB kredita, koje zadovoljavaju standarde opisanog okvira. Okvir programa obrazovanja karijernih praktičara, možete naći na adresi https://www.education.ie/en/Publi- cations/Education-Reports/Programme-Recognition-Frame- work-Guidance-Counselling.pdf. 16
 17. 17. U Madridu je od 15. do 18. novembra 2016. održana konferencija Svetske asocijacije za obrazovno i karijerno vođenje (IEAVG), koja predstavlјa jedan od najznačajnijih globalnih događaja u ovoj oblasti. Glavna tema ovogodišnje konferencije je bila „Karijerno vođenje kao način promovisanja jednakosti“. Pored velikog broja pre- davanja i prezentacija stručnjaka iz oblasti KViS iz svih delova sveta, ova konferencija je predstavljala izvanred- nu priliku za uspostavljanje kontakata sa stručnjacima iz različitih zemalja i razmenu iskustava među praktičarima. Euroguidance mreža je predstavila svoje aktivnosti na štandu u okviru izlagačkog dela, na kom su predstavnici nacionalnih EG centara tokom konfe- rencije pružali informacije o aktivnostima Euroguidance mreže ali i o nacionalnim sistemima karijernog vođenja i savetovanja u svojim državama. Više informacija o kon- ferenciji možete pronaći na sajtu www.iaevgconf2016.es. Sledeća konferencija će se održati 2017. godine u Mek- siku. IAEVG konferencija u Madridu Predstavnici škola nagrađenih na Nacionalnom Eu- roguidance takmičenju dobrih praksi u oblasti karijer- nog vođenja i savetovanja, prisustvovali su konferen- ciji „Psihologija i karijerno vođenje u kontekstu škole“ u Lisabonu 28. i 29. novembra 2016. godine. Konfe- renciji je prisustvovalo preko 800 psihologa i studenata psihologije iz Portugala. Na simpozijumima i plenar- nim predavanjima, učestvovali su stručnjaci iz oblasti psihologije obrazovanja iz Portugala, psiholozi koji rade u oblasti karijernog vođenja i savetovanja, predstavnici etičkog komiteta psihologa Portugala, stručnjaci s Malte i predstavnica Evropskog parlamenta. Ključne teme o kojima se diskutovalo na konferenciji pokazuju da je oblast karijernog savetovanja i vođenja priznata i prepoznata tema kako od strane donosilaca odluka, tako i karijernih praktičara. Zaključci s konferen- cije su da su mnoge od predstavljenih tema relevantne i aktuelne za evropske sisteme karijernog vođenja i saveto- vanja, pre svega: promocija uspeha u obrazovanju, kari- jerno vođenje i savetovanje u uslovima ekonomske krize, evropska agenda veština – unapređenje sposobnosti i promocija zapošljavanja, rad sa učenicima sa specifičnim teškoćama u učenju i etička pitanja. Učesnici iz naše zemlje izvestili su o velikom zado- voljstvu zbog prisustva ovakvoj konferenciji i prilike da se informišu o politikama i praksama kao odgovorima na navedene izazove na evropskom nivou. Konferencija „Psihologija i karijerno vođenje u kontekstu škole“ u Lisabonu 17
 18. 18. Euroguidance Highlights Euroguidance mreža je pokrenula novu publikaciju Highlights koja donosi vesti o najznačajnijim aktivnostima nacionalnih centara ove mreže. Publikacija se izdaje na godišnjem nivou i može se besplatno preuzeti sa sajta mreže. www.euroguidance.eu „Životologija“ – program interaktivnih radionica za mlade iz Slovačke Nove Publikacije euroguidance mreže 18
 19. 19. Wikispace radne grupe za mobilnost U okviru svojih aktivnosti, radna gru- pa za mobilnost Euroguidance mreže je nastavila sa unapređenjem wiki sajta i izra- dom novih promotivnih materijala. Više o aktivnostima radne grupe za mobilnost, možete pronaći na: http://euroguidancemobility. wikispaces.com. Euroguidance Insight Najnoviji broj biltena Euroguidance mreže posvećen je karijernom vođenju lju- di iz različitih kultura i dostupan je na sajtu EG mreže: http://www.euroguidance. eu/publications/insight-the-eurogui dance-newsletter/. Euroguidance centar Repub- like Slovačke, organizovao je semi- nar „Podrška i razvijanje talenata“ (Supporting and Developing Talents) 27. oktobra u Bratislavi, čije su teme bile identifikacija i pružanje podrške talentima kao i predstav- ljanje evropskih primera dobre prakse aktivnosti KViS sa ciljem pružanja podrške razvoju talenata. Pored niza predavanja, učesnici su u sklopu seminara imali pri- liku da se kroz učešće u radio- nici „Od luzera do pobednika“, praktično upoznaju s programom „Životologija“, koji realizuje Institut za liderstvo i glas mladih (Leader- ship & Youth Speaker Institute), koji je na Slovačkom nacionalnom takmičenju primera dobre prakse u oblasti karijernog vođenja i saveto- vanja osvojio specijalnu nagradu. Program „Životologija“ se sa- stoji iz niza kontinuiranih interak- tivnih radionica koje se realizuju u sklopu jednog ili dva časa nedeljno za učenike prvog i drugog razreda srednjih škola u Republici Slovačkoj. Program radionica obuhvata četiri oblasti koje se tiču: - poznavanja i razumevanja sebe; - socijalnih odnosa; - upravljanja karijerom i - fizičkog i mentalnog zdravlja. „Životologija“ je primer prakse koja spaja obrazovni kontekst sa svakodnevnim životom kroz ak- tivnosti programa koje kod mla- dih podstiču razvoj introspekcije, empatije, tolerancije, socijalnih veština, zdravih životnih navika, obogaćuje njihovo znanje i pomaže im da načine važne životne i profe- sionalne izbore – izbor zanimanja, životnog partnera, roditeljstvo. Više informacija o programu, možete pronaći na adresi http://www.zivotologia.sk/. 19
 20. 20. Načela celoživotnog vođenja Na narednim stranica- ma prenosimo deo pub- likacije „Razvoj politike celoživotnog vođenja: evropski paket resursa“ koju su izradili stručnjaci Evropske mreže poli- tika celoživotnog vođenja. Tekst koji sledi predstavlјa niz opštih cilјeva i načela pružanja usluga celoživotnog vođenja, izvorno dogo- vorenih pod okrilјem rad- nog programa EU Obra- zovanje i obuke. Razvoj opštih cilјeva i načela celoživotnog vođenja na evropskom nivou naglašen je u Rezolu- ciji Saveta (obrazovanje/ mladi) u maju 2004. go- dine, gde se raspravlјalo o osnaživanju politika, sistema i delovanja celoživotnog vođenja u Evropi. 20
 21. 21. Korisnik je u centru Nezavisnost – vođenje poštuje slobodu izbo- ra karijere i ličnog razvoja građanina/kori- snika. Nepristranost – vođenje se obavlјa jedino u interesu građanina, na vođenje ne utiču interesi pružaoca usluge, ustanove kao ni interesi u pogledu finansiranja. Takođe, vođenje ne diskriminiše građane na osnovu pola, uzrasta, etničke pripadnosti, socijalnog statusa, kvalifikacija, sposobnosti i slično. Poverlјivost – građani imaju pravo na zaštitu i privatnost svojih ličnih podataka koje iznose u procesu vođenja. Jednake mogućnosti – vođenje promoviše jednake mogućnosti u obrazovanju i poslu za sve građane. Holistički pristup – vođenje vrednuje odluke građana/ korisnika u ličnom, društvenom, kulturnom i privrednom kontekstu. Unapređenje dostupnosti Transparentnost – vrsta omogućenih uslu- ga vođenja odmah je jasna građaninu. Prijatelјski pristup i empatija – osoblјe koje obavlјa usluge stvara atmosferu dobrodošlice. Kontinuitet – vođenje pomaže građanima tokom učenja i obavlјanja posla kao i kroz procese lične i društvene tranzicije kroz koje prolaze ili sa kojima se susreću. Dostupnost – svi građani, u bilo kojem periodu svog života, imaju pravo pristupa vođenju. Pristupačnost – vođenju se može pristupiti na fleksibilne i prijatelјske načine – „licem u lice”, telefonski, putem e-pošte kao i „na dalјinu”, a dostupno je u vremenu i na mestima koji odgovaraju građanima. Građani stiču mogućnosti Aktivno učešće – vođenje je saradnička ak- tivnost između građanina i pružaoca usluge i drugih važnih aktera (npr. pružalac obra- zovnih usluga, preduzeća, članovi porodice, interesi zajednice) i izgrađuje se aktivnim učešćem samog građanina. Osnaživanje – vođenje pomaže građaninu da postane sposoban da planira i upravlјa svojim učenjem, karijerom kao i prelazima iz učenja u karijeru. Obezbeđenje kvaliteta Primerenost metoda vođenja – primenjene metode vođenja imaju teorijsko i/ili naučno utemelјenje shodno svrsi u koju se koriste. Stalno unapređivanje – usluge vođenja se stalno unapređuju, što podrazumeva redovno traženje povratnih informacija od građana kao i kontinuirano usavršavanje savetnika. Pravo na prigovor/objašnjenje – u slučaju da nisu zadovolјni uslugama vođenja, građani imaju pravo žalbe kroz službene postupke. Kompetentno osoblјe – osoblјe koje pruža usluge vođenja ima kompetencije koje su priznate na državnom nivou na osnovu ko- jih može da prepozna i zadovolјi potrebe građana i, kad je to potrebno, da uputi građane ustanovi/usluzi koja će više odgo- varati njihovim potrebama. 21
 22. 22. Erazmus+ program, program Evropske unije koji u periodu od 2014. do 2020. finansira projekte saradnje u oblasti obrazovanja i obuka, mladih i sporta, učesnicima iz Srbije nudi nove mogućnosti za mo- bilnost. Kroz različite vrste projekata u okviru Ključne aktivnosti 1 (KA1) ovog pro- grama, od ove godine će, uz mlade, studente i predstavni- ke akademskog osoblja, prilike za mobilnosti imati i vaspitači, učitelji, nastavnici, stručni saradnici, edukatori i ostali za- posleni u ustanovama i organi- zacijama aktivnim u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih, kao i predstavnici or- ganizacija i institucija koji rade s mladima. Mogućnosti za mobilnost zaposlenih u školama i organizacijama stručnog usavršavanja i obrazovanja odraslih Nove mogućnos Od konkursnog roka za 2017. godinu, zaposlenima u osnovnim i srednjim školama, gimnazijama, predškolskim ustanovama i drugim ustanovama i organizacijama ak- tivnim u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih, omogućen je boravak na mobilnosti koja se realizuje u part- nerskim školama/institucijama iz programskih zemalja Era- zmus+ programa (zemlje Evropske unije i Island, Norveška, Lihtenštajn, Makedonija i Turska). Mobilnost proizlazi iz projekta mobilnosti koji je potrebno da, u predviđenom roku, podnese obrazovna ustanova ili organi- zacija iz Srbije, koja u projektu ima ulogu koordinatora. Ukoliko projekat bude odobren, ustanova/organizacija koja je podnosilac projektne prijave, dobija sredstva potrebna za realizaciju pro- jekta i određeni broj svojih zaposlenih šalje na mobilnost koja se realizuje na partnerskoj instituciji. Aktivnosti koje vaspitači, učitelji, nastavnici, stručni saradnici, edukatori, direktori i drugi zaposleni u školama realizuju tokom mobilnosti, odnose se na mogućnost držanja nastave u partner- skoj ustanovi ili učestvovanje na obukama kao što su kursevi stručnog usavršavanja ili aktivnosti „senke na poslu“ (job sha- dowing). Više informacija dostupno je na sajtu Fondacije Tempus: www.erasmusplus.rs. 22
 23. 23. Evropski volonterski servis (EVS) omogućava mladima 17–30 godina iz Srbije da do 12 meseci volontiraju u nekoj od evropskih zemalja. Mladi volonteri kroz EVS imaju mogućnost da doprinesu svakodnevnom radu organizacije koja ih je ugostila, kao i da doprinesu zajednici u kojoj će bo- raviti, razvijajući pri tom svoja znanja i veštine. EVS se može ticati najrazličitijih oblasti, što zavisi od tipa organizacije u kojoj se volontira. EVS podrazumeva pokrive- ne troškove puta, vize, smeštaja, ishrane, lokalnog transporta, zdrav- stveno osiguranje, kao i obezbeđen mesečni džeparac za sve volontere, uz ostale vidove podrške volonte- ru (poput mentora, učenja jezika, specifičnih potreba i EVS treninga). Zašto volontiranje? Zato što se, kroz volontiranje, između ostalog, podstiče samo- pouzdanje i samostalnost, pruža prilika da se usavrši ili nauči strani jezik, stiču ili poboljšavaju veštine ko- munikacije, vođenja projekata i rada u timu, proširuje mreža kolega i pri- jatelja i stiče radno iskustvo. Omladinske razmene su pro- jekti mobilnosti grupa mladih koji omogućavajumladima13–30godina, iz najmanje dve različite zemlje, da se susretnu i žive zajedno od 5 dana do 21 dan. Razmena podrazume- va neformalni obrazovni program (mešavina radionica, iskustvenih vežbi, debata, simulacija, aktivnosti na otvorenom prostoru...), koji je zajednički pripremljen pre početka same razmene. Kroz razmenu, mladi razvijaju znanja i veštine, otkrivaju nove kulture, navike i životni stilove kroz bavljenje temama od opšteg društvenog značaja. Mogućnosti za mobilnost mladih Erazmus+ program nudi mogućnosti za mobilnost mladih (do 30 godina) kroz Evropski volonterski servis (EVS) i omladinske razmene. Evropski volonterski servis (EVS) Omladinske razmene Pored navedenih mogućnosti, om- ladinski radnici mogu učestvovati u međunarodnim aktivnostima poput međunarodnih seminara, treninga, događaja za uspostavlјanje kontaka- ta i saradnje, studijskih poseta, kao i prakse, tj. praćenja rada organizacije iz inostranstva, koja je aktivna na polјu rada s mladima. Ovakva mobil- nost ima cilј da se, kroz organizaciju međunarodnih aktivnosti, unaprede postojeće i razviju nove kompeten- cije (znanja, veštine i stavovi) pojedi- naca, organizacija, institucija i drugih aktera koji rade s mladima. Ovi projekti mogu trajati od 2 dana do 2 meseca (izuzimajući vreme putovanja do i od odredišta). Na ovim aktivnostima nema uzrasnih ograničenja za učesnike. Više informacija dostupno je na http://erasmusplus.rs/ka1-mobilnost -omladinskih-radnika/. Mogućnosti za mobilnost omladinskih radnika sti za mobilnost 23
 24. 24. Internacionalizacija visokog obrazovanja Study in Serbia je po treći put učestvovao na najvećem sajmu posvećenom internacionalizaciji visokog obrazovanja u Evropi, koji je održan u Liverpulu od 13. do 16. septembra 2016. u sklopu EAIE konferencije. Evropska asocijacija za internacionalizaciju obra- zovanja (EAIE) svake godine organizuje godišnju konferenciju i sajam visokog obrazovanja koji oku- plja preko pet hiljada učesnika iz stotinak država širom sveta. Ovaj događaj predstavlja najznačajniju evropsku manifestaciju posvećenu internacio- nalizaciji visokog obrazovanja i okuplja predstavnike visokoškolskih ustanova, donosioce odluka, pred- stavnike nacionalnih i međunarodnih organizacija i asocijacija. Pored velikog broja predavanja, prezentacija i poster sesija, ovaj događaj predstavlja izvanrednu priliku za uspostavljanje kontakata i saradnje s po- tencijalnim partnerima sa ciljem uspostavljanja programa razmene studenata i nastavnog osoblja, pokretanja zajedničkih studijskih programa, razvoja projekata i programa unapređenja kvaliteta obrazo- vanja ili naučne saradnje. Obrazovni sistem Republike Srbije je, zahvaljujući štandu Study in Serbia, po treći put uspešno pred- stavljen na ovoj manifestaciji. Predstavnici Fondacije Tempus i Tempus projekta SIPUS, kojim koordinira Univerzitet u Novom Sadu, tokom trajanja manife- stacije su posetiocima štanda predstavili mogućnosti saradnje s visokoškolskim ustanovama, posebno imajući u vidu novi status naše zemlje u programu Erazmus+. Ostvaren je veliki broj kontakata koji su nakon manifestacije prosleđeni visokoškolskim ustanovama u našoj zemlji, s nadom da će se u na- rednom periodu na osnovu njih razviti konkretni projekti međunarodne saradnje. Naredna EAIE konferencija i sajam visokog obra- zovanja održaće se u septembru 2017. godine u Se- vilji. Study in Serbia Study in Serbia je portal namenjen stranim studentima i nastavnicima koji žele da nastave svoje studije u Srbiji ili da borave na mobil- nosti u našoj zemlji. Takođe, predstavlja bazu ustanova i programa koja je namenjena pred- stavnicima stranih ustanova u cilju pronalaska potencijalnih partnera kroz program Erazmus+. Ova baza se ažurira na osnovu zvaničnih poda- taka Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i sadrži samo akreditovane ustanove i programe. www.StudyInSerbia.rs 24
 25. 25. HeduFair U četvrtak, 10. novembra 2016. go- dine, održan je drugi Erazmus+ kon- takt seminar i sajam visokog obrazo- vanja u Hotelu Metropol u Beogradu. Ovaj događaj je predstavljao pri- liku za umrežavanje predstavnika 16 visokoškolskih institucija iz Srbije i brojnih predstavnika ustanova iz part- nerskih zemalja: Francuske, Španije, Hrvatske, Litvanije, Letonije, Češke, Grčke i Kipra. Učesnici su diskutovali o mogućnostima saradnje kroz Erazmus+ program i podelili primere dobre prakse vezane za priznavanje perioda mobil- nosti studenata i položenih ispita. Uz to, tokom događaja, organizovane su i dve panel-diskusije pod nazivom „HeduFair i saradnja“ i „Organizacija međunarodne kreditne mobilnosti – prvi ishodi“. 25
 26. 26. Dijalog o alumni asocijaciji Zapadnog Balkana Evropska komisija je pokrenula dijalog posvećen mogućnosti formiranja regio- nalne alumni asocijacije Zapadnog Bal- kana, koji se održao 3. i 4. novembra 2016. u Podgorici. Događaj je okupio više od sto predstavnika alumnista programa Erazmus Mundus i Erazmus+ iz zemalja Zapadnog Balkana kao i predstavnike Erazmus+ kancelarija iz regiona i drugih relevantnih organizacija. Na događaju koji je otvorio ovu temu, diskutovane su ide- je o osnivanju ovakve asocijacije, njenim ciljevima, organizaciji i delovanju. EG centar i Alumni asocijacija Erazmus Mundus studenata, 3. avgu- sta 2016. su organizovali okupljanje i umrežavanje alumnista Erazmus Mundus programa i novih stipendi- sta koji svoje studije započinju na ne- kom od Erazmus Mundus zajedničkih master ili doktorskih programa. Na događaju, alumnisti i stipendisti su podelili iskustva koja se tiču boravka na studijama u inostranstvu i povrat- ka u Srbiju, nedoumice i ideje vezane za važna pitanja poput priznavanja diplome, kao i uopšteno iskustva stečena kroz formalno i neformalno obrazovanje a posebno ona važna za prelazak u svet rada. Aktivnosti za stipendiste i alumniste programa mobilnosti U fokusu: događaji posvećeni mobilnosti Mobilnost je u prethodnom periodu bila centralna tema velikog broja događaja, sajmova, info dana i prezentacija. Pored info dana i prezentacija na nekoliko fakulteta i unverziteta (Geografski i Fakultet organiza- cionih nauka u Beogradu, Tehnički fakultet u Čačku, Državni univerzitet u Novom Pazaru), i ove godine je održano nekoliko sajamskih mani- festacija posvećenih stipendijama na kojima je učestvovala i Fondacija Tempus. Sajam stipendija Univer- ziteta u Beogradu održan je 5. i 6. ok- tobra, Sajam stipendija Univerziteta u Kragujevcu 13. oktobra a Putujući sajam stipendija 9. novembra 2016. godine na Univerzitetu u Novom Sadu. Na sva tri događaja, studenti ova tri univerziteta su imali priliku da se, kroz program prezentacija, ali i kroz konsultativno-informativne sesije na štandovima, informišu o mogućnostima stipendiranja i sti- pendirane mobilnosti u inostran- stvu. Uz to, i studentske organizacije su upriličile konferencije i događaje posvećene temi mobilnosti, na ko- jima je i Fondacija Tempus govorila o Erazmus+ programu. Erasmus Student Network, u saradnji sa EU info centrom, organizovao je seriju razgovora pod nazivom E+ chat, kao i konferenciju Erasmus Upgrade, a Uni- ja studentskih organizacija UNS, kon- ferenciju „Velika uloga akademske zajednice“ u okviru koje se govorilo i o ovoj temi. Takođe, jedan segment susreta studirajuće omladine u ok- viru „Slovačkih narodnih svečanosti“ u Bačkom Petrovcu, ticao se ohra- brenja mobilnosti kroz Erazmus+ i CEEPUS studenata pripadnika slovačke nacionalne manjine u Srbiji kao i slovačkih studenata zaintereso- vanih za mobilnost i studije u Srbiji. Tema mobilnosti je izazvala i ve- liko interesovanje srednjoškolaca i mladih, o kojoj su imali prilike da razgovaraju i s predstavnicima Fondacije Tempus u okviru neko- liko prezentacija i događaja (posete srednjoškolaca i mladih EU info cen- tru, prezentacije u srednjim školama). Uz to, srednjoškolci su bili i najbrojnija publika u gradskim bib- liotekama u Negotinu, Užicu, Kragu- jevcu i Zrenjaninu, u kojima su, u okviru projekta „Euteka – EU u Vašoj biblioteci“, predstavljene mogućnosti za mobilnost. 26
 27. 27. U periodu najvećeg broja otvorenih konkursa (ok- tobar–mart), jednom mesečno organizuju se vebinari koji daju detaljnija objašnjenja svim zainteresovanima o procesu prijavljivanja, procesu selekcije i drugim važnim aspektima a često uključuju i direktnu razmenu iskustava alumnista programa sa svim zainteresovanim učesnicima. Takođe, vebinari podrazumevaju mogućnost direktnog postavljanja pitanja i dobijanja odgovora iz prve ruke u vezi sa svim aspektima od značaja za sprovođenje mobilnosti. Ova aktivnost u sistemu podrške predstavlja mogućnost informisanja i savetovanja u prostorijama Fondacije i lični pristup tokom procesa prikupljanja in- formacija i prijavljivanja na programe. Otvorena vrata se realizuju u periodu najvećeg broja otvorenih konkur- sa (oktobar–mart), u tri termina nedeljno u trajanju od sat i po (ponedeljak i četvrtak), bez potrebe za pret- hodnim najavljivanjem ili zakazivanjem. Tačni termini su dostupni na sajtu Fondacije Tempus, u okviru stranice Info dani i Otvorena vrata: http://erasmusplus.rs/stipendije/ info-dani-i-otvorena-vrata/. Kao elektronska dopuna programu otvorenih vrata, jed- nom nedeljno se organizuje live chat sesija putem Facebook mreže,ilikorišćenjemdrugihplatformi.Ovajsegmentprogra- mapodrškejerazvijenpresvegaimajućiuvidusveonekojinisu u mogućnosti da lično dođu i informišu se o mogućnostima za mobilnost. Program vebinara za mlade, studente i akademsko osoblje1 3 Svi zainteresovani pojedinci koji imaju pitanja ili nedoumice u vezi sa mogućnostima za mobilnost kroz programe Erazmus+ ili CEEPUS ima- ju priliku da učestvuju na nekom od mnogobrojnih info dana i prezen- tacija koje se organizuju na fakultetima, školama i bibliotekama širom Sr- bije. Takođe, odgovore na pitanja je moguće dobiti i putem e-pošte i telefona, kao i kroz sledeće programe: Program otvorenih vrata putem interneta Program otvorenih vrata 2 Kako se informisati O mogućnostima za mobilnost? 27
 28. 28. P R O J E K T I P O D R Š K A P O L I T I K A M A P O J E D I N C I PoPodrška razvoju obrazovanja InPodrška internacionalizaciji visokog obrazovanja E+ Erazmus+ program OkOnline kurs za karijerne praktičare Ft Fondacija Tempus UnPodrška unapređenju nastave EgEuroguidance mreža za podršku karijernom vođenju i savetovanju IcInformativni centar za građane TEMPUS F O N D A C I J A TEMPUS F O N D A C I J A TEMPUS F O N D A C I J A IsInformativni dani za studente StStipendije Razmene studenata i akademskog osoblja CbIzgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju KmMobilnost u visokom obrazovanju eTeTwinning Portal za saradnju škola i predškolskih ustanova MpMonitoring projekata PpObuke za pisanje projekata AkAkreditovane radionice stručnog usavršavanja EmErazmus Mundus Zajednički master programi EvEvropski volonterski servis WbVebinari za korisnike programa ItPodrška korišćenju IKT alata u nastavi IsInformativni dani za studente OsObuke za sprovođenje projekata TpTraženje partnera za projekte EpEPALE Platforma za obrazovanje odraslih HeHERE Stručni tim za reformu visokog obrazovanja KsStručne konferencije i seminari SmStrateška partnerstva u oblasti mladih ŠmMobilnost za škole, opšte obrazovanje IkIzgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima OmMobilnost za obrazovanje odraslih SpStrateška partnerstva za srednje stručno obrazovanje i obuke VmMobilnost za srednje stručno obrazovanje Nacionalni i regionalni info dani o Erasmus+ projektima IdHEduFair - sajam visokoškolskih ustanova Hf EdEurydice Podaci o obrazovnim sistemima u Evropi TaTematske analize iz oblasti obrazovanja MmMogućnosti za mobilnost mladih CeCEEPUS program univerzitetske razmene EmErazmus Mundus Zajednički master programi TuMogućnosti za trening i umrežavanje omladinskih radnika OrOmladinske razmene Mobilnost omladinskih radnika Mr EvEvropski volonterski servis SdStrukturisani dijalog: sastanci mladih osoba i donosilaca odluka OpPodrška omladinskim politikama TeTempus program ŽmŽan Mone SrStudyinSerbia.rs Baza obrazovnih mogućnosti za strane studente ObObrazovanje.rs Nacionalnabaza obrazovnihmogućnosti istipendija KvKarijernovodjenje.rs Baza resursa za karijerno vođenje Ovaj projekat se finansira sredstvima EU Fondacija Tempus Euroguidance centar www.euroguidance.rs www.erasmusplus.rs Ovaj dokument je finansiran sredstvima Evropske unije. Publikacija odražava samo stanovišta autora i ni pod kojim uslovima se Evropska unija ili njene in- stitucije ne mogu smatrati odgovornima za sadržinu dokumenta

×