Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

January 2013

1,966 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

January 2013

 1. 1. POSTAL REGD. NO. : SSP/LW/NP-353/2012-2014 RNI NO. : UPPUN/2008/25934 T[Zso gqd/F dh gzikph GkFk ns/ gzikph ;fGnkuko dh nbzpodko fJeZbh wkf;e gfsqek pMjwbI sumn PUNJABI SUMAN JANUARY 2013 Vol - 5 ISSUE-9 iBtoh 2013 ;kb-5 nze-926 iBtoh 1921 Rs. 15.00e[eowh g[ikohnK sI w[esh ;kfjpikdk pkpk nihs f;zx ih ;qh dopko ;kfjp, soB skoB ;kfjp 26 iBtoh 1950 26 iBtoh 1682 iBw fdjkVk Fjhd pkpk dhg f;zx ih 8 i`"Bh; fgUnh ifjfk"V fu%kqYd izkIr dj i<+sa vkSj i<+k;sa
 2. 2. lq[k osys kqdjkuk A nq[k osys vjnklA gj osys flejuA Shanti Saree Arts Pvt. Ltd. Wholeseller - Embroided Suit Dupatta, Sarees, Lehnga & Dress Materials Etc. gekjs ;gk¡ ngst ,oa ojh dh lkfM+;k¡] ygaxs] oSokfgd lwV ,oa yk¡ok Qsjks esa igus tkus okys cgqr vkd"kZd lwV gksy lsy nkeksa ij fjVsy esa feyrs gSa lsok gsrq volj nsaA lkMs bFks xq: xzaFk lkgsc th ns :ekyk lsV vrs panksvk lkgsc vkMZj rs rS;kj dhrs tkans guA Regd. Office : Kastoori Building, Pratap Market, Aminabad, Lucknow. Sales Office : K.K. House, 92/174-A, Gautam Budh Marg, Lucknow. Mobile : 91-9450931565 - 1505 - 1608 - 1609 Tel. : 4076030, 2612058 E-mail : shanti_saree@yahoo.com ikRSnw kMipXUtr jo gqew?koNodhfvikJhfBzrSgkJh,e;ezg:{fgqNfJzor,NkJhfgzo,r,fJ;fsjko,nB[eboko,crqNkfce;, gzikph , cb/ p?B r[owfs ; fgqzN nkfd bJh ;wgoe eo. 215$295 @e# F[Gk; wkor d[rktK byBT{ cB L 9889065886, 9936299746 gzikph ;[wB dh ;zgkdeh Nhw ns/ ;bkjeko ;zgkde ;j-;zgkde ;zgkdeh ;bkjeko r[owfs ns/ fJfsjk; ;bkjekofJzih0 Bfozdo f;zx wIrk ;0 nihs f;zx ;0 fpqfizdo gkb f;zx ;0 joGiB f;zx frnkBh bZyftzdo f;zx frnkBh irihs f;zx @ikue# w0 L 9415561425 w0 L 9651592214 w0 L 9839129723 cBL 0522-2450994 w0 L 9451913535 w0 L 9450710001
 3. 3. gzikph ;[wB wkf;e iBtoh 2013R.N.I. NO. UPPUN/2008/25934 POSTAL REGISTRATION : SSP/LW/NP/353/2012-2014 gzikph ;[wB gz i kph wkf;e ;kb 5 iBtoh 2013 BkBeFkjh g j $ wkx nz e 11 sseok ;z g kdeh 3 ;z g kde ;/tk ;zrs dh iK HHHHH 4 ;0 Bfozdo f;zx wIrk nBw b ;[ w B 4 ;j-;z g kde e-mail ;fsr[o{ ~ 5 ;0 nihs f;zx r[ o { BkBe d/ t L nkgD/ pko/ 5 gkme fbyd/ jB 6 ;zgkdeh ;bkjeko ypoBkwK ns/ ;orowhnK 7 ;0 pqfizdo gkb f;zx ;0 joGiB f;zx fJZe JhwkBdko ;tkb 9 nwo Fjhd pkpk dhg f;zx ih 11 ;zgkdeh dcso 215$295 @e# ;[GkF wkor ;q h r[ o { rq z E ;kfjp HHHH-3 13 d[rktK byBT{ - 226004 10 rZbK fiBQK sI gsk brdk j? fe w0 L 09336044069 n;h w{ o y b e jK 14 Email : office@punjabisuman.com punjabisuman_media@rediffmail.com r[ o pkDh ;z e / s e" F - 1 16 http://www.punjabisuman.com r[ o { rq z E ;kfjp ftu nkJ/ okrK pko/ ikDekoh 17 gzikph ;[wB ftnkj d/ o;w I fotk} s/ fB:wKtbh 18 gqthB e/;otkBh fgqzNo, gpfbFo s/ ekft ;[ w B 20 ;tstkfXekoh B/ nkc;/N fJzvhnk, w/ o h iks 21 182$4, bZb{wb ov, wFerzi, byBT{ sI Sgtk e/ dcso gzikph ;[wB Bt/ I ;kb dh w[ p koe 22 215$295 @e# ;[GkF wkor d[rktK byBT{ sI gqekfFs ehsk. gNB/ s I npub Bro 23 ;z g kde wkShtkVk 24 ;0 Bfozdo f;zx wIrk ez u B ek:k ;[ w B 27 b/yeK d/ ftukoK Bkb ;zgkde dk ;fjws jDk }o{oh BjhI j?. f;Z y Xkowe gq F B I s oh 28 iatkch lqeu nkU gz i kph f;yhJ/ - 6 29LoRokf/kdkjh] izdkkd] eqnzd izohu dsljokuh }kjk ;[ w B tor gj/ b h - 7 31vkQlsV bf.M;k] 182@4] yYywey jksM] ekdxaty[kuÅ ls eqfnzr ,oa 215@295 d] lqHkk"k ekxZ] gzikph gV, gzikph fby, gzikph pbnqxkok¡] y[kuÅ ls izdkfkr fd;kA gfsqek 20 sohe se B fwbD s/ cB okjh nkgDk ;jh vke gsk fgB ev ;w/s lEiknd % l0 ujsUnz flag eksaxk ;{fus eo skeh ;jh gs/ s/ gfsqek dpkok G/ih ik ;e/, ns/ gsk u/e ehsk ik ;e/. (1)
 4. 4. gzikph ;[wB wkf;e iBtoh 2013 BkBeFkjh ;zws - 544 bwrh mwhw mWJ gurpurb mwiG mjnu sM i g swDU A w DU V I kir iesnwnu ] pR k wS sR I gu r U go i bM d isM G jI 18 jnvrIhir kw nwmu iDAwie suix sBnw no kir dwnu] jnm pR k wS sR I gu r U hirrwie swihb jI 31 jnvrIkrm mlu au q rY mn qy jwie gu m wnu ] kwim kro i D nmohIAY ibnsY loBu suAwnu] scY mwrig clidAw ausqiq ieiqhwsk idhwVykry jhwnu] ATsiT qIrQ sgl puMn jIA dieAw nINh-p` Q r sR I hirmM d r swihb,prvwnu] ijs no dyvY dieAw kir soeI purKu sujwnu]ijnw imilAw pR B u Awpxw nwnk iqn ku r bwnu ] mwiG sR I AMimR q sr 13 jnvrIsucy sy kWFIAih ijn pUrw guru imhrvwnu ]12] jo V my l w sR I mu k qsr (mwGI) 13 jnvrIGkt L- fijVk wB[y r[o{ dh ;zrs ftu fNe e/ gowkswk Z cwbIAW dw morcw 19 jnvrIdh f;s;bkj eodk j?, T[; dk ihtB gftZso j iKdk j?, jnm bwbw dIp isMG jI ShId 26 jnvrI;wM fe T[; B/ nmkjm shoEK dk fJFBkB eo fbnk j?,ekw eqX bG nkfde fe;/ th fteko dk T[j dp?b BjhI srkwrI Cu`tIAW qy hor idhwVypDdk. f}zdrh d/ fJ; okj/ s[o e/ T[j irs ftu FGk yZN gxqM q r idvs 26 jnvrIb?dk j?. I (2)
 5. 5. gzikph ;[wB wkf;e iBtoh 2013 @@feXo/ f;Zy fJfsjk; dh t;s{ B pB ikD## Bfoz d o f;z x w I r k fJe nzro/} fJfsjk;eko d/ nB[;ko f;Zy Xow d/ wYh r[o{ BkBe d/t ih B/ ;wki ~ Xow d/ Bkw s/g?dk ehs/ rJ/ ;ko/ pzXBk sI n}kd eok fdZsk. Xow d/ Bkw s/ j oj/ nzXftFtk; eow eKv dhnK w}p{s iVQK~ fjZbk e/ oy fdZsk. ns/ fiZE/ th rJ/ wB[Zy fJBQk sI w[es j[zdk frnk. fJ; soQk f;Zy Xow d[BhnK dk ;GsI nrKjtX{ Xow pD frnk. fi; ftZu nzX ftFtk; eoweKv sI wK dh ey ftZuI iBw b?D tkb/ pzd/ dh g{iks/ w[ezwb gkpzdh br rJh. g{ik e/tb nekb g[oy dh fBFfuZs eo fdZsh rJh. go nZi d[BhnK d/ fJ; ;G sI itkB ns/ Bt/I Xow tb Mks wkohJ/ sK fdZ;dk j? fe gzi ; ;kbk ftZufJj nzX ftFtk; eow eKv ns/ ftnesh g{ik ftZu fJsBk j/mK ubk frnk j? fe ;dhnK g[okB/ eJh Xow fJ;d/ ;kjwD/ finkdk Bt/I brD br gJ/ jB. 400-450 ;kb fgjbK fJ;kJh Xow dk gg g{oh soQK j}os Jh;kdk w[spzBk ;h fi; dh skes j}os Jh;k sI xN BjhI wzBh iKdh ;h. T[j fe;/ ~ th sbp eo ;edk ;h.Jh;kJhns sI S/e ;edk ;h s/ ;Zik brk ;edk ;h T[; dk nkfynk oZph j[ew wzfBnk iKdk ;h. fco fJe Jh;kJhgkdoh wkofNB b{Eo B/ fJ;kfJns dk Mzvk jZE ftu b? e/ fejk fJj pzdk (gg) M{m pbdk j?. fJ;kJh Xowftu fJ; dh jId dk eJh EK BjhI j?. Xow ftu oZp s/ Jh;k sI fpBK jo eJh tZvk BjhI j ;edk, ns/ ;Zu/Jh;kJhT[ fJ; M{m nZr/ f;o B M[ekT. wkoNB b{Eo ~ wkoB d/ :sB ehs/ rJ/, T[j ekch ;wK fJe fgzv ftZuS[ge/ fdB eNdk fojk nkfyo T[j fiZs frnk. nZi nZX/ Jh;kJh gg ~ fpbe[b BjhI wzBd/ ns/ fijV/ wzBd/jB T[j th gg dh ;ZdD, ;ik d/D s/ S/eD dh Fesh ~ BjhI wzBd/. gg j[D o;wK fBGkT[D tkbk w[yh j?.fjzd{ Xow B/ nkg jh pqkjwD dhnK FeshnK ~ wzfdoK d/ nzdo se ;hfws eo fdZsk j?. tyoh ;u oyD tkb/feZ;/ fjzd{ s/ pqkjwDk dk eJh j[ewBkwK bkr{ BjhI j[zdk. nZi d[BhnK d/ BthBsw f;Zy Xow dk eh jkb j?fiZE/ g[oksB Xow rbsh wzB p?m/ jB T[E/ f;Zy Xow finkdk iF Bkb T[BQK dhnK SZvhnK jJhnK ohsk ~ u[e Ze/ nkgD/ wY/ T[s/ oy fojk j?. d[Bhnk dk ;G sI nkX[fBe Xow fgSV/gB ftZu fJ; sI tZX feEI se ikJ/rk. Z pkp/ BkBe dh pkDh gfVQnK gsk brdk j? T[; t/b/ th mhe fJj jh jkbks ;B. nk; pZMh ;h fe r[o{;kfjp dk frnkB wkor nzXo/ ~ ukBD/ ftZu pdb d/trk go pkp/ BkBe d/ d;t/I iKw/ d/ pkd BkBe ftoXhnK / /B/ n?;k uZeo ubkfJnk fe BkBe d/ BK s/ jh T[j ;kok e[ZM F[o{ eo fdZsk frnk fi; ~ BkBe B/ oZd ehsk;h. nZi nzX ftFtk;, eow eKvK, ftnkesh g{ik ns/ Gow ikb ftZu c;/ jD d/ wkwb/ ftZu f;ZyK s/ d{i/ Xowkd/ beK ftu coe jh eJh Bio BjhI nkT[Idk. ni/ th T[whd ehsh ikDh ukjhdh j? fe pkp/ BkBe d/ n;bh Xow d/ ikD{ ftdtkB ns/ ikDeko ig{oh soQK ysw BjhI jJ/ jB, fjzws eoe/ nrbh bkfJB ftu nk e/ f;Zy ;wki ~ Xow dk n;bh okj fdykT[Ddk isB eoe/ x[g jB/o/ sI pkjo eo ;ed/ jB. p; io{os j? fJe nzdbB dh, ;wki ~ r[o{ wjkoki d/ frnkB sI ikD{ eokT[D dh. B}{nkB spek i Xkowe iE/pzdhnK dh okiBhsh ekoD Xow sI ftoes j fojk j? ns/gfss g[D/ tZb tX fojk j? ~ ;Zu/ Xow dh fFe;k d/D dh bV j?, neoFD g?dk eoD dh b"V j?. f;nk;hns/ Go;N gzEe nkr{nK ~ ndoF wB e/ G"setkd dh frocs ftu ikB sI pukT[D dh bV j?. fJB;kB dhnK d fe;w dhnK G[yK jD. fJe sB dh i GiB Bkb ns/ d{ih wB dh i frnkB BkbfwNdh j?. fJBQK djK G[yK dh fsqgsh pko/ r[o{ rqE ;kfjp ftu c[owkB fwbd/ jB. sB dh G[y ;zpXh XzBk ih z zdh wzr j? @@dkfb ;hXk wkrT xhT[.. jwok y[;h eo/ fBs ihT[.. 695.. epho ih efjzd/ jB @@G{y/ Grfs (3)
 6. 6. gzikph ;[wB wkf;e iBtoh 2013B ehi?.. :j wkbk ngBh bhi?.. 656.. nkswk dh G[y dh fsqgsh pko/ r[o{ noiB d/t ih wz[dktBh ftuc[owkT[Id/ jB @@Ekb ftfu fszfB t;s{ gJhT ;s[ ;zsy thuko.. nzfwqs Bkw mkeo[ ek gfJT[ fi; ek ;G;[nkXko.. i e ykt? i e G[u? fs; ek jfJ T[Xko.. 1429.. r[o{ ;kfjp c[owkT[d/ jB, @@frnkB nziB[ r[fo z Idhnk nfrnkB nzX/o fpBk;[ jfo feogk s/ ;zs G/fNnk BkBe wfB gork;.. 293.. io{os j? frnkB dh G[y ikros eo e/ nfrnkB sI d[o eoB dh, BjhI sK T[j fdB d{o BjhI id f;ZyfJe fJfsjk; dh t;s{ pBe/ ofj ikJ/rk. io{os j? rqzEh ;iZD gVQ/ fby/ r[owfs d/ frnksk ufoZsotkBjD, io{os j? okrh ;ZiDk dh i fBob r[opkDh dk ehosB eoe/ neoFD g?dk eoB ns/ g/qoDk d/B, BK ehnkgDh Feb ;tkoB bJh ofjs wfo:kdk dk TbzxB eo e/ dkVhnK ozrB. ofjs wfo:kdk d/ XkoDh rqEh, zokrh ns/ ;/tkdko jh ndoF g/F eoe/ ikrfosh fbnk ;ed/ jB. io{os j? fe gqpzXe ew/NhnK ns/ gzEeiE/pdhnK dh ojB{wkJh e/tb ;Zu/ frnkBtkB jh eoB, pjo{ghn? f;nk;sh f;Zyk dh ojB[wkJh Bkb rZb BjhI zpDdh fd;dh. ;/tk ;zrs dh iK HHHHHHHHHHH< fpqfizdo gkb f;zx @feow# ni eb r[o{ ;kfjpkBK d/ gqekF ;w/I iK gfjbK ;t/o/ nfwqs t/b/ Bro ehosB eoD dh otkfJs ub gJh j?. fi; ftu Fpdh iZE/ r[o{ ;kfjpkB dk r[DrkB eod/ s[od/ jB. fJ;/ bVh ftu ;zrsk dh ;/tk bJh GKfs Gkfs d/ ;Nkb bZr/ j[zd/ jB. fi; dh ;t/o/ bV, xN jh jz[dh j?. cokJhv okJh;, yho, pqv geVk, fp;e[N g?eN BwehB g?eN. ;/tk eoD tkfbnk d/ T[sFkj ~ BwB j? go r[o{ ;kfjp dk c[owkB ? / / j? ns/ pkDh ftu ;zrs dh gfoGk;k, fbyh j? fiE/ J/e Bkt tykDhn? Gkt i Bkw pkDh Bkb i[fVnk j? T[j ;zrs dk fjZ;k j? ;Ve feBko/ yVk ik i/pK ftu jZE gkJh x[wdk ;zrs dk fjZ;k BjhI. nkw t/yD ftu nkT[dkI j? fe FkfJd 5 iK 10 ch;dh ;zrs fJBQK ;NkbK s/ iKdh j? pkeh sK s;kFphB ik fbckc/ ftu BkFsk fJemk eodh Public fdZ;/ rh. fJE/ jh p; BjhI T[; GhV dk ckfJdk u[e rbs nBk;o (fi; ftu r?o f;ZyK d/ Bkb f;Zy pZu/ th Fkwb j[zd/ jB) y[b/ nkw XhnK G?Dk Bkb S/VykBh eod/ jB fJ; tZb eh ;kvk fXnkB j? < eh n;h ;z r s dh ;/ t k eo/ oo/ jK. iK r[ o { f;Z y K dh fBrkj ftZ u n;h f;Z y HHHHHHHHH jK. ;fs r[o{ dh pkDh ~ T[gd/F ;rb ijkB/ wB e/ ;wfMJ/ fe r[o{ ;kfjp B/ fejk j?. @@nebhI ;kfjp ;/ f tn/ I nebh ehu? dkB## nBw b ;[ w B 1- Bk;se wB[Zy BkbI e[Zsk uzrk j? i/jVk wkbe sI wko yk e/ th T[; dk nkdo fgnko BjhI Svdk. 2- e[sk jo ikBto dk wk; yk iKdk j? ns/ e[s/ dk BjhI yKdk, go wB[y wB[y dk wk; th yk iKdk j?. Z Z Z Z 3- e[Zs/ ~ fJe pK sI T[mkT[ d{i/ EK ik p/mdk j? go wB[Zy d{i/ dh EK s/ ehsk ep}k ;yk BjhI Svdk. 4- e[Zs/ tb B}o Go e/ d/y nZyK BhthnK eo b?Idk j? go pzdk gkg eo e/ Fow;ko BjhI jIdk. 5- wB[Zyk BkbI ehVhnK dh iE/pzdh w}p{s jIdh j? i fJe d{ih d/ fgS/ esko pzBQ e/ s[odhnK jB. 6- f;nkD/ wB[ZyK BkbI nBikB pZu/ uzr/ jId/ jB ijV/ nkg ftu bV fGV e/ MZN pb g?Id/ jB. 7- fJe g/F/ tkbk T[;/ g/F/ tkb/ Bkb fgnko eo/ fJj r[D Bkw o;hJ/ r[of;ZyK ftu jh fwbd/ jB. 8- fit/I jho/ d/ ;kjwB/ pb"o dh uwe fcZeh g? iKdh j? fJ;/ soQK r[ow[y d/ ;kjwB/ wB w[y dh. frnkBh T{Xw f;zx ih (4)
 7. 7. gzikph ;[wB wkf;e iBtoh 2013 e-mail r[o{ BkBe d/t L nkgD/ pko/ 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ;fsr[ o { ~ 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 r[ o { BkBe d/ t ih dk Gz r o BkE i r h ~ itkp 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Guru Nanak Dev Answers Bhangar Nath 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321gow ;fseko :r pkpk BkBe ih, i r h B/ g[ f Snk L csfj gqtkB eoBh ih . g[ S / i r h Gz r o BkE[ , t?;/ sK fJj wjhBk, Fjhdk dhnK rbK eoD dk ;wK ;h, go n?seKnkg ih dh feogk ;dek ezJh EKJh nkg ih d/ iBw fdjkV/ d/ pkps eJh @@s[ f j d[ X ftu feT[ I eKih gkJh <EktK s/ gqrokw ftu Fkwb jD dk wek fwfbnk. eJh gZyI fBok;k d/ fcfNnk ukNk d[ X dk,Bkb fJe gZyI ekch y[Fh jJh. Gkt/I ;wkrw dk w[y dhtkB jt/ Gkt/I gqGks foVfenK wyD[ jZ E Bk nkJhc/oh iK Bro ehosB dh rZb jt,/ p; nkg ih dh T[;ss ;[DB ~ fwb G/ y T[ s kfo T[ d k; dk,ojh ;h. yk; s"o s/ YbehnK S?fDnk d/ Bkb @;G sI tZvk ;fsr[o BkBe#, ts feT[ I ;z ; koh ohs ubkJh <##@;G sI tZvk ;fsr[o BkBe, rZi tZi e/ rkfJnk ik fojk ;h. nkg ih The Yogi Questioned :sK ;kfonK dh fdbK dh ikDd/ j, eD nkg ih ~ fesBk tZvk ;wMdk "Why have you mixed the Kanji (a sort of vinegar, i.e. worldly affections)j?. go w/ok wB eo fojk ;h fe fJBQK ;kfonK ~ g[SK i/ gfjbK sI wzBd/ into the milk (of detachment) ?j iK ni sI wB oj/ j ;G s/ tZvk ;fsr[o BkBe, s/ fco ni sI pkd The whole pot of milk (of spirituality);qh r[o{ rqE ;kfjp ~ Sv EK EK s/ wZE/ orDB BjhI ikT[r/ Bkb ;t/o/ z has thus turned sourT[m e/ NhHthH ns/ nypko ftu okFhcb gVB dh fyzu BjhI eor/ Xkr/ and no butter (essence of spiritual living) can now be had by churning it.sthsK Bjh gkT[r. e/tb w{b wzso dk ;jkok bT[r/ feT[fe s[;h efj / why have you put asideoj/ ;h ;G s tvk ;fsr[o BkBe (w/ok pkg{ ;fG sI tZvk) HHHHHH the holy robe of an ascetic. pkg{ ih d{ik c[oBk i nkg ih dh tfvnkJhInk ;[D e/, nkfJnk T[; adopted the ways of the world and startedB/ MziV e/ oy fdsk. fJj mhe j? fe ftfdnkoEh dh gSkD f;Zy sI ns/ again to live like a man of the world?f;ZyK dh gSkD r[o{ sI j[dh j? id nkg ih dh FyFhns ~ do;kT[dI/ fJj z r[ o { d / t B/ nkfynk LFpd ;[D/ - BkBe nky/ , @@Gz r oBkE ! fJe pkpk nekb o{g d{ik opkph wodkBk s/ o h wKT[ I e[ u Z i h nkjh, ;z[B w[zB Broh GJh, d/y gho yVk j?okBk GKvk X f J B ikfsUfB, iK GkfJ e[ u Z i / cb[ ;VkJh, fiZE/ pkpk g?o Xo/ g{ik nk;D EkgD ;fJnk j f J nshs frq j ;s sfiL ;k Xofs gJh jfonktbh fiE/ w/ok ;fsr[o p?mk nkfJ fcfo T[ B j{ z e/ xo wz r D ikJhL fJe dw ezpDh fSVh fe T[j pzfdnK s{z th ngD/ nkg~ T[; r[o{ fpB fds/ , eS[ jfE B nkJh##,BkBe dk f;Zy nytkT[D dk dktk eodk j?I i fiZE/ ikdk ;h T[j EK g{iD tkoK GkJh r[ o dk;, 1$40:r j ikdK ;h, jfonktb j ikdh ;h. s/ s{z fiE/ ikdK j? HHHHHHHH < beh Guru Nanak replied, "O Bhangar Nath !uzrk n;o ep{bd/ jB iK wkVk. your mother (i.e. your teacher) is an p; pkpk ih feogk eo nkgD/ f;yK s/ fJj fiZE/ th p?mD Bkw dh unskill full woman who does not eveny[Fp SZvD beh fJ; sI gqoBk bD. fiT[D dh iku f;ZyD ns/ g[SD th / know that the churning vessel must be cleaned well before putting into use.s[z fe;dk f;Zy j?, She has thus spoiled the whole thing. uzrk pkpk ih T[BKQ f;ZyK s/ fwjo eoBh fiBQK G? GktBh Bkb nkg You call yourself an asceticih dk iBw fdB wBkfJnk eJh f;fynk rqjfD ehsh ns/ nkgk ;tkoB simply by giving up the family life !bJh T[dw ehsk. Z and dissocating yourselves from the householders; G[bK bJh fywk eoBh ih. yet you go round and beg at their doors ! dk; Beware ! he who gives nothing here,w/ok e-mail gsk L- briji.kiram@gmail.com fpqfizdo gkb f;zx cannot expect to get anything here or hereafter. @feow# Varan Bhai Gurdas, 1/40 (5)
 8. 8. gzikph ;[wB wkf;e iBtoh 2013 gkme fbyd/ jB HHHHHHHHH ^^mRlkgo)Zu** nyzv gkm vknj.kh; laiknd th] ;qh r[o{ rqE ;kfjp dk nkozG sI b? e/ nkyoh she, z iatkch lqeu if=dk fnlEcj 2012 ds vad esafpBk o[e/ gkm eoB dh ftXh ~ @@nyzv gkm## fejk iKdk Nik lEikndh; ys[k i<+dj cgqr gh izlUurk gqbZA vkidkj?, GKt/ r[o-ekb ftu n?;h fe;/ wfonkdk dh ikDekoh BjhI { ys[ku eu dks ubZ fnkk fn[kkdj orZeku ,oa Hkfo"; dhfwbdh fi; sI gsk ub/ fe r[o{ ;kfjp d/ ;w/I fJ; ftXh dk ih<+h dks >a>ksM+ ds j[k fn;k gS bruk lR; ys[k fy[kdjubD ;h, go nmkothI ;dh ftu fJBK nyzvgkmK dk ubD vkRe foHkksj dj fn;k gSAfJe wip{oh tiI jfJnk ikgdk j?. nmkothI ;dh ftu eSa ,d jktiwr ifjokj ls gw¡ fgUnh Hkk"kh gw¡ ijUrqjkewk dh ;]sh ekoD f;Zy fJe EK bw/ ;w/I bJh fNekDk fujey flag lSuh lkgc ds lkfu/; ls eq>s Hkh Jh l0BjhI eo ;ed/ ;B. fJ; ekoD ;fji gkm dh EK nyzv jktsUnz flag lkgsc ls feyus dk volj feyk vkSj mUgksus agkm dh ftXh ngDkJh rJh. go wip{oh t; ngDkJh rJh eq>s xq:eq[kh i<+us dh iszj.kk nh muds iz;kl ,oa xq: dhftXh, f;ZyK B/ gZe/ s"o s/ ngDk bJh j?. d`ik ls eSa FkksMk+ cgqr xq:eq[kh i<+ ysrk gw¡A lSuh lkgc ds nyzv gkm r[od[nkfonK sI fJbktk xoK nkfd fe;/ ikl iatkch lqeu gj ekg vkrh gSA nkl dks Hkh i<+us dkth EK j[zdk t/y ;ed/ jK. f;Zy ;wki jo d[y-;[y ;w/, volj feyrk gSA vki dk ys[k i<+dj eSa /kU; gks x;kAr[og[opK ;w/I nyzv gkm ~ fJe io{oh o;w tiI ;wM e/ Hkxoku ls izkFkZuk gS fd vki dh ys[kuh iaFk ds izfreoB br fgnk j?. fpBk ;[D/ ns/ r[opkDh ~ fpBk thuko/ vck/k :i ls fy[krh jgsA;wM/ GkV/ d/ (g?;/ Bkb yohd e/) eokJ/ gkm ~ pqkjwDh jk?kosUnz izrki flag] y[kuÅeow eKv jh ;wMDk ukjhdk j?. pVh j?okBh j[dh j? fez eks0 % 9454511642j}koK whb d{o ofjzd/ FoXktkB, dopko ;kfjp s/ jo ¼fiz; jk?kosUnz th esjk vki ls viuh O;fDrxrr[od[nkfonK #u g?;/ G/i fdzd/ jB ns/ T[BKQ d/ Bkw T[go ifjp; ugha gS ijUrq lkE; gS og ;g gS fd Lo0 jktsUnznyzv gkm eo fdZs/ iKd/ jB feT[Ife ;kvhnK gqpzXe flag th tgk¡ vki ds izj.kk Jksr jgs gS] mUgksus Jh lq[keuh s aew/NhnK ~ r[owfs BkbI rbe dh tX/o/ fuzsk j?. r[owfs lkgc lsok lkslkbVh ds ofj"B lnL; ds :i esa eq>s HkhnB[;ko fJj rb ;wM b?Dh ukjhdh j? fe nkg ehs/ ik ;[D/ vR;f/kd ekxZnkZu iznku fd;k tks vfoLej.kh; gSAgkm ~ ;wMDk io[oh j? sK jh ihtB r[o{ T[gd/FK nB[;ko vkHkkj lfgr&lEiknd½Ykfbnk ik ;edk j? BjhI sK d{finK sI gkm eokD dk eJhbkG BjhI. Vidya Da Langar ;0 joGiB f;zx A program has been started, by Sikh ghHnkoHn Educational and Welfare foundation, (Office f;Zy :zrw/Bi n?;;hn?;B, byBT{ Gurudwara RDSO, Manak Nagar, Lucknow 226011) in which, students parents are invited WHILE SEARCHING PUNJABI MAGAZINES, for computer litracy and certificate programe.I GOT UR DETAILS. IF POSSIBLE PL STICK DOEACC (Govt. Approved) is being sponserd.PAMPHELETS/POSTERS IN GURDWARAS SO Duration of Course is two months, daily twoTHAT PEOPLE CAN KNOW ABOUT THIS MAGA- hours between 7.00 a.m. to 8.00 p.m. as perZINE AND IT MAY BE POPULARISED IN CITY. convenience of the trainee at Alambagh. Course GURMEET SINGH Fee is 4800/- for which 50% will be offered by gm1984@hotmail.com SEWF and rest will be borne by the candiates. This is a very good informative website for us For Registration and other details pleaseSikhs in Australia. Kind regards. contact S. Ajit Singh 94651592214 or your local Dawinder Singh Sagoo Gurudwara Co-ordinator. dsagoo@bigpond.com (6)
 9. 9. gzikph ;[wB wkf;e iBtoh 2013 òÅÂÆà ÔÅÀ±Ã ÇòÚ îéÅÇÂÁÅ ×°ð± éÅéÕ ÃÅÇÔì çÅ êzÕÅô ê°ðì òÅÇô§×àé, AA ççìð : ÁîðÆÕÆ ðÅôàðêåÆ ÁêäÆ êzåÆìµèåÅ çÅ êz×àÅòÅ Õðź ܯ ÇÃµÖ ÃîÅÜíòé òÅÂÆà ÔÅÀ±Ã ÇòÚ ×°ð± éÅéÕ ç¶ò ÜÆ çÅ Áå¶ ÃÅⶠç¶ô ç¯Ôź 鱧 êÇðíÅôå Õðç¶ Ôé¢ÒÒ ìÆå¶ GEDDòź êzÕÅô ê°ðì îéÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÇÜà ÇòÚ ç¶ô ççìð 鱧 òÆ ÁÅï¯Üå ÇÂÕ êz¯×ðÅî ÒÚ ÇÔµÃÅ ñËäíð 寺 òµâÆ Ç×äåÆ ÇòÚ ÁîðÆÕÆ ÇÃµÖ ôðèÅñ±Áź 寺 ÁÃîðæ úìÅîÅ çÆ æź ÕËñ¶ø¯ðéÆÁŠ寺 íÅðåÆé¶ ÇÔµÃÅ ÇñÁÅ¢ ÇÂÔ ñ×ÅåÅð åÆÜÅ ÃÅñ ÔË Ü篺 î±ñ ç¶ ÁîðÆÕÆ Ã§Ãç ÁîÆ ì¶ðÅ é¶ ×°ð± éÅéÕ ê°ðìòÅÂÆà ÔÅÀ±Ã ÇòÚ ×°ð± éÅéÕ ç¶ò ÜÆ çÅ êzÕÅô Òå¶ Çòô¶ô ÃîÅð¯Ô ÁÅï¯Üå Õðé ñÂÆ úìÅîÅ çÅê°ðì îéÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂà î½Õ¶ Ççå¶ Áêä¶ Ã°é¶Ô¶ èéòÅç ÕÆåÅ¢ ÇÂÕ ÃîÅÜ Ã¶òÆ Ã§ÃæÅ Òç ï±éÅÂÆÇàâÇòÚ ðÅôàðêåÆ ìðÅÕ úìÅîÅ é¶ ÇòÃÕÅéÃé ÇÃÖÃÒ é¶ ÇÂÕ ÇìÁÅé ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇÕ òÅÂÆà ÔÅÀ±Ã×°ðçòÅðŠׯñÆ Õźâ ÇòÚ îÅð¶ ׶ ÇÃµÖ ôðèÅñ±Áź çÅ ÁÅÂÆ÷éÔòð ÕÅðÜÕÅðÆ çøåð ÇÃµÖ ÜËÕÅÇðÁź鱧 òÆ ïÅç ÕÆåÅ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ, ÒÒî˺ À°é·Åº 鱧 ïÅç éÅñ ×±§Ü ÇðÔÅ ÃÆ¢ À°é·Åº ÇÕÔÅ ÇÕ ÃîÅð¯Ô ÇòÚ ÇÔµÃÅÕðé ñÂÆ ÇÂà 寺 ÇìÔåð î½Õ¶ ìÅð¶ Ã¯Ú òÆ éÔƺ ñËä ÇòÚ ê±ð¶ ç¶ô 寺 ÇÃµÖ ÃîÅÜ ç¶ ôðèÅñ±Áź 鱧ÃÕçÅ ÇÕ î˺ ÇÂà êÇòµåð î½Õ¶ Áêä¶ ÇÃµÖ Çîµåðź õçÅ ÇçåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ¢ íÅðå 寺 ÁŶ ÕÂÆ ÕÆðåéÆéÅñ Çîñ Õ¶ ìðÅìðÆ Áå¶ çïÅ çÆ íÅòéÅ êzåÆ ÜÇæÁź é¶ ×°ðìÅäÆ ôìç ×ÅÇÂé ÕÆ嶢 dFw/F :kso{ fBtk; ns/ fpoX nk;ow r[od[nkok nkbwpkr, byBT{ nekb g[oy dh wjkB feqgk ;dek ns/ r[o{ ;kfjp jJ/ fJ;/ fJwkos dk fJe wkbk fpoX nkFow bJhdh w/jo ;dek, ;qh r[o{ f;zx ;Gk nkbwpkr fty/ ;zrsk fBFfus ehsk frnk fi;dh gqtkBrh ;zrsk B/ i? ekfonkd/ ;fj:r Bkb fJe :kso{ fBtk; dh o{g o/yk gqzpXe Bkb d/ e/ gqpzXeK d/ j;b/ tXkJ/. dkBh ;iD ;fj:rew/Nh B/ T[bheh ;h, fi;dk gqkozG fwsh 05-08-2012 ~ r[o{ eoe/ nkgDh feos ~ ;cbk eoB.;kfjp dh nodk; eo e/ ehsk frnk. fJ;d/ bJhr[od[nkok nkbwpkr d/ ;kwD/ r[o{ ek pkr (bzro @@;kfjp/ ewkb d;sko pzdh## @@;kfjp/n;EkB) tkbh EK dk fJe fjZ;k :kso{ fBtk; fpbfvzr bZJh fwsh 20-01-2013 ~ fgSb/ ;kb dh soK fJens/ pkeh dk ;EkB bz r o bJh fJ;s/ w kb ehsk ;kw{ f je @@;kfjp/ ewkb d;sko pz d h## ;wkrwikJ/rk. r[od[nkok nkbwpkr fty/ ;t/o/ ehosB eZEk dh byBT{ fBtk;h ns/ pkjobhnK ;zrsK d/ T[sFkj, ;wkgsh T[gozs 10H00 ti/ jD ik fojk j? fi; ftugqoBk ns/ ;/tk ;dek, p/;w/N dh Ss fwsh 29-11-2012 ~ / I d;sko pzdh bJh nkJ/ pfuQnk ns/ thoK (eJh 20 ;kbk;zrsk dh jkioh ftu gstzs/ ;iDk ns/ frnkBh ioB?b sI T[go tkb/ tho th ni/ gNe/ ~ Sv BjhI oj/) ~f;zx ih fwjQe @@d/jokd{B## tkfbnK d/ jZEI, frnkBh ;ikT[D bJh d;sko dh ;/tk th r[od[nkok ;kfjp sbyftzdo f;zx ih dtkok nodk; T[gozs nkozG ehsh rJh jtrh. /ns/ Fkw se fgjbh Ss dk ezw g{ok eo fdZsk frnk fJj d;sko ;ikT[Dh f;fynk 5, 6, 12 ns/ 13 iBtoh;kok ezw uzr/, ;{MtkB fJzihBnoK dh d/y-o/y ftu ub 2013 Fkw 4 ti/ sI 5H30 ti/ r[od[nkok nkbwpkr fty/fojk j?. fdZsh ikJ/rh. ;zrsk dh wzr ns/ f;nkfDnk d/ ;[MktK ~ w[y oyd/ (7)
 10. 10. gzikph ;[wB wkf;e iBtoh 2013 f;y :z r w? B } n? ; f ;J/ F B byBT{ tb I fjZ;k fbnk. fwsh 26 d;zpo 2012 ~ r[od[nkok Bkek fjzvbk fty/ wksk r{ioh ;fs;zr ;Gk tbI ns/ fwsh 27 nghb - gfssg[D/-BfFnK-ns/ Ngh B[wk gNe/ d;zpo 2012 ~ r[od[nkok BIth gksFkjh ;qh r[o{ s/rtorhnK phwkohnK i f;y BitkBK ns/ f;Zyh ~ Ykj bkojhnk jB, d/ fto[X gqkozG ehsh ik ojh w[jhw bJh nkg pjkdo ;kfjp ih nfjnkrzi byBT{ fty/ Fjhdh ;wkrw;GBk d/ ;fj:r dh nk; eod/ jJ/ tkfjr[o{ ;Zu/ gksFkj wBkfJnk frnk fi; ftu pkjoI nkJ/ okrh GkJh dftzdonZr/ nodk; eod/ jK fe ;Zuk gksFkj nkg ;jkJh je/ ;kv/ f;zx ns/ GkJh ntsko f;zx d/ iZE/ B/ r[opkDh ehosB okjhIw?poK ~ EkgVk pyF/ skfe n;h fwE/ ekoi ftu ;cbsk I fBjkb ehsk.gqkgs eo f;y gzE, d/F ns/ ew dh ;/tk eoB d/ :r pD ;kfjp/ ewkb f;woB e?Ig;ehJ/. byBT{ , r[ o d[ n kok nkbwpkr fty/ fwsh ;qh r[o{ s/r pjkd[o ;kfjp ih 20 d;zpo 2012 sI nkozG j e/ 19 iBtoh 2013 se Fkw 7H30 sI 8H15 ti/ se f;woB e?g nk:is ehsk frnk I dk Fjhdh g[op j? ns/ f;woB ;kXBK eoD tkbh ;zrsK bJh oi dh doi byBT{, f;Zy :zr w/B} n?;f;n?FB byBT{ tbI ehsh rJh jkioh d/ nkXko s/ ofi;NqFB Bzpo fwb/rk. /fwsh 15 ns/ 16 d;zpo ~ r[od[nkok ;kfjp uzdo Bro fJjBK BzpoK sI bkNoh evQe/ ;zrsk bJh 21000 o{g? fJBkwfty/ B"thI gksFkjh dk Fjhdh ;wkrw wBkfJnk frnk fi; fdZs/ ikDr/. 20 iBtoh 2013 ~ ;KMk d;sko ;wkrw thftu ;zro{o sI nkJ/ okrh GkJh nfwqs gkb f;zx ns/ ;qh ehsk ikt/rk fi; dh finkdk ikDekoh frnkBh byftzdojfowzdo ;kfjp nfwqs;o d/ ji{oh okrh GkJh Xowtho f;zx j?v rqEh ;kfjp w0 9451913535 sI gokgs ehsh ik zf;zx d/ iZE/ B/ nkgD/ o;fGB/ ns/ t?okrwJh ehosB Bkb ;edh j?.;zrsK ~ fBjkb ehsk. ;qh jfowzdo ;kfjp nfwqs;o d/;kpek rqEh frnkBh irsko f;zx B/ r[owfs ftukoK okjhI z fJe oik fto;k e?Ig byBT{, r[o{ rfpzd f;zx ;ZNvh ;oeb byBT{;zrsK ~ r[owfs dh ikBekoh fdZsh. ;wkrw dk w[y tbI r[od[nkok nkbwpkr fty/ fwsh 25-12-2012 ~ pfunKnkeoFD pfunK d/ Xkowe w[ekpfbnK ftu 12 i?s{ pZfunK bJh nodk; ns/ eoweKv ftF? s/ fJe o}k fto;k e?g I~ ;ekbofFg ns/ 25 pZfunK ~ pj[w[Zb/ fJBkwK Bkb eoe/ 110 gqfsGkrh pfunK ~ r[owfs dh ;/X fdZsh rJh.fBtkfink frnk. FN/ i dh ;z G kb gz i kph ;[ w B d/ fJ; Fbkxk g{oB T[gokb/ dh ;zrsk B/ Gog{o gqF;k ehsh. z;bkjeko ;0 joGiB f;zx B/ ehsh. ;wkrw sI gfjbK12 s 14 d;zpo se gqGks c/oh evQh rJh.uko ;kfjpikd/ ns/ wksk r{ioh ih dk Fjhdh ;wkrw byBT{, uko ;kfjpikd/ ns/ wksk r{ioh ih dkFjhdh ;wkrw fwsh 22 ns/ 23 d;zpo 2012 ~ r[od[nkokfFzrko Bro byBT{ fty/ wBkfJnk frnk fi; ftu ji{ohokrh GkJh r[odhg f;zx eEk tkue frnkBh ;stzs f;zx,okrh iZEk GkJh noftzdo gkb f;zx, pkokw{bk tkb/, GkJhjoihs f;zx iywh, nwohe f;zx iywh B/ r[owfs ftukokns/ ehosB okjh ;zrsK ~ fBjkb ehsk. 22 d;zpo oks gfjb/ grVhXkoh f;Zy 25 ;kbk ifszdo gkb f;zx GZ[bo8 sI 10 ti/ se eth dopko th nk:is ehsk frnk fi; B/ fJzrb?v dh wjkokBh d/ pofwzzxw g?b; ftZu wzrbtko /ftu T[Zu eNh d/ eth:K ;0 XBtzs f;zx *okwg[oh#, ;0 18 d;zpo 2012 ~ gfjbh tkoh gZrVh XkoD eoe/ ;ekT[Nr[ofdnkb f;zx @fBwo#, ;0 fsobuB f;zx @uzB#, ;0 rkov o/ihw?IN dh go/v ftZu fjZ;k fbnk. fJ; sI gfjbKBfozdo f;zx @r[bFB# ns/ ;0 wBwjB f;zx @wjBh# B/ phno ;ehB dh NIgh gk e/ go/v ehsh iKdh ;h. (8)
 11. 11. gzikph ;[wB wkf;e iBtoh 2013 fJZ e JhwkBdko ;tkb AN HONEST QUESTION REPLIED BY A LEARNED FRIEND Q : I agree it could be misconception of ðÅî° ×ÇÂú ðÅòé° ×ÇÂú ÜÅ ÕÀ° ìÔ° êðòÅð° ¨celebrating Bandi Chhorr Diwas .but what is SGGS 1429wrong in celebrating Diwali ,when lots of time (Raam Chand passed away, as didname of Ram Ji is mentioned in Guru Granth Raawan, even though he had lots of relatives.)Sahib Ji also .It has some importance thats why (BTW you will agree that none of theit is mentioned ,so in that way it is our festival above references about RAM, king of Ayodhya,also .In fact every name of Hindu God and God- is in good manner?)dess is mentioned in Guru Granth Sahib and 2. RAM: the Almighty. Ever present, Ever-we cannot deny this lasting, creator and sustainer of all creations. A : The word RAM appears in Guru Granth Few references from Gurbani:Sahib in two contexts. ðÅî ÜêÀ° ÜÆÁ ÁËö ÁËö ¨ 1. RAM, the king of Ayodhya, with whom èz± êzÇÔñÅç ÜÇêú ÔÇð ÜËö ¨1¨Diwali is associated. This Ram is not (Just as Dhroo and Prahlaad meditatedcelebrated by Guru Sahib. Some references on the Lord, so should you meditate on thefrom Gurbani Lord, O my soul.) SGGS 337 {as per hinduéÅéÕ ÇéðíÀ° Çéð§ÕÅð° Ô¯Çð Õ¶å¶ ðÅî ðòÅñ ¨ mythology Bhagat Prahlaad is from Satyug and SGGS 464 Ram Chand later from "Treta Yug". Hence Guru (O Nanak, the Lord is fearless and form- Sahib refers to Ram, Waheguru, here not Ramless; myriads of others, like Rama, are mere Chand, king of Ayodhya. Ram Chand ofdust before Him.) Ayodhya didnt exist for Bhagat Prahlaad} ð¯òË ðÅî° ÇéÕÅñÅ íÇÂÁÅ ¨ ðîå ðÅî° Ãí ðÇÔú ÃîÅÇ ¨1¨ ÃÆåÅ ñÖîä° ÇòÛ°Çó ×ÇÂÁÅ ¨ SGGS 865 SGGS 963 (The Lord is ever-present, all-pervading.) (Rama wept when he was sent into exile, Ram here is ramya hoya, the one who is presentand separated from Sita and Lakhshman.) everywhere.)êźⶠå°îðÅ ðÅîÚ§ç° Ã¯ íÆ ÁÅòå° ç¶ÇÖÁÅ æÅ ¨ ì¯ñÔ° íÂÆÁÅ Ãç ðÅî ðÅî°ðÅòé ö å Æ Ãðìð Ô¯ Â Æ Øð ÕÆ Ü¯ Ç Â ×òÅÂÆ æÆ ¨3¨ ðÅî° ðÇò ðÇÔÁÅ Ãðì׶ ¨ SGGS 874 SGGS 1202 (O Pandit, I saw your Raam Chand com- (O my Siblings, chant the Name of theing too, he lost his wife, fighting a war against Lord, Raam, Raam, Raam, forever. He is All-Raawan.) pervading everywhere. ) Á§ è ° ñ Ë çÔÇÃÇð î± § â ° ÕàÅÇÂÁÅ ðÅòä° Ü°Ç× Ü°Ç× çÅåÅ êzí° ðÅî° ÔîÅðÅ ¨ îÅÇð ÇÕÁÅ òâÅ íÇÂÁÅ ¨1¨ SGGS 228 SGGS 350 (In each and every age, the Great Giver (The blind, ten-headed Raavan had his is my Lord God.) but Ram of Hindus isheads cut off, but what greatness was obtained confined to only one yug: Treta.by killing him?) Sikhs denounce Ram of Ayodhya every (9)
 12. 12. gzikph ;[wB wkf;e iBtoh 2013day in Rehraas Sahib while reciting God & Goddesses but under some context. TðÅî ðÔÆî ê°ðÅé Õ°ðÅé Áé¶Õ One should first go through the whole shabad ÕÔ˺ îå Â¶Õ é îÅéï¯ ¨T to understand the context and just not conclude (I do not follow the religious ways, that Guru Sahib is endorsing those devi andpreached by various religions believing in Ram, devtas. Nowadays many Sikh ladies observeMohammad, Puran or Quran.) Infact Ram of Karva Chauth fasting, here is what GurbaniAyodhya (diwali wala) is not mentioned more declares about this ritualthan 11 times in Guru Granth Sahib. Rest all ÕìÆð ÔÇð ÕÅ ÇÃîðé° ÛÅÇâreferences are for Waheguru/ Akal Purakh. This ÕË ÁÔ¯ÂÆ ðÅÖË éÅÇð ¨Ram (Waheguru) is explained in mool mantar ×çÔÆ Ô¯Ç ÕË ÁÀ°åðË íÅð°as: ÃÔË îé ÚÅÇð ¨108¨ ý ÃÇå éÅî° ÕðåÅ ê°ðÖ° ÇéðíÀ° ÇéðòËð° (Kabeer, the woman who gives up ÁÕÅñ î±ðÇå ÁܱéÆ ÃËí§ ×°ð êzÃÅÇç ¨ meditation on the Lord, and observes the ritual (One Universal Creator God. The Name fast of Ahoi, shall be reincarnated as a femaleIs Truth. Creative Being Personified. No Fear. donkey and carry heavy burdens)No Hatred. Image Of The Undying, Beyond Gayatri mantar is denounced by BhagatBirth, Self-Existent. By Gurus Grace) Naamdev ji The Ram of Ayodhya doesnt qualify any êÅºâ¶ å° î ðÆ ×ÅÇÂåz Æ ñ¯ è ¶of the above characteristics. He wasnt beyond ÕÅ Ö¶å° ÖÅåÆ æÆ ¨birth and death. ñË ÕÇð á¶×Å à×ðÆ å¯ðÆ Dashrath, the king of Ayodhya, very fondly ñź×å ñź×å ÜÅåÆ æÆ ¨named his eldest son "Ram": the prevalent (O Pandit, O religious scholar, yourname of GOD those days. Its just like some Gayatri was grazing in the fields. Taking a stick,people have names like: Nanak Singh, Gobind the farmer broke its leg, and now it walks withSingh, Ram Gopal Verma, Hari Singh, etc, etc. a limp. ||) Gurbani declares Ram, Krishna, etc. only Conclusion is that Diwali is not a Sikhas kings of their times whom people started celebration and cant be observed in Gurdwaraworshiping as avatars of God. Sahibs. One may join their Hindu friends inÜ° × Ô Ü° × Ô Õ¶ ðÅܶ Õƶ ×ÅòÇÔ ÕÇð ÁòåÅðÆ ¨ Diwali celebrations on their own volition but to SGGS 422 justify it as Sikhi thing is blasphemous. (They are kings of different ages, who are ;kGko L :z r f;Z y bhvosung of as Gods Incarnations) Gurbani has reference of every so called gq / F e L ;0 :;tho f;z x ;kjBh MANY MANY CONGRATULATIONS ON Guru Govind Singh Birthday & New Year 2013 T Tech Air Engineers AE FOR HEATING, VENTILATION & AIR CONDITIONING VOLTAS APPROVED SYSTEM SOLUTION PROVIDER H.O. : 86-A, Bahadur Khera Singar Nagar, Lucknow 226005 Karamjeet Singh Cell. : 94150-20912 E-mail : techairengineers@yahoo.co.in Prop. (10)
 13. 13. gzikph ;[wB wkf;e iBtoh 2013 nwo Fjhd pkpk dhg f;z x ih ;L i;ftzdo f;zx f;Zyh s/ fdqVsk Bkb gfjok d/d/ Fjhd jD tkb/ I dhg f;zx ih ~ @r[o{ eh eKFh# dwdwk ;kfjp d/ n;EkBwjkB ;{ophoK ftZuI pkpk dhg f;zx ih, fiBQK ~ @Fjhd# Bkw dh ;/tk ;zGkb ns/ r[opkDh gVQB-gVQkTD s/ fbytkT[DBkb ;fsekfonk ns/ ikfDnk iKdk j? dk iBw 26 iBtoh dh ;/tk bJh fB:s eo rJ/ ;B. pkpk dhg f;zx ih B/ fJj1682 ~ wksk ihT[Dh ih dh e[ZyI fgsk Grsk ih d/ rqfj ;/tk pj[s FoXk ns/ gqw ;fjs fBGkJh. nkg ][d r[opkDh /fty/ jfJnk. wksk-fgsk B/ pkbe dk Bkw @dhgk# oZfynk. d/ nfGnkFh ns/ o;hJ/ jD eoe/ ftF/F fdbu;gh BkbEVQh ;[os ;zGkbD sI pknd fJj B"itkB nt;Ek ftu fJj ekoi eod/ ns/ ;EkBe ;zrsK ~ f;Zyh sI ikD{ftuofdnK pkbe @dhgk# ;fsr[oK d/ gktB n;EkB ;qh eotkT[d/ ;B. fJ; ;w/I d"okB jh pkpk ih B/ ;qh r[o{ rqE I znBzdg[o ;kfjp fty/ d;w gksFkj ;qh r[o{ rfpzd f;zx ih ;kfjp ih dhnK uko phVK dk nkgD/ jZEhI T[skok ehsk ;h.d/ gktB uoBK ftu ik jk}o jfJnk. fJE/ jh ;fsr[oK d/ fejk iKdk j? fe GkJh wBh f;zx ih dh Fjkds sI fgZSI pkpkgftZso eo-ewbK okjhI B"itkB @dhg/# B/ nzfwqs dh dks dhg f;zx ih jh tZv/ f;Zy ftdtkB ;B.gqkgs ehsh. nzfwqs dh dks gqkgs eoB sI pknd nkg ih 17thI ;dh ftu ;w[uk ykb;k gzE izrbK s/ gjkVK Zdk Bkw @dhg f;zx# oZfynk frnk. nkg ih B/ ;qh nBzdg[o ftZuI pkjo nk e/ fJe ;zrfms o{g ftu fJeZso jfJnk.;kfjp nzdo ofjzfdnk GkJh wBh f;zx ih dh d/y-o/y j/m ykb;k gzE dhnK ;w[uhnK iE/pdhnK ~ fJeZso eoe/ 12 Z zgftZso Xkofwe rqEK s/ r[opkDh dk v{xk nfXn?B ehsk. z z fw;bK nzdo tzfvnk frnk fi; d/ 12 w[Zy iE/dko Ekg/nkg jw/FK gktB pkDh d/ gkm, GiB-pzdrh ftu w;s ofjzd/ rJ/. fJBQK fw;bK ftZuI fJe fw;b dk BK ;h @Fjhd;B. nkg ;oho d/ ;[vb ns/ fdqVQ fJokd/ tkb/ GiBhe ns/ " fw;b#. pkpk dhg f;zx ih fJ; @Fjhd fw;b# d/ w[y iZE/ ZXkofwe fposh tkb/ g[oF ;B. dko ;B. fJ; ;dh nzdo Gkos ~ ftd/Fh jwbktkoK B/ ]{p 20-22 ;kb dh T[wo ftu jh pkpk dhg f;zx fJe b[ZfNnk s/ fJEI dhnK pj{-p/NhnK dh fJZ}s ~ fwZNh ftuf;nkD/ ftdtkB s/ ;{opho ;?fBe pD rJ/. fJe gk;/ sK ofbnk. fJ; ;w/I fw;bK d/ iE/dkoK B/ fwb e/ fJBQK nrkBnkg f;Zy ;zrs nzdo gktB r[opkDh dk frnkB eotkT[d/ I XkVthnK dk w[ekpbk eoBk F[o{ ehsk fi; Bkb Gkos dkns/ r[o{ ih d/ nkd/F nB[;ko yzv-pkN/ dk nzfwqs Sek e/ / b[ZfNnk pj[-ehwsh wkb-n;pkp tkg; fdtkfJnk iKdkf;ZyK ftu BtK Xkofwe iF God/ ;B, d{;o/ gk;/ nkg f;zx fojk. f;Zyh gozgok dk fJe nfBZyVtK s/ ;otsw gZy j?;{ofwnK d/ iE/ fsnko eoe/ bV ;w/I w?dkB-J/-izr ftu fe fe;/ w}b{w s/ rohp dh oZfynk eoBk ns/ nfBnKik e/ i?eko/ p[bkT[Id/ ;B. d;w gksFkj ;qh r[o{ rfpzd fto[X vN e/ gfjok d/Dk. T[; ;w/I f;Zy gzE B/ f;Zyh dh fJ; Zf;zx ;qh nBzdg[o ;kfjp ~ SZvD T[gozs tZy-tZy n;EkBK wjkB gozgok T[go pk]{ph nwb eofdnK gfjok fdZsk ns/ Zokjh j[d/ jJ/ gktB n;EkB dwdwk ;kfjp, sbtzvh ;kp, z w[|b s/ nrkB XkVthnK ~ gSkfVnk.f}bQk pfmzvk fty/ gj[u. fJ; gktB n;EkB s/ pkpk dhg z / nfjwd Fkj d[okBh i f;ZyK d/ ;]s fto[X ;h ns/ Zf;zx ih r[o{ gksFkj ih d/ uoBK ftu jk}o jJ. nkg ih / f;ZyK ~ ]sw eoB T[s/ s[fbnk jfJnk ;h, nkgD/ 1757 JhL ZfJe wjkB ehosBhJ/ s/ tXhnk fbykoh th ;B. d/ fjzd;skB d/ jwb/ t/b/ fdZbh iKdk jfJnk e[M d/o bJh [ idI ;qh r[o{ rfpzd f;zx ih B/ nkfd phV dh bkj"o mfjfonk. T[; B/ nzfwqs;o Ffjo ~ b[ZfNnk ns/fsnkoh dk ezw w[V e/ nkozG ehsk sK T[; ;w/I pkpk dhg Ffjo dhnK fJwkosK ~ Ykfjnk. fJ; jwb/ ;w/I nzfwqs;of;zx ih d;w gksFkj ih d/ j[ew nB[;ko fbykoh dk ezw Ffjo d/ fJBukoi ijkB ykB d[nkok ;qh dopko ;kfjpeod/ oj/. r[o{ gksFkj ih idI dZyD tZb rJ/ sK pkpk ih dh p/ndph eoB, gftZso ;oto ~ g{o d/D dh ]po (11)
 14. 14. gzikph ;[wB wkf;e iBtoh 2013idI pkpk dhg f;zx ih ~ ;qh dwdwk ;kfjp, sbtzvh ;kp ns/ ;Zuyzv ;qh jfowzdo ;kfjp dh goeowK se ik gj[u/ zd/ n;EkB #s/ g[ih sK nkg d/ fdb #s/ n;fj ;ZN tZih, nkg Z . fJEI se nZgVfdnK pkpk ih B/ eJh gmkD s/ nrkBih B/ ;qh dopko ;kfjp ih dh gftZssk Gzr eoB tkfbnK q wko w[ekJ/ ;B. fJ; soQK fJ; xw;kB dh izr nzdoBkb NZeo b?D dk c?;bk eo fbnk. nk;-gk; d/ BroK nrkB ioB?bK d/ wko/ ikD Bkb nrkBh c"i d/ j";b/s/ fNekfDnK #s/ fJsbkj fdZsh rJh. tZy-tZy BroK sI N[N rJ/ s/ pkpk dhg f;zx ih ;Zuyzv ;qh jfowzdo ;kfjp ZnDfrDs f;zx pkpk ih dh nrtkJh ftu gktB Xow dh goeowK nzdo gj[zu e/ Fjhdh gqkgs eo rJ/. ;zBn;EkB dh oZfynk bJh jk}o jJ. fJ; soQK db ykb;k / 1757 JhL ~ ;Zuyzv ;qh jfowzdo ;kfjp dh oZfynk fjsdh frDsh nDfrDs j rJh. fpnk; dfonk gko eoe/ Fjhd jJ/ f;zxK dh :kd ftu r[od[nkok wzih ;kfjp dhtkBf;z x K dk iZ E k wkM/ d/ fJbke/ nz d o dkyb j f Jnk. jkb B/V/ fJe EVQ/ T[go fBFkB ;kfjp M[bkfJnk jfJnk j?. ZsoBskoB ;kfjp d/ gktB n;EkB fty/ gj[u e/ f;zxK d/ z T[; EVQ/ T[go e[M f;zxK d/ Bkw j/m fby/ nB[;ko fby/ jJ/ Z;ko/ ;w{j B/ nodk; p/Bsh ehsh. fJ; Ffjo sI pkjo nk jB Le/ pkpk dhg f;zx ih B/ fJe beho fyZuh ns/ fejk fe i 1- pkpk dhg f;zx ih Fjhd j?Zv iE/dkoFjhdh gkT[D bJh fsnko j?, T[j fJ; beho ~ gko 2- pkpk pbtzs f;zx ih Fjhd iE/dkoeo/, fijVk Fjhd BjhI jDk ukj[zdk T[j tkg; ufbnk 3- pkpk jhok f;zx ih Fjhd iE/dkoikt/. ;ko/ f;zx i?eko/ rikT[Id/ jJ/ beho gko eoe/ 4- pkpk rzvk f;zx ih Fjhd iE/dkonzfwqs;o tZb tXD bZr. / 5- pkpk bfjDk f;zx ih Fjhd iE/dko fJXo ijkB ykB ~ th ;{jhJ/ okjhI gsk bZr frnk 6- pkpk oD f;zx ih Fjhd iE/dkofe f;Zy T[BKQ T[go jwbk eoB bJh nk oj/ jB. fJj ]po Z 7- pkpk r[gkb f;zx ih Fjhd iE/dko;[D e/ ijkB ykB B/ nkgD/ ;jkfJe nskJh ykB ~ f;ZyK 8- pkpk Gkr f;zx ih Fjhd iE/dkoT[s/ jwbk eoB d/ nkd/F fdZs. ijkB ykB nkg xV ;tko Z / 9- pkpk ;ZiD f;zx ih Fjhd iE/dkoc"i Bkb b? e/ nzfwqs;o Ffjo sI pkjo rjbtV d/ ;EkB 10- pkpk pjkdo f;zx ih Fjhd iE/dko#s/ gj[zu frnk, fiZE/ f;zxK s/ nrkBK dh NZeo jJh. fJ; soQK pkpk dhg f;zx ih ns/ T[BKQ d/ ;kEh f;zx ;Zuyzv ;qh jfowzdo ;kfjp dh p/ndph dk }kbwK sI pdbknrkB f;zxK dk Nkeok Bk eo ;e/. f;zxK d/ nZr/ bZr b?Id/ jJ/ ns/ Xow s/ e"w dh FkB pdb/ nkgDhnK ikBKe/ w?dkBI GZi fBeb/. fJsB/ ~ ijkB ykB dk ;jkfJe e[opkB eo rJ/.nskJh ykB nkgDh Gkoh c"i b? e/ nk frnk, fi; Bkb pkpk dhg f;zx ih dk Fjhdh n;EkB r[od[nkokw?dkB-J/-izr dh o{g-o/yk pdb rJh. fJ; xw;kB dh izr okw;o ;kfjp d/ B/V/ j?, fiZE/ nZiebQ @r[od[nkok Fjhdnzdo f;ZyK dk ikBh B[e;kB jDk F[o{ j frnk. f;zx fJe- rzi pkpk dhg f;zx ih# ;[Ff Gs j?. ;qh jfowzdo ;kfjp dhnKfJe eoe/ Fjhd jD bZr. fJ; :[X ftu j"bh-j"bh f;zx / Z goeowK ftu fiZE/ pkpk ih B/ ;h; G/N ehsk ;h, T[E/ thnrkBK ~ XZed/-XZed/ nzfwqs;o Ffjo d/ pkjotko gktB r[od[nkok ;kfjp ;[GkfJwkB j?. pkpk dhg f;zx ihukNhftzv dotki/ d/ B/V/ r[od[nkok okw;o ;kfjp d/ B/V/ dk T[j d-Xkok yzvk ;qh nekb s]s ;kfjp d/ F;soK ftug[Zi rJ/. pkpk dhg f;zx ih 8 ;/o eZu/ dk d-Xkok yzvk ;zGkb e/ oZfynk frnk, fi; d/ jo o} Fkw ~ ;zrsK ~yVekT[d/ t?ohnK ~ ;dk dh BhId ;[nkT[d/ jJ/ nZr/ tXd/ I I doFB eotkJ/ iKd/ jB.ik oj/ ;B. T[j ;]s i]wh j rJ/ ;B. nrkB d[FwD Xow gq s h nkgk e[ o pkB eoB tkb/ wjkBdk fJe ewKvo nwkB ykB nZr/ tfXnk s/ pkpk ih #s/ tko Fjhd pkpk dhg f;zx ih dh Fjkds f;Zy gzE nzdoeoB bZrk. nZrI pkpk ih B/ th tko ehsk. fJ; ;KM/ tko r[o{-xo dh j ojh p/ndph ~ oeD bJh fdZsh rJhftu pkpk ih B/ T[; w[|b ewKvo ~ sK EK #s/ jh ]sw eo fJe wjkB Fjkds j? , fijVh ;k~ ;kfonK ~ ;kv/fdZsk go Bkb jh fJBQK dh X"D T[s/ fJe xkse xkT[ bZrk, Z gktB Xow n;EkBK dh fdZ y ns/ ofjs wo:kdk ~fi; Bkb pkpk ih dk ;h; fJe gk;/ T[bo frnk. pkpk ih ekfJw s/ poeoko oZyD bJh T[dI sI j[D se gq/oBknkgD/ gftZso ;h; ~ jZE dk ;jkok fdzd/ jJ/ bVd/ rJ/ eodh nk ojh j? ns/ eodh jh oj/ r h. (12)
 15. 15. gzikph ;[wB wkf;e iBtoh 2013 ;qh r[o{ rqzE ;kfjp HHHHHHHHHH3 nihs f;zx, byBT tDikok L ;qh r[o{ rqE ;kfjp ftu ig[, ;do, z d/ g;ko/ Bkb rq ; s jB ns/ ed/ T[ ; gowfgsk;g[oy f;ob/yK sI T[gozs tzDikok f;ob/y j/m pkDh gowkswk, fi; d/ n;hI ;ko/ nzF jK dk ed/ F[eokBkT[ukoD ehsh rJh j?. fJj pkDh uEh gksFkjh ;kfjp BjhI ehsk ed/ :kd BjhI ehsk, r[od/t cowKT[d/ jB;qh r[o{ okw dk; ih dh ouBk j? ns/ ;qh okr ftu i wkfJnk fus bkfJd/I, Sfv ub/ d[y[ jfJ..rkfJB ehsh rJh j? i fe ;qh r[o{ rqE ;kfjp d/ nzr z r[o{ pyfFF Bkb idI fifrnk;{ wkfJnk wj dh81-82 TZ[s/ ;[GkfJwkB j?. tDikok Fpd tzDi s geV sI T[go T[m iKdk j? sK T[;~ ;opftnkge gqG{pfDnk. tDi sI Gkt tkgko j?. fJ; ouBk ftu r[od/ dh gq;Bzsk gqkgs j ikdh j?.t wB[y dk fJ; d[fBnk ftu nkT[Dk fJe tDiko/ dh jfoi;[ tyo b? ub, Fj[ d/y? gfsnkJ/.soK fenk; eod/ jB fijVK fJ; ;z;ko ftu nkgD/ eojb/ L- nrbk f;o b/y j? eojb/ fJj ouBk th;wkB, nkgDhnK t;s{nK ~ t/uD dhnK efFFk eodk ;qh r[o{ okw dk; ih dh j? ns/ ;qh r[o{ rqE ;kfjp d/ zj? fJ;/ soK iht ~, wB[y ~ nkgDk ihtB nkgDh nze 234 s/ ;[Ff Gs j?. eojb/ fJe bzp/ rhs j[d/ jB zofjDh pfjDh ns/ nkgDk tshok T[; tDiko/ (r[ow[y) fiBK ~ ekcb/ d/ o{g ftu T{mK s/ n;tko tkgkoh, Fkwkdh soK xDBk ukjhdk j?. t/b/ nkgD/ ne/tK, ns/ ;ko/ fdB dk Ee/tk T[skoB XzB-XzB tDi tgkohnk, bJh rkT[Id/ ;B. fJBK rhsK ftu T[BK d/ xoK dk, fiB tyo bfXnkVk jfo okf;.. gfotkoK dk fieo j{dk j? ns/ nkw so s/ T{m dk ;p z I i/ ;u dk tgkoh pD e/, ;u dk tkgko eoe/ sI nrbk n;tko, bzph j/e b? e/ eojb/ dk rhs F[o{ Iiht fJEI s[ork sk gowkswk d/ o;s/ dhnk ;p GqKshnk / eodk j? ns/ fgS/ dk ekcbk T[jh ;soK w[V e/ pbdkysw j ikDrhnK, fizdrh fJe y/Vk pD ikJ/rh. j?, :kBh j[ekoK fijk Godk j? fi;d/ Bkb Ee/tK xNdk wB gq h s brh fsBK r[ o w[ y K, j? ns/ u/szsk nkTI[dh j?. jfo Bkw fizBk ojokf;. eojb/ gq;r j/m, r[od/t ;k~, d[Bhnkth brK z ojokf; - Fpd dk noE jh okj dh g{zih ~ ;/X pyFd/ jB fe fit/ tZv/ tZv/ tgkohnk dk eJh(okf;) j?. r[opkDh ftu nB/eK ;EkBK s/ c[owkfJnk fJe fNekDk BjhI T[j EK go EK x[wd/ fcod/ nkgDhfrnk j? ;p e[M fpB;Bjko j? go jfoBkw jh nzsw fizdrh p;o eo b?d/ jB fJ;/ soK wB[y idI gowkswk I;zw/ nfpBkFh o{g ftu iht dh okf;, g{zih pDdh j?. d/ r[Dk dk XkoBh BjhI pDdk, nkgD/ wB fgS/ br e/ ubfdnk Bkb jfo ub;h, fJXo T[Xo GNedk j? :kBh T[;dk id fJe fNekDk jfo nzs/ bJ/ SvkfJ. BjhI pDdk sK T[j nktkrtB ftu T[bM iKT[dk j? ;u/ wkor ubfdnk, ns/ r[of;yK dk ihtB feT[fe wB dh uzub fposh T[;~ T[;/ soK T[bMkJhihT[D tkb/ fijV/ T[BQK nkbfee r[Dk d/ XkoBh jz[d/ oydh j? fit/ tgkoh EV/ fij/ bkG fgS/ jo nr/ sI nr/jB, T[j T[; ;cb tDiko/, f;nkD/ tgkoh d/ fBnkJh tXdk ikT[IdK j?.Bkw XzB d/ tgkoh pD ikd/I jB, Bkw XB jh yNd/ jB fJ; ouBk sI ;gFN j? fe fizdrh bkbu BjhIT[jhI T[BK dh okf;gz{ih jz[dh j?. j? fizdrh @@wB s{z ifs ;o{g j?, nkgDk w{b gSkD## j? jfo r[o ;oDkJh gkJhn?, tDikfonk fwsqk ns/ fi; B/ nkgDk w{b gSkD fbnk T[;dk nktkrtB tvGkfr gokgs jfJ. fwN frnk. fJSktK T[s/ ekp{ gkT[Dk ns/ gowkswk d{i/ gk;/ d[Bhnkth, beKJh fi; ~ wkfJnk ftD Bkb fJe ;[osk jh fidzrh dk n;b ;u j?.dzsk d/ ykJh ik ojh j?, fijV/ nkgD/ ufrod/ wkfJnk HHHHHHH(ubdk) (13)
 16. 16. gzikph ;[wB wkf;e iBtoh 2013 10 rZbK fiBQK sI gsk brdk j? fe n;h w{oy be jK ! i;fN; wkoezv/ ekNi{-;kpek ii ;[gohw eoN (nB[tkde L phHn?;H s"o) fjzd[;skB d/ 90 h;dh beK dh ;u |?o-ftfrnkBe j? HHHHHHHHHHHHHHHHHH sZE fJjh d;d/ jB- ;[ g q h w e o N d/ iZ i K B/ fJe wekB ~ @Bfj;# efj e/ T[ ; ftu ofjD I BKj eo fdsh.- jkJh e o N d/ uh i;fN; ns/ eJh t}ho, @F[ G xVh# nkT[ D se ;j[ z BjhI u[ e d/ .- skfwb tehb @okj{ ekb# d" o kB ndkbs ftu e/ ; pko/ pfj; th BjhI eod/ . fJzvhnB n?e;gq?; ftu w/ok b/y @@90 h;dh## 4 d{i,/ pj[s/ t}ho s/ eJh jkJh eoNK d/ uh i;fN;ngqb d/ nze ftu Sfgnk sK w?~ @tkb ;NohN ioBb# d/ th, ;j[z uZeD bJh @F[G xVh# dh fJzs}ko eod/ t/y/ rJ/ ? [fdZbh d/ gZsoeko dk B nkfJnk fe w?I fe; nkXko s/ fJj jB feT[fI e nfijk eoB bJh T[BKQ d/ isFhnK B/ fejk jzdk [efj fdsk j? fe 90 h;dh Gkosh w{oy jB s/ w?I fJj nzeV/ j?.feEI bJ/ jB. w?I T[j~ df;nk fe fJj eJh rfDs (fj;kp shi/, ;[ghq w eoN d/ iZiK ~ ;[ghq w eoN iZiK d/ eN/feskp) d/ nzeV/ BjhI jB. w/ok wsbp fJjh ;h fe ftuI xo nbkN ehs/ iKd/ jB. fJBQK xoK ftu fJefjzd;skBhnK dh pj[frDsh w{oyK dh j?. fJ; bJh T[BKQ ;h-7, s[|be b/B ;h. wzd/ GkrhI, fJ; wekB ftu ofjD [(w{oyK) dh frDsh 85 h;dh th j ;edh j? s/ 95 h;dh tkb/ e[ZM iZiK Bkb wkVhnK xNBktK tkgo rJhnK fi;th. j/mK fds/ sZEk tb B}o wko L- wroI fe;/ th iZi B/ fJj wekB b?D sI BKj eo fdsh feT[fI e fJj, skfwb be, Gkso d/ pV/ ekpb ns/ }jhB T[j wzBD bZr gJ/ ;B fe wekB j? Jh @Bfj;#. n]ho, uhbe jB. eJh y/soK ftu, T[BKQ B/ tZvhnK gqkgshnK eo e/ i;fN; nk fJzvhnK ~ ;pzXs wfjew/ d/ nfXekoh ~ fbyDkngD/ T[s/ ]o eoB dk ekoB fdsk j? fit/ ftfrnkBe fgnk fe T[; wekB ~ iZiK d/ eN/ ftuI eZY fdsk ikJ/. fJjyi, rfDs, nkJh Nh, dtkJhnK nkfd ftZu, nwohek ns/ j[ew wzB fbnk frnk s/ iZiK d/ eN/ ftu, eJh jo wekB:{og dhnK eJh :{Bhtof;NhnK s/ fJz;NhfuT[NK ftu ;kfJz; d/ fdsk frnk.ns/ rfDs d/ ftGkr, skfwb gq?;oK Bkb Go/ gJ/ jB. uE,/ e[M ;kb gfjbK, whvhnk ftu fJj X[wk fdsk Z fJ; d/ pkti{d, skfwb be, fjzd;skB d/ ;ZG sI tZX frnk (ns/ whvhnK, nzX-ftFtk; ?bkT[D ftu ;ZG sI [tfjwK-wko/ be th jB. fJj rZb pVh nihp bZrrh go f}nkdk ;orow fjZ;k gkT[dk j?) fe rD/F dh w{osh d[X / I Zj? fpbe[b ;Zu ns/ fJ; sI gsk brd? fe ftfrnkBe ns/ ghD bZr gJh j?. Gkos d/ eJh FfjoK ftu tZvhnK GhVk|?o-ftfrnkBe ftuko, fJe f;o ftu jh fJeZm/ gb ;ed/ dk iwxNk bZr frnk i rD/F dh w{osh ~ d[X fgnkT[DkjB. idI w?I Btzpo 2004 ftu, wdok; jkJh eoN d/ uh ukj[dhnK ;B. fJ;/ soQK e[M ;kb gfjbK, fJe @uwsekoh z Zi;fN; tiI ;j[z uZeD bJh fuB/Jh (wdok;) g[ik sK w?~ ugksh# (oNh) bZGD dk n?bkB eo fdsk frnk ;h. nf}j/ [ Zfejk frnk fe w?I @okj{ekb# d/ ;w/I d"okB ;j[z Bk u[eK. w?I eJh @uwseko# fJ; d/F ftu j[d/ ofjzd/ jB s/ pj[s/ be Z zg[fSnk fe fJj okj{ekbw eh pbk j[zdh j? < w?~ df;nk fJBQK ~ ;Zu jh ;wMd/ jB.frnk fe ifsF ftfrnkB nB[;ko, fJj pVk wBj{; ;wK gzitK, fJj @fJe pkfpnK Bkb pZMk jfJnk# ;wkij[zdk j?. @okj{ekbw# fBoh petk; j? (;kok ifsF jh j?. }ok frDsh sK eo pkfpnK dh s/ T[BQK d/ p/nzspetk; j?) go 90 h;dh sI tZX skwb, fJ; ftu :ehB FoXkb{nK dh s/ fco T[; ikfJdkd dh i T[BKQ B/ fJeZsooyd/ jB. fJe fw;kb d/Dh jt/ sK, ;[gqhw eoN ftu, ehsh jJh j?. fJe Bt/I pkp/ dk efjDk j? fe fFt ih tKr,dZyDh Gkos d/ fJe pV/ gqf;ZX tehb B/ w?~ df;nk fe T[; T[; dk th shik B/so y[fbQnK jfJnk j?. fJj ]po fJed/ skfwb w[nZeb T[; ~ efjzd/ ofjzd/ jB fe T[BQK dk tZv/ nzro/}h n]pko ftu (18 ngqb ~) Sgh ;h fe T[; B/ ?e/; @okj{ekbw# (okj{-ekb) ftu Bk F[o{ ehsk ikJ/. okJ/go ftu beK ~ fejk ;h fe ngD/ efbnkD bJh, xoK [ (14)
 17. 17. gzikph ;[wB wkf;e iBtoh 2013ftu @fFtfbzr# BjhI oyD/ ukjhd/ ;rI fJj wzdoK ftu oZy dk fBih ihtB, ?FB Fn (ne;o nZX-BzrhnK bZsKfds/ ikD/ ukjhd/ jB. T[jB/ beK ~ fJj ;bkj th fdsh tkbhnK n"osK) feqeN (i nkw beK bJh nhw dk ezw /fe T[j ngDhnK ;wZf;nktK d/ jZb bJh yho ykD, ;w;/ eodh j?) ns/ fpBK FZe-- ifsF. fJ;/ bJh ifsF d/ykD s/ rbrZg/ ykD ns/ T[; d/ FoXkb{nK B/ fJj ;kok e[M Z uwseko fdB oks ftykJ/ iKd/ jB skfe tX/o/ be u?BbgqtkB th eo fbnk s/ T[BKQ B/ fJ; soQK dhnK rZbK efjD Bkb i[VB s/ NhHnkoHghH o/fNzr tZX ikJ/.tkb/ pkp/ ~ p/ns wkfJnk dkB tiI d/ fdsh j?. z B"tK, pj[s/ fjzd{ th foe{ jB s/ pj[s/ w[;bwkB th S/tK, id w?I nbkjkpkd jkJh eoN ftu ps"o iZi foe{ jh jB. fit/I w?I eJh tko fejk j?, 1857 sI gfjbK,ezw eo fojk ;h sK n?bkB jfJnk fe skfwbBkv{ ftu fe;/ T[j foe{ BjhI ;B. 1857 sI gfjbK, fjzd{ Jhd wBkT[d/ ;B IB/ gkDh ~ gNo"b ftu spdhb eoB dk Yzr bZG fbnk j?. s/ w[;bwkB jbh s/ dhtkbh ftu Fkwb j[d/ ;B. w[;fbw zw/o/ ;kEh iZiK ftuI jh eJh efjD bZr gJ/ fe j[D gNo"b j[ewokB, fijk fe Btkp ntX s/ Nhg{ ;[bskB, fjzd{ wzdoK;;sk fwb ;fenk eo/rk. w?I T[BQK ~ fejk fe fJj fBok ~ dkB d/d/ j[d/ ;B s/ okwbhbk eotkfJnk eod/ ;B. 1857 I zgyzv j? feT[Ife ;kfJz; dk fJj fB:w j? fe jo uh}, dh p|kts ~ dpk d/D wro jh, nzro/} fJ; Bshi/ s/ g[i/ Zf}nkdk Fesh tkb/ yzv sI xZN Fesh tkb/ yzv tb d"Vdh fe fjzd;skB T[s/ oki eoB dk tXhnK sohek fJjh ;h fe [j? ns/ gkDh, xZN Fesh tkb/ gZXo dh uh} j?. gkDh fJBQK ~ nkg; ftu tzv s/ oki eo. fJ; soQK fJe ;uhdon;b, ;Vh jJh jkJhvoiB jh j? s/ fJj ;tkj tork ;wMh Bhsh xV bJh rJh fe fjzdnK s/ w[;bwkBK ftueko {jh j?. s[;h bZeV ~ ;kV e/ T[; dh ;tkj pDk ;ed/ j go Bos g?dk eo fdT[. ;ko/ foe{ dzr,/ 1857 sI pknd jhs[;h ;tkj sI bZeV fet/I pDk ;ed/ j < wro,I (gkDh sI F[o{ jJ. nzro/} fvgNh efwFBo, b[et/I Yzr Bkb ;EkBe /gNo"b fsnko eoB tkbk) T[j gyzv Bzrk th j frnk. gzvs ih ~ p[bk b?dk, T[; ~ g?;k d/dk s/ T[; ~ efjzdk fe I I ;stK, Fkdh bJh to ns/ ezfBnk u[DB sI gfjbK, w[;bwkBK fto[X Gzvh gquko F[o{ eo fdT[. fco T[j r[gspj[s/ wkg/, isFhnK dh ;bkj b?d/ jB ns/ i/ d[jK dhnK I o{g ftu jh ;EkBe w"bth ~ th p[bk b?Idk, g?;/ d/dk s/@ezvbhnK# fwbdhnK jB, sK jh ftnkj pko/ jK ehsh iKdh [ efjzdk fe fjzdnK fto[X gquko F[o{ eo fdT[. fJj }fjo, {j?. ftukoh @wzrbhe# e[Vh ~, fpBK fe;/ B[e; d/, oZd eo pV/ ftT[spZX Yzr Bkb, ;kb do ;kb id se fe n]ho, Ifdsk iKdk j?. fjzd[;skB dh tzv Bk j rJh. nZi th pV/ FeshFkbh nmtK, jo o}, tZvh frDsh ftu Nhth u?Bb, ifsF ;tkoEh be, foe{ Bos ~ jtk d/ oj/ jB.ns/ eJh gqeko d/ nzX-ftFtk;K ~ ;ik ;tko e/ g/F eod/ ;Zu fJjh j? fe ;kohnK jh e"whnsK d/ 99 h;dhjB. pokvek;N n?vhNoK dh n?;;hJ/FB B/ n?bkB ehsk be uzr/ jB go ;kv/ nzdoI foekgq;sh dk ehVk wkoBfe T[j fJ; ;ZG ~ S/sh jh pzd eo d/Dr/ go fet/I pzd eo bJh pj[s ;wK bZr ikJ/rk. nZi jkbs fJj j? fe idI thd/Dr/ < fJBQK ;z;EktK d/ pj[s/ w/po, eowukohnK #uI jB, I ed/ fes/ pzp cZN iKdk j? sK s[os jh e[ZM w[;bwkBu?BbK d/ wkbe BjhI. T[BKQ d/ sB]kj d/ fbkfnK dk Gko ftneshnK ns/ XfVnK T[s/ dF brkJ/ ikD brd/ jB.( i eJh tko d sI fszB eoV ;kbkBk d/ j[d/ jB), fJ; rZb z d;tK, ;wkie p[okJhnK fit/I fe gqtko d/ tekos/ fBoGo eodk j? fe fezB/ beK B/ T[BKQ d/ gqrokw t/y/ s/ ]kso esb, dki Bk fbnkT[D pdb/ esb, Go{D jfsnkfezB/ NhHnkoHghH Bzpo T[BKQ ~ fwb/. wkbeK ~ f;o w[Bkk nkfd fJ; t/b/ tZv/ gZXo s/ Gkos ftu c?bhnK jJhnK jB.ukjhdk j?. w[Bkk fJFfsjkoK T[s/ fBoGo eod? s/ w?I fJj ;kok e[ZM fJ; bJh BjhI efj fojk fefJ;fsjko, fJ; rZb s/ fBoGo eod/ jB fe fezB/ beK B/ GkoshnK d/ j";b/ gsB eoK ;rI fJ; bJh efj fojk jKgqrokw t/y/. skfe T[BQK ~ ][Fjkbh dk mhe okj d; ;eK. e/tb pdfe;wsh Bkb, wZX FqDh dk ;{M dk gZXo (u?BbK / ftfrnkBe ;u jh ;k~ T[; spkjh tbI puk ;edh j? fi;d/ gqrokw, pj[s eo e/ fJjh FqDh t/ydh j?) ni/ pj[s BhtK / tb n;h fBozso nZr/ tZX oj/ jK.j?. T[j i e[M t/yDk ukj[d/ jB, T[j j? fbwh j;shnK Z z (15)
 18. 18. gzikph ;[wB wkf;e iBtoh 2013 r[opkDh ;z e / s e" F -1 f;zx @gdw# ;0 fgnkok Unzeko L- Gkosh nfXnkswe Fpdktbh ftu T[r;B ;h i fe fpqFDhnK dk okik s/ ez; dk fgsk ;h. q ?gow;Zsk dk pXe ;G sI tX gqubs s/ gqkuhB Bkw wjKGkos ftu fJ;dk Bkw nkj[e th fbfynk j?.@Unzeko# j? t?fde ouBk ftu @Uw# Fpd s/ nkw d/te B/ nkgDh Xh d/teh, t;{d/t ~ ftnkjh fi; sItofsnk fwbdk j? go @Unzeko# Fpd gfjb/ gfjb ;qh feqFD ih B/ iBw fbnk. ; d/te feqFD ih dk BkBkT[gfBFdK ftu jh gqkgs j?. wKv{e T[gfBFd ftu fJ; ;h go T[rq;?B dh gqf;ZXh fJ; eoe/ j? fe fJ; B/dk ;to{g fJT[I fufsqnk frnk fe T[j G{s, GftFs s/ d/teh dh gkbDk XhnK tKr ehsh. fJj wEok dk okiktoswkB ftu ;dk j? s/ sq?ekbkshs nt;Ek ftu th pfDnk go ez; B/ nkgD/ ;j[o/ iok;zX dh wdd BkbUnzeko ofjzdk j?. ;z;feqs ftT[sgshekoK J/ekyoh eF fgsk ~ rZdh sI T[sko e/ e?d eo fdZsk s/ oki-GkrnB[;ko @Uw# d/ neko, T[eko s/ weko Gkr eod/ s/ nkg ;zGkb fbnk.fJBQK ~ pqjwk, ftFD{ wj/F ebg e/ T[ ~ ;op FeshnK id ;qh feqFB ih ~ fJ; nfsnkuko dk gskdk ;wk f;ZX ehsk j?, Gkt/I fJj ftnkeoD fdqFNh sI bZrk sK T[BQK nkgD/ wkw/ ez; ~ wko e/ w[V BkB/g{oh soQK mhe B th jt/, fco th fJj g[oksB noE T[rq;?B ~ f;zxk;B T[s/ fpmkfJnk feT[Ife fJj pVhfJj f;ZX eoB bJh ekch j? fe Unzeko ;ko/ ;z;ko dk jh Grsh GktBk tkbk s/ B/e g[oF ;h. fJ; xNBK tbw{b j?. ;ze/s eofdnK eZb GZN B/ fbfynk j? L- r[o{ BkBe ;kfjp B/ Gkosh gozgok ftu gqf;ZXh d[ n kg[ f o feq ; B w[ o kfo, ez ; [ feoskoE[ ehU..gqkgs fJ; ~ w[Y ftu oZy e/ fiE/ nzrheko ehsk j?, T[E/ Z T[rq;?D eT[ oki[, nG? Grsj iB dhU..Bkb jh e[M yk; ftF/FD-1, ;fs, Bkw eosk, g[oy, (;tJhJ/ wjb/ 1, gzBk 1390)fBoGT[, fBot?o, nekb w{ofs, ni{Bh s/ ;?G-iV e/ fJ; z T[i{ L noph b} @t[}# dk gzikph o{g T[i{ j?. {d/ ;o{g dh ftnkfynk ehsh j? fe T[j fJe j?, d BjhI, w[;bwkB fBwk} gVQB sI gfjbK fB:w nB[;ko jZE w{j zT[j ;fs j? n;fs BjhI T[j ;z;ko ~ eoB tkbk j?, Xdk j?, e[obh eodk s/ w;se T[s/ gkDh d/ fSZN/ wkodk IT[; dk eosk eJh BjhI, T[j ftnkge g[oy j?, fJe EK ns/ T[gozs pKjtK s/ g?o th ;kc eodk j?. fJ; ;kohofjD tkbk BjhI, T[j G?, dt?F, ekb, i{Bh d/ x/o/ sI feqnk ~ w[;bw ;zesktbh ftu @t[}{# fejk iKdk j?. /T[go j? ns/ ;[s/-gqekF j;sh j?. wwBK dk fynkb j? fe ni/jk eoB Bkb ngftsqsk d{o Unzeko Bkb fJj ftF/FD fJ; bJh iV/ rJ/ jz[dh s/ gftsqsk jk;b j[zdh j?. F/y cohd pzdrh dhjB feT[Ife r[o{ ;kfjp d/ }wkB/ gow ;Zsk dh j;sh go/oBk eod/ fbyd/ jB L-pko/ ;gZFNsk dh EK G[b/y/ tX/o/ ;B. fJ; eoe/ T[m[ cohdk T[i{ ;kfi.. ;[pj fBtki r[ikfo..7..;fsr[oK ig[ d/ w[Yb/ w{b wzsq ftu jh Unzeko dk ;o{g (;be cohd, gzBk 1381)fufsqs ehsk s/ do;kfJnk fJj j? fe T[j gow ;Zsk gozs{ epho ;kfjp B/ ni/j/ eoweKvK dh fJ;;koh f;qFNh dh f;oiDjko, ;dk nwo s/ fJe j?. be bJh ftoXsk ehsh j? fe i/eo fdb ~ gftZso Bk ehskpqjwK ~ f;qFNheosk wzBd/ jB go ;fsr[o{ efjzd/ jB frnk sK fJBQK dk eJh nkswe bkG BjhI L-fe Unzeko pqjwk, t/d nkfd ;G dk eosk j? L- fenk T[ i { gke[ ehnk w[ j [ X f JnkUnz e kfo pq j wk T[ s gfs.. Unz e ko ehsk fifB fus.. fenk w;hfs f;o[ BkfJnk..Unzekfo ;?b i[r GJ/.. Unzekfo p/d fBowJ/.. iT[ fdb wfj egN[ fBtki r[ikoj[ (okwebh dyDh 1, gzBk 929-930) fenk ji ekp? ikfJnk.. T[rq;?B L :kdtpz;h okik d/te dk SNk GkJh (gqGksh epho, gzBk 1350) (16)
 19. 19. gzikph ;[wB wkf;e iBtoh 2013 r[o{ rqzE ;kfjp ftu nkJ/ okrK pko/ ikDekoh-6 r vk0 ;o{g f;zx nbZ17H okr[ r I v gzBk 859 sI 975 d[gfjo t/b/ rkT[D tkbk okr rv ;zg{oD iksh dk okr j?. ;zrhs Fk;soh fJ; ~ xN gqubs okrK ftu IfrDd/ jB. i/eo fdB ~ fpbktb[ okr Bkb obk e/ rkfJnk ikt/ sK jo th wX[o j iKdk j?. r[o{ rqE ;kfjp ftu zfiBQk 15 Grs ;kfjpkB dh pkDh doi j?, T[BKQ ftuI e/tb epho ih, Bkwd/t ih, ns/ oftdk; ih B/ jh fJ; okr dkT[g:r ehsk j?.tzBrh efo Bw;eko g{o/ r[od/t ;cb w{ofs ;cb ik eh ;/t nzsoikwh g[oy[ fpXksk nkm gfjzo Bkw[ ozfr oksk r[o[ rfpzd r[o{ rgkb nkgB/ dk; eT[ okyBjko-ojkT[ (gzBk 869) noj L ; o r w, g X Bh X Bh ;I ntoj L FI Bh X Bh g, w r, o ; tkdh L ; ;ztkdh w w[y nzr L o r w, g w, w g Bh X Bh ;I, Bh X Bh g, X w18H okr[ okwebh gzBk - 876 sI 974 okwebh okw[ wfB tf;nk sk pfBnk ;hrko r[o e? ;pfd ewb[ fprf;nk sk ;T[fgnk Grfs Gzvko[ (gzBk 950) okwebh okr ~ rkT[Dk sd jh iudk j? i/ eo fjod/ ftu okr t; ikt/. fJj okr okw ~ ohMkD bJh j?i eo[Dk g?dk eodk j?. r[o{ nwodk; ih B/ @@nBzd GfJnk w/oh wkJ/ ;fsr[o{ w? gkfJnk## Bkb gqkozG jD tkbh nkgDhBkwto pkDh @nBzd ;kfjp# okwebh okr ftu fby e/ fJ; okr ~ r[opkDh gqwhnK dk jwfBtk s/ ;zrh ;kEh pDk /fdsk j?. fJ; dk rkT[D dk ;wK ;{oi uVQB sI b? e/ gfjb/ gfjo se dk j?.tzBrh L o?fD fdB;[ igT[ jfoBkT[ nkr? dorj gktT[ EkT[ ;dk nBzd[ B jth ;r[ epj[ B fpnkg? jT[w? or[ yij[ ;zsj[ jfo pqjw frnkBh fp;wB fp;w GJ/ fp;wkdk gowrfs gktfj jfo f;wfo gokBh-ojkT[ rfB fwfB d/yj[ ;rb phukfo Bkw fpBk e ;e? B skfo ;rb T[gkt B ukbfj ;zfr Gtib[ sohn? gqG e? ozfr (gzBk 893)okwebh okr rkT[D dh i[rs fBwB nzes j? Lnoj L ; r w g X[ Bh ;I.ntoj L ;I Bh X[ g, w/ g X[ B[h X[ g, r w o[ ;.tkdh L g iK X[ ;ztkdh L o[w[y nzr L X[, g w/ g, X[ Bh X[ g, r, w o[ ;. (17)
 20. 20. gzikph ;[wB wkf;e iBtoh 2013 ftnkj d/ o;wI fotk} s/ fB:wKtbh e?gNB ot/b f;zx 1H wzrDh iK e[VwkJh L idI nkg gfjbh tko thuko/ ; pzdk jfJ# (84) ;k~ fdZs/ gqrokw nB[;kot/y ftykbh eod/ j sK f}nkdk foFs/dkoK dh GhV - tes f;o ezfBnK tkfbnK d/ xo gj[uDk ukjhdk j?. zfJeZmh Bk eo. e/tb to ezfBnk ns/ T[jBK d/ wK- 4H iz M L f;nkD/ pzfdnK ~ izM ftu Fkwbpkg, brGr S/ w?po j iKd/ jB. r[od[nko/ dh fJeKs I eo. i ;w/I d/ gkpzd jD. xZN sI xZN nkdwh ns/irQK iK eJh th fJeKs irQk go fJeZm/ j ;ed/ j. iBkBhnK izM ftu Fkwb eo. izM ;kc ;[Eoh-;jDhdtI/ gfotko nkg nkgD/ ftuko ;KM/ eoB i/eo ekek ns/ FKsh Bkb p?m e/ gzvkb #u ehosB ns/ bktK dkekeh fJe d{;o/ ~ g;zd eod/ jB s/ pZfunK d/ wK-pkg gkm ;[DB tkbh jDh ukjhdh j?.nkg; ftu ;fjws jB sk d t / I fXoK e[ M fwZ m k 5H fwbDh L e[Vw ;kfjp dh fwbDh d;sko(wfmnkJh) dtK pZfunK dh Mbh gk d/D. ezfBnK dk d/ @f;ogk# Bkb ;zg{oB eo ns/ e[VwDh ;kfjp dhpkpb ;qh ;kfjp (tZvQh) to (eke/) ~ f;ogk G/N eo/ e/;eh f;ogk Bkb. eJh ;{MtkB gfotkoK (pokdohnK). T[; sI pknd nodk; ;zg{oB eo. ofjs wfo:kdk ftu gfjbK jh fJe fwbDh dk fotk} j? i Fbkxk :rftu eke/ ekeh ~ o[gJ/ FrB d/ s"o s/ d/D dk fotk} edw j?. t?;/ @@f;Zy ofjs wfo:kdk## ftu fwbDh dhiK f}eo BjhI j?. (f;Zy ofjs wfo:kdk ftuI) o;w dk f}eo BjhI j?. fwbDhnK eoBhnK }o{oh BjhI 2H ;kjk L ftnkj Fkdh dh skohy - fdB jB. b/ye B/ SN/ eke/ d/ ftnkj ;w/I wbDhnK BjhItko f;Zy Xow ftu ;ko/ ;kb-wjhB/-fEZstko-wj{os- ehshnK ;B.fJe ;wkB ns/ F[G jB. 6H p;so (g[ F ke) to L (1) e/;oh ozr dh @wjk fdt; w[os Gb/ fi; eT[ Bdfo eo/ (136) d;sko ;kE ebrh (2) e/;oh ozr dk goBk (f;ogk) ofjs wfo:kdk gzBk-22 Gkr @y# ftu fJzM ;funko f;Zy ~ ofjs wfo:kdk gzBk-22 f;jok brkfbfynk j? L nBzd dk fdB w[eoo eoB bZfrnK eJh Z e/ nkgD/ ;ko/ fujo/ ~ S[gkT[D sI tois eodh j?.fEZstko-uzr-wzd/ fdB dh yi eoB bJh gZsoh tkuDh / (3) ;qh ;kfjp (feogkB) to d/ eo ewbK ftu FGBhewBws j?. eJh th fdB i djK fXoK ~ nkg; ftu jt. pkeh p;so eke/ dh fJZSk nB[;ko j ;ed/ jB. /;bkj eoe/ uzrk fd;/ fB:s eo b?Dk ukjhdk j?. 7H p;so (g[Fke) ezfBnk L ezfBnk gzikphgzvs ih gk;I gzsoh y[btk e/ fdB wj{os Bh:s eoBk Q ;{N gfjB e/ nBzd ekoi eotkT[D bJh wjkoki dhr[o{ wfo:kdk d/ fybk j?. gzvs d[ekBdkoh j? ewkJh j}{oh ftu nkt/. ;ktbh ozr dh ezfBnk ~ jbe/dk ;kXB j?. nkg ;G ~ :kd jtrk fe 25 Btzpo sI / r[bkph ozr d/ gzikph ;{N gfjB e/ nkT[Dk ukjhdk j?.30 Btzpo sZe gzfvsK B/ ftnkj dk F[G wj{os eZfYnk jbe/ ozr d/ p;soK ftu ;ktbh ezfBnk th ;[zdo;h go T[jBK fdBK ftu jh F/oFkj ;{oh wkor s/ izMK bZrdh j?.d/ n?e;hv?N nkgDhnK nZyk Bkb t/y/ ;B. ;Ve s/ eJh I 8H mkek ik FrB L fJ;dk f;Z y ofjsEkJhI bj{ th v[bKQ B}o nk fojk ;h feT[fI e uzr/ wj{os wfo:kdk ftZu eJh f}eo BjhI j?. fJj o;w n;hI nKYT[s/ X[d th }oK s/ ;h. fJe t/o gzfvs B/ ifsF ftZfdnk Z z r[nKY d{;o/ XowK sI rqfjD ehsh j?. i/eo nkgnB[;ko fejk ;h L n;hI feqeN dk tobv eZg fiZs e/ @FrB# brkT[D sI fpBK ofj jh BjhI ;ed/ sK nkgfbnktKr/ go n;hI jko rJ/. fJe t/o gzikp e/;oh #u bktK sI uzd ;wK gfjbK eo ;ed/ j. ;koh d;K gzdoKgzfvs ih B/ GftZF pkDh ehsh - ;oeko pDB sI pknd fwzNk dh e/tb fJj o;w j?.;q0 wBwjB f;zx dh ;oeko B"tI/ wjhB/ fvZr gt/rh go 9H i? wkbk L fJj o;w NhHthH f;B/wk ns/;oeko BjhI fvZrh. ;kvh wo}h BjhI uZbDh eosk d{;o/ XowK dh Beb ehsh rJh j?. @@i? wkbk## gkT[D(gqwkswk) dh ubDh j? L Bkb rzXot ftnkj ;zg{oB j[zd/ jB. i? wkbk gk e/ ;GBk Skbk wkohnK - eosk eo ; jfJ. ftnkj eoBk r[o wfo:kdk d/ pofybk j?. ;qh r[o{ (nk;k dh tko) rqE ;kfjp Bkb f;ZXk w}ke j?. rzXot ftnkj sK j z 3H ;w/I dh gkpzdh L r[o{ ih efjzd/ jB @tys frnk. j[D bKtK eoB dh eh s[Ze ofj rJh < f;ZyK (18)
 21. 21. gzikph ;[wB wkf;e iBtoh 2013bJh i? wkbk dh tosI gkg j?. 22H eoe/ ekoi g{ o / ;fsr[ o { ufbnk xo 10H to ez f BnK dk nk;B L ;qh r[o{ rqzE nkgDHHH cZ[bk dh toyk. nkgD/;kfjp d/ ;Bw[Zy to ezfBnk p?m ikDr/. :kd oj/ 23H r[;skyh L fizBKQ fuo ;qh r[o{ rqE ;kfjp zezfBnK to d/ yZp/ jZE nk;B rqfjD eo/rh. dh ;tkoh gzvkb ftuI otkBk BjhI j iKdh. eJh th 11H SNh nodk; L rqEh ;kfjp nBzd ekoi z ;ZiD gzvkb ftuI pkjo ikD dh r[;skyh BjhI eo/rk.nkozG eoB dh fwzBh nodk; eoBr/. to ezfBnK d/ 24H r[o{ ek bzro (;ksfte GiB)wksk fgsk th ;qh r[o{ rqzE ;kfjp d/ ;Bw[Zy yVQ/ j e/ 25H d/j[ ;iD n;h;VhnK L f;otkoB/ L tonodk; ftu Fkwb jDr/. ezfBnK ~ ;BwkfBs ;EkB T[s/ fJeZfmnK fpmkT[Dk (fi; Z 12H j[ewBkwk (tke) L rqEh ;kfjp nodk; z ~ gbzx/ p?mD dh o;w efjzd/ jB) foFs/dko wK-pkg-eoB T[gozs ;zrs ~ j[ewBkwk gVQe/ ;[DkT[Dr/. nFhotkd fdU-f;otkoD/ eo-;bkwhnK gkT[-g[Fgk@@ehsk bVhn? ezw[ ;[ jfo gfj nkyhn?## Fpd dk okrh toyk eo.iZEk ehosB eo/rk. 26H :kd oj/ L fJj o[gJ/ tkoB dh o;w eJh 13H HHHHgb? s?Iv/ bkrh L ezfBnK dk pkpb iK ;ZiD ;qh r[o{ rqzE ;kfjp nZr/ BjhI eo/rk.eJh B}dheh foFs/dko to d/ f;ogk (goB/) dk gZbk 27H v b h o[ y ;s L pkpbk w?~ b? ub/ HHHHezfBnK d/ jZE ftu cVk d/trk. :kd oj/ gZbk ezfBnK / 28H c[ N eb fo;w I fotk} L foZpB eZNDk -d/ ;Zi/ wY/ d/ T[go dh cVkT[Dk j?. d[ZX fgnkT[Dk-i[Zsh b[ekT[Dh o;wK dk f;Zy ofjs 14H sT[ gb? s?Iv/ bkrh L Fpd dk okrh iZEk wfo:kdk ftZu eJh f}eo BjhI nkfJnk j?. t?;/ th eJhT[ukoB eo/rk. irQK go fJj fotk} MrV/ dk ekoD pDd/ jB. fJj 15H bktK dk gkm L- rqEh ;kfjp ;qh r[o{ rqE z z o;wK eoBhnK eJh }o{oh BjhI jB.;kfjp d/ gftZso nzr 773 sI gfjbh bKt dk T[ukoB 29H vK;o iK p?Iv L ofjs wfo:kdk gzBk 22gkm dh soQK eoBr/. idI T[j @@iB ej? BkBe bKt Gkr @r# ftu t/;tk dk Bku-Fokp nkfd wBQK jB.gfjbh nkozG eki[ oukfJnk## s/ gj[u e/ u[g (FKs) j z Z 30H @bktK dk gkm 12 ti s I gfjb/ feT[ IikDr/. T[; bKt d/ gkm ~ okrh iZEk ehosB d/ o{g jDk ukjhdk j? <###u rkfJB eo/rk. ;zrhs dh b?n ;[DfdnK ;[oskb d/ 7 iBtoh 2011 fJe ftnkj ;w/I fJfsjk;e ns/;kE to ezfBnK wZEk N/e e/ nkgD/ nk;D sI T[m e/ ;qh Z yieko o/now?B i;tzs f;zx uzvhrVQ B/ seohor[o{ rqzE ;kfjp dh gfoeqwK nkgD/ yZp/ gkf;UI F[o{ eofdnK fejk - ;qh jfowzdo ;kfjp nzdo ;{jh okreoBr/. T[j gfoeowk 2 iK YkJh fwzN #u g{oh jDh 12 ti/ sI gfjb/ rkfJnk iKdk j?. bktK dk gkm okrukjhdh j?. ehosB dk ;zrhs d/ FKs j[d/ jh T[j fco z ;{jh ftZu jD eoe/ @@nBzd ekoi## dh o;w 12 ti/nkgD/ nk;D go p?m ikDr/.## sI gfjbK j ikt/ sK pj[s jh uzrh rb j?. 16H fJ; soQK d{ih bKt L shih bKt ns/ u"Eh i/se fe;/ ekoD eoe/ bktK dk ;wK Bh:s ;w/bKt dk gkm ;zgoB j ikt/rk. go to ezfBnK gfjbh { I sI nZr/ j iKdk j? sK fco th eJh Gow BjhI eoBk,bKt tKr{z nkgDh ekotkJh g{oh eoBr/ to nZr/ nZr/ ;kok ;wK jh gftZso ns/ wjkB j?.ns/ ezfBnk fgZS-fgZS/ ;co g{ok eo/rh. T[gozs FKs / @@wkj fdt; w{os Gb/, fi; eT[ Bdfo eo/.##fuZs nkgD/ nk;D go p?m ikDr/.## (nzr 136) 17H @@ftnkj j n k w/ o / pkp[ b k## Fpd dk 31H foF?ZgFB gkoNh nk w?foi- oi-ftnkj dkehosB jtrk. / iFB L ;kvh p/Bsh j? - d[X ftu eKih Bk fwbkU. fJe Z 18H f;ogk L ;[Gkrh iVh ~ wkB:r ftnesh gftZso o;w @@nBzd ekoi## ~ ozr swkfFnK ftZu BktZbI f;ogk G/N ehsk ikJ/rk. (i/eo to-ezfBnk ;kps- I pdb. Xkofwe o;wI fotk} ezfBnK d/ xo, wBoiB z;{os j?) d/ fotk}, @to# wz[v/ tkfbnK d/ xo jD/ ukjhd/ jB. 19H ;qh nBzd ;kfjp dk gkm t?;/ r[o{ d/ f;Zy bJh gkoNh eoBh eJh }o{oh BjhI j? 20H nodk;-gq;kfd-;wkgsh s/ ;Zuk ;[uk f;Zy gkoNh eodk th BjhI j?. f;Zy ofjs Z 21H ;qh r[o{ rqzE ;kfjp dk ;[y nk;B ns/ wfo:kdk fJ; dh nkfrnk BjhI d/dh j?. ci{b youh IotkBrh. ns/ g?;/ dk ftyktk jh tZXdh wfjzrkJh dk ekoD j?. (19)
 22. 22. gzikph ;[wB wkf;e iBtoh 2013ekft ;[ w B r[o{ rfpzd f;zx ih ;0 jfo f;zx ikuegNB/ ftZ u nZ i o" D eK bZ r hnK B/ , g? d k B{ o d/ xo j? B{ o j f Jnk.eoB bJh r[o{ BkBe dk fwFB g{ok, nkg iZr ftZu jk}o j}{o jfJnk.bV bkT[D bJh fJZe gqwkswK d/, r[ioh e[Zy dk fJj efjB{o jfJnk.;z s f;gkjh dk g{ o B ;o{ g d/ e/ , oZ p G/ i D bJh nkg w}p{ o j f Jnk.GhyD Fkj B/ e[ Z i / id d oZ y / , S/ j e/ d j K ~ T[ B Q K ;fsekfonk ;h.sh;o/ ykb;k gzE ;ikT[D d/ bJh, gNB/ ftZu ntsko nZi Xkfonk ;h. mZbQ gkT[D bJh }[bw d/ MZyVK ~, esbrkj tZb fgsk ~ xZfbnk ;h. d[ZyhnK ns/ w}b{wK dh oZfynk bJh, trd/ tfjDK ~ T[BQK B/ mZfbQnk ;h. ;h; r[ o K dk b? e/ GkJh i? s k, fdZ b hT[ I g{ o h nBz d ~ uZ f bnk ;h. gktB ;h; ~ u[Ze e/ wbeV/ fij/, ;fsr[o ;ZbQ ftSV/ dk MZfbnk ;h. GkJh i? s / ~ bkfJnk ;h Bkb ;hB/ , wZ E k u[ z w e/ , T[ j ~ fgnkfonk ;h. T[; @ozxo/N/# ~ p/Nk pDkT[D tkb/, gNB/ ftZu ntsko nZi Xkfonk ;h.r[ o K BhI j oZ y h gz E ykb;/ dh, nz f wq s pyF e/ gz i k fgnkfonK ~.c/ o T[ B Q K s I SZ e e/ nkg nz f wq s , wkD pyfFnk r[ o { d[ b kfonK ~.f;oK tZ N / ;odkohnK pyF fdZ s hnK, fvZ f rnK, YZ f mnK, p/ ; jkfonK ~.}ip/ ;[ Z s / j J / ikr/ pjkdoh d/ , gkfJnk jZ y id yz v / d[ X kfonK ~.w;sh bkj[D bJh w;s/ jJ/ jkEhnK dh, fJe f;zx pfuZso ybQkfonk ;h.pki fuVhnK d/ jZ E I s[ V kB tkb/ gNB/ ftZ u ntsko nZ i Xkfonk ;h. r[oK gk; ik f;zxk FekfJs ehsh, efjo GkJh xBZJhnK ewk fojk J/. n;hI fiBQ K ~ wko e/ ;Z [ N d/ jK, gkDh gk gk c/ o fitk fojk J/ . ;Z d e/ r[ o K xBZ J hJ/ ~ g[ f Snk iK, fJj f;Z y eh mhe c[ o wk fojk J/ . nZ r I fejk T[ ; w? ~ sK ;kfonK #u, o{ g nkgdk B}ohI jh nk fojk J/ . vZ p h wZ b Q w dh jZ E cVk e/ s/ , ;KMk f;Z y h dk wfjb T[ ; kfonk ;h. ;G/ ;KMhtkb ;dkT[ D tkb/ , gNB/ ftZ u ntsko nZ i Xkfonk ;h.bkVh w" s ~ toBQ bJh rVQ h ftZ u I , f;z x ;{ o w/ eJh ;odko s o / .;tk bZ y Bkb fJe bVkT[ D ]kso, tkoh Bkb nihs i{ M ko s o / .dkdh r[ i oh B/ EkgV/ pyF e/ s/ , nkgD/ g[ Z s o d/ oki d[ b ko s o / .BhI j }[ b w dh y y bh eoB ykso, Bz B Q / bkb d BhjK ftueko s o / . (20)
 23. 23. gzikph ;[wB wkf;e iBtoh 2013N N / firo d/ ;ko/ ;B j J / N N / , fco th oZ p dk F[ e o r[ } kfonk ;h.g[Zso f;zxK d/ sKJhI pBkT[D tkb/, gNB/ ftZu ntsko nZi Xkfonk ;h. j[ e w wz B e/ ykb;k gz E ih dk, skVh wko e/ iKdk dksko sZ e . Bk pki Bk ski Bk bkT[ bFeo, g? d b ik fojk Fkj;tko sZ e . ;/ i ez f vnK dh sehnk fNz v dk J/ , rrB o{ g h oikJh ftueko sZ e . wkShtkV/ d/ iz r bK ftZ u ;[ Z s k, ;opz ; dkBh d;w/ F dksko sZ e . eZ b / oj/ ;B o J h d/ o[ Z y tKr{ z , fco th j" I ; bk U; Bk jkfonk ;h. jkb fwZso fgnko/ ~ efjD tkb/, gNB/ ftZu ntsko nZi Xkfonk ;h.fijVk fJe tkoh T[;dk j frnk ;h, T[j ;dk bJh U; d/ j rJ/ ;h.ngB/ i r / ~ nkg pukT[ D ykfso, p{ j / t/ ; tk nZ r / yb rJ/ ;h.id p/ d kJhJ/ i{ M e/ iz r nz d o, ;ko/ ;dk dh BhI d bJh ;" I rJ/ ;h.T[ d I gksFkj B? D K #u I e/ o jz M { , p/ d kthnK d/ X D / X rJ/ ;h.wjK f;zx dk gZN #s/ ;h; oZy e/, T[jd/ sgd/ jJ/ ;hB/ ~ mkfonk ;h.wZ[yI w[eshnK dh MVh bkT[D tkb/, gNB/ ftZu ntsko nZi Xkfonk ;h. T[ B Q K fejk fe nZ i s I ykb;k ih, E v k Xow fJZ e E v h iks fJZ e . f;z x ;{ o w/ s[ ; hI pbtkB : X / , E v k fgsk fJZ e E v h wks fJZ e . jz [ d k t/ y id }[ b w p/ d f FnK #s/ , }kbw bJh fco pD ntks fJZ e . uVQdh ebk #u ofjDk J/ ykb;/ B/, ;dk ofjzd/ BjhI ed/ jkbks fJZe. jo o } r[ o pkDh dk gkm eoBk, nkgD/ w[ Z y s I T[ B Q K T[ u kfonk ;h. rZ d h r[ o { rq z E ~ d/ D ]kso, gNB/ ftZ u ntsko nZ i Xkfonk ;h. w/oh iks pbd/t f;zx f;ZX{ efjzd/ jB fe gqf;ZX ;wki ;[Xkoe, ;Zu/ d/F-Grs feqgbk ih, fJe tko o/b rZvh ftu ;o eo oj/ ;B. T[BQK eb fJe w[;ko nk e/ p?m frnk. T[; B/ e[M ;w/I pknd ngD/ pko/ d;fdnK fejk, @@w/ Z ok BK dhBk BkE j?. w?I wjkiB jK ns/ tgko d/ f;bf;b/ ftu fdZbh ik fojk jK.## fJj efjzd/ jJ/ T[; B/, T[BQK dk BK nkfd g[fSnk. fJj ;[D e/ feqgbk ih B/ ngDk BK t|?ok d; fdsk. T[; ;ZiD B/ fco g[fSnk, @@nkg fe; iksh Bkb ;zpX oyd/ j <## T[; dh fJj rZb ;[DfdnK jh feqgbk ih B/ itkp d/d/ jJ/ fejk, @@w/o/ d;s, idI w?I ;t/o/ g]kB/ I bJh iKdk jK sK ngD/ nkg ~ F{do ;wMdk jK. idI w?I ftfdnkoEhnK ~ gVQkT[dk jK sK T[; ;w/I pqjkwD I pD iKdk jK. fJ; sI fpBK g{ik gkm t/b/ w?I ngD/ nkg ~ g[ikoh ;wMdk jK. wjhB/ d/ nk]oh ;w/I #s/ idI w?I fj;kp-feskp eodk jK sK ;/m pD iKdk jK ns/ idI d/F ~ nk}kd eokT[D pko/ Fudk jK sK ][d ~ eFsoh ;wMdk jK. j[D s[;h w/oh iksh pko/ nkg jh ?;bk eo bt fe w?I fe; iksh Bkb ;zpX oydk jK.## T[BQK dh f;nkDg Goh dbhb ;[D e/ T[j pj[s Fofwzdk jfJnk s/ T[; B/ feqgbk ih sI fywk wzr bJh. (21)
 24. 24. gzikph ;[wB wkf;e iBtoh 2013 Bt/ I ;kb dh w[ p koe ox[pho f;zx fBwskBt/ I ;kb dh y[ F h j? ;kfonK ~, Bt/ I ;kb dh bZ y tXkJh j t / .uVQ? ;[Zy dk ;kb fJj ;kfonk bJh, fjzd{ f;Zy iK eJh Jh;kJh jt/.eJh ftseok BjhI gkgh XowhnK dk, ;kvh tbI eJh fBok e;kJh jt. /;kvh tbI gVQkT[Idk j? eJh rhsk, pkDh Gkt/ gVkT[Idk eJh GkJh jt/.e J h ej/ e[ o kB dk gVQ ebwk, pkfJpb fe;/ sKJh uzrh GkJh jt/.Bt/ I ;kb dh y[ F h j? ;kfonK ~, Bt/ I ;kb dh bZ y tXkJh j t / . Bt/I ;kb Bkb jfJnk j? w/b ;Gdk, phs rJ/ Bk g?Idh i[dkJh jt/. fiz B / ihn ijkB s/ tZ ; d/ B/ , fiE/ fiE/ th fJj b[ e kJh j t / . ;ko/ ihnK d/ j[ z d h ephbdkoh, jo fJZ e dk pkg s/ wkJh j t / . jo fJZ e dk ;ke ;pz X j[ z d k, jo fJZ e dk G? D s/ GkJh j t / . Gkt/ I fe;/ d/ ~jK s/ j I D g[ Z s o, Gkt/ I fe; dk Xh i[ n kJh j t / . Bt/ I ;kb dh y[ F h j? ;kfonK ~, Bt/ I ;kb dh bZ y tXkJh j t / .d[BhnKdkoh dk j[dk n;{b J/j, jo eJh ukj[dk j? Bt/I fBnkfDnK ~. z zGkt/I nkJ/ dk eoh dk ukn pj[sk, :kd eohdk rJ/ f;nkfDnK ~.Bt/ I - Bt/ I sK gfjBhd/ o i E V Q / , rb/ gfjBhdk ;dk g[ o kfDnK ~.r[o{ ;kfjp B/ wkBsk pj[s fdZsh, r[o[ f;Zy bJh pkDh s/ pkfDnK ~.;z r s r[ o { dh eo s/ gVQ pkDh, d{ o fdbK s I sks gokJh j t / .Bt/ I ;kb dh y[ F h j? ;kfonK ~, Bt/ I ;kb dh bZ y tXkJh j t / . t;d/ bZyK nekb gskb dZ;/, XzB r[o fiB pkDh fJj rkJh jt/. fijVh i{B fi; iht d/ nkJh fjz;/, T[jd/ ftZu jh T[jdh GbkJh jt/. fijVh irQk fi; iht B/ :kd ehsk, T[ZE T[ZE jh oZp ;jkJh jt/. Gkt/ I fes/ bVkJh dk fprb tZ i / , Gkt/ I u N Brko/ s/ bkJh j t / . uVQ/ ;Z[y dk ;kb fJj ;kfonK bJh, w[ZeD MrV/ pzd bVkJh jt/. Bt/ I ;kb dh y[ F h j? ;kfonK ~, Bt/ I ;kb dh bZ y tXkJh j t / .fdB d/ G[b/ i oks ~ xohI nkT[d,/ T[j th ;wM b?Dk ed/ G[b/ jh BjhI. Z IT[j th :koK d/ ed/ BjhI :ko j[d,/ fijV/ :ko nZr/ fdb-y[b/Q jh BjhI. z IT[j th Xos BjhI ed/ ;seko j[zdh, fiZE/ y{B FjhdK d/ v[bQ/ jh BjhI.cV e/ fij~ BjhI e"w Fjhd j[zdh, Mzv/ T[; ijkB s/ MZ[b/ jh BjhI.BjhI ;{ow? fBwfsnk xohI pfjzd/, fpgsk e"w iK d/F f;o nkJh jt/. Bt/I ;kb dh y[Fh j? ;kfonK ~, Bt/I ;kb dh bZy tXkJh jt/. (22)
 25. 25. gzikph ;[wB wkf;e iBtoh 2013 gNB/ sI npub Bro frnkBh byftzdo f;zx oZph fwZjo-fjZws d/ ;de/, gNB/ ftu gqekF ;h jfJnk. r[0 nkbwpkr bybT{ Xosh wfjeK tzvD brh, B{o-B{o nkekF ;h jfJnk.. wK r[ i oh r[ o { s/ | d/ t/ j V/ , nkD o" D eK v/ o / bkJ/ . wkwk feq g kb ih gk; I ni sK, ][ F h osk B ;KGh ikJ/ . . pkb r f pz d dk o{ g Xko e/ , Xosh T[ g o jfo ih g[ Z i / . gZSw tZb e[M jb ub jJh, GhyB nkfJnk b? d e[Zi/.. d[X s/ gkDh gk e[ZfinK ftu, GhyB B/ n}wkBk ukfjnk. pkbe B/ Fzek fBtqs eo, T[; sKJh ;Zuk okj ftykfJnk.. okw Grs ;h fFtds gz v s, fwb/ T[ ; ~ okw o{ g j . okDh w?Dh dh rd Goh fJzM fit/I Go/ eJh g[s ;Po{g j.. pkb jkDhnK ~ jo gZ y I , ihtB i[ r s dh okj ftykJh. nkT[D tkb/ n"y/ t/b/ bJh, ehsh pugB ftu f;ybkJh.. e/tb B" e[ jh tfoQnK dh, T[wo sK fBeh ijh ;h jkbh. Xow j/s r[o fgsk rJ/ sK, EK T[jBK r[o rZdh ;zGkbh.. gNB/ s I nkB[ z d g[ o h s/ c/ o T[ E I iwBk d/ ez v / . jo fJe EK s/ rvd/ oj/ , ;dk jh w/ j oK tkb/ Mz v / . . Bkw igkfJnk, izrK bVhnK ;kfjs dk gq;ko th ehsk. ;G sI tZX e/ d[fBnk ykso, ]kb;k gzE fsnko ;h ehsk.. d/F e"w dh, ;dk ;dk bJh fi; B/ eoBh ;h nrtkJh. dwdw/ gj[u e/ d;w gksFkj, w[V e/ phV ;h T[j fbytkJh.. z ;G gfotko tko e/ fi; dw, npub Bro ;h ;Zdk nkfJnk. r[o rZdh d/, wZEk N/e e/ d;w r[oK ;h fJzi cowkfJnk.. nkfrnk GJh nekb eh sp? ubkfJU gzE. ;G f;ZyB e j[ew j? r[o{ wkfBU rqzE..;q h r[ o { r f pz d f;z x ih d/ gq e kF g[ o p ns/ Bt/ I ;kb 2013 dh bZ y bZ y tXkJh nkT[ pkb ;z r q j kb: rq k T[ I v ftu fwsh 18 iBtoh 2013 ~ byBT{ dhnK ;z r sK d[ n kok ;kw{fje so s/ wBkJ/ ik oj/ gqekF g[op ftu fjZ;k b? e/ r[o{ wjkoki ih dhnK y[FhnK gqkgs eo. ;wkrw ftu d[or sI GkJh ;opihs f;zx ozrhbk ns/ ;qh dopko ;kfjp ;qh nfwqs;o d/ ji{oh okrh GkJh oDXho f;zx ih ehosB d[nkok fBjkb eoDr/. dk; - ;0 eowihs f;zx, gqXkB r[og[op ew/Nh, byBT{ (23)

×