SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
http://euroguidance.rs/resursi/prirucnik
9
Каријерно  вођење  у  средњим  школама
Јелена  Манић  Радоичић,  Александра  Ђуровић
Значај   каријерног   вођења   и   саветовања   за   младе   средњошколског   узраста   препознат   је   у   бројним  
стратешким  документима  које  је  усвојила  Влада  Републике  Србије.  Влада  и  надлежно  Министарство  
просвете,   науке   и   технолошког   развоја,   конкретним   мерама   дали   су   јасан   сигнал   школама   да   је  
потребно   да   у   своје   редовне   активности   уврсте   и   оне   које   би   се   односиле   на   каријерно   вођење   и  
саветовање  младих.
Стратешки  и  законски  оквир
Стратегија   каријерног   вођења   и   саветовања   у   Републици   Србији,
1
усвојена   2010.   године   на   предлог  
Министарства  омладине  и  спорта,  каријерно  вођење  и  саветовање    дефинише  као  „низ  активности  које  
оспособљавају   појединце   било   ког   узраста,   у   било   ком   тренутку   њихових   живота,   да   идентификују  
сопствене  способности,  компетенције  и  интересе,  да  донесу  одлуке  које  се  тичу  њиховог  образовања,  
оспособљавања  и  професије  и  да  управљају  токовима  својих  живота  у  области  учења,  рада  и  других  
области   у   којима   могу   да   стекну   и   примене   способности   и   компетенције“ (дефиниција   преузета   из  
резолуције  Савета  министара  ЕУ  из  2004).  Акциони  план  за  примену  Стратегије  каријерног  вођења  и  
саветовања   у   Републици   Србији,   усвојен   на   период   2010–2014   године,   предвидео   је   специфичне  
циљеве  и  активности  које  се  односе  на  све  нивое  образовања,  па  тако  и  на  средње  образовање:
Израду  и  примену  Националног  програма  каријерног  вођења  и  саветовања.
Стручно   усавршавање   и   оспособљавање   наставника,   педагога   и   психолога   из   средњих  
школа  за  каријерно  вођење  и  саветовање.
Обучавање  средњошколаца  за  активно  и  ефикасно  управљање  својом  каријером.
Стратегија   каријерног   вођења   и   саветовања   је   такође   поставила оквире   стандарда   програма  
каријерног  вођења  и  саветовања  за  ученике  узраста  од  15  до  18  година,  тако  да  се  они  односе  на:
1. Лични  развој  појединца:
разумевање   сопственог   развоја,   постигнућа   и   способности   у   односу   на   потенцијалне  
образовне  и  професионалне  изборе  и  могућности;;
успостављање  и  анализирање  личних  циљева  и  планова  у  области  каријере;;
разумевање  образовних  и  професионалних  избора  и  доношење  одлука  у  складу  са  тим.
2. Истраживања  могућности  за  учење  и  запошљавање:
идентификовање,   избор   и   коришћење   бројних   информација   о   професијама,   каријери,  
даљем  учењу  и  образовању  и  објективно  разликовање  и  формирање  сопственог  става  о  
томе.
3. Планирање  и  управљање  властитом  каријером:
оспособљавање  за  коришћење  адекватних  техника  за  доношење  одлука  о  даљем  учењу
и  професионалној  каријери;;
разумевање  и  оспособљавање  за  процедуре  пријављивања,  конкурисања  како  за  свет  
рада  тако  и  за  даље  образовање;;
разумевање  захтева  послодаваца  у  погледу  знања,  вештина  и  способности  запослених.
Примена   Стратегије   каријерног   вођења   и   саветовања   у   Републици   Србији   осигурана   је  
успостављањем   Радне   групе   за   спровођење   Стратегије   каријерног   вођења   и   саветовања   Републике  
Србије.   Ова   Радна   група   оформљена   је   у   априлу   2011.   године   са   циљем   предлагања   мера   за  
1
Службени  гласник  Републике  Србије,  бр.  16/10.
10
Каријерно  вођење  и  саветовање  – приручник  за  наставнике  средњих  школа    
усаглашавање  рада  на  спровођењу  Стратегије  и  Акционог  плана,  праћења  и  оцењивања  спровођења  и  
извештавања   Влади.   Радну   групу   чине   представници   кључних   министарстава:   омладине   и   спорта,
просвете,  науке  и  технолошког  развоја,  рада,  запошљавања,  борачких и  социјалних  питања,  финансија  
и   привреде,   Националне   службе   за   запошљавање,   Привредне   коморе,   Конференције   универзитета  
Србије,   Сталне   конференције   градова   и   општина   и   Београдске   отворене   школе.   Сарадња  
представника  различитих  министарстава,  институција   и  организација  цивилног  друштва  довела  је  до  
низа  нових  мера  и  пројеката  које  су  подржавале  даљи  развој  система  каријерног  вођења  и  саветовања  
у  образовању.
Стратегија   развоја   образовања   у   Србији   до   2020.   године
2
која   је   израђена   и   усвојена   на   предлог  
Министарства  просвете,  науке  и  технолошког  развоја  предвиђа  каријерно  саветовање  на  свим  нивоима  
образовања.  Каријерно  вођење  и  саветовање  посебно  је  наглашено  у  делу  који  се  односи  на  средње  
образовање,   где   се   истиче   да   би   наставници   и   психолози/педагози   требало   да   буду   обучени   за  
каријерно  вођење  и  саветовање  у  свакој  од  средњих  школа,  као  и  у  контексту  образовања  одраслих,  са  
првенственим   циљем   олакшавања   прелаза   између   различитих   нивоа   образовања   и   укључивање   на  
тржиште  рада.  Раније  усвојена  Стратегија  развоја  стручног  образовања  у  Републици  Србији
3
предвиђа  
да  ће  каријерно  вођење  бити  постепено  развијано  у  средњим  стручним  школама.
Стратешки  постављене  правце  испратила  су  и  законска  решења.  У  Закону  о  средњем  образовању  и  
васпитању,  члан  15,
4
обавезује  школе  да  развијају  Програме  каријерног  вођења  и  саветовања  ученика.  
Школе   су   такође   овим   Законом   постале   обавезне   да   формирају   стручни   тим   за   каријерно   вођење,  
прате  развој  ученика  и  информишу  се  о  занимањима,  образовним  профилима,  условима  студирања  и  
потребама  тржишта  рада.
Програм  каријерног  вођења  и  саветовања
По   доношењу   новог   Закона   о   средњем   образовању   2013.   године   школе   су   се   сусреле   са   обавезом  
доношења   Програма   каријерног   вођења   и   саветовања.   Према   истраживању   које   је   спровела  
Београдска  отворена  школа  током  2014.  године  у  оквиру  пројекта  „Каријерно  вођење  и  саветовање  у  
средњим   школама   – снимак   стања   и   наредни   кораци“,   на   узорку   од   134   средње   школе   из   Србије,  
добијени   су   подаци   да   72%   школа   има   програм   каријерног   вођења   и   саветовања,   док   28%   школа  
наводи  да  још  увек  нема  израђен  овакав  програм.  Као  разлоге  за  недостатак  програма  школе  наводе  
недостатак  знања  и  вештина  запослених  у  школи  (17  школа),  недостатак  времена  запослених  у  школи  
(15   школа),   отежана   сарадња   са   релевантним   институцијама   и   организацијама   (13   школа),  
незаинтересованост   запослених   у   школи   (12   школа)   и   незаинтересованост   ученика   за   ову   врсту  
активности  (11  школа).
2
Службени  гласник  Републике  Србије,  бр.  55/05,  71/05  – исправка,  101/07,  65/08,  16/11,  68/12  – 72/12.
3
Службени  гласник  Републике  Србије,  бр.  55/05  и  71/05  – исправка.
4
Службени  гласник  Републике  Србије,  бр.  55/2013.
Да
96
72%
Не
37
28%
Да  ли  у  школи  постоји  програм  каријерног  
вођења  и  саветовања  ученика?
http://euroguidance.rs/resursi/prirucnik
11
Исто  истраживање  показало  је  да,  што  се  тиче  Тима  за  каријерно  вођење  и  саветовање,  45  школа,  од  
укупно  123  које  су  одговориле  на  ово  питање,  наводе  да  га  оне  нису  основале  (36,6%).
Имајући  у  виду  наведене  податке, може  се  закључити  да  је  одређеном  броју  средњих  школа  потребна  
додатна  подршка  при увођењу  програма  и  формирању  тимова  за  каријерно  вођење  и  саветовање  који  
би  радили  са  ученицима  и  родитељима.
Препоруке за  развој  програма  каријерног  вођења  и  саветовања  у  средњим  школама  су:
Изради  Програма  требало  би  да  претходи  формирање  школског  тима за  каријерно  вођење  
и   саветовање.   Пожељно   је   да   чланови   овог   тима   прођу   акредитовану   обуку   за   каријерно  
вођење  и  саветовање.
Програм   каријерног   вођења   и   саветовања   треба   засновати   на   претходно   утврђеним  
потребама   ученика   и   родитеља   у   вези   са   информисањем, саветовањем   и   подршком   у  
планирању  и  развоју  каријере,  као  и  изласку  на  тржиште  рада.
Пожељно   је   да   Програм   каријерног   вођења   и   саветовања   дефинише   активности   које   би  
биле  спровођене  у  школи,  као  и  носиоце  реализације  одређених  активности  у  предвиђеним  
временским  оквирима.
Како  би  се  осигурала  реалистичност  извођења  активности  које  програм  предвиђа,  пожељно  
је,  као  један  од  елемената  самог  програма,  проценити  који  би  то  били  неопходни  ресурси.  
Под  ресурсима  се  подразумевају  материјални  ресурси  (опрема  за  рад,  радни  материјали,  
простор,   средства   за   обуку,   итд.)   као   и   људски   ресурси   и   неопходна   партнерства   за  
реализацију  појединих  активности  (на  пример,  са  локалном  филијалом  Националне  службе  
за  запошљавање  или  канцеларијама  за  младе  и  удружењима).
Тим  који  спроводи  активности  каријерног  вођења  и  саветовања  требало  би  да  предвиди  и  
евалуацију  тих  активности,  служећи  се  адекватним  методама  и  техникама,  како  би  добило  
повратну   информацију   ученика   о   степену   задовољства   и   корисности.   Подаци   добијени  
евалуацијом  могу  да  послуже  и  као  основа  за  унапређење  школског    Програма  каријерног  
вођења.
Шаблон   за   израду   Програма   каријерног   вођења   и   саветовања, заједно   са   примерима   програма  
појединачних  школа,  може  се  пронаћи  на  веб-сајту  Београдске  отворене  школе,  тачније  на  интернет
адреси  http://www.bos.rs/cgcc/publikacije.
Каријерно  вођење  и  саветовање  – приручник  за  наставнике  средњих  школа    
КАРИЈЕРНО  ВОЂЕЊЕ И  САВЕТОВАЊЕ  - ПРИРУЧНИК  
ЗА  НАСТАВНИКЕ  СРЕДЊИХ  ШКОЛА
АКТИВНОСТИ  КАРИЈЕРНОГ  ВОЂЕЊА  – ЕЛЕКТРОНСКО  ИЗДАЊЕ
http://euroguidance.rs/resursi/prirucnik
Издавачи:  
Фондација  Темпус  – Euroguidance центар
Београдска  отворена  школа
Адреса:  
Фондација  Темпус
Ресавска  29,  
11000  Београд,  Република  Србија
Тел/фаx:  011/33  42  430,  33  42  432
http://www.erasmusplus.rs
http://www.euroguidance.rs
euroguidance@tempus.ac.rs
Београдска  отворена  школа
Масарикова  5/16
11000  Београд,  Република  Србија
http://www.bos.rs
bos@bos.rs
Уређивачки  одбор:
Марко  Банковић,  Јелена  Манић  Радоичић,  
Марија  Филиповић  Ожеговић,  Милена  Шкаљац
Аутори  текстова:
Јадранка  Лилић,  Мирко  Марковић,  Маја  Светозаревић,  
Миљана  Китановић,  Биљана  Ђорђевић,  Тамара  
Кљајић,  Јелена  Манић  Радоичић,  Александра  Ђуровић
Садржај   приручника   Каријерно   вођење и   саветовање   - приручник   за   наставнике   средњих   школа   издаје   национални   центар  
Euroguidance мреже  који  у  Србији  функционише  у  оквиру Фондације  Темпус – Еразмус+  канцеларије  за  Србију)  у  сарадњи  са  
Београдском  отвореном  школом  (БОШ).  Иницијативу  за  објављивање  приручника  је  покренуло  Министарство  просвете,  науке  и  
технолошког  развоја  (МПНТР)  у  процесу  планирања  активности  националног  Euroguidance центра  за  2014.  годину.  Објављивање  
ове  публикације  је  финансијски  подржано  кроз  програм  Еразмус+  Европске  комисије  (ЕК).
Сви  текстови  у  приручнику  представљају  ауторско  дело  наведених   аутора  и  Euroguidance центар,  БОШ,  МПНТР  и  ЕК  не  могу  
бити  одговорни  за  ставове  изнесене  у  појединачним  текстовима.  Аутори  текстова  сносе  пуну  одговорност  за  садржаје  и  примере  
наведене  у  тексту.  Аутори  текстова  су  наставници  у  средњим  школама  из  Републике Србије  који  су  се  пријавили  на  јавни  конкурс  
за   израду   приручника   који   је   објављен   у   јуну   2014.   године   на   сајту   Euroguidance центра.   Аутори   су   у   својим   текстовима  
представили  примере  активности  каријерног  вођења  које  успешно  изводе  у  средњим  школама  у  којима  раде,  као  примере  добре  
праксе  које  могу  користити  наставници  у  другим  средњим  школама.  
Садржај приручника
Увод
Каријерно  вођење  и  значај  планирања  каријере
Каријерно  вођење  у  средњим  школама
Стратешки  и  законски  оквир
Програм каријерног  вођења  и  саветовања
Активности  каријерног  вођења  и  саветовања
Каријера
Професија,  професионални  идентитет  и  каријера
Каријера   у   контексту   савременог   доба   (традиционално   и   модерно   схватање   каријере,   аспекти  
каријере,  утицаји  на  каријеру)
Карактеристике  доброг-лошег  мајстора  (радионице  за  ученике  стручних  школа)
Јачање   међупредметних   компетенција   ученика   – радионицa   Предузимљивост   и   оријентација   ка  
предузетништву
http://euroguidance.rs/resursi/prirucnik
Самопроцена
Поново  ради  биоскоп  – филм  као  подстицајно  средство  у  циљу  самоистраживања,  истраживања  и  
професионалног  планирањa
Писмо  каријерном  саветнику
Ко  сам  ја  – самопроцена  знања  и  вештина
Ко  сам  ја  – самопроцена  интересовања
Ко  сам  ја  – самопроцена  вредносних  ставова
Селф  концепт:  разумевање  себе
Информисање
Моја  самопроцена  информисаности
БОШ  каријера  – корак  по  корак  до  избора  занимања
Извори  информисања
Израда  плана  прикупљања  информација
Упознавање  света  рада
Истраживачки  задаци  – истраживање  занимања  и/или  школа
Израда  постера/картица  занимања
Интернет  слалом
Претплата  на  успех  (RSS)  – креирање  личног  информативног  пулта
Сенка  на  послу  (job  shadowing)
Припремна  радионица  за  реалне  сусрете
Планирање  и  доношење  одлука
Жеље,  животна  мисија  и  улоге  (  времеплов  - повратак  у  будућност  - мапа  ума)
Животни  избори  (живот  као  низ  избора)
Постављање  циљева
Планирање  у  функцији  остварења  циља
С  речи  на  дела  - акција
Управљање  собом
Планирање  буџета
Представљање  послодавцима
Мој  профил  – лична  промоција  на  друштвеним  мрежама
CV  /  резиме  /  биографија
Мотивационо  (и  пропратно)  писмо
Интервју
Активности  школског  тима  за  каријерно  вођење
Активности  тима  за  каријерно  вођење
Како  мотивисати  ученике  за  активности  каријерног  вођења  и  саветовања  у  средњој  школи?
Школски  сајам  каријерних  могућности
Индивидуални  рад
Разговор  о  вођењу  каријере  са  ученицима
Смернице  за  вођење  индивидуалног  разговора  о  каријери  са  ученицима  из  осетљивих  група
Каријерно  вођење  и  саветовање  – приручник  за  наставнике  средњих  школа    
Разговор  са  родитељем  о  развоју  каријере  ученика/ца
Ресурси  и  корисни  материјали
О  нама
Аутори
Euroguidance - Европска  мрежа  за  подршку каријерном  вођењу  и  саветовању
Београдска  отворена  школа
Фондација  Темпус  – Еразмус+  канцеларија
О  Приручнику
Приручник  Каријерно  вођење  и  саветовање   – приручник  за  наставнике  средњих  школа  настао  је  као  
резултат  сарадње  националног  центра  Euroguidance  – Европске  мреже  за  подршку  каријерном  вођењу  
и   саветовању   и Београдске   отворене   школе,   а   на   иницијативу   Министарства   просвете,   науке   и  
технолошког  развоја.
Активности  каријерног  вођења  и  саветовања  (КВиС),  након  недавних  измена  сета  закона  из  области  
образовања,  заузимају  све  значајније  место  у  програмима  рада  гимназија  и  средњих  стручних  школа.  
Стога  је  идентификована  потреба  да  се  за  наставнике  и  стручне  сараднике  припреми  приручник  који  би  
садржао  примере  конкретних  активности  које  могу  реализовати.
Циљ  оваквог  приручника  је  да  обједини  и  представи  примере  добре праксе  који  би  наставницима  били  
водиља   у   осмишљавању   сопствених   активности   прилагођених   конкретној   ситуацији,   потребама  
ученика   и   окружењу.   Након   анализе   тренутног   стања   и   потреба   наставника,   као   и   постојећих  
приручника  из  ове  области,  дошли  смо  до  закључка  да  би  најефикаснији  приступ  у  припреми  оваквог  
приручника   био   да   се   читаоцима   представе   примери   активности   које   њихове   колеге   већ   успешно  
спроводе   у   другим   школама.   Стога   смо   одлучили   да   путем   јавног   конкурса   пружимо   шансу  
наставницима   који   већ   имају   доста   искуства   у   успешној   реализацији   активности   КВиС   у   својим  
школама   да   поделе   своја   искуства   и   примере   добре   праксе   са   својим   колегама.   Овај   приступ   „од  
наставника   за   наставнике“   нагласак   ставља   на   конкретне   активности,   пружа   практичне   савете   за  
припрему наставника   и,   пре   свега,   представља   оне   активности   које   су   се   показале   успешним   у  
досадашњој  пракси.
Надамо  се  да  ће  управо  због  тога  бити  корисни  наставницима  и  да  ће  моћи  да  их  са  успехом  реализују  
у  својим  школама  и  прилагоде  конкретним  потребама  ученика  и  окружења.
Аутори   текстова   о   активностима   КВиС   у   приручнику   су:   Миљана   Китановић,   стручни   сарадник,  
психолог   у   Гимназији   „Душан   Васиљев“   у   Кикинди;;   Маја   Светозаревић,   професор   грађанског  
васпитања  и  психологије  у  Угоститељско-туристичкој  школи,  Медицинској  школи  „Др  Миленко  Хаџић“  и  
средњој   школи   „Прокоповић“   у   Нишу,   стручни   сарадник,   психолог   у     средњој   школи   „Прокоповић“   у  
Нишу;;   Мирко   Марковић,   наставник   филозофије   и   грађанског   васпитања   у   Гимназији   „Вук   Караџић“   у  
Лозници;;  Јадранка  Лилић,  професор  педагогије   у  Средњој  техничкој  школи  ,,Миленко  Брзак   – Уча“  у  
Руми  и  Биљана  Ђорђевић  – професор  српског  језика  и  књижевности  у  Економској  школи  „Ђука  Динић“  
у   Лесковцу,   док   су   аутори   уводног   поглавља   о   каријерном   вођењу   и   саветовању   и   месту   КВиС   у  
средњошколском   образовању   Јелена   Манић   Радоичић,   Тамара   Кљајић   и   Александра   Ђуровић   из  
Београдске  отворене  школе.
Објављивање   овог   приручника   видимо   као   још   један   корак   у   развоју   система   каријерног   вођења   и  
саветовања   на   средњошколском   нивоу   у   Републици   Србији.   Надамо   се   да   ће   ова   иницијатива  
подстаћи   наставнике   да   заједно   направе   и   наредне   кораке   и   да   наставе   размену   идеја   и   примера  
добре  праксе.  Стога  очекујемо  и  да  ће  електронска  верзија  овог  приручника,  која  је  објављена  на  сајту  
Euroguidance   центра   (http://www.euroguidance.rs)   као   својеврсна   база   примера   добре   праксе,   у  
наредном   периоду   бити   обогаћивана   новим   примерима   активности   које   се   успешно   реализују   у  
средњим  школама  широм  Србије.
Karijerno vodjenje u srednjim skolama

More Related Content

What's hot

Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceKarijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceBeogradska otvorena škola
 
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u SrbijiKonceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u SrbijiBeogradska otvorena škola
 
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...Beogradska otvorena škola
 
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijerePazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijereBeogradska otvorena škola
 
Objedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timovaObjedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timovaBOS_karijera
 

What's hot (20)

Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceKarijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
 
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...
 
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...
 
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u SrbijiKonceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
 
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
 
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijerePazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere
 
Karijerni kutak
Karijerni kutakKarijerni kutak
Karijerni kutak
 
Objedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timovaObjedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timova
 
Bilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centra
Bilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centraBilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centra
Bilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centra
 
Pripremi se upisi se
Pripremi se upisi sePripremi se upisi se
Pripremi se upisi se
 
Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...
Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...
Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje u...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje u...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje u...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje u...
 
Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu
Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu
Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu
 
Međuinstitucionalna saradnja u kreiranju savremenih alata za karijerno inform...
Međuinstitucionalna saradnja u kreiranju savremenih alata za karijerno inform...Međuinstitucionalna saradnja u kreiranju savremenih alata za karijerno inform...
Međuinstitucionalna saradnja u kreiranju savremenih alata za karijerno inform...
 
Karijera i mobilnost 4
Karijera i mobilnost 4Karijera i mobilnost 4
Karijera i mobilnost 4
 
Ako misliš uspeti, ne smeš odustati
Ako misliš uspeti, ne smeš odustatiAko misliš uspeti, ne smeš odustati
Ako misliš uspeti, ne smeš odustati
 
Kad porastem biću
Kad porastem bićuKad porastem biću
Kad porastem biću
 
Novi programi stručnog usavršavanja karijernih praktičara
Novi programi stručnog usavršavanja karijernih praktičaraNovi programi stručnog usavršavanja karijernih praktičara
Novi programi stručnog usavršavanja karijernih praktičara
 

Similar to Karijerno vodjenje u srednjim skolama

Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Beogradska otvorena škola
 
Publikacija "Improving a public policy on employability: Project no1"
Publikacija  "Improving a public policy on employability: Project no1"Publikacija  "Improving a public policy on employability: Project no1"
Publikacija "Improving a public policy on employability: Project no1"Connecting
 
Prirucnik za inkluzivni_razvoj_skole
Prirucnik za inkluzivni_razvoj_skolePrirucnik za inkluzivni_razvoj_skole
Prirucnik za inkluzivni_razvoj_skoleSuzana Miljković
 
Priručnik za inkluzivni razvoj skole
Priručnik za inkluzivni razvoj skolePriručnik za inkluzivni razvoj skole
Priručnik za inkluzivni razvoj skoleZorana Galic
 
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školePriručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školeLjiljana Rehner
 
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018Akademija Filipovic
 
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u PančevuIstraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u PančevuConnecting
 
STARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJ
STARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJSTARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJ
STARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJConnecting
 

Similar to Karijerno vodjenje u srednjim skolama (20)

Aktivnosti tima za_karijerno_vodjenje
Aktivnosti tima za_karijerno_vodjenjeAktivnosti tima za_karijerno_vodjenje
Aktivnosti tima za_karijerno_vodjenje
 
Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici Srbiji
Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici SrbijiStrategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici Srbiji
Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici Srbiji
 
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
 
Kako motivisati ucenike za aktivnosti karijernog vodjenja i savetovanja u sre...
Kako motivisati ucenike za aktivnosti karijernog vodjenja i savetovanja u sre...Kako motivisati ucenike za aktivnosti karijernog vodjenja i savetovanja u sre...
Kako motivisati ucenike za aktivnosti karijernog vodjenja i savetovanja u sre...
 
Resursi i korisni materijali
Resursi i korisni materijaliResursi i korisni materijali
Resursi i korisni materijali
 
Publikacija "Improving a public policy on employability: Project no1"
Publikacija  "Improving a public policy on employability: Project no1"Publikacija  "Improving a public policy on employability: Project no1"
Publikacija "Improving a public policy on employability: Project no1"
 
Prirucnik za inkluzivni_razvoj_skole
Prirucnik za inkluzivni_razvoj_skolePrirucnik za inkluzivni_razvoj_skole
Prirucnik za inkluzivni_razvoj_skole
 
Priručnik za inkluzivni razvoj skole
Priručnik za inkluzivni razvoj skolePriručnik za inkluzivni razvoj skole
Priručnik za inkluzivni razvoj skole
 
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-školePriručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
Priručnik za-inkluzivni-razvoj-škole
 
Izrada plana prikupljanja_informacija
Izrada plana prikupljanja_informacijaIzrada plana prikupljanja_informacija
Izrada plana prikupljanja_informacija
 
Priručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada škole
Priručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada školePriručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada škole
Priručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada škole
 
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
Katalog Akreditovanih seminara Akademije Filipović za 2016-2018
 
Katalog 2016-2018
Katalog 2016-2018Katalog 2016-2018
Katalog 2016-2018
 
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u PančevuIstraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
 
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdfS.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
 
STARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJ
STARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJSTARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJ
STARTAP SUPERMARKET - NARATIVNI IZVEŠTAJ
 
Pregled rezultata sprovođenja Nacionalne strategije za karijerno vođenje i sa...
Pregled rezultata sprovođenja Nacionalne strategije za karijerno vođenje i sa...Pregled rezultata sprovođenja Nacionalne strategije za karijerno vođenje i sa...
Pregled rezultata sprovođenja Nacionalne strategije za karijerno vođenje i sa...
 
Bilten "Karijera i mobilnost" br. 3 - Euroguidance centar Srbija
Bilten "Karijera i mobilnost" br. 3 - Euroguidance centar SrbijaBilten "Karijera i mobilnost" br. 3 - Euroguidance centar Srbija
Bilten "Karijera i mobilnost" br. 3 - Euroguidance centar Srbija
 
START UP (СТАРТ АП) презентације
START UP (СТАРТ АП) презентацијеSTART UP (СТАРТ АП) презентације
START UP (СТАРТ АП) презентације
 
Razgovor sa roditeljem o razvoju karijere ucenika
Razgovor sa roditeljem o razvoju karijere ucenikaRazgovor sa roditeljem o razvoju karijere ucenika
Razgovor sa roditeljem o razvoju karijere ucenika
 

More from Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji

Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар
Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар
Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 

More from Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji (20)

M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdfM.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
M.K.Misic, B.Vasiljevic i D.Mijailovic_Vasse dete treba da maturira.pdf
 
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdf
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdfT.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdf
T.Kostic i R.Bacelj_Uspesan pocetak skolske godine.pdf
 
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdf
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdfR.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdf
R.Bacelj i M.Miric_Sta nakon prijemnog ispita.pdf
 
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdf
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdfT.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdf
T.Kostic_Saveti za uspessno ucenje.pdf
 
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdfS.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
S.Petkovic_Reci da znam i ja.pdf
 
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdfK.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf
K.Petrovic i T.Tomic_Radionica Samoprocena.pdf
 
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdf
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdfM.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdf
M.K.Misic_Nasi nastavnici nase buduce kolege.pdf
 
B.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdf
B.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdfB.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdf
B.Stankic_Moj posao, moja buducnost.pdf
 
N.Vulicevic i V.Petrovic_Moje preduzece.pdf
N.Vulicevic i V.Petrovic_Moje preduzece.pdfN.Vulicevic i V.Petrovic_Moje preduzece.pdf
N.Vulicevic i V.Petrovic_Moje preduzece.pdf
 
S.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdf
S.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdfS.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdf
S.Petkovic_Moje dileme i trileme.pdf
 
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdfO.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
 
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdfKojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
Kojic.S, Milojevic.S i Mitrovic.M_Interni sajam zaposljavanja.pdf
 
B.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdf
B.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdfB.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdf
B.Todorovic_Informisanje o tendencijama na tržištu rada.pdf
 
T.Tomic_Digitalni resursi za karijerno informisanje ucenika.pdf
T.Tomic_Digitalni resursi za karijerno informisanje ucenika.pdfT.Tomic_Digitalni resursi za karijerno informisanje ucenika.pdf
T.Tomic_Digitalni resursi za karijerno informisanje ucenika.pdf
 
R.Bacelj i M.Miric_Kako se pripremiti za razgovor za posao.pdf
R.Bacelj i M.Miric_Kako se pripremiti za razgovor za posao.pdfR.Bacelj i M.Miric_Kako se pripremiti za razgovor za posao.pdf
R.Bacelj i M.Miric_Kako se pripremiti za razgovor za posao.pdf
 
„Жива“ библиотека
„Жива“ библиотека„Жива“ библиотека
„Жива“ библиотека
 
Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар
Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар
Радионица за самопроцену способности и вештина неопходних за занимање кувар
 
Видиш ме - видим се?
Видиш ме - видим се?Видиш ме - видим се?
Видиш ме - видим се?
 
Како да знам шта знам?
Како да знам шта знам?Како да знам шта знам?
Како да знам шта знам?
 
ГимЗа Код - потрага за благом?
ГимЗа Код - потрага за благом?ГимЗа Код - потрага за благом?
ГимЗа Код - потрага за благом?
 

Karijerno vodjenje u srednjim skolama

 • 1.
 • 2. http://euroguidance.rs/resursi/prirucnik 9 Каријерно  вођење  у  средњим  школама Јелена  Манић  Радоичић,  Александра  Ђуровић Значај   каријерног   вођења   и   саветовања   за   младе   средњошколског   узраста   препознат   је   у   бројним   стратешким  документима  које  је  усвојила  Влада  Републике  Србије.  Влада  и  надлежно  Министарство   просвете,   науке   и   технолошког   развоја,   конкретним   мерама   дали   су   јасан   сигнал   школама   да   је   потребно   да   у   своје   редовне   активности   уврсте   и   оне   које   би   се   односиле   на   каријерно   вођење   и   саветовање  младих. Стратешки  и  законски  оквир Стратегија   каријерног   вођења   и   саветовања   у   Републици   Србији, 1 усвојена   2010.   године   на   предлог   Министарства  омладине  и  спорта,  каријерно  вођење  и  саветовање    дефинише  као  „низ  активности  које   оспособљавају   појединце   било   ког   узраста,   у   било   ком   тренутку   њихових   живота,   да   идентификују   сопствене  способности,  компетенције  и  интересе,  да  донесу  одлуке  које  се  тичу  њиховог  образовања,   оспособљавања  и  професије  и  да  управљају  токовима  својих  живота  у  области  учења,  рада  и  других   области   у   којима   могу   да   стекну   и   примене   способности   и   компетенције“ (дефиниција   преузета   из   резолуције  Савета  министара  ЕУ  из  2004).  Акциони  план  за  примену  Стратегије  каријерног  вођења  и   саветовања   у   Републици   Србији,   усвојен   на   период   2010–2014   године,   предвидео   је   специфичне   циљеве  и  активности  које  се  односе  на  све  нивое  образовања,  па  тако  и  на  средње  образовање: Израду  и  примену  Националног  програма  каријерног  вођења  и  саветовања. Стручно   усавршавање   и   оспособљавање   наставника,   педагога   и   психолога   из   средњих   школа  за  каријерно  вођење  и  саветовање. Обучавање  средњошколаца  за  активно  и  ефикасно  управљање  својом  каријером. Стратегија   каријерног   вођења   и   саветовања   је   такође   поставила оквире   стандарда   програма   каријерног  вођења  и  саветовања  за  ученике  узраста  од  15  до  18  година,  тако  да  се  они  односе  на: 1. Лични  развој  појединца: разумевање   сопственог   развоја,   постигнућа   и   способности   у   односу   на   потенцијалне   образовне  и  професионалне  изборе  и  могућности;; успостављање  и  анализирање  личних  циљева  и  планова  у  области  каријере;; разумевање  образовних  и  професионалних  избора  и  доношење  одлука  у  складу  са  тим. 2. Истраживања  могућности  за  учење  и  запошљавање: идентификовање,   избор   и   коришћење   бројних   информација   о   професијама,   каријери,   даљем  учењу  и  образовању  и  објективно  разликовање  и  формирање  сопственог  става  о   томе. 3. Планирање  и  управљање  властитом  каријером: оспособљавање  за  коришћење  адекватних  техника  за  доношење  одлука  о  даљем  учењу и  професионалној  каријери;; разумевање  и  оспособљавање  за  процедуре  пријављивања,  конкурисања  како  за  свет   рада  тако  и  за  даље  образовање;; разумевање  захтева  послодаваца  у  погледу  знања,  вештина  и  способности  запослених. Примена   Стратегије   каријерног   вођења   и   саветовања   у   Републици   Србији   осигурана   је   успостављањем   Радне   групе   за   спровођење   Стратегије   каријерног   вођења   и   саветовања   Републике   Србије.   Ова   Радна   група   оформљена   је   у   априлу   2011.   године   са   циљем   предлагања   мера   за   1 Службени  гласник  Републике  Србије,  бр.  16/10.
 • 3. 10 Каријерно  вођење  и  саветовање  – приручник  за  наставнике  средњих  школа     усаглашавање  рада  на  спровођењу  Стратегије  и  Акционог  плана,  праћења  и  оцењивања  спровођења  и   извештавања   Влади.   Радну   групу   чине   представници   кључних   министарстава:   омладине   и   спорта, просвете,  науке  и  технолошког  развоја,  рада,  запошљавања,  борачких и  социјалних  питања,  финансија   и   привреде,   Националне   службе   за   запошљавање,   Привредне   коморе,   Конференције   универзитета   Србије,   Сталне   конференције   градова   и   општина   и   Београдске   отворене   школе.   Сарадња   представника  различитих  министарстава,  институција   и  организација  цивилног  друштва  довела  је  до   низа  нових  мера  и  пројеката  које  су  подржавале  даљи  развој  система  каријерног  вођења  и  саветовања   у  образовању. Стратегија   развоја   образовања   у   Србији   до   2020.   године 2 која   је   израђена   и   усвојена   на   предлог   Министарства  просвете,  науке  и  технолошког  развоја  предвиђа  каријерно  саветовање  на  свим  нивоима   образовања.  Каријерно  вођење  и  саветовање  посебно  је  наглашено  у  делу  који  се  односи  на  средње   образовање,   где   се   истиче   да   би   наставници   и   психолози/педагози   требало   да   буду   обучени   за   каријерно  вођење  и  саветовање  у  свакој  од  средњих  школа,  као  и  у  контексту  образовања  одраслих,  са   првенственим   циљем   олакшавања   прелаза   између   различитих   нивоа   образовања   и   укључивање   на   тржиште  рада.  Раније  усвојена  Стратегија  развоја  стручног  образовања  у  Републици  Србији 3 предвиђа   да  ће  каријерно  вођење  бити  постепено  развијано  у  средњим  стручним  школама. Стратешки  постављене  правце  испратила  су  и  законска  решења.  У  Закону  о  средњем  образовању  и   васпитању,  члан  15, 4 обавезује  школе  да  развијају  Програме  каријерног  вођења  и  саветовања  ученика.   Школе   су   такође   овим   Законом   постале   обавезне   да   формирају   стручни   тим   за   каријерно   вођење,   прате  развој  ученика  и  информишу  се  о  занимањима,  образовним  профилима,  условима  студирања  и   потребама  тржишта  рада. Програм  каријерног  вођења  и  саветовања По   доношењу   новог   Закона   о   средњем   образовању   2013.   године   школе   су   се   сусреле   са   обавезом   доношења   Програма   каријерног   вођења   и   саветовања.   Према   истраживању   које   је   спровела   Београдска  отворена  школа  током  2014.  године  у  оквиру  пројекта  „Каријерно  вођење  и  саветовање  у   средњим   школама   – снимак   стања   и   наредни   кораци“,   на   узорку   од   134   средње   школе   из   Србије,   добијени   су   подаци   да   72%   школа   има   програм   каријерног   вођења   и   саветовања,   док   28%   школа   наводи  да  још  увек  нема  израђен  овакав  програм.  Као  разлоге  за  недостатак  програма  школе  наводе   недостатак  знања  и  вештина  запослених  у  школи  (17  школа),  недостатак  времена  запослених  у  школи   (15   школа),   отежана   сарадња   са   релевантним   институцијама   и   организацијама   (13   школа),   незаинтересованост   запослених   у   школи   (12   школа)   и   незаинтересованост   ученика   за   ову   врсту   активности  (11  школа). 2 Службени  гласник  Републике  Србије,  бр.  55/05,  71/05  – исправка,  101/07,  65/08,  16/11,  68/12  – 72/12. 3 Службени  гласник  Републике  Србије,  бр.  55/05  и  71/05  – исправка. 4 Службени  гласник  Републике  Србије,  бр.  55/2013. Да 96 72% Не 37 28% Да  ли  у  школи  постоји  програм  каријерног   вођења  и  саветовања  ученика?
 • 4. http://euroguidance.rs/resursi/prirucnik 11 Исто  истраживање  показало  је  да,  што  се  тиче  Тима  за  каријерно  вођење  и  саветовање,  45  школа,  од   укупно  123  које  су  одговориле  на  ово  питање,  наводе  да  га  оне  нису  основале  (36,6%). Имајући  у  виду  наведене  податке, може  се  закључити  да  је  одређеном  броју  средњих  школа  потребна   додатна  подршка  при увођењу  програма  и  формирању  тимова  за  каријерно  вођење  и  саветовање  који   би  радили  са  ученицима  и  родитељима. Препоруке за  развој  програма  каријерног  вођења  и  саветовања  у  средњим  школама  су: Изради  Програма  требало  би  да  претходи  формирање  школског  тима за  каријерно  вођење   и   саветовање.   Пожељно   је   да   чланови   овог   тима   прођу   акредитовану   обуку   за   каријерно   вођење  и  саветовање. Програм   каријерног   вођења   и   саветовања   треба   засновати   на   претходно   утврђеним   потребама   ученика   и   родитеља   у   вези   са   информисањем, саветовањем   и   подршком   у   планирању  и  развоју  каријере,  као  и  изласку  на  тржиште  рада. Пожељно   је   да   Програм   каријерног   вођења   и   саветовања   дефинише   активности   које   би   биле  спровођене  у  школи,  као  и  носиоце  реализације  одређених  активности  у  предвиђеним   временским  оквирима. Како  би  се  осигурала  реалистичност  извођења  активности  које  програм  предвиђа,  пожељно   је,  као  један  од  елемената  самог  програма,  проценити  који  би  то  били  неопходни  ресурси.   Под  ресурсима  се  подразумевају  материјални  ресурси  (опрема  за  рад,  радни  материјали,   простор,   средства   за   обуку,   итд.)   као   и   људски   ресурси   и   неопходна   партнерства   за   реализацију  појединих  активности  (на  пример,  са  локалном  филијалом  Националне  службе   за  запошљавање  или  канцеларијама  за  младе  и  удружењима). Тим  који  спроводи  активности  каријерног  вођења  и  саветовања  требало  би  да  предвиди  и   евалуацију  тих  активности,  служећи  се  адекватним  методама  и  техникама,  како  би  добило   повратну   информацију   ученика   о   степену   задовољства   и   корисности.   Подаци   добијени   евалуацијом  могу  да  послуже  и  као  основа  за  унапређење  школског    Програма  каријерног   вођења. Шаблон   за   израду   Програма   каријерног   вођења   и   саветовања, заједно   са   примерима   програма   појединачних  школа,  може  се  пронаћи  на  веб-сајту  Београдске  отворене  школе,  тачније  на  интернет адреси  http://www.bos.rs/cgcc/publikacije.
 • 5. Каријерно  вођење  и  саветовање  – приручник  за  наставнике  средњих  школа     КАРИЈЕРНО  ВОЂЕЊЕ И  САВЕТОВАЊЕ  - ПРИРУЧНИК   ЗА  НАСТАВНИКЕ  СРЕДЊИХ  ШКОЛА АКТИВНОСТИ  КАРИЈЕРНОГ  ВОЂЕЊА  – ЕЛЕКТРОНСКО  ИЗДАЊЕ http://euroguidance.rs/resursi/prirucnik Издавачи:   Фондација  Темпус  – Euroguidance центар Београдска  отворена  школа Адреса:   Фондација  Темпус Ресавска  29,   11000  Београд,  Република  Србија Тел/фаx:  011/33  42  430,  33  42  432 http://www.erasmusplus.rs http://www.euroguidance.rs euroguidance@tempus.ac.rs Београдска  отворена  школа Масарикова  5/16 11000  Београд,  Република  Србија http://www.bos.rs bos@bos.rs Уређивачки  одбор: Марко  Банковић,  Јелена  Манић  Радоичић,   Марија  Филиповић  Ожеговић,  Милена  Шкаљац Аутори  текстова: Јадранка  Лилић,  Мирко  Марковић,  Маја  Светозаревић,   Миљана  Китановић,  Биљана  Ђорђевић,  Тамара   Кљајић,  Јелена  Манић  Радоичић,  Александра  Ђуровић Садржај   приручника   Каријерно   вођење и   саветовање   - приручник   за   наставнике   средњих   школа   издаје   национални   центар   Euroguidance мреже  који  у  Србији  функционише  у  оквиру Фондације  Темпус – Еразмус+  канцеларије  за  Србију)  у  сарадњи  са   Београдском  отвореном  школом  (БОШ).  Иницијативу  за  објављивање  приручника  је  покренуло  Министарство  просвете,  науке  и   технолошког  развоја  (МПНТР)  у  процесу  планирања  активности  националног  Euroguidance центра  за  2014.  годину.  Објављивање   ове  публикације  је  финансијски  подржано  кроз  програм  Еразмус+  Европске  комисије  (ЕК). Сви  текстови  у  приручнику  представљају  ауторско  дело  наведених   аутора  и  Euroguidance центар,  БОШ,  МПНТР  и  ЕК  не  могу   бити  одговорни  за  ставове  изнесене  у  појединачним  текстовима.  Аутори  текстова  сносе  пуну  одговорност  за  садржаје  и  примере   наведене  у  тексту.  Аутори  текстова  су  наставници  у  средњим  школама  из  Републике Србије  који  су  се  пријавили  на  јавни  конкурс   за   израду   приручника   који   је   објављен   у   јуну   2014.   године   на   сајту   Euroguidance центра.   Аутори   су   у   својим   текстовима   представили  примере  активности  каријерног  вођења  које  успешно  изводе  у  средњим  школама  у  којима  раде,  као  примере  добре   праксе  које  могу  користити  наставници  у  другим  средњим  школама.   Садржај приручника Увод Каријерно  вођење  и  значај  планирања  каријере Каријерно  вођење  у  средњим  школама Стратешки  и  законски  оквир Програм каријерног  вођења  и  саветовања Активности  каријерног  вођења  и  саветовања Каријера Професија,  професионални  идентитет  и  каријера Каријера   у   контексту   савременог   доба   (традиционално   и   модерно   схватање   каријере,   аспекти   каријере,  утицаји  на  каријеру) Карактеристике  доброг-лошег  мајстора  (радионице  за  ученике  стручних  школа) Јачање   међупредметних   компетенција   ученика   – радионицa   Предузимљивост   и   оријентација   ка   предузетништву
 • 6. http://euroguidance.rs/resursi/prirucnik Самопроцена Поново  ради  биоскоп  – филм  као  подстицајно  средство  у  циљу  самоистраживања,  истраживања  и   професионалног  планирањa Писмо  каријерном  саветнику Ко  сам  ја  – самопроцена  знања  и  вештина Ко  сам  ја  – самопроцена  интересовања Ко  сам  ја  – самопроцена  вредносних  ставова Селф  концепт:  разумевање  себе Информисање Моја  самопроцена  информисаности БОШ  каријера  – корак  по  корак  до  избора  занимања Извори  информисања Израда  плана  прикупљања  информација Упознавање  света  рада Истраживачки  задаци  – истраживање  занимања  и/или  школа Израда  постера/картица  занимања Интернет  слалом Претплата  на  успех  (RSS)  – креирање  личног  информативног  пулта Сенка  на  послу  (job  shadowing) Припремна  радионица  за  реалне  сусрете Планирање  и  доношење  одлука Жеље,  животна  мисија  и  улоге  (  времеплов  - повратак  у  будућност  - мапа  ума) Животни  избори  (живот  као  низ  избора) Постављање  циљева Планирање  у  функцији  остварења  циља С  речи  на  дела  - акција Управљање  собом Планирање  буџета Представљање  послодавцима Мој  профил  – лична  промоција  на  друштвеним  мрежама CV  /  резиме  /  биографија Мотивационо  (и  пропратно)  писмо Интервју Активности  школског  тима  за  каријерно  вођење Активности  тима  за  каријерно  вођење Како  мотивисати  ученике  за  активности  каријерног  вођења  и  саветовања  у  средњој  школи? Школски  сајам  каријерних  могућности Индивидуални  рад Разговор  о  вођењу  каријере  са  ученицима Смернице  за  вођење  индивидуалног  разговора  о  каријери  са  ученицима  из  осетљивих  група
 • 7. Каријерно  вођење  и  саветовање  – приручник  за  наставнике  средњих  школа     Разговор  са  родитељем  о  развоју  каријере  ученика/ца Ресурси  и  корисни  материјали О  нама Аутори Euroguidance - Европска  мрежа  за  подршку каријерном  вођењу  и  саветовању Београдска  отворена  школа Фондација  Темпус  – Еразмус+  канцеларија О  Приручнику Приручник  Каријерно  вођење  и  саветовање   – приручник  за  наставнике  средњих  школа  настао  је  као   резултат  сарадње  националног  центра  Euroguidance  – Европске  мреже  за  подршку  каријерном  вођењу   и   саветовању   и Београдске   отворене   школе,   а   на   иницијативу   Министарства   просвете,   науке   и   технолошког  развоја. Активности  каријерног  вођења  и  саветовања  (КВиС),  након  недавних  измена  сета  закона  из  области   образовања,  заузимају  све  значајније  место  у  програмима  рада  гимназија  и  средњих  стручних  школа.   Стога  је  идентификована  потреба  да  се  за  наставнике  и  стручне  сараднике  припреми  приручник  који  би   садржао  примере  конкретних  активности  које  могу  реализовати. Циљ  оваквог  приручника  је  да  обједини  и  представи  примере  добре праксе  који  би  наставницима  били   водиља   у   осмишљавању   сопствених   активности   прилагођених   конкретној   ситуацији,   потребама   ученика   и   окружењу.   Након   анализе   тренутног   стања   и   потреба   наставника,   као   и   постојећих   приручника  из  ове  области,  дошли  смо  до  закључка  да  би  најефикаснији  приступ  у  припреми  оваквог   приручника   био   да   се   читаоцима   представе   примери   активности   које   њихове   колеге   већ   успешно   спроводе   у   другим   школама.   Стога   смо   одлучили   да   путем   јавног   конкурса   пружимо   шансу   наставницима   који   већ   имају   доста   искуства   у   успешној   реализацији   активности   КВиС   у   својим   школама   да   поделе   своја   искуства   и   примере   добре   праксе   са   својим   колегама.   Овај   приступ   „од   наставника   за   наставнике“   нагласак   ставља   на   конкретне   активности,   пружа   практичне   савете   за   припрему наставника   и,   пре   свега,   представља   оне   активности   које   су   се   показале   успешним   у   досадашњој  пракси. Надамо  се  да  ће  управо  због  тога  бити  корисни  наставницима  и  да  ће  моћи  да  их  са  успехом  реализују   у  својим  школама  и  прилагоде  конкретним  потребама  ученика  и  окружења. Аутори   текстова   о   активностима   КВиС   у   приручнику   су:   Миљана   Китановић,   стручни   сарадник,   психолог   у   Гимназији   „Душан   Васиљев“   у   Кикинди;;   Маја   Светозаревић,   професор   грађанског   васпитања  и  психологије  у  Угоститељско-туристичкој  школи,  Медицинској  школи  „Др  Миленко  Хаџић“  и   средњој   школи   „Прокоповић“   у   Нишу,   стручни   сарадник,   психолог   у     средњој   школи   „Прокоповић“   у   Нишу;;   Мирко   Марковић,   наставник   филозофије   и   грађанског   васпитања   у   Гимназији   „Вук   Караџић“   у   Лозници;;  Јадранка  Лилић,  професор  педагогије   у  Средњој  техничкој  школи  ,,Миленко  Брзак   – Уча“  у   Руми  и  Биљана  Ђорђевић  – професор  српског  језика  и  књижевности  у  Економској  школи  „Ђука  Динић“   у   Лесковцу,   док   су   аутори   уводног   поглавља   о   каријерном   вођењу   и   саветовању   и   месту   КВиС   у   средњошколском   образовању   Јелена   Манић   Радоичић,   Тамара   Кљајић   и   Александра   Ђуровић   из   Београдске  отворене  школе. Објављивање   овог   приручника   видимо   као   још   један   корак   у   развоју   система   каријерног   вођења   и   саветовања   на   средњошколском   нивоу   у   Републици   Србији.   Надамо   се   да   ће   ова   иницијатива   подстаћи   наставнике   да   заједно   направе   и   наредне   кораке   и   да   наставе   размену   идеја   и   примера   добре  праксе.  Стога  очекујемо  и  да  ће  електронска  верзија  овог  приручника,  која  је  објављена  на  сајту   Euroguidance   центра   (http://www.euroguidance.rs)   као   својеврсна   база   примера   добре   праксе,   у   наредном   периоду   бити   обогаћивана   новим   примерима   активности   које   се   успешно   реализују   у   средњим  школама  широм  Србије.