Successfully reported this slideshow.

Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvestamine juhtimine ja analüüs

0

Share

1 of 28
1 of 28

Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvestamine juhtimine ja analüüs

0

Share

Download to read offline

Valik Sander Karu novembris 2017.a. toimunud avaliku koolituse slaide. Lisainfo http://www.finantskoolitused.ee/

Valik Sander Karu novembris 2017.a. toimunud avaliku koolituse slaide. Lisainfo http://www.finantskoolitused.ee/

More Related Content

Viewers also liked

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Projektijuhi finantskoolitus, projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvestamine juhtimine ja analüüs

 1. 1. Sander Karu, koolitaja, mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor ning koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse Koolitus: PROJEKTIJUHI FINANTSKOOLITUS - projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvestamine, juhtimine ja analüüs Tallinn, 9-10. november 2017
 2. 2. Sander Karu avalikud ja tellimuskoolitused Lisainfo www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ 2 Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus, 28-29.11.2017, 2 päeva Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs mittefinantsjuhile, 28-30.11.2017, 3 päeva Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile. 4-5.12.2017, 2 päeva Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht. 4 päeva, 4-7.12.2017, 4 päeva Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs, I pa 2018, täpsustub, 3 päeva Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine, I pa 2018, täpsustub, 2 päeva Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine ja avalike teenuste kaardistamine, I pa 2018, täpsustub, 2 päeva UUS! Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs, I pa 2018, täpsustub 2 päeva Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine, I pa 2018, täpsustub , 2 päeva Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus, I pa 2018, täpsustub , 3 päeva Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis, I pa 2018, täpsustub, 2 päeva Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile. 9.11.2017, 1 päev Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs, 9-10.11.2017, 2 päeva Tellimuskoolitused (finantskoolitused, strateegiate juurutamine ja tulemuslikkuse mõõtmine, õnnelik ja tulemuslik meeskond), aeg ja koolituse sisu kokkuleppel http://www.finantskoolitused.ee/ Rafiko OÜ - Sander Karu finants-ja strateegiakoolitused on Eesti Töötukassa koostööpartner ©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 3. 3. 1999 Kuluarvestuse süsteemi loomine ettevõttes. 192 lk, koos Toomas Haldmaga 1999/2000 Müügikäsiraamat (Äripäev), üks kaasautoritest 2000 Rahakäibe juhtimine I osa. 240 lk 2001 Rahakäibe juhtimine II osa. 256 lk, koos Villu Zirnaskiga 2001 Juhtimise võlu ja valu I osa. 344 lk 2002 Juhtimise võlu ja valu II osa. 312 lk 2004 Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis. 352 lk, koos Villu Zirnaskiga 2007 Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele. 322 lk, üks kaasautoritest 2008 Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, 336 lk 2008 Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse käsiraamat. 42 lk 2010 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. 49 lk, koos Raili Kuusiku ja Kertu Läätsega KUIDAS OSTA?  otse kirjastusest www.rafiko.ee  koolitusel osalejatele 6 € soodsamad koolituse vaheajal Sander Karu raamatud 3©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 4. 4.  Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:  saanud süsteemse ülevaate projektide finantsjuhtimiseks vajalike nüüdisaegse finantsjuhtimise ja raamatupidamise teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest  teadvustanud olulisemaid aspekte seoses projektide tulude, kulude, rahakäibe ja tasuvuse eelarvestamise, juhtimise, controllingu ja analüüsiga  praktiseerinud projekti tulude, kulude, rahakäibe ja tasuvusarvestusi praktiliste ülesannete lahendamisel  leidnud täiendavaid võimalusi projektide juhtimise efektiivistamiseks oma töös  koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks KOOLITUSE EESMÄRK: (vajalikud) teooriad praktikasse! 4©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 5. 5.  Nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise olemus ning arengusuunad  Projekt ja projektipõhine juhtimine (organisatsioon)  Ettevalmistused projektipõhise organisatsiooni ja projektide finantsjuhtimiseks  Millele keskenduda projektijuhina finantsjuhtimises?  Projektide finantsjuhtimise eripärad  Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega  Tekkepõhine ja kassapõhine arvestus  Miks ja mida „loen välja“ bilansist, kasumiaruandest ja rahavoogude aruandest?  Kuidas mõjutavad projektijuhtimise käigus tehtavad otsused bilanssi, kasumiaruannet ja rahakäibe prognoosi?  Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?  Rahakäibe tsükkel – kuidas „raha käib äritegevuses ringi“  Raha konversiooniperioodi leidmine  Eelarvete koostamine projektide elluviimiseks  Eelarvestamise olemus ja olulisemad mõisted  Eelarvete koostamise eesmärgid  Eelarvestamise eripära projektipõhises organisatsioonis  Eelarvete koostamise meetodid  Projektide eelarvestamine  Projekti tulude ja kulude arvestus  Kulude arvestuse olemus ja eesmärgid  Projekt kui kuluobjekt  Kulukohtade arvestus ja seosed projekti kuludega  Kululiikide arvestus ja seosed projekti kuludega  Projekti rahakäibe prognoosimine ja eelarvestamine  Laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja eelarvestamine  Kuidas vältida „auke” projekti rahastamisel? PROGRAMMI SISU 5©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 6. 6.  Projekti müügitulude ja kulude eelarvestamine  Projekti materjalikulude ja materjalide eest väljamaksete eelarvestamine  Projekti tööjõukulude ja tööjõukulude eest väljamaksete eelarvestamine  Kas teha ise või palgata alltöövõtjad või FIEd?  Projekti üldkulude ja finantskulude ning nendega seotud väljamaksete eelarvestamine  Praktiline ülesanne: Projekti eelarve (eelarvestatud kasumiaruande) ja rahakäibe prognoosi koostamine  Kuidas arvestada projektide tasuvust?  Projekti rahavoogude planeerimine  Kapitali keskmine hind  Riskide hindamine  Tasuvusarvestustel põhinevad hindamise meetodid  Raha aegväärtuse kontseptsioon  Raha tulevikuväärtus  Raha nüüdisväärtus ja selle arvestusmeetodid  Rahavoogude diskonteerimisel põhinevad hindamise meetodid  Diskontomäära valiku üldised printsiibid  Projekti tulude, kulude ja rahakäibe juhtimine ja controlling  Praktiline ülesanne: Olulisemate finantseelarvete koostamine projektipõhises organisatsioonis (eelarvestatud kasumiaruanne, rahakäibe eelarve, lõppbilanss)  Projekti kasumlikkuse (tulude/kulude) ja rahavoogude analüüs  Finantsanalüüsi olemus, eesmärgid ja vajadus  Projektide finantsanalüüsi läbiviimine ja analüüsitavate näitajate (mõõdikute) valik  Milliseid finantsanalüüsi meetodeid eelistada projektide analüüsil?  Suhtarvude kasutamine finantsanalüüsi läbiviimisel  Millele keskenduda projektide analüüsil? . PROGRAMMI SISU 6©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 7. 7. TEST 3 7©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee 8. Finantsanalüüsil on prioriteetne keskenduda: A. eelarvete (eelarveprojektide) analüüsile B. jooksva perioodi tegevustulemuste analüüsile C. möödunud perioodi tulemuste analüüsile 9. Olulisemad eelarved koostatakse: A. lähtuvalt baasist (baasperioodi tulemustest) B. nullbaasist (eelmise perioodi tulemused teisejärgulise tähtsusega) C. pole oluline, kas baasist või nullbaasist 10. AS "MÕMMI" 201X. aasta puhaskasum oli 300000 €. Eeldades, et töötatakse alates 201X.a. algusest, on raha konto lõppsaldo 201X.a. lõppbilansis: A. 300000 € B. 300000 € miinus tulumaks 78000 € C. 300000 € pluss tulumaks 78000 € D. 147895 € E. vastused A-D võivad olla õiged väga väikese tõenäosusega F. vastused A-D võivad olla õiged väga suure tõenäosusega
 8. 8. Praktilised juhtimiskogemused raamatus “JUHTIMISE VÕLU JA VALU” (autor Sander Karu) Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee ©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee 8
 9. 9.  Majanduskeskkonna ja olemasoleva olukorra analüüs  Missiooni, visiooni ja väärtushinnangute formuleerimine ja kommunikeerimine  Äriidee/tegevusvaldkond/põhikirjalised ülesanded  Väljundi määratlemine: kas väljundiks on toode, teenus või projekt  Strateegiliste eesmärkide püstitamine, strateegiate väljatöötamine ja valik  Kriitiliste edufaktorite määratlemine  Väärtusahela analüüs  Protsesside ja tegevuste kujundamine ja kaardistamine  Controllingusüsteem ja tulemuslikkuse mõõtmine  Info- ja aruandlussüsteem, sh raamatupidamise printsiibid, sise-eeskirjad ja kontoplaan  Vastutuskeskuste kujundamine  Tööülesannete, õiguste, kohustuste ja vastutuse määratlemine  Meeskonna kaasamine ja väljaõpe  Audiitori soovitused  Juurutamine ja arendustegevus projektina: Miks?, Mis?, Kuidas?, Kes?  Tulemuslikkust toetavate motivatsioonisüsteemide juurutamine ETTEVALMISTUSED JUURUTAMISEKS 9©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 10. 10. VÕRKSTRUKTUUR PROJEKTORGANISATSIOONIS TIPPJUHTKOND (VÄLJAKUTSETE OTSIJAD) KESKTASANDI JUHID (SEOSTAJAD) STRATEEGILISED TULEMUSKESKUSED ja/või PROJEKTIGRUPID (PROJEKTID) 10©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 11. 11. RAAMATUPIDAMISE BAASMÕISTED (alates 2016) 11©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee  Kassapõhine arvestus on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehinguga seotud raha laekumisele või väljamaksmisele.  Tekkepõhine arvestus on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud. Aruande koostamisel tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded, mis võimaldavad määrata aruandeperioodi tulud ja kulud.  Raamatupidamise aastaaruanne koosneb põhiaruannetest (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne ja omakapitali muutuste aruanne) ja lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamise ja avaldamise eesmärk on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi, -tulemuse ja rahavoogude kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada  Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustisi ja omakapitali).  vara – raamatupidamiskohustuslase valitseva mõju all olev ressurss, mis on tekkinud minevikusündmuste tagajärjel ning mis eeldatavalt toob tulevikus majanduslikku kasu;  kohustis – raamatupidamiskohustuslase eksisteeriv kohustis, mis tuleneb mineviku sündmustest ja millest vabanemine eeldatavalt vähendab majanduslikult kasulikke ressursse;  omakapital – jääkosalus raamatupidamiskohustuslase varades pärast tema kõigi kohustiste mahaarvamist  käibevaraks nimetatakse lühiajalisi varasid  põhivaraks nimetatakse pikaajalisi varasid
 12. 12. AMORTISATSIOONIKULU (KULUMI) ARVESTUSE KÄSIRAAMAT, Sander Karu ©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee 12 Praktilised soovitused ja näited +CD amortisatsioonikulu (kulumi) arvestamiseks Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, 2008 www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee
 13. 13. “KARUKOOBAS” – FINANTSJUHTIMISE MAJAKE 13©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee BILANSS KASUMI- ARUANNE RAHAKÄIBE PROGNOOS
 14. 14. TERMINOLOOGIA: EELARVED JA EELARVESTAMINE 14©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Eelarve (7) Plaan Baasiline eelarvestamine (baasist lähtuv, traditsiooniline, ajalooline, iibeline eelarvestamine) Nullbaasieelarve Perioodiline eelarvestamine (traditsiooniline eelarvestamine) Pideveelarvestamine (pidevplaneerimine, libisev planeerimine) Pideveelarve eelarvestamiseks ehk eelarve(te) koostamiseks Prognoosimine Nullbaasiga eelarvestamine Ülevalt alla“ meetod „Alt üles“ meetod Vastassuunaline meetod Nullbaasiga eelarvestamise Paindlik eelarve Staatiline eelarve
 15. 15. •Eelarved •Tegevus •Tulemus Eelarvestamine ja finantsanalüüs juhtimisprotsessis 15©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee TULEVANE PERIOOD JOOKSEV (HETKE) MÖÖDUNUD PERIOOD
 16. 16. UUE PROJEKTI RAHAVAJADUSE PROGNOOS 16©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee STARDIKAPITALI VAJADUS RAHAVAJADUS IGAKUISTE KORDUVATE KULUDE KATTEKS KOGU RAHAVAJADUS PROJEKTI ALUSTAMISEKS pluss võrdub
 17. 17. KULUDE JUHTIMINE JA ARVESTUS TULEMUSLIKKUSELE SUUNATUD ORGANISATSIOONIS, I osa, Sander Karu 17©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee  Uue raamatu tutvustus  Rafiko Kirjastus OÜ  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee  ISBN 978-9985-9213-9-5 (pehme kaas)  ISBN 978-9985-9910-0-8 (kõva kaas) 
 18. 18.  läbirääkimised ja võimaluste kaardistamine,  müügihind (müügitulu) või eraldatav rahasumma (õigus teha kulusid) või kulude kokkuhoid,  turunõudlus, turuosa,  müügimix,  mille arvelt rahastatakse (rahastamise allikad)?  võimalus väliste finantseerimisallikate (fondid, eurotoetused, sihtfinantseerimised, laenud, abirahad) kaasamiseks,  millal rahasummad laekuvad?  periodiseerimine,  “augud” raha laekumisel,  laekumiste riskid (kliendi, rahastaja maksvõime),  müügileping (NB! maksetingimused ja tähtajad),  raamatupidamise kontod, koodid, tunnused, klassifikaatorid. PROJEKTI MÜÜGITULU JA LAEKUMISTE EELARVESTAMINE 18©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 19. 19. ÜL: PROJEKTI EELARVE JA RAHAKÄIBE PROGNOOS (vastus) 19©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 20. 20. “EELARVEJUHENDI KOOSTAMINE kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele” (Sander Karu, Tähvi Milt, Peeter Albi, Annika Jaansoo, Sulev Liivik, Marelle Erlenheim,Ahti Kallaste, Peep Pallasma, Riho Peek) 20©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee  Praktilised soovitused ja näited + CD eelarvete koostamisest ja eelarvestamise korraldamisest nii kohalikes omavalitsustes, riigiasutustes kui ka äriühingutes  Täpsem info ja müük otse kirjastusest  Rafiko Kirjastus OÜ,  2007  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee 
 21. 21. INVESTEERINGUTE TASUVUSE HINDAMISE MEETODID 21©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee KASUM? RAHAVOOG? DISKONTEERITUD RAHAVOOG?
 22. 22.  … on analüüs. mille käigus uuritakse, kas ja kui palju muutub lõpptulemus, kui muuta otsustusprotsessi käigus ühte või mitut näitajat  näiteks:  metsamaterjali hinna muutuste mõju investeeringu tasuvusele  diskontomäära muutuse mõju investeeringu tasuvusele  kooreüraski mõju puidu kvaliteedile  sooja suve õhutemperatuuri mõju faasanite kasvule SENSITIIVSUSANALÜÜS 22©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee ?
 23. 23. Investeeringute tasuvuse arvestusel huvitab meid: kui suur on tulevikus saadava rahasumma nüüdisväärtus ehk väärtus täna? Tulevikus laekuvale summale nüüdisväärtuse leidmist nimetatakse diskonteerimiseks RAHA NÜÜDISVÄÄRTUS 23©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee kus: PV on nüüdisväärtus, i on perioodi intressimäär ehk kapitali hind, C on tulevikus saadav rahasumma, n on perioodide arv rahasumma saamiseni PV = C/(1+i) n          nn2 21 i)1( C i)1( C .... i)1( C i)1( C PV nn Mitmel perioodil laekuvad summad:
 24. 24. ÜLESANNE: RAHA PUHASNÜÜDISVÄÄRTUSE LEIDMINE 24©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee Projekti Ping prognoositav rahakäibe eelarve Aasta 1 Aasta 2 Aasta 3 Aasta 4 Aasta 5 Aasta 6 Kokku Puhaskasum 100 105 110 120 130 145 710 Kulum +200 +200 +200 +200 +200 +200 +1200 Investeeringud põhivarasse -600 0 0 -600 0 0 -1200 Käibekapitali muutus -250 -13 -13 +35 +45 -23 -219 Vaba rahavoog -550 +292 +297 -245 +375 +322 +491 Projekti Ping ja projekti Pong prognoositav kasumiaruanne Aasta 1 Aasta 2 Aasta 3 Aasta 4 Aasta 5 Aasta 6 Käive 1000 1050 1100 1200 1300 1450 Tegevuskulud -700 -745 -790 -880 -970 -1105 Kulum -200 -200 -200 -200 -200 -200 Puhaskasum 100 105 110 120 130 145 Kapitali hind on 10%. Leida projekti PING puhasnüüdisväärtus
 25. 25. Uus raamat: 70 KULUDE JUHTIMISE JA ARVESTUSE ÜLESANNET Sander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts 25©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee  Uue raamatu tutvustus  Rafiko Kirjastus OÜ,  september 2010  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee 
 26. 26. ÜLESANNE: BILANSS, KA, RKE 26©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee VASTUS: RAHAKÄIBE PROGNOOS PROJEKT “ELEKTER” (AKTSIAKAPITAL SISSE MAKSTUD, ÄRITEGEVUS ALUSTAMATA)
 27. 27. rohkem slaide osalejatele... Järgmine koolitus ja täpsem info koolitusprogrammidest http://www.finantskoolitused.ee/ Kohtumiseni koolitusel! 27©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee
 28. 28. 28©SANDER KARU www.finantskoolitused.ee/ rafiko@rafiko.ee

×