Combine september 2013 for web

1,971 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,971
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Combine september 2013 for web

 1. 1. POSTAL REGD. NO. : SSP/LW/NP-353/2012-2014 RNI NO. : UPPUN/2008/25934 T[Zso gqd/F dh gzikph GkFk ns/ gzikph ;fGnkuko dh nbzpodko fJeZbh wkf;e gfsqek pMjwbI sumn PUNJABI SUMAN SEPTEMBER 2013 Vol - 6 ISSUE-5 ;szpo 2013 ;kb-6 nze-5 gfjbk gqekF ;qh r[o{ rqzE ;kfjp ih 1 ;spzo fbykoh - GkJh r[odk; ih 15/- 8 i`"Bh; fgUnh ifjf'k"V fu%'kqYd izkIr dj i<+s vkSj i<+k;sa
 2. 2. ;opZs dk Gbk ;z;ko ftu fszB soQK d/ b'e jBL fJe T[j i' ;opZs dk Gbk wzrd/ jBl d{i/ T[j i' e/tb nkgDk Gbk wzrd/ jB ns/ shi/ T[j i' nkgDk Gbk sK wzrd/ jB ns/ d{i/ dk p[ok. T[BQK ~ d{finK dk p[ok fustB ftu ;[nkd nkT[_dk j?, y[Fh gqkgs j[zdh j?. fJBQK fszBK Fq/DhnK «u'_ T[jh b'e wjkB s/ g{iD:'r jB i' ;G dk Gbk b'ud/ jB, i' ;G dk Gbk ukj[zd/ jB, T[BQK dk edkfuZs p[ok Bjh_ j[zdk.fJE'_ se fe Xow fuzseK B/ T[;/ ~ ;jh s/ ;koEe nodk; wzfBnk j? i' ;opZs d/ Gb/ s/ ;[y-FKsh bJh ehsh ikt/. n?;h gqkoEBk ftu nodk; eoB tkbk nkg th nk iKdk j?. :{BkB dk w'Yh fbk;o ;[eoks nkydk j? fe ;kvh nodk; nkw oZph pyfFFK bJh j'Dh ukjhdh j?, Bk fe fBZehnK-fBZehnK fBZs dhnK fBih b'VK bJh. eEB j?L “Our Prayer should be for blessings in general, for God knows what is best for us.” f;Zy nodk; dk fiZE/ nkozG p/-B}ho j?, T[E/ nzs th pk-ewkb j?, nd[Zsh j?. fJ; gqkoEBk d/ nzs ftu ª;opZs d/ Gb/« dh b'uk j?.;G bJh ;[y-;Ksh wzrh rJh j?. fJT[_ j't/ th feT[_ Bk, id fe pkpk BkBe, ;G dk ;KMk j? ns/ ;ko/ pkp/ d/ nkgD/. ;G b'ekJh T[; d/ ªBkw fBXkB« nEtk ª;Zu d/ jZN« dh fJe ;wkB ;KMhtkb j?. r[opkDh fJ; sZE dh fJT[_ ;kyh Godh j?L BkBe ;fsr[o[ n?;k ikDhn? i' ;G;? bJ/ fwbkfJ ihT[.(gzBk 72) rZb eh, ;qh r[o{ BkBe d/t ih dh jo rZb ftu e'Jh nwo g?|kw j?, e'Jh ojZ; j?. id n;h_ fe;/ d/ Gb/ s/ ;[y-FKsh bJh nodk; eod/ jK, sK T[; ~ ;[y-FKsh gqkgs j't/, iK Bk j't/, gqkoEBk eoB tkb/ ~ ntZF FKsh gqkgs j[zdh j?l T[;/ soQK fit/_ fe;/ dk p[ok fustD Bkb ;kv/ nzdo ebgBk s/ nFKsh g?dk j' iKdh j?, fJe ftukotkB dk u/sktBh ti'_ Gkt-g{os eEB j? feL By entertaining ill feelings towards others, we suffer more, than the person toward whom they are entertained. i/ fJj wB'ftfrnkBe f;XKs p[ok fustD dh ;{os ftu ;Zu j?, sK Gbk fustD dh ;{os ftu feT[_ Bjh_< d{;o/ dk Gbk fustfdnK nkgDk Gbk nkgD/ nkg j' iKdk j?. fJzR th fejk ik ;edk j?L By entertaining good feeling towards others, we benifited more, than the person, towards whom they are entertained.H d{i/, d{finK d/ Gb/ dh ukjBk s/ nodk; eoB tkbk, T[BQK fto[ZX fe;/ gqeko dh wzdh GktBk Bjh_ oZy ;edk. T[j T[BQK fto[ZX }'o, }[bw,XZek s/ b[ZN-y;[ZN fet/_ eo ;edk j?< i' eodk j? sK fB;u/ jh T[j ;opZs dk Gbk Bjh_ fustdk. r[opkDh ftu, r[od/t, fJ; d?th-GktBk dh fJT[_ ftnkfynk eod/ s/ ;opZs ~ fJ; tZb gq/os eoB dk T[geko eod/ jBL - ;G[ e' whs[ jw nkgB ehBk jw ;GBk e/ ;kiB.(gzBk 671) - fp;fo rJh ;G skfs gokJh.ip s/ ;kX;zrfs w'fj gkJh. Bk e' p?oh Bjh fprkBk ;rb ;zfr jw eT[ pfB nkJh.(gzBk 1299) - go ek p[ok B okyj[ uhs. s[w eT[ d[y[ Bjh GkJh whs.(gzBk 386) - ;G eh o/B[ j'fJ oj? wB{nk ;rb/ dh;fj whs fgnko/. ;G wX/ oftnk w/ok mke[o[ dkB[ d/s ;fG ihn ;wko/.(gzBk 379) - fiE? ikfJ pjhn? Gbk ejhn? ;[ofs ;pd[ fbykJhn?.(gzBk 566) tzBrh ti'_ gqkgs fJBQK gqwkDK s'_ fJe j'o nfjw B[esk th ;gZFN j' iKdk j? fe e/tb T[jh ftnesh oZp dh wyb{e ~ fwZso fgnkok ;wM e/, ;G d/ Gb/ bJh nodk; eo ;e/rk, i' ;kfonK ftu fJe mke[o, gqG{ ~ ftnkge t/y/rk, T[; fJZe/ ~ ;G dk wksk-fgsk s/ eosk-josk ikD/rk ns/ ªJ/e[ fgsk J/e; e/ jw pkfoe« ftu gqgZe ftFtk; oZy/rk. t/y'! f;Zy nodk; d/ fJj Fpd fesB/ ;zy/g s/ Gkt-g{os jBL BkBe Bkw uVQdh ebk s/o/ GkD/ ;opZs dk Gbk.. rZb e/tb ;o{g dh Bjh_, ªykb;kJh« r[DK dh j?. t/yhJ/! ª;kJh_ dk r[ow[y gfjbtkBVk« ed'_ ªpkDh s/ pkD/« Bkb b?; j' e/ w?dkB ftu T[sodk j?! w[;kfo ;p e' T[ms/ j?, i' ikBk d{o j'sk j?. frnkBh irihs f;zx @ikue# w'0 L 9450710001 Email : jachak.5@gmail.com www.jachak.in facebook : www.facebook.com/jagjeet.singhjachak Nirs&Nirs Jh lq[keuh lkfgc lsok lkslkbVh y[kuÅ dk okf"kZd xqjefr lekxe fnukad 30 flrEcj ,oa 1 vDVwcj 2013 dks Jh lq[keuh lkfgc lsok lkslkbVh y[kuÅ dk okf"kZd xqjefr lekxe xq:}kjk ukdk fg.Mksyk esa euk;k tk;sxk ftlesa Kkuh ijethr flag [kkylk vkuUniqj lkfgc okys] HkkbZ lfrUnj chj flag] gtwjh jkxh njckj lkfgc ,oa HkkbZ xqfjUnj iky flag gtwjh jkxh Jh ve`rlj lkfgc ls i/kkj jgs gSaA Kkuh ijethr flag [kkylk th }kjk xq:}kjk lnj ,oa xq:}kjk vkyeckx esa Hkh xqjefr fopkj fd;k tkuk izLrkfor gSA flD[k lsod tRFks y[kuÅ }kjk euefr fnukad 30 vxLr 2013 dks laLFkk }kjk euk;s tk jgs Jh xq: xzUFk lkfgc th ds izFke izdk'k mRlo esa e;kZnk ds fo:) xq: lkfgc ls xq:}kjk Hkou dh ik¡p ifjØek;sa djk;h x;hA tcfd xq: flD[k dks Lo;a xq: egkjkt dh ifjØek djuh pkfg;sA Lej.kh; gS fd foxr o"kZ 2012 esa flag lkfgc Kkuh tloUr flag ,oa ohj fczftUnj iky flag }kjk vkifRr fd;s tkus ij laLFkk }kjk vk'oklu fn;k x;k Fkk fd Hkfo"; esa xq: egkjkt ls xq:}kjk Hkou dh ifjØek ugha djk;h tk;sxhA
 3. 3. gzikph ;[wB wkf;e ;szpo 2013 www.punjabisuman.com R.N.I. NO. UPPUN/2008/25934 POSTAL REGISTRATION : SSP/LW/NP/353/2012-2014 gzikph ;[wB gz i kph wkf;e ;kb 6 nz e 5 ;szpo 2013 BkBeFkjh Gkd' I $ nZ ; { ;z g kde ;0 Bfozdo f;zx w'rk I ;j-;z g kde ;0 fsqb'uB f;zx @uB# ;0 nihs f;zx ;zgkdeh ;bkjeko ;0 fpqfizdo gkb f;zx ;0 joGiB f;zx ;0 feogkb f;zx n?pN r[owfs ;bkjeko frnkBh byftzdo f;zx frnkBh irihs f;zx @ikue# frnkBh ;stzs f;zx ;zgkdeh dcso 215$295 @e# ;[GkF wkor d[rktK byBT{ - 226004 w'0 L 9889065886 Email : office@punjabisuman.com http://www.punjabisuman.com gzikph ;[wB gqthB e/;otkBh fgqzNo, gpfbFo s/ ;tstkfXekoh B/ nkc;/N fJzvhnk, 182$4, bZb{wb o'v, wFerzi, byBT{ s'I Sgtk e/ dcso gzikph ;[wB 215$295 @e# ;[GkF wkor d[rktK byBT{ s'I gqekfFs ehsk. sseok ;z g kdeh e-mail ;fsr[ o { ~ r[o{ BkBe d/t L nkgD/ pko/ nBw'b ;[wB gkme fbyd/ jB ypoBkwK ns/ ;orowhnK r[o{ BkBe d/t ih dh nop d/F dh :ksok - 2 BkBe w{oy J/fj r[D p'b/ ;dk ftDk;[ tkj[ y;w[ s{ z tkj[ r[o{pkDh ][Fjkb |ohph f;X r';fN L okwebh wjbk 1 f;X r';fN nkU ikDhJ/ fJb?eNqkfBe czv NoK;co pko/ w?~ f;Zyh feT[I fgnkoh bZrdh j? XzB[ ;[ okr ;[ozrV/ nkbkgs ;G fsy ikJh r[ o pkDh ;z e / s e" F - 9 f;Zy Xkowe gqFB'soh w'Nkgk-2 nkU gzikph f;yhJ/ - 14 b/y w[ekpbk - 1, ;[wB tor gj/bh dk T[Zso 3 5 6 6 7 11 13 14 15 16 17 19 20 22 26 27 28 29 30 31 ;z g kde Bfozdo f;zx w'Irk b/yeK d/ ftukoK Bkb ;zgkde dk ;fjws j'Dk }o{oh BjhI j?. iatkch lqeu LoRokf/kdkjh] izdk'kd] eqnd izohu dsljokuh }kjk vkQlsV z bf.M;k] 182@4] yYywey jksM] e'kdxat y[kuÅ ls eqfnzr ,oa 215@295 d] lqHkk"k ekxZ] nqxkok¡] y[kuÅ ls izdkf'kr fd;kA lEiknd % ujsUnz flag eksxk a gzikph gV', gzikph fby', gzikph p'b' gfsqek 15 sohe se B fwbD s/ c'B okjh nkgDk ;jh vke gsk fgB e'v ;w/s gfsqek dcso fty/ c'B L 09889065886 s/ ;{fus eo' skeh ;jh gs/ s/ gfsq e k d' p kok G/ i h ik ;e/ , ns/ gsk u/ e ehsk ik ;e/ . ;0 nihs f;zx r[0 nkbwpkr c'B L 9651592214, frnkBh joftzdo f;zx, j?v rqzEh r[0 ;do c'B 9984734498 ns/ ;0 jogqhs f;zx, r[0 nkfFnkBk w' 0 9918114445 ~ th fFekfJs ehsh ik ;edh j? . (1)
 4. 4. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com ;szpo 2013 BkBeFkjh ;zws - 544 pkoj wkjk wKM n;[fB gqw T[wkjVk feT[ fwbhn? jfo ikfJ. wfB / sfB fgnk; do;B xDh e'Jh nkfD fwbkt? wkfJ. ;zs ;jkJh gqw e/ jT[ fsB e? bkrk gkfJ. ftD[ gqG feT[ ;[y[ / gkJhn? d{ih Bkjh ikfJ. fizBh ukfynk gq/w o;[ ;/ fsqgfs oj/ nkxkfJ. nkg[ fsnkfr fpBsh eofj b/j[ gqG{ bfV bkfJ. i' jfo ezfs fwbkJhnk f; ftS[fV esfj B ikfJ. gqG ftD[ d{ik e' Bjh BkBe jfo ;oDkfJ. n;{ ;[yh t;zdhnk fiBk wfJnk jfo okfJ.8. Gkt L- gowkswk dh :kd s'I fpBK ;[y BjhI fwb ;edk, ;[y jk;b eoB bJh j'o, e'Jh EK jh BjhI. go fJj dkfs fwbdh j? r[o{ dh FoB fgnK, ;kX ;zrs ftu'. I r[o{ dh FoB s/ ;kX ;zrs dk w/b gowkswk dh nkgDh fwjo Bkb jh B;hp j[dk j?. ;dk T[; d/ do s/ nodk; z eod/ ofjDk ukjhdk j?-j/ gowkswk. ;k~ nkgD/ bV bkJh oZy. (2) r[ o g[ o p gfjbk gqekF ;qh r[o{ rqzE ;kfjp ih 1 ;szpo r[orZdh ;qh r[o{ okwdk; ih 16 ;szpo i'sh-i'fs ;qh r[o{ nwodk; ih 16 ;szpo r[orZdh ;qh r[o{ noiB d/t ih 16 ;szpo i'sh-i'fs ;qh r[o{ okwdk; ih 16 ;szpo r[orZdh ;qh r[o{ nzrd d/t ih 18 ;szpo i'sh-i'fs ;qh r[o{ BkBe d/t ih 22 ;szpo fJfsjk;e fdjkV/ i'V w/bk r[L ezX ;kfjp (pNkbk) 12 ;szpo po;h pkpk p[ZYk ih (owdk;) 23 ;szpo ;oekoh S[ Z N hnK s/ j' o fdjkV/ iBw pkpk ;qh uzd ih 14 ;szpo iBw ;H Grs f;zx 28 ;szpo p?_e jkbhv/ 30 ;szpo
 5. 5. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com ;szpo 2013 ;qh r[o{ rqzE ;kfjp ih dk ;fseko ns/ ;fseko ew/NhnK Bfoz d o f;z x w' I r k ;k~ wkB j? fe ;koh d[BhnK ftu fJe ;kvQh jh e"w j? i' nkgD/ Xkowe rqE ~ fJsBk ;fseko z d/dh j? fisBk j'o e'Jh e'w BjhI d/dh, go fJ; rb s'I th fJBeko BjhI ehsk ik ;edk fe n;K nkgD/ Xow I I rqE ~ nkgD/ f;o s/ u[fenk j'fJnk io{o j? go f;o d/ nzdo T[;~ tVB BjhI d/d. jo w[;bwkB pZu/ z I / tk;s/ 4 ;kb 4 wjhB/ 4 fdB dk j'd/ jh fp;fwZbk ykBh dh o;w ehsh iKdh j? noEks T[; fdB s'I e[okB I dh gVQkJh dh F[onks bkiwh j' iKdh j?.w;fidK s'I fBebd/ pfunK dhnK bZwhnK bZwhnK eskoK rtkj { jB. tZvh frBsh ftu w[;bwkB n'osK S'N/ S'N/ pZfunK ~ nkgD/ xoK ftu eZmk eo e/ e[okB gVQkT[B dh ;/tk eodhnK jB. go n;K eh ehsk j?, pV/ FkBdko g?wkB/ s/ r[opkDh dk ;z;eko eoD bJh r[o{ ;fseko ew/NhnK pBk bJhnK jB i' r[o{ wjkoki dhnk gktB phVk ;qh nfwqs;o ;kfjp s'I nkgD/ xo b? ikT[D s'I Xkowe iZE/ pzdhnK ns/ FoXkb{nK ~ o'eD dk ew th eodhnK jB. d' ;?uhnK ftu nbr-nbr fibdpzd j'D I s/ ;?uhnK ~ ;qh r[o{ rqE ;kfjp ih dk wkB-gokgs BjhI j' ;edk go ;fseko ew/NhnK d' ;?uhnK eZmhnK I z I b? ikD t/b/ th r[o{ ;kfjp tork wkB noEks gzi f;zxk dh jkioh, uzto, ib dk soekt nkd dh io{os d;d/ j'J/ ;zrsk ~ g/FkB eodhnK fSZso go/v nkd dh Xweh d/dhnK ;[DhnK rJhnK jB. r[o{ wjkoki q I dk n;bh ;fseko T[jBK d/ ;zdF ns/ ;/X d/ g{o/ ftFt ftu gquko gq;ko eoB ftu jh j? ns/ f;ZyK ~ th / rbs eow eKvk s'I toiB ftu j?, i' e[okj/ g?e/ r[opkDh ~ ;wMD d/ pikJ/ T[; ~ nkgD/ wB'oEK bJh pkjwBh wzso ikg dh soK tosd/ jB. iK frBshnK dk jzeko eod/ jB. io{os j? FokpK ghD tkb/, rzd/ Bku eoD tkfbnK d/ xoK ftu gqekF j'J/ r[o{ wjkokiK d/ ;o{gK dh ;zGkb eoD dh, Gkt/I T[j fesB/ th tZv/ ;owkJ/dko j'D iK tZv/ T[jd/ s/ j'D. ;qh nekb s]s ;kfjp d/ 23-11-2012 d/ j[ewBkw/ d/ gkbB eokT[D dh th b'V j?. gsk BjhI fJj o'eD tkb/ r[o{ ;kfjp dh pkDh s'I y[d fesBh ;/X b?d/ jB, go ;zrsk ~ r[o{ dh I ;/X d/ fybkc eoweKvk tb io{o Xe/b oj/ jB. Jh;kJh nkgD/ Xow rzE pkJhpb dk fJe jiko p'bhnK, q GkFktK ftu nB[tkd eoke/ jikoK bZyk dh skdkd ftu w[cs tzv tzv e/ gquko eod/ jB, Bshik ps/o/ f;Zy th j'o XowK d/ b'eK dh soK Jh;kJh j' uZe/ jB. eg{oEb/ d/ oki/ joBkw f;zx d/ Jh;kJh pBD d/ pkd [ T[jBk d/ gqtkohnK B/ swkw uou ns/ fwFBohnK ~ fsnko ehsk i' pkJhpb tzv tzv e/ ns/ u?ohNh (dhB d[yhnK dh ;/tk) eoe/ f;Zy Xow ~ tvh Ykj bk u[e/ jB. nkw s'o s/ gZukBt/ ch;dh f;Zy e/tb o;wnZdhJrh Z se ;hfws j?, ns/ o[wkb/ X{g pZsh, c[b wkbk, uzto eoB, nodk; dh G/Nk d/ e/ nodk; eokT[Dk gqeowk eoe/ nZr/ fgS/ d'B' gk;/ wZEk N/eDk ik fpBk ;[B/ nyzv gkm eokT[D se jh ;hfws j?. epho dk; ih dk eEB eh w[bk i'o Bkb pKr d/B bJh nkgD/ eZBQ pzd eo b?dk j? ns/ nkgDk p'fbnk op dk BK th T[; Z I ~ ;[DkJh BjhI g?dk j?. f;Zy fJjh eo oj/ jB. I nZi io{os j? eh n;h pkfpnK d/ gquko nB[;ko frDsh fwDsh eo e/ r[opkDh oNzs eoe/ iK e/tb ;fseko eoB d/ ftu jh o[M e/ r[o{ dh ;/X s'I tKM/ Bk ofj ikJhn?. r[opkDh gVQ e/ T[; ~ T[jd/ noEK ;w/s wB tuB ns/ eow nB[;ko frqjD eo e/ nkgD/ ihtB ~ ;cb pDkJhn? ns/ r[of;Zyh d/ XkoDh pDhn?. (3)
 6. 6. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com (4) ;szpo 2013
 7. 7. ;szpo 2013 www.punjabisuman.com r[o{ BkBe d/t L nkgD/ pko/ gow ;fsekos pkg{ BkBe ih, tkfjr[o{ ih ek ykb;k tkfjr[o{ ih eh csfj ni eb ;kfjp ;qh r[o{ rqzE ;kfjp ih d/ gfjb/ gqekF g[op dhnK fsnkohnk ub ojhnk jB. Bro ehosB dhnk fsnkohnK, r[od[nkok ;kfjp ns/ gzvkb dh ;iktN ns/ bzro d/ Menu, pkps piN dk fj;kp feskp br oj/ jB. ftob/ jh jB i' fJ; pkDh dh ftuko Xkok ~ gqukoD fjs iK r[o{ ;kfjp d/ ;fseko pkps e'Jh ftF/F ftuko uouk, fbNo/uo tzvD pkps ;'u fojk j?. nkg ih B/ fJ; pkDh ~ r[osk rZdh Gkt/I d;t/I ikw/I ftu i'sh i's ;wkT[D ;w/I fdsh go gow/Fto ek EkB (;o{g ~) f;o s/ fpokink eoD dk gfjbk wkD pkpk pZYk ih ~ fdsk s/ jfowzdo ;kfjp iKfdnK [ u'o nkg ehsh. fJ; gfjb/ gqekF s'I pkd edh nkg fJBQK s'I T[Xo BjhI p?m. ;[yk;B bJh nkgDk ;EkB G/N ehsk s/ nkg Bkb jh G[i/ fp;okw / I z eod/ oj/. fJj ;p nkg ih B/ pkDh dh wjkBsk doFkT[dI/ j'J,/ ;fseko d/ g{oB/ gkJ/ ;h. i/ d;t/I ikw/I ftu i'sh i's ;wkT[D ;w/I fejk fe ni s' nkswK rzqE ftu. i/ fejk fe r[o{ rqzE ih wkfBU gqrN r[oK dh d/j s/ pkDh ftu T[; gqrN r[oK dh d/j ~ gqsZy eoD dh rb th ejh r[opkDh ej/I ;/te iB wkB/ gqsZy r[o{ fB;sko?. Gkt, n;b ;fseko, fJ; pkDh ~ wzBD s'I j?, fJ; pkDh ~ ewkT[D ns/ fiT[D s' j?. fi; s'I nkw f;Zy e'jK d{o j?. fdyktNh bJh tZv/ ;wkrwK ;w/I gqpXeK, yk; s'o s/ gqXkB ;kfjp, z nkg ;qh r[o{ rqzE ;kfjp ~ f;o s/ fpokiwkB eoe/ ;[yk;B ;EkB se b?e/ iKd/ jB id'I ;zrsK dk ji{w j't/. eJh tko sK bV th g?Id/ jB fe w?I u[eKrk. ;t/o/ gqekF t/b/ Gkt/I GkJh ;kfjp B/ fJeZb/ jh fJe jE Bkb r[o{ ;kfjp d/ ;o{g ~ f;os/ fpokiwkB ehsk j't/ ns/ fJe jZE Bkb ftuko/ u"o eod/ j'D go ;wkgsh t/b/ gqXkB ;kfjp tZX ;fseko eoD dk @fpZbk# bk jh b?Id/ jB. noE gVB dh o{uh f;Zy e"w ftu ni/ BjhI nkJh. fJ; pkps nkg ih jh e'Jh fwjo eo'I sK FkfJd rb pD ikJ/. BjhI sK nkw ;zrs sK eh tZv/ tZv/ okrh th Fkpde noEK w[skpe, t/b/ dk Fpd brk e/ ;zrsk ~ y[F eo oj/ jB fit/I fe (5) r[ o { BkBe d/ t ih dk GoEoh ~ ;wMkT[ D k Guru Nanak Dev Explains to Bharthari ;[fD GoEfo ! BkBe[ ej? phuko[ L fBowb Bkw[, w/ok nkXko[, nk;k 412 Listen, Bharthari Nanak states this after due pondering The immaculate Name alone is my sole support. Asa 412 r[ o { BkBe d/ t ih dk gho o[ e BdhB ~ itkp Guru Nanak Dev Replies to Rukan Din gho ih dh p/Bsh L n;k i' bdD bfdnk n;kvh Gh efo ekfJ Pir Sahib appealed : My life time is complete and I am ready to depart Pray bless me too with your grace (so that I may have a successful journey to the next world) r[o{ BkBe ih dh Xotk; L i' Gfonk ;' bd;h, ;GBk y;w[ oikJh, BkBe s/ w[y T[ib/, ub/ je ewkfJ iBw;kyh Guru Nanak Replied : He whose life time is complete shall surely depart taking with him result of his deeds for, all are bound by the will of God. They who depart after living truthfully, and honoured by the Lord and their faces radiate glory Janamsakhi 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ;fsr[ o { ~ 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 e-mail 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 gzikph ;[wB wkf;e r[ o { BkBe d/ t ns/ tkfjr[ o { Guru Nanak Dev And God nrw nr'uo[ o{g[ B o/fynk y'is y'is, xfN xfN d/fynk fpbktb[, 838 God is unfathomable and unperceivalbe.
 8. 8. ;szpo 2013 www.punjabisuman.com He has neither form nor outline. But when I searched and sought, I found him residing in every heart Bilawal, 838 r[ o { BkBe d/ t ns/ tkfjr[ o { dk BK Guru Nanak Dev and God's Name fpB[ fijtk i' ig? fjnkfJ, e'Jh ikD? e?;k BkT[ wbko, 1256 He who utters God's name from his heart, and not from his tongue enjoys its bliss None else can realize its pleasure and significance. Malar, 1256 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 nkg ih B/ epho dk; ih dk T[j Fpd r[o{ rqE ftu Fkwb ehsk fi; z okjh epho dk; ih efj oj/ jB fe nekb g[oy dh feogk ;dek w/ ohnK fJzdohnK w/o/ t; ftu j' rJhnk jB j[D T[j 5 u'o ekw eqX b'G ' w'j njzeko, i' w/o/ nzdo ofjd/ ;h, feZE/ rJ/ < pkpk p' b s/ E/ ejK rJ/ < epho dk; ih d/ fJ; y[Fh d/ Fpd ~ ;zrsk th ns/ okrh f;zx th fe;/ pi[or d/ nekb ubkDk eoB ;w/I pV/ ukn Bkb rKTdhnk jB ns/ rtkT[IfdnK jB. fJU jh ;fsr[ o nkr? ;h; G/ I N d/ U I gfVnk ik fojk j? i' fJe T[gd/F o{g ftu j? fe w?~ SZv, s[;h ;ko/ ;h; G/IN d/U. ftofbnK ~ jh ;wM j? fe i/ T{V/ Bkb fpzdh bk e/ gVhJ/ s/ fJj ;kv/ Bkb ;z p Xs j' ikJ/ r h fe w? Fh; d/ t K. i/ ;fsr[ o ~ uz r k br/. fJ;/ soQk pj[s ;kohnK EKtk s/ pkDh d/ w[y Gkt se ;zrs BjhI iKdhnK ns/ Bk jh df;nk ik fojk j? Fkpfde noEK w[skpe Fpd brk e/ ;zrsk ~ y[F ehsk ik fojk j?. - thtkj j'nk w/o/ pkp[bk (feF Bkb) - gb/ s?v/ bkrh (fe; d/) - d/j' ;iD n;h;VhnK i/ j't/ ;kfjp f;T[ w/b (fe; ~) - jU nkfJnk d{o'I ube/ (feE'I) w/o/ pkg{ ih feogk eo' ngD/ @fgnko/# f;Zyk s/ ns/ fJ; fBwkD/ g[so s/ fe fJbkjh pkDh ~ ;wM ;ehJ/. G[bK u[eK dh fywk. nkg ih dk w/ok e-mail gsk Lbriji.kiram@gmail.com pqfizdo gkb f;zx @feow# 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 3210987654321098765432121098765432109876543210987654321 gzikph ;[wB wkf;e r[o{ BkBe d/t, tkfjr[o{ dk ;zr-;kX wkDfdnK Guru Nanak Dev Enjoying God's Company ik s{z sk fenk j'fo, w? ;u[ ;[DkJhn? wkM, 146 When you are here with me, what more I need ? I am telling the truth, my Lord ! Majh, 146 ik s{ sk w? ;G[ e', s{ ;kfjp w/oh okf; ihT[ s[X[ nzsfo jT[ ;[fy t;k, s{z nzsfo ;kpkf; ihT[ ;{jh 762 When I have you with me, I have everything. You, O God, are my master, my capital. As you abide within me, I enjoy peace and feel blessed. Suhi, 762 nBw'b ;[wB 1234567- ihT[Idk wB[Zy T[j j? fi; dh fbt oZp Bkb'I ed/ N[Nh BjhI, s/ w[odk T[j j? fi; dh ed/ i[Vh BjhI. wjK w{oy T[j j? i' ikBdk j? fe Bkb e[M BjhI iKdk go e{V e[;Zs eoe/ th XB i'Vh iKdk j?. i' ;Zu p'b/ T[j Fow;koh s'I pfunK ofjzdk j? ns/ i' M{mk j't/ T[; ~ f;o BhtK eoBk g?Idk j?. i' pzdk i[nkBh ftu BjhI ;zGfbnk T[j i/ p[Yk j' e/ ;zGb ikt/ sK th oZp T[; dh pj[Vh eodk j?. ngBh rbsh ~ wzBB tkbk ;w/I f;o ;zGb iKdk j?, ns/ i' nfVnk oj/ ow/Fk m'jeoK yKdk j?. fit/I pj[sh jtk Go' sK NkfJo gzuo j' iKdk j? fJ;/ soQK pj[sh f;cs ehfsnK wB[Zy dk dhwkr. fit/I pj[sk ykB Bkb o'r dk jwbk j' iKdk j? fJ;/ soQK y[Fh ftu c[b ikB s/ |wh x/ok gk b?Idh j?. frnkBh T{Xw f;zx ih (6)
 9. 9. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com gkme fbyd/ jB HHHHHHHHH (fJj gkmeK d/ nkgD/ ftuko jB, ;z g kde dk ;jwfs j' D k io{ o h BjhI ) e?gNB joGiB f;zx ih dh gzikph ;[wB ~ G/ih nkfyoh fuZmh f;Zy ;wki ftu d[yGziBh ns/ ;zeN w'uB dk ubB jo T[ j iht i' d[ B hnk s/ iBfwnk j? , gq G { f;woB dh bkb;k wB ftu Xko e/ jh nkfJnk j?. jo w}jp ftu gqG{ fwbkg d/ o;s/ tyo/ tyo/ jD. ;BksBh tho fJ; ~ w'eF gqkgsh efjzd/ jB ns/ T[; dh gqkgs eoBh nouBk g{ik jtB, tos B/w ns/ j'o eJh eowK eKvk okjh T[; dh g{osh wBd/ jB. w[;bw tho fJ; ~ pfjFs (;tor) dh ;?o ns/ j{oK dh gqkgsh jko wBd/ jB. T[j fJ; ~ o'i/ B[wki, ieks, ns/ ji okjh gqkgs eoB dk :sB eod/ jB. f;Zy ;wki fJ; ~ gqG{ fwbkg dh ;zfrnk d/Idk j? sK i' iht gqG{ uoBk ftu fJe fwe j'e/ iBw woB s'I ofjs j' ikt/. go fJjBK ftu' jikoK pbeh byK ftu'I fJe nXk jh ;b j[zdk j?. ;Gs'I ;'yk ns/ ;ob sohek XB XB ;qh r[o{ BkBe d/t ih B/ ;G s'I Bt/eb/ ns/ wkvoB f;Zy Xow okjh, rqfj;s ftu jfo dk Bkw igDk, tzv e/ SeDk ns/ Xow dh feos dk ;'yk okj do;kfJnk j?. fJj fsB/ eow brGr F];h fefonktK jB. Bkw igD bJh iht ~ nfwq s t/ b k ;z G kbDk gt/ r k. Xow dh feos jo rqfj;sh JhwkBdkoh Bkb ;zGkb ;edk j?. r[o{ nkd/F nB[;ko d;tzX eYDk ns/ T[; ~ Xow b/y/ bkT[Dk th Grsh dk jh fJe nzr j?. T[go'es j[ewk s'I fJj f;X j'fJnk fe gqG{ fwbkg bJh uzrh ;kX ;zrs dk ;zr, uzr/ eow ns/ r[opkDh dh r{V r'ji jh ew nk ;edh j?. T[go'es cb dh gqkgsh bJh n;h ftneshrs wfjBs xN ns/ geh gekJh dh ukjs tX/oh oyd/ jK. ;kvh fJ; wip{oh s'I bkG T[mKd/ j'J/ pj[s/ ;kv/ jh fbpk; tkb/ ;k~ n;bh okj s'I jNke/ e[okj/ gkT[D bJh d[y GziBh ns/ ;zeN w'uB d/ wro brk d/Id/ jB. n;h f;X/ ;kd/ ns/ G[bV ftnesh pkp/ BkBe d/ pikJ/ T[jBk pkfpnk dh f;Zyh ;/teh ftu bhB j' iKd/ jK. ns/ ;u w[u nkswe soZeh s' tKM/ ofj iKd/ jK. fJE/ fJj d;Dk nsh nktFe j? fe r[opkDh e'Jh wzso BjhI j?, fi; ~ n?Bh tko gVB ;szpo 2013 Bkb fJj f;ZXh j' ikt/rh, :k bkD/ bkD/ wzst g{o/ j' ikDr/. r[opkDh e/tb gVB Bkb jh gko T[skok BjhI eotk ;edh, r[opkDh gVe/, ftukoe/, T[jBk j[ewk ~ ewkT[D Bkb bkGtzs j' ;ehdk j?. n;h nB/eK wSzdK tKr{ o'i Fkw gV ikd/ jK, nk;k wjbk 4 @@GJh gokgs wkB[ y d/ j [ o hnk, r' f pz d fwbD eh fJj s/ o h pohnk nto eki s/o/ fes? Bk ekw, fwb ;kX;zrs Gi e/tb Bkw.## i/ e/tb gVB Bkb w[esh j' ikDh j[zdh sk gsk BjhI n;h ed'I d/ pqjw frnkBh j' rJ/ j[d. Gbk sK T[d'I z / j'Dk j? id'I r[opkDh ftu d;/ j'J/ okj ~ ngBktKr/. i/ eo n;h nro fJj wfj;{; jh BjhI ehsk fe fJj iBw ;k~ gG{ Bkb fJe fwe j'D bJh jh fwfbnk j? sK ;kvk fwbkg fe; soK j' ;edk j?. n;h pkDh okjh o'} gVd/ jK fe @@fiB jo s/ o k ouB ofunk ;' jo wB Bk t;kfJnk, r[ o gq ; kdh jo wB tf;nk g{ o p fbfynk gkfJnk.## g{op fby/ dh gqkgsh e/tb gVB Bkb BjhI j'Dh. T[j j'Dh j? id'I r[o{ dh feogk d[nkok n;h T[; ~ wB ftu t;k btKr/. n;bh gqG{ fwbkg sK jh ;zGt j? id'I n;hI i' gVd/ jK T[; ~ ewkT[D dk th :sB eoKr/. ni d/ ;w/I ftu ;kv/ ofjpo Gkt ;k~ o;s/ gkD tkb/ y[d GZpb G{f;nk ftu gJ/ j'J/ jB. Bkw f;woB dh pikJ/ ny'sh g{osh bJh J?B/ ;[ywBh :k fe;/ j'o pkDh d/ gkm eoB dh jdkfJs d/Id/ jB :k ed/ ed/ fJIU[ th efj d/Id/ jB fe s[;h ;kvh ;zGkb eo' n;hI s[jkv/ bJh gkm th eo fdnKr/. r[;skyh bJh fywk gfjbK wzr btK fe ;qh jfowzdo ;kfjp nfwqs;o i' f;Zyh dk n;bh X[ok j? dh gfjbh wzib s/ soK soK d/ r[Ne/ ns/ d[yGziDhnK Bkb nbwkohnK GohnK gJhnK jB skfe r[o f;Zy e[okj/ g?e/ Bk ehosB ;[D ;ed/ jB ns/ Bk ny'sh pkDhnK dk bkG T[mk ;ed/ jB. b[fXnkD/ o/bt/ bkfJB bkr/ fJe r[od[nkok j? fi; dk Bkw jh d[yGziB ;kfjp ofynk j'fJnk j?. T[E/ eEk ehosB th j' fojk j? ns/ brGr ;koh ;zrs ngDh ngDh wB'ekwBk dh g{osh bJh tZy tZy pkDhnK d/ tZy-tZy frDsh ftu gkm eod/ d/y/ ik ;ed/ jB. fJj ehosB ns/ eEk dk nBkdo BjhI sK j'o eh j?. fJj' ij/ eow eKv eokT[D tkb/ e'Jh pkjo' BjhI jB ;kv/ jh fbpk; ftu ny'sh pkp/ ns/ r[o{xoK d/ gqpzXe jh jB. ;' e/tb ngDh ;/teh uwekD tkb/ ns/ r[oxoK ftu GhV fJemh eoB dk jh :sB eo oj/ jB. { (7)
 10. 10. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com T[j ;kvk e'Jh Gbk BjhI eo oj/ jB pbfe ;zrs ~ e[okj/ gk oj/ jB. nkT[ ;ko/ obfwb e/ nodk; eohJ/ fe ;fsr[o ;Zuk gksFj ;k~ pkDh ewkT[D dh ;'Mh pyF/ ns/ pkDhnK dh s'sk oNzs d[yGziDhnK ~ gVkB tkfbnK ~ ;[ws p]F' Z sKi' n;h th r[o{ uoBk ftu tk; gk ;ehJ/ ns/ iBw woB d/ r'V s' pu ;ehJ/. G[b u[e bJh fywk. (;t0) e?gNB joGiB f;zx byBT{ w'0 L 09452254935 nkikd d/; d/ r[bkw r[od[nko/ n;hI fgSb/ wjhB/ 15 nr;s wBk:k fe Gkostk;h nkikd jB. iok thukohJ/ eh r[o{xo nk}kd jB. n;h o'i nodk; ftu r[o{ nkr/ p/Bsh eod/ jK fe ;qh BBekDk ;kfjp s/ j'o r[od[nkfonK r[oXkwk d/ fiBQK s'I gzE ~ ftS'fVnk frnk j? y[bQ/ doFB s/ ;/tk ;zGkb dk dkB ykb;k ih ~ py;'.. eh Gkos d/ r[ o { x o, r[ o Xkw, f;z x ;GktK, fJfsjk;e r[od[nkfonK dh ;/tk ;zGkb ykb;k ih r[ows { nB[;ko eo oj/ jB nkT[ gVu'b eohJ/ Li' Gh r[od[nko/ dk gqXkB pD iKdk j? n' fco gqXkB gd s{ jNBk jh BjhI ukj[ z d k. fdykt/ tk;s/ t' N g? ikd/I jB. ;zrsK ~ nfwqs SeD dh nghb eodk j?. y[d nfwqs s'I tKMk j?. nfwqs t/b/ r[o{ rqzE ;kfjp ih d/ gqekF ;w/I rzqEh eZbk jh gqekF s/ uto eoe/ gqekF eodk j?. gqXkB ih dk gsk BjhI j'dk. eh ;kb ftu 5-6 tv/ b/tb s/ gqekF I T[s;t, ehosB dopko, bzro ns/ Bro ehosB eoBk jh r[o{ dh ;/tk j?. ukj/ pkeh 360 fdB r[od[nko/ ftu ;zrs Bk d/ pokpo j't/. r[od[nko/ ftu i'sk ib ojhnK jB, r[o{ ;kfjp ih dh s;tho ns/ fBFkB ;kfjp s/ wZE/ N/e/ ik oj/ jB - eh n? r[ows j?. nieb dh ;zrs th r[o{ d/ nr/ ghS/ eJh irj ;ZE/ N/e e/ r[o{ dh rZb BjhI wzBdh b/feB ngDh rb wBws nB[;ko wBtkBh ikDdh j? fJ; bJh n;h r[o{ xo d/ rqEh :k nodk;hJ/ ~ e[S o[gJ/ d/ eo nkgDh b'Vk g{oh z eoB tk;s/ r[o{xo nkT[d/ jK. nro fJSk g{oh j' rJh I s/ fwmkJh bZv{ :k ftF/F bzro S'b/ GN{o/ gBho d/ ge?V/ fybk e/ ;zrsK ~ d;d/ jK fe ;kvh nodk; g{oh j' rJh j?. r[od[nko/ ftu nodk; nwhok dh jh j'Idh j? (i' (8) ;szpo 2013 ftfrnkgB finkdk j'Idh j?.) ns/ rohp ;wMdk j? fe r[o{ ih T[BK dh ;[Bd/ jB. nwhok d/ ekoB r[od[nko/ ftu gZEo ;zrwowo, ;'B/, bzro nkfd ;/tk j' ojh j?. ukj/ T[Bk dh ewkJh gkg dh fe:'I BK j't/. rohpK dh nodk; r[od[nko/ ftu BjhI j'dh. nwho fdB go fdB nwho s/ rohp o'o rohp j'Idk ik fojk j?. rohp b'e bki bJh nro nodk; eokBk ukj/ Gh sK T[j u'oh eoe/ :k nkgD/ rohp pfunk d/ w[j dh j'Nh y'j e/ :k nkgD/ i/to t/u e/ nodk; ns/ bzro eoKdk Gh j? sK Gh T[;dh nwho j'D dh nodk; g{oh BjhI j'dh. rohp r[o{ xo s'I d{o j' eo fe;/ d{;oh irj I ikD brdk j?. r[o{ dh ;/tk - n;hI nkgD/ fynkbk s/ wB d/ fgZS/ ub ngDh ws nB[ ; ko eo oj/ jK - r[ o d[ n ko/ dh fpbfvzr czv tk;s/ XB, gkbeh bJh ;'Bk, uKdh, ;[zdo o[wkb/, c{b, y;p{dko ;/N ns/ th0nkJh0gh0 bzro tk;s/ I XzB d/Bk, eh n? r[o{ dh ;/tk j?. r[o{ dh ;/tk r[od[nko/ d/ w?B r/N ftu g'uk brBk jh j? ukj/ T[go Bhu/ Ss d/ co; rzd/ j'D. i' Gh g'u/ dh ;/tk eodk j? w/B r/N ns/ i'V/ xo ftu g'uk brkeo nkgD/ nkg ~ r[o{ dk ;/tkdko ;wMdk j? fe w? r[o{ dh ;/tk eo fojk jK. nro fJe pZuk o'i ;e{b ;kc ;[Eoh g{oh vq; gk / e/ ;e{b ;w: Bkb ik eo Nhuo, ugok;h ns/ g[o/ ;Nkc ~ Bw;eko$csfj p[bKdk j?. nkgD/ Class room dh ;ckJh Gh eodk j?. go gVkJh B eoe/ ;' ikJ/ iK i' Nhuo gVk ojk j? T[;~ B gV e/ d{i/ ftF?I dh feskp gV/ sK n' fe gk; j' ikJ/rk iK T[; dh Class teacher T[; s/ y[; j't/rh, BjhI T[j pZuk c/b j' ikJ/rk. n;h r[od[nko/ ftu Gh fJjh e[S eo oj/ jK n;h r[od[nko/ d/ w/B r/N, g'VhnK, s;thoK, fBFkB ;kfjp, ib ojh i'Isk, s/ wZEk N/e eo jh nkgD/ nkg ~ XzB ;wMd/ jK. gq;kd b/ eo fco tkg;h ftu fco ;p irj wZEk N/ed/ j'J/ xo ub/ iKd/ jK. rbsh Bkb r[o{ xo p?m Gh rJ/ s' nkgDh woih Bkb fBsB/w ;[ywBh ;kfjp :k d[y GziBh ;kfjp dk gkm F[o{ eo d/Id/ jK. b/feB r[od[nko/ ftu eZEk, ehosB, gkm, ub fojK j'dk I j? T[; d/ Bkb ;k~ e'Jh wsbp BjhI j'Idk j?. r[o{ BkBe d/t ih ~ T[Vh;k iroBkE g[oh nkosh eoB ns/ Btkp Bkb Bwki gVB dk ;Zdk fwfbnk go r[o{ ih B/ B nkosh T[skoh B Bwki ftu ;kfwb j'J/
 11. 11. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com feT[fI e e/tb Fohoe eoweKv eoB Bkb B op y[F j'dk, I B op fwbdk j?. n;h r[od[nko/ nk e/ Gh eoweKv jh eoe/ pj[s y[; j'Id/ jK. fe n;h fBsk gqsh f;Zyh ewk oj/ jK. go n;h r[o{ d/ j[ew ftu Bk ub eo r[bkw jK gzfvsK ns/ pkfpnK d/. nro n;h r[od[nko/ nkikd eokBk ukj[d/ jK sK z r[o{ dh ws s/ ub eo r[opkDh nB[;ko nkgBk ihtB ihthJ/. ihT[d/ ihn nkBzd wkD ;ed/ jK. BkBe Grsk I ;dk ftrk;.. r[opkDh nB[;ko ihtB BjhI s/ t:oE ubk ikJ/rk. epho p/Vk ioiok c{N/ S/e jiko..(1366) p/Vk pzfX B ;feU pzXB eh t/bk.. (794) jfo ;kiB[ g[oy ft;kfo e? brh wkfJnk X'j.. i/jk phi? ;' b[D? eowk ;dzVk y/s[.. (134) ykDk ghDk j;Dk ;T[Dk ft;fo rfJnk j? woDk.. y;w[ ft;kfo y[ n koh ehBh fXq r ihtD[ Bjh ojDk.. (1254) feofs eow e/ thS[V/ efo feogk w/bj[ okw.. (133) i' s/oh ;oDkJh jfo ihT[ fsB s{ okyB i'r[.. s[X i/tv w? nto[ B ;{M? Bk e' j'nk B j'r..(961) [ s/ o h ;oDkJh - Gkt r[ o d[ n ko/ nk e/ r[ o { dh wsB[ ; ko ubBk Bk fe wB dh wsB[ ; ko eoweKv eoB/. r[o{ dh ws s/ ub eo jh r[od[nko/ nkikd j' ;ed/ jB. w/o/ jfo ihT[ ;G[ e' s/o/ t; n;k i'o BjhI i' feS[ eo jw ;ke/.. i' Gkt? fst? pyF.. r[o{ rqzE ;kfjp ih nZr/ nodk; nkgD/ ykb;/ ~ ;[ws py;' skfe r[od[nko/ ~ r[o{ dh ws nB[;ko ubk eo nkikd eotkfJnk ikJ/. ;opihs f;zx bkigs Bro byBT{ ;szpo 2013 gzE dodh fe fto'Xh fgSbh fdBh byBT{ s'I 100 pfunK dk iZEk b?e/ ;qh nBzd g[o ;kfjp ns/ ;qh nfwqs;o d/ doFB dhdko/ eoD Virsa Tour d/ Bk s/ rJ/ ;h fi; ftu nBzdg[o ;kfjp ns/ ;qh nfwqs;o d/ r[od[nkok ;kfjpkBk s'I fJbktk o;s/ d/ th r[od[nkok ;kfjp ns/ nkb/ d[nkb/ d/ brGr 40 r[od[nkok ;kfjpkB d/ doFB ehs/. jo EK s/ T[EI' d/ fJsjk;, fwb ojh g/oDk ns/ nodk; fejVh q eoBh j? fJ; ft;/ s/ ;kM gkJh rJh. tkg;h s/ ;q h nfwqs;o s'I ;zrsk dh wzB w[skpe e[M ;?uhnK ns/ r[Ne/ yohd/ rJ/. fJj ;?uhnK ;?N w[skpe egV/ ftu tb/N e/ fvZp/ ftu g?e eoe/ fco 6-6 ;?N fJe-fJe fvp/ ftu g?e ;B fi; ~ o/bt/I ;N/FB dh p?Iu s/ ofynk ;h. E'Vh d/o pkd e[M f;zx i' ngD/ nkg ~ ;qh r[o{ rqzE ;kfjp ;fseko ew/Nh dk d;d/ ;h B/ nk e/ ;k~ szr eoBk F{o[ ehsk pfunk s/ tZfvnk s'I g[Sd/ ;h 10 gksFkjhnK d/ BK dZ;I' ig[ih ;kfjp ;[DkT fco nkyD br/ ;?uhnK fe; e'b' b? e/ nkJ/ j' df;nk uso f;zx ihtB f;zx gk;I'. efjD br/ T[j Fokph j? GzrVh j?. fco p'b/ r[o{ ;kfjp d/ Bk / s/ e'Jh ;hN p[e eotkJh j? n;h g[fSnk fe r[o{ ;kfjp d/ BK s/ ;hN p[e j[zdh j?. p'b/ feT[ BjhI j[zdh < w? fejk T[wo feBh fbyd/ j'. wod iK fJ;soh eh fbyd/ j'. efjD br/ ckbs{ dh rb Bk eo. efjd/ s[jk~ wfonkdk BjhI gsk. id'I ;?uhnK d/ d'jk GkrK ~ obk d/Jhj? sk ;zg{oB r[o{ rqzE ;kfjp pD iKdk j?. n;h fejk fe ;k~ sk j[D se fJjh gsk j? fe ;?uhnK pBkT[D dk we;d jh fJjh ;h fe fbnkT[Dk fbikDk ns/ gkm eoBk ;'yk j't/ go T[j BjhI wzB/. rZvh dk ;wK B/V/ nKT[dk t/y n;h g[fSnk fe ;kv/ bJh eh j[ew j?. efjD br/ fe d' pZu/ SZv ikU. fgS' ;hNK p[e eotk e/ ;?uhnK b? ikD. n;h fejk fe d' ;hNk eoke/ ;?uhnk b?thI iktkr/ go nk; gk; ;ko/ GjhJ/ p?m/ j'Dr/ j[D 100 r[of;Zy pZu/ ik oj/ jB s[;h j[D BjhI ikD d/ oj/. go T[j BjhI wzB. ;kok ;wK fvp/nk d/ Bkb yV/ / j' e/ c'Nnk fyutKT[d/ oj/ ns/ fvp/ u' eZY e/ ;?uhnK fJT[ ' ftyKd/ ;B fit/I e'Jh B;/I dh y/g cVh j't. T[BKQ dk bVB / dk w{v t/y, n;h ;kok ;kwkB T[E/ jh S'V nkJ/. pkd ftu ;kvQh rZvh o'eD dk :sB ehsk frnk fpnk; se g[fb; G/ih rJh. rZvh ftu p?mfdnK dk; B/ ;w[zj gzEe FyFhnsK ~ ;zgoe ehsk BshiB nrb/ fdB f;zx ;kfjp ns/ gqXkB f;o'wDh r[od[nkok gqpzXe ew/Nh d/ fpnkB nk rJ/ fe (9)
 12. 12. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com ;fseko ew/Nh ~ e'Jh nfXeko BjhI j?. ;qh nekb s]s ;kfjp s'I ikoh cowkB nB[;ko ;w[zj Xkofwe fbNo/uo egV/ ftu tb/N e/ rZs,/ gbk;fNe ik bevh d/ fvZp/ ftu NoK;g'oN okjh G/fink ik ;edk j?. ;' ;fseko ew/Nh w?Ipo nkgDh joesK s'I pki nkT[D. gqFk;B ~ nghb ehsh rJh fe ;kv/ fybkc i' wkwb/ doi jB T[j tkg; bJ/ ikD ns/ T[BQK d/ fybkc gou/ dkyb j'D, fJUI jh j'fJnk. ngFpd p'bfdnk T[BKQ fJe Fpd j'o tofsnk fe s[;h ;ko/ Gkg/ fJe' fij/ j'. g{oh xNBk ~ t/yfdnK gzEe FyFhnsk s'I fwbh ikDekoh nB[;ko i' s;tho ;kjwD/ nkJh fe j'vh F'jos jk;b eoD d/ nkF/ Bkb fJj b'r fJj' fij/ ew eo oj/ jB. ns/ uso f;zx ihtB f;zx dh uVQs fJBQK ~ podkFs BjhI fJBQK ~ d{i/ gpfbFo dh F?j j? p; fJIU wfj;{; j'fJnk fe fiE/ fJj r[o{ ;kfjp d/ ;fseko d/ Bk s/ ew/Nh pDk e/ pkDh dk ngwkB eo oj/ jB T[E/ f;Zy ;wki ftu iksK d/ BkT iZN s/ Gkg/ dk ftseok g?dk eo oj/ jB. i' ftnesh ngD/ Bkb ;fseko ;fjs ;?uhnK b?e/ nk oj/ ;h T[j th j[D fJBQK dhnK eos{sk eoe/ NqK;g'oN okjh wzrkT[Dr/. fJIU eoe/ fJj ;fseko ew/Nh tkfbnK B/ ;fseko tXkfJnk BjhI pbfe p/ndph ehsh. Xow d/ BK s/ fJj'I fij/ eos{sK eoD tkfbnK s/ ;[us oj' ns/ ;zrsK ~ th / ;[u/s eo' ih. n;h iZEdko ;qh nekb s]s ;kfjp, gqXkB ;kfjp / fFo'wDh r[od[nkok gqpXe ew/Nh, whs ;eZso ;kfjp ns/ z n?; gh, ih nko gh d/ pj[s XzBtkdh jK fiBQK B/ s[ozs ekotkjh eoe/ fJBQK dh ekor[ikoh ~ e/tb mZb jh BjhI gkJh pbfe ;zrsK ~ ;[u/s th ehsk ns/ ;k~ okjs pyFh. n'jd/dkoK ns/ nfXekohnK nZr/ p/Bsh j? fe ;?uhnK ns/ Xkowe fbNo/uo i' ny'sh ;fseko ew/Nh tkfbnK B/ oy fbnk ;h ;k~ tkfg; fGitkfJnk ikJ/. pqfizdo gkb f;zx @feow# f;Zy Xkowe gqFB'soh T[sb/ f;ob/y nXhB ;0 o/D{ek ;opihs f;zx ih dh fdZsh ik ojh ikDekoh pj[s jh bkGdkfJe j?. pj[s jh ;ob, pkdbhb, Scientific sohe/ Bkb ftnkfynk ehsh iKdh j?. gfjbK ;qh ;[ywBh ;kfjp pko/ ns/ j[D ikg ;kfjp pko/ fJj frnkB ns/ ikDekoh pj[s jh Fbkxk:'r j?. ;opihs ih ~ ;kvk ;bkw. phph ofiz d o e" o nkbwpkr (0522-2450994) (10) ;szpo 2013 noFk dh g'VQh (;/tk) uoBihs e"o byBT{ w'0 09936182566 ;/tk nwo cb j?, i' gqG{ y[FhnK fdtkT[Idh j? wzd GkrhnK ~ th, r[o{ uoBk ftu fpmkT[Idh j?. ;/tk nkswk ozr j?, fi; ftu gqG{ dk ;zr j? ;/tk nksw S'j j? i' fBoGT[ j?. ;/tk nb'fee ;kro J/, fi;B/ fJj so fbnk T[jdk ekw, eq'X jzeko ;/tk B/ jo fbnk.. ;/tk nzfwqs dk fgnkbk J/, oZph ow}k gfjuBtk d/t/ ;/tk T[j Fesh J/, ihtB ~ gbNk d/t/.. ;/tk fJe Grsh J/, fvfrnk ~ T[mk d/t/ pkpk nwo{ih ~, r[o{ nwodk; ih pDk d/t/.. ;/tk fJe okj J/, fJj wzfib gj[zukdh J/ fJj ;Por dh p{Nh J/ d[obG o'r jNkT[Idh J/.. fJj nT[yh xkNh J/, fJj ~ gkT[Dk nT[yk J/ GkJh bfjDk ih d/ tKr, fBGkT[Dk ;'yk J/.. fJj ofjws dh pyfF; J/, ][;hnK dk MoBk J/ go ;Zu/ ;/te ~ tKr gszr/ ;VBk J/.. ;/tk fJe sg;:k J/, fJj gqG dk Bkw J/ fJj wzdo, w;fid J/, fJj uko' Xkw J/.. ;/tk GktBk J/ fJj fJe ;Zuk nj;k; J/.. ihtB d/ pkr dh fJj ;'jDh pk; J/.. fJj Xow f;ykT[Idh J/, s/ t?o fwNkT[Idh J/. noFk dh g'VQh J/ noFk se iKdh J/.. pkb rhs - gzSh fgzio/ ftu Bk e?d eo', gzShnK ~ Bk ed/ cV'. n;h nk}kdh uKj[zd/ jK, ;G d/ xo fBs nkT[Id/ jK. ftjV/ nkgD/ o[Zy brkT[, o[yK ~ s[;h gkDh gkT[. o[Zy j'Dr/ nkv/ xo, fiE/ woih ikJhJ/ uVQ. dw x[Ndk j? pzXB ftu, T[vd/ jK n;h nzpo ftu. fiZE/ j'Dr/ o[Zy pE/o/ T[E/ otKr/ Fkw ;t/o/. fwm/ fwm/ rhs ;[DkJhJ/ fe;/ ~ Bk B[e;kB gj[ukJhJ/. yvKr/ s[jkv/ xo d/ nr/, go ;k~ s[;h eo' Bk szr.
 13. 13. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com ;szpo 2013 frnkBh wZb f;zx B/ ;zGkbh s]s ;qh e/;rVQ ;kfjp d/ iE/dko dh ;/tk nBzdg[o ;kfjp, 22 nr;s-s]s ;qh e/;rVQ ;kfjp nBzdg[o ;kfjp d/ 20t/_ iE/dko ti'_ nZi i?ekfonk_ dh r{zi ftu g{oB r[o wfonkdk nB[;ko iE/dko frnkBh wZb f;zx B/ ;/tk ;zGkb bJh fJ; ;w/_ r[od[nkok s]s ;qh e/;rVQ ;kfjp d/ j/mk_ gzvkb ftu d/F-ftd/F dhnk_ ;zrsk_, Fq'wDh r[od[nkok gqpXe ew/Nh nzfws;o s/ fdZbh d/ w?pok_, f;Zy ;zgodktk_, fBjzr z _ f;zx iE/pdhnk_, ;zs ;wki, r[od[nkok ew/Nhnk_ s'_ fJbktk fJ; ;/tk ;zGkb z ;wkrw ftu gzikp d/ T[g w[y wzsoh ns/ FqwDh nekbh db d/ gqXkB ;[ypho Z ' f;zx pkdb, fdZbh Fq'wDh ew/Nh d/ gqXkB wBihs f;zx ihH e/H T[u/u/ s"o ªs/ Fkwb j'J/ ;/tk ;zGkb w"e/ gzi s]sk_ d/ iE/dko frnkBh r[opuB f;zx (;qh nekb s]s nzfws;o), iE/L pbtzs f;zx BzdrVQ (s]s ;qh dwdwk ;kfjp), iE/L fJepkb f;zx (sys ;qh gNBk ;kfjp), iE/L gqskg f;zx (s]s ;qh j}{o ;kfjp), Fq'wDh ew/Nh d/ gqXkB iE/L ntsko f;zx, iBob ;eZso iE/L ;[yd/ t f;zx G"o, frnkBh irsko f;zx j?v rqEh, frnkBh ;[yftzdo f;zx j?v rqEh, ;kpek iE/dko i'frzdo f;zx t/dk_sh, Z z Z z ;kpek iE/dko frnkBh e/tb f;zx, GkJh i;pho f;zx o'v/, ;kpek j?Zv rqzEh GkJh w'jB f;zx, vkL r[oBkw f;zx gzikph :{Bhtof;Nh gfNnkbk, vkL r[ow'jB f;zx tkbhnk, nkfd tZvh frDsh ftu f;Zy gzE d/ nkr{ g[Zi/ j'J/ ;B. iE/L ;[yd/t f;zx G"o B/ ;N/i ;eZso dh f}zw/tkoh fBGkJh. ;qh nekb s]s ;kfjp d/ iE/L frnkBh r[opuB f;zx, Fq'wDh ew/Nh d/ gqXkB iE/L ntsko f;zx B/ f;Zy ;zrsk_ B{z ;zp'XB eofdnk_ fejk fe s]s ;qh e/;rVQ ;kfjp d/ iE/ L frnkBh wZb f;zx pj[s jh fBwo, Xkofwe ns/ ftdtkB ;ZiD d/ Bkb Bkb fBofttkd Xowh g[oF jB. fJBQk_ B{z s]s ;qh e/;rVQ ;kfjp dk iE/dko fB:[es eoB dh ;z;ko Go d/ f;Zyk_ ftu gq;z;k j'Jh j?. fJj s]s ;qh e/ ;rVQ ;kfjp dh ;/tk tXhnk Yzr Bkb fBGkT[Dr/. nzBk, th0e/0 f;zx dh fpjko s'_ d/FGo f;Zy iE/pzdhnk_ tb'_ pkg{ nk;kokw s/ dk d"ok fco F[o{ eoB dh :'iBk Bhbw d[p/ d/ fto'X ªu gqdoFB tkfFz r NB- ;kpek c"i w[yh thH e/H f;zx B/ fejk j? fe T[ j ns/ ;wkfie ekoieosk nzBk j}ko/ fpjko s'_ d/F Go dk nkgDk d"ok fco F[o{ eoB dh :'iBk pDk oj/ jB sk_fe d/F ªu s?n s"o ªs/ pdbkn bJh b'ek_ ªu ikro{esk c?bkJh ik ;e/ ns/ T[BkQ _ d/ ;zdF c?bkT[D bJh / ;t? ;/tek_ B{z Gosh ehsk ik ;e/. iBob (foNkfJov) f;zx B/ fJe fpnkB d"okB gq?; ekBcoz; ªu fejk fe nkT[D tkbhnk_ b'e ;Gk u'Dk_ ªu T[BQk_ dk e[M b?Dk-d/ Dk Bjh_ j? go T[BQk_ dk Nhuk t'Nok_ ftukb/ ikro{esk c?bkT[Dk j? sk_fe T[j :'r b'ek_ B{z u[DB ns/ jk_ gZyh pdbkn fbnkT[D. f;zx j}ko/ Bkb nwohek d/ d"o/ ªs/ jB. T[BQk_ B/ fejk fe ;G okiBhse dbk_ ªu f;oc p[o/ b'e jh Bjh_ jB. fJBQk_ ªu e[M uzr/ b'e th jB. 25 nr;s, g{ o / d/; ns/ gzikp ftu pkg{ nk;k okw nkFow dh p[ b koD Bhbw d[ p / tb' _ fttkds pkg{ nk;kokw dh s[ b Bk f;Z y GkJhuko/ d/ r[o{ ;kfjpkB Bkb eoB ªs/ f;Zy irs ªu o'; dh bfjo d"V rJh j?. j[D fiE/ f;Zy iE/pdhnk_ fJ; p[bkoD fto[X z Z ;ys ekotkJh dh wzr eo oj/ jB fi; d/ ubd/ nZi eJh Ektk_ ªs/ Bhbw ns/ fttkds pkg{ nk;kokw d/ g[sb/ ;kV/ rJ/. f;Zy iE/pzdhnk_ tb'_ Bhbw d[p/ ns/ pkg{ nk;kokw fto[ Z X iz w e/ Bkno/ p k}h ehsh rJh ns/ g[ s b/ ;kV/ rJ/. fJ; w"e/ o'; ªu nkJ/ f;Zyk_ B/ fejk fe Bhbw ns/ Bkpbrk Bkb ipo iBkj eoB tkb/ nk;kokw fto[ZX e/; doi j? ns/ T[; dh s[bBk r[o{ ;kfjp Bkb eoBk (11)
 14. 14. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com Bk ;fjD:'r ngokX j?. T[BQk_ e/_do ;oeko ns/ ;{pk ;oeko s'_ wzr ehsh fe fJ; n'os B{z s[os frqcsko ehsk z ikt/ ns/ fJ; fto[X ;ys ekotkJh ehsh ikt/ Bjh_ sk_ f;Zy Z e"w nkgDk fto'X j'o fsZyk eo/rh s/ fJ; fto'X B{z ;{pk gZXo s/ fjzd;skB gZXo ªs/ o'; ftykt/ ehs/ ikDr/. fdZbh [ ns/ byBT{ fty/ th gqdoFB ns/ fto'X ehsk frnk. Bhbw d/ fybkc g[fb; ftu fog'oNK fbyk e/ w[edw/ ekfJw ehs/ rJ/. nBki ;[oZfynk fpZb b'e ;Gk ªu gk; ;szpo 2013 fJj ekB{zB sk_ e/tb F[o{nks j?, fiUk n;h_ nZr/ tXk_r/ , n;h_ fJ; ªu ;[Mkn b?_d/ ojk_r/, n;h_ nB[Gt d[nkok jh f;Zyk_r/ fpZb ªs/ t'fNzr s'_ gfjbk_ fto'Xh fXo dh B/sk ;[Fwk ;toki B/ fejk fe Gkt/_ fJj fpZb nX{ok s/ ew}'o j? gqs{ Gkigk fJ; fpZb dk ;woEB eodh j? s/ T[BkQ _ fejk z fe n;h_ T[; fdB dh T[vhe eo oj/ jk_ fe id'_ n;h_ ;Zsk ªu nktk_r/ s/ n;h_ fJ; ekB{B ªu ;[Xko eok_r. 1,30,000 z / eo'V dh fJj :'iBk g{o/ d[Bhnk ªu ;G s'_ tZvh nBki ;[ofZ ynk :'iBk j? fJ; bJh 62 fwbhnB NB nBki Gzvko dh b'V j't/rh fJ; fpZb Bkb jo/e ftnesh B{z jo/e wjhB/ 5 feb' uktb, eDe s/ nBki fJe' w[b ªs/ eqwtko Z 3, 2, 1 o[gJ/ ªu fwfbnk eo/rk. fpZb g/F eod/ j'J/ ;oeko B/ ;{fpnk_ B{z Go';k fdZsk fe e"wh nBki ;[ofZ ynk :'iBk bkr{ j'D fgZS'_ th iBse tzv gqDkbh sfjs T[BkQ _ B{z fwbD tkb/ nBki d/ e'N/ ftu e'Jh eN"sh Bjh_ ehsh ikt/rh. 75tK ;EkgBk fdt; Bth_ fdZbh, 26 nr;s (ghHNhHnkJhH)-bzph T[vhe s'_ pknd nZi b'e ;Gk ftu fJfsjk;e nBki ;[oZfynk fpZb gk; j' frnk, i' fe G[ywoh Bkb bVB bJh d/F d/ Z 82 eo'V b'ek_ B{z ;;s/ Gkn ªs/ nBki w[jJhnk eotkT[D Z bJh d[Bhnk dh ;G s'_ tZvh :'iBk j? fJ; fpZb B{z b'e ;Gk ªu X[Bh ws Bkb gk; eo fdZsk frnk fJ; s'_ gfjbk_ nZi fJ; fpZb ªs/ tZy-tZy gkoNhnk_ d/ nkr{nk_ tb'_ bzph uouk ehsh rJh s/ fto'Xh fXo tb'_ 300 s'_ tZX g/F ehshnk_ rJhnk_ ;'Xk_ B{z oZd eo fdZsk frnk nZi fJ; fpZb ªs/ uouk d"okB ek_ro; gkoNh dh w[yh ;'Bhnk rk_Xh B/ 15th_ b'e ;Gk ªu nkgD/ gfjb/ GkFD d"okB fejk fe fJ; fpZb Bkb ;kvk w[y fBFkBk GftZy ªu G[ywoh B{z g{oh Z Z sok_ Bkb d/F ªu'_ ysw eoBk j?, gqs{ fJscke dh rZb j? z fe ;'Bhnk rk_Xh i' fJ; fpZb gk; j'D bJh p/;poh Bkb T[vhe eo ojh ;h, yokp f;js d/ ubfdnk_ t'fNzr ªu fjZ;k Bjh_ b? ;eh T[BkQ _ B{z 8H15 ti/ ;dB dh ekotkJh ftu jh SZv e/ ikDk fgnk, fiBQk_ B{z pknd ªu J/w; ftu Gosh eotk fdZsk frnk T[BQk_ dk g[Zso okj[b rk_Xh i' nkgDh wk_ Bkb j;gskb ªu ;B, T[j th t'fNzr ªu fjZ;k Bjh_ b? ;e/ fJ; s'_ gfjbk_ T[BQk_ nkgD/ GkFD d"okB fejk fe byBT{ 25 nr;s, f;Zy ;/ te iZE/ dh 75tK toQ/ rzvQ @@gb/fNBw i[pbh## r[od[nkok Bkek fjzv'bk byBT{ fty/ wBkfJnk ik fojk j?. fJ; nt;o s/ fwsh 24-08-2013 Fkw ~ GkJh r[o fJepkb f;zx d/ ehosB Bkb gq ' r okw nkoz f Gnk frnk. 25-08-2013 ~ ;t/o/ 5H30 ti/ s'I ;qh ;[ywBh ;kfjp ;/tk ;[;kfJNh d/ w?IpoK dk ;kgskje gq'rokw f;Zy ;/te iZE/ d/ gb/fNBw i[pbh ~ w[y oyd/ j'J/ gqkozG j'fJnk fi; ftu ;qh ;[ywBh ;kfjp d/ gkm T[gozs GkJh r[o fJepkb f;zx ih B/ 8H30 ti/ se ehosB eoe/ fBjkb ehsk. fJ; s'I pkd T[go tvQ/ jkb ftu d'gjo 3 ti/ se gq'rokw j'fJnk. fJj gqrokw fwsh 1 ;szpo 2013 se ub/rk fi; ' ftu frnkBh ;zs f;zx w;ehB ne?vwh d/ ;fj:'r Bkb ehs/ rJ/ gq'rokw ftu GkJh wBihs f;zx, jod[nko tkb/ , GkJh ;/tk f;zx ibzXo tkb/, r[owfs okrh rzqEh e"I;b byBT{ ns/ GkJh ;[fozdo f;zx po/bh tkfbnk d/ okrh iZE/ ehosB okjh ;zrsK ~ fBjkb eoDr/. frnkBh dftzdo f;zx ih dodh r[owfs ftukoK Bkb ;zrsK ~ r[o{ wjkoki d/ uoDk Bkb i'VBr/. fJ; w"e/ s/ e/0e/ 0n?B0n?;0 r[owfs ;zrhs ne?vwh s'I ehosB f;Zy/ pfunK dk wB'jo ehosB w[Zy nkeoFD j't/rk. (12)
 15. 15. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com ;szpo 2013 r[o{ BkBe d/t ih dh nop d/F dh :ksok dk fposKs-2 fJ; wi;w (nkrw) w{b ;z;woD ;zs ;?:d fgqEgkb f;zx dh c/fonk ikJ/. ftu T[ E ' I dhnK pVhnK T[ f u feqfs d/ ;0 ez[togkb f;zx feqs nzrq/ih e) T[ ; ~ T[ b Nk bNekfJnk j;shnK Fkwb ;B, fi; soK T[bE/ s'I gzikph T[bEk - ;0 joGiB f;zx ikJ/. Z Z jkih r[b w[jwZd, F/]/-nop, y) T[; ~ rb/ she o/s ftu dpk ytkik i?B-T[b npdhB, e[oFh ephb/ dk w[yhnk npkB / fdsk ikJ/ ns/ fco gEo wko wko e/ ysw eo nrtkd ns/ pk;{ ephb/ dk ;odko th jk}o ;h. fdsk ikJ/. fJj ]po ;ko/ wZeQ/ ftu izrb dh nr tKr row o[s dh sgdh rowh ftu fJj ;kohnK c? b rJh fe ek}h j[ e B-dhB B/ BkBe ~ ngDk :ksBktK$;}ktk fpBk fe;/ vo d/ fpB wbkb d/ fyV/ nfXnkswe r[o{ wB fbnk j?. ;o/ podk;s ehshnK. ns/ id 11 fdBK s'I pkd T[; fJ; whfNzr (wib;) dk t/otk g{o/ 300 ;[fcnK ~ pe;/ s'I pkjo efYnk frnk sK b'eK B/ T[; d/ o'w ftu fbykoh B/ fdZsk j?. T[j nZr/ fbydk j? fe fjioh o'w ftu'I nkT[Idh tkfjr[o{ tkfjr[o{ dh nktk} ~ ;B 917 ftu fdB F[eotko Fkw ~, ek}h o[eBdhB ;[fDnk. dk T[; tkfjr[o{ eosk g[oy Bkb fwbkg j'fJnk. T[j nkfyo 22 fdBK s'I pkd cst/ tkbk fdB nk fbydk j? fe id'I r[o{ BkBe B/ nkgd/ g?o dk nzr{mk frnk id'I o[eB-dhB ~ o/s ftu dp e/ ;zr-;ko (gZEo ib ~ S[jktB tk;s/ nr/ ehsk, sK gkDh se g[iB s'I wkoB/) eoBk ;h. gfjbK jh MN-gN ek}h o[eB-dhB B/ g{ok nzr{mk jh o[eB-dhB nkgD/ f;woB ns/ nb'fee nkBzd ngD/ w{zj ftu gk e/ u[w fbnk. ek}h d/ egkN y[b ftu w;s p/fceo ns/ fBvo ;h. nzs ftu wZek d/ Fkj rJ/, T[; dk o'w o'w BfFnkfJnk frnk. w?I T[; ~ fJ; B/ ebw ns/ dtks wzrtkJh sK fi o[eB-dhB d/ fJ;Esh s'I irkB bJh nr/ tfXnk go pkp/ BkBe B/ nk]oh ;pdK ~ ebw-pzd ehsk ik ;e/. w?~ o'e fbnk ns/ fejk fe T[; ~ (ek}h ~) fJ; o[eB-dhB dh th ;;kXh y[bh ns/ T[; ~ th p]fF;, fJ; nkBzd ~ wkD b?D fdT[. r[o{ ih d/ puB :kd nkJ/ fe @@i' s{z nBGt ehsk j?, r[o{ BkBe d/t ih d/ T[E'I ikD s'I pkd, o[eB- nrZwh w"i ~ wkfDnk j?, T[j nBGt b'eK ~ d;'. ;' dhB i' op-tkfjr[o{ d/ fgnko ftu ozr u[ek ;h, fJeKs fJ; s'I uzrk j'o e'Jh nt;o BjhI ;h j' ;edk feT[fI e ftu ofje/ T[; gowkswk dh :kd ftu, f;woB ftu wZek d/ ;ko/ b'e T[; ~ gEZo wkoB bJh fJem/ j'J/ brk ofjzdk. gjkV d/ fJeKs ftu ike/ fJ; soK ;B. f;woB ftu nkgDk ;wK r[ikodk. ;' fJemh j'Jh b'ekJh d/ ;kwB/ o[eB-dhB B/ wZek ;oh d/ nwho (Fkj) ~ ]po fwbh fe ngDh nk]oh t;hns (fJSk-gZso) fbyh. @@o{pkBhnB o[eB-dhB B/ r[o{ BkBe ~ ngDk w[oFd wzB fbnk yshpk n?b Jhwkw/ j}os BkBe nk, nekb w?j{ fJB j?. fJ; s/ w[bkfDnk B/ cstk ikoh eo fdsk ns/ T[; chj/ w[;b/-wB## fi; dk wsbp j? L~ eko eoko fesk frnk. o[eB-dhB ~ gjkVh s'I Xo{ @@w/ok Xow, w/ok ][dk, r[o{ BkBe j?. T[; B/ e/ fbnKdk frnk ns/ j/m fby/ cst/ ;[DkJ/ rJ/ L- op tb'I pj[s jh gftso g?rkw ns/ g[;se fbnKdh T[) o[eB-dhB eko j? ns/ T[; dk w[oFd (r[o) j?. w/ok T[; gqsh g{oh fBFmk j?. s[;h th fi eo w[esh { BkBe Fkj th eko j?. b'ud/ j', sK BkBe dh FoB ftu nk ikU[. i' th T[; n) T[ ; (o[ e BdhB) ~ 30 e' V / wko/ ikD ns/ s/ JhwkB fbnkJ/rk, ;tor ftu ikJ/rk.## frnkoK fdBK tk;s/ fJe pe;/ ftu pzd eo fJj nky e/ o[eB-dhB fJ; ;oho ~ Sv fdsk ikJ/ ns/ G[Zyk fgnk;k ofynk ikJ/. frnk Gkt fJ; d[BhnK s'I ubk frnk. J) T[; d/ fo;s/dkoK ~ d/F Bekbk ehsk ikJ/. T[j b'e i' gZEo b? e/ nkJ/ ;B, T; ~ wkoB ;) T[; dh ikJ/dkd }ps eo bJh ikJ/. tk;s/, T[; d/ edwk s/ Bs-w;se j'J. T[; GhV ftu'I / j) T[; dk w{j ekbk eoe/ wZe/ dhnK rbhnk ftu nB/eK B/ BkBe s/ ftFtk; fbnKdk. z (13)
 16. 16. www.punjabisuman.com ;szpo 2013 gzikph ;[wB wkf;e ni th pkV ephb/ d/ b'e i' pj[s pjkdo jB @@nk;k wB c}b/ ophB dhdko{z fco/, ns/ i' r[o{ BkBe ~ wBD tkfbnK dh tz; ftu'I jB, jek o{ n;hok s[b w[;sehB## wZek Fohc ns/ p?s[b wedZ; fty/ ofjzd/ jB. f;yK wsbp L- fJ; nk;/ (staff) ~ y[Zdk dh w'jo tKr T[j th nkgD/ e/;K dh p/ndph BjhI eod/. eoe/ ikBDk. fJj ;dk nkg ~ T[; tkfjr[o{ dh :kd id'I r[o{ ih wZe/ ftu ;B sK nkg ih ~ n?;h eokJ/rk. g'Fke G/N ehsh rJh fi; T[s/ eokB dh nkJhsK ns/ r[o{ BkBe d/ wBD tkb/ ni th fJ; nk;/ ~ r[o{ ih dh T[gwk Sgh j'Jh ;h. r[o{ ih ~ 5 ;/o y}{ok pV/ ;fseko Bkb g[id/ jB. ns/ Ffjd th G/N ehsk frnk. d{ih g'Fke (Robe) w[FskB d/ efjB nB[;ko wZe/ d/ gSw tb fw;o d/ pkdFkj eko{z jwhd tb'I r[o{ ih ~ G/N ehsh fsB fJwkosK jB i' eowtko ;[bskB pkj{, pkpk cohd rJh fJ; T[s/ th noph GkFk ftu pkpk ih dh T[gwk ns/ r[o{ BkBe Fkj ceho dh :kd ftu pDhnK jB. fbyh j'Jh ;h. v/ok pkpk BkBe fty/ oyh j'Jh g'Fke wZe/ s'I ub e/ r[o{ BkBe ih B/V/ d/ Ffjo T[BK ftu'I jh j?. nk;kok gj[u. fJ; n;kok Ffjo d/ w[yh iBkp fJwkw z / noph dk fbykoh fbydk j? fe T[; g'Fke ikw/ r[bkw ekdo i' fJwkw iko dk g[so ;h, ~ r[o{ ih T[s/ fbfynk ;h LB/ nFhotkd fdsh. Jhwkw B/ nkgD/ tb'I XBtkd fdsk @@bk fjfbbk, nbkjk ;[GkB r[o{ ih ns/ r[o{ ih d/ T[gd/FK ~ ;wogs fJe w;fid ekBe[B s'I whI iwhB## G/N ehsh. w[Fske nB[;ko ni th T[j wFfid fJ; fi; dk wsbp j? L- g{iB-:'r y[dk (tkfjr[o) Bkw Bkb ikDh iKdh j? L{ e/tb T[jh j? i' ofjw dh toFk eodk j? ns/ w/o/ i?;/ @@wFfid tkbhJ/ fJzd## r[Bjrkok ~ th pyF d/Idk j?. Ffjo d/ b'eK ~ nkgD/ tk;s/ fJe j'o w;hs id'I r[o{ ih wZe/ Foh s'I ikD dh fsnkohnK pBkDh gJh. ftu ;B sK b'eK s'I T[BQK dk ftS'Vk ;fjD :'r BjhI nB[tkde L ;h. ski[dhB fbydk j? fe r[o{ ih B/ nkgDh :kd ti'I joGiB f;zx 093696624671 (HHHHHHHHHHHubdk ) T[BKQ ~ nkgDk fJe nk;k (Staff) fdsk ns/ nkfynk L BkBe w{oy J/fj r[D p'b/ ;dk ftDk;[.. r[o{ BkBe d/t ih wkM eh tko d/ fJe ;b'e ftu w{oy wB[y d/ ;[GkT[ dk Be;k fusod/ jB fe w{oy ~ fesBh jh ws fdT[ go nfij/ jh p'b p'bdk j? :k ew fJ; soj d/ eodk j? fi; Bkb nkgDk s/ d[;o/ dk B[e;kB jh j'dk j?. n;h 1 ;szpo ~ r[o{ rqE ;kfjp ih z dk gfjbk gqekF fdt; wBk oj/ jK fe n;h r[o{ rzqE ;kfjp ih d/ Fpd dh thuko nB[;ko ihtB ih oj/ jK - fe n;h w{oyk tkb/ ew s/ BjhI eo oj/. n;h ;qh r[o{ rqzE ;kfjp ih ~ pV/ ndp ;fseko Bkb eJh irj r[o{ ih d/ nr/-ghS/, uko/ soc, wZEk N/e eo r[o{ rqzE ;kfjp ih dh u"eh fi; s/ r[o{ ih dk gqekF j? g?o r[o{ ih d/ uoD ;wM eo dpkd/I jK. go n;h ed/ nkgBV/ frohtkB ftu Mks wko e/ ;'funk j? fe fi; ~ r[o{ nkyd/ jK T[; dh pkDh ~ gV eo n;h fesBk nkgD/ ihtB ftu iKd/ jK. tkj[ tkj[ pkDh fBozeko j? fs;[ i/tv[ nto[ B e'fJ.. (515) r[of;Zy' e/tb bzphnK :ksoktk ezYDhnK Bro ehosB, ehosB dopko jh BjhI ;r'I r[opkDh ~ ;Z[X gVQB noEk s'I ikD{ j'D, ;ji gkm, r[opkDh ftuko ~ nwb ftu fbnkT[D bJh T[dw eoBk th bkiwh j?. r[o{ rqzE ;kfjp ih d/ f;y j'D d/ Bks/ nkT[ n;h gqD eohJ/ fe n;h nkg ns/ nkgD/ pZfunk s/ nkgD/ nk; gk; d/ r[of;Zy gfotkok ~ r[opkDh gVQB ;[DB tZb gq/fos eohJ/. ;ji gkm F[o{ eoe/ o'i 2 s'I 5 nzr dk gkm ;wM s/ ftuko eoe/ eohJ/. e/tb r[og{op :k ftF/; ehosB dopko :k bzro ;w/I r[o{ xo jkioh B bkJhJ/ pbfe o'i ;t/o/ ns/ ;kw r[o{ xo ik eo fBsB/w eohJ/ ns/ r[opkDh ehosB ns/ ftuko ;[D e/ nkgD/ ihtB ~ YkbD dk :sB eohJ/. fJj' jh ;qh r[o{ rqE ;kfjp ih dk n;b z ;fseko j?. n;h d/yk d/yhI w{oyK tkb/ ew S'V eo n;bh r[of;Zy pB eo r[o{ dh pkDh nB[;ko ihtB ihnB dk T[dw eohJ/. r[o{ xo nk eo th r[o{ dh ws s/ B ubhJ/ sK n;h w{oy jh jK. ;sBkw e" o , bkigs Bro (14)
 17. 17. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com tkj[ y;w[ s{z tkj[ @@ehnk y/ b pv w/ b swkFk tkjr[o{ s/oh ;G ouBk## (1404 nze) f;q;Nh dk ekdo, eosk, y;w T[j gqG[ nkg j?. gqwkswk ~ gqrN eoB tkbk tkfjr[o{ s'I uzrok e'Jh / j'o Fpd BjhI tkfjr[o{ r[o{ wzsq j? ig jT[w? y'Jh nkg rtkJ/ nkg j? , r[ D r[ D hgo' J h T[ j gq G { tkj j? . tkj fJe nfXnkswe nt;Ek j?. tkj tkj e/tb nkswe nt;Ek dk ;{ue j?. id'I fe;/ nzdo r[o{ gqrN j[dk j? T[j nkg w[jko/ z tkj nkydk j?. T[;dk r[o{ frnkB sd gqrN j[dk j? z id'I nkswk, ;oho, wkfJnk, fJzdhq nk wB s/ p[Xh s'I T[go fBeb iKdk j?. ns/ T[BQK w;fbnK ~ ;wMD brdk j? i' ;ohoe fJzdqhnK, s?qrDh wkfJnk iVsk, wkBf;e [ s/ p'fXe gqkgsh dh tbrD ftu BjhI jB. Gkt id'I e'Jh ft;wkd ftu gj[zudk j? - r[opkDh nB[;ko ft;wkd[ Bkd ft;wkd t/d ft;wkd[ ihn ft;wkd G/d ft;wkd[ o{g ft;wkd ozr ft;wkd[ Bkr/ fcofj iz s ft;wkd - fJe n?;h nt;Ek j? id'I gqG{ fwbD dh, T[;~ ;wMD dh fifrnk;k g?dk j[dh j?. r[opkDh z nB[;ko G? e/ uoD, eo Gkt e/ b'fJD ;[ofs eo/fJ BkBe ej? f;nkDhJ/ fJt ezs fwbktk j'fJ (139 nze) Gkt - i/ iht gqG[ ~ fwbDk ukj/ s/ - gqG{ G? d/ uoD pBkJ/, gqw d/ jZE, gqG{ ;[ofs d/ B/so pDkJ/ sK / T[;~ gqG{ dh gqkgsh j' ;edh j?. F/y cohd ih d/ nB[;ko fBtD[ ;[ nyo[ ytD[ r[ D fijpk wDhnk wz s J/ sq? G?D/ t/; efo sK tf; nkJh ezs.. (1394 nze) T[; y;w dh gqkgsh bJh fBwosk dk Fpd, fywk dk r[D wX[o tuB o{gh wzso - fJj fszBk r[Dk ~ ngBkT[D Bkb T[j gqG{ t; ftu nk ;edk j?, eD ;szpo 2013 ;0 s/ i gkb f;z x byBT{ w'0 09305351661 eD ftu gqG{ d/ doFB j' ;ed/ jB L ;fs ;ku ;qh fBtk; nkfd g[oy ;dk s{jh tkfjr[ o { tkfjr[ o { tkfjr[ o { tkfj ihT[ (1402 nze) w/jo eod/ gqG[ gsh fi; iht fJ;soh ~ nkgD/ Bkb fwbk b?d/ jB T[; dk fuZs fco feXo/ th I j'o N[N e/ BjhI iKdk j?. gqG[ fwbD dk nkXko gqw j?, Z / b?D d/D s/ nkXkfos gq/w ;Zuk BjhI nytk ;edk LJ/ j feB/ j h nk;eh d{ i / br? ikfJ. BkBe nk;e[ ekYhn? ;d jh oj/ ;wkfJ.. (474 nze) gqG{ G? ns/ gqG{ gqw dh GktBk, gqG{ ;[ofs Bkb / g[FN j[zdh j?. r[o{ BkBe d/t ih d/ nB[;ko nzfwqs t/b,/ fJekro fuZs, jzeko dh fsnkr eo, T[; gqG{ ~ gk ;ed/ jK ;pkjh ;kbkj fiBh fXnkfJnk fJe wzB ;/Jh g{o/ ;kj tys/ T[gfo bfV w[J/. (145 nze) fJ; nt;Ek Bkb wB[Zy d/ nzdo nkswe nkBzd g?dk j[zdk j?, GNeD d{o jz[dh j?, e'Jh d[Zy eb/F i'o BjhI gk ;edk. T[j gqG{ o{gh y;w ;woE j? T[; nr/ nodk; j? fe; jh e'fJ e'fJ ;/t fBwkDh fJe s{z feT[ B wohi? o' f J ik br[ fufs B nktjh.. ik ;[y sK ;j[ okftU d[fy Gh ;zwkfbUfJ BkBe ej? f;nkDhJ/ fJT[ ez s fwbktk j' f J.. (791-792) gqG{ Bkb i[V wB[y nkswe wzvbK dk tk;h j' Z iKdk j? T[; ftu T[dkosk, ;po, Xhoi, fBoG?sk, ;zsy ' gqt; eodk j?. tkfjr[o{ Bkb fJe fwe j' ft;wkd dh / nt;Ek, e[dos d/ ekdo Bkb i'V efj T[mdk j?. tkj y;w s{z tkj s{z ;Zuk t/gotkj.. r[opkDh nB[;ko L tkj[ tkj[ ek pvk swk;k nkg? j;? nkfg jh fust? nkg? uzd ;[o{ gork;k. (1403 nze) (15)
 18. 18. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com ;szpo 2013 r[o{pkDh r[o BkBe pkp/ dh, fJj nwo ejkBh J/. r[o{ nzrd nwo dh, fJj nwo fBFkBh J/. okwdk; ;o'to dk, fJj nzfwqs gkDh J/. ;zwgkfds noiB dh, fJj nzfwqs pkDh J/. fJjd/ ftu p'b fojk, r[o{ s/| pjkdo J/. d[yhnK w}b[wK bJh, i' fjzd dh ukdo J/. r'fpzd r[o{ dZf;nk, fJjdk eoBk nkdo J/. ekdo dh pkDh J/ , pkDh jh ekdo J/ . ekdo B/ pkDh ~ fijk oZ p h to fdZ s k. r[o{nK B/ pkDh ftu, fijk ikd{ Go fdZsk. GZ N k s/ GrsK ~, fJjB/ oZ p h do fdZ s k. wjKg[oFK, ;zsK ~, fJjB/ nwo eo fdZsk. fJj cohd dh pkDh J/, i? d/t dh pkDh J/. fsqb'uB dh pkDh J/, Bkw d/t dh pkDh J/. epho dh pkDh J/ , oftdk; dh pkDh J/ . ;dB/ dh pkDh J/ , ;{ o dk; dh pkDh J/ . ghg/ dh pkDh J/ , gowkBz d dh pkDh J/ . GhyB dh pkDh J/, okwk Bzd dh pkDh J/. p/ D h dh pkDh J/ , ;? D / dh pkDh J/ . Xz B / d/ nkos/ dh, fenk y{ p ejkDh J/ . wjK g[ o Fk dh pkDh, GZ N k dh pkDh J/ . ;wki s/ bZ r / j' J / , cZ N k dh pkDh J/ . ;Z s / v{ w s/ okJ/ , pbtz v dh pkDh J/ . yz v wz v b dh pkDh, toGz v dh pkDh J/ . ;zdo dk;, wodkB/ s/, fJj ;bQ dh pkDh J/. [ eb; jko, ikbg s/ fJj BbQ dh pkDh J/. ehos, fGyk s/ , fJj GbQ dh pkDh J/ . jopz;, r:zd, wE[ok s/ pbQ dh pkDh J/. nkosh nbkjDhnK nkBz d }ok t/ y ' . nz i bh, nFNgdh, ebw pz d }ok t/ y ' . ;' d o[ ;' g [ o y, ;' f jbk s/ Fpd }ok t/ y ' . ;tJhJ/, ;b'e, ;'fjbk, s/ ;Zd }ok t/y'. ;[ y wBh, f;X r' ; N s/ ;[ u Z i h }ok t/ y ' . ekch eojb/ , iok t/ y ' , e[ u Z i h }ok t/ y ' . r[ D tz s h rkEk, bktK s/ x' V h }ok t/ y ' . uT[gd/ uT[pb/ iok t/y', jo g"Vh }ok t/y'. fSgd? , fSz M , SZ e k, Sz d s/ gd/ }ok t/ y ' . gfjo/ gZ N h iok t/ y ' , gz u gd/ }ok t/ y ' . fJe s[ e k,d' s[ e / fsz B s[ e / }ok t/ y ' . d[ g d/ , fsgd/ , s/ uT[ - s[ e / }ok t/ y ' . fdB ofjD vgD/, s/ ig Bh;kD dh pkDh. fEsh, o[sh, okrwkbk,gqG[ r[D-rkD dh pkDh. pktB nyoh, fpojV/, pkok wkj dh pkDh. wz r b wz s q , w[ z d ktDh oZ p h okj dh pkDh. tko ;Z s , c[ B / j / , s/ , nk;k-tko dh pkDh. Bkw, Fpd, r[o{, s/ pqjw thuko dh pkDh. gqrshtkd, ndt?stkd, s/ J/esktkd dh pkDh. fJj wkBt-tkd dh pkDh ;wkitkd dh pkDh. Bfozdo f;zx @r[bFB# byBT{ Fqh r[o{ rqzE r[o{ dk, oZph ewkb J/ pkDh. ;s, ;zsy, nfwqs Bkw dk fJe Ekb J/ pkDh. ' gzikph ekft bJh, jhok e'fjB{o J/ pkDh. nekb g[oy gqG{ gqwkswk dk, B{o J/ pkDh. jo fjod/ ftu tZ;dk, joh Bkw J/ pkDh. o' w o' w ofwnk, oZ p h-Bkw J/ pkDh. Bkw-y[wkoh dk BkBe B/ fdZsk ikw J/ pkDh. ;koh ]bse ~ fdZsk, oZph g?rkw J/ pkDh. nekb g[oy d/ jo o{g dk, fJfsjk; J/ pkDh. wkBt ihtB dh g{zih, T[;dh ok; J/ pkDh. ;kM/ oZ p dk ;KMk, fJe nkd/ F J/ pkDh. r/ V u[ o k;h dk eN/ , eN/ eb/ F J/ pkDh. nekb g[oy dh G/ih X[o s'I, nkJh J/ pkDh. nke/ d[yhnK dh ;rbh, fuzs fwNkJh J/ pkDh. BkBe Bkw dh dZ;/, uVdh ebk J/ pkDh. wzr/ dks/ d/ GkD/, ;opZs dk Gbk J/ pkDh. fBwy, ft;/ s/ MZ;/ ig' jo, gb J/ pkDh. xVh, gfjo, fdBoks, ig' nZi eb J/ pkDh. wkBt ihtB dh r[zMb, eo/ jb J/ pkDh. fgo d/ fwbB dh ;G ~, d;/ tb J/ pkDh. p' X h, i' r h, i? B h, ;fBnk;hnK ykso. o;wh, eoweKvh, p?okrh, T[dk;hnK ykso. ;u/ gq G { dk ;Z u k j? , ;z d / F fJ; nz d o. wkBt gq/w j?, fgnko j?, jw/FK fJ; nzdo. oZph Bkd fJ; nzdo s/, ft;wkd fJ; nzdo. r[o{ frnkB fJ; nzdo, r[o{ gq;kd fJ; nzdo. oZph ozr fJ; nzdo, ekft-;zi'r fJ; nzdo. f;oiB e'bk fJ; nzdo, s/ t:'r fJ; nzdo. ekft F?bh fJ; nzdo, fpzpk-tbh fJ; nzdo. oZph p'bh fJ; nzdo, Fpdktbh fJ; nzdo. Bkw, r[ o { s/ nksw thuko fJ; nz d o. ;dkuko fJ; nzdo ihtB;ko fJ; nzdo. f;oiB jko d/ ;'jD/, okr s/ ekft fJ; nzdo. Fpd ebgBk ;'jDh, o;-s/ Gkt fJ; nzdo. o{ g K ftu ekft d/ , eJh o{ g fJ; nz d o. okr, Szdk-pzdh ebk d/, ;o{g fJ; nzdo. J/ e UI e ko, ;fsBkw[ , eosko dh pkDh. fBoGT[ , fBot? o , f;oiBjko dh pkDh. nekb w{os, ni{Bh ;?Gz, dksko dh pkDh. r[o gq;kfd d/ ;de/, ig[ fBozeko dh pkDh. fJj nkfd ;Zu dh pkDh, i[rkfd ;Zu dh pkDh. fJj j? Gh ;u dh pkDh, j';h ;u dh pkDh. Bkw osB, r[o{ dhge dh, ;Zuh ;ko j? pkDh. Gt-;kro s',I @r[bFB# eoBk gko j? pkDh. (16)
 19. 19. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com ][ F jkb |ohph |ohph fBok pdp]sh BjhI j[dh, pbfe p]skto z pDB ns/ f}z d rh dhnK }o{ o sK g{ o hnK eoB dk T[sFkjiBe fJe ;kXB th j[dh j?, fi; ~ g{ok eofdnK z fwjBs, neb, T[dw ns/ ;ziw nkfd f;sK jo fe;/ ~ Z ngBkT[DhnK g?IdhnK jB. pj[s/ rohp pZu/ pj[s/ nwho pZfunK Bkb'I fJ;/ eoe/ tX/o/ f;nkD/ s/ tX/o/ fwjBsh t/y/ iKd/ jB. f}zdrh dhnK fiBQK n"fynkJhnK ~ ;[y?B pBkT[D dh f;Zfynk, nwho pZfunK ~ pkbr T[wo ftu nk e/ o;wh s"o s/ f;ykT[Dh g?dh j?, T[jh w[FebK-w[;hpsK rohp pZfunK ~ I ne;o pugB ftu G'rDhnK g?dhnK jB. fJ; eoe/ T[j I nkw Bkb'I ;]s ikB ns/ d[y G[y ;jkoB d/ nkdh j' iKd/ Z Z jB. jo jkbs ftu wkBf;e y[Fh ns/ y[Fjkbh dh nt;Ek ~ ;wM e/ ;fEo oZy ;ed/ jB. rohp ofjDk e'Jh nkdoF BjhI. nkdoF y[Fh s/ y[Fjkbh dk ihtB j? s/ y[Fh fBok gdkoEK ftu'I BjhI fwbdh, ;r'I wB dh ntZ;Ek dh T[gi j[dh j?. fit/I e'Jh z fwjBseF w}d{o sK d; pkoK xzN/ X[Zg/ ns/ f;nkbK d/ eZeo ftu th ezw eoe/ y[F ofj ;edk j?. ;[y-ofjD/ nwho b'eK s'I wkVh fijh rowh iK ;odh dk brDk th BjhI ;jkfonk ik ;edk. ;[Zy s/ y[Fh d/ gZy'I fJj' fijh ntZ;Ek f}zdrh dh pqe pDh ofjzdh j?. go y[Fjkb ihtB / dh rZvh s/}h Bkb ukb{ oZyD bJh fiZE/ fwjBs, neb, T[Zdw s/ ;ziw dh b'V j? UE/ wB dh ;dth y[Fh bJh ;/tk, ;ZukJh, ;dkuko ns/ oZp dh :kd (f;woB) dh th }o{os j?. gqkuhB BjhI, BthB ;fGnsk ns/ ;dkuko ~ ngBkT[D tkb/, fJe f;Zy w[zv/ dh nfs rohph ftu th y[Fjkb ofjD dh tkosk fJ; eoe/ ;[BkT[Dk ukjz[dk jK fe fJ; t/b/ E'Vh nkwdB s/ pj[s/ youK eoe/ ;kv/ d/F d/ pkjo'I nwho ikgd/ pj[s ;ko/ b'e nzdo'I pj[sh rohph s/ pj[sh fuzsk dk ihtB pshs eo oj/ jB. fJBQK b'eK ftu y[Fh s/ y[Fjkbh fbnkT[Dk jh fJ; t/b/ ;kv/ d/F d/ b'eK dh tZvh s'I tZvh ;wZf;nk pD ojh j?. T[; f;Zy wz[v/ dh ftfEnK fJzi j? L ykb;k jkJh ;e{b wodkB (cozNhno) ftu'I T[jB/ d;thI gk; ehsh ;h. T[jd/ wkfgnK B/ T[; s'I tZvh T[jdh fJe G?D s/ c/o tZv/ Gok dk ftnkj g[okDhnK, p/bVhnK s/ }{b o;wK nB[;ko ' eoe/, uko fjzdf;nK ftu ubdk nkgDk p?e-p?bz; fszB I fjzdf;nK ftu eo SZfvnk. id'I T[; w[v/ dk nkgDk ftnkj z ;szpo 2013 GkJh s/ik f;zx ehsk frnk sK fco T[j o'Nh eZgV/ s'I szr j' rJ/. Bshi/ ti'I feos T[j~ pE/o/ XZe/ fdzdh ojh. c/ o 1936 ftu T[ j nNe nkfJb ez g Bh w' o rkj (oktbfgzvh) dh toeFkg ftu s/oK nkB/ o'} dk e[bh Gosh j' frnk. go s/oK nkfBnK Bkb T[jBK d/ NZpo d/ w;K thj e[ fdB jh bzxd/ s/ fco T[j jZNhnK s'I fvT[Y/ d{D/ w[Zb s'I T[Xkok okFB b? e/ r[}kok eoB bZr iKd/. Ffjo'I d' e[ whb d{o o'}kBk toeFkg ftu T[j wz[vk nkT[Idk iKdk. nkgD/ GftZy dhnK ;'uK ;'udk s/ rohph dhnK szr-d;shnK, wip{ohnK d/ j[zfdnK th nzdobh s;Zbh Bkb oZp ns/ nkgD/ r[o{ s/ Go';k oZy e/ fJj wjkB tke r[D-r[DkT[Idk ofjzdk L fiE? oyfj p?e[zm[ fsEkJh s{z ;GBk e/ gqfsgkbk ihT[.. ;'udk L T[jdh f}zdrh dhnK efmBkJhnK pVhnK g/qoe jB, fdbu;g s/ f;ZfynkdkfJe jB. fJe t/ o k T[ j BK dk pZ u k phwko j' frnk. oktbfgzvh d/ #j'bh ?wbh j;gskb# ftu'I w[s dtkJh b?D bJh gfjbK d' nkB/ dh gouh pBtkDh g?Idh ;h. d' nkB/ T[jBK e'b BjhI ;B. fe;/ e'b'I wzrDk T[jBK gshgsBh d'jK ~ w"s pokpo ikgdk ;h. ws/ e'Jh ;kvh w"idk { jkbs ~ t/y BKj jh eo dJ/ ! UVe pZuk phwko ofj e/ g{ok j' frnk. fJj gb/mh dk pZuk g{ok j' ikDk, T[jBK bJh fJe n;fj ;dwk pD frnk go UVe T[jBK ~ ;zs'y nk jh frnk. tes Bkb fit/I ;koh d[BhnK ~ nk iKdk j[zdk j?. J/Bh n"fynkJh ~ t/y T[; wz[v/ d/ wkfgnK B/, jo soQK dh fwjBs-w}d{oh eo b?D dk wB pDk fbnk. wksk, fJj w/o/ (b/ye d/) G?D ih ;B, @Gkr ;[Xh# BK ;h. nkb/ d[nkb/ d/ ikD{ xoK #u'D tkb/ eZgV/ fJeZm/ eo fbnkT[dh I ;h. ~j ;Z; ob e/ X' b?IdhnK s/ uko S/ nkB/ o'} ewk b?dhnK. fgsk, d[ekB dhnK rZdhnK s/ pfjD ns/ j}koK I o[fgnK Bkb y/vD tkb/ fgsk B/, sBykj tkb/ fdB g[Zso s'I d' o[gJ/ wzr/ s/ fJe ;e{b d/ pkjotko T[jB/ foT[VhnK, w{zrcbh s/ w[owo/ dh SkpVh bk bJh. go fgsk d[BhnK Bkb'I fBokb/ ;[Gk dk pzdk ;h. o'ikBk woh o'v (oktbfgzvh) s/ ;t/o-;ko r[o{ pkDh gVQdk. T[j ;?o eoB bJh fJeKs tZb ~ fBeb iKdk. fJe fdB fJe nfs rohp gfotko fes/ fwjBs-w}d{oh bJh iKdk T[j~ fwb fgnk, T[jBK d/ nX Bzr/ s/ g?o'I tkjD/ pZu/ m[o{-m[o{ eod/ mzYh mko ;Ve s/ s[oh ik oj/ (17)
 20. 20. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com ;B. t/y e/ fgsk dk fdb so; Bkb Go frnk. T[jB/ nkgD/ T[s'I row b'Jh bkj e/ T[jBK pfunK ~ d/ fdZsh s/ id'I T[j xo nkfJnk, T[j~ gsBh pVk r[Z;/ j'Jh. T[jB? gsBh ~ wro'I fejk, @@UfJ ! GbhJ/ b'e/ !! ekj~ r[;/ j'Bh J/. w/ok r[o{ Z T[jBK rohp pZfunK dh s[?b ;k~ j'o dJ/rk. w?~ s{z nZi wk eo d/j.## gsh d/ fJ; eEB ~ T[j gsBh, id sZe ihT[dh I ojh, gsh d/ j[fz dnK iK s[o frnK th, id'I th :kd eodh fc; g?dh L @@w?I Ud'I feT[I J/Bk r[;k ehsk fe w/o/ ;kX{-;o{g I Z gsh ~ w?E'I wkch wzrDh gJh ;h.## s/ fJj g[so, fgsk tor/ jh ;[Gkn dk, d{ik o{g ;h. T[j jo fe;/ dk pVk fgnkok d';s pD iKdk. jo e'Jh T[jdh d';sh s/ wkD eo ;edk ;h. nkgD/ ;e{b NkJhw d/ fJe g[okD/ gmkD d';s (B}ho) Bkb T[jdk ]s gZso sK ikoh ;h, go T[jB/ ikD p[M e/ nkgD/ pZu/ d/ g{ok Z j'D dh ]po B}ho ~ BjhI ;h fdZsh. sK th fes'I fJ; w"s dk ;[D e/ B}ho nkg/ nk frnk. id'I T[jB? nkgD/ d';s d/ xo dk ]kBk-pd/FK tork ;kwkB t/fynk, ;G e[M ;wM frnk. B}ho B/ T[j~ d/ ;" o[gJ/ d/D/ ukj/, go T[j f;Zy w[vk o[gJ/ b?D/ Bk wzfBnk. feT[fI e j[D T[j e[M ;"yk z ;h, o[}hBk (fdjkVh) tZX frnk ;h. wjhB/ dk you T[jdk g{ok j' iKdk ;h. nkgD/ fgsk tKr{ nkgDh feos ewkJh dh nZr pkb e/ ;/eDk T[jd/ ;[Gkt dh ftF/F fdqVQsk th pD u[Zeh ;h. fJ; rZb s'I B}ho Bkok} j' frnk. T[jB/ oks o'Nh Bk ykXh s/ ;t/o/ fBokjko id'I rZvh uVQB bZrk sK f;Zy w[zv/ B/ fJe ;" o[fgnk b?Dk gqtkB eoe/ d';s ~ ok}h eo fbnk. gkfe;skB pD frnk. T[j fszBK eZgfVnK ftu ikBK puk e/ g[oph gzikp gj[u rJ/. e?gK ftu o[bd/ oj/ z I . fwjBs w}d{ o h eod/ oj/ . T[ ; wz [ v / d/ ikD{ fJe fwbNoh w/io ~ g{B/ ik gj[u/ gzikph FoBkoEhnK B/ fJ; z w[v/ dk jkb ik dZf;nk. w/io B/ T[j~ g{B/ ikD dk o/bt/ z gofwN pDk G/fink Ud'I gzikp s'I fdZbh ikD dh o/bt/ fNeN pzd eo fdZsh rJh ;h. f;Zy w[zvk pVk y[F ;h fe g{B/ ik e/ e'Jh ezw fwb ikJ/rk T[j gfotko s/ pZfunK ;w/s id'I o/bt/ ;N/FB nzfwqs;o gj[zfunk sK gsk bZrk fe d' ;" o[gJ/ o/bt/ fNeNK bJh ukjhd/ jB. T[jd/ e'b fwjBs w}d{oh dk fJeZmk ehsk w;K ;" e[ o[fgnk jh j? ;h. T[; t/b/ T[jdh ;koh y[Fh, go/FkBh ftu pdb rJh. nZXh e[ oks ~ pZfunk ~ w[;ko]kB/ ;tk e/ id'I T[j ;'uK fceoK ftu ikrdk p?mk ;h fJe f]nkb T[j~ ;[fZ Mnk. T[jB/ gsBh ~ irk e/ pZfunK e'b fpmk fdZsk. nkg fvT{Nh tkb/ ;N/FB wk;No ~ ik fwfbnk. fBo;zeu ' ;szpo 2013 j' e/ ;Zuhw[Zuh dk nkgDk ;kok jkb T[; ~ dZ; e/ fejk, @@;o ;" o[fgnk w/o/ e'b j? s/ d' ;" o[gJ/ g{B/ sZe feokfJnk bZrdk j?. w?~ g{B/ gj[zuD dh e'Jh ;phb dZ;'.## @@;odko ih ! ;koh d[BhnK fJ; t/b/ p/-fNeNh gJh nkT[Idh iKdh j?. s[;hI th rZvh uVQ ikU.## @@i/ o;s/ ftu fe;/ cV fbnk sK fJ; f;Zyh ;{os ~ w?I feE/ S[gktKrk <## @@nkgDk jkb fit/I s[;K w?~ ;[DkfJnk j?, cVB tkb/ ~ th ;[Dk d/Dk, fco s[jk~ T[j SZv d/t/rk.## @@i/ fe;/ Bk SZfvnk sK fco eh eoKrk <## @@fco w?~ sko d/ d/Dh, w?I s[jkvk feokfJnk ndk eo fdnKrk.## @@uzrh rZb ! pj[s-pj[s fwjopkBh. w?I nkgDh gfjbh nkwdB ftu'I s[jkvk foD T[sko e/ jh fco oZi e/ o'Nh yktKrk.## T[j ;N/FB wk;No dh T[dkosk ns/ J/Bh fBZxh jwdodh dk XzBtkd eoe/ rZvh uVQ frnk s/ fpBK cV/ ikD d/ g{B/ ik gj[fz unk. w/io B/ T[j~ fwbNoh toeFkg ftu 120 o[gJ/ dk fcZNo btk fdZsk. T[j g{o/ 10 toQ/ UE/ fNfenk fojk. rohp xo ftu g?dk j'Jh T[jdh ;[uih gsBh B/ Z th jZE g?o fjbkD/ F[o{ eo fdZs/. TjB/ eZgV/ ;hT[D dh wFhB b? bJh, iku f;y bJh, eZgV/ f;T[dh. uZdoK T[s/ I Z ozrdko XkfrnK Bkb c[Zb p{N/ gKdh. ;t?NoK, d;skB/ s/ i[okpK p[Ddh. T[jdh nkwdB th gsh dh sBykj fizBh pD iKdh. T[jBK dk p?Ie p?bz; 10-11 ;kbK ftu fco uko fjzdf;nK ftu j' frnk. T[j~ fco fgdoh eko-ftjko dk F"e T[Zfmnk. nkgD/ :{0gh0 ftu ofjzd/ fJe foFs/dko Bkb ftjko ;KMk eo fbnk. Bt/I ezw dh Bk-siop/ekoh ns/ ;owkJ/ dh xkN eoe/ ezw c/bQ j' frnk. fco Bzr-XVzr ofj rJ/ . ;kok ;owkfJnk ftu/ bZr frnk. fdZbh nk e/ Bt/I f;foT[I, fco f;o s'I, f}zdrh F[o{ ehsh. fwjBs, nb ns/ fdnkBdskoh B/ feqFwk eo ftykfJnk. fJe d[ekB dk poKvk feokj/ s/ b? e/ T[E/ nkgDk N{b-pe; oZy frnk s/ ;e{NoK dh w[ows F[o{ eo z fdZsh. gfjb/ fdB nZm nkB/ ewkJ/. fi; vokJhto B/ fJe tkoh th ;e{No fJ; s'I w[ozws eokfJnk fco T[j fJ;/ dh d[ekB s/ nkT[Idk fojk. T[jB/ 1961 ftu ezw F[o{ ehsk ;h, go 1964 ftu T[j d't/I fgT[ gZ[so s/ fJe Ffrod, fszB nkdwh, gzikj s'I b? e/ nZ;h o[gJ/ o'} sZe d/ w}d{o ;B. p?e p?b; fco I z gzi fjzdf;nK ftu j' frnk. ftjko d/ s/}hwzd/ eoe/ BjhI, (pkeh ;ck 20 s'I) (18)
 21. 21. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com ;szpo 2013 f;X r';fN L okwebh wjbk 1 f;X r';fN nihs f;zx, byBT{, w'0 L 9651592214 wkBtsk d/ r[o{, FKsh d/ gz[i ;qh r[o{ BkBe d/t ih dh wjkB ouBk f;X r';fN ;qh r[o{ rqE ;kfjp z nze 938 s/ F[F'fGs j?. r';fN - r'FN iK r'FNh, Gkt rbpks, uouk iK tkosk. f;X - g[r/$gj[zu/ j'J/ i'rh, ns/ f;X s'I Gkt gqwkswk th j?. f;X r';fN r[o{ BkBe d/t ih eh fJe wjst g[oB ouBk j?. fJ; pkDh okjh nzso-Xow ;ztkd dh BhIj oyh rJh noEks d' tZy-tZy XowK d/ w'YhnK (w[yhnK) dh rb pks, ftuko tNKdo/, fJe d{i/ d/ wsK dh ikBekoh, ;[nkb-i[tkp ns/ ;wki iK nkw b'ekJh ~ T[BK dh nfXnkswesk dk bkjk$bkG[$fJ; soK dh nzso-Xow tkosk dk fieo fJ; s'I fgjbK feXo/ BjhI fwbdk. r[o{ fJfsjk; ns/ ;kyhnK okjhI gsk brdk j? fe ;qh r[o{ BkBe d/t ih dk f;XK Bkb fsB EKJh w/b j'fJnk fgjbK, fgjbh T[dk;h d'okB ;B 1508 d/ brGr BkBe wsQ/ (T[; ;w/I r'oy wsQk) fiE/ r[o{ ;kfjp dh eBQgkN/ i'rhnK Bkb tkosk j'Jh, f;XK B/ r[o{ ;kfjp ~ e/IJh eokwksK foXhnK f;XhnK Bkb GowkDk ukfjnk, fi; fggb d/ g/V Eb/ r[od/t p?m/ ;B, T[;~ T[vkDk ukfjnk, fco g/V ~ nZr th bk fdsh, r[od/t B/ g/V ~ T[E/ jh o'e fdZsk s/ jfonk th eo fdsk nzs co/pK dh dhtko Yj gJh s/ f;ZXK B/ ;EkB ~ BkBewsQk wzB fbnk ns/ ;kfonK B/ wfBnK @@XzB BkBe s/oh tvh ewkJh## r[od/t nkgDh d{ih T[dk;h ;w/I (1517-18) izw{ eFwho, T[sokyzv j'Id/ j'IJ/ ;[w/o gops s/ gjz[u/ , i'rh ns/ f;X r[od/t ~ T[E/ d/y ns/ r[od/t dh T[wo (pkbh nt;Ek) d/y pj[s j?okB j'J/. fco ik uV/ ;[w/o go, f;X wzvbk fdqFNh nkJh. (Gk0 r[odk; ih) ;[w/o gops s/ f;XK d/ nkr{, r[o{ uogN, b'jkohgk ns/ GzroBkE ;B T[BK B/ j?okBh gqrNkT[fI dnk gqFB ehsk. eT[B Fesh s'j/ fJE/ fbnkJh. r[od/t dk T[Zso;h, jT[ ifgnk gow/Fo' r[od/t B/ fJBK Y[e/tK T[Zso fds/ fe i'rh fpbe[b fBZoso j' rJ/ ns/ r[od/t ~ Bw;ekoK eoB { br gJ/. nzfsw ns/ shih tko r[od/t 1539 dh cotoh$ wkou ~ eoskog[o s'I nub tNkb/ gzju,/ fJj fFtoks [ d/ w/b/ dk w'ek ;h fi; dh pj[s wkBQsk j'D ekoD pj[s b'eh emQ/ j[zd/ ;B, fJE/ jh i'rhnK f;XK B/ th nkgD/ ekoBkw/ eoB/ , to ;okg dk vo gk e/ b' e K ~ G[owkT[Id/. fJe i'rh d[nkb/ finkdk fJem t/y e/ r[od/t, b'eK Bkb yV/ j' rJ/, i'rh nkgD/ nkg ~ fsqekbdqFh (G{s Gfty dk frnksk) efj e/ nyK whu e/ b'eK d/ ;tkbk dk itkp d/ fojk ;h b'eh pj[s gqGkfts br oj/ ;B. r[o{ ;kfjp B/ Gkjh wodkBk ih ~ fJ;ko/ okjh fejk fe i'rh d/ nr/ fgnk uVkt/ tkbk b'Nk fJ; i'rh d/ fgS/ oy d/. gzi e[ fwzNk pkd id i'rh B/ nZyK y'bhnK sK b'Nk B d/y e/ gq/FkB j'fJnk ns/ b'eK ~ efjD brk fi;B/ w/ok b'Nk u[fenk j? w? T[; ~ ;okg d/ e/ G;w eo fdnkrK. r[od/t B/ fejk i'rh ih s[;h sK fsBk b'ek d/ frnksk j', jK s[jkvk b'Nk sK s[jkv/ fgS/ jh fgnk j?. ;ko/ gk;h jk;k ns/ T[J/ T[J/ j'Jh. pkpk ikDh ikD g[ o y[ efYnk b' N k ijK b[ e kJh t/y ufbsq i'rh y[D;kJh (GkJh r[odk; ih) fJBK fsBk EktK s/ f;XK, i'rhnK Bkb j'JhnK tkosktK, ftukoK ns/ xNBktK ~ ;qh r[o{ BkBe d/t ih B/ nub tNkb/ s'I tkfg; eoskog[o nke/ 1535 d/ wX ftu f;X r';fN f;o b/y j/m ft;Eko ;fjs fbfynk, fJ; pkDh dh fgjbh gT[Vh wzrbk uoD ;w/ s e[b 73 gT[VhnK jB. fi; ftu f;XK B/ r[o{ ;kfjp s' nB/eK ;[nkb ehs/ ns/ r[o{ ;kfjp B/ T[BK d/ gqFBK d/ pj[s ;[ui/ T[so d/ e/ f;XK ~ g{oh soK ;zsFN ehsk Z Z [ ns/ f;XK ~ r[o{ ;kfjp dh rb wzBDh gJh fe xopko ns/ gfotko Sv e/ gopsK s/ tk; eoe/ ;wki ns/ b'ekJh dk e'Jh Gbk BjhI j' ;edk. j'fJ nshs[ frqj;s sfi, fcfo T[Bj[z e/ xo wzrD ikJh fpB fds? feS[ jfE B nkJh.. go fJj i'rh ns/ f;X jko th BjhI wBDk ukjz[d/ ;B, fJ; bJh T[BK foXhnK-f;XhnK dk i'o fdykDk F[o{ ehsk, e'Jh F/o, e'Jh ;Zg pD frnk e'Jh gzyhnK dh soK T[vkohnK GoB bZrk ns/ e'Jh toyk eokT[D dk dktk eo/, GzroBkE p'fbnk w? sK nk;wkB d/ sko/ th s[jkv/ e'b fbnk ;edk jK. (19)
 22. 22. www.punjabisuman.com ;szpo 2013 gzikph ;[wB wkf;e o{g tNkfJnk i'rhnK, f;zx pkx pj[ ufbs fdykJh. sko/ s'V/ GzroBkE, fJe T[fv fworkBh ibso ikJh.. r[od/t T[BQK dh wk:kth bhbktK s/ nDfGi fes'I i[Vh-i[VkJh fwbD eoe/ BjhI, pbfe 10 xzN/ vKroh ns/ nv'b oj/. f;X p'b/ ;[fD BkBe, s'fj ir ~ gk e/, rZvhnK j/mK bzw/ g? e/, w{j jZE ekb/ eoe/. fwjBs z eokwks fdybkJh. s/ fdnkBsdkoh dk i[fVnk fJj w[spoe XB T[j~ fJ; j[D f;X ns/ i'rh r[o{ ;kfjp ~ eokwks t/b/ wB dh y[Fh s/ f}zdrh dh y[Fjkbh d/ fojk j?. ;[Zuh fdykT[D s/ i'o d/D br/. feos ;zs'y s/ y[Fh d/Idh j?. r[od/t B/ c[owkfJnk L- pkpk p'b/ BkE ih. j[D pVh fdqVQsk Bkb T[j nkydk j? fe f}zdrh n;K t/y/ i'rh t;s B ekJh Gkt n;K e'b s[jk~ ftu eJh gkgV t/b/ jB. o'Nh-eZgV/ tk;s/ eJh XZe/ ykX/ i'rhnK ~ ftykD i'rh e'Jh uhi BjhI j? ns/ df;nk jB. Bk XB dk, Bk f;js iK skes dk, fe;/ dk th e[M r[o ;zrfs pkDh fpBk, d{ih T[N BjhI j? okJh. ft;kj BjhI. fJj ;kohnK jkbsK uzd o'}k jB. ;Z[y s/ pkMT[ ;u/ Bkw d/, j'o eokwkfs n;kE Bkjh. y[Fh ;/tk #u',I ;dkuko #u',I fwjBs s/ ;ziw #u',I gqkgs j[d/ z r[od/t B/ c[owkfJnk fpB Bkt? i'r B j'Jh. jB. T[j ;kok fdB ezw d/ o[MtI/ ftu nkgDk fJj g[okDk / d/y' eo thukok. wzso geKdk ofjzdk j? L ns/ pkpk p'b/ BkE ih, Fpd ;[DT[ ;u[ w[yj[ w? Bkjh eS[ jT[ BjhI feS[ nkfj B w'ok.. nbkJh. nT[;o bik okfy b/j[ ;XBk iB[ s'ok.. f;X$i'rh g{oh soK fBo[Zso j' e/ efjD br/ oT[I ftu nk e/ igdk j? L f;X p'bD F[G puB, XzB BkBe s/oh tvh ewkJh. s{ gqG dksk dkfB wfs g{ok ns/ jw Eko/ G/ykoh ihT[.. s/ o h rfs fwfs s{ z j? ikDfj.. w? fenk wkrT[ feS[ fEo[ Bk ojkJh fenk e' nkfy tykD/ . . jfo dhi? Bkw[ fgnkoh ihT[.. ][ F jkb |ohph HHHHHHHHHH nkU ikDhJ/ fJb?eNqkfBe czv Nok_;co pko/ fgnko/ pZfuU! Jh-p?_fezr okjh_ T[gG'rsk B{z xo ik_ dcso ftu p?m/ fJb?eNqkfBe seBhe dh wdd Bkb p?f_ ezr ;/tktk_ fdZshnk_ ik_dhnk_ jB. fJj ;/tktk_ 24 xzN/ jh gqkgs ehshnk_ ik ;edhnk_ jB. s[;h_ nkgD/ p?_e d/ yks/ d/y ;ed/ j', e'Jh t;s{ yohd ;ed/ j' ns/ fpZbk_ dk G[rskB eo ;ed/ j', fit/_ fpibh dk fpZb, N?bhc'B dk fpZb, gkDh dk fpZb ns/ phw/ dh feFs nkfd. Jh-p?f_ ezr dhnk_ ;/tktk_ ftu s[;h_ fJb?eNqkfBe czv th Nok_;co eo ;ed/ j'. nkU nZi fJ; pko/ ikDekoh gqkgs eohJ/. pZfuU! otkfJsh ftXh okjh_ czvk_ dk spkdbk eoBk ekch n"yk, tZX ;w/_ tkbk ns/ f}nkdk bkrs okjh_ ehsk ik_dk ;h. fJ; dk w[y ekoB ekr}h ezweko dk f}nkdk j'Dk, ndkfJrh eoB Z bJh u?Zek_ ns/ vokcN B{z G/iD dk f}nkdk ;wk_ bZrDk nkfd ;h go nZiebQ fJb?eNqkfBe czv Nok_;co okjh_ n;h_ g?;/ dk spkdbk fJe T[gG'rsk d/ yks/ ftu'_ d{i/ T[gG'rsk d/ yks/ ftu e[M ;fezNk_ ftu jh eo ;ed/ jk_. fJ; ;j{bs dk e'Jh th rkje ckfJdk b? ;edk j?. fJ; bJh s[jkB{z nkgD/ p?e Bkb ;zgoe eoBk g?dk j?. p?e fJzNoB?N _ _ _ Z dh ;jkfJsk Bkb s[jkvk g?;k fe;/ d{i/ d/ yks/ ftu s[ozs G/i d/t/rk. wzB bU s[;h_ uzvhrVQ ftu gVQd/ j', s[jkv/ p?_e yks/ ftu g?;/ xZN jB ns/ wksk-fgsk w'r/ ofjzd/ jB. fJb?eNqkfBe czv Nok_;co okjh_ p?_e yks/ ftu'_ s[ozs ndkfJrh ehsh ik_dh j?. fJ; ftXh okjh_ X'ykXVh s'_ pfunk ik ;edk j?. fe;/ th soQk_ dk u?Ze r[zwD ik_ oZd j'D dk ysok th xN ik_dk j?. fJj ;j{bs fpbe[b w[cs fdZsh ik_dh j?. nkU pZfuU fJ; pko/ nkgD/ wksk-fgsk ns/ foFs/dkok_ B{z fJ; dh ikDekoh d/JhJ/ sk_ fe fJ; ;j{bs dk ckfJdk tZX s'_ tZX gqkgs ehsk ik ;e/. -ntsko f;zx eoh (20)
 23. 23. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com ;szpo 2013 gq u koe L n? ; HihHghH;h, byBT{ , frnkBh ;stz s f;z x , r[ o d[ n kok nkbwpkr byBT{ w' 0 9457583901 (21)
 24. 24. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com ;szpo 2013 w?~ f;Zyh feT[_ fgnkoh bZr-dh j?< f;zx @ikue# frnkBh irihs r[ o ;fsr[ o ek i' f;y nykJ/ , ;[ Gbe/ T[ f m jfoBkw[ fXnkt? . T[ d w[ eo/ Gbe/ goGksh, fJ;BkB[ eo/ , nz f wq s ;fo Bkt? . T[ g d/ f ; r[ o { jfo jfo ig[ ikg? , ;G febfty gkg d' y bfj ikt? . fcfo uV? fdt;[ r[ o pkDh rkt? , pjfdnK T[ m fdnK jfoBkw fXnkt? . i' ;kf; frokf; fXnkJ/ w/ o k jfo jfo, ;' r[ o f;y r[ o { wfB Gkt? . fiB B' dfJnk j' t ? w/ o k ;[ n kwh, fs;[ r[ o f;y r[ o { T[ g d/ ; [ ;[ D kt? . iB[ BkBe[ X[ f V wz r ? fs;[ r[ o f;y eh, i' nkfg ig? ntoj Bkw[ igkt? . (rT[Vh eh tko, wjbk 4, gzBk 305) ofjs ;zpzXh ;qh r[o{ r'fpzd f;zx ih dk j[ewBkwk È ;fsr[o ih ;jkfJ. ;ops ;zrs ek pb r[o{ oy/rk. s[;K T[s/ n;kvh pj[s y[Fh j?. s[;K yzv/ dk nzfwqs gziK s'_ b?Dk, e/; oZyD/ , fJj n;kvh w'jo j?. eZS, feogkB dk ft;kj Bjh_ eoBk. ;op b'j dk eVk jZE oZyDk. d'B'_ tes e/;K dh gkbBk ezx/ f;T[ eoBh. ;ops ;zrs nGkfynk ek e[mk wk; ykt? Bkjh, swke{ Bk tosDk. GkdBh sEk ezfBnk wkoB tkb/ ;/ w/b Bk oy/ whD/ w;zdhJ/, okwokJhJ/ eh ;zrs B p?;/, r[opkDh gVQBh, tkfjr[o{ tkfjr[o{ igDk, r[o{ eh ofjs oyDh. ;ops ;zrs T[go w/oh y[Fh j?. w'jo i/m 26 ;zws 1756 (w[skfpe 24 wJh, 1699) w? ~ f;Z y h feT[ _ fgnkoh bZ r dh j? < ;qh r[o{ rozE ;kfjp ih dh oZph pkDh È s'_ F[o{ j[dh j?l fi; s'_ fJj ;gZFN j? fe oZp fJe j?, fijVk jo z tes w/o/ Bkb j[zdk j?, T[; ~ nkgDh wdd bJh fe;/ t/b/ th p[bkT[D bJh w?~ e'Jh oj[-ohs Bjh_ eoBh g?dh. _ T[; ~ gqsy t/yD s/ bZGD bJh, fe;/ fdFk tZb w{j Bjh_ Z z eoBk g?_dk, fe;/ yk; Bhns irQK s/ ikD dh b'V Bjh_, w?_ e/tb T[; ~ s/ T[;d/ r[DK ~ :kd eodk jK, ns/ :kd eofdnK jh w?~ gqsZy w/o/ gk; yVQk fdZ;dk j?. fJj frnkB w?~ f;Zyh s'_ fwfbnk j?, fJ;/ bJh w?~ f;Zyh fgnkoh bZrdh j?. w?~ jo gqeko dk ;bkj-wFtok s/ uzr/ o;fsnK dh ;{M-p{M ;qh r[o{ rozE ;kfjp ftu'_ fwb iKdh j? s/ fJj fJe' fJe nfijk o[{jkBh uFwk j?, fi; s'_ jw/Fk frnkB dh Xkok tfjzdh ofjzdh j?. fJ; ftu fBok fJ; d[BhnK dk frnkB jh Bjh_ ;r'_ gqbe dk th frnkB Gfonk fgnk ' j?. fJ; dk o; fGzBk Gkr s/ o{jkBh y[oke w/oh GNedh nkswk ~ ;[yh oZyd/ jB. gftZso ;qh r[o{ rozE ;kfjp ih dh oZph pkDh dk jw/Fk to;dk B{o jh n?;k j?, fi; eoe/ w?~ f;Zyh fgnkoh bZrdh j?. w/ok r[o{ fJe wjkB :'Xk j?. T[;dh db/oh, ;{ophosk s/ e[opkBh d/ pokpo dh e'Jh fw;kb Bjh_ fdZ;dh. T[j p]fFFK dk wkbe s/ fgnkfonK dh ;jkJh j? s/ id'_ th e'Jh T[; ~ ;Zu/-fdb'_ :kd eodk j?, T[j T[;dh ;jkfJsk eodk j??. id'_ edh w?_ nfs wk:{; j'tK s/ e'Jh ;zrh ;kEh wdd eodk Bk fdZ;/, w?~ nfsnzs ]sfonK s/ w[FfebK dk ;kjwDk j't/ sK w?_ T[; pbtkB s/ ;woZE r[o{ dk fJe-fus fXnkB Xodk jK, s/ s[;h_ ;[D e/ j?okB j't'r/ fe T[; ;Zuk s/ ;woZE r[o{ T[;/ t/b/ w/oh wdd s/ nk g[idk j?. fJ;/ bJh w?~ f;Zyh fgnkoh bZrdh j?. gfjbK ebrh tkb/ ;fsr[ o B/ w? ~ jo o' } nodk; ftu uko wzrK wzrD bJh gq/oBk ehsh j?-fJe tkfjr[o{ dk gftZso Bkw igD, d{ik uVQdh ebk ftu ofjDk, shik o}k ~ fyV/ wZE/ wzBDk ns/ u"Ek ;ops dk Gbk b'uDk. fJBQK r[DK dk XkoBh e/tb w?_ f;Zy eoe/ jh j'fJnk jK. fJ; bJh w?~ f;Zyh fgnkoh bZrdh j?. w/oh e"w fJe nDyhbh s/ pjkdo e"w j?. fJj pr?osh dk ihtB fiT{D Bkb'_ ;{ophoK tkbh w"s ~ uzrk ikDdh j?. f;Zy uoyVhnK s/ j; j; uVQBk, pzd-pzd eNkT[D/, y'gohnK bjkT[DhnK, d/rK ftu T[pkb/ ikDk, pZfunK d/ N'N/ eotk e/ nkgD/ rbK ftu gtkT[D,/ fJzMDK j/mK e[ub/ ikDk ns/ cK;h d/ o;/ ~ uzw-u[w e/ rb/ ftu z[ z g[nkT[Dk, Gkt fJj fe jo soQK dh e[opkBh jZ;-jZ; e/ d/Dh, oZph ofjws ;wMd/ jB. ;t/o/ Fkw dh nodk; ftu FjhdK dh :kd ~ f;Zy d[jokT[d/ j'J/ Fjhdh ;fgfoN _ g?dk eoB dh :kuBk eod/ jB. fJ; gftZso Fjhdh s/ wodkBrh ;fgfoN d/ ;dek w?~ f;Zyh fgnkoh bZrdh j?. f;Zy id'_ nkp/ j:ks, Gkt, nzfwqs dh gqkgsh j[dh z j?, T[; d/ fwbD s/ T[; d/ nzdo c"bkd torh ;yfsnkJh, gkDh torh fBowbsk s/ Ffjd torh fwmk; g?dk j' iKdh j? ns/ nkgD/ nz d o fJe T[ s w fJB;kB dh (22)
 25. 25. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com fJB;kBhns wkDB bZr iKdk j? ns/ fJT[_ gqshs eoB bZr iKdk j?, fit/_ T[;d/ nzdo ebrhnK tkb/ dh ;fgfoN ir gJh j?. nkgDk o{g r[o{ ~ f;Zy tork bZrD bZr iKdk j?. f;Zy s'_ f;zx pDkB tkbh f;Zyh w?~ f;Zyh fgnkoh bZrdh j?. fiE/ j'o w[beK s/ e"wK ftu j'JhnK ftnkjFkdhnK S/sh jh bVkJh-MrV/ s/ sbke sZe g[i iKdhnK Z jB, T[E/ w/o/ Xow ftu w/o/ fJFN ;qh r[o{ rozE ;kfjp ih dh j}{oh ftu ehsk nBzd-ekoi i/ d[BhnK d/ nzeV/ bJ/ ikD sK ;G s'_ f}nkdk ekw:kp ofjzdk j?. ;kv/ ftu w[zv/ s/ e[Vh dh u"D nkw s"o s/ wkg/ jh eod/ jB s/ ftnkj s'_ fgS'_ d'jK d/ ezw ;KM/, d'jK d/ nkF/ fJe, fJE'_ sZe fe i/ fJe d/ f;o-ghV j't/ sK d{;ok f;o fuzsk Bkb ckjtk j' ikt/, fJ; ~ y[Fh j't/ sK d{ik ;KMhtkb, fJe ~ ozi g[i/ d{ik fjZ;dko, fJ; ~ n;b noEK ftu ;zi'r / efjzd/ jB s/ fJj ;'jD/ ;zi'r fJ; fgnkoh f;Zyh ftu'_ jh bZGd/ jB, fJ;/ bJh w?~ f;Zyh fgnkoh bZrdh j?. w/o/ f;o s/ p/ e/; ns/ fujo/ s/ r[ow[yK tkbk dkVQk, g?rzpoK dh ;[zdosk dk gqsZy ;o{g pDk d/_dk j?. fJ; s' _ fJbktk w? _ nkgD/ nkg ~ d[ B hnK s' _ fBnkok gfjbtkB ;wMD bZr iKdk jK, fi; d/ jZE ftu sbtko j?, i' d[BhnK dh oZfynk eodk j?, i' npbk fJ;sqhnK dh p/fJZ}sh Bjh_ j'D fdzdk s/ fJj' f;Zyh o{g w/o/ d/F ~ s/ w/o/ thoK ~ d[FwD s'_ pukT[_dk j?. oki s/ i'r d't/_ w?~ fJ; f;Zyh s'_ bZG/ jB. w?~ ;zs f;gkjh d/ Bkw Bkb g[ekfonk iKdk j?. fJ;/ bJh w?~ f;Zyh fgnkoh bZrdh j?.e/; w?~ e[dos e'b_' fwb/ jB s/ fJBQK dh ;ckJh bJh w?_ ezxk oZydk jK, ;fGnsk d/ nB[eb ns/ nkgD/ nkg ~ w[j}p gqshs eoB { bJh be d[nkb/ eSfjok gfjBdk jK. ;kjwD/ nk gJ/ d[FwD d/ w[ekpb/ bJh feogkB ~ nkgD/ nzr-;zr oZydk jK. fJe b'j/ dk eVk nkgDh thDh s/ gfjBdk jK, fi; ~ t/y e/ w?~ nkgDk r[o{ u/s/ nk iKdk j?. e'Jh th p[ok ezw w/o/ jZE eoB bZrD sK fJj w?~ o'edk j?. fJzB/ bkGdkfJe s/ fJB;kB ~ ;Zuk fJB;kB oZyD tkb/ eekoK dk w?_ XkoBh jK, fJ;/ bJh w?~ f;Zyh fgnkoh bZrdh j?. w/o/ r[o{ B/ w?~ d;K Bj[znK dh ewkJh eoe/ jh SeDk f;ykfJnk j?. ukj/ jZb ubkT[_dk j'tK, d[ekB s/ p?mk j'tK ik ;Ve s/ ezw eodk j'tK. toeFkg ftu, dcso iK c'} ftu ezw eodk j'tK, w?_ nkgDk Xow ewk ;edk jK s/ tkfjr[o{ dh Grsh eo ;edk jK. w?_ xo j'tK iK pkjo, ;wki ftu ftuoK iK w?dkB/-izr ftu, w/o/ f]nkbK ftu, w/o/ eko-ftjko ftu, w/o/ b?D-d/D s/ w/oh p'bukb ftu ns/ w/o/ ihtB d/ jo y/so ftu'_ w/oh ;szpo 2013 f;Zyh Nge ojh j[zdh j?. fJ;/ bJh w?~ f;Zyh fgnkoh bZrdh j?. w?_ nkgD/ r[o{ d/ j[ewK nB[;ko o'} gzi pkDhnK dk gkm eoe/ nkgD/ nzdo nkJh w?b ~ X' b?dk jK. n;h_ _ tZv/ S'N,/ bzro SeD bJh fJe gzrs ftu pfjzd/ jK. fJe' pkN/ ftu nzfwqs gh_d/ jK. n;h_ wVQh, w;kDh, N{D-sths, / izso-wzso ~ Bjh_ wzBd/ ns/ Bk jh ny"sh tos oZy e/ ;oho ~ eFN fdzd/ jK, pbfe jw/Fk jh E'VkQ yKd/ s/ E'VkQ ;"d/ jK. nkgDh ewkJh dk d;tzX eZY e/ b'Vh_dhnK EktK _ s/ tosd/ jK. fJj' fij/ ;Zu/ s/ ;[Zu/, ;fji ;[Gkn fBGD tkb/ r[DK dk w?_ XkoBh jK. fJ;/ bJh w?~ f;Zyh fgnkoh bZrdh j?. w?~ r[Bkj p]FkT[D bJh fe;/ gk; ikD dh b'V Bjh_. w?_ fJeZbk yVQk j' e/ nkgD/ ehs/ ;fji ;[Gkn j'J/ r[BkjK iK |bshnK dh w[nkh oZp gk;'_ wzr b?_dk jK. T[j ;Zuk gqG{ w/oh fdb'_ ehsh nodk; ;[D b?_dk j?. id'_ fJeZm/ j' e/ n;h_ ;qh r[o{ rozE ;kfjp dh j}{oh ftu i[V p?md/ jK, r[o{ eh pkDh gVQd-;[Dd/ jK, fwb e/ rkT[d/ jK, / _ r[o{ i; ftu bhB j' iKd/ jK, fJsB/ bhB j' iKd/ jK fe n;h_ nkgD/ r[o{ Bkb fJe- fwe j' iKd/ jK. fJe wB fJe fuZs j' e/ nodk; eod/ jK, s/ wzrd/ jK ªj/ ;fsr[o{! ;kE'_ T[j ezw eokt' i' s[jk~ uzr/ bZrD, T[j Bk eokt' i' nkg ~ ~ uzr/ Bk bZrD.« fenk ewkb dh nodk; j?! fJ;/ bJh w?~ f;Zyh fgnkoh bZrdh j?. id'_ w?_ ;t/o/ nzfwqs t/b/ T[mdk jK. fJeKs ftu oZp Bkb i[Vdk jK, T[; tes w?_ w"bth, gzfvs iK gkdoh tork j[dk jK. id'_ w?_ r[od[nko/ iKdk jK, ;kX ;zrs d/ z i'V/ MkVdk, r[o{ e/ ro d/ i{m/ posB wKidk sK ;/te o{g ezw eo fojK j[zdk jK. ;/tk s'_ ftjb/ j' e/ id w?_ d;K Bj[nK dh feos eodk, nkg Sedk, gfotko ~ SekT[dk z _ s/ ;ops d/ Gb/ noE d;tzX eZYdk jK, T[; tes t?F d/ o{g ftu j[zdk jK. go id'_ w/o/ w[be, e"w s/ wB[Zysk s/ fpgsk nkT[_dh j? sK w?_ r[o{ dh pyFh feogkB b? e/ w?dkB ftu fBZso nkT[_dk jK T[; tes w?_ c"}h pjkdo (ysoh) j[zdk jK. ;kfjp/ ewkb ;qh r[o{ r'fpzd f;zx ih dh feogk Bkb w/o/ wB ftu uko/ toBK d/ r[D jB. w?_ uko/ ekoi, uko/ toDK tkb/ eo ;edk j'fJnk ;zg{oB fJB;kB j[dk jK. fJ;/ bJh w?~ f;Zyh fgnkoh bZrdh j?. z d[BhnK d/ jo Xow dhnK gftZso g[;seK ftu e/tb T[;/ Xow d/ ofjpoK dhnK nkgDhnK jh ouBktK jB. jo fe;/ Xow tkb/ ~ d{i/ Xow tkb/ Bkb Bjh_ obkfJnk frnk ns/ nwbh s"o s/ f;tkJ/ ;qh r[o{ rozE ;kfjp ftu, fiE/ fe r[o{ ;kfjpkB d/ okjh_ nekb g[oy (23)
 26. 26. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com dh pkDh w"i{d j? T[E/ nekb g[oy ~ g[i/ Grs, Gkt/_ e'Jh Z i[bkjk j?, e;kJh j?, ufwnko, w[;bwkB j? iK fjzd{, ;G dh pkDh uVQk e/ nkgD/ Bkb f;zxk;B s/ nkg fpmkfJnk j?. n?;h ;op ;KMhtkbsk e/tb w?~ fJE'_ jh bZGdh j?, fJ;/ bJh w?~ f;Zyh fgnkoh bZrdh j?. w?_ t/fynk j?, j'o wsK tkb/, fiBQK dhnK nkgDhnK Xow g[;seK ;z;feqsh, noph, b?fNB, gkbh s/ nzr}h nkfd /q p'bhnK ftu fbyhnK rJhnK jB, Gkt/_ fJBQK p'bhnK ~ ;wMDk nfs efmB j[zdk j?, go fco th T[j (T[; Xow d/ g?o'eko) brksko gVQd/ jB. fJXo ;qh r[o{ rozE ;kfjp ih ;"yh s'_ ;"yh p'bh ftu gqekFs j?, E'VQk wB fJekro eoB Bkb th ekch ;wM nk ;edh j?. w?_ nzXk X[d Bjh_ gVQdk pbfe ;wM e/ T[j nkBzd wkDdk jK fi; z dk toBD jh Bjh_ j' ;edk. n?v/ tZv/ Gzvko/ d/ ouBjko r[o{ BkBe, r[o{ r'fpzd f;zx ih dh f;Zyh w?~ f;Zyh fgnkoh bZrdh j?. id'_ g[so dh e[opkBh d/D dh b'V g?dh j? sK X[o_' G/i/ g?rpo Z _ z nkgD/ fgnko/ g[so dh e[opkBh nkgDhnK nZyK Bkb Bjh_ Z t/y ;ed/ s/ j[ew fdzd/ jB fe w/ohnK nZyK s/ gZNh pzBQ fdU, go tkj ebrhXo gksFkj! e[opkBh th jZd eo fdzd/ jB. w?dkB/ izr ftu fJe-fJe ;?efVnK ~ w[ek e/ _ Fjhd j' fojk j?. nkgD/ ;kfjp}kd/ ~ jZEh_ F;so ;ik e/ w?dkB/-izr ftu G/id/ jB. id'_ g[so t?ohnK Bkb bV Z fojk j[zdk j? sK fgsk fJj e"se t/y-t/y e/ tkj-tkj s/ ;kpkF fdzd/ j'J,/ d{i/ g[so ~ jZEh_ ;ik e/ G/id/ jB. ukj/ Z jh ;kfjp}kfdnK dhnK FfjdhnK j'D go gqwkswk dk F[eo eod/ jB s/ nkyd/ jB fe ªn? nekb g[oy! nZi s/oh nwkBs ndk j'Jh j?.« n?;/ ;opz; dkBh ;fsr[o dhnK e[opkBhnK w?~ e/tb f;Zy efjD bJh jh Bjh_, pbfe ;koh d[BhnK ~ fJj fgnkoh f;Zyh XkoB eoB bJh gq/oBk d/_dhnK jB. fJ;/ bJh w?~ f;Zyh fgnkoh bZrdh j?. nZi id'_ fe wB dhnK fposhnK p/ekp{ jB s/ uzub wB ~ ekp{ fbnkT[D bJh ;kX-;zrs s/ r[opkDh dk ehosB jh fJe'-fJe ;kXB j?, fJj fgnkok fwmk; Gfonk okrK ftu go'sk fJbkjh pkDh dk ;"jDk ehosB e/tb w?~ f;Zyh ftu'_ jh fwbdk j?, fJ;/ bJh w?~ f;Zyh fgnkoh bZrdh j?. fiE'_ sZe d[BhnK tZb B}o iKdh j?, jo fJe B/ nkgDh tfvnkJh, F'Gk ns/ cfsj wzrh j?. jo w[be ftu csfj bJh nodk;K ehshnK iKdhnK jB. eh f;gkjh, eh jkew s/ eh wfje{w, nkgDh fiZs bJh ssgo ofjzd/ jB. nkgDh fiZs jo fe;/ ~ fgnkoh bZrdh j?, go XzB ;szpo 2013 jB ebrhXo gksFkj fiBQK B/ ;k~ fdB s/ oks d/ 24 xzN,/ fJe tkfjr[o{ dk j? sK fco csfj th T[;/ dh jh j?, nkgDh jT[w? ~ wkoBk s/ fJe dh UN oZyDh, fJzBk T[Zuk nkdoF w?~ f;Zyh ftu'_ jh gqkgs j'fJnk j?, fJ;/ eoe/ w?~ f;Zyh fgnkoh bZrdh j?. Jh;kJh wZs dh gftZso g[;se nz}hb (pkJhpb) ftu fbfynk j?, fJj j' ;edk j? fe T[m ;{Jh dh B'e ftu'_ Z dh fBeb ikJ/, go fJe nwho nkdwh w[esh Bjh_ gk ;edk.« f;Z y h ftu r[ o { ;kfjp B/ f;Z y ~ oki-i' r h pDkfJnk j?, jZd dh nwhoh j[zfdnK th T[j f;Zyh n;{bK ~ ofj e/ g{ok Grs, i'rh ns/ foFh s/ sghFo j?. r[o{ BkBe d/ f;Zy wjkokik oDihs f;zx, fi; gk;'_ eh ekpb, eh ezXko s/ eh fjzd[;skB d/ gmkD th ezpd/ ;B, id'_ ;qh jfowzdo ;kfjp dh ;'B/ nkfd dh ;/tk eokJh sK ekohroK B/ fby fdZsk, ªª;/tk wjkokik oDihs f;zx B/ eokJh.« fBs eow nB[;ko id wjkokik ;kfjp doFBK bJh nkJ/ sK nkgdh B}o T[BQK nZyoK s/ gJh, r[Z;/ ftu nkJ/ s/ efjD bZr/ ªw?_ e"D j[zdk jK ;/tk eokD tkbk. w/ok Bkw fwNk fdU.« ;zrsK d/ w}p{o eoB s/ wjkoki ;kfjp fJj nZyo fbybkT[D bJh wzB rJ/ i' nZi th doFBh dotk}/ xD bfrnK B}oh_ g?d/ jB, ª;/tk r[o{ wjkoki B/ nkgDh _ fwjo eoe/ nkgD/ f;Zy- oDihs f;zx gk;'_ eokJh.« n?;h fBowbskJh f;ykD tkb/ r[o{ dh f;Zyh w?~ BtK fgnko dzdh j?. fJ;/ eoe/ w?~ f;Zyh fgnkoh bZrdh j?. r[o{ d/ j[ew s/ uZbD tkbk r[o{ dk f;Zy GkJh xBZJhnk, id'_ fpBK ftseo/ s'_ izr ftu sVg oj/ ;{ophoK ~ gkDh fgbkJh iKdk ;h, fFekfJs j'D s/ r[o{ ebrhXo nZr/ g/F ehsk frnk s/ fJb}kw bkfJnk frnk fe fJj t?ohnK ~ gkDh fgbk-fgbk e/ fco ;kv/ w[ekpb/ ftu yVQk eo fdzdk j?. GkJh xBZJhnk ih B/ g[ZSD s/ fe ªj/ ;Zu/ gksFkj! s[jkvh f;fynk d/ nB[;ko w?_ jo sVcdh b'p ftu s[jkv/ jh dhdko eodk jK, s[;h_ w?~ dt?s f;ykJh jh Bjh_.«« ebrhXo gksFkj y[F j' e/ wojw dh vZph e'b'_ d/ e/ efjzd/ jB, f;Zy! gkDh fgbkD d/ Bkb cNK s/ wojw th bk fdnk eo. n?;/ r[o{ dh f;Zyh w?~ tZv/ GkrK Bkb fwbh j?. fJ;/ bJh w?~ f;Zyh fgnkoh bZrdh j?. w/o/ Xow ftu uko e[ofjsK jB, fiBQK ftu'_ fe;/ fJe d/ eoB Bkb th f;Zy, f;Zy Bjh_ ofj ;edk s/ id'_ sheD gzi fgnkfonK gk;'_ d[pkok nzfwqs Bk Se bt/, p]fFnk Bjh_ ik ;edk. fJe e[ofjs j? szwke{ ghDk. nZi d[BhnK fJ; phwkoh s'_ ;]s nktk}ko j?, w{zj dk u;ek s/ G?Vh ;[;kfJNh SZvD Bjh_ fdzdh. fJj phwkoh ;ohoK ~ x[D tKr nzdo'_ nzdo ykJh ik ojh j?, go XB w/o/ (24)
 27. 27. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com ;fsr[o{ fiBQK B/ gfjb'_ jh, n?vh eoVh ;]sh eo fdZsh j? s/ fszB ;" ;kb gfjbK jh, fJ; irs-M{m s'_ f;ZyK ~ pukn SZfvnk j?. d{i/ j? e/;K dh fjk}s. nZi d[BhnK c?FB ftu J/Bh w;s j' rJh j? fe ehwsh ehwsh ]}kB/ fi; ~ fe ;kv/ tv/ - tv/ o / pVh fjk}s Bkb oZyd/ oj/, go nZi dk c?FB gq;s B"i[nkB fJ; ehwsh ]}kB/ ~ ;zGkbD dh pikJ/ ftrkV b?_dk j?, fi; Bkb jo tes ftF/-fteko g?dk j[zd/ ofjzd/ jB s/ fJB;kBh f}zdrh pikJ/ uzr/ ezw eoB d/ p[o/ gk;/ bZrh ofjzdh j?. shik j? jbkb (w[;bwkBh Yzr Bkb pfDnk wk;) ykD dh gkpzdh. f;Zyh ftu gonXhBrh ~ pj[s p[ok ;wfMnk frnk j?. fiE/ ipod;sh fjzd{nK ~ e[Zmk ykD s/ w}p{o ehsk iKdk j?. T[E/ r[o{ ih B/ fJ; ~ e[ofjsK ftu Fkwb eoe/ e"w dh nDy ~ irkfJnk j? s/ nkgDh nk}kdh Bkb e/tb MNek eoe/ ykD dh jh fJ}k}s fdZsh j. u"Ek j?, go fJ;sqh ~ fiE/ Xh, G?D s/ wksk d/ pokpo ;wMDk ;h, T[E/ ekw B/ d[BhnK ~ J/Bk nzBk eo fdZsk j? fe Gb/ p[o/ dh gSkD jh Bjh_ ojh. w/o/ r[o{ B/ fJj uko gkpz d hnK brk e/ d[ B hnK ~ f;Z X k okj ns/ nkuoB f;ykfJnk j?, fJ;/ bJh w?~ f;yh fgnkoh bZrdh j?. f;Z y h ftu ;fs;z r s eoB ~ pj[ s f}nkdk ftF/Fsk fdZsh rJh j?. d[BhnK d/ seohpB jo fjZ;/ ftu f;ZyK d/ r[od[nko/ t/yD ftu nkT[_d/ jB. fiE/ wzdo, w;fid s/ frofinK ftu e/tb T[;/ Xow d/ b'e jh ik ;ed/ jB, T[E/ w/o/ r[o-n;EkBK ftu jo w}jp, jo fcoe/, jo w[be d/ pzd/ y[bQ/ v[Zb/ nkT[_d/ iKd/, fp;qkw eod/, FoXk d/ c[b uVQkT[d/ s/ bzro Sed/ SekT[d/ B}oh Z _ _ g?_d/ jB. fJj ;op ;KMhtkbsk e/tb r[o{ xo ftu jh bZGdh j?, fJ;/ bJh w?~ f;Zyh fgnkoh bZrdh j?. f;Z y K dk ;G s' _ tZ v k s/ e/ _ d oh Xow n;EkB dopko ;kfjp ;qh nzfwqs;o ftu j?. T[; dh Bh_j gzit/ _ gksFkj B/ w[;bwkB ;{ch ;kJh_ whnK gho gk;'_ oykJh ;h. r[o{ r'fpzd f;zx ih wjkoki dh c"} ftu fBo/ f;Zy s/ fjzd{ jh Bjh_ ;B, w[;bwkB th ;B. gho pZ[X{ Fkj ;zY'o/ tkb/ B/ nkgD/ 700 w[ohdK ;w/s nkgD/ g[so d;t/ Z _ gksFkj dh c"} ftu Fkfwb eokJ/. gho ih B/ g[ZsoK ~ Fjhd eok e/ nkgD/ nkg ~ tvGkrk pDkfJnk. ;G XowK dk fgnkok pDBk e/tb f;Zyh ftu jh do;kfJnk j?. fJ;/ bJh w?~ f;Zyh fgnkoh bZrdh j?. w/o/ r[o{ B/ pkDh d[nkok d[y-;[y ftu fJe ;wkB Z Z ofjD dk T[gd/F fdZsk ;h. fJ; T[gd/FK ~ ;fsr[oK B/ nkg fBGk e/ df;nk ;h. r[of;ZyK B/ th fpgsk, eFNK, w[;hpsK ;w/_ uVQdh ebk dk gqrNktk ehsk ;h. nZi th ;szpo 2013 f;Zy iBw, ftnkj s/ w"s ;w/_ r[o{ rozE ;kfjp dh j}{oh ftu i[V pfjzd/ jB, ehosB eod/ jB ns/ nodk; eod/ jB. r[o{ s/ r[opkDh Bkb i[V/ f;Zy ;[y-d[y, y[Fh rwh, bkG jkBh ;w/_ fJe' jh nt;Ek ftu ofjzd/ jB, fJ; ~ ª;fji nt;Ek« efjz d / jB. w/ o / r[ o { ih B/ nfijh nkswe nv'bsk ftu ofjD dh iku f;ykJh j?, fJ;/ bJh w?~ f;Zyh fgnkoh bZrdh j?. f;Zy i' fJ;soh iK g[oF fJe nekbg[oy, d; r[o{ ;kfjpkB (;qh r[o{ BkBe d/t ih s'_ b? e/ ;qh r[o{ r'fpzd f;zx ;kfjp sZe), ;qh r[o{ rozE ;kfjp ns/ d; r[o{ ;kfjpkB dh pkDh s/ f;fynk ns/ d;w/F ih d/ nzfwqs T[s/ fBFuk oZydk j? ns/ fe;/ j'o Xow ~ Bjh_ wzBdk, T[j f;Zy j?. f;Z y dh ofjDh - f;Zy dh nkw ofjDh, s/ ftoth0 r[owfs nB[;ko j't/. - f;Zy B/ Gow o{g eowK T[Zs/ fBFuk Bjh_ eoBk. - f;Zy bJh r[ow[yh ftfdnk gVQBh }o{oh j?. j'o th ftfdnk i' gVQBh ukj/, go r[ow[yh }o{oh j?. - f;Zy nkgD/ bVe/ bVehnK d/ e/; ;kps oZy/. - f;Zy BF/ Bk tos/. Bkw dh y[wkoh s/ nwb gqFkd/ dk jh oZy/. - f;Zy bJh eSfjo/ s/ d;sko s'_ S[N g[Fke ;zpXh pkeh Z z e'Jh gkpzXh Bjh_. fBsB/ w jo f;Zy bJh jo o'} xZN s'_ xZN fJjBK fBsB/w dhnK pkDhnK dk gkm eoBk iK ;[DBk }o{oh j?-nzfwqs t/b/ ig[ih ;kfjp, ikg[ ;kfjp, 10 ;tZ:/ (;qktr F[X tkb/). ;{oi v[ZpD ;w/_ ofjok; ns/ ;"D ;w/_ ehosB ;'fjbk. fJ; s'_ fJbktk th pkDhnK dk gkm tes nB[;ko eoBk iK ;[DBk bkj/tzd j?. e[ o fjsK f;Zy B/ fJj uko e[ofjsK Bjh_ eoBhnK. i/ e'Jh G[b Z j' th ikt/ sK w[V e/ nzfwqs SeDk gt/rk. 1H e/;K dh (;oho d/ fe;/ fjZ;/ d/ th j'D) p/ndph Bjh_ eoBh. 2H szwke{ Bjh_ tosDk. 3H e[mk (T[j wk; i' w[;bwkBh sohe/ Bkb fsnko ehsk Z ikt/) Bjh_ ykDk. 4H go-fJ;soh iK go-g[oF dk G'rDk ;]s wBQk j?. (25)
 28. 28. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com ;szpo 2013 XzB[ ;[ okr ;[ozrV/ nkbkgs ;G fsy ikJh (nzr 958) 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H (okr) f;ohokr[, 14 s'I 93 nzr sZe, wkM okr[, 94 s'I 150 sZe, rT[Vh, 151 s'I 346 sZe, nk;k, 347 s'I 488 sZe, r{ioh, 489 s'I 526 sZe, d/trzXkoh, 527 s'I 536 sZe, fpjkrVk, 537 s'I 556 sZe, tvjz;, 557 s'I 594 sZe, ;'ofm, 595 s'I 659 sZe, XBk;oh, 660 s'I 698 sZe, i?s;oh, 696 s'I 710 sZe, okr[ N'vh, 711 s'I 718 sZe, p?okVh, 719 s'I 720 sZe, fsbzr, 721 s'I 727 sZe, ;{jh, 728 s'I 794 sZe, fpbktb[, 795 s'I 858 sZe, r'Iv, 859 s'I 875 sZe, okwebh, 876 s'I 974 sZe, BN BkokfJD, 975 s'I 983 sZe, wkbh rT[Vk, 984 s'I 988 sZe, okr[ wko{, 989 s'I 1106 sZe, s[ykoh, 1107 s'I 1117 sZe, e/dkok, 1118 s'I 1167 sZe, G/oT[, 1125 s'I 1167 sZe, p;zs, 1168 s'I 1196 sZe, ;kozr, 1197 s'I 1253 sZe, wbko, 1254 s'I 1293 sZe, ekBVk, 1294 s'I 1318 sZe, efbnkB, 1319 s'I 1326 sZe, gqGksh, 1327 s'I 1351 sZe rT[D dk ;wK gfjb/ gfjo iK b"Y/ t/b/ oks d/ gfjb/ gfjo oks d/ gfjb/ gfjo nzfwqs t/b/ fdB d/ d{i/ gfjo fdB d/ d{i/ gfjo nZXh oks t/b/ d[gfjo iK oks d/ d{i/ gfjo oks d/ d{i/ gfjo fdB s/ shi/ gfjo fdB d/ u"E/ gfjo fdB d/ d{i/ gfjo fdB d/ d{i/ gfjo iK Fkw t/b/ fdB d/ shi/ gfjo d' xVh fdB uV/Q ;t/o d/ gfjb/ gfjo fdB d/ d{i/ gfjo ;{oi fBebD s'I b? e/ gfjo fdB uVQ/ sZe oks d/ d{i/ gfjo fdB d/ shi/ gfjo fdB s/ shi/ gfjo Fkw t/b/ oks d/ gfjb/ gfjo gqGks t/b/ fdB d/ gfjb/ gfjo s/ p;zs o[Zs u jo t/b/ fe;/ th ;w/I oks d/ shi/ gfjo oks d/ d{i/ gfjo oks d/ gfjb/ gfjo ;t/o d/ gfjb/ gfjo (26)
 29. 29. gzikph ;[wB wkf;e ;szpo 2013 www.punjabisuman.com r[ o pkDh ;z e / s e" F -9 nBjs Bkd Li' d' iK d' s'I tX uh}K d/ tiD s'I X[fB g?dk j't/ T[j nkjs Bkdl i' fpBK fe;/ uh} d/ NeokT[ d/ g?dk j't/, nBkjs Bkd j?. id'I :'rh gqkDk:kw d[nkok e[zvbBh ~ irk b?Idk jB sK T[j T[go ~ T[mdh j?, T[; d/ T[GkoBkb fJe nktk} g?dk j[dh j? i' e/tb :'rh ~ jh ;[DkJh z fdzdh j?. :'r ws nB[;ko ;oho ftu S/ uZeq wzB/ rJ/ jB w{bkXko, ;PktfXFmkB, wfDg{o, nBkjs, ftF[X s/ nkfrnk Z ueq. id'I ;[ywBK s'I e[zvbBh T[Go e/ nBkjs uZeq ftu gjzudh j? sK fJj ntk} ;[DkJh fdzdh j?, fJ;/ eoe/ fJ; ~ nBkjs Bkd fejk iKdk j?. nB[Gth b'eK dk ftuko j? fe gfjb/ fJj X[Bh ;wzdoh rV-rVkjN iK pZdbK dh [ roi tKC j[dh j?. fco Fzy xzfNnK torh s/ nyho pz;oh z iK phDk torh ;[DkJh fdzdh j?. don;b fJj BkVhnK ftu ;tk;K dh orV Bkb g?dk j'Jh nzdobh X[fB j? i' J/ekro j' e/ ;[Dh ik ;edh j? go :'r ws th fJ; ~ nkyoh gVk BjhI wzBdk. jm:'r gqdhfgek (u"Ek T[gd/;, ;b'e 106-7) nB[;ko id se nBkjs Fpd ;[DhIdk j?, nekF dk ;zebg ofjzdk j?, Fpd ofjs ~ gkopqjw s/ gowkswk efjzd/ jB. i' e[M Bkd d/ o{g ftu ;[DhIdk j?, T[j Fesh j?. fiE/ sZsK dk nzs j?, T[j fBokeko j?, T[j' jh gow/;o j?. r[opkDh B/ nkswk d/ gowkswk Bkb w/b d/ nBzd ~ nBjd Bkd efje/ rkfJnk j? go fJ; dk Gkt :'rhnK tkbk BjhI. fJj e/tb g[okDk ;ze/s tos e/ n;uoiwJh ojZ;kswe nt;Ek ~ gqrNkT[D fjs fejk frnk j? L;[zB ;wkfX nBjs sj Bkd.. ejB[ B ikJh nuoi fp;wkd[ . . (rT[Vh ;[ywBh 5, 293) fpBtz f s BkBe r[ o uoD bkr/ pki/ nBjd s{ o / . . (okwebh nBzd 3, 922) nBz d - (pkDh) r[o{ nwodk; ofus okwebh okr ftu T[ukoh fJe pkDh fi; dhnK 40 gT[VhnK jB. f;y fJfsjk; dh otkfJs fJj j? fe fJj pkDh r[o{ ;kfjp B/ 1554 ftu nkgD/ g'so/ nBzd ih ~ f;fynk d/D bJh T[ukoh ;h, j' ;edk j? ni/jk jh j't/. fJ; S'Nh i/jh ouBk ftu r[o{ ;kfjp B/ nBzd dh gqkgsh dk wkor ;wMkfJnk ns/ ;0 fgnkok f;zx @gdw# ;fsr[o{ d[nkok ;fji gd s/ gj[uD dk o;sk dZf;nk j?. z go Bkb jh fJ; Foho, wB, B/sq, ;qtD nkfd nzrK ~ th skehd ehsh rJh j? fe fJj gqG{ Bkb nkgD/ nkg ~ fJe ;[o eoB sK jh ;Zu/ nBzd dh gqkgsh ;zGt j?. nzs dk tke j? LnBd[ ;[Dj[ tvGkrhj' ;rb wB'oE g{o/.. gkopq j w gq G { gkfJnk, T[ s o/ ;rb ft;{ o / . . (okwebh nBzd 3, gzBk 922) ng;ok LfJzdq d/ts/ d/ dopkoh rtZJhJ/ @rzXop#jB. fJBQK rtZJhnK dhnK rkfJek BkfJetK-ng;oK ejkT[dhnK jB I i' nfs ;[zdo j'D eoe/ fJzdq ;Gk dk fFzrko wzBhnK iKdhnK jB. id'I e'Jh wjk foFh nkgD/ ;s d/ gqskg Bkb T[u gdth T[s/ gj[zu fojk j't/ T[; ;w/I d/tfsnK d/ oki/ fJzdq dk f;zxk;B v'bD bZr g?dk j?. fJzdq nkgDh gqG;sk I [ Z ~ poeoko oZyD bJh fe;/ ng;ok ~ foFh dk ;s Gzr eoB bJh G/idk j?. ;zdo ng;ok T[s/ fo:h dk wB ohM [ iKdk j? ns/ T[ ; dk sg Gz r j' iKdk j? s/ fJz d q dk f;zxk;B ns/ FkB ;fEo pD/ ofjzd/ jB. Gkosh ;kfjs ftu T[ o tFh, oz G k, w/ B ek nkfd ng;oK d/ Bkw gqf;ZX jB. r[opkDh ftu fJBQK ~ fJzdq ;Gk dhnK rkfJek BkohnK d/ s"o s/ toBD ehsk frnk j? Lfgq n eh ;' G ;[ j ktBh Bheh jkjk j{ j{ rz X q p ng;ok nBz d wz r b o; rktBh Bheh.. (wbko 5, gzBk 1272) wK p'bh gzikph d/ ftZ;od/ nZyo-8 Hksn&Hkko if{k;ksa dk ey Hksnuk fofp= ftlds ikl dksbZ dke u gks csyu e`rd dks jksuk izfl)] fo[;kr 'kh"kZd flj ds cy (27) ftseok ftZm ftzBQDk ftbZyD t/jbk t/bDk t?D f;o-eZY f;o-goD? f;o-b/y
 30. 30. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com f;Zy Xkowe gqFB'Isoh gqFB L @n;{ s # eh j? < T[Zso L nO;{s-;{s Gkt izfwnk j'fJnk, ;{-iBw b?Dk. ;' n;{s dk ;w[uk Gkt j? fe gqG{ niBwk j?, iBw Z BjhI b?Idk. :kd oZyD bJh ;'uhJ/ @gq;{s# Gkt fJ;sqh id'I pZu/ ~ iBw d/D tkbh j[zdh j?. (rop rziB ;op GziB nkfd o{g n;{s..) gqFB L eh @ikg[ ;kfjp# ftZ u gq w kswk ~ nz r -jhB fejk j? < T[Zso L d[fBnkthI s"o s/ fi;dk e'Jh nzr B j't/ iK, xZN j't,/ eZN frnk j't/ sK T[;~ nzrjhB fejk iKdk j?. go r[o{ r'fpzd f;zx ih sK nekb g[oy ~ th nzrjhB efjzd/ jB feT[Ife T[;dk sK e'Jh fJZe nzr th BjhI j?, T[j nBzr j? nzr s'I fpBK j?. T[;dh e'Jh ekfJnk BjhI, nekJ/ j?. gqFB L @rD# eh j? < T[Zso L rD dk Gkt j? ;w{j. fit/I Gkos fJZe rDszso j?. gowkswk p/nzs r[Dk dk wkbe j?. (r[B rD T[dko..) gqFB L @nkfds# s/ noE ~ fet/I :kd eo ;ed/ jK< T[Zso L nkfds dk Gkt j? ;{oi. gowkswk ;{oi d/ s/} ~ th ;[ekT[D tkbk, Bkw eoB tkbk j?. fJZe tgkoe ndko/ dh pVh wFj{oh nypkoK, NhHth s/ nkT[Idh j? - nkfds: fpobk ro[Zg fJ;d/ b'r' s/ th ;{oi jh pfDnk j'fJnk j?. nkfds dk Gkt ;{oi fJzM pko-pko d[jokfJnk ik ;edk j?. @fe nkfds ;'e?.. (104) gqFB L fe gowz jhw? . . - jhw dk eh Gkt j? < T[Zso L cjhw dk Gkt j? ;wM tkbk. gowkswk ;G s'I T[uh ;wM tkbk j?. n;b ftZu tfjw ;kvh Bk ;wMh d/ ekoD jh g?dk j[d/ jB. n;hI j[D tfjw z s'I cfjw sZe dk g?vk s?n eoBk j? Gkt Bk ;wMh I s'I g[oB ;wM sZe nZr/ tZXDk j?. gqFB L |Bhw[ b fFe;s? dk eh Gkt j? < T[Zso L fFe;s dk Gkt j[zdk j? jok d/Dk. |Bhw j? t?oh. gowkswk t?ohnK ~ jko d/D tkbk j?. (|Bhw[b fFe;s?.. |ohp[b go;s?..) gqFB L T[Zso L gqFB L T[Zso L gqFB L T[Zso L (28) ;szpo 2013 - o/ D { e k ;opihs f;z x fet/I :kd oyhJ/ |Bhw dk noE < fJZe G?D ih efjD br/ Gun (pzd{e) t?ohnK (rBhwK) bJh jh j[zdh j?. n}h}, n}hw s/ nkf}i d/ eh noE jB < n}h} dk Gkt j? fgnkok. n;hI nkw ;[Dd/ jK fJj ;kvk n}h} j?. r[o{ gksFkj cowKd/ jB - n}hi[b fBtk} j?.. Gkt gqG{ nkgD/ fgnkfonK ~ fBtkidk j?, T[jBK ~ wkD tfvnkJh fdzdk j?. n}hw dk Gkt j? tZvk. fti/I ezfgT{No dh fJZe ezgBh ftgo' dk w[yh j? n}hw gqwih fi;B/ ;wki / ;/tk bJh pVk tZvk dkB th fdZsk ;h. gksFkj dk c[owkB j? L- johc[b nihw?.. johc Gkt t?oh. gowkswk }kbwK dk tZvk t?oh j?. nkf}} dk Gkt j? w[Eki, fe;/ rZb dh E[V j'Dh. gqG{ - nkf}} B pks j? Gkt T[;~ fe;/ th uh} dh E[V BjhI, T[j w[Eki BjhI j?. ewkb s/ iwkb d/ noE ~ :kd eoB dk ;ob Yz r eh j' t / r k < ewkb dk Gkt j? g{ o Bsk, ;G s' I T[ u h jZ d , fit/ I cbK uh} sK ewkb dh j? . gksFkj c[owkT[Id/ jB @eohw[b ewkb j?..# j/ nekb g[oy ! nkg ;G s/ g{oB pyfFF eoB tkb/ j'. iwkb dk Gkt j? - ;[ z d osk, e' w b ;[ z d osk fit/I uzB dh ;[zdosk j?. cowkB j? - fe j[;B[b iwkb j?I.. gowkswk e'wb ;z[dosk tkbk j?. b[ f XnkDk fty/ fJZ e ekb' B h dk Bkw jh j? iwkbg[o. j'o c[owkB j? - fe i[onfs iwkb j?I.. gqG{ sz{ pVk pbh j?, i[onfs tkbk j? s/ ;z[do j?I. rks dk eh Gkt j? < rks dk Gkt j? - ;oho, j;sh, ;o{g. ;oho (rks) s/ jh n;hI gKd/ jK rksok. gksFkj c[owKd/ jB - nkfSi rks.. j/ gqG{, s/ok ;oho ed/ fSZiD tkbk Gkt g[okDk j'D tkbk BjhI. nBMz i rks.. s/ o h j;sh nBMz i j? Gkt MrfVnK Mw/ f bnK s' I T[ s Kj j? s/ fBob/ g j?.
 31. 31. gzikph ;[wB wkf;e ;szpo 2013 www.punjabisuman.com jZ ; d/ jZ ; d/ w' N kgk d{ o eo' w'Nkgk-2 :'rh phHn?bH p?d nkU d/yhJ/ ! w'Nkgk eh j? < ftfrnkBhnK B/ Gkosh ;fEsh dk rfjok siopk eo e/ f;Nk eZfYnk j? fe fit/I bzpkJh tXdh j? tiB finkdk j[dk j? s/ fJ;/ gqeko T[wo d/ tZXD s/ th tiB tX iKdk j?. fJj ;XkoB z j[dk j?. fJj ukoN n";s j?. T[;/ T[ukjh s/ T[wo ;[skpe n"osK dk tiB wodK Bkb' xZN j[dk j?. fds/ ukoN z z nB[;ko fe;/ ftnesh dh ;XkoB szdo[;sh j't/ sK 25 ns/ 30 ;kb dh T[wo ftZu T[;dk i' tiB j'trk T[jh / T[ ; dk ;N? I v ov tiB j' D k ukjhdk j? s/ pkd dh T[wo ftZu edh fJ; ftZu tkXk BjhI j'Dk ukjhdk. 20 ;kb dh T[wo ftZu fJ;sohnK dh s/ 25 ;kb dh wB[y dh tXB dh fefonk pzd j' Z iKdh j? fco th fJj ukoN phwk ezgBh d/ ukoN T[go fsnko ehsk frnk j? fJ;~ fJe gqeko Bkb vkeNoK B/ wkBsk d/ oZyh j? fJ;~ wzBd/ j'J/ nZr/ tZXd/ jK. fJ; ukoN s' 5% - 7% f}nkdk j'Dk nkw wzfBnk ikt/ rk. 10 s'I 20% ~ n;hI Gkoh t}B dk ftnesh wzBKr/ ns/ 20 % ;N? I v ov tiB s' I fit/ I fit/I n;hI nZr/ tZXd/ jK fst/ fst/ BhId dh phwkoh, F{ro fdb dh phwkoh, i' V K dk dod ewo dod pZbv gq?Fo s/ rmhJ/ dk o'r s/ e[ZM nzFK ftZu e?I;o d/ j'D dh ;zGktBk finkdk j[zdh j?. nzro/}h ftZu fJZe ejkts j? 'The longer the belt, shorter fi; dk g/ N dk x/ o k fiz B k f}nkdk j' t / r k T[ ; dk ihtB ekb UBK jh xZN j'trk. / (ubdk) the life' (1 gkT{ z v - 453 rq k w) (29)
 32. 32. ;szpo 2013 - Harkrishan Singh Puneet, U.K. www.punjabisuman.com -14 gzikph ;[wB wkf;e (30)
 33. 33. gzikph ;[wB wkf;e www.punjabisuman.com ;szpo 2013 ! b/ y w[ e kpbk - 1 (fJ; wjhB/ s'I tor gj/bh d/ n;EkB s/ b/y w[ekpbk F[o{ ehsk ik fojk j?.) b/y dk ftFk L- gzikphnK ftu r[w j'Idh gzikphns, ekoD ns/ T[gkn 123456- b/y d' fJzu dk jkFhnk d/ e/ NkJhg ehsk j'fJnk, finkdk s'I finkdk 400 FpdK dk j' ;edk j?. b/y w'fbe, nkgDk fbfynk ukjhdk j? Beb BjhI. b/y d/ jo ;c/ s/ d;sys j'Dk io{oh j?. ;ot'sw b/y gfsqek d/ nrb/ nzeK ftu Skfgnk ikJ/rk. fJe gk;g'oN ;kJhi c'N' d/ Bkb b/y, I Jh-w/b :K vke okjh G/iBk j?. gfjb/ ;c/ s/ nkgDk BK gsk c'B Bz ns/ Jh-w/b n?vo/; th fbyDk io{oh j?. fJe ;ot'sw b/y ~ fJBkw d/ o{g ftu gfsqek d' ;kb w[cs fdZsh ikJ/rh ns/ d{i,/ shi/ Bzpo d/ b/yK ~ gfsqek fJe ;kb bJh w[cs G/ih ikJ/rh. b/y 30 ;szpo 2013 se dcso ftu gj[iBK io{oh j?. b/y G/iD dk gsk L gzikph ;[wB, 215$295 e, ;[GkF wkor, d[rktK, byBT{ E-mail : office@punjabisuman.com dkb fSsoh tzv e/ ykJh iKd/ ;[wB tor gj/bh - 14 dk ;jh T[Zso BkBe s?~ bZGk ;h fJe ;ZiD nZi sK bZyK mr ;kX ejkJh iKd/ okeF e'vk sbQ yKdk ;h pzd/nK ~ j[D sK eZu/ jh nzdo bzxkJh iKd/ BkBe s/oh r[of;Zyh dk p'ov bk e/ ezw f;ZyhT[ T[bN eokJh iKd/ S[oh gzE dh fgZm ftZu wkod/ i' UJh tk;sk gzE dk gkJh iKd/ nkds pDh pBko;h mrK tkbh gJhnK r'beK tZb sekJh iKd/ gk;/ fJZe rZb s'od/ J/esk dh Bt/I r[od[nko/ fBs pDkJh iKd/ Bkb/ efjD f;Zy e"w dh gZr bZEh fJZe d[J/ dh nkg th bkjh iKd/ ;[wB tor gj/bh - 14 d/ fti/sk n?Bh c[ZN u'I ed/ th bZGD/ BjhI d' ;jh itkp gqkgs j'J/ . ;jh itkp d/D tkb/ ;0 fsqbe ' fizB/ uzr/ Bshi/ fJj ukjh iKd/ tzv SeDk fJBQK ~ G[Zbk fBws/ f;zx (w'N) v'joh nkB ;'B, o'jsk; fpjko ns/ phph ;[whs e"o, I { dkb fSsoh tzv e/ ykJh iKd/ v[roh o'v b[fXnkBk ~ 250-250 o{g? dk fJBkw fdZsk ik fojk ox[pho f;zx @fBwsk# j?. (31)
 34. 34. gzikph ;[wB wkf;e ;szpo 2013 www.punjabisuman.com nghb ;sz p o 2013 s' I w? r }hB d/ o/ N ;z g kdeh Nhw d[ n kok g/ F ehsh ik ojh @@gz i kph ;[ w B## tZ b ' gkmeK, b/yeK, tkgkohnK nZr/ jZE i'V p/Bsh j?, ;kvQh j';bk ncikJh tk;s/ pj[frDsh ftZu w/Ipo pD'I ns/ ftfrnkgB d/ e/ nkoEe ;fj:'r eo' skeh n;h s[jkvh gzikph fto;/ ~ fjod/ ftZu t;kJ/ oyD dh ukjs ~ g{ o k eo ;Z e hJ/ . ;zgkde, w'0 L 9415561425 fJe ekgh bJh Rs. 15/fJe ;kb sbJh Rs.150/(vke you ;w/ ) fsB ;kb bJh Rs.400/(vke you ;w/s) gzikph ;[wB s[jkvk nkgDk w?r}hB j? fJ; ~ ngBkT[ ns/ jo soQK Bkb ;fj:'r d/Dk w[Ybk coi pDkT[. nkgD/ eko'pkoh ndkfonK d/ fJ; ftZu fJFfsjko d/ e/ fiZE/ s[;hI nkgD/ tgko ~ d/FK gqdFK ftZu tXk oj/ j'tr,/ T[E/ fJ; / / Z @e"wh ndko/# dhnK BhjK th w}p{s eo'r. / ;dZ;sk F[be iwk eoD ns/ ikBekoh bJh ;wgoe eo' L;kv/ fBFekw ;fj:'rh L- ;0 nihs f;zx, nkbwpkr byBT{ (9651592214), ;0 ;toB f;zx, uzdo Bro ByBT{ (9235704316), ;0 wBwhs f;zx, bkigs Bro, byBT{ (9305623150), frnkBh joftzdo f;zx, j?v rqEh, z r[0 ;do byBT{ (9984734498), ;qh nfws no'Vk, wksk e"bK GbkJh e/do byBT{ (9335624728) ;0 pbpho I f;zx, yhoh w'No Nq/fvzr ;/INo, byhwg[o o'v, r'bk r'eoBBkE, yhoh (9450255660) ;z g kdeh dcso L- gz i kph ;[ w B 215$295 e, ;[GkF wkor, d[rktK, byBT{ - 4 c' B L 09415561425 (;z g kde), 09336044069 (gq e kFe) E-mail : office@punjabisuman.com, editor@punjabisuman.com, visit our website at : www.punjabisuman.com MEMBERSHIP FORM Dated ......................... Name .............................................................................................................................................................. Address ........................................................................................................................................................... District ..................................................Ph./Mobile No.................................................Pincode........................ Email .............................................................................................................................................................. Yearly Rs. 150/Period from ....................................... to .............................................. Mode of Payment : DD/MO/Deposit in A/c in favour of “PUNJABI SUMAN”, A/c No. CA 30819640926 of State Bank of India, payable at Lucknow. (Inform postal address by sms, or on phone No 09336044069, 09415561425 or by E-mail : office@punjabisuman.com) Sign. of Member (32)

×