Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs

82 views

Published on

Valik Sander Karu septembris 2016.a. toimunud avaliku koolituse slaide. Lisainfo http://www.finantskoolitused.ee/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs

 1. 1. Sander Karu, koolitaja, mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor ning koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse Tere tulemast koolitusele: EELARVESTAMINE, HINNAKUJUNDUS JA ANALÜÜS, 21-23.09.2016.a.
 2. 2. Sander Karu avalikud ja tellimuskoolitused Lisainfo www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ 2 Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus, Tartus, 27-28.10.2016 Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis. 2 päeva, 29-30.10.2016 Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs mittefinantsjuhile, 3-5.10.2016 Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine. 2 päeva, 11-12.10.2016 Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus. 3 päeva, 11-13.10.2016 UUS! Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs. 2 päeva, 18- 19.10.2016 Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht. 4 päeva, 24-27.10.2016 Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile, 2 päeva , 24-25.10.2016 Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus, november 2016, 2 päeva Tellimuskoolitused (finantskoolitused, strateegiate juurutamine ja tulemuslikkuse mõõtmine, õnnelik ja tulemuslik meeskond), aeg ja koolituse sisu kokkuleppel http://www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ Rafiko OÜ - Sander Karu finants-ja strateegiakoolitused on Eesti Töötukassa koostööpartner ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 3. 3. Uus raamat: 70 KULUDE JUHTIMISE JA ARVESTUSE ÜLESANNET Sander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts 3©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  Uue raamatu tutvustus  Rafiko Kirjastus OÜ,  september 2010  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee 
 4. 4. 1999 Kuluarvestuse süsteemi loomine ettevõttes. 192 lk, koos Toomas Haldmaga 1999/2000 Müügikäsiraamat (Äripäev), üks kaasautoritest 2000 Rahakäibe juhtimine I osa. 240 lk 2001 Rahakäibe juhtimine II osa. 256 lk, koos Villu Zirnaskiga 2001 Juhtimise võlu ja valu I osa. 344 lk 2002 Juhtimise võlu ja valu II osa. 312 lk 2004 Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis. 352 lk, koos Villu Zirnaskiga 2007 Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele. 322 lk, üks kaasautoritest 2008 Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, 336 lk 2008 Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse käsiraamat. 42 lk (ka digiraamatuna) 2010 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. 49 lk, koos Raili Kuusiku ja Kertu Läätsega (ka digiraamatuna) KUIDAS OSTA?  otse kirjastusest www.rafiko.ee  koolitusel osalejatele 6 € soodsamad koolituse vaheajal Sander Karu raamatud 4©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 5. 5.  Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:  värskendanud eelarvestamise, hinnakujunduse ja analüüsi teadmisi ja arengutrende lähtuvalt nüüdisaegsetest tulemuslikkusele fokuseeritud juhtimise põhimõtetest  lahti mõtestanud ja praktiseerinud olulisemaid tegevusi eelarvestamisel, hinnakujundusel ja analüüsil  leidnud võimalusi tekkepõhise ja tegevuspõhise eelarvestamise juurutamiseks ja arendamiseks oma töös  koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks. KOOLITUSE EESMÄRK: (vajalikud) teooriad praktikasse! 6©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 6. 6.  Eelarvestamise olemus ja olulisemad mõisted  Eelarvete koostamise eesmärgid  Eelarvestamise protsess: strateegiline ja pikaajaline eelarvestamine, koondeelarve  Eelarvestamine juhtimissüsteemis  Prognoosimine ja eelarvestamine  Eelarvete koostamise meetodid.  Eelarvekorraldus  Eelarvesegmentide moodustamine  Eelarvejuhendi (eelarvestamise eeskirja) koostamine  Eelarvestamise eripära erinevates organisatsioonides  Ettevalmistused eelarvete koostamiseks.  Strateegiline eelarvestamine ja strateegiate valik  Strateegiline modeleerimine  Väärtusahela analüüs  Tulemuslikkuse mõõtmine ja mõõtmismudelid (tasakaalus tulemuskaart)  Traditsioonilise eelarve koostamine  Põhitegevuse eelarvete koostamine  Põhitegevuse eelarvete koostamise eripära erinevates organisatsioonides (avalik sektor, projektipõhine organisatsioon, teenindus, kaubandus)  Tulude eelarvestamine ja hinnakujundus  Müügieelarvete koostamine  Millele keskenduda müügieelarvete koostamisel?  Riskide hindamine KOOLITUSPROGRAMM: olulisemad teemad (1) 7©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 7. 7.  Põhitegevuse (kulude) eelarvete koostamine  Materjalikulude ja materjalide eest väljamaksete eelarvestamine  Tööjõukulude ja tööjõukulude eest väljamaksete eelarvestamine  Üldkulude ja üldkulude eest väljamaksete eelarvestamine  Investeeringute mõju omahinnale (kuludele)  Finantseelarvete koostamine  Investeeringute eelarvestamine  Eelarvestatud kasumiaruanne  Rahakäibe (rahavoogude, kassavoogude) prognoosimine ja eelarvestamine  Projektide eelarvestamine  Praktiline ülesanne projekti kasumi ja rahavoogude eelarve koostamiseks  Praktiline ülesanne: Eelarvete koostamine traditsioonilisel meetodil (põhitegevuse eelarved, eelarvestatud bilanss, tulude kulude eelarve, rahavoogude prognoos)  Traditsioonilise eelarvestamise puudused muutuvas konkurentsikeskkonnas  Tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB)  Traditsioonilise ja tegevuspõhise eelarvestamise erinevused  Praktiline ülesanne: Tegevuspõhise eelarve koostamine  Nüüdisaegsed eelarvestamise meetodid ja praktiline koostamine  Paindlikud eelarved controllinguks  Sihtkuluarvestus  Kaizen eelarvestamine  Kohanduv eelarvestamine (beyond budgeting)  Tasakaalus tulemuskaart ja eelarvestamine  Eelarvete kasutamise stiil  Miks eelarvetest ei ole kasu?  15 soovitust eelarvete koostamiseks KOOLITUSPROGRAMM: olulisemad teemad (2) 8©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 8. 8. “EELARVEJUHENDI KOOSTAMINE kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele” (Sander Karu, Tähvi Milt, Peeter Albi, Annika Jaansoo, Sulev Liivik, Marelle Erlenheim,Ahti Kallaste, Peep Pallasma, Riho Peek) 9©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  Praktilised soovitused ja näited + CD eelarvete koostamisest ja eelarvestamise korraldamisest nii kohalikes omavalitsustes, riigiasutustes kui ka äriühingutes  Täpsem info ja müük otse kirjastusest  Rafiko Kirjastus OÜ,  2007  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee 
 9. 9.  Tulude eelarvestamine ja hinnakujundus  Müügieelarvete koostamine  Millele keskenduda müügieelarvete koostamisel?  Müügi- ja turunduseesmärkide täpsustamine,  Müügianalüüsi läbiviimine,  Müügistandardite kehtestamine,  Müügiprognooside koostamine,  Müügieelarve projekti koostamine  Riskide hindamine  Hinnakujundus  Mis on hind?  Kliendiväärtus ja kulud  Olulisemad hinda mõjutavad tegurid  Hinnakujunduse meetodid  Täiskuluarvestusel põhinev hinnakujundus  Jääktuluarvestusel põhinev hinnakujundus  Hinnakujundus, kui uue toote müük mõjutab vana toote müüki  Sihtkuluarvestus  Allahindluse ja müügimahu seosed  Dumping ja keelatud hinnakujundus  Hinnakirja koostamine  Transferthindade (siirdehindade, sisehindade) kujundamine  Eesmärgistatud finantsanalüüs  Millele keskenduda eelarvete analüüsil? KOOLITUSPROGRAMM: Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs. 3 päeva, päev 3 10©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 10. 10. TEST 3 11©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 8. Finantsanalüüsil on prioriteetne keskenduda: A. eelarvete (eelarveprojektide) analüüsile B. jooksva perioodi tegevustulemuste analüüsile C. möödunud perioodi tulemuste analüüsile 9. Olulisemad eelarved koostatakse: A. lähtuvalt baasist (baasperioodi tulemustest) B. nullbaasist (eelmise perioodi tulemused teisejärgulise tähtsusega) C. pole oluline, kas baasist või nullbaasist 10. AS "MÕMMI" 201X. aasta puhaskasum oli 300000 €. Eeldades, et töötatakse alates 201X.a. algusest, on raha konto lõppsaldo 201X.a. lõppbilansis: A. 300000 € B. 300000 € miinus tulumaks 78000 € C. 300000 € pluss tulumaks 78000 € D. 147895 € E. vastused A-D võivad olla õiged väga väikese tõenäosusega F. vastused A-D võivad olla õiged väga suure tõenäosusega
 11. 11.  Eelarve (budget) - erinevatel eesmärkidel koostatud formaalset tulevaste perioodide tegevuskava, milles määratletakse organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalikud olulisemad tegevused ja ressursid ning nende kasutamine nii rahalistes kui ka mitterahalistes näitajates (Karu 2004, lk 25).  Eesti keelses erialases kirjanduses on kasutatud mõistet „eelarve“ sageli samas kontekstis mõistega „plaan“.  Eelarve koostamise protsessis tehtavaid tegevusi nimetatakse eelarvestamiseks ehk eelarve(te) koostamiseks (budgeting).  Eelarve koostamisel kasutatavad protseduurid ja tegevused moodustavad eelarvestamissüsteemi (budgeting system). EELARVED, EELARVESTAMINE, EELARVESTAMISSÜSTEEM 12©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis,
 12. 12. EELARVESTAMISE TERMINID: PRAKTILINE TEGEVUS 13©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  …………………on eelarve, mis võimaldab eelarvestada tulusid ja kulusid konkreetsel tegevustasemel.  ………………….on eelarve, mis võimaldab eelarvestada tulusid ja kulusid erinevatel tegevustasemetel  .......................................................on eelarvestamise meetod, mis võtab järgnevate perioodide eelarvestamisel aluseks baasperioodi (oodatavad) tegelikud tulemused ja kasutab neid eelarvestamisel "baasina". Baasist lähtuva meetodi kasutamisel leitakse eelarveperioodi näitajad baasperioodi vastavat näitajat korrigeerides.  ………………………………………………………………………….on eelarvestamise meetod, mille korral on iga tegevuse ja/või ressursi esialgne eelarve null. Nullbaasiga eelarvestamise kasutamisel hinnatakse enne eelarvesse lülitamist konkreetse tegevuse ja ressursi vajadust ning alles siis lülitatakse see eelarvesse.  ………………………………………………………………………….on eelarvestamise meetod, mille käigus tehakse järgneva perioodi eelarved. Kui eelmine eelarveperiood lõpeb (või vahetult enne eelmise eelarveperioodi lõppu), koostatakse järgneva perioodi eelarve.  …………………………………………………………………. on eelarvestamise meetod, mille käigus erinevate perioodide eelarveid (rolling budgets, continuous budgets) uuendatakse pidevalt, lisades uue ajaperioodi (nagu näiteks nädal, kuu, kvartal, aasta, 3 aastat, 5 aastat) ja jättes kõrvale just lõpetatud perioodi.
 13. 13.  eelarvesegmentide täpsustamine  eelarve komitee moodustamine,  eelarvestamisega seotud tööülesannete määratlemine,  eelarveperioodi (prognooside perioodi) kindlaks määramine,  eelarvejuhendi koostamine,  tegevjuhtkonna pöördumine  esialgse eelarveprojekti välja töötamine,  läbirääkimised, ülevaatus ja heakskiit,  eelarve muutmine. EELARVEKORRALDUS 14©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 45
 14. 14. KULUDE JUHTIMINE JA ARVESTUS TULEMUSLIKKUSELE SUUNATUD ORGANISATSIOONIS, I osa, Sander Karu 15©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  Uue raamatu tutvustus  Rafiko Kirjastus OÜ  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee  ISBN 978-9985-9213-9-5 (pehme kaas)  ISBN 978-9985-9910-0-8 (kõva kaas) 
 15. 15.  Eelarvejuhend (koondeelarve koostamise juhend) (budget manual) on organisatsiooni poolt heaks kiidetud eelarve poliitikate ja protseduuride kokkuvõte, mis koondab kokku kõik eelarvestamisprotsessi aspektid ja sisaldab kõiki eelarve koostamiseks vajalikke olulisemaid nõudeid.  Eelarvejuhend on üks organisatsiooni tegevusjuhenditest, mis peaks ühilduma organisatsiooni visiooniga ja missiooniga ning sobima organisatsiooni efektiivseks juhtimiseks vajaliku juhtimisstiiliga.  Eelarvejuhendi väljatöötamine ja arendamine võib koosneda alljärgnevatest tegevustest:  eelarvejuhendi sisu kindlakstegemine,  vastutuse määratlemine eelarvejuhendi koostamise eest,  eelarvejuhendi kinnitamine,  eelarvejuhendite jaotamine eelarveprotsessis osalejatele,  eelarvejuhendite läbivaatamine, arendamine ja muudatuste tegemise kord. Eelarvejuhend ja selle väljatöötamine 16©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Karu jt, 2007. Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele
 16. 16.  Tegutsemispõhimõtteid kirjeldav dokument (kokku 30 - 50 põhimõtet), mis võib koosneda järgmistest osadest:  meie üldised väärtused või põhimõtted  kuidas näeme klienti ja tarbijat  kuidas suhtleme konkurentidega  hoiakud suhtumises organisatsiooni ja suhtlemisel omanikega  koostöötamise põhimõtted  missugused on ja kuidas toimivad sisemised regulatiivid (bürokraatia piirid paika)  dokumendis olevate uute mõistete definitsioonid  Juht peab tegelema sellega, et kõigil oleks selged “mängureeglid” ja neist saadakse üheselt aru praegu ja tulevikus. See on oluline sellepärast, et inimesed saavad tihti erinevatest lingvistilistest väljenditest erinevalt aru, samuti võivad tõlgendada erinevalt sise- ja väliskeskkonna infot (Olari Taal) JUHTIMISPÕHIMÕTTED (TEGEVUSPÕHIMÕTTED) 17©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Karu, S. (2001). Juhtimise võlu ja valu, I osa
 17. 17. STRATEEGILINE MODELLEERIMINE 18©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Strateegia A Strateegia B Kapitalimahutused ($) 10 000 000 20 000 000 Tehase võimsus (ühikutes) 50 000 75 000 Hind ($) 660 728 Tööjõu voolavuse tegur (%) 50 40 Streigitegur (%) 80 85 Keskmine palk ($) 7 000 7 500 Teoreetiline tootlus 24 42 Püsivad üldkulud ($) 375 000 400 000 Muutuvad üldkulud ühiku kohta ($) 25 30 Garantiikulud ühiku kohta ($) 20 19 Materjalikulud ühiku kohta ($) 100 98 Nõudlus Madal Keskmine Kõrge Madal Keskmine Kõrge Nõudlus (ühikut) 40 000 65 000 90 000 40 000 65 000 90 000 Tegelik müük (ühikutes) 32 000 50 000 50 000 34 000 55 250 76 500 Tegelik tootlus (ühikut) 17 24 24 23 33 43 Võimsus (%) 80 100 100 53 87 100 Teoreetiline töötajate arv 2 083 2 083 2 083 1786 1786 1786 Tegelik töötajate arv 1875 2 083 2 083 1452 1690 1786 Kasumiaruanne Tulu (tuh $) 21 120 33 000 33 000 24 752 40 222 55 692 Materjalikulu (tuh.$) 3200 5000 5000 3332 5415 7497 Tööjõu kulu (tuh. $) 13125 24299 24299 10893 12679 21423 Garantiikulud (tuh $) 640 1000 1000 646 1050 1454 Üldkulud (tuh $) 1175 1625 1625 1420 2058 2695 Kulum (tuh $) 11 000 1000 1000 2000 2000 2000 Kasum enne intressi (tuh $) 1980 76 76 6461 17022 20623 Intress (tuh $) 90 90 90 215 215 215 Puhaskasum(tuh $) 1890 -14 -14 6246 16807 20408
 18. 18. OODATAVA VÄÄRTUSE MEETOD 19©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee AS MÕMMIL on kolm alternatiivset müügistrateegiat, mis tagavad alljärgneva kasumi: Alternatiiv A Alternatiiv B Alternatiiv C Tõenäosus Kasum, € Tõenäosus Kasum, € Tõenäosus Kasum, € 0,1 2 500 0,2 6000 0,2 5000 0,4 8000 0,6 10 000 0,4 9000 0,6 11 500 0,2 12 500 0,2 11 500 0,1 16 000 Milline alternatiivne müügistrateegia valida?
 19. 19. TULEMUSLIKKUSE MÕÕTMINE 20©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee mõõdetavate kriitiliste edufaktorite valimine sobivate mõõdikute valimine mõõdikutest põhjus-tagajärg ahelate kujundamine igale mõõdikule sihtväärtuse leidmine mõõtmisstandardite püstitamine mõõdikute kasutamise analüüsimine Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 92
 20. 20. AMORTISATSIOONIKULU (KULUMI) ARVESTUSE KÄSIRAAMAT, Sander Karu ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 21 Praktilised soovitused ja näited +CD amortisatsioonikulu (kulumi) arvestamiseks Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, 2008 www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee
 21. 21. EELARVESTAMISE TERMINID 2: PRAKTILINE TEGEVUS 22©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  …………………………………………………………….. - eelarve, milles eelarvestatakse eelarveperioodi jooksul kasutatavate materjalide kogused (ühikutes) ja vastavad kulutused.  ………………………………………………………………. - eelarve, milles eelarvestatakse eelarveperioodi jooksul ostetavate materjalide kogused (ühikutes) ja vastavad kulutused.  ……………………………………………………. - eelarve, milles näidatakse järgmise eelarveperioodi toodete/teenuste oodatavat müüki nii rahalistes kui ka mitterahalistes mõõdikutes.  ……………………………………………. - eelarved, kus on määratletud, kui palju ja milliseid ressursse vajatakse ja kuidas neid ressursse saadakse, et ellu viia organisatsiooni strateegiaid ning sooritada organisatsiooni põhitegevusi.  ……………………………………………………………… - eelarve, milles eelarvestatakse detailselt rahavajadus, laekumised ja väljamaksed kogu eelarveperioodi ja selle lühemate osaperioodide kohta.  ……………………………………………………………………….. - eelarve, milles eelarvestatakse organisatsiooni üldhaldusfunktsiooni täitmiseks vajalikke kulusid.
 22. 22. PÕHITEGEVUSE EELARVESTAMISE PROTSESS TEENINDUSES 23©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee MÜÜGI EELARVE TEENUSTE ÜLD- KULUDE EELARVE MÜÜDUD TEENUSTE KULU EELARVE EELARVESTATUD KASUMIARUANNE TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUDE EELARVED: •ARENDUSKULUDE EELARVE •TURUSTUSKULUDE EELARVE •MÜÜGIJÄRGSE TEENINDUSE EELARVE •ÜLDHALDUSKULUDE EELARVE TÖÖJÕU- EELARVE Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 170
 23. 23. OTSESED MATERJALIKULUD + OTSESED TÖÖJÕUKULUD + MUUD OTSEKULUD = OTSEKULUD KOKKU KOGUKULUDE KUJUNEMINE 24©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee + KAUDSED MATERJALIKULUD + KAUDSED TÖÖJÕUKULUD + PÕHIVARA AMORTISATSIOONIKULU + MUUD PÕHITEGEVUSE ÜLDKULUD = PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU + TURUSTUSKULUD + ÜLDHALDUSKULUD + MUUD ÄRIKULUD + FINANTSKULUD = KOGUKULUD (KULUD KOKKU) Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 127
 24. 24. AS Mõmmi müüb aabitsaid 1 000 tk. Otsekulud kokku on 130 000 €. Tootmise üldkulud on 20 000 € ja organisatsiooni üldkulud on 30 000 €. Leida: 1. kogukulud (kulud kokku), 2. ühiku kulu (ühe toote kogukulu). Lahendused: 1. kogukulud: otsekulud tootmise üldkulud organisatsiooni üldkulud Kulud kokku 2. ühiku kulu: ÜLESANNE:KOGUKULUDE KUJUNEMINE JA ARVESTUS 25©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 102
 25. 25.  eelarveperioodi pikkuse täpsustamine (enamasti on müügieelarve perioodiga sama),  väärtusahela analüüs,  vajalike põhi-, tugi- ja abiprotsesside kindlaksmääramine,  klientide vajaduste rahuldamiseks vajalik valmistoodete varude suurus,  tootmismahtude prognoosimine müügimahtudest lähtuvalt,  tootmistsükli pikkus,  tootmise hooajalisus,  vajalike materjali- ja pooltoodangu varude prognoosimine, nende optimeerimine ja säilivuse tagamine,  materjalide, tööjõu ja valmistoodangu hindade prognoosimine,  materjalide ja varude soetamiseks kuluv aeg,  koostöö tarnijate ja koostööpartneritega,  tulemuslikkuse mõõtmiseks mõõdikute ja sihtväärtuste valik ning tootmisstandardite kehtestamine,  uuenduste ja uute toodete/teenuste juurutamise aeg,  vajaliku kvalifitseeritud tööjõu olemasolu, alkamise võimalikkus ja selleks kuluv aeg,  efektiivse kuluarvestussüsteemi olemasolu, mis keskendub muutuv- ja püsikulude eristamisele ja otstarbekate kulumiarvestuse meetodite valikule,  täiendavate investeeringute vajadus,  rahastamisallikate olemasolu ja kapitali hind,  üldise majanduskeskkonna stabiilsus. OLULISEMAD TEGEVUSED TOOTMISE EELARVETE KOOSTAMISEL 26©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 198
 26. 26. Praktilised juhtimiskogemused raamatus “JUHTIMISE VÕLU JA VALU” (autor Sander Karu) Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee
 27. 27. FINANTSEELARVETE KOOSTAMISE PROTSESS 28©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee INVESTEERINGUTE EELARVE EELARVESTATUD BILANSS RAHAKÄIBE EELARVE EELARVESTATUD RAHAVOOGUDE ARUANNE EELARVESTATUD KASUMIARUANNE Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 171
 28. 28. ÜLESANNE: EELARVETE KOOSTAMINE - TET 29©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee toote VALU eelarve (TET) Ühikute arv, tk Ühiku hind, € Müügitulu, € Materjalide kulu, € Tööjõu kulu, € Üldkulud, € Kulud kokku, € Kasum, € Kasum/müügitulu, % Ühiku tootmiskulu, € Kasum toote kohta, €
 29. 29.  Tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB) on eelarvestamise meetod, kus organisatsiooni strateegilistest eesmärkidest lähtuvalt määratakse kindlaks ja eelarvestatakse eelarveperioodil vajalike väljundite (kulukandjate) kogus ning seejärel nende väljundite saavutamiseks vajalike tegevuste ja ressursside kogus ning selleks tehtavad vajalikud kulutused.  Olulisemad põhjused, miks traditsiooniline eelarvestamine ei ole otstarbekas, on alljärgnevad:  orienteeritus allüksustele ja allüksuse kesksele ressursside kasutamisele,  staatilisus, mitte dünaamilisus,  tulemuste ja protsesside mitteseostamine. TEGEVUSPÕHINE EELARVESTAMINE 30©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 273
 30. 30. SIHTKULUARVESTUS 31©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee KLIENTIDE VAJADUSED - TOOTE/TEENUSE FUNKTSIONAALSUS JUURUTADA TOODE/TEENUS EI JAH KAS ON JÄÄDUD SIHTKULU PIIRIDESSE? TOOTE/TEENUSE JA PROTSESSI KUJUNDAMINE SIHTKULU SIHTKASUM SIHTHINDSIHTTURUOSA Sihtkulude juhtimine (target cost management) Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 298
 31. 31. MIKS EELARVETEST EI OLE KASU? 32©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  puudulik arusaam eelarvestamise eesmärkidest ja tähtsusest  organisatsiooni eesmärgid on ebaselged, prioriteedid määratlemata  eelarved ei ole seotud organisatsiooni väljunditega (olulisemate kulukandjatega)  keskendutakse valedele või ebaolulistele mõõdikutele  strateegiad ei ole seotud eelarvetega  eelarved ei kindlusta nüüdisaegsete juhtimisotsuste tegemiseks vajalikku infot (vähe kasutatakse nullbaasiga, pidev- ja kohanduvat eelarvestamist ning paindlikke eelarveid)  ebareaalsed eelarved (kellele ja miks kasulik?)  liigne keskendumine minevikule (ära ületähtsusta minevikku - mineviku sündmused ei pruugi korduda ja keskkond meie ümber muutub pidevalt)  töötajate tööülesandeid ei seostata eelarvetega  töötajaid ei kaasata eelarvestamise protsessi  puuduvad tulemuste saavutamist toetavad motivatsioonisüsteemid (kiputakse koostama „lõtvu eelarveid“ - ala-eelarvestatud tulud, üle-eelarvestatud kulud)  töötulemuste hindamisel ei tunnustata tulemuslikku töötegemist vaid töölkäimist  ei arvestata eelarvete koostamise käitumuslikku külge; eelarveid kasutatakse karistamiseks ja töötajate hirmutamiseks (kui eelarvet ei täida, leiame uue töötaja!)  vähene pühendumine organisatsiooni tippjuhtkonna poolt  ei tähtsustata eelarvetest kinnipidamist  ratsionaalse otsustamise vältimine (eelarvestamine või “terve mõistus”) Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 59
 32. 32. EELARVESTAMINE – ÜKS STRATEEGILISE CONTROLLINGU …. (Sander Karu, Villu Zirnask) 33©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  Teie ees on raamat eelarvestamisest – valdkonnast, mida on nimetatud represseerimise tööriistaks (Bob Lutz, Chrysler: budgets – tools of repression) ja Ameerikale hukatuslikuks (Jack Welch, ex CEO, General Electric: budgets – the bane of America), kuid mida vaatamata eeltoodule kasutab enamik nii kasumile suunatud kui ka kasumile mittesuunatud organisatsioone nii Eestis, Euroopas kui ka mujal maailmas.  Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, 2007 www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee
 33. 33. MÜÜGITULU SENSITIIVSUSANALÜÜS 34©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee ALT1 ALT2 ALT3 Kokku Müüdud ühikute arv, tk 23250 20000 18000 Müügihind, €/ühik 3,2 3,1 2,5 Müügitulu, € Tõenäosus erinevateks alternatiivideks, % 25 45 30 Müügitulu prognoos erinevatel alternatiividel, € Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 288
 34. 34. NÄIDE: SIHTKULUARVESTUS 35©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Kulud tooteühikule, € trükikulu 50 diskett tabelitega 7 honorar 25 kujundamine 10 toimetamine 9 laokulud 2 müügikulud 15 intressikulud 19 üldhalduskulud 69 ostukulud (transport) 1 Kulud tooteühikule kokku 207 Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 300 Näide. Raamatu „Eelarvestamine - üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis“ turu-uuringu tulemustest selgus, et jääktulu on kõige suurem müügihinna 378 € (sh käibemaks 5%) ja prognoositava müügikoguse 1000 tk korral. Raamatu müügikulu edasimüüjate juures on 110 € + käibemaks. Raamatu kirjastamiseks ja müügitegevuseks vajalikud investeeringud moodustasid 700000 €. Soovitav investeeringu rentaablus on 10%. Lähtudes raamatute kirjastamise protsessist koostati raamatu kulude eelarve tooteühikule:
 35. 35. MIS ON TRANSFERTHIND? 36©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Üleantud tooted/teenused on tulu müügiüksusele ja kulu ostuüksusele. Seda organisatsiooni sisest arvestuslikku hinda (üleantava toote/teenuse väärtust) nimetatakse transferthinnaks (siirdehinnaks).
 36. 36. rohkem slaide osalejatele... Järgmine koolitus ja täpsem info koolitusprogrammidest http://www.finantskoolitused.ee/ Kohtumiseni koolitusel! 37©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee

×