SlideShare a Scribd company logo
Tere tulemast koolitusele:
RAAMATUPIDAMINE, MAKSUD,
FINANTSJUHTIMINE, JUHTIMISARVESTUS JA
CONTROLLING EDUKALE RAAMATUPIDAJALE JA
FINANTSJUHILE
I moodul: Raamatupidamine ja maksud, 14-18.05.2012
Maksude päev, 16.05.2012
II moodul: Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling, 17-18.05.2012
Koolitajad:
Sander Karu,
Mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor
koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel
 praktikasse
Raili Kuusik,
Mitmete finantskavandamise ja –juhtimise valdkonna koolituste
 lektor, eelarvestaja ja analüütik
Gaily Kuusik,
mitmete maksunduse valdkonna koolituste läbiviija, konsultant, Eesti
 Maksumaksjate Liidu jurist
    ©SANDER KARU  www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee  2
Sander Karu avalikud ja tellimuskoolitused
Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs. 29-30. mai 2012, 2 päeva
Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht 12-15.06.2012, 4 päeva
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus, 22-
  23.august 2012, 2 päeva
Eelarvestamine ja hinnakujundus nüüdisaegses organisatsioonis, 4-6 september 2012, 3 päeva
UUS! Omahinna arvestus - omahind ja üldkulude jaotamine, 24-25.september 2012, TARTU,2 päeva
UUS! Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine edukale juhile ,
  26.09.2012, 1 päev
Projektijuhi finantsprogramm - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs,
  2-3. oktoober 2012, TARTU, 2 päeva
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling edukale raamatupidajale ja
  finantsjuhile, 24-28. september 2012.a. Tallinn, 5 päeva
I moodul: Raamatupidamine ja maksud edukale raamatupidajale ja finantsjuhile, 24-26. september, 3 päeva
maksude päev,, 26 september
II moodul: Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling edukale raamatupidajale ja finantsjuhile, 27-28. september, 2 päeva
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling edukale raamatupidajale ja
  finantsjuhile, 22-26. oktoober 2012.a. Tartu, 5 päeva
I moodul: Raamatupidamine ja maksud edukale raamatupidajale ja finantsjuhile, 22-24. oktoober, 3 päeva
maksude päev,, 24 oktoober
II moodul: Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling edukale raamatupidajale ja finantsjuhile, 25-26. oktoober, 2 päeva
Tegevuspõhine kuluarvestus (activity-based costing, ABC) - juurutamine ja arendamine organisatsioonis , 29-
  30. oktoober 2012, 2 päeva
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs (mittefinants)juhile 31.10-
  2.11.2012, 3 päeva,
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis, , 06-07. november 2012, 2 päeva

Lisainfo www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/

         ©SANDER KARU          www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/           rafiko@rafiko.ee     3
KOOLITUSE EESMÄRK:
(vajalikud) teooriad praktikasse!
 Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:
   saanud nüüdisaegsele ja edukale raamatupidajale ja finantsjuhile
   vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete;
   teadvustanud trende raamatupidamises ja finantsjuhtimises, millele
   keskenduda oma töös tagamaks tööalaste ja isiklike eesmärkide
   saavutamine;
   praktiseerinud olulisemaid tegevusi seoses raamatupidamisega,
   maksuarvestusega, finantsjuhtimisega, controllinguga, eelarvestamisega
   (finantsplaneerimisega); juhtimisarvestusega, rahavoogude juhtimisega
   ning eesmärgistatud analüüsiga nüüdisaegses tulemuslikkusele
   suunatud organisatsioonis;
   koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete
   kasutamiseks.
    ©SANDER KARU  www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee  4
Olulisemad teemad I ja II koolituspäev.
Raamatupidamine. Lektor Raili Kuusik
 Raamatupidamise algtõdede värskendamine.
 Olulisemad muudatused Raamatupidamise seaduses ja
 Raamatupidamise Toimkonna juhendites.
 Terminoloogia. Raamatupidamise printsiibid. Praktilised näited.
 Aruanded ja nende sisu. Seoste tundmine. Praktiline näide.
 Bilanss ja selles toimuvad muutused. Praktilised näited.
 Kasumiaruannete skeemide teisendamine. Praktiline näide.
 Kasumlikkus versus kasulikkus. Praktiline näide.
 Rahakäibeplaan ja selle sisu. Praktiline näide.
 Rahavoogude analüüs ja juhtimine. Näide.
 Praktilised ülesanded lahendamiseks, tulemuste analüüs ja
 hindamine.
 Projektijuhtimine ja sihtfinantseerimine.
 Tulude ja kulude kajastamine aruannetes. Ülesanded lahendamiseks.
 Toetuste liigid ja nende sisu. Seosed aruannetega. Praktilised näited.
 Konsolideeritud aruannete koostamine. Praktiline näide
 Dokumentide vormistamine, aruannete koostamine, esitamine ja
 kontroll.
 Praktilised ülesanded aruannete koostamise ja aruannete süsteemi
 kohta.

    ©SANDER KARU  www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee  5
Olulisemad teemad: III koolituspäev.
Maksundus. Lektor Gaily Kuusik
 Ülevaade Eesti maksusüsteemist.
 Olulisemad muudatused maksuseadustes, aktuaalsed
 probleemid maksuseaduste rakendamisel.
 Palgaarvestus ja maksundus käsikäes.
 Olulisemad nõuded lähtudes seadusandlusest.
 Praktilised näited - palgaarvestus põhikohaga töötajale ja osalise
 tööajaga töötajatele.
 Töövõtuleping ja selle eripära. Praktiline näide.
 Käsundusleping ja selle eripära. Praktiline näide.
 Sotsiaalmaksu arvestus põhikohaga töötajale ja osalise tööajaga
 töötajale. Praktiline näide.
 Töövõtuleping, käsundusleping ning sotsiaalmaksu arvestus.
 Praktiline näide.
 Sotsiaalmaks ja FIEd.
 Erisoodustused. Töölähetused. Kingitused. Litsentsitasud.
 Käibemaks ja maksukohustuslaseks registreerimine.
 Praktilised näited case study põhimõttel

    ©SANDER KARU  www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee  6
Olulisemad teemad: IV-V päev – Finantsjuhtimine,
juhtimisarvestus ja controlling. Lektor Sander Karu
  Milline keskenduda raamatupidaja ja finantsjuhi töös, et olla edukas?
  Tulemuslikkuse juhtimine
  Finantsjuhtimise ja juhtimisarvestuse probleemid ja arengusuunad Eestis ja maailmas
  Eesmärkidele ja strateegiatele suunatud finantsjuhtimise ja juhtimisarvestuse süsteemi
  loomine ja arendamine
  Praktiline analüüs: finantstegevused organisatsioonis
  Eesmärkide, strateegiate ja kriitiliste edufaktorite olulisus
  Millist strateegiat valida? Eelarvekeskselt juhtimiselt strateegilisele juhtimisele
  Organisatsiooni väärtusahel ja väärtusahela analüüs
  Põhi-, tugi- ja osaprotsesside kujundamine
  Kuidas luua ja arendada controllingusüsteeme?
  Interaktiivsed ja diagnostilised controllingusüsteemid
  Strateegiline, taktikaline ja operatiivne controlling
  Tulemuslikkuse mõõtmine ja kriitiliste edufaktorite valik
  Kuidas leida asjakohaseid mõõdikuid tulemuslikkuse mõõtmiseks?
  Millele keskenduda info- ja aruandlussüsteemide loomisel ja arendamisel?
  Nõuded organisatsiooni info- ja aruandlussüsteemile
  Koodide ja klassifikaatorite süsteemi loomine
  Tulemuslikkuse mõõtmise süsteemide loomine
  Tasakaalus tulemuskaart (BSC, Balanced Scorecard) – mood või praktiline kasu?
  Kuidas leida kapitali keskmist hinda (WACC)?
  Eelarvestamine ja eelarvesüsteemi arendamine organisatsioonis
  Miks ja kuidas koostada eelarveid, millest on töös kasu?
  Eelarvestamise protsess: strateegiline ja pikaajaline eelarvestamine, koondeelarve
  Eelarvete koostamise meetodid ja selle tähtsus meeskonna kaasamisel eelarveprotsessi
  Eelarvekorraldus
  Eelarvejuhendi (eelarvestamise eeskirja) koostamine
  Kuidas kujundada tulemuslikkusele suunatud kulude juhtimise süsteemi?
  Kuidas organisatsioonis ja meeskonnas saada kuludest aru ühte moodi?

      ©SANDER KARU     www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee   7
Olulisemad teemad: IV-V päev – Finantsjuhtimine,
juhtimisarvestus ja controlling. Lektor Sander Karu
  Kuluobjekt ja kuluobjektide arvestus
  Kuidas leida toodete/teenuste/projektide kasumlikkust ja omahinda (kulusid)?
  Toote kuluarvestuse protsess
  Kogukulude (omahinna) kujunemine organisatsioonis
  Kulukohtade arvestuse tähtsus, eesmärgid ja olulisemad liigitused
  Millised on olulisemad kulude liigitamise eesmärgid ja kriteeriumid?
  Kuidas arvestada kaudkulusid ja üldkulusid kuluobjektidele?
  Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused
  Miks, kas ja millal eelistada osakuluarvestust või täiskuluarvestust või tegevuspõhist
  kuluarvestust (ABC costing)?
  Täiskuluarvestuse protsess ja omahinna kujunemine
  Tegevuspõhine kuluarvestus
  Jääktulupõhise kasumi kujunemine
  Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel
  Otsuste puu
  Kuidas juhtida rahavoogusid (rahakäivet) nüüdisaegses organisatsioonis?
  Kuidas prognoosida ja planeerida rahakäivet?
  Rahakäibe eelarve (prognoosi) vormid ja nende kasutamine
  Laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja planeerimine
  Täiendava raha vajaduse määramine
  Eelarvete koostamine
  Praktiline ülesanne: Olulisemate eelarvete koostamine (finantsplaneerimine)
  Eelarvestamise eripära erinevates organisatsioonides
  Traditsioonilise eelarvestamise puudused muutuvas konkurentsikeskkonnas
  Tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB)
  Kohanduv eelarvestamine (beyond budgeting)
  Miks eelarvetest ei ole kasu?
  15 soovitust eelarvete koostamiseks
  Mineviku finantsanalüüsidelt eesmärgistatud ja controllingu aruannete analüüsidele

      ©SANDER KARU     www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee   8
3. Seaduses kasutatavad mõisted
 .............................– aruandeperioodi sissetulekud, millega kaasneb
 varade suurenemine või kohustuste vähenemine ja mis suurendavad
 raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanike
 tehtud sissemaksed omakapitali;
 ..........................raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt
 hinnatav asi või õigus;
 ........................................– raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi
 tulude ja kulude vahe;
 .......................................................– raamatupidamiskohustuslase varade ja
 kohustuste vahe;
 ............................– raamatupidamiskohustuslasel lasuv rahaliselt
 hinnatav võlg;
 ........................................ aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb
 varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad
 raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele
 tehtud väljamaksed omakapitalist.

      ©SANDER KARU     www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee      9
Raamatupidamisest ja selle arengust EL-is
 2011 oktoobris avaldati EL raamatupidamisdirektiivi eelnõu
 Eesmärk on olemasolevate direktiivide moderniseerimine ja
 lihtsustamine väikeettevõtetele
 Direktiiv nõuab väikeettevõttelt kahte põhilist aruannet (bilanssi
 ja kasumiaruannet) ja lisasid
 Lisade hulk sõltub ettevõtte suurusest (vähemalt kaks tegurit):
 Ettevõte     Varad          Müügitulu       Töötajad


 Väike      5 mln          10 mln         50


 Keskmine     20 mln         40 mln         250


 Suur       Enam kui 20 mln     Enam kui 40 mln    Enam kui 250


     ©SANDER KARU   www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee  10
Praktilised juhtimiskogemused raamatus
“JUHTIMISE VÕLU JA VALU” (autor
Sander Karu)           Täpsem info ja müük otse kirjastusest
           Rafiko Kirjastus OÜ,
           www.rafiko.ee
           rafiko@rafiko.ee
   ©SANDER KARU  www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee
                                       11
Alusprintsiipide seletused (3)
 6) aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nendesamade
 tulude tekkega seotud kulud. Väljaminekuid, millele vastavad
 tulud tekivad mingil muul perioodil, kajastatakse kuludena samal
 perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud;
 7) raamatupidamise aruandes esitatav informatsioon peab
 olema neutraalne ja usaldusväärne;
 8) raamatupidamise aruannet tuleb koostada ettevaatlikult ja
 kaalutletult, et vältida varade ja tulude ülehindamist või
 kohustuste ja kulude alahindamist. Samas ei ole aruandes
 õigustatud varade ja tulude sihilik alahindamine või kohustuste
 ja kulude sihilik ülehindamine ning aruande kasutajate eest
 varjatud reservide tekitamine;    ©SANDER KARU  www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee  12
Kasumiaruanne
 Kasumiaruande skeem 1 ja skeem 2 seosed
 Kasumiaruanne kui juhtimisotsuste peegeldus konkreetsel
 perioodil
 Tulude ja kulude võrdluspilt
 Omahind versus müügihind
 Otsustamine arvude põhjal
    ©SANDER KARU  www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee  13
Uus raamat: 70 KULUDE JUHTIMISE JA
ARVESTUSE ÜLESANNET
Sander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts              Uue raamatu tutvustus
              Rafiko Kirjastus OÜ,
              september 2010
              www.rafiko.ee
              rafiko@rafiko.ee
            
       www.rafiko.ee; rafiko@rafiko.ee   14
Rahavoogude aruanne ja selle sisu
 Kas juhtimises keskenduda rahakäibe prognoosile või
 rahavoogude aruandele?
 Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?
 Kas ja kuidas mõjutavad meie juhtimisotsused bilanssi,
 kasumiaruannet ja rahavoogusid?
    ©SANDER KARU  www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee  15
Rahavoogude aruanne


             • Tugineb raha reaalsel
  Otsene          liikumisel ettevõttesse ja
              ettevõttest välja
  meetod         • Kassapõhine printsiip


             • On seotud alg- ja
  Kaudne          lõppbilansi muutuste
              arvutamisega
  meetod         • Tekkepõhine printsiip

   ©SANDER KARU  www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee  16
Maksunduse võtmeküsimused
 Ülevaade Eesti maksusüsteemist. Olulisemad muudatused
 maksuseadustes, aktuaalsed probleemid maksuseaduste
 rakendamisel.
 Palgaarvestus ja maksundus käsikäes. Olulisemad nõuded
 lähtudes seadusandlusest. Praktilised näited - palgaarvestus
 põhikohaga töötajale ja osalise tööajaga töötajatele.
 Juhtumite lahendamine.
    ©SANDER KARU  www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee  17
Erisoodustuste maksustamine
 Tulumaks maksumääras 21/79
 Sotsiaalmaks 33% brutolt
 Käibemaksukohustuslasele lisaks ka käibemaks omatarbelt 20%
    ©SANDER KARU  www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee  18
Case Study
Äriühing ei ole registreeritud käibemaksukohustuslasena ja esitab
 Teie äriühingule arve ehitustarvete müügi eest 16003 €.
 Kas ja kuidas toimub maksustamine?
 Kas arvele tuleks lisada 20% käibemaksu?
 Mis saab siis, kui arvele on 20% lisatud?
    ©SANDER KARU  www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee  19
TEST 2

  5. Tulemuslikkuse mõõtmisel on prioriteetne keskenduda:
  A. väljundite mõõtmisele
  B. sisendite mõõtmisele
  C. protsesside mõõtmisele
  D. meetmete mõõtmisele

  6. Kuluarvestuse süsteemi arendamisel on kõige olulisem keskenduda
  A. kululiikide arvestusele
  B. kuluobjektide (kulukandjate) arvestusele
  C. kulukohtade arvestusele
  D. tegevuste kulude arvestusele

  7. Finantsanalüüsi alustatakse:
  A. analüüsitavate aruanne valimisest
  B. analüüsi eesmärkide püstitamisest
  C. analüüsi meetodite valikust
  D. analüüsitavate näitajate valikust   ©SANDER KARU    www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee  20
KULUARVESTUS → JUHTIMISARVESTUS →
CONTROLLING
        KULUARVESTUS
   ©SANDER KARU  www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee  21
Sander Karu raamatud
1999 Kuluarvestuse süsteemi loomine ettevõttes. 192 lk, koos Toomas Haldmaga
1999/2000 Müügikäsiraamat (Äripäev), üks kaasautoritest
2000 Rahakäibe juhtimine I osa. 240 lk
2001 Rahakäibe juhtimine II osa. 256 lk, koos Villu Zirnaskiga
2001 Juhtimise võlu ja valu I osa. 344 lk
2002 Juhtimise võlu ja valu II osa. 312 lk
2004 Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi
  organisatsioonis. 352 lk, koos Villu Zirnaskiga
2007 Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele,
  äriühingutele. 322 lk, üks kaasautoritest
2008 Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, 336
  lk
2008 Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse käsiraamat. 42 lk (ka digiraamatuna)
2010 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. 49 lk, koos Raili Kuusiku ja Kertu
  Läätsega (ka digiraamatuna)

KUIDAS OSTA?
 www.rafiko.ee
 koolitusel osalejatele 6 € soodsamad koolituse vaheajal

     ©SANDER KARU   www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee  22
ANTHONY CONTROLLINGU TASANDID

          Strateegiline controlling
    Protsess, mille käigus otsustatakse organisatsiooni
  eesmärgid, strateegiad, vajalikud ressursid ning ressursside
 omandamise, kasutamise ja ümberpaigutamise juhtimiseks vajalikud
               meetmed


           Taktikaline controlling
 Protsess, mille kaudu juhid mõjutavad teisi organisatsiooni liikmeid
     eesmärgiga viia ellu organisatsiooni strateegiaid          Operatiivne controlling
 Protsess, mis tagab igapäevaste spetsiifiliste tööde, tööülesannete,
 operatsioonide, tegevuste, tehingute või nende üksikute elementide
          efektiivse ja tõhusa elluviimise
   ©SANDER KARU   www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee  23
MÕISTED – TULEMUSLIKKUSE MÕÕTMINE
 ……………………………….. - (majandus)näitaja tulemuslikkuse mõõtmiseks (performance
 measurement), mille abil mõõdetakse nii tulemusi kui ka tulemuste saavutamiseks vajalikke
 protsesse, tegevusi ja toiminguid.
 …………………………………- mõõdikule või näitajale lisatud täpsustav (arv)väärtus, mis seatakse
 eesmärgiks.
 …………………………………………………….- mitterahaline näitaja, mille abil mõõdetakse nii tulemusi kui
 ka tulemuste saavutamiseks vajalikke protsesse, tegevusi ja toiminguid.
 ……………………………………………- rahaline näitaja, mille abil mõõdetakse nii tulemusi kui ka
 tulemuste saavutamiseks vajalikke protsesse, tegevusi ja toiminguid.
 ………………………………………….- näitaja, mida kasutatakse majandustulemuste (väljundi)
 mõõtmiseks.
 …………………………………………………………- olulisem mõõdik eesmärkide ja tulemuste mõõtmiseks ja
 hindamiseks.
 …………………………………………………………………………………………….– valdkonnad, perspektiivid,
 mõjurid, sündmused, koefitsendid, tegurid või tegevused, mille abil mõjutatakse tulemuslikkust
 ning genereeritakse lisandväärtust ja kasumit
 ……………………………………………………………………………- näitaja, mida kasutatakse majandustulemuste
 (tulemusmõõdikute) saavutamiseks vajalike protsesside, tegevuste ja toimingute mõõtmiseks.
 ………………………………- protsess, mille käigus organisatsioon teeb kindlaks oma kriitilised
 edufaktorid, uurib, kuidas teistel edukamatel organisatsioonidel (või organisatsiooni allüksustel)
 on õnnestunud neid faktoreid saavutada ning viib tegevusse sisse vajalikud täiustused
 ………………………………….- võrdlevanalüüsi aluseks olev parim näitaja, mõõdik või tulemus.       ©SANDER KARU     www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee    24
KULUDE KODEERIMINE
  Koodi all mõistetakse sümbolite, tunnuste, klassifikaatorite, dimensioonide,
   artiklite, või objektide süsteemi, mis on koostatud selleks, et anda lühikest
   täpset viidet, mis kergendaks erinevate näitajate ja majandustehingute
   sisestamist, võrdlust ja analüüsi. Koodi abil antakse infosüsteemi sisestatud
   näitajatele lühikene täpne viide, mis kergendab näitajate edasist kasutamist
   organisatsiooni infosüsteemis. Kuluarvestuse eesmärgil lisatakse
   majandustehingutele erinevate kuluobjektide, kulukohtade, tegevuste ja
   kululiikide koode.
  Kulude kodeerimine on tegevus, mille käigus lisatakse igale kulutusele ja
   kulule kood. Kodeerimise eesmärgiks on:
   konkretiseerida erinevad kuluartiklid, kuna kulu ei ole alati täpselt ja
   lühidalt kirjeldatav,
   hoida ära kulutuste kirjeldustest tulenevat ebamäärasust,
   luua võimalused erinevate aruannete ja analüüside sünteesimiseks,
   lihtsustada andmete töötlemist,
   vähendada andmete kuhjumist ja
   muuta infosüsteem ülevaatlikumaks, sest enamasti on kood palju lühem kui
   vastava artikli kirjeldus.

Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 144
         ©SANDER KARU       www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/     rafiko@rafiko.ee    25
EELARVESTAMINE, KULUD (RPFJ)(3), RP5 (SG)


    G1: Kuidas juhtida ja arvestada kulusid
          organisatsioonis?

      G2: Kuidas juhtida rahavoogusid?

  G3: Kuidas teha eesmärgistatud finantsanalüüsi
          organisatsioonis?


    JÄRGNEB IGA GRUPI KOKKUVÕTE 3 - 5 MINUTIT
           JA ARUTELU


   ©SANDER KARU  www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee  26
KOGUKULUDE KUJUNEMINE

                  OTSESED MATERJALIKULUD
                  + OTSESED TÖÖJÕUKULUD
                  + MUUD OTSEKULUD
                  = OTSEKULUD KOKKU
               + KAUDSED MATERJALIKULUD
               + KAUDSED TÖÖJÕUKULUD
               + PÕHIVARA AMORTISATSIOONIKULU
               + MUUD PÕHITEGEVUSE ÜLDKULUD
               = PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
                   + TURUSTUSKULUD
                   + ÜLDHALDUSKULUD
                   + MUUD ÄRIKULUD
                   + FINANTSKULUD
                = KOGUKULUD (KULUD KOKKU)
Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 127
         ©SANDER KARU       www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/     rafiko@rafiko.ee    27
AMORTISATSIOONIKULU (KULUMI)
ARVESTUSE KÄSIRAAMAT, Sander Karu
         Praktilised soovitused ja näited +CD
         amortisatsioonikulu (kulumi) arvestamiseks

         Täpsem info ja müük otse kirjastusest
         Rafiko Kirjastus OÜ,
         2008
         www.rafiko.ee
         rafiko@rafiko.ee
        www.rafiko.ee; rafiko@rafiko.ee
                               28
ÜLESANNE: TEGEVUSTE KULUDE JAOTAMINE
  Osutatakse teenust VÕLU ja teenust VALU. Üldkulud kokku on 3 000 €. Tehakse kahte
    tegevust – tellimuste vastuvõtt ja tellimuste väljastamine. Kokku võeti vastu 100
    tellimust ja väljastati 120 tellimust. Tellimuste vastuvõtu kulud on kokku 1 200 €
    ja tellimuste väljastamise kulud kokku 1 800 €. Teenusele VÕLU võeti vastu 60
    tellimust ja väljastati samuti 60 tellimust. Leida:
  1. tellimuste vastuvõtu kulude määr,
  2. tellimuste väljastamise kulude määr,
  3. tellimuste vastuvõtu kulud teenusele VÕLU,
  4. tellimuste väljastamise kulud teenusele VÕLU,
  5. tegevuste kulud teenusele VÕLU.
  Lahendused:
  1. tellimuste vastuvõtu kulude määr =

  2. tellimuste väljastamise kulude määr =

  3. tellimuste vastuvõtu kulud teenusele VÕLU =
  4. tellimuste väljastamise kulud teenusele VÕLU =
  5. tegevuste kulud teenusele VÕLU =

Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 143
         ©SANDER KARU       www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/     rafiko@rafiko.ee    29
PIDEVEELARVESTAMINE (PIDEVPROGNOOSIMINE)
                                        1         3            5
                                        2          4  0         1          2         3           4        5      6
        6
                                                       aastaAllikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 303
         ©SANDER KARU       www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/     rafiko@rafiko.ee        30
ÜLESANNE: EELARVETE KOOSTAMINE - ALGINFO
  Koostada algbilanss
  Koostada müügieelarve toodete lõikes (ME)
  Koostada müügieelarve müügijuhtide lõikes (MEM)
  Koostada müügieelarve klientide lõikes (MEK)
  Koostada ühikuline tootmiseelarve (TEÜ), tükk
  Koostada materjalide kasutamise eelarve (TEM) tootele VÕLU
  Koostada materjalide kasutamise eelarve (TEM) tootele VALU
  Koostada materjalide ostu eelarve (TEMO)
  Koostada otsetööjõukulude eelarve (TETJ)
  Koostada turustuskulude eelarve (TKE)
  Koostada üldhalduskulude eelarve (ÜHKE)
  Koostada üldkulude eelarve (ÜKE)
  Jaotada üldkulud (TEÜJ)
  Koostada toodete VÕLU ja VALU eelarved (TET)
  Koostada varude eelarve (TEV)
  Koostada eelarvestatud kasumiaruanne (skeem 1)
  Koostada eelarvestatud kasumiaruanne (skeem 2)
  Koostada rahakäibe prognoos
  Koostada eelarvestatud lõppbilanss
  Koostada eelarvestatud rahavoogude aruanne (kaudmeetodil)
  Koostada eelarvestatud rahavoogude aruanne (otsemeetodil)


      ©SANDER KARU    www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee  31
NÄIDE: RAHAKÄIBE (RAHAVOO, KASSAVOO)
PROGNOOS (CASH-FLOW)
   ©SANDER KARU  www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee  32
“EELARVEJUHENDI KOOSTAMINE kohalikele
omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele” (Sander Karu,
Tähvi Milt, Peeter Albi, Annika Jaansoo, Sulev Liivik, Marelle Erlenheim,Ahti
Kallaste, Peep Pallasma, Riho Peek)
                  Praktilised soovitused ja näited + CD eelarvete
                  koostamisest ja eelarvestamise korraldamisest nii
                  kohalikes omavalitsustes, riigiasutustes kui ka
                  äriühingutes

                   Täpsem info ja müük otse kirjastusest
                   Rafiko Kirjastus OÜ,
                   2007
                   www.rafiko.ee
                   rafiko@rafiko.ee
                 
   ©SANDER KARU    www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee     33
EESMÄRGISTATUD FINANTSANALÜÜSI LÄBIVIIMINE

 FA eesmärgi püstitamine ja kriitiliste edufaktorite täpsustamine
 (üldiselt üksikule)
 analüüsitavate näitajate (mõõdikute) valik
 hindamiskriteeriumite täpsustamine
 FA meetodite valik
 analüüsitavate andmete ettevalmistus
 näitajate arvutamine ja tulemuste vormistamine
 tulemuste hindamine ja interpreteerimine
 järelduste tegemine
    ©SANDER KARU  www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee  34
rohkem slaide osalejatele...

Järgmine koolitus ja täpsem info
 koolitusprogrammidest siin


      Kohtumiseni
       koolitusel!
   ©SANDER KARU  www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee  35
©SANDER KARU  www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/  rafiko@rafiko.ee  36

More Related Content

What's hot

Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüs
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüsTulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüs
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüs
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamineOmahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitusedFinantskoolitused ja raamatupidamise koolitused
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Ettevõtja finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna arvestus
Ettevõtja finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna arvestusEttevõtja finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna arvestus
Ettevõtja finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna arvestus
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Tulude, kulude, rahavoogude ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja a...
Tulude, kulude, rahavoogude ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja a...Tulude, kulude, rahavoogude ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja a...
Tulude, kulude, rahavoogude ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja a...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17
Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17
Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Raamatupidaja, tulevane majandusarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja, tulevane majandusarvestaja ja finantsjuhtRaamatupidaja, tulevane majandusarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja, tulevane majandusarvestaja ja finantsjuht
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine j...
Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine j...Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine j...
Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine j...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Raamatupidaja tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuhtRaamatupidaja tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonisFinantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantsjuht, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus, raamatupidamine
Finantsjuht, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus, raamatupidamineFinantsjuht, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus, raamatupidamine
Finantsjuht, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus, raamatupidamine
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Raamatupidamise aastaaruande finantsanalüüs juhile
Raamatupidamise aastaaruande finantsanalüüs juhileRaamatupidamise aastaaruande finantsanalüüs juhile
Raamatupidamise aastaaruande finantsanalüüs juhile
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013 II poolaasta
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013 II poolaastaFinantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013 II poolaasta
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013 II poolaasta
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 

What's hot (20)

Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
 
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
 
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüs
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüsTulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüs
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüs
 
Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamineOmahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
 
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitusedFinantskoolitused ja raamatupidamise koolitused
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused
 
Ettevõtja finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna arvestus
Ettevõtja finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna arvestusEttevõtja finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna arvestus
Ettevõtja finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna arvestus
 
Tulude, kulude, rahavoogude ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja a...
Tulude, kulude, rahavoogude ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja a...Tulude, kulude, rahavoogude ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja a...
Tulude, kulude, rahavoogude ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja a...
 
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
 
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
 
Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17
Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17
Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17
 
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
 
Raamatupidaja, tulevane majandusarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja, tulevane majandusarvestaja ja finantsjuhtRaamatupidaja, tulevane majandusarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja, tulevane majandusarvestaja ja finantsjuht
 
Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine j...
Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine j...Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine j...
Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine j...
 
Raamatupidaja tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuhtRaamatupidaja tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
 
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonisFinantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
 
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013
 
Finantsjuht, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus, raamatupidamine
Finantsjuht, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus, raamatupidamineFinantsjuht, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus, raamatupidamine
Finantsjuht, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus, raamatupidamine
 
Raamatupidamise aastaaruande finantsanalüüs juhile
Raamatupidamise aastaaruande finantsanalüüs juhileRaamatupidamise aastaaruande finantsanalüüs juhile
Raamatupidamise aastaaruande finantsanalüüs juhile
 
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
 
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013 II poolaasta
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013 II poolaastaFinantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013 II poolaasta
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013 II poolaasta
 

Similar to Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling edukale raamatupidajale ja finantsjuhile

Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analüüs
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analüüsTulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analüüs
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analüüs
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2014 I pa
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2014 I paFinantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2014 I pa
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2014 I pa
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodidFinantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodidFinantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Müügijuhi, turundusjuhi ja ostujuhi finantsprogramm
Müügijuhi, turundusjuhi ja ostujuhi finantsprogrammMüügijuhi, turundusjuhi ja ostujuhi finantsprogramm
Müügijuhi, turundusjuhi ja ostujuhi finantsprogramm
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine
Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamineAvaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine
Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Sander Karu: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Sander Karu: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamineSander Karu: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Sander Karu: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Mittefinantsjuhi finantskoolitus: Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringut...
Mittefinantsjuhi finantskoolitus: Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringut...Mittefinantsjuhi finantskoolitus: Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringut...
Mittefinantsjuhi finantskoolitus: Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringut...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 

Similar to Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling edukale raamatupidajale ja finantsjuhile (12)

Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analüüs
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analüüsTulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analüüs
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analüüs
 
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2014 I pa
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2014 I paFinantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2014 I pa
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2014 I pa
 
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
 
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodidFinantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
 
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodidFinantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
 
Müügijuhi, turundusjuhi ja ostujuhi finantsprogramm
Müügijuhi, turundusjuhi ja ostujuhi finantsprogrammMüügijuhi, turundusjuhi ja ostujuhi finantsprogramm
Müügijuhi, turundusjuhi ja ostujuhi finantsprogramm
 
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
 
Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine
Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamineAvaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine
Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine
 
Sander Karu: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Sander Karu: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamineSander Karu: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Sander Karu: Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
 
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...
 
Mittefinantsjuhi finantskoolitus: Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringut...
Mittefinantsjuhi finantskoolitus: Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringut...Mittefinantsjuhi finantskoolitus: Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringut...
Mittefinantsjuhi finantskoolitus: Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringut...
 
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...
 

Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling edukale raamatupidajale ja finantsjuhile

 • 1. Tere tulemast koolitusele: RAAMATUPIDAMINE, MAKSUD, FINANTSJUHTIMINE, JUHTIMISARVESTUS JA CONTROLLING EDUKALE RAAMATUPIDAJALE JA FINANTSJUHILE I moodul: Raamatupidamine ja maksud, 14-18.05.2012 Maksude päev, 16.05.2012 II moodul: Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling, 17-18.05.2012
 • 2. Koolitajad: Sander Karu, Mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse Raili Kuusik, Mitmete finantskavandamise ja –juhtimise valdkonna koolituste lektor, eelarvestaja ja analüütik Gaily Kuusik, mitmete maksunduse valdkonna koolituste läbiviija, konsultant, Eesti Maksumaksjate Liidu jurist ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 2
 • 3. Sander Karu avalikud ja tellimuskoolitused Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs. 29-30. mai 2012, 2 päeva Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht 12-15.06.2012, 4 päeva Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus, 22- 23.august 2012, 2 päeva Eelarvestamine ja hinnakujundus nüüdisaegses organisatsioonis, 4-6 september 2012, 3 päeva UUS! Omahinna arvestus - omahind ja üldkulude jaotamine, 24-25.september 2012, TARTU,2 päeva UUS! Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine edukale juhile , 26.09.2012, 1 päev Projektijuhi finantsprogramm - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs, 2-3. oktoober 2012, TARTU, 2 päeva Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling edukale raamatupidajale ja finantsjuhile, 24-28. september 2012.a. Tallinn, 5 päeva I moodul: Raamatupidamine ja maksud edukale raamatupidajale ja finantsjuhile, 24-26. september, 3 päeva maksude päev,, 26 september II moodul: Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling edukale raamatupidajale ja finantsjuhile, 27-28. september, 2 päeva Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling edukale raamatupidajale ja finantsjuhile, 22-26. oktoober 2012.a. Tartu, 5 päeva I moodul: Raamatupidamine ja maksud edukale raamatupidajale ja finantsjuhile, 22-24. oktoober, 3 päeva maksude päev,, 24 oktoober II moodul: Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling edukale raamatupidajale ja finantsjuhile, 25-26. oktoober, 2 päeva Tegevuspõhine kuluarvestus (activity-based costing, ABC) - juurutamine ja arendamine organisatsioonis , 29- 30. oktoober 2012, 2 päeva Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs (mittefinants)juhile 31.10- 2.11.2012, 3 päeva, Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis, , 06-07. november 2012, 2 päeva Lisainfo www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 3
 • 4. KOOLITUSE EESMÄRK: (vajalikud) teooriad praktikasse!  Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:  saanud nüüdisaegsele ja edukale raamatupidajale ja finantsjuhile vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete;  teadvustanud trende raamatupidamises ja finantsjuhtimises, millele keskenduda oma töös tagamaks tööalaste ja isiklike eesmärkide saavutamine;  praktiseerinud olulisemaid tegevusi seoses raamatupidamisega, maksuarvestusega, finantsjuhtimisega, controllinguga, eelarvestamisega (finantsplaneerimisega); juhtimisarvestusega, rahavoogude juhtimisega ning eesmärgistatud analüüsiga nüüdisaegses tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis;  koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks. ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 4
 • 5. Olulisemad teemad I ja II koolituspäev. Raamatupidamine. Lektor Raili Kuusik  Raamatupidamise algtõdede värskendamine.  Olulisemad muudatused Raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites.  Terminoloogia. Raamatupidamise printsiibid. Praktilised näited.  Aruanded ja nende sisu. Seoste tundmine. Praktiline näide.  Bilanss ja selles toimuvad muutused. Praktilised näited.  Kasumiaruannete skeemide teisendamine. Praktiline näide.  Kasumlikkus versus kasulikkus. Praktiline näide.  Rahakäibeplaan ja selle sisu. Praktiline näide.  Rahavoogude analüüs ja juhtimine. Näide.  Praktilised ülesanded lahendamiseks, tulemuste analüüs ja hindamine.  Projektijuhtimine ja sihtfinantseerimine.  Tulude ja kulude kajastamine aruannetes. Ülesanded lahendamiseks.  Toetuste liigid ja nende sisu. Seosed aruannetega. Praktilised näited.  Konsolideeritud aruannete koostamine. Praktiline näide  Dokumentide vormistamine, aruannete koostamine, esitamine ja kontroll.  Praktilised ülesanded aruannete koostamise ja aruannete süsteemi kohta. ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 5
 • 6. Olulisemad teemad: III koolituspäev. Maksundus. Lektor Gaily Kuusik  Ülevaade Eesti maksusüsteemist.  Olulisemad muudatused maksuseadustes, aktuaalsed probleemid maksuseaduste rakendamisel.  Palgaarvestus ja maksundus käsikäes.  Olulisemad nõuded lähtudes seadusandlusest.  Praktilised näited - palgaarvestus põhikohaga töötajale ja osalise tööajaga töötajatele.  Töövõtuleping ja selle eripära. Praktiline näide.  Käsundusleping ja selle eripära. Praktiline näide.  Sotsiaalmaksu arvestus põhikohaga töötajale ja osalise tööajaga töötajale. Praktiline näide.  Töövõtuleping, käsundusleping ning sotsiaalmaksu arvestus. Praktiline näide.  Sotsiaalmaks ja FIEd.  Erisoodustused. Töölähetused. Kingitused. Litsentsitasud.  Käibemaks ja maksukohustuslaseks registreerimine.  Praktilised näited case study põhimõttel ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 6
 • 7. Olulisemad teemad: IV-V päev – Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling. Lektor Sander Karu  Milline keskenduda raamatupidaja ja finantsjuhi töös, et olla edukas?  Tulemuslikkuse juhtimine  Finantsjuhtimise ja juhtimisarvestuse probleemid ja arengusuunad Eestis ja maailmas  Eesmärkidele ja strateegiatele suunatud finantsjuhtimise ja juhtimisarvestuse süsteemi loomine ja arendamine  Praktiline analüüs: finantstegevused organisatsioonis  Eesmärkide, strateegiate ja kriitiliste edufaktorite olulisus  Millist strateegiat valida? Eelarvekeskselt juhtimiselt strateegilisele juhtimisele  Organisatsiooni väärtusahel ja väärtusahela analüüs  Põhi-, tugi- ja osaprotsesside kujundamine  Kuidas luua ja arendada controllingusüsteeme?  Interaktiivsed ja diagnostilised controllingusüsteemid  Strateegiline, taktikaline ja operatiivne controlling  Tulemuslikkuse mõõtmine ja kriitiliste edufaktorite valik  Kuidas leida asjakohaseid mõõdikuid tulemuslikkuse mõõtmiseks?  Millele keskenduda info- ja aruandlussüsteemide loomisel ja arendamisel?  Nõuded organisatsiooni info- ja aruandlussüsteemile  Koodide ja klassifikaatorite süsteemi loomine  Tulemuslikkuse mõõtmise süsteemide loomine  Tasakaalus tulemuskaart (BSC, Balanced Scorecard) – mood või praktiline kasu?  Kuidas leida kapitali keskmist hinda (WACC)?  Eelarvestamine ja eelarvesüsteemi arendamine organisatsioonis  Miks ja kuidas koostada eelarveid, millest on töös kasu?  Eelarvestamise protsess: strateegiline ja pikaajaline eelarvestamine, koondeelarve  Eelarvete koostamise meetodid ja selle tähtsus meeskonna kaasamisel eelarveprotsessi  Eelarvekorraldus  Eelarvejuhendi (eelarvestamise eeskirja) koostamine  Kuidas kujundada tulemuslikkusele suunatud kulude juhtimise süsteemi?  Kuidas organisatsioonis ja meeskonnas saada kuludest aru ühte moodi? ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 7
 • 8. Olulisemad teemad: IV-V päev – Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling. Lektor Sander Karu  Kuluobjekt ja kuluobjektide arvestus  Kuidas leida toodete/teenuste/projektide kasumlikkust ja omahinda (kulusid)?  Toote kuluarvestuse protsess  Kogukulude (omahinna) kujunemine organisatsioonis  Kulukohtade arvestuse tähtsus, eesmärgid ja olulisemad liigitused  Millised on olulisemad kulude liigitamise eesmärgid ja kriteeriumid?  Kuidas arvestada kaudkulusid ja üldkulusid kuluobjektidele?  Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused  Miks, kas ja millal eelistada osakuluarvestust või täiskuluarvestust või tegevuspõhist kuluarvestust (ABC costing)?  Täiskuluarvestuse protsess ja omahinna kujunemine  Tegevuspõhine kuluarvestus  Jääktulupõhise kasumi kujunemine  Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel  Otsuste puu  Kuidas juhtida rahavoogusid (rahakäivet) nüüdisaegses organisatsioonis?  Kuidas prognoosida ja planeerida rahakäivet?  Rahakäibe eelarve (prognoosi) vormid ja nende kasutamine  Laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja planeerimine  Täiendava raha vajaduse määramine  Eelarvete koostamine  Praktiline ülesanne: Olulisemate eelarvete koostamine (finantsplaneerimine)  Eelarvestamise eripära erinevates organisatsioonides  Traditsioonilise eelarvestamise puudused muutuvas konkurentsikeskkonnas  Tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB)  Kohanduv eelarvestamine (beyond budgeting)  Miks eelarvetest ei ole kasu?  15 soovitust eelarvete koostamiseks  Mineviku finantsanalüüsidelt eesmärgistatud ja controllingu aruannete analüüsidele ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 8
 • 9. 3. Seaduses kasutatavad mõisted  .............................– aruandeperioodi sissetulekud, millega kaasneb varade suurenemine või kohustuste vähenemine ja mis suurendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanike tehtud sissemaksed omakapitali;  ..........................raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt hinnatav asi või õigus;  ........................................– raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi tulude ja kulude vahe;  .......................................................– raamatupidamiskohustuslase varade ja kohustuste vahe;  ............................– raamatupidamiskohustuslasel lasuv rahaliselt hinnatav võlg;  ........................................ aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali, välja arvatud omanikele tehtud väljamaksed omakapitalist. ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 9
 • 10. Raamatupidamisest ja selle arengust EL-is  2011 oktoobris avaldati EL raamatupidamisdirektiivi eelnõu  Eesmärk on olemasolevate direktiivide moderniseerimine ja lihtsustamine väikeettevõtetele  Direktiiv nõuab väikeettevõttelt kahte põhilist aruannet (bilanssi ja kasumiaruannet) ja lisasid  Lisade hulk sõltub ettevõtte suurusest (vähemalt kaks tegurit): Ettevõte Varad Müügitulu Töötajad Väike 5 mln 10 mln 50 Keskmine 20 mln 40 mln 250 Suur Enam kui 20 mln Enam kui 40 mln Enam kui 250 ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 10
 • 11. Praktilised juhtimiskogemused raamatus “JUHTIMISE VÕLU JA VALU” (autor Sander Karu) Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 11
 • 12. Alusprintsiipide seletused (3)  6) aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nendesamade tulude tekkega seotud kulud. Väljaminekuid, millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil, kajastatakse kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud; 7) raamatupidamise aruandes esitatav informatsioon peab olema neutraalne ja usaldusväärne; 8) raamatupidamise aruannet tuleb koostada ettevaatlikult ja kaalutletult, et vältida varade ja tulude ülehindamist või kohustuste ja kulude alahindamist. Samas ei ole aruandes õigustatud varade ja tulude sihilik alahindamine või kohustuste ja kulude sihilik ülehindamine ning aruande kasutajate eest varjatud reservide tekitamine; ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 12
 • 13. Kasumiaruanne  Kasumiaruande skeem 1 ja skeem 2 seosed  Kasumiaruanne kui juhtimisotsuste peegeldus konkreetsel perioodil  Tulude ja kulude võrdluspilt  Omahind versus müügihind  Otsustamine arvude põhjal ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 13
 • 14. Uus raamat: 70 KULUDE JUHTIMISE JA ARVESTUSE ÜLESANNET Sander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts  Uue raamatu tutvustus  Rafiko Kirjastus OÜ,  september 2010  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee  www.rafiko.ee; rafiko@rafiko.ee 14
 • 15. Rahavoogude aruanne ja selle sisu  Kas juhtimises keskenduda rahakäibe prognoosile või rahavoogude aruandele?  Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?  Kas ja kuidas mõjutavad meie juhtimisotsused bilanssi, kasumiaruannet ja rahavoogusid? ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 15
 • 16. Rahavoogude aruanne • Tugineb raha reaalsel Otsene liikumisel ettevõttesse ja ettevõttest välja meetod • Kassapõhine printsiip • On seotud alg- ja Kaudne lõppbilansi muutuste arvutamisega meetod • Tekkepõhine printsiip ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 16
 • 17. Maksunduse võtmeküsimused  Ülevaade Eesti maksusüsteemist. Olulisemad muudatused maksuseadustes, aktuaalsed probleemid maksuseaduste rakendamisel.  Palgaarvestus ja maksundus käsikäes. Olulisemad nõuded lähtudes seadusandlusest. Praktilised näited - palgaarvestus põhikohaga töötajale ja osalise tööajaga töötajatele.  Juhtumite lahendamine. ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 17
 • 18. Erisoodustuste maksustamine  Tulumaks maksumääras 21/79  Sotsiaalmaks 33% brutolt  Käibemaksukohustuslasele lisaks ka käibemaks omatarbelt 20% ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 18
 • 19. Case Study Äriühing ei ole registreeritud käibemaksukohustuslasena ja esitab Teie äriühingule arve ehitustarvete müügi eest 16003 €.  Kas ja kuidas toimub maksustamine?  Kas arvele tuleks lisada 20% käibemaksu?  Mis saab siis, kui arvele on 20% lisatud? ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 19
 • 20. TEST 2 5. Tulemuslikkuse mõõtmisel on prioriteetne keskenduda: A. väljundite mõõtmisele B. sisendite mõõtmisele C. protsesside mõõtmisele D. meetmete mõõtmisele 6. Kuluarvestuse süsteemi arendamisel on kõige olulisem keskenduda A. kululiikide arvestusele B. kuluobjektide (kulukandjate) arvestusele C. kulukohtade arvestusele D. tegevuste kulude arvestusele 7. Finantsanalüüsi alustatakse: A. analüüsitavate aruanne valimisest B. analüüsi eesmärkide püstitamisest C. analüüsi meetodite valikust D. analüüsitavate näitajate valikust ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 20
 • 21. KULUARVESTUS → JUHTIMISARVESTUS → CONTROLLING KULUARVESTUS ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 21
 • 22. Sander Karu raamatud 1999 Kuluarvestuse süsteemi loomine ettevõttes. 192 lk, koos Toomas Haldmaga 1999/2000 Müügikäsiraamat (Äripäev), üks kaasautoritest 2000 Rahakäibe juhtimine I osa. 240 lk 2001 Rahakäibe juhtimine II osa. 256 lk, koos Villu Zirnaskiga 2001 Juhtimise võlu ja valu I osa. 344 lk 2002 Juhtimise võlu ja valu II osa. 312 lk 2004 Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis. 352 lk, koos Villu Zirnaskiga 2007 Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele. 322 lk, üks kaasautoritest 2008 Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, 336 lk 2008 Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse käsiraamat. 42 lk (ka digiraamatuna) 2010 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. 49 lk, koos Raili Kuusiku ja Kertu Läätsega (ka digiraamatuna) KUIDAS OSTA?  www.rafiko.ee  koolitusel osalejatele 6 € soodsamad koolituse vaheajal ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 22
 • 23. ANTHONY CONTROLLINGU TASANDID Strateegiline controlling Protsess, mille käigus otsustatakse organisatsiooni eesmärgid, strateegiad, vajalikud ressursid ning ressursside omandamise, kasutamise ja ümberpaigutamise juhtimiseks vajalikud meetmed Taktikaline controlling Protsess, mille kaudu juhid mõjutavad teisi organisatsiooni liikmeid eesmärgiga viia ellu organisatsiooni strateegiaid Operatiivne controlling Protsess, mis tagab igapäevaste spetsiifiliste tööde, tööülesannete, operatsioonide, tegevuste, tehingute või nende üksikute elementide efektiivse ja tõhusa elluviimise ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 23
 • 24. MÕISTED – TULEMUSLIKKUSE MÕÕTMINE  ……………………………….. - (majandus)näitaja tulemuslikkuse mõõtmiseks (performance measurement), mille abil mõõdetakse nii tulemusi kui ka tulemuste saavutamiseks vajalikke protsesse, tegevusi ja toiminguid.  …………………………………- mõõdikule või näitajale lisatud täpsustav (arv)väärtus, mis seatakse eesmärgiks.  …………………………………………………….- mitterahaline näitaja, mille abil mõõdetakse nii tulemusi kui ka tulemuste saavutamiseks vajalikke protsesse, tegevusi ja toiminguid.  ……………………………………………- rahaline näitaja, mille abil mõõdetakse nii tulemusi kui ka tulemuste saavutamiseks vajalikke protsesse, tegevusi ja toiminguid.  ………………………………………….- näitaja, mida kasutatakse majandustulemuste (väljundi) mõõtmiseks.  …………………………………………………………- olulisem mõõdik eesmärkide ja tulemuste mõõtmiseks ja hindamiseks.  …………………………………………………………………………………………….– valdkonnad, perspektiivid, mõjurid, sündmused, koefitsendid, tegurid või tegevused, mille abil mõjutatakse tulemuslikkust ning genereeritakse lisandväärtust ja kasumit  ……………………………………………………………………………- näitaja, mida kasutatakse majandustulemuste (tulemusmõõdikute) saavutamiseks vajalike protsesside, tegevuste ja toimingute mõõtmiseks.  ………………………………- protsess, mille käigus organisatsioon teeb kindlaks oma kriitilised edufaktorid, uurib, kuidas teistel edukamatel organisatsioonidel (või organisatsiooni allüksustel) on õnnestunud neid faktoreid saavutada ning viib tegevusse sisse vajalikud täiustused  ………………………………….- võrdlevanalüüsi aluseks olev parim näitaja, mõõdik või tulemus. ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 24
 • 25. KULUDE KODEERIMINE Koodi all mõistetakse sümbolite, tunnuste, klassifikaatorite, dimensioonide, artiklite, või objektide süsteemi, mis on koostatud selleks, et anda lühikest täpset viidet, mis kergendaks erinevate näitajate ja majandustehingute sisestamist, võrdlust ja analüüsi. Koodi abil antakse infosüsteemi sisestatud näitajatele lühikene täpne viide, mis kergendab näitajate edasist kasutamist organisatsiooni infosüsteemis. Kuluarvestuse eesmärgil lisatakse majandustehingutele erinevate kuluobjektide, kulukohtade, tegevuste ja kululiikide koode. Kulude kodeerimine on tegevus, mille käigus lisatakse igale kulutusele ja kulule kood. Kodeerimise eesmärgiks on:  konkretiseerida erinevad kuluartiklid, kuna kulu ei ole alati täpselt ja lühidalt kirjeldatav,  hoida ära kulutuste kirjeldustest tulenevat ebamäärasust,  luua võimalused erinevate aruannete ja analüüside sünteesimiseks,  lihtsustada andmete töötlemist,  vähendada andmete kuhjumist ja  muuta infosüsteem ülevaatlikumaks, sest enamasti on kood palju lühem kui vastava artikli kirjeldus. Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 144 ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 25
 • 26. EELARVESTAMINE, KULUD (RPFJ)(3), RP5 (SG) G1: Kuidas juhtida ja arvestada kulusid organisatsioonis? G2: Kuidas juhtida rahavoogusid? G3: Kuidas teha eesmärgistatud finantsanalüüsi organisatsioonis? JÄRGNEB IGA GRUPI KOKKUVÕTE 3 - 5 MINUTIT JA ARUTELU ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 26
 • 27. KOGUKULUDE KUJUNEMINE OTSESED MATERJALIKULUD + OTSESED TÖÖJÕUKULUD + MUUD OTSEKULUD = OTSEKULUD KOKKU + KAUDSED MATERJALIKULUD + KAUDSED TÖÖJÕUKULUD + PÕHIVARA AMORTISATSIOONIKULU + MUUD PÕHITEGEVUSE ÜLDKULUD = PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU + TURUSTUSKULUD + ÜLDHALDUSKULUD + MUUD ÄRIKULUD + FINANTSKULUD = KOGUKULUD (KULUD KOKKU) Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 127 ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 27
 • 28. AMORTISATSIOONIKULU (KULUMI) ARVESTUSE KÄSIRAAMAT, Sander Karu Praktilised soovitused ja näited +CD amortisatsioonikulu (kulumi) arvestamiseks Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, 2008 www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee www.rafiko.ee; rafiko@rafiko.ee 28
 • 29. ÜLESANNE: TEGEVUSTE KULUDE JAOTAMINE Osutatakse teenust VÕLU ja teenust VALU. Üldkulud kokku on 3 000 €. Tehakse kahte tegevust – tellimuste vastuvõtt ja tellimuste väljastamine. Kokku võeti vastu 100 tellimust ja väljastati 120 tellimust. Tellimuste vastuvõtu kulud on kokku 1 200 € ja tellimuste väljastamise kulud kokku 1 800 €. Teenusele VÕLU võeti vastu 60 tellimust ja väljastati samuti 60 tellimust. Leida: 1. tellimuste vastuvõtu kulude määr, 2. tellimuste väljastamise kulude määr, 3. tellimuste vastuvõtu kulud teenusele VÕLU, 4. tellimuste väljastamise kulud teenusele VÕLU, 5. tegevuste kulud teenusele VÕLU. Lahendused: 1. tellimuste vastuvõtu kulude määr = 2. tellimuste väljastamise kulude määr = 3. tellimuste vastuvõtu kulud teenusele VÕLU = 4. tellimuste väljastamise kulud teenusele VÕLU = 5. tegevuste kulud teenusele VÕLU = Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 143 ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 29
 • 30. PIDEVEELARVESTAMINE (PIDEVPROGNOOSIMINE) 1 3 5 2 4 0 1 2 3 4 5 6 6 aasta Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 303 ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 30
 • 31. ÜLESANNE: EELARVETE KOOSTAMINE - ALGINFO  Koostada algbilanss  Koostada müügieelarve toodete lõikes (ME)  Koostada müügieelarve müügijuhtide lõikes (MEM)  Koostada müügieelarve klientide lõikes (MEK)  Koostada ühikuline tootmiseelarve (TEÜ), tükk  Koostada materjalide kasutamise eelarve (TEM) tootele VÕLU  Koostada materjalide kasutamise eelarve (TEM) tootele VALU  Koostada materjalide ostu eelarve (TEMO)  Koostada otsetööjõukulude eelarve (TETJ)  Koostada turustuskulude eelarve (TKE)  Koostada üldhalduskulude eelarve (ÜHKE)  Koostada üldkulude eelarve (ÜKE)  Jaotada üldkulud (TEÜJ)  Koostada toodete VÕLU ja VALU eelarved (TET)  Koostada varude eelarve (TEV)  Koostada eelarvestatud kasumiaruanne (skeem 1)  Koostada eelarvestatud kasumiaruanne (skeem 2)  Koostada rahakäibe prognoos  Koostada eelarvestatud lõppbilanss  Koostada eelarvestatud rahavoogude aruanne (kaudmeetodil)  Koostada eelarvestatud rahavoogude aruanne (otsemeetodil) ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 31
 • 32. NÄIDE: RAHAKÄIBE (RAHAVOO, KASSAVOO) PROGNOOS (CASH-FLOW) ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 32
 • 33. “EELARVEJUHENDI KOOSTAMINE kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele” (Sander Karu, Tähvi Milt, Peeter Albi, Annika Jaansoo, Sulev Liivik, Marelle Erlenheim,Ahti Kallaste, Peep Pallasma, Riho Peek)  Praktilised soovitused ja näited + CD eelarvete koostamisest ja eelarvestamise korraldamisest nii kohalikes omavalitsustes, riigiasutustes kui ka äriühingutes  Täpsem info ja müük otse kirjastusest  Rafiko Kirjastus OÜ,  2007  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee  ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 33
 • 34. EESMÄRGISTATUD FINANTSANALÜÜSI LÄBIVIIMINE  FA eesmärgi püstitamine ja kriitiliste edufaktorite täpsustamine (üldiselt üksikule)  analüüsitavate näitajate (mõõdikute) valik  hindamiskriteeriumite täpsustamine  FA meetodite valik  analüüsitavate andmete ettevalmistus  näitajate arvutamine ja tulemuste vormistamine  tulemuste hindamine ja interpreteerimine  järelduste tegemine ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 34
 • 35. rohkem slaide osalejatele... Järgmine koolitus ja täpsem info koolitusprogrammidest siin Kohtumiseni koolitusel! ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 35
 • 36. ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 36

Editor's Notes

 1. Vt seadust kui jääd hätta
 2. Väikeettevõtted ei pea koostama konsolideeritud aruandeid ja pole seega ka auditi kohustuslased.Eestis enamus ettevõtteid (90%) väikeettevõtted.Praegu on EL direktiividega IFRS-il väikeettevõtete osas olemas. Vastuolud kaovad uue direktiiviga ära.
 3. NB! Teha siin ka nn 15 minutit aega, et koolitatavad saaksid läbi lugeda ja siis lahendada, siis pärast vastuseid kontrollida, Juurde kirjutada näited, mis ma suuliselt toon...)Vt ka raamatupidamise konspekt ja sealt näited, samuti kuluarvestuse osas ülesannetest näited..)
 4. Raamatupidamisuudised 4/2011 lk 14- 21