Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17

105 views

Published on

Valik Sander Karu aprillis 2017.a. toimunud koolituse "Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs mittefinantsjuhile" slaide. Lisainfo http://www.finantskoolitused.ee/

Published in: Education
 • Be the first to comment

Tulude kulude rahakäibe investeeringute juhtimine eelarvestamine apr17

 1. 1. Sander Karu, koolitaja, mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor ning koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse Koolitus: TULUDE, KULUDE, RAHAKÄIBE JA INVESTEERINGUTE JUHTIMINE, EELARVESTAMINE JA ANALÜÜS MITTEFINANTSJUHILE Tallinn, 10-12. aprill 2017
 2. 2. Sander Karu avalikud ja tellimuskoolitused Lisainfo www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ 2 Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis, 15-16.05.2017, 2 päeva UUS! Rahakäibe (rahavoogude) prognoosimine, juhtimine ja analüüs, 17-18.05.2017, 2 päeva Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs, 22-24.05.2017, 3 päeva Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine, 22-23.05.2017, 2 päeva Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine ja avalike teenuste kaardistamine, 23- 24.10.2017, 2 päeva Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine, 2017 II pa, täpsustub, 2 päeva Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus, 2017 IIpa täpsustub, 3 päeva Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs, 2017 II pa, täpsustub, 2 päeva Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht. 4 päeva, 2017 II pa, täpsustub, 4 päeva Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile, 2017 II pa, täpsustub, 2 päeva Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs mittefinantsjuhile, 2017 II pa, täpsustub, 3 päeva Tellimuskoolitused (finantskoolitused, strateegiate juurutamine ja tulemuslikkuse mõõtmine, õnnelik ja tulemuslik meeskond), aeg ja koolituse sisu kokkuleppel http://www.finantskoolitused.ee/ Rafiko OÜ - Sander Karu finants-ja strateegiakoolitused on Eesti Töötukassa koostööpartner ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 3. 3. 1999 Kuluarvestuse süsteemi loomine ettevõttes. 192 lk, koos Toomas Haldmaga 1999/2000 Müügikäsiraamat (Äripäev), üks kaasautoritest 2000 Rahakäibe juhtimine I osa. 240 lk 2001 Rahakäibe juhtimine II osa. 256 lk, koos Villu Zirnaskiga 2001 Juhtimise võlu ja valu I osa. 344 lk 2002 Juhtimise võlu ja valu II osa. 312 lk 2004 Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis. 352 lk, koos Villu Zirnaskiga 2007 Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele. 322 lk, üks kaasautoritest 2008 Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, 336 lk 2008 Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse käsiraamat. 42 lk 2010 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. 49 lk, koos Raili Kuusiku ja Kertu Läätsega (ka digiraamatuna) KUIDAS OSTA?  otse kirjastusest www.rafiko.ee Sander Karu raamatud 3©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 4. 4.  Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:  saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest  analüüsinud oma eesmärke ja tööülesandeid seostatuna organisatsiooni finantsalaste eesmärkide, eelarvete ja analüüsiga  praktiseerinud tulude, kulude, rahakäibe, investeeringute juhtimise, eelarvestamise ja analüüsi teoreetiliste põhimõtete kasutamist praktiliste ülesannete lahendamisel  leidnud efektiivsemaid võimalusi tulude, kulude, rahakäibe, investeeringute juhtimise, eelarvestamise ja analüüsi kasutamiseks oma töös  koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks KOOLITUSE EESMÄRK: (vajalikud) teooriad praktikasse! 4©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 5. 5. “EELARVEJUHENDI KOOSTAMINE kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele” (Sander Karu, Tähvi Milt, Peeter Albi, Annika Jaansoo, Sulev Liivik, Marelle Erlenheim,Ahti Kallaste, Peep Pallasma, Riho Peek) 5©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  Praktilised soovitused ja näited + CD eelarvete koostamisest ja eelarvestamise korraldamisest nii kohalikes omavalitsustes, riigiasutustes kui ka äriühingutes  Täpsem info ja müük otse kirjastusest  Rafiko Kirjastus OÜ,  2007  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee 
 6. 6.  Nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise olemus ja trendid  Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks  Eesmärgid ja kriitilised edufaktorid  Milline on mittefinantsjuhi roll nüüdisaegses finantsjuhtimises?  Mis on olulisemad otsused, millega luuakse eeldused tulemuslikuks finantsjuhtimiseks ja raamatupidamiseks organisatsioonis?  Praktiline analüüs: finantstegevused minu organisatsioonis  Tulemuslikkuse mõõtmine ja mõõtmismudelid  Raamatupidamise printsiibid, põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega  Miks on bilanss, kasumiaruanne, rahakäibe prognoos ja rahavoogude aruanne mittefinantsjuhile vajalikud?  Millele pöörata erilist tähelepanu ja mida loen välja  bilansist (käibevaradest, põhivaradest, kohustustest, omakapitalist)  kasumiaruandest,  rahavoogude aruandest ja  rahakäibe prognoosist  Kuidas tekib olukord, et ettevõttel on kasum ja raha ei ole?  Kuidas ringleb raha organisatsioonis?  Rahakäibe tsükkel ja selle seosed bilansi ja majandustegevusega  Praktiline majandustehingute kirjendamine raamatupidamises . PROGRAMMI SISU 6©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 7. 7.  Investeeringute eelarvestamine ja juhtimine  Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud?  Kuidas planeerida investeeringuid?  Kapitali keskmine hind (WACC) ja selle leidmine  Investeerimisprojekti riskide hindamine  Investeeringute tasuvuse hindamise meetodid  Raha aegväärtuse kontseptsioon  Raha tulevikuväärtus ja raha nüüdisväärtus  Rahavoogude diskonteerimisel põhinevad hindamise meetodid  Eelarvete koostamine  Kuidas koostada eelarveid, millest on töös kasu?  Palgakulude eelarvestamine  Eelarvestatud kasumiaruande, rahakäibe eelarve, eelarvestatud bilansi ja eelarvestatud rahavoogude aruande koostamine  Kuidas kajastuvad minu juhtimisotsused bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes?  Tulude ja kulude arvestus  Kulude arvestuse olemus, eesmärgid ja roll nüüdisaegses juhtimises  Mis on kuluobjektide arvestus ja miks see on oluline?  Mis on kulukohtade arvestus ja miks see on oluline?  Mis on kululiikide arvestus ja miks see on oluline?  Põhivara kulumi (amortisatsiooni) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused PROGRAMMI SISU 7©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 8. 8.  Täiskuluarvestus ja omahinna kujunemine.  Kuidas jaotada üldkulusid?  Traditsiooniline ja tegevuspõhine kuluarvestus  Osakuluarvestus  Jääktulupõhise kasumi kujunemine  Kulu - maht - kasum analüüs  Kuidas leida tasuvuspunkti ja tasuvuspunkti diagramm  Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel  “Otsuste puu” kasutamine juhtimisotsuste vastuvõtmisel  Kuidas juhtida rahakäivet (rahavoogusid)?  Millised on olulisemad tegevused rahakäibe juhtimisel?  Kuidas prognoosida rahakäivet ?  Hoiatussignaalid makseraskustest  Ostjatelt laekumata summade mõju kuludele  Raha konversiooniperiood  Finantsanalüüs  Finantsanalüüsi olemus, eesmärgid ja vajadus  Kuidas viia läbi eesmärgistatud finantsanalüüsi?  Finantsanalüüsi meetodid ja nende kasutamine: majandusnäitajate hindamine, vertikaalanalüüs, horisontaalanalüüs, suhtarvude analüüs  Suhtarvude kasutamine finantsanalüüsi läbiviimisel. PROGRAMMI SISU 8©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 9. 9. KULUDE JUHTIMINE JA ARVESTUS TULEMUSLIKKUSELE SUUNATUD ORGANISATSIOONIS, I osa, Sander Karu 9©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  Uue raamatu tutvustus  Rafiko Kirjastus OÜ  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee  ISBN 978-9985-9213-9-5 (pehme kaas)  ISBN 978-9985-9910-0-8 (kõva kaas) 
 10. 10. TEST 2 10©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 5. Tulemuslikkuse mõõtmisel on prioriteetne keskenduda: A. väljundite mõõtmisele B. sisendite mõõtmisele C. protsesside mõõtmisele D. meetmete mõõtmisele 6. Kuluarvestuse süsteemi arendamisel on kõige olulisem keskenduda A. kululiikide arvestusele B. kuluobjektide (kulukandjate) arvestusele C. kulukohtade arvestusele D. tegevuste kulude arvestusele 7. Finantsanalüüsi alustatakse: A. analüüsitavate aruanne valimisest B. analüüsi eesmärkide püstitamisest C. analüüsi meetodite valikust D. analüüsitavate näitajate valikust
 11. 11. FINANTSJUHTIMINE, JUHTIMISARVESTUS, RAAMATUPIDAMINE 11©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Minevik Olevik Raamatupidamine Finantsjuhtimine Juhtimisarvestus
 12. 12. AMORTISATSIOONIKULU (KULUMI) ARVESTUSE KÄSIRAAMAT, Sander Karu ©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 12 Praktilised soovitused ja näited +CD amortisatsioonikulu (kulumi) arvestamiseks Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, 2008 www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee
 13. 13. TULEMUSLIKKUSE MÕÕTMINE 13©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee mõõdetavate kriitiliste edufaktorite valimine sobivate mõõdikute valimine mõõdikutest põhjus-tagajärg ahelate kujundamine igale mõõdikule sihtväärtuse leidmine mõõtmisstandardite püstitamine mõõdikute kasutamise analüüsimine Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 92
 14. 14. RAAMATUPIDAMISE PRINTSIIBID 14©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee majandusüksuse printsiip jätkuvuse printsiip arusaadavuse printsiip olulisuse printsiip järjepidevuse ja võrreldavuse printsiip tulude ja kulude vastavuse printsiip objektiivsuse printsiip konservatiivsuse printsiip avalikustamise printsiip sisu ülimuslikkuse printsiip
 15. 15. TASAKAALUS TULEMUSKAART JA TULEMUSLIKKUSE MÕÕTMISE KOMPONENDID 15©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Visioon Missioon Strateegia Eesmärgid Mõõdikud Sihtväärtused Meetmed Finantsperspektiiv Adapted from Kaplan and Norton Eesmärgid Mõõdikud Sihtväärtused Meetmed Kliendiperspektiiv Eesmärgid Mõõdikud Sihtväärtused Meetmed Protsessiperspektiiv Eesmärgid Mõõdikud Sihtväärtused Meetmed Arengu- ja kasvuperspektiiv
 16. 16. “KARUKOOBAS” – FINANTSJUHTIMISE MAJAKE 16©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee BILANSS KASUMI- ARUANNE RAHAKÄIBE PROGNOOS
 17. 17. ÜLESANNE: MAJANDUSTEHINGUTE KIRJENDAMINE 17©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee 4. Müüakse 3 aabitsat hinnaga 1000 €/tk + käibemaks 18 %, mille eest raha laekub järgmisel aastal. ostjate tasumata summad müügitulu käibemaks 5. Kantakse 3 müüdud aabitsat kulusse. D K 6. Tasutakse rendimakse kontoriruumide eest summas 100 € pangakontolt D K 7. Arvestatakse põhivaradelt kulumit summas 1000 € D K
 18. 18. Uus raamat: 70 KULUDE JUHTIMISE JA ARVESTUSE ÜLESANNET Sander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts 18©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  Uue raamatu tutvustus  Rafiko Kirjastus OÜ,  september 2010  www.rafiko.ee  rafiko@rafiko.ee 
 19. 19.  Eesmärk ehk miks?  Kui palju raha soovin investeerida?  Milline on minu raha hind (kapitali hind)?  Kui kauaks?  Millise riskitasemega?  Kui suure tasuvusega?  Kuhu? KUIDAS INVESTEERIDA? 19©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee OHT “ARMUDA” ETTEVÕTTESSE
 20. 20. NÄIDE: PROJEKTI EELARVESTAMINE 20©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Aasta 1 Aasta 2 Täiendav müügikäive 500000 800000 Täiendavad kulud 50000 50000 Kasum enne intresse, makse ja kulumit 450000 750000 Miinus: Kulum 50000 50000 Kasum enne makse 400000 700000 Tulumaks 21% 84000 147000 Puhaskasum 316000 553000 Pluss: Kulum 50000 50000 Miinus: Investeeritud summa 500000 0 Puhas rahavoog -134000 603000
 21. 21. Iga rahasumma on täna rohkem väärt kui mingil ajahetkel tulevikus. Jättes täna selle raha kasutult seisma, teenime vähem võrreldes nende investoritega, kes raha investeerivad. Oletame, et ühekuuse hoiuse intressimäär pangas on 12 protsenti aasta arvestuses ehk üks protsent kuus. 1. aprillil panka pandud 100 000 € teeniks siis 1. maiks juurde 0,01*100 000=1000 € ning 100 000 €st on saanud 101 000 € RAHA AEGVÄÄRTUSE KONTSEPTSIOON 21©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee tulevikuväärtus (future value) nüüdisväärtus (present value)
 22. 22.  Eelarve (budget) - erinevatel eesmärkidel koostatud formaalset tulevaste perioodide tegevuskava, milles määratletakse organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalikud olulisemad tegevused ja ressursid ning nende kasutamine nii rahalistes kui ka mitterahalistes näitajates (Karu 2004, lk 25).  Eesti keelses erialases kirjanduses on kasutatud mõistet „eelarve“ sageli samas kontekstis mõistega „plaan“.  Eelarve koostamise protsessis tehtavaid tegevusi nimetatakse eelarvestamiseks ehk eelarve(te) koostamiseks (budgeting).  Eelarve koostamisel kasutatavad protseduurid ja tegevused moodustavad eelarvestamissüsteemi (budgeting system). EELARVED, EELARVESTAMINE, EELARVESTAMISSÜSTEEM 22©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis,
 23. 23. EELARVESTAMISE TERMINID: PRAKTILINE TEGEVUS 23©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  ………. - erinevatel eesmärkidel koostatud formaalset tulevaste perioodide tegevuskava, milles määratletakse organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalikud olulisemad tegevused ja ressursid ning nende kasutamine nii rahalistes kui ka mitterahalistes näitajates  Eelarve koostamise protsessis tehtavaid tegevusi nimetatakse ………………………..  …………………… on tegevus, mille eesmärk on ära arvata tuleviku sündmusi, olukordi, trende ja tulemusi organisatsiooni tegevuskeskkonnas.  ………………………………………………on eelarvestamise meetod, milles eelarvestamist alustatakse kogu organisatsiooni koondplaanist ja seejärel koostatakse järgmiste juhtimistasandite plaanid.  ……………………………………………….on eelarvestamise meetod, milles eelarvestamisel alustatakse alumiste juhtimistasandite eelarvete väljatöötamisest. Alumiste juhtimistasandite eelarveid koordineeritakse kuni ülemise juhtimistasandi ja organisatsiooni koondplaanini  ……………………………on eelarvestamise meetod, milles antakse ülemistelt juhtimistasanditelt alla kontrollarvud ja nendest lähtuvalt koostatakse alumistel juhtimistasanditel vastavate juhtimistasandite eelarved. Pärast seda järgnevad läbirääkimised, mille tulemusena valmib organisatsiooni koondplaan.
 24. 24. PIDEVEELARVESTAMINE (PIDEVPROGNOOSIMINE) 24©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee aasta 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 5 Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 303
 25. 25. NÄIDE: SIHTKULUARVESTUS 25©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Kulud tooteühikule, € trükikulu 50 diskett tabelitega 7 honorar 25 kujundamine 10 toimetamine 9 laokulud 2 müügikulud 15 intressikulud 19 üldhalduskulud 69 ostukulud (transport) 1 Kulud tooteühikule kokku 207 Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 300 Näide. Raamatu „Eelarvestamine - üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis“ turu-uuringu tulemustest selgus, et jääktulu on kõige suurem müügihinna 378 € (sh käibemaks 5%) ja prognoositava müügikoguse 1000 tk korral. Raamatu müügikulu edasimüüjate juures on 110 € + käibemaks. Raamatu kirjastamiseks ja müügitegevuseks vajalikud investeeringud moodustasid 700000 €. Soovitav investeeringu rentaablus on 10%. Lähtudes raamatute kirjastamise protsessist koostati raamatu kulude eelarve tooteühikule:
 26. 26. Praktilised juhtimiskogemused raamatus “JUHTIMISE VÕLU JA VALU” (autor Sander Karu) Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee
 27. 27. VASTUS 1: Töötaja palk ja kinnipidamised jaanuaris:  Kogumispension:  Töötaja töötuskindlustus:  Tulumaks:  Väljamakstav palk: VASTUS 2: Tööjõukulu jaanuaris:  Palk:  Sotsiaalmaks:  Tööandja töötuskindlustus:  Kokku palgafond:  Puhkusetasu reserv: VASTUS 3: Väljamakstav palk / kogu tööjõukulu ÜL 1A VASTUSED: PALGAKULUDE EELARVESTAMINE 27©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 28. 28. Vali kuluobjektid Tee kindlaks kulukäiturid Määratle kulukohad ja tegevused Otsusta kulude jaotamise ulatus (kas jaotada kõik kulud?) Vali kulude arvestuse meetodid Liigita kulud Moodusta kulukogumid Paiguta otsekulud kuluobjektidele, kulukohtadele, tegevustele Jaota kaudkulud ja üldkulud kuluobjektidele TOOTE KULUARVESTUSE PROTSESS 28©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Allikas: Sander Karu (2008). Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, lk 96
 29. 29.  RAHASTAMISPROFIILI VALIK  RAHAKÄIBE PROGNOOSI (EELARVE KOOSTAMINE)  KÄIBEKAPITALI JUHTIMINE  RAHAVOOGUDE (RAHAKÄIBE) ARUANDE KOOSTAMINE  INVESTEERINGUTE JUHTIMINE OLULISEMAD TEGEVUSED RAHAKÄIBE JUHTIMISEL 29©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee
 30. 30. SIHTKULUARVESTUS 30©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee KLIENTIDE VAJADUSED - TOOTE/TEENUSE FUNKTSIONAALSUS JUURUTADA TOODE/TEENUS EI JAH KAS ON JÄÄDUD SIHTKULU PIIRIDESSE? TOOTE/TEENUSE JA PROTSESSI KUJUNDAMINE SIHTKULU SIHTKASUM SIHTHINDSIHTTURUOSA Sihtkulude juhtimine (target cost management) Allikas: Karu, Zirnask 2004. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis, lk 298
 31. 31. ÄRIKASUMI HORISONTAALANALÜÜS 31©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee Leida: 1. perioodi tegeliku ärikasumi ja eelarvestatud ärikasumi hälve (€) 2. perioodi tegeliku ärikasumi ja eelarvestatud ärikasumi suhteline hälve (%) 3. leida prognoositava perioodi A+1 müügitulu muutus (€) võrreldes eelmise perioodiga (tegeliku tulemusega) 4. leida prognoositava perioodi A+2 müügitulu muutus (€) võrreldes eelmise perioodiga (A1) 5. leida viimase perioodi müügitulu muutus (€) võrreldes tegeliku tulemusega (baasperioodiga) EELARVE TEGELIK PROGN A+1 PROGN A+2 Müügitulu 310000 420000 360000 450000 Müüdud toodangu kulu 160000 240000 220000 240000 Brutokasum (-kahjum) 150000 180000 140000 210000 Turustuskulud 65000 69000 42000 75000 Üldhalduskulud 53000 53000 58000 65000 Ärikasum (-kahjum) 32000 58000 40000 70000
 32. 32. EELARVESTAMINE – ÜKS STRATEEGILISE CONTROLLINGU …. (Sander Karu, Villu Zirnask) 32©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee  Teie ees on raamat eelarvestamisest – valdkonnast, mida on nimetatud represseerimise tööriistaks (Bob Lutz, Chrysler: budgets – tools of repression) ja Ameerikale hukatuslikuks (Jack Welch, ex CEO, General Electric: budgets – the bane of America), kuid mida vaatamata eeltoodule kasutab enamik nii kasumile suunatud kui ka kasumile mittesuunatud organisatsioone nii Eestis, Euroopas kui ka mujal maailmas.  Täpsem info ja müük otse kirjastusest Rafiko Kirjastus OÜ, 2007 www.rafiko.ee rafiko@rafiko.ee
 33. 33. rohkem slaide osalejatele... Järgmine koolitus ja täpsem info koolitusprogrammidest http://www.finantskoolitused.ee/ Kohtumiseni koolitusel! 33©SANDER KARU www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ rafiko@rafiko.ee

×