SlideShare a Scribd company logo
Tere tulemast koolitusele:
Raamatupidamine, juhtimisarvestus,
finantsprognoosimine ja
finantsjuhtimine juhile
9.11.2017.a.
Sander Karu, koolitaja, mitmete finants- ja
juhtimisraamatute autor ning koostööpartner
vajalike teooriate juurutamisel praktikasse
Sander Karu avalikud ja tellimuskoolitused
Lisainfo www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/
2
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus,
28-29.11.2017, 2 päeva
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs
mittefinantsjuhile, 28-30.11.2017, 3 päeva
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile. 4-5.12.2017, 2
päeva
Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht. 4 päeva, 4-7.12.2017, 4 päeva
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs, I pa 2018, täpsustub, 3 päeva
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine, I pa 2018, täpsustub, 2 päeva
Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine ja avalike teenuste kaardistamine, I pa 2018,
täpsustub, 2 päeva
UUS! Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs, I pa 2018, täpsustub 2 päeva
Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine, I pa 2018, täpsustub , 2 päeva
Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus, I pa 2018,
täpsustub , 3 päeva
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis, I pa 2018, täpsustub, 2 päeva
Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile. 9.11.2017, 1
päev
Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs,
9-10.11.2017, 2 päeva
Tellimuskoolitused (finantskoolitused, strateegiate juurutamine ja tulemuslikkuse mõõtmine,
õnnelik ja tulemuslik meeskond), aeg ja koolituse sisu kokkuleppel
http://www.finantskoolitused.ee/
Rafiko OÜ - Sander Karu finants-ja strateegiakoolitused on Eesti Töötukassa koostööpartner
©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:
 saanud süsteemse ülevaate juhile vajalikest olulisematest
raamatupidamise, juhtimisarvestuse, finantsprognoosimise ja
finantsjuhtimise mõistetest, printsiipidest ja aruannetest
 teadvustanud raamatupidamise ja finantsjuhtimise prioriteete, millele
keskenduda juhina oma töös
 praktiseerinud juhile otsustamiseks vajaliku finantsaruandluse
koostamist ja analüüsi
 koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete
kasutamiseks
KOOLITUSE EESMÄRK:
(vajalikud) teooriad praktikasse!
3©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 Mida teha, et juht ja finantsinimesed (raamatupidaja, finantsjuht) infost ühtemoodi aru saaksid?
 Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks
 Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega
 Kas ja millised on avaliku sektori ja äriühingute raamatupidamise ja finantsjuhtimise olulisemad erinevused?
 Raamatupidamise aastaaruanne
 Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne – miks on juhile kasulikud?
 Kas keskenduda varadele, kohutustele, omakapitalile, kasumile, tulude, kuludele või rahavoogudele?
 Bilansi“ lugemine“
 Millele pöörata erilist tähelepanu käibevarast, põhivarast, kohustustest ja omakapitalist info saamisel?
 Kasumiaruande skeemid ja „lugemine“
 Millist kasumiaruande skeemi ja vormi eelistada?
 Brutokasum, ärikasum, kasum enne tulumaksustamist, puhaskasum – kas ja miks olulised juhile?
 Rahavood ehk rahakäive ja rahavoogude aruanne
 Rahakäibe prognoos (kassaprognoos, raha prognoos, rahakäibe eelarve, cash flow)
 Kas juhtimises keskendun rahakäibe prognoosile või rahavoogude aruandele?
 Rahakäibe tsükkel
 Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?
 Eelarvestamine ja finantsprognoosimine
 Praktiline ülesanne: bilansi, kasumi ja rahavoogude prognoosimine ja eelarvestamine
 Bilansi „lugemine“ versus eesmärgistatud finantsanalüüs
 Finantsanalüüs ja olulisemad suhtarvud
 Kuidas kajastuvad minu juhtimisotsused bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes?
KOOLITUSPROGRAMM: olulisemad teemad
4©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
TEST 3
5©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
8. Finantsanalüüsil on prioriteetne keskenduda:
A. eelarvete (eelarveprojektide) analüüsile
B. jooksva perioodi tegevustulemuste analüüsile
C. möödunud perioodi tulemuste analüüsile
9. Olulisemad eelarved koostatakse:
A. lähtuvalt baasist (baasperioodi tulemustest)
B. nullbaasist (eelmise perioodi tulemused teisejärgulise tähtsusega)
C. pole oluline, kas baasist või nullbaasist
10. AS "MÕMMI" 201X. aasta puhaskasum oli 300000 €. Eeldades, et töötatakse
alates 201X.a. algusest, on raha konto lõppsaldo 201X.a. lõppbilansis:
A. 300000 €
B. 300000 € miinus tulumaks 78000 €
C. 300000 € pluss tulumaks 78000 €
D. 147895 €
E. vastused A-D võivad olla õiged väga väikese tõenäosusega
F. vastused A-D võivad olla õiged väga suure tõenäosusega
ETTEVALMISTUSED JUURUTAMISEKS
6©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 Majanduskeskkonna ja olemasoleva olukorra analüüs
 Missiooni, visiooni ja väärtushinnangute formuleerimine ja kommunikeerimine
 Äriidee/tegevusvaldkond/põhikirjalised ülesanded
 Väljundi määratlemine: kas väljundiks on toode, teenus või projekt
 Strateegiliste eesmärkide püstitamine, strateegiate väljatöötamine ja valik
 Kriitiliste edufaktorite määratlemine
 Väärtusahela analüüs
 Protsesside ja tegevuste kujundamine ja kaardistamine
 Controllingusüsteem ja tulemuslikkuse mõõtmine
 Info- ja aruandlussüsteem, sh raamatupidamise printsiibid, sise-eeskirjad ja
kontoplaan
 Vastutuskeskuste kujundamine
 Tööülesannete, õiguste, kohustuste ja vastutuse määratlemine
 Meeskonna kaasamine ja väljaõpe
 Audiitori soovitused
 Juurutamine ja arendustegevus projektina: Miks?, Mis?, Kuidas?, Kes?
 Tulemuslikkust toetavate motivatsioonisüsteemide juurutamine
7©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
RAAMATUPIDAMISE BAASMÕISTED (alates 2016)
 ........................................................on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehinguga
seotud raha laekumisele või väljamaksmisele.
 .........................................................on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehingu
toimumisele, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud.
Aruande koostamisel tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded, mis võimaldavad määrata
aruandeperioodi tulud ja kulud.
 ..............................................................koosneb põhiaruannetest (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude
aruanne ja omakapitali muutuste aruanne) ja lisadest. Raamatupidamise aastaaruande
koostamise ja avaldamise eesmärk on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest
arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi,
-tulemuse ja rahavoogude kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida
aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada
 .................... on raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga
raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustisi ja omakapitali).
 ................ raamatupidamiskohustuslase valitseva mõju all olev ressurss, mis on tekkinud
minevikusündmuste tagajärjel ning mis eeldatavalt toob tulevikus majanduslikku kasu;
 ................................. – raamatupidamiskohustuslase eksisteeriv kohustis, mis tuleneb mineviku
sündmustest ja millest vabanemine eeldatavalt vähendab majanduslikult kasulikke ressursse;
 ....................................... – jääkosalus raamatupidamiskohustuslase varades pärast tema kõigi
kohustiste mahaarvamist
 ........................................................................nimetatakse lühiajalisi varasid
 ......................................................................... nimetatakse pikaajalisi varasid
8©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
RAAMATUPIDAMISE BAASMÕISTED (alates 2016)
 ....................................................................................on raamatupidamisaruanne, mis kajastab
raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi finantstulemust (tulusid, kulusid ja
kasumit või kahjumit)
 ................. – majandusliku kasu suurenemine aruandeperioodil vara lisandumise või
suurenemisena või kohustiste vähenemisena, mille tulemusel omakapital suureneb,
välja arvatud omanike sissemaksed omakapitali;
 ........................... – majandusliku kasu vähenemine aruandeperioodil vara vähenemise,
ammendumise või amortisatsioonina või kohustiste tekkimisena, mille tulemusena
omakapital väheneb, välja arvatud omakapitali arvel omanikele tehtud väljamaksed;
 .............................raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi tulude ja kulude vahe;
 ....................................................................................................- eelarve, milles eelarvestatakse
detailselt rahavajadus, laekumised ja väljamaksed kogu eelarveperioodi ja selle
lühemate osaperioodide kohta
 ............................................raamatupidamiskohustuslase igapäevast tegevust juhtima ja
tehinguid tegema õigustatud isik või isikud (näiteks äriühingu juhatus);
RAAMATUPIDAMISE MÕISTED (alates 2016, 2017)
9©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
vara
kohustis
omakapital (netovara)
tulu
kulu
kasum (kahjum)
tegevjuhtkond
kõrgem juhtorgan
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtted
Kassapõhine arvestus
Tekkepõhine arvestus
Bilanss
Kasumiaruanne (tulude ja kulude aruanne)
Rahavoogude aruanne
Omakapitali muutuste aruanne
Käibevaraks
Põhivaraks
Lühiajalise kohustisena
Rahakäibe eelarve (rahakäibe prognoos, kassaprognoos)
Raamatupidamise aastaaruanne
üldtunnustatud finantsaruandluse standardid
Eesti finantsaruandluse standard
KÄIBEVARA (RPS alates 2016, 2017)
10©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
*Käibevarad
Raha
Finantsinvesteeringud
Nõuded ja ettemaksed
1. Nõuded ostjate vastu
2. Muud nõuded
3. Ettemaksed
4. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Varud
1. Tooraine ja materjal
2. Lõpetamata toodang
3. Valmistoodang
4. Müügiks ostetud kaubad
5. Ettemaksed varude eest
Bioloogilised varad
*Kokku käibevarad
 AS Mõmmi, mis tasub tegevuse rahastamiseks võetud krediidilt
intressi 10% aastas, müüs kliendile Mesipuu 100 raamatut
hinnaga 500 €/tk. Klient viivitas arve tasumisega 3 kuud üle
kokkulepitud maksetähtaja.
Millised on AS Mõmmi täiendavad kulud seoses ostjalt laekumata
summadega?
 Lahendus:
OSTJATELT LAEKUMATA SUMMADE MÕJU KULUDELE
11©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
PÕHIVARA (RPS alates 2016; 2017)
12©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
*Põhivarad
Pikaajalised finantsinvesteeringud
1. Tütarettevõtte aktsiad ja osad
2. Sidusettevõtte aktsiad ja osad
3. Muud pikaajalised nõuded
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalsed põhivarad
1. Maa
2. Ehitised
3. Masinad ja seadmed
4. Muu materiaalne põhivara
5. Tehtud ettemaksed ja lõpetamata projektid
Bioloogilised varad
Immateriaalsed põhivarad
1. Firmaväärtus
2. Arenguväljaminekud
3. Muu immateriaalne põhivara
4. Tehtud ettemaksed ja lõpetamata projektid
KOHUSTISED (RPS alates 2016, 2017)
13©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
*Lühiajalised kohustised
Laenukohustised
Võlad ja ettemaksed
1. Ostjate ettemaksed
2. Võlad tarnijatele
3. Maksuvõlad
4. Muud võlad
5. Muud ettemaksed
*Lühiajalised eraldised
1. Garantiieraldis
2. Maksueraldis
3. Muud eraldised
Sihtfinantseerimine
*Kokku lühiajalised kohustised
*Pikaajalised kohustised
Laenukohustised
Võlad ja ettemaksed
1. Ostjate ettemaksed
2. Võlad tarnijatele
3. Muud võlad
4. Muud ettemaksed
*Pikaajalised eraldised
1. Garantiieraldis
2. Maksueraldis
3. Muud eraldised
Sihtfinantseerimine
*Kokku pikaajalised kohustised
*Kokku kohustised
OMAKAPITAL (RPS alates 2016, 2017)
14©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
*Omakapital
Vähemusosalus1
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital1
Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses2
Registreerimata aktsiakapital või osakapital
*Sissemaksmata osakapital
Ülekurss
Oma osad või aktsiad
Reservid
Kohustuslik reservkapital
Muud reservid
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)
Aruandeaasta kasum (kahjum)
*Kokku omakapital
*Kokku kohustised ja omakapital
Ettevõtte arendamiseks planeeritakse suurendada omakapitali 20000 € võrra
ja suurendada laenukapitali 10000 € võrra. Laenukapitali hind on 8 % ja
omakapitali hind on 9 %. Leida kaalutud keskmine kapitali hind, kui ettevõtte
tulumaksu määr on:
1. 0%
2. 25%
Vastused:
ÜLESANNE: KAPITALI KAALUTUD KESKMISE HINNA
LEIDMINE
15©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
KASUMIARUANDE Skeem 1 (alates 2016, 2017)
16©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
Müügitulu
Muud äritulud
Põllumajandusliku toodangu varude jääkide muutus
Kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel
Kaubad, toore, materjal ja teenused
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
1. Palgakulu
2. Sotsiaalmaksud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Olulised käibevara allahindlused
Muud ärikulud
Kokku ärikasum (-kahjum)
Finantstulud ja -kulud
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt
Intressikulud
Intressitulud
Muud finantstulud ja -kulud
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist
Tulumaks
Aruandeaasta kasum (kahjum)
Sh: Emaettevõtja aktsionäride või osanike osa kasumist1
Vähemusosaluse osa kasumist1
KASUMIARUANDE Skeem 2 alates 2016, 2017
17©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
Müügitulu
Müüdud kaupade ja teenuste kulu
Brutokasum (-kahjum)
Kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt
Turustuskulud
Üldhalduskulud
Muud äritulud
Muud ärikulud
Kokku ärikasum (-kahjum)
Finantstulud ja -kulud
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt
Intressikulud
Intressitulud
Muud finantstulud ja -kulud
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist
Tulumaks
Aruandeaasta kasum (kahjum)
Sh: Emaettevõtja aktsionäride või osanike osa kasumist1
Vähemusosaluse osa kasumist1
NÄIDE: RAHAKÄIBE (RAHAVOO, KASSAVOO)
PROGNOOS (CASH-FLOW)
18©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
RAHAVOOGUDE ARUANDE KOOSTAMISE MEETODID:
OTSEMEETOD JA KAUDMEETOD
19©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
Raha laekumine äritegevusest
Kokku rahavood finantseerimistegevusest
Raha väljamakse äritegevusest
Kokku rahavood äritegevusest
Kokku rahavood investeerimistegevusest
ärikasum
Raha ja raha ekvivalentide muutus
OTSEMEETOD KAUDMEETOD
MIINUS
Korrigeerimised PLUSS/MIINUS
VÕRDUB
PLUSS/MIINUS
PLUSS/MIINUS
VÕRDUB
:Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kasum (kahjum) põhivara müügist
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Varude muutus
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Makstud intressid
Makstud ettevõtte tulumaks
“KARUKOOBAS” – FINANTSJUHTIMISE MAJAKE
20©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
BILANSS
KASUMI-
ARUANNE
RAHAKÄIBE
PROGNOOS
BILANSI, KASUMIARUANDE JA RAHAKÄIBE
PROGNOOSI SEOSED
21©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
RAHAKÄIBE PROGNOOS
OMAKAPITAL
PÕHIVARA
PIKAAJALISED KOHUSTUSED
KASUMIARUANNE
KÄIBEVARA
LÜHIAJALISED
KOHUSTUSED
22©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
RAHA
+TÖÖJÕUD
JA MUUD
OTSEKULUD
MÜÜK
+TOOTMIS-
LIKUD
ÜLDKULUD
TOORAINE JA
MATERJAL
LÕPETAMATA
TOODANG
AKTSIA-
KAPITAL
ARUANDEAASTA
KASUM
LÜHIAJALISED
KOHUSTUSED
MATERIAALNE
PÕHIVARA
PIKAAJALISED
KOHUSTUSED
OSTJATE TASUMATA
SUMMAD
VALMISTOODANG
ÜLESANNE: RAHAKÄIBE TSÜKKEL (MINI)
 Eelarve (budget) - erinevatel eesmärkidel koostatud formaalset
tulevaste perioodide tegevuskava, milles määratletakse
organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamiseks
vajalikud olulisemad tegevused ja ressursid ning nende
kasutamine nii rahalistes kui ka mitterahalistes näitajates (Karu
2004, lk 25).
 Eesti keelses erialases kirjanduses on kasutatud mõistet
„eelarve“ sageli samas kontekstis mõistega „plaan“.
 Eelarve koostamise protsessis tehtavaid tegevusi nimetatakse
eelarvestamiseks ehk eelarve(te) koostamiseks (budgeting).
 Eelarve koostamisel kasutatavad protseduurid ja tegevused
moodustavad eelarvestamissüsteemi (budgeting system).
EELARVED, EELARVESTAMINE,
EELARVESTAMISSÜSTEEM
23©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis,
•Eelarved
•Tegevus
•Tulemus
Eelarvestamine ja finantsanalüüs juhtimisprotsessis
24©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 Eesmärgid, prioriteedid, dividendipoliitika
 Baasperioodi lõppprognoos
 Alustada kasumist, tuludest või kuludest?
 Eelarveprotsess
 Traditsiooniline või tegevuspõhine eelarvestamine?
 Meetodi valik:
 baasist või nullbaasist?
 pidev- või perioodiline?
 “ülevalt alla”, “alt-üles”, vastassuunaline?
 Eelarve segmendid ja vastutuskeskused
 Paindlik või staatiline eelarve?
 Kuluobjektid (kulukandjad)
 Kulukohad/tegevused
 Kulude liigitamine
 Raamatupidamise sise-eeskirjad, kontoplaan, koodid
(klassifikaatorid)
 Majandustarkvara valik
MILLELE KESKENDUDA EELARVETE KOOSTAMISEL?
25©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
KOONDEELARVE KOOSTAMISE PROTSESS
26©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
PÕHITEGEVUSE EELARVETE
KOOSTAMINE
FINANTSEELARVETE
KOOSTAMINE
Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 167
Asutati AS MÕMMI aktsiakapitaliga 25 000 €, tasuti emiteeritud aktsiate
eest rahas ja koostati algbilanss.
Pärast seda investeeriti 18 000 € põhivarade soetamiseks.
Esimese 6 kuu majandustegevus (€) oli alljärgnev:
 Müügitulu 310 000
 Perioodil soetatud materjalid 150 000
 Perioodil kasutatud materjalid 120 000
 Tööjõukulu 90 000
 sh palgad töölistele 40 000
 palgad turustajatele 30 000
 palgad tippjuhtidele 20 000
 Muud tegevuskulud (sh kulum 2 000 €.) 68 000
 sh turustamine 35 000
 üldhaldus (sh kulum 2000 €) 33 000
ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE
27©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE
28©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
Laekumised ja maksed 6 kuu eest olid järgmised:
Laekumised müügist Maksed materjalide eest
Aprill 30 000 10 000
Mai 35 000 15 000
Juuni 40 000 15 000
Juuli 45 000 20 000
August 45 000 20 000
September 55 000 20 000
Maksed tööjõu- ja
muude tegevuskulude
eest toimusid samal
kuul ja olid kuude
lõikes võrdsed
KOOSTADA:
•ALGBILANSS
•KASUMIARUANNE (skeem 1)
•KASUMIARUANNE (skeem 2)
•RAHAKÄIBE PROGNOOS
•LÕPPBILANSS
ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE
VARAD
ALGBILANSS
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
29©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE
30©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
Kasumiaruanne skeem 1
ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE
31©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
Kasumiaruanne skeem 2
ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE
32©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
Aprill Mai Juuni Juuli August September
Laekumised
Aktsiakapital
Laekumised kokku
Maksed
Materjalid
Tööjõud
Üldkulud
Põhivarad
Maksed kokku
Saldo (laekumised-
maksed)
Algsaldo
Lõppsaldo
VASTUS: RAHAKÄIBE PROGNOOS (ALATES ETTEVÕTTE ASUTAMISEST)
ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE
33©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
VARAD
LÕPPBILANSS
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
15 SOOVITUST EELARVETE KOOSTAMISEKS
34©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
1. Vii ennast kurssi organisatsiooni visiooni, missiooni ja strateegiliste edufaktoritega.
2. Veendu, et eelarved toetaksid strateegiate elluviimist.
3. Leia vastus küsimusele: Miks on eelarved mulle kasulikud?
4. Hoia end kursis oma tegevusala ja eelarvestamise arengusuundadega ning organisatsiooni
eelarvejuhendiga
5. Tee endale üksikasjalik kava iga eesmärgi saavutamise kohta.
6. Keskendu eelarvestamisel faktidele, mitte oletustele.
7. Keskendu tulevikule, kuid uuri vajadusel ka mineviku kogemusi.
8. Ära nõustu eesmärkidega, mis tunduvad ebareaalsed.
9. Eelarvetesse muudatuste tegemisel ole ettevaatlik - esimene muudatus võib kutsuda esile
muudatuste ahelreaktsiooni ja viia lõpptulemusena eesmärkide mittesaavutamiseni.
10. Ära unusta lisamast mõõdikutele sihtväärtuseid.
11. Tee kindlaks, et eesmärgid ja tööülesanded on saavutatavad ja piisavalt väljakutsuvad.
12. Tee ettepanekuid ja edasta oma juhile infot eelarvete koostamiseks.
13. Kaasa oma meeskond eelarvete koostamisse.
14. Muuda eelarvestamine iga-aastasest eelarvete koostamise kampaaniast pidevaks tegevuseks.
15. Ära häbene esitada endale küsimust: kuidas korraldaksin eelarvestamise organisatsioonis kui ma
oleksin organisatsiooni tippjuht?
 FA eesmärgi püstitamine ja kriitiliste edufaktorite täpsustamine
(üldiselt üksikule)
 analüüsitavate näitajate (mõõdikute) valik
 hindamiskriteeriumite täpsustamine
 FA meetodite valik
 analüüsitavate andmete ettevalmistus
 näitajate arvutamine ja tulemuste vormistamine
 tulemuste hindamine ja interpreteerimine
 järelduste tegemine
EESMÄRGISTATUD FINANTSANALÜÜSI LÄBIVIIMINE
35©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
JÄTKUSUUTLIK KASV
36©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
OMAKAPITALI RENTAABLUS (ROE)
KASUM
MÜÜGITULU
MÜÜGITULU
VARAD
VARAD
OMAKAPITAL
MÜÜGI-
RENTAABLUS
VARADE KÄIBEKORDAJA
OMANDIKORDISTI
(FINANTSVÕIMENDUS)
VARADE RENTAABLUS (ROA)
1 -
DIVIDEND
PUHASKASUM
KASUMI REINVESTEERIMISMÄÄR
JÄTKUSUUTLIKU KASVU MÄÄR
ÜLESANNE: LEIDA SUHTARVUD
37©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
1 Maksevõime kordaja
2 Likviidsuskordaja
3 Omakapitali rentaablus
4 Müügirentaablus
5 Varade rentaablus
6 Ostjate tasumata summade kogumise periood (päevades)
LK
KV
LK
LV
MT
PK
VARAD
PK
KÄIBEMAKS+MT
365xOTS
OK
PK
Kool oli koostanud ruumide koristuseks alljärgneva eelarve:
 töötasu 14000 €
 pesemisvahendid 690 €
 tööriistad 400 €
 üldkulud 1600 €
Analüüsi teel leiti, et 50 % üldkuludest ei sõltu tehtavast otsusest.
Koristusteenust on võimalik osta hinnaga 16400 €.
1. Kas teha ise või osta teenust?
2. Millise hinnaga on kasulik osta?
KAS TEHA ISE VÕI OSTA TEENUST SISSE (aval sekt)?
38©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
AS “MÕMMI“ toodab 3 sorti aabitsaid: A, B ja C. Järgmiseks aastaks koostatud
aabitsate eelarvest on näha, et aabits B on kahjumis:
AABITS A B C
MÜÜGITULU 1400 1800 2500
TOOTE OTSEKULUD:
MUUTUVAD KULUD 1000 1100 1400
JÄÄKTULU I 400 700 1100
PÜSIKULUD 200 650 500
JÄÄKTULU II 200 50 600
KAUDKULUD 100 150 400
KASUM AABITSALT 100 (100) 200
1. Kas eemaldada aabits B, kui aabitsate müüki ei ole võimalik suurendada ?
2. Millest lähtuda ühe või teise toote tootmise lõpetamisel?
NÄIDE: KAS EEMALDADA TOODE?
39©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
AS MÕMMI, mille tootmisvõimsus on 11 000 purki mett aastas, tegutseb
alljärgnevast tegevusperioodi eelarvest lähtudes:
 muutuvad kulud 60 € ühe meepurgi kohta
 püsikulud kokku: 560 000 €
 eelarves planeeritud müügimaht: 8000 purki mett.
Ootamatult saadi üleplaaniline tellimus summas 226 000 € kogusele
2000 purki mett, mis realiseeritakse uutel turgudel.
Leida:
1. Ühe purgi mee eelarveline täisomahind (kogukulud)
2. Otsustada, kas tasub tellimust täita (tasub, kui tellimuse täitmisel
saadakse kasumit)?
3. Milline oleks üleplaaniline tellimuse täitmisel ühe toote minimaalne
müügihind?
4. Kui suur oleks kasum/kahjum, kui antud üleplaaniline tellimus täita?
KAS ÜLEPLAANILIST TELLIMUST TASUB TÄITA?
40©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee

More Related Content

What's hot

Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüsEelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17
Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17
Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controllingFinantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analüüs
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analüüsTulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analüüs
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analüüs
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsj...
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsj...Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsj...
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsj...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Tulude, kulude, rahavoogude ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja a...
Tulude, kulude, rahavoogude ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja a...Tulude, kulude, rahavoogude ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja a...
Tulude, kulude, rahavoogude ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja a...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine, finantsjuhtimine juhile
Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine, finantsjuhtimine juhileRaamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine, finantsjuhtimine juhile
Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine, finantsjuhtimine juhile
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamineOmahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Ettevõtja ja juhi finanstskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüü...
Ettevõtja ja juhi finanstskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüü...Ettevõtja ja juhi finanstskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüü...
Ettevõtja ja juhi finanstskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüü...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Müügijuhi, turundusjuhi ja ostujuhi finantsprogramm
Müügijuhi, turundusjuhi ja ostujuhi finantsprogrammMüügijuhi, turundusjuhi ja ostujuhi finantsprogramm
Müügijuhi, turundusjuhi ja ostujuhi finantsprogramm
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonisFinantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 

What's hot (20)

Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
 
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüsEelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs
 
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
 
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013
Finantskoolitused ja raamatupidamise koolitused 2013
 
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
Raamatupidamine, maksud, finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling ed...
 
Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17
Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17
Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17
 
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controllingFinantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling
 
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine
 
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analüüs
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analüüsTulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analüüs
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analüüs
 
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsj...
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsj...Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsj...
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsj...
 
Tulude, kulude, rahavoogude ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja a...
Tulude, kulude, rahavoogude ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja a...Tulude, kulude, rahavoogude ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja a...
Tulude, kulude, rahavoogude ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja a...
 
Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine, finantsjuhtimine juhile
Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine, finantsjuhtimine juhileRaamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine, finantsjuhtimine juhile
Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine, finantsjuhtimine juhile
 
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus raamatupidamine finantsjuhtimine omahinna a...
 
Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamineOmahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine
 
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
 
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
 
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja ana...
 
Ettevõtja ja juhi finanstskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüü...
Ettevõtja ja juhi finanstskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüü...Ettevõtja ja juhi finanstskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüü...
Ettevõtja ja juhi finanstskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüü...
 
Müügijuhi, turundusjuhi ja ostujuhi finantsprogramm
Müügijuhi, turundusjuhi ja ostujuhi finantsprogrammMüügijuhi, turundusjuhi ja ostujuhi finantsprogramm
Müügijuhi, turundusjuhi ja ostujuhi finantsprogramm
 
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonisFinantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
 

Similar to Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile

Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Raamatupidamise aastaaruande finantsanalüüs juhile
Raamatupidamise aastaaruande finantsanalüüs juhileRaamatupidamise aastaaruande finantsanalüüs juhile
Raamatupidamise aastaaruande finantsanalüüs juhile
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Mittefinantsjuhi finantskoolitus: Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringut...
Mittefinantsjuhi finantskoolitus: Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringut...Mittefinantsjuhi finantskoolitus: Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringut...
Mittefinantsjuhi finantskoolitus: Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringut...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Rahavoogude aruande koostamine ja rahakäibe juhtimine okt11
Rahavoogude aruande koostamine ja rahakäibe juhtimine okt11Rahavoogude aruande koostamine ja rahakäibe juhtimine okt11
Rahavoogude aruande koostamine ja rahakäibe juhtimine okt11
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Rahavoogude (rahakäibe) prognoosimine, juhtimine ja analüüs
Rahavoogude (rahakäibe) prognoosimine, juhtimine ja analüüsRahavoogude (rahakäibe) prognoosimine, juhtimine ja analüüs
Rahavoogude (rahakäibe) prognoosimine, juhtimine ja analüüs
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüs
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüsTulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüs
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüs
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Raamatupidaja, tulevane majandusarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja, tulevane majandusarvestaja ja finantsjuhtRaamatupidaja, tulevane majandusarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja, tulevane majandusarvestaja ja finantsjuht
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Raamatupidaja tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuhtRaamatupidaja tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonisFinantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonisFinantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodidFinantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Rafiko/Sander Karu finants- ja strateegiakoolitused
 

Similar to Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile (13)

Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
 
Raamatupidamise aastaaruande finantsanalüüs juhile
Raamatupidamise aastaaruande finantsanalüüs juhileRaamatupidamise aastaaruande finantsanalüüs juhile
Raamatupidamise aastaaruande finantsanalüüs juhile
 
Mittefinantsjuhi finantskoolitus: Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringut...
Mittefinantsjuhi finantskoolitus: Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringut...Mittefinantsjuhi finantskoolitus: Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringut...
Mittefinantsjuhi finantskoolitus: Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringut...
 
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvesta...
 
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine, analü...
 
Rahavoogude aruande koostamine ja rahakäibe juhtimine okt11
Rahavoogude aruande koostamine ja rahakäibe juhtimine okt11Rahavoogude aruande koostamine ja rahakäibe juhtimine okt11
Rahavoogude aruande koostamine ja rahakäibe juhtimine okt11
 
Rahavoogude (rahakäibe) prognoosimine, juhtimine ja analüüs
Rahavoogude (rahakäibe) prognoosimine, juhtimine ja analüüsRahavoogude (rahakäibe) prognoosimine, juhtimine ja analüüs
Rahavoogude (rahakäibe) prognoosimine, juhtimine ja analüüs
 
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüs
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüsTulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüs
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringud juhtimine eelarvestamine analüüs
 
Raamatupidaja, tulevane majandusarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja, tulevane majandusarvestaja ja finantsjuhtRaamatupidaja, tulevane majandusarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja, tulevane majandusarvestaja ja finantsjuht
 
Raamatupidaja tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuhtRaamatupidaja tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
Raamatupidaja tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht
 
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonisFinantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
 
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonisFinantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis
 
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodidFinantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid
 

Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile

 • 1. Tere tulemast koolitusele: Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile 9.11.2017.a. Sander Karu, koolitaja, mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor ning koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse
 • 2. Sander Karu avalikud ja tellimuskoolitused Lisainfo www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ 2 Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus, 28-29.11.2017, 2 päeva Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs mittefinantsjuhile, 28-30.11.2017, 3 päeva Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile. 4-5.12.2017, 2 päeva Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht. 4 päeva, 4-7.12.2017, 4 päeva Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs, I pa 2018, täpsustub, 3 päeva Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine, I pa 2018, täpsustub, 2 päeva Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine ja avalike teenuste kaardistamine, I pa 2018, täpsustub, 2 päeva UUS! Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs, I pa 2018, täpsustub 2 päeva Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine, I pa 2018, täpsustub , 2 päeva Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus, I pa 2018, täpsustub , 3 päeva Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis, I pa 2018, täpsustub, 2 päeva Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile. 9.11.2017, 1 päev Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs, 9-10.11.2017, 2 päeva Tellimuskoolitused (finantskoolitused, strateegiate juurutamine ja tulemuslikkuse mõõtmine, õnnelik ja tulemuslik meeskond), aeg ja koolituse sisu kokkuleppel http://www.finantskoolitused.ee/ Rafiko OÜ - Sander Karu finants-ja strateegiakoolitused on Eesti Töötukassa koostööpartner ©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 • 3.  Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:  saanud süsteemse ülevaate juhile vajalikest olulisematest raamatupidamise, juhtimisarvestuse, finantsprognoosimise ja finantsjuhtimise mõistetest, printsiipidest ja aruannetest  teadvustanud raamatupidamise ja finantsjuhtimise prioriteete, millele keskenduda juhina oma töös  praktiseerinud juhile otsustamiseks vajaliku finantsaruandluse koostamist ja analüüsi  koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks KOOLITUSE EESMÄRK: (vajalikud) teooriad praktikasse! 3©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 • 4.  Mida teha, et juht ja finantsinimesed (raamatupidaja, finantsjuht) infost ühtemoodi aru saaksid?  Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks  Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega  Kas ja millised on avaliku sektori ja äriühingute raamatupidamise ja finantsjuhtimise olulisemad erinevused?  Raamatupidamise aastaaruanne  Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne – miks on juhile kasulikud?  Kas keskenduda varadele, kohutustele, omakapitalile, kasumile, tulude, kuludele või rahavoogudele?  Bilansi“ lugemine“  Millele pöörata erilist tähelepanu käibevarast, põhivarast, kohustustest ja omakapitalist info saamisel?  Kasumiaruande skeemid ja „lugemine“  Millist kasumiaruande skeemi ja vormi eelistada?  Brutokasum, ärikasum, kasum enne tulumaksustamist, puhaskasum – kas ja miks olulised juhile?  Rahavood ehk rahakäive ja rahavoogude aruanne  Rahakäibe prognoos (kassaprognoos, raha prognoos, rahakäibe eelarve, cash flow)  Kas juhtimises keskendun rahakäibe prognoosile või rahavoogude aruandele?  Rahakäibe tsükkel  Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?  Eelarvestamine ja finantsprognoosimine  Praktiline ülesanne: bilansi, kasumi ja rahavoogude prognoosimine ja eelarvestamine  Bilansi „lugemine“ versus eesmärgistatud finantsanalüüs  Finantsanalüüs ja olulisemad suhtarvud  Kuidas kajastuvad minu juhtimisotsused bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes? KOOLITUSPROGRAMM: olulisemad teemad 4©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 • 5. TEST 3 5©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee 8. Finantsanalüüsil on prioriteetne keskenduda: A. eelarvete (eelarveprojektide) analüüsile B. jooksva perioodi tegevustulemuste analüüsile C. möödunud perioodi tulemuste analüüsile 9. Olulisemad eelarved koostatakse: A. lähtuvalt baasist (baasperioodi tulemustest) B. nullbaasist (eelmise perioodi tulemused teisejärgulise tähtsusega) C. pole oluline, kas baasist või nullbaasist 10. AS "MÕMMI" 201X. aasta puhaskasum oli 300000 €. Eeldades, et töötatakse alates 201X.a. algusest, on raha konto lõppsaldo 201X.a. lõppbilansis: A. 300000 € B. 300000 € miinus tulumaks 78000 € C. 300000 € pluss tulumaks 78000 € D. 147895 € E. vastused A-D võivad olla õiged väga väikese tõenäosusega F. vastused A-D võivad olla õiged väga suure tõenäosusega
 • 6. ETTEVALMISTUSED JUURUTAMISEKS 6©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee  Majanduskeskkonna ja olemasoleva olukorra analüüs  Missiooni, visiooni ja väärtushinnangute formuleerimine ja kommunikeerimine  Äriidee/tegevusvaldkond/põhikirjalised ülesanded  Väljundi määratlemine: kas väljundiks on toode, teenus või projekt  Strateegiliste eesmärkide püstitamine, strateegiate väljatöötamine ja valik  Kriitiliste edufaktorite määratlemine  Väärtusahela analüüs  Protsesside ja tegevuste kujundamine ja kaardistamine  Controllingusüsteem ja tulemuslikkuse mõõtmine  Info- ja aruandlussüsteem, sh raamatupidamise printsiibid, sise-eeskirjad ja kontoplaan  Vastutuskeskuste kujundamine  Tööülesannete, õiguste, kohustuste ja vastutuse määratlemine  Meeskonna kaasamine ja väljaõpe  Audiitori soovitused  Juurutamine ja arendustegevus projektina: Miks?, Mis?, Kuidas?, Kes?  Tulemuslikkust toetavate motivatsioonisüsteemide juurutamine
 • 7. 7©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee RAAMATUPIDAMISE BAASMÕISTED (alates 2016)  ........................................................on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehinguga seotud raha laekumisele või väljamaksmisele.  .........................................................on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud. Aruande koostamisel tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded, mis võimaldavad määrata aruandeperioodi tulud ja kulud.  ..............................................................koosneb põhiaruannetest (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne ja omakapitali muutuste aruanne) ja lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamise ja avaldamise eesmärk on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi, -tulemuse ja rahavoogude kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada  .................... on raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustisi ja omakapitali).  ................ raamatupidamiskohustuslase valitseva mõju all olev ressurss, mis on tekkinud minevikusündmuste tagajärjel ning mis eeldatavalt toob tulevikus majanduslikku kasu;  ................................. – raamatupidamiskohustuslase eksisteeriv kohustis, mis tuleneb mineviku sündmustest ja millest vabanemine eeldatavalt vähendab majanduslikult kasulikke ressursse;  ....................................... – jääkosalus raamatupidamiskohustuslase varades pärast tema kõigi kohustiste mahaarvamist  ........................................................................nimetatakse lühiajalisi varasid  ......................................................................... nimetatakse pikaajalisi varasid
 • 8. 8©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee RAAMATUPIDAMISE BAASMÕISTED (alates 2016)  ....................................................................................on raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi finantstulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit)  ................. – majandusliku kasu suurenemine aruandeperioodil vara lisandumise või suurenemisena või kohustiste vähenemisena, mille tulemusel omakapital suureneb, välja arvatud omanike sissemaksed omakapitali;  ........................... – majandusliku kasu vähenemine aruandeperioodil vara vähenemise, ammendumise või amortisatsioonina või kohustiste tekkimisena, mille tulemusena omakapital väheneb, välja arvatud omakapitali arvel omanikele tehtud väljamaksed;  .............................raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi tulude ja kulude vahe;  ....................................................................................................- eelarve, milles eelarvestatakse detailselt rahavajadus, laekumised ja väljamaksed kogu eelarveperioodi ja selle lühemate osaperioodide kohta  ............................................raamatupidamiskohustuslase igapäevast tegevust juhtima ja tehinguid tegema õigustatud isik või isikud (näiteks äriühingu juhatus);
 • 9. RAAMATUPIDAMISE MÕISTED (alates 2016, 2017) 9©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee vara kohustis omakapital (netovara) tulu kulu kasum (kahjum) tegevjuhtkond kõrgem juhtorgan rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtted Kassapõhine arvestus Tekkepõhine arvestus Bilanss Kasumiaruanne (tulude ja kulude aruanne) Rahavoogude aruanne Omakapitali muutuste aruanne Käibevaraks Põhivaraks Lühiajalise kohustisena Rahakäibe eelarve (rahakäibe prognoos, kassaprognoos) Raamatupidamise aastaaruanne üldtunnustatud finantsaruandluse standardid Eesti finantsaruandluse standard
 • 10. KÄIBEVARA (RPS alates 2016, 2017) 10©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee *Käibevarad Raha Finantsinvesteeringud Nõuded ja ettemaksed 1. Nõuded ostjate vastu 2. Muud nõuded 3. Ettemaksed 4. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded Varud 1. Tooraine ja materjal 2. Lõpetamata toodang 3. Valmistoodang 4. Müügiks ostetud kaubad 5. Ettemaksed varude eest Bioloogilised varad *Kokku käibevarad
 • 11.  AS Mõmmi, mis tasub tegevuse rahastamiseks võetud krediidilt intressi 10% aastas, müüs kliendile Mesipuu 100 raamatut hinnaga 500 €/tk. Klient viivitas arve tasumisega 3 kuud üle kokkulepitud maksetähtaja. Millised on AS Mõmmi täiendavad kulud seoses ostjalt laekumata summadega?  Lahendus: OSTJATELT LAEKUMATA SUMMADE MÕJU KULUDELE 11©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 • 12. PÕHIVARA (RPS alates 2016; 2017) 12©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee *Põhivarad Pikaajalised finantsinvesteeringud 1. Tütarettevõtte aktsiad ja osad 2. Sidusettevõtte aktsiad ja osad 3. Muud pikaajalised nõuded Kinnisvarainvesteeringud Materiaalsed põhivarad 1. Maa 2. Ehitised 3. Masinad ja seadmed 4. Muu materiaalne põhivara 5. Tehtud ettemaksed ja lõpetamata projektid Bioloogilised varad Immateriaalsed põhivarad 1. Firmaväärtus 2. Arenguväljaminekud 3. Muu immateriaalne põhivara 4. Tehtud ettemaksed ja lõpetamata projektid
 • 13. KOHUSTISED (RPS alates 2016, 2017) 13©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee *Lühiajalised kohustised Laenukohustised Võlad ja ettemaksed 1. Ostjate ettemaksed 2. Võlad tarnijatele 3. Maksuvõlad 4. Muud võlad 5. Muud ettemaksed *Lühiajalised eraldised 1. Garantiieraldis 2. Maksueraldis 3. Muud eraldised Sihtfinantseerimine *Kokku lühiajalised kohustised *Pikaajalised kohustised Laenukohustised Võlad ja ettemaksed 1. Ostjate ettemaksed 2. Võlad tarnijatele 3. Muud võlad 4. Muud ettemaksed *Pikaajalised eraldised 1. Garantiieraldis 2. Maksueraldis 3. Muud eraldised Sihtfinantseerimine *Kokku pikaajalised kohustised *Kokku kohustised
 • 14. OMAKAPITAL (RPS alates 2016, 2017) 14©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee *Omakapital Vähemusosalus1 Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital1 Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses2 Registreerimata aktsiakapital või osakapital *Sissemaksmata osakapital Ülekurss Oma osad või aktsiad Reservid Kohustuslik reservkapital Muud reservid Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) Aruandeaasta kasum (kahjum) *Kokku omakapital *Kokku kohustised ja omakapital
 • 15. Ettevõtte arendamiseks planeeritakse suurendada omakapitali 20000 € võrra ja suurendada laenukapitali 10000 € võrra. Laenukapitali hind on 8 % ja omakapitali hind on 9 %. Leida kaalutud keskmine kapitali hind, kui ettevõtte tulumaksu määr on: 1. 0% 2. 25% Vastused: ÜLESANNE: KAPITALI KAALUTUD KESKMISE HINNA LEIDMINE 15©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 • 16. KASUMIARUANDE Skeem 1 (alates 2016, 2017) 16©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Müügitulu Muud äritulud Põllumajandusliku toodangu varude jääkide muutus Kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõukulud 1. Palgakulu 2. Sotsiaalmaksud Põhivara kulum ja väärtuse langus Olulised käibevara allahindlused Muud ärikulud Kokku ärikasum (-kahjum) Finantstulud ja -kulud Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt Intressikulud Intressitulud Muud finantstulud ja -kulud Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist Tulumaks Aruandeaasta kasum (kahjum) Sh: Emaettevõtja aktsionäride või osanike osa kasumist1 Vähemusosaluse osa kasumist1
 • 17. KASUMIARUANDE Skeem 2 alates 2016, 2017 17©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Müügitulu Müüdud kaupade ja teenuste kulu Brutokasum (-kahjum) Kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt Turustuskulud Üldhalduskulud Muud äritulud Muud ärikulud Kokku ärikasum (-kahjum) Finantstulud ja -kulud Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt Intressikulud Intressitulud Muud finantstulud ja -kulud Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist Tulumaks Aruandeaasta kasum (kahjum) Sh: Emaettevõtja aktsionäride või osanike osa kasumist1 Vähemusosaluse osa kasumist1
 • 18. NÄIDE: RAHAKÄIBE (RAHAVOO, KASSAVOO) PROGNOOS (CASH-FLOW) 18©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 • 19. RAHAVOOGUDE ARUANDE KOOSTAMISE MEETODID: OTSEMEETOD JA KAUDMEETOD 19©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Raha laekumine äritegevusest Kokku rahavood finantseerimistegevusest Raha väljamakse äritegevusest Kokku rahavood äritegevusest Kokku rahavood investeerimistegevusest ärikasum Raha ja raha ekvivalentide muutus OTSEMEETOD KAUDMEETOD MIINUS Korrigeerimised PLUSS/MIINUS VÕRDUB PLUSS/MIINUS PLUSS/MIINUS VÕRDUB :Põhivara kulum ja väärtuse langus Kasum (kahjum) põhivara müügist Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Varude muutus Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus Makstud intressid Makstud ettevõtte tulumaks
 • 20. “KARUKOOBAS” – FINANTSJUHTIMISE MAJAKE 20©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee BILANSS KASUMI- ARUANNE RAHAKÄIBE PROGNOOS
 • 21. BILANSI, KASUMIARUANDE JA RAHAKÄIBE PROGNOOSI SEOSED 21©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee RAHAKÄIBE PROGNOOS OMAKAPITAL PÕHIVARA PIKAAJALISED KOHUSTUSED KASUMIARUANNE KÄIBEVARA LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
 • 22. 22©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee RAHA +TÖÖJÕUD JA MUUD OTSEKULUD MÜÜK +TOOTMIS- LIKUD ÜLDKULUD TOORAINE JA MATERJAL LÕPETAMATA TOODANG AKTSIA- KAPITAL ARUANDEAASTA KASUM LÜHIAJALISED KOHUSTUSED MATERIAALNE PÕHIVARA PIKAAJALISED KOHUSTUSED OSTJATE TASUMATA SUMMAD VALMISTOODANG ÜLESANNE: RAHAKÄIBE TSÜKKEL (MINI)
 • 23.  Eelarve (budget) - erinevatel eesmärkidel koostatud formaalset tulevaste perioodide tegevuskava, milles määratletakse organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalikud olulisemad tegevused ja ressursid ning nende kasutamine nii rahalistes kui ka mitterahalistes näitajates (Karu 2004, lk 25).  Eesti keelses erialases kirjanduses on kasutatud mõistet „eelarve“ sageli samas kontekstis mõistega „plaan“.  Eelarve koostamise protsessis tehtavaid tegevusi nimetatakse eelarvestamiseks ehk eelarve(te) koostamiseks (budgeting).  Eelarve koostamisel kasutatavad protseduurid ja tegevused moodustavad eelarvestamissüsteemi (budgeting system). EELARVED, EELARVESTAMINE, EELARVESTAMISSÜSTEEM 23©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis,
 • 24. •Eelarved •Tegevus •Tulemus Eelarvestamine ja finantsanalüüs juhtimisprotsessis 24©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 • 25.  Eesmärgid, prioriteedid, dividendipoliitika  Baasperioodi lõppprognoos  Alustada kasumist, tuludest või kuludest?  Eelarveprotsess  Traditsiooniline või tegevuspõhine eelarvestamine?  Meetodi valik:  baasist või nullbaasist?  pidev- või perioodiline?  “ülevalt alla”, “alt-üles”, vastassuunaline?  Eelarve segmendid ja vastutuskeskused  Paindlik või staatiline eelarve?  Kuluobjektid (kulukandjad)  Kulukohad/tegevused  Kulude liigitamine  Raamatupidamise sise-eeskirjad, kontoplaan, koodid (klassifikaatorid)  Majandustarkvara valik MILLELE KESKENDUDA EELARVETE KOOSTAMISEL? 25©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 • 26. KOONDEELARVE KOOSTAMISE PROTSESS 26©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee PÕHITEGEVUSE EELARVETE KOOSTAMINE FINANTSEELARVETE KOOSTAMINE Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 167
 • 27. Asutati AS MÕMMI aktsiakapitaliga 25 000 €, tasuti emiteeritud aktsiate eest rahas ja koostati algbilanss. Pärast seda investeeriti 18 000 € põhivarade soetamiseks. Esimese 6 kuu majandustegevus (€) oli alljärgnev:  Müügitulu 310 000  Perioodil soetatud materjalid 150 000  Perioodil kasutatud materjalid 120 000  Tööjõukulu 90 000  sh palgad töölistele 40 000  palgad turustajatele 30 000  palgad tippjuhtidele 20 000  Muud tegevuskulud (sh kulum 2 000 €.) 68 000  sh turustamine 35 000  üldhaldus (sh kulum 2000 €) 33 000 ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE 27©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 • 28. ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE 28©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Laekumised ja maksed 6 kuu eest olid järgmised: Laekumised müügist Maksed materjalide eest Aprill 30 000 10 000 Mai 35 000 15 000 Juuni 40 000 15 000 Juuli 45 000 20 000 August 45 000 20 000 September 55 000 20 000 Maksed tööjõu- ja muude tegevuskulude eest toimusid samal kuul ja olid kuude lõikes võrdsed KOOSTADA: •ALGBILANSS •KASUMIARUANNE (skeem 1) •KASUMIARUANNE (skeem 2) •RAHAKÄIBE PROGNOOS •LÕPPBILANSS
 • 29. ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE VARAD ALGBILANSS KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL 29©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 • 30. ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE 30©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Kasumiaruanne skeem 1
 • 31. ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE 31©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Kasumiaruanne skeem 2
 • 32. ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE 32©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Aprill Mai Juuni Juuli August September Laekumised Aktsiakapital Laekumised kokku Maksed Materjalid Tööjõud Üldkulud Põhivarad Maksed kokku Saldo (laekumised- maksed) Algsaldo Lõppsaldo VASTUS: RAHAKÄIBE PROGNOOS (ALATES ETTEVÕTTE ASUTAMISEST)
 • 33. ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE 33©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee VARAD LÕPPBILANSS KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
 • 34. 15 SOOVITUST EELARVETE KOOSTAMISEKS 34©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee 1. Vii ennast kurssi organisatsiooni visiooni, missiooni ja strateegiliste edufaktoritega. 2. Veendu, et eelarved toetaksid strateegiate elluviimist. 3. Leia vastus küsimusele: Miks on eelarved mulle kasulikud? 4. Hoia end kursis oma tegevusala ja eelarvestamise arengusuundadega ning organisatsiooni eelarvejuhendiga 5. Tee endale üksikasjalik kava iga eesmärgi saavutamise kohta. 6. Keskendu eelarvestamisel faktidele, mitte oletustele. 7. Keskendu tulevikule, kuid uuri vajadusel ka mineviku kogemusi. 8. Ära nõustu eesmärkidega, mis tunduvad ebareaalsed. 9. Eelarvetesse muudatuste tegemisel ole ettevaatlik - esimene muudatus võib kutsuda esile muudatuste ahelreaktsiooni ja viia lõpptulemusena eesmärkide mittesaavutamiseni. 10. Ära unusta lisamast mõõdikutele sihtväärtuseid. 11. Tee kindlaks, et eesmärgid ja tööülesanded on saavutatavad ja piisavalt väljakutsuvad. 12. Tee ettepanekuid ja edasta oma juhile infot eelarvete koostamiseks. 13. Kaasa oma meeskond eelarvete koostamisse. 14. Muuda eelarvestamine iga-aastasest eelarvete koostamise kampaaniast pidevaks tegevuseks. 15. Ära häbene esitada endale küsimust: kuidas korraldaksin eelarvestamise organisatsioonis kui ma oleksin organisatsiooni tippjuht?
 • 35.  FA eesmärgi püstitamine ja kriitiliste edufaktorite täpsustamine (üldiselt üksikule)  analüüsitavate näitajate (mõõdikute) valik  hindamiskriteeriumite täpsustamine  FA meetodite valik  analüüsitavate andmete ettevalmistus  näitajate arvutamine ja tulemuste vormistamine  tulemuste hindamine ja interpreteerimine  järelduste tegemine EESMÄRGISTATUD FINANTSANALÜÜSI LÄBIVIIMINE 35©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 • 36. JÄTKUSUUTLIK KASV 36©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee OMAKAPITALI RENTAABLUS (ROE) KASUM MÜÜGITULU MÜÜGITULU VARAD VARAD OMAKAPITAL MÜÜGI- RENTAABLUS VARADE KÄIBEKORDAJA OMANDIKORDISTI (FINANTSVÕIMENDUS) VARADE RENTAABLUS (ROA) 1 - DIVIDEND PUHASKASUM KASUMI REINVESTEERIMISMÄÄR JÄTKUSUUTLIKU KASVU MÄÄR
 • 37. ÜLESANNE: LEIDA SUHTARVUD 37©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee 1 Maksevõime kordaja 2 Likviidsuskordaja 3 Omakapitali rentaablus 4 Müügirentaablus 5 Varade rentaablus 6 Ostjate tasumata summade kogumise periood (päevades) LK KV LK LV MT PK VARAD PK KÄIBEMAKS+MT 365xOTS OK PK
 • 38. Kool oli koostanud ruumide koristuseks alljärgneva eelarve:  töötasu 14000 €  pesemisvahendid 690 €  tööriistad 400 €  üldkulud 1600 € Analüüsi teel leiti, et 50 % üldkuludest ei sõltu tehtavast otsusest. Koristusteenust on võimalik osta hinnaga 16400 €. 1. Kas teha ise või osta teenust? 2. Millise hinnaga on kasulik osta? KAS TEHA ISE VÕI OSTA TEENUST SISSE (aval sekt)? 38©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 • 39. AS “MÕMMI“ toodab 3 sorti aabitsaid: A, B ja C. Järgmiseks aastaks koostatud aabitsate eelarvest on näha, et aabits B on kahjumis: AABITS A B C MÜÜGITULU 1400 1800 2500 TOOTE OTSEKULUD: MUUTUVAD KULUD 1000 1100 1400 JÄÄKTULU I 400 700 1100 PÜSIKULUD 200 650 500 JÄÄKTULU II 200 50 600 KAUDKULUD 100 150 400 KASUM AABITSALT 100 (100) 200 1. Kas eemaldada aabits B, kui aabitsate müüki ei ole võimalik suurendada ? 2. Millest lähtuda ühe või teise toote tootmise lõpetamisel? NÄIDE: KAS EEMALDADA TOODE? 39©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 • 40. AS MÕMMI, mille tootmisvõimsus on 11 000 purki mett aastas, tegutseb alljärgnevast tegevusperioodi eelarvest lähtudes:  muutuvad kulud 60 € ühe meepurgi kohta  püsikulud kokku: 560 000 €  eelarves planeeritud müügimaht: 8000 purki mett. Ootamatult saadi üleplaaniline tellimus summas 226 000 € kogusele 2000 purki mett, mis realiseeritakse uutel turgudel. Leida: 1. Ühe purgi mee eelarveline täisomahind (kogukulud) 2. Otsustada, kas tasub tellimust täita (tasub, kui tellimuse täitmisel saadakse kasumit)? 3. Milline oleks üleplaaniline tellimuse täitmisel ühe toote minimaalne müügihind? 4. Kui suur oleks kasum/kahjum, kui antud üleplaaniline tellimus täita? KAS ÜLEPLAANILIST TELLIMUST TASUB TÄITA? 40©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee