Combine november 2013 for web

1,088 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,088
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Combine november 2013 for web

 1. 1. gzikph ;[wB wkf;e Btzpo 2013 www.punjabisuman.com R.N.I. NO. UPPUN/2008/25934 POSTAL REGISTRATION : SSP/LW/NP/353/2012-2014 gzikph ;[wB gz i kph wkf;e ;kb 6 nz e 7 Btzpo 2013 BkBeFkjh eZ s e$wz x o ;z g kde ;0 Bfozdo f;zx w'Irk ;j-;z g kde ;0 fsqb'uB f;zx @uB# ;0 nihs f;zx ftXh ;bkjeko nfwskG fsqtdh / (;zgkde :[rtkosk) ;zgkdeh dcso 215$295 @e# ;[GkF wkor d[rktK byBT{ - 226004 w'0 L 9889065886 Email : office@punjabisuman.com http://www.punjabisuman.com gzikph ;[wB gqthB e/;otkBh fgqzNo, gpfbFo s/ ;tstkfXekoh B/ nkc;/N fJzvhnk, 182$4, bZb{wb o'v, wFerzi, byBT{ s'I Sgtk e/ dcso gzikph ;[wB 215$295 @e# ;[GkF wkor d[rktK byBT{ s'I gqekfFs ehsk. ;z g kde sseok ;z g kdeh e-mail ;fsr[ o { ~ r[o{ BkBe d/t L nkgD/ pko/ 41 tK ;op fjzd ;kbkBk ;wkrw gkme fbyd/ jB ypoBkwK ns/ ;orowhnK r[o{ BkBe d/t ih dh nop d/F dh :ksok - 4 GkJh ekbk f;zx dkb fSsoh tzv e/ yKJh iKd/ ufVQnk ;'XfD Xofs b[ekJh r[o{ s/r pjkdo ih r[o{ d/ f;yK dh ftbZyD Fjhdh fJ;soh dh dFk fpnkB eod/ jB Fpd s/ | pjkdo ;h feq n k eoh B feBj{ z nkB nBw'b ;[wB r[ o pkDh ;z e / s e" F - 11 Sgd/ - Sgd/ f;Zy Xkowe gqFB'soh w'Nkgk-4 nkU gzikph f;yhJ/ - 16 i/s{ b/y L gzikphnK ftu r[Zw j'Idh gzikphns b/y w[ekpbk - 3 Bfozdo f;zx w'Irk b/yeK d/ ftukoK Bkb ;zgkde dk ;fjws j'Dk }o{oh BjhI j?. iatkch lqeu LoRokf/kdkjh] izdk'kd] eqnd izohu dsljokuh }kjk vkQlsV z bf.M;k] 182@4] yYywey jksM] e'kdxat y[kuÅ ls eqfnzr ,oa 215@295 d] lqHkk"k ekxZ] nqxkok¡] y[kuÅ ls izdkf'kr fd;kA lEiknd % ujsUnz flag eksxk a 3 5 5 6 7 9 12 14 16 17 19 20 21 23 25 26 26 27 28 29 30 31 io{oh p/Bsh gfsqek 15 sohe se B fwbD s/ c'B okjh nkgDk ;jh vke gsk fgB e'v ;w/s gfsqek dcso fty/ c'B L 09889065886 s/ ;{fus eo' skeh ;jh gs/ s/ gfsq e k d' p kok G/ i h ik ;e/ , ns/ gsk u/ e ehsk ik ;e/ . ;0 nihs f;zx r[0 nkbwpkr c'B L 9651592214, frnkBh joftzdo f;zx, j?v rqzEh r[0 ;do c'B 9984734498 ns/ ;0 jogqhs f;zx, r[0 nkfFnkBk w' 0 9918114445 ~ th fFekfJs ehsh ik ;edh j? . (1)
 2. 2. gzikph ;[wB wkf;e Btzpo 2013 www.punjabisuman.com BkBeFkjh ;zws - 544 bwrh mwhw mWJ gurpurb mMiGir mwih sohMdIAw hir ipr sMig bYTVIAwh] iqn kI soBw ikAw gxI ij swihib mylVIAwh] qnu mnu mauilAw rwm isau sMig swD shylVIAwh] swD jnw qy bwhrI sy rhin iekylVIAwh] iqn duKu n kbhU auqrY sy jm kY vis pVIAwh] ijnI rwivAw pRBu Awpxw sy idsin inq KVIAwh] rqn jvyhr lwl hir kMiT iqnw jVIAwh] nwnk bWCY DUiV iqn pRB srxI dir pVIAwh] mMiGir pRBu AwrwDxw bhuiV n jnmVIAwh]10] Gkt L- fijVk wB[Zy r[o{ dh ;zrs ftu ofj e/ gowkswk dh :kd ftu i[Vdk j?, T[; dk sB wB ;dk fyfVnk ofjzdk j?, T[j wB[y b'e-gob'e ftu F'Gk yZNdk Z j?, T[j ftekoK d/ jZfbnK tb'I ;dk ;[u/s ofjzdk j?. go fijVK wB[Zy gowkswk dh :kd G[bkJh oydk j? T[; dh T[wo d[yK ftu phsdh j?, ekwkfde eJh t?oh T[; ~ ;dk Z x/oh oyd/ jB. (2) gurg`dI sRI gurU gRMQ swihb jI joqI-joiq sRI gurU goibMd isMG jI pRkwS sRI gurU nwnk dyv jI gurg`dI sRI gurU goibMd isMG jI ShIdI sRI gurU qyg bhwdr swihb jI 5 nvMbr 7 nvMbr 17 nvMbr 24 nvMbr 24 nvMbr jnm mwqw swihb kOr jI pMjwbI sUbw idvs bMdI CoV idvs (dIvwlI) ShIdI bwbw dIp isMG jI ShId ShIdI BweI mqI dws jI, BweI idAwlw BweI sqI dws jI jnm swihbzwdw zorwvr isMG jI 1 nvMbr 1 nvMbr 3 nvMbr 13 nvMbr jI, 24 nvMbr 28 nvMbr ivSvkrmw idvs joV mylw A`cl swihb (btwlw) bwl idvs mu h ` r m (qwjIey ) 4 nvMbr 11 nvMbr 14 nvMbr 14 nvMbr ieiqhwsk idhwVy srkwrI Cu`tIAW qy hor idhwVy
 3. 3. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com Btzpo 2013 pkpk BkBe ih dbhb d/ e/ fiZ s D tkb/ pkp/ ;h Bfoz d o f;z x w' I r k nZi d[BhnK ~ fi; pkp/ dh b'V j? T[j eokwksh pkpk BjhI, dbhb d/ e/ fiZsD tkbk ftt/eh pkpk j'Dk ukjhdk j?. eokwksh pkp/ d[BhnK ~ irQk BjhI ;ed/, b'ekJh ~ f;oc nfrnkB dk nzXok d' e/ tfjwK, Gowk, / nzX ftFtk; d/ N'J/ ftu ;[N ;ed/ jB. fJj wB[ysk ~ Bhw p/jF eo e/ mr ;ed/ jB go j'F ftu fbnkT[D ' dk T[gokbk BjhI eo ;ed/ fes/ fJjBK dhnK d[ekBk pzd B j' ikD. io{os j? n?;/ pkp/ dh i' b'ekJh ns/ wB[ysk ~ N'J/ fNfpnK s'I puk e/ wzfib s/ fbik ;edk j? ns/ irs ftu fJe fgsk d/ g[so XhnK @@J/e fgsk Z Z J/ e ; e/ jw pkoe## fsnko eo ;edk j?. fi; d/ nB[;ko w/o/ s/o/ dh, d[BhnK s/ e'Jh, EK BjhI ukjhdh. ;ko/ ihn nkdo;e G/D GoktK jko fJe d{i/ dk d[y ;[y tzvkT[D. go fJj Gh jehes j? fe Xosh s/ nfijk pkpk f;oc pkpk BkBe jh j'fJnk j'o e'Jh BjhI j' ;fenk. jK pkp/ BkBe d/ BK ~ G[BkD tkb/ ps/o/ nk rJ/ fiBQK B/ ;qh r[o{ BkBe d/t ih ~ r[o{ wZBD dk j'ek fdZsk go fJepkb nkgDk ekfJw eo oj/ jB. pkp/ I BkBe d/ nbktk i' th wjkg[o{F nkfJnk nZXk ;Zu p'b e/ nkgD/ ;w/I dh tesh ;wf;nk dk tesh jb d; e/ wB[y ~ ;dk fEo ofjD dh nrtkJh BjhI d/ ;fenk f;oc nkgD/ g?oK s/ jh wB[yK ~ fbNk e/ ubk frnk. Z Z pkpk BkBe g{oh nrtkJh d/d/ j'J/ th nkgD/ nkg ~ fBwkDk, Ykvh, FkfJo ns/ @Bhuj[z nfs Bhu#dZ;D I ftu y[Fh wfj;{; eodk j? skfe ;ko/ fJB;kB nkgD/ nkg ~ pokpo wZBe/ J/e fgsk d/ pkoe pB ikD, d/jK FohoK ~ wZEk N/eD tkb/ BjhI. j?os j[dh j? fe nZi d/ ftfrnkBh i[r ftu th ;kyhnK d/ ueoftT[ ftu c;k e/ tgkoh pkfpnK B/ pkp/ z BkBe d/ nEkj frnkB d/ ;w[zdo ~ e'mohnK ns/ gkbehnK ftu pzd eo fdZsk j?. nkgD/ pfunK ns/ r?o f;ZyK ~ fBr[DhnK rZbK ns/ Bk :ehB nkT[D tkbhnK xNBktK dZ;-dZ; e/ GowkfJnk ik fojk j?. fJBK ;kyhnK s'I eokwksh ;kX s/ bfGnk ik ;edk j? go d[fBnK dk ofjpo r[o{ BkBe d/t fpbe[b BjhI. pkpk BkBe dbhb d/ e/ fiZs b?d/ ;B idfe ;kyhnK dk dktk j? fe T[j eokwks Bkb fisd/ ;B. fij ;kyhnK Bkb jh wB[Zysk I dk Gbk j[zdk s/ pkp/ BkBe ns/ T[; dhnK pkeh i'sK B/ ;qh r[o{ rqzE ;kfjp ~ j'o XowK d/ rqzEk jko ;kyhnK Bkb jh Go fdZsk j[zdk. fijV/ b'e f;Zy Xow ~ fjzd{ Xow dh Fky d;d/ BjhI Eed/ n'j r[o{ rzqE ;kfjp d/ frnkB, pkp/ BkBe dh pkDh ~ T[ i kro feT[ I j' D d/ D r/ . T[jBK d/ nkgD/ Xow rqzE f;oc feZ;/, ejkDhnK, ;kyhnK, Bkb Go/ jB. T[j jh feogkDk gke/ nkgDhnK d[ekBK dh okyh bJh ;kyhnK, feZ ; / ejkDhnK rVQ rVQ e/ pkDh ~ ;wMD d/ pikJ/ wzso ikg jko gVQB bJh gqukod/ oj/ jB skfe d/o ;p/o f;Zyh T[jDk d/ Xow ftu jh nb'g j' ikJ/. pkpk BkBe ih nkgD/ ;w/I ftu i' efj rJ/ T[; ~ nZi ftfrnkB f;ZX eo fojk j?. n;hI T[Zwhd th fet/I eo ;ed/ jK fe nkgD/ ;w/I dk wjkB ftfrnkBh r[o{ BkBe nkgDh dbhb ;wMkT[D bJh eokwksK dk ;jkok bt/rk T[; d/ frnkB ftu fdZshnK dbhbK B/ jh ;w/I dh ;koh b'ekJh ~ nkgD/ fgZS/ bk fbnk ;h. fpr p?r dk f;ZXKs bZyK gkskb nkekF XoshnK, X[zX{ekok s'I Xosh dh T[sgZsh, pB;gsh dk o'Bk nkd nBfrBs I ftfrnkfBe f;XksK dh dbhb r[o{ wjkoki B/ gfjbK fdZsh i' pkd ~ ftfrnkfBnK B/ f;ZX ehs/ jB. r[o{ BkBe ;kfjp d/ gqekF wkD j'D s/ irs ftu eqKsh dh jB/oh nkJh. ;fsr[oK B/ nkgD/ fJzebkph jZEK ftu ghVs b'ekJh dk jZE cV e/ o;wk fotkiK tfjwK GowK ns/ nzX ftFtk; ~ ysw ehsk fJ; db db ftu'I efvQnk. ;fsr[oK d/ gqekFwkB j'D ;zpXh GkJh r[odk; ih dk jowB fgnkok puB - @@;fsr[o BkBe gqrfNnk fwNh z X[ z X ir ukBD j' n k.## pVk jh gqubs j?. nZi dh b'V j? fe nkgD/ pkg{ ;qh r[o{ BkBe d/t ih d/ iBw fdjkV/ s/ e;w ykJhn? fe n;hI T[; d/ frnkB ~ o[wkfbnK d'FkfbnK ftu bg/N bg/N e/ pzd B oy e/ fJ; ~ ;wMD ns/ gqukoB bJh jzGbk wkoKr/ ns/ ftu'bhn? feqgkDXkoh pkjwDk s'I e'w ~ toi e/ frnkB ~ iB iB se gj[zukB dk eZw eoKr/. (3)
 4. 4. gzikph ;[wB wkf;e (4) www.punjabisuman.com Btzpo 2013
 5. 5. www.punjabisuman.com Btzpo 2013 r[o{ BkBe d/t L nkgD/ pko/ ;fsekos pkg{ BkBe ih, tkfjr[o{ ih ek ykb;k tkfjr[o{ ih eh csfj nZSk pkpk ih ;Zuh d;Dk eh d[fBnkth b'eK jko fJ; wjhB/ dh T[vhe nkg ih ~ th ofjzdh j?, id'I g{o/ ftFt ftu f;yK B/ nkg ih dk iBw fdB, BjhI ;Zu @iBw wjhBk# wBkT[Dk j?. s[jk~ gsk j? Bk ! g{ok wjhBk ubD/ B/ g'qrokw. uZbD th feT[ Bk fejVk ngD/ i/p/ u' g?;k brD? e"w dk g?;k go pZb/ pZb/ gqpzXek dh. nZSk pkg{ ih ed/ nkg ih dk wB BjhI eodk. pJh gq'rokw fe;/ tZvh ;N/i dk j' fojk j't/ ns/ s[;h g[i ikU. t?;/ uzrk eod/ U, BjhI nkT[Id/ j' feT[Ie 6 wjhB/ ;kb gfjbK p{e eokJ/ gzEe u'Nh d/ okrh, eEk tkue s'I fpBk, fpB p[bkJ/ e'Jh th j't/ T[; ~ ;wK BjhI fwb ;edk. i/ c/o th edh nkT[D dk gq'rokw pD/ sK d; d/Dk ih ;wK sd/ fwb/rk. y?o nieb d/ jkbks fJIU jB fe fsnkohnk dh bVh ftu fJFfsjko, cb?e; p?Bo s/ T[rokJh s/ i'o j? t?;/ fJj rb sK f;yK B/ ;wM bJh j? Gkt? e/ t b fJFfsjko ftu SgtkT[ D se jh j? fJ;fsjko ftu tZvk-tZvk fgqzN j[zdk j? gqekF T[s;t, r[o{ g[op, r[o{ got, nyZok d/ ;w{zj ftu gfjb/ nZyo Bkb ;zpzX 5 ik 10 ch;dh ~ jh j[zdk j?. fiBQK ~ fJj gsk j[zdk j? fe fiBQK FyFhnsk d/ okjh e'Jh BthI ;'u (ftukoXkok) j"Id ftu nkT[Idh j? fi; okjh wB[yK d/ ihtB ftu jo gZy'I ftek; j't/. Gkt fi; d/ T[gd/F wB[y ~ f;oc wB[y jh BjhI pbfe d/ts/ pDk d/D, T[BKQ d/ iBw ~ iBw BjhI, pbfe gqekFwkB j'Dk fejk iKdk j?. pkg{ @wkD eoU s[X T[go?# nkg ih dhnK fenk pksk d[BhnK dk e'Jh e'Bk nkg ih B/ BjhI SZfvnk. jo d/F ftu T[; d/F dh p'bh ftu b'ekJh ~ gowkswk Bkb i'fVnk sK jh s/ nkg ih d/ iBw pkps GkJh r[odk; ih B/ :'r Fpd tosfdnk fejk @@frnkB eh nkJh nKXhI## fJ; gfjb/ nyZo ~ ;wMD tkb/ gqek; g[op s/ ;t/ o/ nk;k dh tko d/ ehosB ;w/I fwb g?Dr/. pkeh 90 s'I 95 ch;dh dk foFsk d{i/ nyo T[s;t g[op, got T[s;t Gkt w/b/ s'I j? i' mhe bzro s'I E'Vk ;w/I gfjbk nkT[Dr/ ;i Xi e/ ebc (ekfby) bke/ sK i' T[j d[BhnK ~ t/y ;eD s/ d[BhnK T[BQK ~ t/y ;e/. T[BQK eh b?Dk gqek; s'I. nkw f;y sK w/bk t/yD jh nkT[Idk j?. pkg{ ih rb th mhe j? no/ d/th d/tfsnK ~ wZE/ N/e tos oZy wDh w;kDk s/ ik T[BQK ~ th eoBk j[zdk j?. j[D iks ;kvh gSkD J/ w?I fet/I SZv fdnK. Fokp nZi dk Status j?, fuNh dkVh ni/ pfunK d/ ftnkj BjhI j'J. b'eh w?~ Backward ;wMd/ jB.p; gksFkj ! ih nkw / (5) r[ o { BkBe d/ t ih dh ohM Guru Nanak Dev's Aspriation wS[bh j'tk ifb p;k, ihn izs ;fG ;kfo, T[otkfo gkfo w/ok ;j[ t;?, jT[ fwbT[rh pkj g;kfo rT{Vh, 157 I would love to be as a fish living in water, if by doing so I could cherish the Sustainer-of-All And meet Him who dwells on this side and that with my arms stretched forth for a close embrace. Gauri, 157 r[ o { BkBe d/ t ih dh gq G [ - fwbDh Guru Nanak Dev's Audience with God oT[ YkYh t/eko[, eko? bkfJnk, okfs fdj? e? tko, X[oj[ c[owkfJnk, YkYh ;u? wjfb, y;fw p[bkfJnk, ;uh f;cfs ;kbkj[, egVk gkfJnk, ;uk nzfwqs[ Bkw[, G'iB[ nkfJnk, r[owfs ykXk ofi, fsfB ;[y gkfJnk, wkM 150 I was a bard out of work. God blessed me with His service and commanded me to sing his priases night and day. He then summoned me to His Eternal Abode bestowed on me. the Robe of the Praise of his True Name and fed me with The Nectar-like Name of the Eternal Truth. Majhm, 150 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ;fsr[ o { ~ 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 e-mail 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 gzikph ;[wB wkf;e r[ o { BkBe d/ t ih dk fB;uk Guru Nanak Dev's Conviction w? nkgDk r[o[ g{fS d/fynk, nto[ Bkjh EkT[, f;oh, 14 I consulted my Master and He convinced me that there is no other place but God's Siri, 14
 6. 6. f;Zy J/E/ jh yVk j?. ejkT[Idk sK ngD/ nkg ~ f;y (Student) j? go T[; ftfdnkoEh tKr i' Bk sK Regular School nkt/I Bk todh gkt? Bk Home work eo/ s/ Bk gVkJh. Gkt r[o[ dh wzB? eh ;[D/ th Bk. fco jFo eh j'U c/b, c/o o'Idk j? fe ;ko/ d[yK bJh op ~ w?jh bZGk jK. gqpXek B/ th ni d/ School, Playway tKr Method ngBkJ/ jB. bzro z yho pq?v ge'V/ ukj nkfd dk bkbu tZv/ nyoK ftu Sgtke/ fe bzro ns[ZN tos/rk. go ;zrs th pj[s f;nkDh j' rJh j?. T[BQK ~ bzro dk ;wK gsk j?. pkg{ ih ;ys Nhuo tKr nkg ih jh e[M ;ysh eo' sK jh f;yh d/ College dk Discipline mhe j' ;edk j?. gksFkj fiBQK gqkDhnK ~ s[;K f;yK d/ xoK ftu iBw pyfFnk j? feogk eo' T[BQK ~ gqsZy r[o{ d/ doFB eoD dh iku py;'. ropkDh ej? ;/te iB wkB? gqsy r[o{ fB;sko/. sK i' nkg ih dk gqekF g[op wBkT[fdnK nkg ih dh B/Vsk gqkgs eo ;eD. G[bk dh fywk. dk; w/ok e-mail gsk Lpqfizdo gkb f;zx @feow# briji.kiram@gmail.com Btzpo 2013 r[o{ BkBe d/t ih dk wkBtiksh ~ ;Zdk Guru Nanak Dev's Call to Humanity nktj[ G?D/ ! rfb fwbj[, nzfe ;j/bVhnkj ! fwfb e? eoj[ ejkDhnk, ;zwqE ezs ehnkj f;oh, 18 Come, dear sisters ! come my bosomfriends ! come and clasp me in your embrace. And let us sing together the glories of our Omnipotent Lord. Siri, 17 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 www.punjabisuman.com 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 gzikph ;[wB wkf;e Visit of Live Recording of Kirtan & Gurmat Vichar on Youtube at poplilive1313 41 tK ;op fjzd ;kbkBk ;wkrw 0 p/Bsh gow ;fsekos tho$G?D ihT[ tkfjr[o{ ih ek ykb;k. tkfjr[o{ ih eh csfj.. r[o{ r'fpzd f;zx gksFkj ih fejk eod/ ;h fe w? fi; f;Zy s/ y[F j' iKdk jK, T[; d/ xo fJe r[of;Zy ~ bzro SeD bJh G/i d/Idk jK. i/ fJIUI t/yhJ/ sK ;kv/ byBT{ dhnK f;Zy ;zrsk d/ fesB/ tZv/ Gkr jB fe nrb/ ;kb ;szpo 19, 20 ns/ 21, 2014 ~ ;w[Zu/ d/; s'I ;qh ;[ywBh ;kfjp ;/tk ;[;kfJNh d/ r[o f;y doFBh tho$G?D jikok dh frDsh ftu nkg ih d/ Ffjo g[i oj/ jB. nkU ;ko/ obQ e/ T[BQK r[o{ fgnkfonk dh nkt Grs ftu :'r dkB gk e/ r[o{ dhnK y[FhnK d/ gkso pDhJ/. fet/I 1- ngD/ fiw/I e'Jh ;/tk b?e/ 2- nkgDh feos ewkJh u' d;tzX d/ e/ 3- fe;/ fJe y/so d/ you/ ~ Sponser eoe/ 4- w'e/ s/ ngDh rZvhnk dh ;/tk d/ e/ iK fe;/ fJe Ffjo d/ S'N/ iZE/I 02$05$10$20 gqkDhnk ~ (nkgDh ftE w[skpe) ngD/ xo ftu fNek e/ TBQk dh ;/tk ;zGkb eoe/. fJUI fiE/I n;h r[[o{ fgnkfonK dh ;/tk dk w'ek gktKr/ T[E/ gqpzXeK ~ ;fj:'r fwb/rk T[E/ T[BQk w/jwkBk ;dek n;h th ;w/I f;o dhtkBk s/ g[fink eoKr/. T[gobhnK fe;/ th soQK dh ;/tktk bJh gqpzXeK ~ ;zgoe eoD dh feqgkbsk eoBh ih. T[sFkj Gog{o ;fj:'r dh nk; ftu. LL dk;o/ LL ;q h ;[ w wBh ;kfjp ;/ t k ;[ ; kfJNh, byBT{ ;wgoe Bz0 L 9305681058, 9415561425, 9305351661, 9839070314, 9415466193, 9450931608, 9336138020 (6)
 7. 7. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com gkme fbyd/ jB HHHHHHHHH (fJj gkmeK d/ nkgD/ ftuko jB, ;z g kde dk ;jwfs j' D k io{ o h BjhI ) tvk e? D < fJe wksk nkgD/ w[zv/ Bkb r[od[nko/ fiZE/ fJe pkpk ih nkT[d/ ofjzd/ jB, iKdh j? s/ wZEk N/eB s{ gfjb/ I ngB/ go; s{ N[N/ g?;/ evQe/ fJe :k d' dk f;Zek r[o{ dh Z r'be ftu gke/ wZEk N/edh j? f;e/ dh ntki Bkb B/V/ dh ;zrs ~ th gsk br iKdk j? fe g?;/ gk eo wZEk N/ fenk j?. fco r[o{ dh thuko iK ehosB p?m e/ ;[fBnk BjhI, b/feB Bkb d/ ewo/ ftu u'b/ tkb/ pkp/ e'b ik eo w[v/ ~ 1000$- o[gJ/ dk B'N d/ eo pkp/ d/ uoBK ftu wZEk z N/fenk. fco pkp/ B/ f;o s/ jZE oy eo fJe gq;kd dh g[Vh fdZsh, b/eo tkg; nk rJ/. xo gj[u eo w[vk ngDh z wksk ih e'b g[Sdk j? fe tvk e'D - r[o{ rqzE ;kfjp iK u'b/ tkbk pkpk < wksk d;dh j? r[o{ rqzE ;kfjp ;G f;yD ~ j[ew j? r[o{ wkfBU[ rqzE. p/Nk r[o{ rqzE ;kfjp ;G s'I tvk j?. w[zvk efjzdk fe fJj fe; soj j' ;edk j?. id w?I phwko j'Dk sK B/V/ dk vkeNo 10 iK 20 o[gJ/ b/eo dtkJh d/ d/dk jK. w?I mhe j' ikdk jK iK eJh pko I mhe BjhI j'Idk s/ Ffjo d/ tZv/ vkeNo ~ fdyKd/ j' sK n'j 500$- o[gJ/ ch; b? eo e[S dtkJhnK d/ Bkw fby eo d/Idk j? s/ dtkJh pkjo' yohdBh gI?dh j?. s/ tZvk e?D- Ffjoh vkeNo tZvk feT[fI e n' g?;/ th finkdk b?dk I s/ dtkJh Gh BjhI d/Idk. nkT[ n;h th ftuko eohJ/ fe n;h e/tb r[o{ rqzE ;kfjp ~ wZEk N/e eo, jE i'V eo Bw;eko eoe/ iK tZv-tZv/ ehosB dopko, bzro ehosB / ftu r[o{ wkfBU rqzE, 300 ;kb r[o{ d/ Bkb oki eo/rk ykb;k, d/r s/r csfj, dk F'o wuk eo fdb jh fdb y[F s/ BjhI j' oj/ fe n;hI fesBk e[M eoe/ r[o{ dh y[Fh b? bKr/ r[o{ rqE ;kfjp dk ;fseko iK T[BKQ ~ tZvk wBBk z sd jh j' ;edk j? i/ n;h r[o{ d/ ftuko, j[ew ~ wB e/ T[; nB[;ko ihtB ihthJ/. e/tb fdyktk eoe/ iK r[od[nko/ ftu eJh irj wZE/ N/e eo, Bke orV eo iK ekch d/o r[o{ nr/ yV/ j' e/ r[o{ dh y[Fh BjhI b? ;ed/. iK fco e'Jh ;'u/ fe r[o{ dh r'be ftu finkdk wkfJnk o[gJ/, vkb eo iK r[o{ xo ftu gZEo ;'Bk, uKdh brtkeo iK soj-soj d/ thHnkJhHghH bzro pBtk eo r[o{ dh y[Fh BjhI b/ ;ed/. pXk uNh i' Go/ Bk r[ D Bk T[ g eko[ . . Btzpo 2013 ;/ s h y[ F h ;tkohn? BkBe ekoi[ ;ko[ . . (787) nro b'e ftykt/ dh ykso fe;h Xkofwe ew eo/ s/ e[M XB Gh you eo/ s/ T[; dk nksfwe bkG BjhI. wBjfm soc B figJh i/ pj[ s k xkb/ . . soc fit? ;s GkT[ d/ iB BkBe ;pd[ thuko/ . . (787) op dh y[;h wB d/ jm Bkb BjhI fwbdh ukj/ fisBh w/jBs eo'. op dk gk;k fisD bJh oph oik, B/e Bh:s, Bkb ;pd thuko eo fis fwbdh j?. Gkt wkfJnk fJemh eoB ftu jh ;koh fizdrh w/jBs eo e[S g[B dkB fdykt/ tk;s/ eoB Bkb op dk fgnko BjhI fwbdk. op s/ wkfJnk fJe fjod/ ftu BjhI ojzdh. fwfbn? fwfbnk Bk fwb? fwb? fwfbnk i/ j' f J.. nz s o nksw? i' fwb? fwfbnk ejhn? ;' f J.. (791) ;oho dh Xkofwe t/; G[;k iK eow fdykt/ d/ eo e/ op BjhI fwbdk Fpd ftu bhB j' eo jh op fwbdk j? skjh gsk brdk j? fe r[o{ rqzE ;kfjp tv/ jB. e/tb ejD Bkb iK i?eko/ brD Bkb r[o{ tvk BjhI j' ;edk j?. ikbT[ n? ; h ohfs fis[ w? fgnkok th;o? . . BkBe ;kJh Gbh gohfs fis[ ;kfjp[ ;/sh gfs oj?.. (590) cohdk fiBh ez w h Bkfj r[ D s/ ewV/ ft;kfo.. ws[ ;ofwz d k Ehtjh ;KJh d? dopkfo.. (1381) nsfo w? b [ i/ shoE Bkt? fs;[ p? e [ z m B ikBk.. b' e gshD/ eS{ B j' t ? Bkjh okw[ n:kBk..1.. g{ij[ okw J/e[ jh d/tk.. ;kuk BktD[ r[o eh ;/tk.. (484) r[ o eh ;/ t k (1) feos eoBh - w/ j Bs n? o fJwkBdkoh Bkb, ;oho ;[X j? ;ohfoe ofjs j?. (2) Bkw igBk - op dk XBtkd, ;[feo:k, oik ftu y[F nkswk ;[X-nksfwe ofjs j?. (3) tzv SeDk - w/jBs dh ewkJh ftu rohpK n?o d[fi:k dh wdd eoBh - wB ;[X j'Dk wkBf;e ofjs j?. fJj e/tb fsB ew eo e/ ;oho nkswk ns/ wB ~ ;[yh eo e/ n;bh nkBzd gqkgs eo ;ed/ jK. r[o{ rqzE ;kfjp ih dh thukok ~ (ihtB ftu) ih eo r[o{ rqzE ;kfjp ~ ;G s{ tvk ns/ T[Zuk eo ;ed/ jK. wBwhs f;z x bkigs Bro (7)
 8. 8. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com (8) Btzpo 2013
 9. 9. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com Btzpo 2013 ;qh ;[ywBh ;kfjp ;/tk ;[;kfJNh byBT{ dk ;kbkBk ;wkrw ;[;kfJNh dk ;kbkBk ;wkrw jo ;kb dh soQK fJ; ;kb th fwsh 30 ;sz p o, 1 ns/ 2 nes{ p o 2013 ~ r[od[nkok Bkek fjzv'bk fty/ wBkfJnk frnk fi; ftu ;qh dopko ;kfjp nfwqs;o s'I GkJh ;fszdo pho f;zx ih ns/ GkJh r[fozdo gkb f;zx ih d/ okrh iZfEnK B/ ns/ frnkBh gowihs f;zx ykb;k ih nzBdg[o tkfbnK B/ jkioh Go nkgD/ wB'jo o;fGZB/ ehosB ns/ r[owfs ftukoK Bkb ;z r sk ~ fBjkb ehsk. fJ; w" e / s/ ehs/ rJ/ Xkowe w[ekpfbnK ftu'I i/s{ oj/ pfunK ~ fJBkwK Bkb fBtkfink frnk. frnkBh gowihs f;zx B/ nbr nbr ekb/iK ns/ ;e{bK d/ fgqf;gbK ~ pfunK ~ w[ekpfbnK bJh gqoDk bJh / ;BwkBs ehsk ns/ T[whd ehsh fe Gfty ftu th ;e{bK, ekb/iK d/ fgqz;hgb, nfXnkge ns/ gqpzXe fJ;h gqeko Xkowe ns/ B?fse ftfdnk Bkb ftd:koEhnK ~ i'Vh oyDr/. ;0 joGiB f;zx foNkfJov nkJh0 gh0 n?;0 ns/ ;0 okfizdo f;zx pZrk d/ jZE'I pfunK ~ fJBkw tzv/ rJ/. fFoes ehsh. fwsh 26 ns/ 27 nes{po ~ j' oj/ w[y ;wkrw Z ftu okrh GkJh nwoihs f;x gfNnkb/ tkb/ ns/ GkJh Z r[od[nkok ;qh r[o{ BkBe ;fs;zr ;Gk ;do nzsogqhs f;zx ih nfwqs;o s'I g[i e/ ehosB okjhI ;zrsK byBT{ tb'I fwsh 12 ns/ 13 nes{po ~ ;qh r[o{ okwdk; ~ r[o{ Bkb i'VBr/. ih dk gqekF g[op wBkfJnk frnk fi; ftu frnkBh ;kfjp ;qh r[o{ BkBe d/t ih dk o'jsk; f;zx r[owfs gqukoe ns/ GkJh gqhsw f;zx gqhs gqekF T[s;t ns/ Bro ehosB d/ okrh iZE/ B/ d/jokd{B s'I g[Zi e/ r[owfs ftukoK ns/ ;qh r[o{ f;zx ;Gk Bkek fjzv'bk byBT{ tZb'I o;fGZB/ ehosB Bkb ;zrsK dk wB w'j fbnk. B'itkB gqukoe dh ftdtsk g{oB thuko ns/ okrh iZE/ d/ ehosB r[od[nkok Bkek fjzv'bk ns/ pkb ;zrqjkb: rqkT[Iv s'I ;zrsk pj[s gqGkts j'JhnK. ;zrsK dh gqfsfeqnk ;h ukopkr ftu fwsh 15, 16 ns/ 17 Btzpo 2013 ;qh r[o{ fe gqhs ih dk okrh iZEk ;qh dopko ;kfjp nfwqs;o d/ BkBe d/ t ih dk gq e kF T[ s Ft pVh X{ w Xkw Bkb wBkfJnk ik fojk j? fi; ftu GkJh nwBdhg f;zx ih ifEnK d/ gZXo s'I xN BjhI j?. r[0 pzrbk ;kfjp fdZbh d/ ji{oh okrh, GkJh ;sBkw f;zx pkpk pZ[Yk ih dk iBw fdjkVk ih ;qh dopko ;kfjp nfwqs;o d/ ji{oh okrh ns/ ;q'wDh ;qh dopko ;kfjp nfwqs;o d/ gfjb/ rqEh pkpk r[0 gq0 ew/Nh d/ gqukoe phph jogqhs e"o ykb;k ih th z p[ZYk ih dk iBw fdjkVk jo ;kb dh soQK r[od[nkok fJ; w"e/ s/ g[i oj/ jB. fwsh 10 nes{po 2013 fdB fNe?s okfJ sbkp fty/ wBkfJnk ik fojk j? fi; dh n?stko ~ gowgokB[;ko ;qh r[o{ rqzE ;kfjp ih dh F'Gk nozGsk 20 nes{po ~ Bro ehosB d[nkok ehsh rJh :ksok dk Bro ehosB d/ o{g ftu Ffjo tk;hnK ~ fi; ftu tZvh frDsh ftu ;zrsK B/ ehosB eod/ j'J/ doFB d/D bJh nk:'iB ehsk frnk j?. ;qh r[o{ okw dk; ih dk gqekF fdjkVk wBkfJnk frnk (9)
 10. 10. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com Btzpo 2013 Gkosh "i B{z f;nk;s ns/ foekgq;sh s'_ d{o oZyD dh b'V gqc[Zb fpdtkBh iBob f;zx gfjb/ "ih ioB?b Bjh_ jB, fiBQk_ B/ f;tbhnB bhvofFg Bkb Neokn tork o;sk ngDkfJnk j? ik_ iwj{ohns d/ f;Xk_s dh T[bxDk ehsh z j?. iwj{ohns d/ f;Xk_s w[skfpe f;tbhnB bhvofFg jw/Fk c"ih nfXekohnk_ s'_ T[Zu j[zdh j?. Bhsh ;pzXh wkwfbnk_ @u "ih nfXekohnk_ dh ?;bke[B okfJ Bjh_ j[zdh, Bk jh T[BQk_ B{z f;tbhnB nkr{nk_ d/ ?;fbnk_, xo/b{ ekB{zBk_ ik_ ftd/Fh ;pzXk_ pko/ fNZgDhnk_ eoBhnk_ ukjhdhnk_ jB. Gkosh b' e nkgD/ d/ F dh iwj{ o hns dh jzYD;kosk (fJ; ftu f;oc fJe tko n?woi?;h t/b/ jh _ o[ektN gJh ;h) ns/ nkgDhnk_ jfEnkopzd "ik_ d/ |?of;nk;h ;[Gkn @s/ ikfJ} jh wkD eod/ jB. shih d[Bhnk d/ pj[s/ d/Fk_ d/ T[bN Gkos ftu "i f;nk;s ftu d]b Bjh_ fdzdh, f;tbhnB bhvofFg @s/ j[ewk_ dh T[bzxDk Bjh_ eodh ns/ Bk jh ;Zsk @s/ ep}/ torh e'Jh e'fFF eodh j?. go jkb jh d"okB "i d/ ;kpek w[yh thH e/ H f;zx d/ y[bkf;nk_ ns/ fJ; Bkb i[V/ e[M xNBkeqwk_ B/ fJBQk_ ;kohnk_ rZbk_ @s/ ;tkbhnk fBFkB bk fdZsk j?. fJe n]pko tZb'_ gqekfFs ikDekoh nB[;ko iBob f;zx B/ nB/ek_ @nDnfXekos@ ekotkJhnk_ B{z nzikw d/D bJh fJe r[gs y[hnk :{fBN (N?eBheb ;oft;} vth}B) ;Ekgs ehsk ;h. fJ; y[hnk :{fBN dhnk_ ekotkJhnk_ @u'_ w[Zy ;B-izw{ ns/ eFwho dh u[Dh j'Jh ;oeko B{z n;fEo eoB bJh f;nk;sdkBk_ B{z czv d/Dk, "i d/ T[so-nfXeko d/ eow B{z pdbD dh e'fFF eoBk, y[hnk s'V-GzB B{z nzikw d/Dk ns/ "i d/ j'o nfXekohnk_ dh ik;{;h eoB bJh N?bhc'B @s/ j'D tkbh rZb ftukfbT[_ ;[D ;eD tkb/ nkX[fBe :zso yohdDk. ;oekoh d;skt/}k_ @s/ nkXkfos T[es d'F rzGho jB ns/ nB[Fk;Bkswe ekotkJh dh wzr eod/ jB. iBob f;zx B/ fJBQk_ dk yzvB Bjh_ ehsk. fJ; d/ T[bN T[BQk_ dk efjDk j? fe "i ;dk jh ;{p/ ftu ;fEsh B{z @;fEo@ pDkT[D bJh ns/ @fdb fiZsD bJh@ izw{-eFwho dhnk_ ;kohnk_ f;nk;h gkoNhnk_ ftub/ f;nk;sdkBk_ B{z XB fdzdh ojh j?. iBob f;zx d/ fJBQk_ dknftnk_ dk "i d/ 8 ;kpek w[yhnk_ tZb_' }'odko yzvB ehsk frnk j?. T[BkQ _ B/ }'o d/ e/ fejk j? fe "i tZb'_ ubkJ/ ik_d/ f;Zfynk ns/ ;ZfGnkuko @s/ nkXkfos ;dGktBk gq'rokw dk iBob f;zx dhnk_ r[ZMhnk_ ekotkJhnk_ Bkb e'Jh Bksk Bjh_. ;ukJh i' wo}h j't,/ fJBQk_ ;ko/ y[bkf;nk_ B/ eFwho ftu Gkosh oki ns/ "i dh fdnkBsdkoh B{z tZvh ;ZN wkoh j? ns/ T[BQk_ b'ek_ B{z w}p{sh fdZsh j?, i' efjzd/ jB fe eFwhohnk_ gqsh ;oeko tZb'_ jo soQk_ d/ jZEezv/ tos/ ik oj/ jB. iBob f;zx d/ ftjko ;pzXh fJe T[u gZXoh ik_u Z jh fJ; wkwb/ dh g{oh rfjokJh B{z ;kjwD/ fbnk ;edh j?. fJ; sfjs fJBQk_ d'Fk_ dh th ik_u j'Dh ukjhdh j? fe fgSbh 16-17 iBtoh B{z gqNeb dh T[bxDk eofdnk_ "i ' ' ' z dhnk_ d' :{fBNk_ fdZbh d/ B/V/ feT[_ gj[zu rJhnk_ ;B< iBob f;z x gfjb/ " i h ioB? b Bjh_ jB, fiBQ k _ B/ f;tbhnB bhvofFg Bkb Neokn tork o;sk ngDkfJnk j? ik_ iwj{ohns d/ f;Xk_s dh T[bxDk ehsh z j?. iwj{ohns d/ f;Xk_s w[skfpe f;tbhnB bhvofFg jw/Fk c"ih nfXekohnk_ s'_ T[Zu j[zdh j?. Bhsh ;pzXh wkwfbnk_ @u "ih nfXekohnk_ dh ?;bke[B okfJ Bjh_ j[zdh, Bk jh T[BQk_ B{z f;tbhnB nkr{nk_ d/ ?;fbnk_, xo/b{ ekB{zBk_ ik_ ftd/Fh ;pzXk_ pko/ fNZgDhnk_ eoBhnk_ (10)
 11. 11. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com ukjhdhnk_ jB. fJj f;Xk_s ;zftXkB ftu ehsh rJh Feshnk_ dh tzv @s/ nkXkfos j?, fi; w[skfpe "ik_ d/ w[yh @oDBhsh ns/ "ih ekotkJhnk_ d/ wkwb/ ftu g/F/tokBk ;bkj jh d/ ;ed/ jB@ ns/ T[BQk_ dk ezw T[E/ jh ]sw j' ik_dk j?. fJj nZr_' u[Dh j'Jh bhvofFg dk ftF/F nfXeko j[dk j? fe T[j fJ; ;bkj d/ nkXko @s/ tv/ohnk_ nkofEe z ns/ oDBhse ;hwktk_ B{z fXnkB ftu oZyfdnk_ oZfynk Bhsh fsnko eo/. fJ; f;Xk_s dh gkbDk Bk j'D dk wsbp j? u[Dh j'Jh bhvofFg dh nEkfoNh B{z y'ok ns/ iwj{ohns dk ew}'o j'Dk. nshs ftu e[ M e[ w" f enk_ @s/ fJ; f;Xk_ s dh T[bzxDk j'Jh j?, fw;kb ti'_ 1966 ftu g{oph ewk_v d/ ssekbh w[yh iBob wkfDe Fkn B/ nwoheh okid{s Bkb w[bkeks eoe/ eFwho ns/ Gkos-gkfe;skB ;pzXk_ pko/ y[bhQ nk_ fNZgDhnk_ ehshnk_ ;B. T[BkQ _ B/ nkgDh ewk_v Z j/mb/ "ih pbk_ dh th ikDekoh }kjo eo fdZsh ;h ns/ Bkb jh oZfynk wzsoh ns/ "i d/ w[yh dh th nkb'uBk ehsh ;h. rZbpks d"okB T[BkQ _ B/ ][d dh "i d/ w[yh ti'_ soZeh j'D dh ;zGktBk dk th f}eo ehsk ;h. jkb jh d/ tfonQk_ d" o kB th " i h ioB? b Bhsh s' _ GNed/ oj/ jB. gkfe;skB Bkb uZb oj/ f;nkfuzB fttkd dh rZb jh b? bU. fJj d[Bhnk dh ;G s'_ T[Zuh u'Nh j? go fJ; dk MrVk oDBhse s"o @s/ noEjhD j?. j[D sZe fJE/ mzY ekoB ;?_eV/ itkBk_ dhnk_ ikBk_ nikJh_ ik u[Zehnk_ jB. 1992, 2005 ns/ fco 2011 ftu th Gkosh e{NBhse nfXekoh f;nkfuzB MrV/ d/ jZb bJh ;wM"s/ @s/ d;s]s eoB jh tkb/ ;B go "ih ioB?bk_ B/ nfVZek vkj fdZsk. 2005 ftu sk_ "i d/ w[yh iBob i/Hi/H f;zx B/ iBse s"o @s/ ;wM"s/ dh fto'Xsk ehsh ;h. fJ; s'_ th wkVh rZb fJj j? fe rqfj wzsokb/ d/ izw-eFwho d/ Fk_shg{oB y/sok_ @u'_ jfEnkopzd "ik_ d/ ftF/ { F nfXeko ekB{B B{z tkg; b?D d/ gq;skt fybk th "i z brksko @thN'@ eodh nk ojh j?. fJ; ekB{B dh d[otos'_ z nB/ek_ p/d'F/ Ffjohnk_ B{z fFeko pDkT[D bJh th j' u[eh Z j?. go "i fJ; B{z jNkT[D Bjh_ d/Dk ukj[dh. 2010 ftu z iBob ihH n?;H i;tkb B/ iBse s"o @s/ fejk ;h fe jfEnkopzd "ik_ d/ ftF/F nfXeko ekB{B B{z fe;/ Xkofwe z Btzpo 2013 ik_ gftZso feskp tk_r fbnk ikDk ukjhdk j?. jkb jh d"okB fJe "ih ioB?b B/ sk_ fJE'_ sZe Xweh d/ fdZsh ;h fe i/ fJ; ekB{zB B{z jNkfJnk frnk sk_ "i nzdo{Bh rVpVh fto'Xh w[fjzw B{z pzd eo d/t/rh. Gkos ;oeko B{z nfij/ ioB?bk_ B{z nj[d/ s'_ bkj d/Dk ukjhdk j?, fit/ _ nwohek B/ w?enkoEo B{z poyk;s eo fdZsk ;h, id'_ T[BkQ _ B/ e'ohnk dh izr uhB sZe fbikD dh Xweh fdZsh ;h. fJ;/ soQk_ ;N/Bb/ w?feq;Nb B{z 2010 ftu T[g okFNogsh Z i'J/ fpvB dk w}ke T[vkT[D eoe/ nrkfB;skB ewk_v s'_ jNk fdZsk frnk ;h. e;{otko "ih nfXekohnk_ fybk e'Jh ekotkJh Bk eoe/ ;oeko T[BQk_ B{z BkikfJ} fe;w dh G{fwek fBGkT[D ns/ fco fe;/ th soQk_ dh itkpd/jh s'_ pu/ ofjD dh y[bQ d/ ojh j?. nfijh |?o-f}zwtkoh ekoB Z / wkV/ gqGkt jh g?dk j[zd/ jB. fJ;/ soQk_ d/ ftjko dh sk}k fw;kb Bfozdo w'dh dh 15 ;szpo B{z fotkVh ftu j'Jh o?bh ;w/_ t/yD B{z fwbh, fi; ftu iBob thH e/H f;zx ;w/s "i d/ 20 ;kpek nfXekoh nkgD/ w?vb ns/ fopB tr?ok gfjB e/ Fkfwb j'J/. ;kpek "ihnk_ bJh j'Jh fJ; o?bh ftu nkgDhnk_ g?BFBk_ nkfd ;pzXh fFekfJsk_ T[mkT[D bJh Fkfwb j'Dk sk_ ikfJ} j? go nkgD/ o;wh w?vb ns/ p?i gfjB e/ fe;/ f;nk;h p?Bo j/m nfijk eoBk ;jh Bjh_ fejk ik ;edk. Gkosh iBsk gkoNh B/ nB/ek_ ;/tk-w[es "ih nfXekohnk_ B{z gkoNh @u Fkfwb ehsk j?. ekofrb izr d"okB tkigkJh ;oeko B/ iBob n?BH;hH ftZi ns/ J/no tkJh; wkoFb n? ; H e/ H wfbe B{ z Gkigk dh e" w h ekoiekoBh @u GkFD d/D bJh ;Zfdnk ;h. iBob f;zx B/ fotkVh dh o?bh @u nkgDh Fw{bhns B{z fJj efj e/ ikfJ} mfjokfJnk j? fe fJj f;nk;h Bjh_ , ;r' _ @okFNotkdh@ J/izv/ dk fjZ;k ;h. iBob f;zx f;nk;h ;woEB jk;b eoB bJh p/jZd T[sktb/ jB, Gkt/_ T[j Gkigk tZb_' j't/ ik_ fco nzBk j}ko/ tZb,_' fiBQk_ Bkb gfjbk_ T[j B/fVU_ i[V/ ;B. Gkos dhnk_ jfEnkopzd "ik_ d/ f;nk;heoB dk ]sok T[ZGo fojk j?, T[j th foe{ ntsko ftu. fJ; o[MkB B{z jo jhb/ Gk_i d/D dh b'V j?. (11)
 12. 12. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com Btzpo 2013 r[o{ BkBe d/t ih dh nop d/F dh :ksok dk fposKs-4 (bVh i'VB bJh t/y' gzikph ;[wB, nes{po 2013 nze ftu) ;?:d fgqEgkb f;zx nB[tkd gq;s[sh L ;0 joGiB f;zx jkbh gkFk Bkw dk ftnesh Ffjo dk ek}h ftu T[;/ soK d[y d/Dk fJB;kBh o} BjhI, pbfe G[b/ Z ;h. Foknk (w[;fbw Xkowe ekB{B) ~ eNosk Bkb ftnesh ~ ;jh ns/ uzr/ wkor s/ fbnkT[Dk j? ns/ wBD tkbk ;h. T[j r[o{ BkBe gksFkj dh n}ws s/ Gbk g[oF pBkT[Dk j?. pkpk ih ek}h d/ xo g[ i / , tfvnkJh podkFs BjhI eo ;fenk. Bos ns/ dotk}k yNyNkfJnk. nzdo' ek}h dh p/Nh B/ g[fSnk jzeko d/ p'b T[; dh }pkB s'I fBebD br/. T[; B/ s[;h e'D j', s[jkvk Bkw eh j? ns/ eh ew j? < fJ; w"e/ r[bkw :knk ns/ ;bhwk (fiBk pko/ fgSb/ ;[wB nze pkpk ih d/ Bkb s[ki[dhB th ;h. r[o{ ih B/ itkp fdsk ftu f}eo nk u[ek j?) d/ fybk stk ikoh eo, T[BKQ "Fala Isma Malsam Nanak wsbp @@w/ok Bkw BkBe ~ eko eoko fdsk. fJE/ jh p; BjhIl T[; B/ pkpk j?.## ek}h dh p/Nh B/ nzdo ike/ ngD/ fgsk ~ d; BkBe ih ~ th st/ d[nkok eko J/bkfBnk. fdsk. BkBe dk Bkw ;[DfdnK jh ek}h r[;/ Bkb bkb fJ; soK d' fdB r[[io rJ/, shi/ fdB Fkw ghbk j' frnk ns/ pj[s p[o/ Fpd p'b/ ns/ pkpk BkBe t/b/ dh ;ZGk (;zrs) ftu, :ke{t i' pkpk BkBe dk ih ~ ub/ ikD tk;s/ nkfynk. ek}h dh p/Nh pVh u/bk ;h, ;zrs ftu jk}o j'fJnk ns/ T[; B/ ;zrs f;nkDh ns/ Bow ;[Gkn dh ;h. T[j pkpk ih d/ ~ fJj ]po d;h L- "Inal Hazreen Wa Pasha Halli doFB eoe/ pVh goGkts ns/ fBjkb j'Jh ;h, pVh Halakun Fi Maefe Khalije Bafaube Maeag, Haji jbhwh Bkb T[; B/ fejk fe w/o/ fgsk nkg ~ fJE'I ub/ Mahab, Jatun Hajaubi Falalika Nanak Toheen Ta ikD bJh efj oj/ jB. d'pkok pkpk ih tb'I fpB/ ehsh Muratdatun". fJ; dk wsbp j? @@;fseko:'r ;iB' - gkFk rJh fe T[j ek}h dh f;js g[oFh bJh nkJ/ jB. jkbh g/N dh sebh Bkb wo fojk j?, T[j fsB fdBk ek}h B/ c/o BKj eo fdsh. nzs ftu r[o{ pkpk B/ fejk s'I dod Bkb sV fojk j?. fJj ;kv/ g?|zpo dh fe w/o/ e'b' i/eo e'Jh G[b j' rJh j? sK w?I fywk :kuBk skes, feT[fI e T[; B/ pkpk j}os BkBe dh p/ndph wzrdk jK. fJ; s/ ek}h B/ ;'funk fe BkBe FkfJd ngDk Xow gotosB bJh ok}h j' frnk j?. T[; B/ ns/ s'jhB ehsh j?.## ;ko/ jk}ohB, :kBh ;koh ;zrs B/ fJ; rb pkpk ih ~ nzdo nkD bJh nkfrnk d/ fdsh ns/ ~ ep{b ehsk ns/ T[uh nktk} ftu fejk L- "Lahantal nkgDh p/Nh ~ fejk fe coF s/ w/oh d;sko ftSk fdT[ sK fi pkpk BkBe ~ ;fseko Bkb ihn nkfJnK fejk Ho Alool Khanas" Gkt - nkbQK skbk T[; ;?skB ~ vzv ik ;e/. d/t/##. pkpk BkBe gksFk, ;z s k dk ;z s , B/ T[ j fJ; s/ r[o{ gksFkj B/ wodkB/ ns/ ;koh ;zrs ~ ;zp'XB eofdnK fejk fe nkT[ ubhJ/ ns/ gkFk dk d;sko u[e fdsh ns/ ek}h gk; g[i/ fiE/ T[j wzi/ s/ jkb g[ShJ/. ;koh ;zrs p'b gJh n;h feT[I T[; (gkFk) fgnk ;h. ek}h B/ T[mD dh e'fFF ehsh go ewi'oh e'b ikJhJ/, idfe T[; B/ ;kv/ fybk stk ikoh ehsk ekoD T[m Bk ;fenk. r[o{ ih B/ T[; dh ewo d[nkb/ j?. pkpk ih B/ pV/ fgnko Bkb ;wMkfJnk "Khalaka nkgDh pKj d/ e/ pV/ ;fseko Bkb ek}h ~ pmkfJnk ns/ fgnko Bkb izch gkJh. r[o{ gksFkj dh nfwqs S'j Insani Yun" :kBh d[y ns/ :ksBk d/D tkb/ ~ pdb/ (12)
 13. 13. www.punjabisuman.com Btzpo 2013 gzikph ;[wB wkf;e Bkb jh ek}h dh phwkoh ekc{o j' rJh ns/ T[; B/ B/ (eko{z B/) d'bs ns/ XB d/ ukbh y}kB/ Go oy/ jB nkgD/ nkg ~ fpbe[b mhe ns/ nzBfds wfj;{; go ni/ th T[; dh G[y BjhI fwNh, T[; dh s;Zbh BjhI ehsk. T[; ~ fJe fdqF (B}kok) B}o nkfJnk fe T[j j[zdh. r[o{ ih B/ ibkb ~ fejk fe T[j ekoz{ ~ b? e/ d/ts/ i' T[; ~ BoeK tb Xeh ik oj/ ;B, pkpk BkBe nkt/. ngD/ o{jkBh r[o{ (w[ofFe) d/ efjB s/ eko{z r[o{ dh nktk} ;[DfdnK jh T[; ~ Sv rJ/ jB. ek}h d/ ih ~ fwbD bJh ok}h j' frnk. eko{z ngD/ r[o{ gho w{j' p'b fBeb/ fe fJj nkg dh ngko feogk j? fe w?~ ibkb Bkb r[o{ BkBe ih gk; nkfJnk ns/ r[o{ ih d/ z nkg ih dh uoB S' gqkgs j'Jh j?. T[j nkgD/ ehs/ s/ B/V/ jh p?mk. pkpk BkBe eh e/tb fJe Mbe (fBjko) pj[s Fofwzdk ;h, T[; B/ w[nkh wzrh, T[; dk ;kok Bkb T[; d/ nzdo FKsh ns/ nkBzd dk got/F j' jzeko ns/ Bos ueBku{o j' u[eh ;h. j[D id T[E'I frnk. T[j fBjkb fBjkb j' frnk. ubD dk ;wK nkfJnk sK ;/teK B/ gksFkj ~ fpBsh T[gukoe rb pks j'Jh, fJe d{i/ dk jkb ehsh fe nkg ih e'Jh ngDh :kd pyF e/ ikT[ sK pkpk ukb g[SB s' pknd pkpk ih B/ pkdFkj eko{z ~ fJe BkBe ih B/ nkgDh T[j feskp T[BQk ~ fdsh i' ;Zdk ;{Jh fdsh ns/ fejk, pkdFkj fJj w/oh ;{Jh ngD/ gk; ngD/ gk; oyd/ ;B (nk;k jE, feskp eZS) fejk oy' ns/ fJj w?I nkg s'I nrb/ ijkB (ihtB) ftu b? iKdk j? fe fJj noph GkFk ftu fbyh ig[ih ;kfjp btKrk. eko{z pkdFkj fJe v{zrh ;'u ftu g? frnk ;h. i' ni se T[BQK ;zGkb e/ oZyh j'Jh j? ns/ b'eh ;'funk w?I fJj nkgD/ Bkb fe; soK b? ik ;edk jK, T[; d/ doFB eod/ jB. nr'I T[BQK d/ u/b/ ngD/ jo F? sK fJE/, fJ;/ d[BhnK ftu jh ofj iKdh j?. w"s e/;k ~ BjhI eNd/ ns/ ngD/ nkg ~, BkBe Fkj ceho s'I pkd sK e[M th Bkb BjhI iKdk. sK pkpk ih B/ pV/ Gkos dk g?rzpo, ~ wBD tkb/ efjzd/ jB. fgnko Bkb nkfynk, @@eko{z pkdFkj fi s{z fJe ;{Jh fJE'I BkBe ih B/ dibk dh ykVh gko ehsh ns/ Bkb BjhI b? ik ;edk sK fJ; ;koh d"bs, fJj ukbh (Kalkai) ebeJh Ffjo fi; ~ nieb e?o' (Cairo) y}kB/ i' s{z fJem/ ehs/ jB, fJBQK dk eh eo/rk. eko{z I fejk iKdk j?, gjz[u/ ns/ pkdFkj eko{z jwhd d/ Fkjh pkdFkj ~ ;wM nk rJh. f;o M[ekfJnk ns/ fpB/ feb/ d/ B/V/ ngDk v/ok brkfJnk. ehsh fe w?~ ;jh wkor s/ gkT[ ns/ d;' fe fJj ;koh pkpk BkBe ih B/ fJE/ noph GkFk ftu, d'bs fe; soK uzr/ gk;/ you eoK. sK pkpk ih B/ ehosB nkozG ehsk. eJh b'e ehosB dh fwmh nktk} fejk nbkj ~ :kd oZy ns/ ]bes dh GbkJh tk;s/ ;[De/ fyu/ ub/ nkJ/. id ehosB dh ;wkgsh j'Jh sK fJj d'bs you eo. nkgDh o:hs dh p/jsoh ns/ fJe pj[s jh ;G: ftnesh B/ ngD/ nkg ~ gho y[Fjkbh fjZs ew eo, fJ;soK s?~ y[Fh ns/ B}ks ibkb d;fdnK r[o{ pkp/ Bkb w[bkeks ehsh ns/ pV/ fwb/rh. fgnko/ ns/ ;[ f jod wkj' b ftu pkpk ih Bkb pkdFkj ft;wkd ftu nk frnk ns/ r[o{ ih tkoskbkg ehsk. gho ibkb B/ df;nk fe T[ j d/ puBk nB[;ko ew eoB dk fJeoko ehsk. pkdFkj eko{z jwhd dk Xkowe ;bkjeko j?. T[; B/ ibkb gho th pj[s gq;B j'fJnk. eko{z B/ T[j Z fejk fe w?I nkg ih d/ nkuoD s'I pj[s gqGkts j'fJnk ;{Jh nkgD/ e'b oZy bJh. ni se T[j ;{Jh BkBe jK. c/o p'b/ fe w/oh fJe fpB/ j? - fe w/ok f;F eko{z Fkj ceho dh :kd ti'I oZyh j'Jh j? ns/ b'eh doFB jwhd pj[s jh }kbw ns/ bkbuh j?. eh nkg ih n?;/ eod/ jB.fJ; xNBk dh rtkjh - GkJh pkbk dh ;kyh }kfbw ns/ G[b/ ftnesh ~ ;jh okj gk ;ed/ j'. T[; ftu'I th fwbdh j?. (HHHHHHHHHH ubdk) (13)
 14. 14. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com Btzpo 2013 r[of;ZyK d/ eosZt GkJh ekbk f;z x T[; dk BK ekbk f;zx BjhI, e[M j'o ;h. T[jd/ fuZN/ ;?d ozr, w{j-wZE/ d/ ;'jD/ BeF, ;[do fjoBy/ B?Dk z z ~ t/y T[; dh wksk (Gkph i[nkbh) B/ fJ; bJh ekbk f;zx BK T[jdk oZfynk ;h fe T[; ~ fe;/ dh B}o Bk bZr ikJ/ ! s/ fJjh BK T[; dk gZe frnk. ekbk f;zx d/ tve/ s/ w/o/ (b/ye d/) p}[Zor w[dsK s'I rtKYh ;B. ekbk f;zx ~ pugB ftu e[SV u[e Z Z Z e/ w?I fyvKdk j[zdk ;K. fpbe[b B/V/ B/V/ ;kvQ/ xo ;B. Gkph i[ n kbh ~ T[ j d/ g/ e / fgz v dhnK G? D KGkphnK, g[Zso g?dk j'D dh tXkJh d/D nkJhnK. fJe B/ gzdoK fdBK d/ ekbk f;zx ~ jZEK s/ u[Ze e/ r/Id tKr T[Skfbnk s/ nkfynk, @@se' Bh fJj woB i'rk, feZvk ;'jDk J/.## go ;[D e/ ekbk f;zx dh dkJh wK (j;Bh BK dh w[;bwkB phph) sVg T[mh s/ efjD bZrh, @@s/o/ w{j ftu Z z ehV/ g?D Bh ! w/o/ pZu/ ~ @woB i'rk# nkyD tkbh d/.## go Gkph i[nkbh B/ dkJh ~ fejk L @@j;' phph-J/ , wk;hnK dhnK fdZ s hnK rkbQ K GD/ftnK bJh n;h;K wzBhnK iKdhnK B/. s{z e[M Bk nky, Z fJjBK ~ nkyD d/j i' fJj nkydhnK B/.## @@go w/o/ nZbkQ , ghoK g?rpoK d/ p]F/ pZu/ ~ fJj z woB i'rk nkyD, w?I BjhI ;[D ;edh.## @@FkjDh ! t/y }ok w/o/ pZu/ d/ o/Fw tor/ e{b/ s/ bzp/ tkb. fJ; dhnK nZyK sK nkg/ jh e'Jh y[dkJh rZbK eodhnK gJhnK ikgdhnK B/.## dkJh Gkt[e j' e/ p'bdh rJh. ;Zuh w[uh ekbk f;zx dk pugB pVk fgnkok ;h T[jdk ;[jyD jo nZy ~ w'j b?dk ;h. T[jdh ;Zeh wk;h Z I B/ fco T[j~ u[e e/ T[Skfbnk s/ fejk, @@Bh w?I ;ko/ ijkB Z dh ;koh ;[jgD ;de/ eo fdnK, nkgD/ ekb/ dh fJe nZy Z s'I.## nB/eK wod-fJ;shnK d/ w{jI' fJj fBebh ;[o;sh z (p'bh-pkDh) fet/I ;Zuh j' fBpVh < fJj sK ekbk f;zx d/ wB[yh ekoBkw/ s/ f;Zyh eosZt jh dZ;Dr/. go gqshs fJj Z j[zdk ;h fe ekbk f;zx d/ BkBe? dkde? dk fto;k T[jd/ sB s/ wB ftu goftos j' e/ ekbk f;zx dk efbnkB eoB nk frnk ;h. GkJh s/ik f;zx BkBfenK tb'I fJj T[; wkw/ dk GD/tK ;h i' gqkuhB r[of;ZyK dk fJe wkvb ;h. wkwk eow f;zx T[jdk BK ;h. ;kv/ ;ko/ fJbke/ ftu eow f;zx d/ nzs ;w/I dh fJe ftZfynk gqubs ;h. id'I T[j~ wzi/ s'I T[sko e/ j/mK Z b/gD-g'uk gk e/ nzs B/V/ nkfJnk ikD e/, }whB s/ gkfJnk frnk sK fgzv d/ fJe p}[or Fkj{eko @;op fdnkb# ~ gsk bZrk. T[j ekbk f;zx d/ wkw/ eow f;zx dk w/bh;fs;zrh ;h. T[; B/, nkgD/ xo'I ;kfjp ebrhXo ih dh s;tho ndp Bkb o[wkfbnK ftu tb/N e/ fbnKdh. u"e/ I T[Zs/ w"s d/ fp;so/ s/ bzw/ gJ/ GkJh eow f;zx ~ pV/ dkJhJ/ Bkb nktk} fdZsh L @@eow f;zx ih ! Bk T[j p'b/ s/ Bk nZy g[Nh, eJh Z ntk}K fdZshnK ;op fdnkb B/ n]ho nkfynk L @@eow f;zx ih ! tk;sk J/ nkgD/ ebrhnK tkb/ dk, w/o/ Bkb fJe rZb eoe/ ikfJU.## nzsw-nksw/ r[o{ uoBK Bkb eow f;zx dh i[Vh fpqsh B/ ebrh tkb/ dk tk;sk ;[D e/ B?D y'jb/. ;op fdnkb? B/ ;fsr[oK dh s;tho T[jBK d/ B?DK ;kjwD/ eoe/ fejk, @@fJj w{os feBQK eh J/ <## eow f;zx B/ jZE i'V/. u"frod/ p?B/ f;ZyK tZb t/fynk s/ fejk L @@fJj w{os w/o/ fdb d/ s]s T[Zs/ p?mhJ/.## J/Bk nky e/ eow f;zx ih B/ B/so w[d bJ/ s/ e[M fwzNK pknd z Z T[jBK dh nkswk T[Zv rJh. ;op fdnkb s/ d[b/ fgzv (Bhbkd[bQK) d/ b'e eow f;zx d/ fJ; soQK d/ j'J/ nzs s'I n;uoi ofj rJ/.## ekbk f;zx, fJ; eow f;zx ih (e'jbh), fgzv d[bQ/ tkfbnK dk GD/tK ;h s/ wkw/ torh nkgDh wK Gkph i[nkbh dh e[Zy'I g?dk j'fJnk ;h. d{i/ pzB/ dkdfenK tb'I fJj T[; dkdh dk g'sk ;h fi; dh ihtB ejkDh @wksk ;[zdoh# s/ @skJh ;[zdo'# ih d/ BK j/mK SZg u[Zeh j?. fJj wksk-;[zdoh f;Zy oki t/b/ d/ fgzv nXtkb f}bQK e?wb g[o ftu j'J/ fJe ;fs-g[oF GkJh wB;k f;zx ih dh gVg'sh ;h. ekbk f;zx dk fJj fgZSk FkfJd T[jd/ ;ohoe ;[ j Z g D s/ r[ o f;Z y h ihtB fiT{ D d/ ;b, ;[ z d o s/ (14)
 15. 15. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com fdbu;g ekoBkw/ eokT[D dk fJe uzrk s/ gq/oe ekoB j't/rk. fgsoh fto;k s/ ;zskBK dh y{Bh ftok;s fJe nw[Zb s/ nw[Ze ]}kBk j[zdk j? fi; ~ r[o{ ;kfjpkB th, @@yktfj youfj ofb fwfb GkJh. s'fN B nkt? tXd' ikJh.## nkyd/ jB. ekbk f;zx dh gkbDk ;zGkb T[jdh wksk-Gkph i[nkbh s/ fgsk joh f;zx ih (G;hB) B/ pV/ fXnkB Bkb nkgD/ ykBdkB dh pD u[eh Xkofwe-F[jos s/ GbkJh d/ Z nXhB ehsh. ekbk f;zx B/ T[od{ fwvb gk; ehsh jh ;h fe r[o{ e/ pkr dk w'ouk nzr}h ;oeko Bkb fSV fgnk. e?wbg[o q/ f}bQ/ d/ nekbh f;zxK d/ iE/ G/iD dk ;?No @nXtkb# fgzv I ftu pDkfJnk frnk. iZfEnK dh frqskoh ns/ nekbh f;zxK dh db/oh s/ e[opkBh dh jo }pkB s/ uouk ;h. fBZeh fBZeh w; c[Ndh ekbk f;zx B/ nkgDk fgsk (GkJh joh f;zx) ~ g[ZfSnk L @@bkbk ih ! w?I nekbh f;zxK dk ;/tk ekoi t/yD iktK <## @@jK g[so ikU ! ikU feT[I Bk <## joh f;zx B/ fJe o[fgnk ekbk f;zx ~ youD bJh fdZsk. ekbk f;zx fszB eZgfVnK ftu s[o frnk s/ nekbh f;zxK Bkb fszB wjhB/ dh e?d fco'}g[o i/bQ ftu eZN e/ w[fVnk. go ekbk f;zx gfjbK tork ekbk f;zx Bk fojk. T[; dk wZEk dwedk ;h. i/bQ d/ sg ;kXD Bkb T[jd/ wZE/ ftu @r[MVk bXw[ bkb[ wE? jh gorN[ fEnk## j' frnk. T[jdh fwZmh p'bh, ndp Gfonk tshok, ;o{o/ B?DK #u'I p/nzs nZyVhnK torh fdqFNh, f;woB dhnK MoBktK nzdobh dFk ~ pkjo gqrNkdhnK ikgdhnK ;B. ;ko/ fgzv bJh ekbk f;zx jo-fdb-n}h} w[zvk pDdk frnk. T[; dk fgsk s/ ukuk fe;/ ikfJdkd d/ MrV/ s'I bV gJ/ ;B. T[j d't/I nkg' ftu Bkok} ;B. fJe d{i/ Bkb p'bd/ BjhI ;B. ekbk f;zx d/ uku/ ;[ikB f;zx B/ @S[zph# BK dh gjkVh s'I pkbD bJh fJe doZ]s g[NkfJnk. tZvh ;koh Gkoh pkbD dh Goh u[e e/ T[j pVk jh n"yk j' e/ gjkVh Z YbkD s'I T[so fojk ;h fe gjkVh d/ g?oK ftu wZM ukod/ Z ekbk f;zx dh B}oh g?I frnk. T[j gjkVh s/ uVQ frnk. nkgD/ uku/ ~ nNek e/ efjD bZrk, @@ukuk ih ! Goh w?~ d/ fdU.## Btzpo 2013 ;[ikB f;zx B/ Goh j/m'I }ok nZyK BzrhnK ehshnK s/ ekbk f;zx ~ gSkD e/ fejk, @@ekfbnk ! pZfunk s?~ GkJhnk (joh f;zx) Bok} j't/rk.## @@BjhI ukuk ih, BjhI Bok} j[zd/. s[;hI Goh w?~ d/ fdU.## T[; B/ f;o nkgDk Goh j/mK d/ e/ s/ ;zGkb e/ itkBh dh skes Bkb Goh nkgD/ f;o s/ oZy bJh. gjkVh T[so e/ fgzv ~ s[o fgnk. go o;s/ ftu Goh u[eh Z nkT[d/ ~ vo bZrD bZr fgnk fe i/ bkbk ih (fgsk ih) I t/y b?Dr/ sK Bok} sK }o{o j'Dr/. T[; B/ ;[ikB f;zx ~ fejk, @@ukuk ih ! s[;hI j[D Goh fgzv b? ikU s/ S/sh Bkb w[V nkU. w?I gjkVh T[s'I d{ih Goh pzBQ e/ u[e fbnkT[dk Z Z I jK. s[;hI fJE'I w/o/ gk;'I Goh b? e/ fgzv ;[N nkT[Dh. w?I fgS'I Z fbnkT[Idk jK s/ s[;hI nZr'I xo gj[zukT[Id/ ofjDk.## ;kok pkbD fJ;/ soQK ekbk f;zx B/ fgzv sZe gj[uk z fdZsk. go Fkw ~ xo nk e/ id'I ekbk f;zx wfjz bJh r[sktk eo fojk ;h, T[; ~ fgsk B/ r[Z;/ Bkb g[ZfSnk, @@ekfbnk ! uku/ ;[ikB/ dk pkbD Y'Idk foj?I, s{z <## ekbk f;zx p'fbnk sK Bk go E'VQh d/o fgS'I T[; dhnK nZyK #u'I nZEo{ fBeb e/ y[obh ftu fvZrd/ joh f;zx B/ t/y bJ/. ekbk f;zx d/ e'b ik e/ efjD bZrk.## @@ekfbnK ! pZfunK ! s{z o'Idk fgnk. g[Zso w?I s?~ nkfynk sK e[M BjhI, g[ZfSnk Jh J/.## ekbk fco th u[Zg fojk. go joh f;zx e'b'I fojk Bk frnk s/ T[; B/ fgS'I ik e/ ekb/ dh ezv s/ EkgVk d/ e/ fejk, @@g[Zso ! o' BjhI fit/I s{z nkyB?, w?I Ut/I jh wB bKrk.## ekb/ B/ jZE i'V bJ/, fgsk d/ g?oK tZb i[V/ jZE tXkJ/ s/ fejk, @@s[;hI uku/ j[oK ~ s/ w?~ @f;zx# BK Bkb p[bkfJnk eo' s/ TjBK Bkb ok}h j' ikU.## nekbh ekbk f;zx dh fjod/ dh ow} ~ joh f;zx ;wM frnk s/ ekb/ d/, nkgD/ g?oK tZb tX/ jZE cV e/ T[j~ rb/ Bkb x[N frnk. nkg T[j T[;/ t/b/ f;ZXk ;[ikB Z d/ xo ik e/, nkgD/ wksk ih, @skJh ;[doh# ~ g[SD bZrk, z Z @@p/ ih ! FkBk (;[ikB f;zx dk ;zyg BK) feE/ t/<## / nZyK dh i's rtk p?mh fpoX wksk ;[doh ih B/ nZrI' z g[ZfSnk L @@g[Zso-joh f;zx ! feT[I < ;[Zy sK j?, s{z s/ FkBk (15)
 16. 16. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com sK Bok} j', feT[I T[j~ g[ZSd?I <## @@s[jkvk g'sok ekbk f;zx nkyd? L w?I ;[ikB f;zx ~ ok}h eoK.## nzdo ewo/ ftu ;[Ddk ;[ikB f;zx GZi e/ pkjo nk frnk. T[; B/ joh f;zx d/ g?o cV bJ/ ! joh f;zx B/ T[j~ Sksh Bkb x[ZN fbnk. wksk ;[doh ih dhnK i'sjhD nZyK #u'I dfonk tZr z fBefbnk, T[j nZi tkfjr[o{ ih s/ r[o{ BkBe d/t ih dk XzBtkd eodh. w[dsK d/ Bok} j'J/ T[jd/ d' g[ZsoK dk ok}h BktK j' frnk. T[j nZi y[Fh ftu fwT[dh BjhI ;h. I Btzpo 2013 ;[ikB f;zx nkgD/ tZv/ Gok ~ ok}h eoe/ ekbk f;zx ~ Y{vD bZr fgnk. p}ko dhnK jZNhnK s/ p?M/ ekbk z f;zx ~ eJh b'eK d/ ;kjwD/ rb/ Bkb bk e/ efjD bZrk, @@UJ/ w/o/ ykBdkB dh fJZ}s d/ oky/-pZfunk, w?I GkJhnK joh f;zx ~ ok}h eo nkfJnk jK. s?~ s/oh dkdh s/ fgsk p[bKd/ Bh. ikj T[jBK ~ fwb.## wksk ;[zdoh, ;[ikB f;zx s/ joh f;zx, xo d/ fJ; i'rh ~ i'rVk ;wMD dh EK T[; ~ f;ZX ;wM e/ T[; dk pj[s wkD eod/ ;B. fJZ}s fdzd/ ;B. nkgDh e[b dh, gotko dh s/ fpokdoh GkJhuko/ dh FkB ;wMd/ ;B. dkb fSsoh tzv e/ ykJh iKd/ oxtho f;zx fBwsk u/now?Bh e'Jh T[j~ d[tkJh iKd/ g[fb; s/ fwbNoh ukjhdh BjhI c"i g{oh t}ho/Jh pDkJh }Kd/ fJj' c"i dZ;' eodh ezw eh j? x[;g?mhJ/ c/o th nkJh iKd/ nZr/ you d/F s/ fwbNoh dk tkX{ you t}hoK dk gkJh iKd/ s/b c{e j[zdk NkfJo x;d/ B/ ekoK s/i s'I s/i ubkJh iKd/ fiZB/ whb uZb{ T[Zm tkX{ GZsk N{o bzwfJT[ bzw/ oykJh iKd/ Bkme s?~ bZGk ;h fJe ;ZiD nZi sK bZyK mr ;kX ejkJh iKd/ okeF e'vk sbQ yKdk ;h pzfdnK ~ j[D sK eZu/ jh nzdo bzxkJh iKd/ BkBe s/oh r[of;Zyh dk p'ov bk e/ ezw f;ZyhT[ T[bN eokJh iKd/ S[oh gzE dh fgZm ftZu wkod/ i' UJh tk;sk gzE dk gkJh iKd/ nkds pDh pBko;h mrK tkbh gJhnK r'beK tZb sekJh iKd/ gk;/ fJZe rZb s'od/ J/esk dh fBs Bt/I r[od[nko/ pDkJh iKd/ Bkb/ efjD f;Zy e"w dh gZr bZEh fJZe d[J/ dh nkg th bkjh iKd/ n?Bh c[ZN u'I ed/ th bZGD/ BjhI fizB/ uzr/ Bshi/ fJj ukjh iKd/ tzv SeDk fJBQK ~ G[Zbk fBws/ dkb fSsoh tzv e/ ykJh iKd/. M{m ;Zu dk ;dk fto'X ofjzdk d'B'Jh iZr d/ ezw ubkJh iKd/ ;Zu/ ;dk w[;hpsK ftZu ofjzd/ M{m/ oZi e/ n?F T[vkJh iKd/ ;Zu/ nkgD/ jZe s/ vN/ ofjzd/ M{m/ fiE'I dkn brdk bkJh iKd/ e'b M{fmnk d/fynk pVk ikd{ M{m nkgDk ;Zu pDkJh iKd/ Mkb c/oe/ eoB Uj rZb fBws/ ;'Bk d{J/ dk eZu pDkJh iKd/ fJZe rZb nkyk T[jBK bhvoK ~ fijV/ b'eK ~ p[ZX{ pDkJh iKd/ Xkok fijV/ ftXkB dh ;kVd/ ;h nZi ;'Ij T[;/ ftXkB dh ykJh iKd/ e[o;h :[ZX ;oeko B/ S/V fdZsk eko Mzvh d/ tkbh fdykJh iKd/ ukn pVk j? pVh tihohnK dk b'eK f;o'I b? eko GikJh iKd/ gfjbK gzi tiho XzukfJs g{oh fgnko/ gzi' ;h ezw ubkJh iKd/ G[Zb u[Ze/ B/ nZi n;{b ;ko/ n?B/ e[o;hnK fgZS/ bbukJh iKd/ e[o;h :[ZX fSV fgnk d/F nzdo dkn fijdk th bZrdk bkJh iKd/ Gq;Nkukoh vke{ pbksekoh fijVk uKjd/ tiho pDkJh iKd/ fszBk ftZu'I tiho d' pDh iKd/ n?t/I b'eK dk g?;k b[NkJh iKd/ fijVk fojk tihohU n?w-n?b-J/ (16)
 17. 17. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com ufVQ n k ;' X fD Xofs b[ e kJh ;qh r[o{ BkBe d/t ih efb:[Zr ftu f;qFNh ~ skoD bJh gzdoQth_ ;dh ftu Xosh «s/ nkJ/. T[; ;w/ _ ;wki dh nkofEe, okiBhfse ns/ ;wkfie dFk «s/ gzSh Mks wkfonK ;gFN j? fe okiBhfse n;fEosk ns/ nkofEe wzdjkbh s'_ S[ZN ;wkfie dFk dk fBxko nzsK «s/ ;h. Xow ns/ fBnK BK dh e'Jh uh} Bjh_ ;h fi; pko/ nkg B/ pkDh ftu T[ukfonkL efb eksh oki/ ek;kJh Xow[ gz y efo T[ v fonk. e{ V [ nwkt; ;u[ uz d q w k dh;? Bkjh ej ufVnk. (gzBk 145) b'eK d/ wBK ftu p/uBh ns/ nftFtk; dh GktBk ? xo eo u[eh ;h. b'eK dh oZfynk eoB tkb/ jkew T[bNk Z T[BQK «s/ jh }[bw eo oj/ ;B. ;G gk;/ bZ[N-x;[ZN ns/ e{V dk p'bpkbk ;h. y/s d/ oky/ jh y/sh ~ yk oj/ ;B. ;qh r[o{ BkBe d/t ih B/ fJ; pko/ toDB ehsk j?L;ow[ Xow[ d[fJ Sfg yb'J/ e{V[ fco? goXkB[ t/ bkb'. ekihnk pkwDk eh rb Eeh nrd[ gV? ;?skB[ t/ bkb'. (gzBk 722) nkg B/ ;wki ftu gqufbs fJ; e'jV ~ d{o eoB dk phVk uZf[ enk ns/ nwbh s"o «s/ b'ekJh ;kjwD/ gkyz v K, ftnoE d/ o;w' _ - fotki ns/ M{ m d/ gki ~ T[xkfVnk. ;wkfie c}{b dhnK oj[-ohsK ~ fsbKibh fdZsh. gzdoQth_ ;dh ftu ftd/Fh jwbktoK dh Gkos T[Îs/ b[N-x;[N ikoh ;h. XhnK-G?DK dh FoQnkw p/gsh j' Z Z / Z ojh ;h. jo e'Jh G?n ftu jh ihtB r[}ko fojk ;h. ;qh r[o{ BkBe d/t ih B/ pr?o fe;/ vo d/ }kbwK fto[X ntk} Z T[mkJh s/ fejkL osB ftrkfV ftr' J / e[ s _ h w[ f Jnk ;ko B ekJh. (gzBk 360) (fJBQK b'Xh e[ZfsnK B/ osB fij/ fjzd[;skB ~ xZN/-e"vh ftu o[bk fdZsk j?. fJBQK d/ wo ikD «s/ fe;/ B/ fJBQK dh pks Bjh_ g[ZSDh). nkg B/ gowkswk ~ th ;gFN FpdK ftu Btzpo 2013 -vkH ;kfjp f;zx noFh }kbwK pko/ o';k gqrN eofdnK fejk fe i/ seVk nkdwh seV/ ~ wko/ sK e'Jh o';k Bjh_. gozs{ w}b{wK «s/ }[bw eoBk feZE'_ dk fBnK j?< nkg B/ T[ukfonkL i/ ;esk ;es/ eT[ wko/ sk wfB o' ; [ B j' J h. (gzBk 360) nkg B/ fBXVe j' e/ ;Zu dk gZy T[ikro ehsk. nkgDh pkDh ftu T[; ;w/_ dh s;tho T[bhe e/ ;G d/ ;kjwD/ oZyh ns/ fBoG? j' e/ fpnkB ehskL ;u eh pkDh BkBe[ nky? ;u[ ;[DkfJ;h ;u eh p/bk. (gzBk 723) nkgD/ T[d/F dh g{osh bJh nkg B/ xo-pko fsnkr e/ uko T[dk;hnK ehshnK. gfjbh T[dk;h 1497 JhL ftu F[o{ eo e/ 1509 JhL ysw ehsh. fJj 12 ;kb dk bzwok ;wK ;h. fJj T[dk;h ;[bskBg[o b'Xh s'_ nozG / ehsh. fJ; T[dk;h d/ w[Zy gVkn e[o{eF/so, gj/tk, jfod[nko, fdZbh, wEok, fpzdokpB, n:[ZfXnk, gq:kr, pBko;, gNBk, r:k, Ykek, X'pVh, r[jkNh, fuNrKr, wBhg[o, ebeZsk, irBBkE g[oh nkfd ;B. g{o/ 12 ;kb GqwD eoB T[gozs nkg tkg; sbtzvh g[Zi/. gfjbh T[dk;h s'_ fJe ;kb fgZS'_ 1510 JhL ftu nkg dh d{;oh T[dk;h F[o{ j[dh j? fi; dk ;wK 1515 JhL z se gzi ;kb dk j?. fJ; ~ dZyD dh :ksok Bkb th :kd ehsk iKdk j?. fJj :ksok eoskog[o s'_ nozG ehsh. fJ; :ksok ftu nkg GNB/o, f;o;k, phekB/o, niw/o, e'jnkp{, fJzdo, T[iB s'_ j[d/ j'J/ fpdo, j?dokpkd, r'bezvk, ' ? z wdok;, gKvhukoh, okw/Ftow s/ bzek nkfd ;EkBK «s/ rJ/. fJ; T[dk;h ftu nkg B/ i?Bh ;kX{nK ns/ pZ[X nukohnK Bkb th uouk ehsh. fJ; dZyD-Gkos dh gquko :ksok ;w/_ r[o{ ;kfjp BzdV, npub Bro ;kfjp / (wjkokFNo) dh Xosh «s/ g[Zi/. fpdo i' npub Bro, BzdV ;kfjp s'_ dZyD tZb j?. T[; ;w/_ fJZE/ gkDh dh xkN / ;h ns/ gqkgs gkDh th ykok ;h. ;qh r[o{ BkBe d/t ih d/ fJZ E / g[ Z i D «s/ ;z r sK B/ gkDh dh n" e V pko/ dZf;nk. ;zrsK dh p/Bsh «s/ ;qh r[o{ BkBe d/t ih B/ (17)
 18. 18. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com fBowb ib gqrN ehsk i' BkBe Mhok d/ BK Bkb gqf;ZX j?. ;qh r[o{ BkBe d/t ih d[nkok ofus pkDh 19 okrK ftu ;qh r[o{ rqzE ;kfjp ftu T[gbpX j?. ;qh r[o{ BkBe d/t ih dh pkDh nfij/ gjkVh MoB/ tKr j? i' trdh-trdh fbFedh th j? s/ fjod/ mzY th gkT[dh j?. _ ;qh r[o{ BkBe d/t ih dh ;kXBk dk wZ[y ftFk fBFekw Grsh j?. fJ; bJh nkg dh ;kXBk gZXsh ~ ;wMD dh b'V j?. ;kXBk gZXsh ftu ;jkfJe FeshnK T[j jB i' JhFto ftu nB[oesh ~ pb fdzdhnK jB ns/ nto'Xe FeshnK T[j jB i' JhFto tZb'_ fXnkB ~ jNk e/ w'j-wkfJnk nkfd tZb wB ~ w'VdhnK jB. ;qh r[o{ BkBe d/t ih d/ wkBttkd dk wZy nkXko T[BKQ dk ªwB[y« [ Z pko/ ;zebg j? i' fdqFNhwkB irs d/ nfXnksfwe sZs dk XkoBh j?. vkH r'eb uzd Bkozr B/ nkgDh y'i g[;se ªNoK;ckow/FB nkc f;ZyfJ}w« ftu fJ; gqeko fbfynk j?L ªIt was the First Hindu reformer of modern times who tried to emancipate the Hindu mind completely from the fehters of mythology« ;qh r[o{ BkBe d/t ih B/ ;wki ftu gqufbs rbs BhshnK ~ d{o eo e/ b'eK ~ ;Zu d/ B/V/ fbnKdk. nkg ih dh pkDh dk wZy ftFk jh ªgow ;Zu« Bkb fJefwe [ j'D pko/ j?. ªig[ ih« ;kfjp pkDh ftu T[; fJZe' eosk g[oy d/ pko/ ftu ukBDk gkfJnk j? i' ;dhth j? ns/ ekb ofjs j?. ;wZ[uh BkBe pkDh ª;Zu« dk gqekF eo e/ T[; dh b'n ftu ns/ ;fsr[o{ dh nrtkJh j/m wBZyh nkuoB [ T[;koh dk nfijk o;sk T[bhedh j? fi; wkor ~ ngDk e/ wBZy ;wki dk bkj/td nzr pD fBso ;edk j?. nkg [ z B/ ª;Zu« ~ T[Îuk o[spk jh Bjh_ fdZsk ;r'_ ª;Zu« p'bD ns/ fJ; «s/ nwb eoB tkfbnK s'_ th ;dtkoB/ iKd/ jB. r[opkDh nB[;koLjT[ pfbjkoh fsB eT[ fi nBfdB[ ;u[ bt/ . (gzBk 312) fJj ;z;ko ;w[zdo i' nEkj j? ns/ fpy[ Bkb fbgs j? fJ; ftZu'_ ª;Zu« dk gZbk cV e/ jh gko T[skok j' ;edk j?. r[opkDh dk eEB j?L ;u fpB[ Gtib[ ikfJ B sfonk. Btzpo 2013 J/ j [ ;w[ z d [ nEkj[ wjk fpy[ Gfonk. (gzBk 1041) ;Zu dh j'_d T[; t/b/ j' ;edh j?, id'_ jT[w? dk nfj;k; nEtk ª;Zu« s'_ tZyoh fe;/ j'o j'd dk nfj;k; _ ysw j' ikt/. fJj ;z;ko T[; eos/ dh ouBk j?. wBZ[y jT[w? ftu T[; ~ ft;ko fdzdk j?, fi; pko/ pkDh ftu ;gFN fejk frnk j?L jT[w? ftfu ir[ T[gi? g[oyk Bkfw ft;fon? d[y[ gkJh. (gzBk 946) ªjT[w?« ~ pkDh ftu dhox o'r fejk frnk j?. wBZyh wB i' njzekoh j? T[j ;wMdk j? fe w/o/ tork j'o [ d{;ok izfwnk jh Bjh_. T[; fJZe' Bkb'_ fBy/VD bJh jT[w? s/ e{V dhnK nk;[oh FeshnK ekw, eqX, b'G, w'j, njzeko, ' Jhoyk, dt?s, ;[nkoE nkfd dk fJe tZvk bFeo jo t/ b/ xks bkJh oZydk j? ns/ fJ; ~ J/e/ s'_ d{o eo e/ nkg/ dh ;'Mh Bjh_ g?D fdzdk. ;qh r[o{ BkBe d/t ih B/ ;op r[D ;zgzB j'D «s/ th nkgD/ nkg ~ fBwo GktBk ftu oZy e/ T[; eosk g[oy dk r[DrkD ehsk ns/ nkgD/ nkg ~ ªYkvh« iK ªFkfJo« jh efj e/ T[; dh tfvnkJh eofdnK T[ukfonkL - BkBe[ ;kfJo[ J/ t ejs[ j? ;u/ gotdrkok. (gzBk 660) - jT[ YkYh t/ e ko[ eko? bkfJnk. (gzBk 150) T[; eos/ dh f;cs-;bkj ftu nkgD/ wBg;zd dk ftF/FD tos e/ nkgD/ nkg ~ T[; dk bkbk r'bk, ;Krh ns/ fJZE'_ se fe ªpkDhnk« th fejkL BkBe[ s/ o k pkDhnk s{ ;kfjp[ w? okf;. (gzBk 557) GZ N pkDheko ebQ ; jko ih fiBQ K d/ 10 ;tZJhJ/, ;qh r[o{ rqzE ;kfjp ftu doi jB, T[BQK B/ ;qh r[o{ BkBe d/t ih dh T[;ss fJ; gqeko ehsh j?L r[ D rktfj gk:kfb Grs Bkrkfd G[ : z r w. wjkd/ T [ r[ D ot? ;dk i' r h ifs iz r w. (gzBk 1390) r[o{ ;kfjpkB d[nkok nfij/ do;kJ/ wkor «s/ nwb eo e/ jh nkgDk ihtB T[Îuk s/ ;[Zuk pDkfJnk ik ;edk j?. (18)
 19. 19. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com Btzpo 2013 r[o{ s/r pjkdo ih (r[orZdh s'I Fjkds se) (;B 1664 s'I 1675) nFNw r[o ghok ;qh jfo feqFB ;kfjp ih B/ nkgD/ nfszw ;w/I fdZbh dhnK ;zrsK ;Bw[y nrb/ r[o{ bJh @@pkpk pekb/## Fpd efj e/ ;zes ehsk fe r[o{ / BkBe dh B'thI i's pekb/ ftu fBtk; eo ojh j? ns/ foFs/ ftu T[j ;kv/ pkpk (dkdk) brd/ jB. fJfsjk; s'I gsk brdk j? fe j[ew Bkw/I dh gqfs feqnk ;o{g pekb/ ftu r[o{ nzF ;'Yh, p/dh nkfd dhnK 22 wzihnk ftS rJhnK. wksk BkBeh ih ~ ypo fwb rJh ;h go T[j gZso s/r pjkdo dh ;kXBk Gzr BjhI [ eoBk ukjz[d/ ;B. go wyBFkj b[pkD/ B/ ;ko/ dzGh r[o{nK dh gk} T[X/V e/ @@r[o bkX' o/## efj e/ r[o s/r pjkdo ih ~ ;zrs ns/ b'ekJh ;Bw[y gqrN ehsk. gq r N fGT[ r[ o s/ r pjkdo, ;rb ;q ; fN g? Ykeh ukdo.. r[o{ i's dk tkfo; pDB T[gozs r[o{ s/r pjkdo ih B/ gquko dk e/Ido pekb/ s'I wky'Itkb nk pDkfJnk. wky'tkb tkbh EK r[od/t B/ w[b yohd e/, T[;dh o{go/yk pDk, Bro dh T[;koh ehsh ns/ j'oK ~ T[E/ t;kfJnk. fJj irQk pVh owDhe ;h, u'sock gjkVhnK ns/ ;sb[i dk ezvkQ . fJ; Bt/I Bro dk BK r[od/t B/ g{i wksk ih d/ Bk s/ @@ueQ BkBeh## ofynk. e[M ;wK ;zrsK ~ fJE/ i'V d/ r[od/t gfotko ;w/s eoskog[o, ehos g[o ns/ jfowzdo ;kfjp nfwqs;o nkfd ;EkBK d/ doFBK bJh fBeb gJ/. fJE' I jh nrkj T[ s oh Gkos tb, ;wkfie ns/ okiBhse ikrosh ns/ Xow gquko fjs :ksok nkozGh fJj :ksok T[soh Gkos s'I fpjko, pzrkb ns/ nyho nk;kw tb j'Jh. go r[o e/ wfjbK dh ;/js, ns/ wksk BkBeh ih d/ ;[Mkt ekoD r[od/t B/ gfotko fpjko d/ gNBk fty/ wkwk feqgkb uzd dh d/y-o/y j/m Sv nkg nk;kw tb e{u ehsk. 22 d;pzo 1666 ~ r[od/t d/ frqj fty/ wksk r[ioh ih dh e[y'I fJe nkb'fee pkbe @@r'fpzd okfJ# ih B/ ntsko fbnk. nihs f;zx, byBT{, w'0 L 9651592214 tkj[ gq r fNU wod nrz w Vk, tfonkw ne/ b k.. r[o{ ;kfjp T[; ;w/I pzrkb-nk;kw tb ;B, nk;kw fty/ nkg B/ T[E'I d/ oki/ okw f;zx ns/ w[rb oki d/ gqfsfBX okik i? f;zx ftu :[X dh fsnkoh o[etk e/ fJe fJfsjk;e ;zXh eotkJh. pzrkb nk;kw tb b'eK dhnK sebhcK ;[D T[BQK dh wdd eod/, S'Nh ;zrs (XowFkbk) ns/ tvh ;zrs ;Ekfgs eod/ j'J/ r[od/t brGr 4 ;kb pkd 1670 ftu gNB/ nkgD/ gfotko e'b gj[u e/ g[so r'fpzd okfJ ~ fwb/. fJBQK Xow gquko ns/ ;wki T[EkB :ksoktK d' o kB r[ o d/ t ~ w[ r b Fk;e n" o z r i/ p dhnK ;zgodkfJe gkb;h dhnK ypoK fwbdhnK ojhnK. fjzd{nK d/ wzdo YkJ/ ik oj/ ;B, ns/ T[BQK dh EK w;fidK T[;kohnK ik ojhnK ;B. fjzdnk d/ esb/nkw { d/ Bkb ;ko/ fjzd{;skB ~ w[;fbw oki pDkT[D d/ ytkp T[BKQ dh Bhsh dk fjQ;k pDh j'Jh ;h. fJjh ekoD ;h fe r[od/t gNBk finkdk fuo BjhI o[e/ ns/ gfotko ~ fgS'I nk ikT[D dk efj gzikp ub/ nkJ/. e[M fuoK T[gos, wksk BkBeh ih, wksk r[ioh z ih gfotko ;w/s gzikp gos nkJ/. pj[s fuoK pkd ;kok gfotko fJemQk j'fJnk, j'o th ;ke-;zpXh fwbD z ns/ tXkJhnK d/D nkJ/, nkBzd dk tksktoD u'sock Sk frnk fJ; nkrwB dh y[Fh ftu @ue BkBeh# Ffjo dk BK nkBzdg[o ofynk frnk. j[ewokBK dh ;'u ;h fe i/ eo p[Xhihth ns/ ftdtkB fjzd{nK ~ w'f;B pDk b/JhJ/I sK pkeh fjzd{nK ~ nkgD/ Bkb obkT[Dk pj[s ;'yk j' ikJ/rk sK jh T[BQK B/ Xow gfotosD bJh finkdk i'o, pBko;, nbkjpkd ns/ eFwho tb bkfJnk. id jo gk;/ nfsnkuko dh nfs j' rJh sK eFwho d/ e[M f;oeY pq k jwD emQ / j' e / e' J h T[ g k: ;' u D br/ fe fJ; nfsnkuko s/ fedK mb gkJh ikJ/ sK jogkf;U[ r[o{ BkBe d/ xo'I nk; tXdh Bio nk ojh ;h fJjh ekoD ;h fe eFwho d/ gzfvs gz0 feqgk okw dh nrtkJh ftu nkBzdg[o r[o{ s/r pjkdo d/ dopko ftu jkfio j'J,/ jkb ftu gbk gk jE i'V ;koh ftgdk ;[DkJh ns/ (19)
 20. 20. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com wdd dh r[jko brkJh, r[od/t B/ pj[s ;'u ftuko e/ c[owkfJnk fJ; i{bw ~ mb sk fe;h wzjkg[oF dk pfbdkB jh gk ;edk j?, Bkb yV/ pkb r'fpzd p'b gJ/ fgsk ih fJ; :[r ftu nkg s'I wjkB j'o e'D j' ;edk j?, fJj T[geko nkg jh eo' ih. g[so dh ipkBh fJj Fpd ;[D r[od/t B/ tkfjr[o{ dk F[eo ehsk ns/ fpbe[b fBFfuzs j' rJ/ ns/ g0 feqgk okw ;w/s ;ko/ pqkjwDk ~ ;zpf' Xs j' e/ fejk, ikT[ n"ori/p ~ g?rkw z G/ i fdT[ fe i/ eo r[ o d/ t s/ r pjkdo Xow gfotosD bJh okih j' ikD sK n;h ;ko/ th T[BKQ dk ;kE d/tKr/. fJ; soK w[rb Fk;eK d/ nf;j s/ nfej s;hj/I Mbd/ j'J/ GkJh fdnkbk ih, GkJh wshdk; ih, GkJh ;sh dk; ih dhnk FjhdhnK d/yd/ j'J/ th nfvr Btzpo 2013 oj/, w[rbK dhnK FosK, eokwks fdykT[, iK dhB ep{b eo', ~ Beko fdsk nzs jko e/ eNo w'bthnK B/ w"s dk cstk ;[DkfJnk ns/ ;h;rzi ftu r[od/t ~ 1675 ftu Fjhd ehsk frnk L mheo c'o fdbh; f;o, gqG g[o ehU[ fgnkB. s/r pjkdo ;h feqnk, eoh B feBj[ nkB.. Fjkds fgS'I GkJh i?sk ih B/ r[od/t dk ;h; nkBzdg[o r[o{ r'fpzd f;zx d/ ji{o gj[ukfJnk ns/ GkJh bZyh Fkj tDiko/ B/ r[od/t d/ Foho ~ ;fseko ;fjs nkgD/ xo ftu jy e/ xo ~ jh nr bk e/ ;z;eko dh o;w g[oh eo nekb g[oy dh y[Fh gqkgs ehsh. s/ r pjkdo e/ ubs, fGU irs e' ;' e . j? j? j? ;p ir fGT[ , i? i? i? ;[ o b' e .. r[o{ d/ f;yK dh ftbZyD Fjhdh id r[o{ s/r pjkdo ih B/ swkw e'fFFK d/ pkti{d fJ;bkw ep{b BjhI ehsk, pkdFkj n"ori/p z B/ j[ew ;[BkfJnk fe r[o{ d/ ;kjwB/ fJ; d/ Bkb nkJ/ fsZBKQ f;ZyK ~ fJsB/ s;hj/ d/ e/ Fjhd eo' fe r[o{ dh o{j ezp ikJ/. fJj s;hjK s' voe/ fJ;bkw ep{b eo bt/rk. GkJh byh dk; (fSZpo pkjwB) d/ g"so/ ns/ GkJh jhok Bzd d/ g[so GkJh wsh dk; ns/ GkJh ;sh Z dk; d't/ Gok ns/ GkJh fdnkbk ih ~ bkbu fdZsk frnk, fonk;sk b? bt', XB fisBk ukjhdk j? b? bt', i' ukjhdk j? fwb/rk nkgD/ r[o{ d/ ;kjwB/ fJ;bkw ep{b eo bt'I BjhI s/ pVh p[oh w"s bJh fsnko j' ikT[. r[o{ d/ f;ZyK B/ f;Zyh f;de BjhI jkfonk Fjhdh bJh fsnko j' rJ/. fgzio/ ftu yV/ B"t/I gksFkj d/ ;kjwD/ beVh dhnK d' r?bhnK ftu GkJh wsh dk; ~ ieV e/ T[BQK dk w{zj r[o{ tb eo fdZsk frnk. fGnkBe Feb d/ iZbkdK B/ nkok GkJh ;kfjp d/ f;o s/ nkD fNekfJnk. GkJh ;kfjp s'I d[pkok g[fSnk frnk fJ;bkw wzio j?. GkJh ;kfjp pkDh okjhI nekb g[oy { Bkb i[V/ oj/, e'Jh itkp B fdZsk ns/ ig[ih ;kfjp dk gkm eod/ Foho ~ d'ckV eok e/ Fjhd j' rJ/ nzr nzr ftu'I pkDh jh r[zikfJwkB ;h. fco tkoh nkJh GkJh fdnkbk ih dh. ekih p'fbnk t/y fesBh p/-ofjwh Bkb wsh dk; ~ Fjhd Bfozdo f;zx w"Irk ehsk j?, nikJhI nkgDh ikB B d/, i' ukjhdk j? b? e/ fJ;bkw ep{b eo b?. GkJh fdnkbk ih dk th itkp T[jh ;h i' Fjhd j'J/ wsh dk; B/ fdZsk ;h. ekih d/ cst/ nB[;ko ibkdK B/ d/r ftu gkDh gke/ GkJh fdqnkbk ih ~ fpmk fdZsk s/ j/mK nZr pkb fdZsh. fiT[I fiT[I gkDh row j[dk frnk fsT[I fsT[I GkJh ih r[opkDh z okjh nkgD/ ;fsr[oK d/ ;Bw[y nekb g[oy d/ uoDk ftu i[Vd/ rJ/. nZr j'o s/i j' e/ GKpV wkodh rJh ns/ T[pkb/ wkod/ gkDh ftu r[o{ ek f;Zy nkgDh fizd tko f;Zyh bJh e[opkD j' frnk. j[D tkoh ;h GkJh ;sh dk; dh. fJ; wjkB Fjhd dk eZw ;h r[o{ ih d/ puBK ~ cko;h fbfg ftu fby b?Dk ns/ fgZS'I r[ow[yh fbfg ftu g'EhnK ftu fbytk d/IDk. pzdh ykB/ ftu fby/ rJ/ r[o{ d/ puBk ~ nfjbekoK B/ fJ; s'I y"j fbnk. fJjBK ~ pkeh d'jK f;yK tKr Fjhd eoD bJh o{z ftu bg/N e/ nZr bk fdZsh rJh. r[o{ ek f;y jZ;dk jZ;dk pkDh gVdQk gVdQk Fjhd j' frnk. go ;h BjhI ehsh. r[o{ wjkoki th nv'b ns/ ;Ks ofjzd/ j'J/ @@;h; dhnk go f;oo B dhnk##, mheo c'o fdbh; f;o## gqG g[o ~ fgnkB eo rJ/. fJj ;kek fwsh 16 Btzpo 1675 ~ tofsnk fi; B/ uKdBh u"e dh Xosh ~ ;dk bJh nwo eo fdZsk. (20) N
 21. 21. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com Btzpo 2013 fJ;soh dh dFk fpnkB eod/ jB Fpd noph w{b d/ Fpdk_ ftu ;G s'_ tZX tofsnk ikD tkbk Fpd n"os j?. n"os d/ Fkpfde noE T[; t;s{ s'_ j? i' S[gkT[D:'r j't/. noph dk jh fJe j'o Fpd w;s{ o k (pj[ t uB w;s{ o ks) j? , fi; d/ noE th godkBFhB d/ jB. fJBQk_ d'tk_ Fpdk_ ftu n"os B{z d{fink_ e'b'_ b[ekT[D d/ noE S[g/ j'J/ jB. wB[y nkgDh p[Xh ns/ GkFk eoe/ e[b nkbw ftu Z Z Z ;G s'_ T[Zsw iht wzfBnk frnk j?. GkFk dh ;G s'_ S'Nh fJekJh Fpd jB, i' ;zuko s'_ fpBk_ ;ZfGnkukoe gqfswkBk_ d/ ;{ue ns/ }kwB j[zd/ jB. fJ;/ bJh nZi GkFk ns/ ;ZfGnkuko B{z fJe-d{i/ dk g{oe wzB e/ fJBQk_ dk nfXn?B fJe ;wZro fJekJh ti'_ ehsk ik_dk j?. id th wB[Zy nkgD/ ftukok_ dk f;Xk_sheoB ik_ ;zebgheoB eodk j? sk_ T[; dh e'fFF j[dh j? fe T[BkQ _ d/ BkweoB bJh Fpd z ;EkBe ns/ fJ; dh nkgDh GkFk ftu'_ jh u[D/ ikD. fJ;/ eoe/ i/ n;h_ Fpdk_ (;zebgk_) dh rfjokJh ftu ik e/ noE bZGhJ/ sk_ eJh r[Mbk_ nkgD/-nkg y[bQ ik_dhnk_ jB. z Z Gkosh ekft Fk;so ftu Fpd Feshnk_ n;b ftu Fpdk_ d/ noEk_ dhnk_ fGzB-fGzB gosk_ jh co'bdhnk_ jB. fJBQk_ ftu'_ fJe gos Fkpfde noEk_ dh j?. fJ;soh dh dFk ns/ o[spk do;kT[d/ e[M Fpdk_ dh uouk n;h_ fJ;/ _ jtkb/ Bkb fJE/ eo oj/ jk_. nZ i ebQ fJ;sohnk_ dh dFk pko/ n]pkok_ , o;kfbnk_ ns/ g[;sek_ ftu pVh uouk j' ojh j?. w/o/ fynkb ftu fJj uouk e'Jh Bth_ Bjh_, ;r'_ fJj fJ; Bkb ;pzXs Fpdk_ dh tos'_ ik_ Bk_n oZyD Bkb jh F[o{ j' rJh ;h. fJ;soh bJh gzikph ftu gzikj s'_ T[go Fpd Z gqufbs jB. fJBQk_ Fpdk_ dh fJe Xkok ;kwh fgS'eV dh j?, fi; ftu n"os, }B, }BkBh, }'o{ ns/ w;s{ok nkfd Fpd jB. Gkosh fgS'eV tkbh Fpdktbh ftu sqhnk, Bkoh, shwh_, XB, pkbk, dkok, ezfBnk, bVeh, e[Vh, w[fNnko, sqhws, oekB ns/ ozB gqwy jB. fJj ;ko/ Fpd Z[ T[BkQ _ ;ko/ Fpdk_ s'_ fJbktk jB i' fJ;soh Bkb foFs/dkoh do;kT[D bJh tos/ ik_d/ jB. fit/_ ukuh, skJh, wk;h, ;Z;, gsh;, dkdh, wksk, gsBh, tj[Nh, bkVh, pj{ ns/ B{j z nkfd. fJj ;ko/ Fpd foFsk ;{ue sk_ jB go dFk ;{ue Bjh_. dFk ;{ue n;h_ e/tb T[BQk_ jh Fpdk_ B{z fejk j? i' T[; bJh fJ;soh j'D eoe/ ns/ T[; dk ;wki ftu o[spk vk0 Xow f;zx do;kT[D bJh tos/ ik_d/ jB. gfjbk_ ;kwh fgS'eV tkb/ e[M Fpdk_ dh rZb eod/ jk_. noph w{b d/ Fpdk_ ftu ;G s'_ tZX tofsnk ikD tkbk Fpd n"os j?. n"os d/ Fkpfde noE T[; t;s{ s'_ j? i' S[gkT[D:'r j't/. noph dk jh fJe j'o Fpd w;s{ o k (pj[ t uB w;s{ o ks) j? , fi; d/ noE th godkBFhB d/ jB. fJBQk_ d'tk_ Fpdk_ ftu n"os B{z d{fink_ e'b'_ b[ekT[D d/ noE S[g/ j'J/ jB. FkfJd fJ;/ bJh p[oek, fj}kp nkfd n"os B{z gfjBkJ/ ik_d/ jB, sk_ i' T[j d{fink_ fdnk_ B}ok_ s'_ b[eh oj/. w[;bwkB n"osk_ tX/o/ eoe/ p[oe/ ik_ fj}kp dh tos'_ eodhnk_ ;B go fJ;bkwh gqGkt nXhB fjzd{ f;Zy n"osk_ (ftF/F eoe/ e[bhB tor dhnk_) B/ th p[oe/ gkT[D/ ik_ fco x[v eZYD/ F[o{ eo fdZs/ z ;B. b[ekT[D dh GktBk eoe/ jh ukdo ns/ ukodhtkoh n"os dk w[eZdo pD frnk ns/ T[BQk_ B{z xok_ sZe ;hws eo fdZsk frnk. fe;/ fJ;soh bJh ;G s'_ tZX ;[ykth_ ;fEsh T[; d/ ;[jkrD j'D ftu j?. gsh B{z ;[jkr fejk ik_dk j? i' ;[Gkr dk sdGt o{g j?. gsh dh Sso-SkfJnk T[; dh ;G s'_ tZvh y[Ffe;wsh j?. gsBh B{z GrtkB/, Gkrtzsh ik_ ;[jkrtzsh efjDk th fJBQk_ jh noEk_ dk ;{ue j?. w[;bwkBk_ ftu B/epys, y[Fpys ns/ GkrGoh nkfd Fpd tos/ ik_d/ jB. d{i/ Fpdk_ ftu fejk ik ;edk j? fe fJj ;ko/ Fpdk_ dh ;koEesk T[; d/ ;[jkrD j'D ftu jh j?. fJ; d/ T[bN i/ gsh ihts Bjh_ sk_ T[j d[jkrD j?, ftXtk j?. f;ow[zBh, y;wk_ ykDh ns/ y;wk_ fgZNh th fJ;/ GktBk d/ ;{ue jB. fJBQk_ ftu'_ tX/o/ tofsnk ik_dk Fpd ftXtk j? . fJ; Fpd dk w{ b @Xt@ j? fi; d/ gfjbk_ @ft@ nr/so j?. @Xt@ dk fJe noE gsh j?. ;' ftXtk T[j j? fi; dk gsh Bjh_. ftXtk dk d{ik noE pd/j ik_ fpBk_ d/j s'_ j?. d/j ik_ ;oho fJe ti{d dk Bk_n j?, pd/j dk noE j? fi; dk ;oho Bjh_. gsh j? sk_ ti{d j? i/ Bjh_ sk_ ti{d j'D d/ pkti{d T[; dh e'Jh j'_d ns/ j?;hns Bjh_. fJ;/ bJh tX/o/ foFs/-Bks/ T[; d/ gsh d/ jtkb/ Bkb jh jB. g[okD/ ;fwnk_ ftu (eJhnk_ Gkrk_ ftu nZi th) ftXtk dk f;o w[zB fdZsk ik_dk ;h. tkb fJ;soh fFzrko dk fJe nfjw fjZ;k jB, fiBQk_ B{z ;k_GD bJh r[s ehsh ik_dh ;h ns/ r[s dh ;fEosk ik_ gfenkJh Z Z (21)
 22. 22. gzikph ;[wB wkf;e Btzpo 2013 www.punjabisuman.com bJh gok_dk gkfJnk ik_dk ;h. tkbk_, r[sk_ ns/ gok_fdnk_ Z dh gq;;k eod/ eJh gzikph p'bhnk_-NZg/ gqufbs jB. ;Zrh z c[b ns/ j'o eJh rfjD/ tkbk_ dh ;iktN tk;s/ jh ;B. Z fJ;soh dk ;kok fFzrko T[; d/ gsh bJh j?. i/eo gsh Bjh_ sk_ fFzrko th Bjh_. fJ;/ bJh T[j f;ow[Bh j?. ftXtk z ;kv/ ;wki ftu fxqDk ns/ fsq;eko dk gkso j?, fi; eoe/ wzrbwJh w"fenk_ T[go T[; dh w"i{drh nF[G wzBh Z ik_dh j?. y;wk_ ykDh th T[j fJ;/ eoe/ j?, feT[_fe T[; d/ d[oGkr eoe/ T[; dk gsh Bjh_ fojk. y;wk_ fgZNh th T[go'es Gkt dk jh ;{ue j?. ;kv/ ;wki ftu e[M Fpd nfij/ jB, i' fJ;soh T[go wod d/ wkbekBk_ jZek_ dh gq'Vsk eod/ jB ik_ efj Z Q bt' fe T[; dh ikfJdkd dk jh fJe o{g ;kps eod/ jB. gsh dk noE jh wkbe j? fit/_ bygsh, eo'Vgsh nkfd. gsh d/t, ;[nkwh, y;w ns/ f;o dk ;kJh_ nkfd e[M j'o Fpd jB, i' T[go'es ep}/ B{z j'o gZfenk_ eod/ jB. w[;bwkBk_ ftu f;oski ns/ fw}k}h ][dk (jeheh ][dk sk_ T[go tkbk j?) Fpd gqufbs jB. fit/_ jeheh ][dk pzd/ Z dk wkbe j?, fJ;/ soQk_ d[fBnkth ][dk fJ;soh dk wkbe j?. gsh gow/Fo ftu jh fJj' X[Bh ;[DkJh fdzdh j?. j[D i/eo gsh bJh tofsnk ik_dk nzro/}h Fpd Husband goyhJ/ sk_ d'tk_ ;z;feqshnk_ d/ oe dk th nkgD/-nkg gsk bZr ik_dk j?.Husband d/ noE gkbD g'FD ik_ ;k_G-;zGkb eoB tkbk (caretaker) j?, wkbe Bjh_. fJ; s' _ nrb/ o / ftFb/ F Dh j' o Fpd th pDd/ jB fit/ _ Husband like, husbandship ns/ husbandry nkfd. fJBQk_ ftu ;kv/ gsh tkbh wkbekBk ;[o Bjh_. d' j'o Fpdk_ pko/ uouk eoe/ n;h_ nkgDh rZb ]sw eoBh ukjk_r. fJBQk_ Fpdk_ d/ Xkofwe gq;rk_ B{z bk_G/ / z SZvfdnk_ n;h_ e/tb fJBQk_ d/ Fkpfde noEk_ sZe jh ;hws ofjDk ukj[zd/ jk_. fJj Fpd jB ezfBnkdkB ns/ wzrb ;{so. dkB fe;/ fBofizd t;s{ dk fdZsk ik_dk j?, fi; ftu T[; dh wo}h Bjh_ g[Sh ik_dh (fBofizd B/ dZ;Dh th Z eh j'Jh) ezfBnkdkB s'_ Gkt j? fpBk_ XB nkfde b?D d/ ezfBnk dk dkB eoBk, :'r to B{z ftnkj ;w/_ ezfBnk d/Dh (wjkB e'F, gzBk 356) ;' fJ; Fpd dk fJe sk_ fBofizd ns/ d{ik t;s{ dk noE pDdk j?. i/jh e'Jh t;s{ dkB ftu d/ fdZsh, s/jh ezfBnk ik_ bVeh d/ fdZsh. wzrb ;{so ftu th d' Fpdk_ dk w/b j?. wzrb y[Fh dk ;wkBkoEe j? ns/ ;{so pzXB ik_ oZ;h dk noEks T[j pzXB i' y[Fh Bkb ;theko ehsk ikt/. wzrb ;{so g[oF tZb'_ fJ;soh B{z gfjBkfJnk ik_dk j?, fi; dk noE j? fe ftnkjh ikD tkbh fJ;soh B{z g[oF d[nkok fBoXkfos wo:kdk ftu pZM e/ ihtB p;o eoBk gt/rk, T[j fe;/ th jkbs ftu fJ; pzXB dk T[bzxD Bjh_ eo ;e/rh. g[oF T[; d/ pzXB ftu ofj e/ ehs/ rJ/ eowk_ dk jh Gkrhdko j'trk, wo:kdk s'_ pkjofbnk_ bJh Bjh_. g[oFk_ / d/ Fkpfde r[;/ dk fFeko th n"os jh pDdh j?, fJ;/ bJh Z T[BQk_ dhnk_ rkbk_ n"osk_ tZb jh ;/fXs jB. j'o sk_ j'o gsBh d/ Gok ns/ G?D d/ foFs/ ;{ue Fpd ;kbk ns/ ;kbh th gzikphnk_ dh eo'gh s'_ Bjh_ pu ;e/ ns/ fe;/ rkb s'_ xZN Bjh_. ;kozF fJj fe fJ;soh ;{ue Fpdktbh d/ nzsoht noEk_ s'_ fJ;soh d/ ;kv/ ;wki ftu o[sp/ ns/ wod d/ T[; gqsh otZJhJ/ dk Gbh-Gk_s p'X j' ik_dk j?. t/yD ns/ tosD B{z ;ko/ Fpd pV/ ;kXkoB brd/ jB go T[BkQ _ d/ noE pV/ v{x/ jB. nZi fJBQk_ Fpfde ;zebgk_ z s/ XkoBktk_ B{z pdbD dh }o{os j?. (22) ;kfjp ;q h r[ o { s/ r pjkdo ;kfjp ih Fjhdh fdt; fwsh 14 ns/ 15 d;zpo 2013 ;EkB L r[0 uzdo Bro fty/ nk:' i e L f;Z y :z r w? B i n? ; ' f ;n? F B r[o{ s/r pjkdo GtB, uzdo Bro byBT{ gq ' r okw gq G ks c/ o h fwsh 11, 12 ns/ 13 d;zpo 2013 ;t/o/ 5H30 s'I 7H00 ti/ uz d o Bro, nkbwpkr, byBT{ 14 d;z p o 2013 ehosB r[0 nkbwpkr ;t/o/ 7 s'I 9H00 ti/ ehosB$eZEk r[0 uzdo Bro Fkw 7 s'I 10H30 ti/ 15 d;z p o 2013 ehosB$eZEk ns/ j'o gq'rokw 6H30 s'I 2H30 d'gfjo ehosB okrh iZ E k GkJh okfJ f;z x ih ;qh dopko ;kfjp, ;qh nfwqs;o ehosB e[ b ihs f;z x B? o ' p h eZ E k frnkBh r[ o pho f;z x ih r[ o { ek bz r o ns[ N tos/ r k.
 23. 23. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com Btzpo 2013 s/ | pjkdo ;h feq n k eoh B feBj{ z nkB ;qh r[o{ BkBe d/t ih dh B"thI i's ;qh r[o{ s/| pjkdo ih, fiBQK dk wjkB Fjhdh g[op 24 Btzpo, ~ ;z;ko Go ftu Gkoh FoXk s/ fgnko ;fjs wBkfJnk ik fojk j?, d/ bk;kBh ihtB dk jo/e gfjb{ ftF/F wjZssk oZydk j?. Xow dh nk}kdh bJh nktk} p[bd eoe/ ns/ z gokJ/ Xow dh oZfynk bJh nkgDh ikB tko e/, nkg B/ FjkdsK d/ fJfsjk; ftu fJe BtK gzBk S'fjnk j?. ;qh d;w/F fgsk ih d/ j}{oh eth ;?Bkgfs ih d/ FpdK ftu nkgDh nd[sh Fjkds d/ e/ ;qh r[o{ s/| pjkdo ih @fjzd Z dh ukdo# jh BjhI pbfe e[Zb wB[Zysk dh ukdo pD/ gq r N GJ/ r[ o { s/ | pjkdo. ;rb f;q ; fN g? Ykgh ukdo. eow Xow eh fiB gfs okyh. nNb eoh ebi[ r w? ;kyh. (14) ;rb f;q ; fN ik ek i; G:' . fij s/ ;op Xow pz u :' . shB b' e w? i? i? GJh. ;fsr[ f o g? i okfy fJw bJh.. (15) wkBtsk d/ oky/ ;qh r[o{ s/| pjkdo ih dk gktB gqekF r[o{ eh Broh nzfwqs;o fty/ 1 ngq?b ;zB 1621 Jh;th ~ whoh ghoh d/ wkbe ;qh r[o{ jfor'fpzd ;kfjp ih d/ rqfj fty/ wksk BkBeh ih dh gftZso e[y s'I j'fJnk. Z nkg ih dk pugB dk Bkw @fsnkr wZb# ;h. p/Fe nkg Z fsnkrh s/ t?okrh ;[Gkn d/ wkbe ;B ns/ tX/o/ ;wK gow/Fo dh pzdrh ftu jh ;bk efonk eod/ ;B, gqzs{ nkg F;soK d/ th XBh ;B. fJj' ekoB j? fe id'I nkg ih B/ eoskog[o d/ izr ftu s/| d/ nb"fee i"jo ftykJ/ sK fgsk r[o{ ih B/ [owkfJnk ;h fe nZi s'I ;kv/ p/N/ dk Bkw @fsnkr wZb# BjhI pbfe @s/| pjkdo# j'trk. fJj / th fJe ;ZukJh j? fe ;fsr[o{ ih B/ uKdBh u"e fdZbh fty/ I ipo nB{mk s/ nd[sh uwseko eo ftykfJnk i' nkg ih Z d/ Bkw d/ fpbe[b nB[o{g ;h. ;qh r[o{ s/| pjkdo ih dk F[G ftnkj eoskog[o tk;h GkJh bkb ih dh ;g[Zsoh wksk r[ioh ih Bkb ;zB 1632 JhH ~ j'fJnk, fiBQK dh gftZso e[y s'I ;zB 1666 JhH Z fBot/o f;zx noFh ftu gNB/ fty/ ebrhXo fgsk ;kfjp ;qh r[o{ r'fpzd f;zx ih dk gktB nkrwB j'fJnk. r[o{ ;kfjp B/ pkp/ pekb/ fty/ fJe G'o/ ftu ;kbK pZXh fBFekw Grsh ehsh. ;qh r[o{ jfofeqFB ih d/ fdZbh fty/ i'sh i'fs ;wkT[D ;w/I nkg ih pkp/ pekb/ fty/ jh ;B. GkJh wZyD Fkj b[pkD/ B/ Gkoh y/ubK eoe/ dzGh r[o{nK dh GhV ftu'I nkg ih ~ bZfGnk ns/ ;zrsK ftu gqrN ehsk. ;fsr[o{ ih B/ fiE/ tZy-tZy okrK ftu nzfwqswJh pkDh ouh T[E/ f;Zyh d/ gquko s/ gq;ko ekoiK ~ th ftnkge gZXo T[s/ ehsk ns/ f;Zyh d/ gquko Z s/ gq;ko ekoiK ~ th ftnkge gZXo T[s/ ehsk ns/ T[so Z Z gqd/F, fpjko, nk;kw s/ pzrkb she gquko :ksoktK ehshnK. ;qh r[o{ s/| pjkdo ih sg s/ fsnkr dh w{os ns/ nfs doi/ d/ ;zt/dBFhb s/ ;zihdk wjkg[oF ;B. fJj' ekoB j? fe id'I eFwho d/ gzvsK B/ nkBzdg[o ;kfjp fty/ gj[zu e/ n"ozr}/p d/ }[bwK dh dk;skB ;[DkJh sK nkg ih MZN T[BKQ d/ Xow dh oZfynk bJh fBZso gJ/. nkg ih dh wjkB e[opkBh dk f}eo eod/ j'J/ ;qh r[o{ r'fpzd f;zx ih @pfuZso BkNe# ouBk ftu [owkT[Id/ jB Lfsbe iz R { okyk gq G skek.. ehB' pv' eb{ wfj ;kek.. ;kXfB j/ f s fJsh fifB eoh.. ;h;[ dhnk go ;h B T[ u oh..13.. Xowj/ s ;kek fifB ehnk.. ;h;[ dhnk go f;oo[ B dhnk.. BkNe u/ N e ehJ/ e[ e kik.. gq G b' e B ej nkts bkik..14.. d' j ok.. mhefo c' f o fdbhf; f;fo, gq G g[ o eh:k g:kB.. s/ | pjkdo ;h feq n k, eoh B feBj{ z nkB..15.. s/ | pjkdo e/ ubs, G:' irs e' ;' e .. j? j? j? ;G ir G:' , i? i? i? ;[ o b' e ..16.. NZeo nkdoFK s/ n;{bK dh ;h. fJe gk;/ @@pkp/ e/# ;B ns/ d{i/ gk;/ @@pkpo e/##. fJeBK gk; @rohph rdk## noEks ;po dk jfEnko ;h ns/ d{finK gk; (23)
 24. 24. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com @oki nfGwkB# Gkt ipo dk. fisB/ r[o{ s/| pjkdo ih sgZ;th, fsnkrh, fBoG?sk, fBot?osk, eow-fBFmk s/ e[opkBh dh fdZp-w{os ;B, T[sBk jh n"ozr}/p snZ;ph, seZpoh, nXowh, nfGwkBh s/ nZfsnkukoh ;h. fJj gkgh n"ozr}/p jh ;h, fi; B/ oki-;Zsk d/ |o{o ftu ;e/ GoktK dk y{B ehsk, p}[or pkg FkjijkB ~ ekb-e'mVh ftu o'b-o'b e/ wkfonk, ;owd fij/ nbw;s ehoK dk esb ehsk, ;fsBkwhnK dh ;kX{ ;zgqdk ~ e[ufbnk, nBfrDs fjzd{ wzdoK ~ Yfj-Y/oh eoe/ T[E/ w;hsK T[;kohnK, eftsk s/ okr fij/ e'wb j[BoK ~ epo ftu dpkfJnk ns/ f;ZyK, okig{sK s/ wojZfNnK fijhnK pjkdo s/ nDyhbhnK e"wK T[s/ nZs d/ }[bw Ykj/. ;qh r[o{ r'fpzd Z f;zx ih n"ozr}/p ~ fby/ sj d/ gZso @}coBkw/# ftu ;gFN FpdK ftu [owkT[Id/ jB FkfjBFkj n" o z r }/ p nkbwhI . . fe dkokfJ d" o n;s[ d{ o n;s dhI . . s[ o k wB BdkBw fe :}dK-FBkF. ponkwd f} s{ ekojk fdb-yokF. (n? n"or}/p ! Gkt/I s{z d[BhnK dk FfjBFkj ns/ z ;w/I dk jkew th j?I, go s{z ;Zu/ Xow s'I pj[s d{o j?I. w?I BjhI wzBdk fe s{z ][dk ~ gSkDB tkbk j?I, feT[Ife s{z nB/eK fdb d[ykT[D tkb/ ezw ehs/ jB) fdZbh dopko tZbI' ;qh r[o{ s/| pjkdo ih ~ fszB FosK g/F j'JhnK ;B - fJ;bkw ep{b', e'Jh eokwks ftykU iK fco woB bJh fsnko oj' . ;fsr[ o K B/ eokwks ~ efjo dZf;nk ns/ Xow dh okyh bJh w"sbkVh toB dh ;fjwsh gqrNkJh. pko-pko p/BshnK eoB d/ pkti{d nkg B/ e'Jh eokwks Bk ftykJh. i/eo ukj[d/ z sK pkpk okwokfJ tKr eokwksK ftu Gowk e/ tes Ngk ;ed/ ;B ns/ FkfJd f}zdrh th pu iKdh, gqzs{ eowksK ftykT[Dk wodK dk BjhI pbfe wdkohnK dk ezw j'fJnk eodk j?. ;qh r[o{ s/| pjkdo ih sK wod/-ekfwb, wod/ -w[ikfjd ns/ Xow dh X[ik ;B, fiBQK B/ n"or}/p d/ }[bw z dk GKvk fdZbh d/ uKdBh u"e ftu GzB e/ T[j nb"fee ekoBkwk ehsk, fi; ~ Bk sK nkg ih s'I gfjbK fe;/ B/ ehsk ;h ns/ Bk jh FkfJd e'Jh GftZy ftu eo ;e/rk. nkgD/ d/F, Xow, nehd/ ns/ e"w ]kso sK pE/ohnK FjkdsK j'JhnK j'DrhnK, b/feB p/|kB/ Xow dh okyh Btzpo 2013 bJh i' e[opkBh ;qh r[o{ s/| pjkdo ih B/ ;zB 1675 Jh;th ftu fdZsh, T[j nkgDh fw;kb nkg jh j?. fe;/ FkfJo B/ fesBk ]{p;{os fbfynk j? @@eh j;sh s/ | ftukoh dh, eZ N ;edh s/ | pjkdo ~, f;o fdZ s k y[ z f Ynk eoB bJh, T[ ; }[ b w dhnK sbtkoK ~. T[ j ukBD uwfenk u" I e nz d o, X[ z d w/ N h fi; B/ pdhnK dh, T[ j oZ s v[ Z b Q h fi; mko fdZ s k, Gyd/ }[ b wh nz f rnkoK ~. tZv/ F'e dh rZb j? fe ;opZs dk Gbk wzrD tkbk f;Zy Xow, fi; d/ ofjpoK B/ d/F, Xow ns/ wB[ysk Z dh okyh fjs nkgDhnK ikBK d/ eh - ;opz; th b/y/ bk fdZs/ j'D, fi; d/ g?o'ekoK B/ d[FN BtkpK Bkb b'jk b? e/ T[BQK d/ uz[rb ftu'I Bt-ftnkjhnK fjzdtkDhnK d/ y'j/ j'J/ v'b/ tkg; fbnKd/ j'D, fjzd{ pj{-p/NhnK ~ fbik oj/ fpd/Fh iotkfDnk Bkb d'-jZE eoe/ d/F dh fJZ}s ~ r}Bh d/ pk}koK ftu Ne/-Ne/ Bhbkw j'D s'I pukfJnk j't/ ns/ fco w[be dh nk}kdh s/ ][;jkbh bJh th ;G s'I tX e/ e[opkBhnK ehshnK j'D, nZi fJ; dk f;bk fJjh fdZsk ik fojk j? fe edh sK pjkdo s/ iKpk} f;Zy e"w ~ @iokfJw g/ F k# nkfynk iKdk j? , edh tZ y -tkdh, nkszetkdh s/ Terroist dk b/pb bk e/ d[BhnK Go ftu Gzfvnk iKdk j?, edh ;op-;KMhtkbsk dk ;zd/F d/ oj/ gktB r[oXkwK dh c"ih skes d/ }'o Bkb x'o p/ndph ehsh iKdh j?, edh fJe w"s ~ tZv/ fpoS d/ fvZrD Bkb Xosh fjZbD dh ;zfrnk d/ e/ gZrK s/ dkjVhnK tkfbnK ~ @;pe# f;ykT[D bJh okiXkBh ;w/s d/F Go ftu fJBQK T[s/ T[j efjo toskfJnk iKdk j? fe Bkdo s/ npdkbh Z d/ }[bw th wks g? iKd/ jB. edh ;e{bK s/ ekbiK dhnK gkm-g[;seK ftu f;Zy r[o{-;kfjpkB dk fJfsjk; ftrkV e/ g/F ehsk ik fojk j?, edh fcbwK ns/ NhHthH ;hohnbK ftu r?o-f;ZyK d/ f;oK @s/ gZrK oZy e/ ns/ Bebh w[ZSKdkjVhnK bk e/ j;"D/ fij/ f;Zy feodko g/F eoB ftu b/ye s/ fBowksk Gkoh ]o wfj;{; eo oj/ jB ns/ edh @f;ZyK d/ pkoK tZi rJ/# fij/ e'M/ w}ke eoe/ e"w dh nDy ~ tzrkfonk ik fojk j?. (24)
 25. 25. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com rzGhosk Bkb ftukfonk ikt/ sK T[go'es Gkt dk fJj e[Zb toskok fJe ;'Mh-;wMh ukb dk fjZ;k ikgdk j?, fi; s'I ;[u/s j'D dh b'V j?. id'I th feXo/ nfijk toskok B'fN; ftu nkt/, sK gkoNh iK ;zgodkJh nkfd G/d-GktK s'I T[go T[m e/ jo/e f;Zy ns/ f;Zy ;z;Ek Z Z ~ s[ozs joes ftu nkT[Dk ukjhdk j? ns/ g{oh soQK bkwpzd j' e/ fto'X ftu nktk} p[bzd eoBh ukjhdh j? sK i' ;jh sZE ;z;ko ;kjt/I nk ;eD ns/ ;w/-;w/I e"w d/ I r'ot ns/ nkB-FkB ~ Ykj bkT[D tkbhnK e[ukbK ~ n;b pDkfJnk ik ;e/. f;Zy e"w sK ;qh r[o{ s/| pjkdo ih dk gktB Fjhdh g[op wBkT[dh jh j?, pbfe fJ; s'I th tZX T[wkj I s/ T[sFkj Bkb jo/e Gkos tk;h, ]k; eoe/ fjzd{ thoKG?DK ~ r[og[op ;wkrwK ftu Fkwb j' e/ ;fsr[oK d/ r[DK ~ :kd eoBk ukjhdk j?, fiBQK dh e[opkBh dk ;dek nZi fjzd{ Xow ekfJw-dkfJw j?. toBk, o'}kBk B"I wD iB/T{ bkj e/ G'iB eoB tkb/ n"ozr}/p d/ }[bw ekoB nZi d/F ftu'I iB/T{ s/ fsbeXkoh FkfJd Y{fz vnK th BjhI ;h bZ G D/ . fjz d tk;h ;q h r[ o { s/ | pjkdo ih d/ goT[gekoK dk foD sK ed/ th BjhI T[sko ;ed/. T[go'es ftuko ~ j'o ft;EkofdnK iK gq'Vsk ftu f;Zy ftdtkBK dhnK Y{eK fdnK, sK FkfJd fJsBk ;koEe Bk bZr/, fJ; bJh fszB fjzd{ b/yeK d/ eEB d/ e/ fJ; b/y ~ ;w/Ndk jKT[x/ ftdtkB ;o r'eb uzd Bkozr nkgDh gqf;ZX Z Btzpo 2013 g[;se "Transformation of Sikhism" ftu fbyd/ jB @fjzd{ Xow dh oZfynk bJh nkgDk pbhdkB d/ e/ r[o{ s/| pjkdo ih nkgD/ ihtB d/ ;ko/ ekoiK s'I nZr/ fBeb rJ/.# (t'y' - f;Zy wZs dk gfotosB# (nB[tkd), gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk, 1990 gzBk 80-81) nkgD/ ;w/I d/ ftfynks, nkohnk ;wkih nkr{ bkbk d"bs okfJ @;kfjp/ ewkb r[o{ r'fpzd f;zx# g[;se ftu ;gFN-FpdK ftu fbyd/ jB - @n"or}/p d/ }[bwK z ekoB fjzd{ e"w b[ZS-b[ZS eodh s/ sVcdh j'Jh dw s'V ojh ;h. n?B ;zGt ;h s/ eohp jh ;h fe fJ; d/ ihtB dh ofjzdh-y{zjdh i's th p[M iKdh ns/ fJ; d/ gqkDgzyo{ ;dk bJh T[vkoh wko iKd/. fJ; fpyV/ ;w/I ;qh r[o{ / s/| pjkdo ih B/ nkgD/ gqkDK dh nkj{sh d/ e/ fjzd{ Xow dh oZfynk ehsh. (2002 n?vhFB, gzBk 60) fjz d h d/ okFNo eth ;q h w? E bh FoB r[ g s ;fsr[o{ ih ~ Gkt- fGzBh ekft-FoXKibh fdzd/ j'J/ fbyd/ jB s/| pjkdo, jK tj jh E/, Gkos eh wkJh e/ bkb. s/| pjkdo, jK tj jh E/, fiB ek e[S eo ;ek Bk ekb. s/| pjkdo, jK tj jh E/, j{J/ Xow go i' pfbdkB. s/| pjkdo, jK tj jh E/, fiB go j? jw e' nfGwkB. (t/y', g[;se @r[o{ e[b#, GkFk ftGkr, gzikp, gfNnkbk, 1962, gzBk 29) nBw'b ;[wB 123456789- i' fJB;kB d;K fJzfdqnK ~ gkg S'j s'I puk e/ oZy/ T[j wB ~ n;kBh Bkb tZ; ftu eo b?Idk j?. eow eoBk fJ;BkB d/ ngD/ tZ; ftu j'Idk j? ns/ T[; dk cb d/Dk gowkswK d/ jZE ftu. i' d[yhnK Bkb fgnko ns/ rqhpK Bkb d';sh oZydk j? T[j oZp dh dorkj ftu ;[oyo{ j'Idk j?. fszB n"r[D iht ~ ed/ oZp d/ B/V/ BjhI j'D d/Id/, wkfJnk dk wkB u"Xo dh G[Zy ns/ ngDh g{ik. fszB pzd/ jw/FK nk;kBh Bkb ;[nk; fsnkrd/ jB, fJe fsnkrh, d{ik ;wfdqFN s/ shik fBot?o. T[; g[oF dk wB ;dk fNekT[ ftu ofjzdk j? i' ;sq fwsq ~ fJe ;wkB ikD/ ns/ fBob/g j't/. i' r[o{ f;Zy ehosB ;'fjb/ dk gkm eo e/ ;"Idk j? T[; ~ ed/ vokT[D/ s/ rzd/ ;[gB/ BjhI n"Id/. fijVk wB[Zy oks ~ nzB E'Vk ykt/ s/ ;w/I f;o ;'I ikt/ T[; ~ jw/FK nzfwqs t/b/ ikr nk iKdh j?. i' wB[Zy o'} ;t/o/ ;G s'I gfjbK oZp ~ :kd eo/ T[; d/ fdB Go d/ ;ko/ ezw ;"o iKd/ jB. frnkBh T{Xw f;zx ih (25)
 26. 26. gzikph ;[wB wkf;e r[ o pkDh ;z e / s e" F -11 nwodk; (r[ o { ) r[o{ BkBe-rZdh T[s/ p?mD tkb/ shi/ r[o{ nwodk; ;B. nkg dk iBw 5 wJh, 1479 JhH ~ fgzv pk;oe/, f}bk nzfwqs;o, GZbk pz; ftu GkJh s/i' d/ xo wksk bZy' dh e[Zy'I j'fJnk. gfjb/ t?FDt ftukoK d/ ;B s/ eJh tko shoE :ksok eo u[e/ ;B. r[o{ nzrd d/t ih dh ;g[soh Z phph nwo', i' nkgd/ Gshi/ ~ ftnkjh j'Jh ;h, T[; s'I r[opkDh ;[De/ r[o{ xo dk fgnko ikfrnk s/ r[o{ nzrd d/t ih dh ;/tk ftu nkJ/. bzro dh ;/tk eoB s/ r[o{ ih bJh dfonk fpnk; s'I gkDh dh rkro fbnkT[Dk nkgdk fBs eow ;h. fJ; eoVh xkb s'I gq;zB j' e/ 1552 Jh ftu r[o{ nzrd d/t ih ~ r[fonkJh ;"Igh. r[o-rZdh s/ p?mfdnK nkg B/ r'fJzdtkb ~ e/Ido pDkfJnk s/ gquko bJh 22 wzihnK ;Ekgs ehshnK. pkT[bh fsnko eotkJh, ft;kyh d/ w"e/ s/ ;kbkBk i'V w/bk eoB dh ohfs ubkJh. wB[Zyh ;KM ~ gZfenK eoB bJh ;KM/ bzro T[s/ }'o fdsk, fJE'I se jdkfJs ehsh fe e'Jh nkdwh bzro ftu'I G'iB ykJ/ fpBk doFB bjh B nkt/. fJ; s'I fpBK f;ZyK ftu'I gVd/ s/ ;sh j'D dh o;w ohfs ~ pzd ehsk. nkg B/ g[so w'jB s' w'joh ns/ g'sfonK gk;'I r[opkDh dhnK ;?uhnK fbykT[D dk T[uuk I / ekoi ehsk. nkg B/ i' y[d pkDh ouh, T[j 17 okrK ftu 907 Fpd jB s/ fj; ftu'I @nBzd# pkDh tX/o/ gqf;X j?. 1 ;szpo 1574 JhH ~ r'fJzdtkb fty/ i'sh i'fs ;wkJ/. GZb: GZN fbydk j? LGb/ nwodk; r[D s/o/ s/oh T[gwk s'fj pfB nkt/.. (;tJhJ/ wjb/ shi/ e/, gzBk 1396) nwok gd - d'y' uT[Ek gd noiB okik gKv{ dh fJ;soh e[sh d/ g/N s'I g?dk j'D tkbk z Sgd/ Sgd/ Btzpo 2013 www.punjabisuman.com ;0 fgnkok f;zx @gdw# gzik gKvtK ftu'I ftuekobk GkJh, noiB fJe pho pjkdo g[oF j'fJnk j?. fJj XB[F ftfdnk s/ shozdk}h ftu pVk gqphB ;h, fJ; ftfdnk d/ nB'y/ ewkb Bkb jh fJ;B/ wZSh dh nZy dh SkfJnk, s/b d/ eVkj/ ftu sZe e/ T[;dk fBFkBk c[zfvnk s/ oki/ d'qgd dh p/Nh dq'gdh ~ ;P:to ftu jk;b ehsk ;h. wjKGkos dh izr ;w/I fJj z nkgD/ jh ;ke ;zpXhnK ~ bVB nkJ/ d/ye/ jfEnko ;[N z Z p?mk s/ ;qh feqFB ih B/ fJ; ~ eosZt gkbDk dh f;fynk d/ e/ w[V ;ktXkB ehsk. fJT[I noiB @rhsk frnkB# dk ;kXB pfDnk. id'I nFtw/X eoB bJh :[fXFNo B/ x'Vk SZfvnk sK noiB fJ; x'V/ d/ Bkb Bkb fojk s/ eJh EK izr-i[X eoe/ o[ektNK d{o ehshnK s/ :Zr ~ ;cb pDkfJnk. pkeh gKvt GoktK Bkb fJ;B/ pkoK ;kb pBtk; eZfNnk. fJ; ;w/I fJj oki/ ftokN d/ xo fojk. fJ;/ w"e/ okie[wkoh T[b{gh Bkb fJ;dh Fkdh j'Jh fi; s'I fJokts g?dk j'fJnk. wDhg[o dh okie[wkoh fusqKrdk Bkb th fJ;dh Fkdh j'Jh, fJ;s'I ppo{ tkjB g[Zso iBfwnk. feqFB dh G?D ;[GZdqk th noiB ~ ftnkjh j'Jh ;h, fJ; s'I nfGwB:{ dk iBw j'fJnk i' fe nkgD/ fgsk tKr pVk pjkdo ;h, ni th noiB dh fw;kb pjkdoh bJh nkw fdsh iKdh j?. GZN, r[o{ noiB ;kfjp dh nv'bsk s/ fdqVQsk dh T[;sfs eodk gkoE (noiB) Bkb sFphj fdzdk j? Lr[ o [ noi[ B g[ o y[ gq w kD[ , gkoET[ ukb? BjhI . . (;tJhJ/ wjb/ gzit/I e/, gzBk 1407) iK u? xfo fBeN tosh noiB[ Xo{ gqfjbkd[ nzpohe[ Bkod B/ i ? f;X p[ X rD rz X op pkBt/ j/ b k. (wbko Bkwd/T[, gzBk 1292) ;0 jogkb f;zx iZrh gqXkB u[D/ rJ/ ;qh r[o{ BkBe ;fs;zr ;Gk r[od[nkok ;do byBT{ dh BthI ew/Nh fBofto'X u[B bJh rJh j? ns/ ;zrsK ns/ w?poK B/ B'itkB ;/tkdko ;0 jogkb f;zx iZrh ~ gqXkB, ;0 s/igkb f;zx o'wh ~ iBob ;eZso ns/ ;0 fJzdo I ihs f;zx ~ e?Fhno dh ;/tk pyFh j?. T[whd j? fe fJj B'itkB Nhw gzE ~ T[uh p[bdh se b? ikJ/rh ns/ d[;ohnK Z Z z f;zx ;GktK bJh B}ho g/F eo/rh. ;kpek gqXkB ;0 ntsko f;zx SkpVk ~ gzikph ;[wB tZb' pj[s pj[s tXkJh, T[jBK B/ B'itkB Nhw ~ nZr/ fbnk e/ e'w dh pj[s tZvQh ;/tk ehsh j? ns/ j'o p[i{or w[Zy ;/tkdkoK ~ ;jh ok;sk fdykfJnk j?. (26)
 27. 27. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com f;Zy Xkowe gqFB'Isoh gqFB L fJe gqG{ d/ fgnko ftZu os/ ikDk fezBk }o{oh j? < T[Zso L fJZe gqG{ d/ fgnko ftu oZs/ fpBK wB[y d/ j'o ;ko/ Z ezw fe;/ th frDsh (account) ftZu BjhI nKd/ Gkt/I T[j 1- shoEK d/ fJFBkB (shoE BkB) 2- ihtK s/ so; (dfJnk) 3- wB ~ ftekoK tZb'I o'eDk (dw) 4- dkB g[zB (dkB) 5- wB dh fJekrosk eoBh (;[ ;ziw) 6- j'o nB/eK ftF/; T[dw eoB/ (B/w nB/e fp;/y?..) 7- fBok jtk d/ nk;o/ ihtB ihT[Dk (gT[B njko) 8- pqjwukoh j'Dk (ish is Xko) 9- j'o nB/eK nfij/ ;kXB pko/ thuko eoBh (;G? ;[ fpuko) fJj ;G fe;/ frDsh ftZu BjhI. gqFB L GrtkB ih dh feq g k fez B h e{ }o{ o h j? < T[Zso L feogk jh ;G e[M j?. feogk s'I ftj{Dk wB[Zy nzs ftu ;z;ko s'I ykbh jZE jh iKdk j?, GKt/ T[j fezBk th 1- tZvk pjkd[o :'Xk j't/ fi;dh vkb B MZbh ik ;e/ (;[ZX f;gkj d[ozs d[pkj) 2- i' ;zi'n gfjB e/ izr/ w?dkB ftZu t?ohnK d/ nkj{ bKdk j't/ (;[ ;kfi ;Bkj d[oikB db?Ir/) 3- fi;d/ wB ftZu n?Bk nfGwkB j't/ fe GKt/ gops nkgD/ ;EkB s'I fjb ikD w?I fjb BjhI ;edk (eo gops gzy jb/ B jb?Ir/) 4- i' t?ohnK ~ wko e/, nkehnK dhnK rodBK wo'V e/ (s'fo nohB wo'fo wtk;B) jkEhnK ~ Gh fbskV ;ed/ j'D (wks/ wszrB wkB wb?Ir/) gqFB L eh pV/-pV/ pjkd[o :'X/ gowkswk s'I th tZv/ j' iKd/ jB < T[Zso L BjhI ihU, BjhI. Gkt/I fezB/ jh tZv/ :'X/ j'D ;G gqFB L T[Zso L gqFB L T[Zso L gqFB L T[Zso L gqFB L T[Zso L gqFB L T[Zso L (27) Btzpo 2013 - o/ D { e k ;opihs f;z x d/ ;G gqG{ d/ do d/ wzrs/ jB ns/ d/D tkbk fJZe nekbg[oy jh j?. gqG{ jh ;GBK d/ f;o dk wkbe j?. :'X/ Gkt/I fezB/ th tZv/ j'D, (pho ngko) F;soK dh u'N ;jko ;ed/ j'D, (nfpukofj ;ko eh Xko GSZ:k) eJh d/FK ~ fiZs b?D s/ (s'os d/;) w;s jkEhnK dk wkD th wbhnk w/N eo ;ed/ j'D (wks/ rikB e/ wkB wbZ:k..) gZe/ s'I gZe/ feZb/ s'V ;ed/ j'D, (rkVQ/ rVQkB e/ s'VBjko) Xosh s/ ep}k eoBk T[jBK bJh e'Jh tZvh rZb Bk j't/ (;[ pksB jhI ue ukfo btZ:k..) - nfij/ ;ko/ b'e th gqG{ do d/ wzrs/ jh j[zd/ jB. @@cfBz d ## dk eh Gkt j? < cfBzd Gkt ;Zgk dk okik iK F/FBkr. @fB;kuo# eh j[ z d / jB < fB;kuo - fB;Ouo. i' oks ~ ubd/ j'D Gkt G{s gq/s. @g[zB gqskgB pkY i?s X[fB#HHH dk eh Gkt j?< ihtK d/ Gb/ ezwK d/ s/i s/ fpqXh dh i? i? eko dh X[Bh tZidh j? s/ ehs/ j'J/ gkgK d/ Y/o Bk; j' iKd/ jB. ;z ; ko ftZ u Gb/ wB[ Z y s/ T[ j BK d/ t? o h fet/ I ftuod/ jB < Gb/ wB[y, ;kX irs ftZu gq;B fcod/ jB (;kX Z z ;w{j gq;B fco? ir). ;dk ftrk;, jo t/b/ y[Fz y[F ofjzd/ jB idfe fJjBK d/ t?oh wB[Zy ;kXK ~ y[F d/y e/ ebgd/ ofjzd/ jB, mZr/ iKd/ jB (;Zsq ;G? ntb'e ug?Ir/). nZ y K whN e/ Grsh eoB pko/ r[ o { ih eh c[ o wKd/ jB < eJh b'e nZyK whN e/ (i' d'T{ b'uB w{zfd e?) Grsh eoB dk Y'r, ftyktk eod/ jB. gksFkj I c[owKd/ jB fJj sK pr[b/ torh (pe fXnkB[) ;wkXh j?, fJ;dk e'Jh bkG BjhI.
 28. 28. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com Btzpo 2013 jZ ; d/ jZ ; d/ w' N kgk d{ o eo' w'Nkgk-4 oki;EkB d/ ;G s'I tZv/ j;gskb n?;Hn?wHn?;H d/ ;ot/ T[s/ d[pkok ftuko eohJ/ fi; ftZu w'Nkg/ d/ j'D d/ w[y ekoB s/ fBtkoD ;zyg o{g ftu w'id jB. Z / { d?fBe Gk;eo d/ 14 i[bkJh 2002 d/ nze ftZu fJ; ;ot/ dk f;ob/y fdZsk frnk j?. ykD ghD d/ s"o sohfenK B/ pdfbnk ekfJnK dk G{rb Gkt ykD ghD ' dh rbs nkds jh w'Nkg/ dk w[Zy ekoB j?. 40 ;kb s'I f}nkdk T[wo ftu w'Nkg/ d/ fFeko 85% b' e brksko fe;/ gqeko dh ;ohoe fwjBs BjhI eod/ pkeh 10 ch;dh e/tb Nfjb e/ nkgD/ nkg ~ szdo[;s pDkJh oZyD dk :sB eod/ jB ns/ 5 ch;dh edh edkJhI tofiF eoe/ ;oho s/ T[geko eod/ jB. wkBf;e sBkn s/ nzdo{Bh x[NB ;fj oj/ 54% b'eK ftZu 7% ;w/I s'I gfjbK F{ro dk fFeko j' oj/ jB. 30% B/ nkgDk ;oho Fokp gh e/ yokp eo fdZsk j?. fJ; ftGkr d/ gq'c?;o s/ ftGkr d/ w[yhnk vk ow/F o{gokJ/ d/ nB[;ko 80% b'e w'N/ nBki dh irQK pikoh nkNk ik w?d/ s'I pDhnK uhiK dk f}nkdk gq:r eo oj/ ' jB. X[bh dkb, uktb, ck;N c{v, eu"oh, ge"Vh ns/ wk;kjko dk ;/tB iK joh gZsdko G'iB dh xkN fJ; / ;wf;nk dk w{b ekoB j?. go b'eK dh o'ikBK nkds fJj pD rJh j? fe ;t/o/ T[m/, ukj BkFsk ehsk s/ nkgD/ ;kXB s/ p?m e/ dcso ub/ rJ/. Fkw ~ dcso s'I nk e/ E'VhQ d/o nokw eoB s'I pkd ykDk ykXk s/ fco Nh th d/yd/ d/yd/ ;"I rJ/. nfijh ;fEsh ekoB ;oho dk neko sK ftrV jh fojk j? o'r th nkw j' oj/ jB. fJj ;kok e[M j;gskb tb'I ehs/ rJ/ ;ot/ ftZu fejk frnk j?. vkeNoK dh okJ/ s/ ftuko L fJj fXnkB d/D dh rZb j? fe w'Nkg/ dk w[y ekoB f}nkdk eb?;No'b Z (fueBkjN) dk ;oho ftZu iwK j'Dk j? fi; eoe/ fdb dk o'r j' iKdk j?. gqf;X fjod/ o'r fufes;e n?; ;h wBuzdk s/ vkeNo gqFsw bkb d'tI/ fJ; ftfrnkBe ' ;'X Bkb ;fjws jB fe fdb dhnK phwkohnK s/ ;G o'rK dh iVQ w'Nkgk j?. T[jBK dk efjDk j? fe w'i{dk ;w/I ftZu fsnko j'D tkb/ ck;N c{v, uoph tkb/ gdkoE, f}nkdk fwZmhnK uhiK s/ vZpk pzd ykD gdkoEK :'rh phHn?bH p?d dh tos'I d/ ekoB wjK BroK dk nokwdkfJe ofjD ;fjD, rbs ykD ghD, f;roN ghD, Fokp dh tos',I ezw dk f}nkdk p'M sBkn ns/ j'o wkBf;e gqFkBhnK / d/ ekoB w'Nkgk tXdk j? fi; Bkb fdb d/ o'r j' iKd/ jB. w'Nkgk j'D d/ w[y ekoB L T[go'se ftukoK ~ wZd/ Bio oZyfdnK w'Nkg/ d/ w[y ekoB jB L 1- ykD ghD dk ;jh sohek Bk j'Dk 2- ;ohoe fwjBs dh xkN 3- wkBf;e sBkn nzdo{Bh x[NB s/ xpokjN 4- rbs ihtB iku fJ; s'I fJbktk S'N/ w'N/ d' ekoB th jB fi; ftu ftnesh dk tZ; xN jh j?. 1- w'Nkgk tzFtkd jh j[zdk j?. 2- e[ M phwkohnK dh tiQ k eoe/ j[ z d k j? fit/ I EkfJokJhv rozEh dk ezw xZN eoBk, fgN:{Noh rozEh dk ezw xN eoBk, n?vhBb rqzEh dk tkX{ ezw eoBk, ;?e; rqzEh dk ezw xN eoBk nkfd. 5- tzF nB[;ko w'Nkg/ ftu pZu/ d/ w'N/ j'D d/ 40% w?e/ f}nkdk j[zd/ jB go i/ ;ktXkBh tosh ikt/ sK pfunK ik ;edk j?. 6- phwkohnK d/ fJbki w"i{d jB fJ; s'I fJbktk :'r eoB Bkb jh fJ; s/ fiZs gkJh ik ;edh j?. w'Nkgk xNkT[D bJh n;hI uko sohfenK dk toBD eoKr/ i' nZi eZbQ p}ko ftZu f}nkdk gqufbs j?. 1- j?bE ;?No fi; s/ tiB rozNh Bkb xZN eoB I tkbhnK ;z;EktK. 2- ewo dk p?bN iK d{;oh fJ;d/ pokpo sohek. 3- w'Nkgk d{o eoB bJh dtkJhnK fit/I n?chNkwhB, ;ho'N'BhBkofie dtkJhnK e'bhf;N'o'BhB dtkJhnK nzsVhnK d/ bkJhg/; n?ikJhw ~ ysw eoB tkbhnK I dtkJhnk. 4- w'Nkgk d{o eoB bJh ngq/FB fefonk fit/I wk;g/FhnK dk neko xZN eo d/Dk s/ S'Nh nzsVh dh pkJhgk; ;oioh fefonk. (ubdk) (28)
 29. 29. Btzpo 2013 - Harkrishan Singh Puneet, U.K. www.punjabisuman.com -16 gzikph ;[wB wkf;e (29)
 30. 30. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com Btzpo 2013 b/ y gq f s:' f rsk dk i/ s { b/ y gzikphnK ftu r[Zw j'Idh gzikphns @@ekoD s/ T[gkn## fJj efj d/Dk fe gzikphnK ftu gzikphns r[w z j[zdh ik ojh j? fJ; rb s'I g{oh soK ;jwsh BjhI pDkJh ik ;edh j? pbfe efjDk fJj ukjhdk j? fe gzikphnK ftu gzikfpns dk ;o{g g{oh soK pdb u[ek j?. gzikphnK s'I tyo/ nro n;hI d[;o/ ;wki ftu th Mks wkohJ/ sK ni dh d'V Goh fizdrh ftu pj[s jh pdbkt nk u[ek j?. ni d/ ;wki ftu gZSwh ;G:sk dk p'bpkbk j? fi; dk n;o gzikphnK T[s/ pj[s finkdk fd;dk j?. ni dk ;wki g?;k f;oc io{osK g{fonK eoB bJh BjhI ewkDK ukj[dk ;r'I n?F'nkokw dhnK jo t;s{nK z dh tos' I eoD bJh ns/ ;wki ftu ngDK o;{ y pDkT[D bJh jh ;ko/ jEezfvnK dh tos'I eodk j? fJj jh ekoD j? fe gzikp d/ rGo{ g?;k ewkD bJh ngD/ tv/ tv/fonK dhnK iwhBK ftetke/ th ftd/Fk tb o[y eo oj/ jB fi; eoe/ nkgD/ ;z;ekoK, fto;/ ns/ ;fGnkuko ~ G[bd/ ik oj/ jB. ni'eh Bth ghVh gzikph SZv fjzdh ns/ nzro/ ih p'bD ftu nkgDh FkB ;wMdh j?. c?FB go;sh ftu g? eoe/ nkgD/ gzikph gfjokt/, gzikph ;zrhs, fsT[jkoK, gzikph fJfsjk; ~ G[bd/ ik oj/ jB. ;bhe/ dko gfjBkt/ B/ S'N/ egV/, fwm/ ;zrhs B/ gkZg fwT{fie, fsT[jkoK B/ feZNh gkoNhnK ftu irk pDk bJh j?. ni s'I 35-40 to/ fgZS/ gfotkoK ftu w/b i'b ns/ pj[s fgnko fd;dk ;h T[j ni BjhI j?. gfotkoK ftu eJh-eJh g[so, ~jK, XhnK id'I fJeZm/ ofjzd/ ;B, ns/ jo fdB fsTjko fwbe/ ohsK fjtkiK Bkb wBkJ/ iKd/ ;B fit/ fe ft;kyh, b'jVh, dhtkbh, nkd. fsT[jkoK s'I gfjbK eJh eJh fdB o'DeK brdhnK ;B. tfvnK dk phph pbftzdo e"o ;BwkB ;h, ~jk XhnK dh fJiZs w'0 L 09415021569 ehsh iKdh ;h, nkg;h fwbtosB ;h. ni id'I fe ;KM/ gfotko jh BjhI fwbd/ sK pfunK ~ pi[orK gk;' uzrhnK ;kyhnK iK uzrhnK ejKfDnK feE/ ;{DB ~ fwbDhnK jB. pfunK B/ f;yDk th feE'I j?. id'I wK pkg ~ g?;k ewkD s'I jh t/ jb BjhI j? sK T[j pfunK ~ eh f;ykD < i' ;wK wKtK e'b j[dk th j? T[j NhHthH, fJzNoB/N, feNh ns/ fpT[Nh z gkoboK ftu you eodhnK jB. wkg/ pfunK ~ r[od[nko/ wzdoK ftu Bkb b? iKDr/ jh BjhI sK pZu/ Xow ~ iK ;z;ekoK ~ e[S th BjhI f;Zy ;eDr/ fJ; bJh ;G s'I tvk coi wksk fgsk dk pDdk j? i/eo pugB s'I jh pfunK ~ r[opkDh, gzikph p'bDh, fbyDh, gVBh, r[o{nK pko/, Xow pko/, ;G:kuko pko/, fto;/ pko/ df;nk ikt/ sK e[M ehsk ik ;edk j?. fco th fJ; rb s'I w[efonk BjhI ik ;edk fe ni th d[fBnk ftu gzikphnK dk p'bpkbk j?. gzikph ;zrhs, gzikph ykDK, gzikph ;{N, gzikph fsT[jkoK B/ d/F, ftd/F ftu ngDh fJe nbr gfjukB pDkJh j?, p; fJ; d/ ;o{g ftu spdhbh nkJh j? e[S jd se d[fBnkth d'V ftu Fkfwb j'Dk sK io{oh j? go nkgD/ ;z;eko ~ G[bDK mhe BjhI j? fit/I fe nkgDh wK p'bh, nkg;h fgnko, tfvnK dk ;seko, ngDk Xow, gfjBkt/ ftu ;bhek, fJj ;G rZbK th pj[s jh io{oh jB sK jh n;h gzikph fejbkD dk jZe oyd/ jK. (30)
 31. 31. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com Btzpo 2013 ! ;qh r[o{ f;zx ;Gk nkbwpkr byBT{ tZb'I gqk:'fis fJ; wjhB/ d/ b/y dk ftFk L- b/ y w[ e kpbk - 3 pj[ g Z y h f;oiBk d/ wkbe :[ r dq F Nk ;q h r[ o { r' f pz d f;z x ih ¼cgq vk;keh d`frRo ds /kuh ;qxn`"Vk Jh xq: xksfoUn flag th½ 1234567- b/y d' fJzu dk jkFhnk d/ e/ NkJhg ehsk j'fJnk, fjzdh iK gzikph ftu finkdk s'I finkdk 1000 FpdK dk j' ;edk j?. b/y w'fbe, nkgDk fbfynk ukjhdk j? Beb BjhI. b/y d/ jo ;c/ s/ d;sys j'Dk io{oh j?. ;ot'sw b/y gfsqek d/ nrb/ nzeK ftu Skfgnk ikJ/rk. fJe gk;g'oN ;kJhi c'N' d/ Bkb b/y, I Jh-w/b :K vke okjh G/iBk j?. gfjb/ ;c/ s/ nkgDk BK gsk c'B Bz ns/ Jh-w/b n?vo/; th fbyDk io{oh j?. ;q h r[ o { f;z x ;Gk nkbwpkr byBT{ tZ b ' I gfjb/ ns/ d{ i / Bz p o d/ ;ot' s w b/ y eK ~ 2100$- ns/ 1100$- o{gfJn? dk fJBkw d/ e/ ;BwkBs ehsk ikJ/rk. jo/e i/s{ ~ fJe ;kb bJh gzikph ;[wB gfsqek th w[cs fdZsh ikt/rh. b/y 30 Btzpo 2013 se dcso ftu gj[uBK io{oh j?. gzi w?poh g[o;eko ew/Nh dk fBoBK nkyhoh j'trk, i' ;ko/ fjZ;k b?D tkfbnK ~ wBDk bkiwh j?. I { / b/y vke iK Jh-w/b okjhI G/iD dk gsk L gzikph ;[wB, 215$295 e, ;[GkF wkor, d[rktK, byBT{ e-mail : office@punjabisuman.com u[ N eb/ - wk;No-dZ;' pZfuU, t/;D dh fgzBh ns/ bZv{ ftu eh coe j?< oki{-fijVk coe w?vw ns/ wk;No ftu j? ih wk;No-pZfuU, gikwk fJe puB j? ik_ pj[-puB j?< foze{-i/ w[johnk_ s'_ cVhJ/ sk_ pj[puB j?, i/ B/c/ s'_ cVhJ/ sk_ fJe tuB j? ih oki{-wk;No ih, u'ok_ B{z w'o fet/_ g? ik_d/ jB< wk;No-fJe u'o p{N bkj e/ gkJhg okjh_ u[pko/ ik ufVQnk u[pko/ ftu'_ sk_ T[; d/ jZE e[M Bjh_ bZfrnk go j/m'_ e'Jh p{N u'oh eoe/ }o{o b? frnk -;[yd/t f;zx wbe (31)
 32. 32. gzikph ;[wB wkf;e Btzpo 2013 www.punjabisuman.com nghb ;sz p o 2013 s' I w? r }hB d/ o/ N ;z g kdeh Nhw d[ n kok g/ F ehsh ik ojh @@gz i kph ;[ w B## tZ b ' gkmeK, b/yeK, tkgkohnK nZr/ jZE i'V p/Bsh j?, ;kvQh j';bk ncikJh tk;s/ pj[frDsh ftZu w/Ipo pD'I ns/ ftfrnkgB d/ e/ nkoEe ;fj:'r eo' skeh n;h s[jkvh gzikph fto;/ ~ fjod/ ftZu t;kJ/ oyD dh ukjs ~ g{ o k eo ;Z e hJ/ . ;zgkde, w'0 L 9415561425 fJe ekgh bJh Rs. 15/fJe ;kb sbJh Rs.150/(vke you ;w/ ) fsB ;kb bJh Rs.400/(vke you ;w/s) gzikph ;[wB s[jkvk nkgDk w?r}hB j? fJ; ~ ngBkT[ ns/ jo soQK Bkb ;fj:'r d/Dk w[Ybk coi pDkT[. nkgD/ eko'pkoh ndkfonK d/ fJ; ftZu fJFfsjko d/ e/ fiZE/ s[;hI nkgD/ tgko ~ d/FK gqdFK ftZu tXk oj/ j'tr,/ T[E/ fJ; / / Z @e"wh ndko/# dhnK BhjK th w}p{s eo'r. / ;dZ;sk F[be iwk eoD ns/ ikBekoh bJh ;wgoe eo' L;kv/ fBFekw ;fj:'rh L- ;0 nihs f;zx, nkbwpkr byBT{ (9651592214), ;0 ;toB f;zx, uzdo Bro ByBT{ (9235704316), ;0 wBwhs f;zx, bkigs Bro, byBT{ (9305623150), frnkBh joftzdo f;zx, j?v rqEh, z r[0 ;do byBT{ (9984734498), ;qh nfws no'Vk, wksk e"bK GbkJh e/do byBT{ (9335624728) ;0 pbpho I f;zx, yhoh w'No Nq/fvzr ;/INo, byhwg[o o'v, r'bk r'eoBBkE, yhoh (9450255660) ;z g kdeh dcso L- gz i kph ;[ w B 215$295 e, ;[GkF wkor, d[rktK, byBT{ - 4 c' B L 09415561425 (;z g kde), 09336044069 (gq e kFe) E-mail : office@punjabisuman.com, editor@punjabisuman.com, visit our website at : www.punjabisuman.com MEMBERSHIP FORM Dated ......................... Name .............................................................................................................................................................. Address ........................................................................................................................................................... District ..................................................Ph./Mobile No.................................................Pincode........................ Email .............................................................................................................................................................. Three Year - 400/Subscription One Year - Rs. 150/Period from ....................................... to .............................................. Mode of Payment : DD/MO/Deposit in A/c in favour of “PUNJABI SUMAN”, A/c No. CA 30819640926 of State Bank of India, payable at Lucknow. (Inform postal address by sms, or on phone No 09336044069, 09415561425 or by E-mail : office@punjabisuman.com) Sign. of Member (32)
 33. 33. iatkch lqeu 12345678- o"kZ 1 vad 11 lEiknd dh dye ls uoEcj 2013 www.punjabisuman.com fo"k; lwph %& ujsUnz eksnh] xqtjkr esa cls fl[k fdlkuks-a ------i x`g ea=ky; ------] eSa vkSj esjs firk--ii iqjk.kksa dh izekf.kdrk&2 iii nhi&nhi esa vUrj---] rhu eqDrd ----] Hkxoku vkSj ---- iv va/ksjs ls izdk'k dh vksj tkus -----------------v elyk d'ehj dk vi Jh xq: ukud nso th vii flxjsV dk vFkZ viii uoEcj 2013 ewY; % vkidk izkRlkgu s ujsUnz eksnh] xqtjkr esa cls fl[k fdlkuksa dk elyk gy djsa ujsUnz flag eksaxk ,d vksj xqtjkr ds eq[;ea=h ekuuh; ujsUnz eksnh tks Hkkjrh; turk ikVhZ ds iz/kku ea=h in ds mEehnokj gSa viuh vYi la[;d fojks/kh Nfo dks Bhd djus gsrq iz;Ru'khy gSa nwljh vksj gSjku djus okyh ckr gS fd fl[k fdlkuksa ds ekeys esa mudk joS;k vlfg".kqrk iw.kZ utj vk jgk gSA bl ekeys esa os ,u-Mh-,- esa gh lfEefyr vdkyh ny dh ek¡x dks Hkh njfdukj djrs gq;s flD[kksa ds vius izfr jks"k dks vkeaf=r dj jgs gSaA lS)kfUrd :i ls /kjrh iq= dh Hkkouk dks cy nsdj izkUrokn dks iksf"kr djuk vR;Ur [krjukd fl) gks ldrk gS vkSj ;g Hkkjrh; turk ikVhZ vkSj mlds iz/kkuea=h in izR;k'kh dh loZekU; Nfo gsrq vR;Ur ?kkrd fl) gksxhA bl 'kq:vkr ls lHkh izkUrksa esa vU; izkUrksa ls vkdj cls yksxksa ,oa vYi la[;dksa ds izfr nqjko dh Hkkouk dks cy feysxk tks ns'k dh ,drk ,oa Hkkjrh; jk"Vªokn gsrq Hkh ?kkrd fl) gks ldrh gSA vdkyh ny dh fojks/kh dk¡xzsl }kjk 'kkflr gfj;k.kk ljdkj ds eq[;ea=h HkqfiUnj flag gqM~Mk us flD[k fdlkuksa dks loksZPp U;k;ky; ls gkj tkus ds ckotwn 99 o"kZ dh yht+ c<+kdj iz'kaluh; jkgr iznku dh gS tcfd xqtjkr ds dPN {ks= ds flD[k fdlkuksa ds mPp U;k;ky; esa okn thr tkus ds ckn Hkh mUgsa cs?kjckj djus ds fy, xqtjkr ljdkj us mPpre U;k;ky; esa vihy dj nh gSA lcls vf/kd m}sfyr djus okyh tks ?kVuk ?kfVr gqbZ gS og vkSj Hkh [krjukd gSA flD[kksa dks tks mPpre U;k;ky; esa vkius okn dh iqjtksj iSjoh dj jgs gSa] mudk eukscy rksM+us ds fy, xqtjkr ds vatkj {ks= ds Hkktik fo/kk;d cl.k HkkbZ iVsy us yxHkx 30 gfFk;kj can leFkZdksa lfgr dPN ftys ds Hkqt ls yxHkx 20 fdeh nwj flD[k fdlkuksa ij geyk djds 4 fdlkuksa dks ?kk;y dj fn;kA xksfy;k¡ Hkh pykbZ xbZA flD[k fdlkuksa dk vkjksi gS fd Hkktik fo/kk;d mudh foHkktu i'pkr [ksrh gsrq izkIr 500 ,dM+ Hkwfe ftls mUgksaus [kwu ilhus ls mitkÅ cuk;k gS ij dCtk djuk pkgrs gSA tcfd mDr Hkwfe ds LokfeRo ds dkxtkr Hkh muds ikl gSaA vR;kpkj dh blls vf/kd dkSu lh lhek gks ldrh gSA usrkvksa ds dkj.k gh ns'k foHkkftr gqvk vkt usrk gh foHkktu na'k lgs ukxfjdksa ls muds ?kj ckj dks Nhuus gsrq rRij gSA foHkktu i'pkr ?kj ckj NksM+ dj vk;s foLFkkfirksa dks clkuk Hkkjrh;ksa dk nkf;Ro Fkk] dksbZ vglku ughaA dkuwu dks gkFk esa ysdj bl izdkj ds tqYe dh bafrgk dh blls cM+h felky ugha gks ldrh gSA foMEcuk ;g gS fd flD[kksa ds usr`Ro dk nkok djus okys vdkyh ny vkSj iatkc ds eq[;ea=h l0 izdk'k flag ckny dksbZ Bksl dk;Zokgh djrs utj ugha vk jgs gSA vkt iatkc ds tula[;k Lo:i dks ns[kk tk;s rks ,d cgqr cM+h la[;k vU; izkUrksa ls vkdj iatkc esa jg jgh gS vkSj ekuuh; euh"k frokjh vkfn dbZ yksx tks fcgkj vkfn izkUrksa ls vk;s gS lkaln vkSj fo/kk;d cu dj iatkc dk izfrfuf/kRo dj jgs gSaA xqtjkr ds usr`Ro dh ladqfpr fopkj /kkjk dk ifj.kke fuf'pr :i ls jk"Vªh; ,drk ds fy, ?kkrd gks ldrk gSA vkt vdkyh ny vkSj f'ko lsuk ds vfrfjDr dksbZ Hkh ikVhZ Hkktik ds lkFk ugha gS vkSj ;fn mlds usrk ;fn ,d /keZ fo'ks"k ;k LFkku fo'ks"k dh turk ds rq"Vhdj.k dh ldh.kZrk dk eksg ugha NksM+saxs rks iwjs ns'k ij jkT; djus dh mudh bPNk fnok LoIu gha fl) gksxhA Hkkjr ds tula[;k Lo:i dk ;fn v/;;u fd;k tk;s rks vk;ksZa] gw.kksa] 'kdksa] rqdksZa] ;qukuh;ksa] vjcksa vkfn ds Hkkjr esa foLFkkiu ds dkj.k 'kk;n gh dksbZ Hkkjrh; ukxfjd ,slk feysxk ftlds iwoZt foLFkkfir ugha gS vkSj fdlh LFkku fo'ks"k dk ewy fuoklh dgk tk ldrk gSA vdkyhny dks Hkh bl lEcU/k esa etcwr :[k viuk dj viuh fLFkfr Li"V djuh pkfg;sA (i)
 34. 34. iatkch lqeu ^pu* th dh dye ls www.punjabisuman.com uoEcj 2013 x`g ea=ky; }kjk 'kghns eSa vkSj esjs firk 1- tc eSa 3 o"kZ dk Fkk] rc eSa lksprk Fkk fd esjs firk nqfu;k ds lcls et+cwr vkSj rkdroj vkt+e ljnkj Hkxr flag O;fDr gSA eSa eSaus eglw fd;k fd dks 'kghn dk ntkZ u fn, 2- tcs firk6 nqo"kZ dkdsgqvk rcrkdroj ghlugha lcls esj fu;k lcls le>nkj O;fDr Hkh gSaA tkus ij jks"k 3- tc eSa 9 o"kZ dk gqvk rc eSaus eglwl fd;k fd foxr ekg esa f'kjksef.k [kkylk iapk;r us ^^'kghns vkte** ds lEcks/ku ls fo[;kr ljnkj Hkxr flag dks x`g ea=ky; }kjk ^^'kghn** dk ntkZ Hkh u fn;s tkus ij ?kksj jks"k izdV fd;kA duohuj l0 HkqfiUnj flag fuek.kk us dgk fd 'kghn Hkxr flag th dks ns'k ds x`g eU=ky; }kjk ^^'kghn** dk ntkZ u fn;s tkus ds lEcU/k esa ,d vkj0Vh0vkbZ0 esa fn, x, mRrj ds i'pkr] flD[kksa esa Hkkjh ek;wlh Nk xbZ gS] D;ksafd vkt dk ;qok] 'kghn l0 Hkxr flag th dks viuk vkn'kZ ekurk gS vkSj ns'k ds izfr mudh lsokvksa ls lnk izsfjr gksrk jgk gSA ns'k dh dqy vkcknh ds 2 izfr'kr ls Hkh de la[;k esa gksus ds ckotwn flD[kska dk ns'k dh vktknh ds fy, dqckZuh dk 85 izfr'kr ;ksxnku ¼ljdkjh vkadM+ksa ds vuqlkj½ jgk gS fdUrq iatkch;ksa fo'ks"kr;k flD[kksa dks lnSo mis{kk dk lkeuk djuk iM+rk jgk gSA fuek.kk th us vkxs dgk fd 'kghn Hkxr flag dk ns'k dh vktknh gsrq ;ksxnku egkRek xka/kh ls de ugha jgk gS ijUrq dkaxzsl }kjk egkRek xka/kh dks gh Hkkjr dh vktknh dk Js; fn;k x;k tc fd vaxzst lcls vf/kd Økafrdkfj;ksa ls gh Hk; [kkrs FksA mUgksaus dgk fd 'kghn viuh 'kgknr fdlh f[krkc ;k vU; fdlh ykyp gsrq ugha nsrk cfYd fdlh fo'ks"k mn~ns'; gsrq og ns'k o lekt ds fy, e`R;q dk oj.k djrk gSA vr% ge lHkh ns'k okfl;ksa dk ;g Qt+Z curk gS fd ge mudh 'kgknr dks lnk ;kn j[krs gq, mUgsa leqfpr lEeku iznku djsA a Hkkjr ljdkj ls gekjh iqjt+ksj ekax gS fd og x`g ea=ky; dh QkbZyksa esa l0 Hkxr flag dks ^^'kghns vkt+e l0 Hkxr flag** ntZ djsa vkSj bl rF; dk ,syku Hkh djsaA f=ykspu flag ^pu* 9415469266 (ii) 4567- 89101112- esjs firk dks nqfu;k dh gj pht+ ds ckjs esa Kku gSA tc eSa 12 o"kZ dk gqvk rc eSa eglwl djus yxk fd esjs fe=ksa ds firk esjs firk ds eqdkcys T;knk le>nkj gSaA tc eSa 15 o"kZ dk gqvk rc eSaus eglwl fd;k fd esjs firk dks nqfu;k ds lkFk pyus ds fy, dqN vkSj djus dh t:jr gSA tc eSa 20 o"kZ dk gqvk rc eSaus eglwl fd;k fd esjs firk fdlh vkSj gh nqfu;k ds gSa vkSj os gekjh lksp ds lkFk ugha py ldrsA tc eSa 22 o"kZ dk gqvk rc eSaus eglwl fd;k fd eq>s fdlh Hkh dke ds ckjs esa vius firk ls lykg ugha djuh pkfg, D;ksafd muesa gj dke esa deh fudkyus dh vknr lh iM+ x;h gSA tc eSa 30 o"kZ dk gqvk rc eSa eglwl djus yxk fd esjs firk dks esjh udy djds dqN le> vk xbZ gSA tc eSa 35 o"kZ dk gqvk rc eSa eglwl djus yxk fd muls NksVh&eksVh ckrksa ds ckjs esa lykg yh tk ldrh gSA tc eSa 40 o"kZ dk gqvk rc eSaus eglwl fd;k fd dqN t:jh ekeyksa esa Hkh firk th dh lykg yh tk ldrh gSA tc eSa 50 o"kZ dk gqvk rc eSaus eglwl fd;k fd esjs firk th dh lHkh ckrksa dk vlj vc eq>esa fn[kus yxk gS vkSj esjs firk loZxq.kh yxus yxsA tc eSa 60 o"kZ dk gqvk rc eSus QSlyk fd;k fd eq>s vius firk th dh lykg ds fcuk dqN Hkh ugha djuk pkfg, D;ksafd eq>s ;g Kku gks pqdk Fkk fd esjs firk nqfu;k ds lcls le>nkj O;fDr gSaA ij blls igys fd eSa vius bl QSlys ij vey dj ikrk esjs firk th lalkj dks vyfonk dg x;s vkSj eSa firk dh gj lykg vkSj rtqcsZ ls oafpr jg x;kA ^^firk ,d egku O;fDrRo** vfer 'kekZ] 9450915887

×