โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
www.prachyanun.com
Company Logo
แนวคิดการใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
และการวิจัยด้านไอซีทีเพื่อพัฒนาวิทยฐาน...
www.prachyanun.com
Company Logo
Contents
แนวคิดการใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้1
ทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนในศตวรรษที่...
Old Media
www.prachyanun.com
New Media
www.prachyanun.com
Social Media
www.prachyanun.com
MOOCs
www.prachyanun.com
Self-paced Learning & Selfie
www.prachyanun.com
Learning Management System : LMS
www.prachyanun.com
e-Learning
www.prachyanun.com
m-Learning
www.prachyanun.com
Ubiquitous Learning : u-Learning
www.prachyanun.com
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)
www.prachyanun.com
การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม (Imagineering)
www.prachyanun.com
App Education
www.prachyanun.com
Game-based Learning
www.prachyanun.com
BYOT : Bring your own Technology
www.prachyanun.com
Learning how to Learn
www.prachyanun.com
ห้องเรียนกลับทาง
www.prachyanun.com
21st Century Classroom
www.prachyanun.com
Smart Classroom
www.prachyanun.com
ห้องเรียนเสมือน
www.prachyanun.com
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง
www.prachyanun.com
New Media แหล่งการเรียนรู้
www.prachyanun.com
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
www.prachyanun.com
prachyanun@hotmail.com
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(Creativity and Innovation)
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญห...
ทักษะชีวิตและอาชีพ
ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว
(Flexibility and Adaptability)
การริเริ่มและการกากับดูแลตนเองได...
ทักษะด้านสารสนเทศและสื่อเทคโนโลยี
ทักษะด้านสารสนเทศ
(Information Literacy)
ทักษะด้านสื่อ (Media Literacy)
ทักษะด้านเทคโ...
สาระหลักและทักษะการดารงชีวิต
ความรู้เรื่องโลก (Global Awareness)
ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็ น
ผู้ประกอบ...
ทักษะการคิดขั้นสูง
ทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน
ให้สอดคล้องตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
ทักษ...
ทักษะการคิดซับซ้อน
ทักษะการให้ความกระจ่าง ทักษะการสรุปลงความเห็น
ทักษะการให้คาจากัดความ ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการสังเค...
ทักษะพัฒนาลักษณะการคิด
ทักษะการคิดคล่อง ทักษะการคิดหลากหลาย
ทักษะการคิดละเอียด ทักษะการคิดชัดเจน
ทักษะการคิดอย่างมีเหตุ...
ทักษะกระบวนการคิด
ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา
ทักษะกระบวนการ...
การวิจัยไอซีทีเพื่อพัฒนาวิทยฐานะ
www.prachyanun.com
TPACK
www.prachyanun.com
การประเมินวิทยฐานะกับผลสัมฤทธิ์การเรียน
www.prachyanun.com
Company Logo
แนวคิดวิจัยไอซีทางการศึกษา
 CAI
 Multimedia
 e-Book
 e-Learning
 m-Learning
 u-Learning
 Mobile App
ฯลฯ
www.prachya...
ตัวแปรการวิจัยไอซีทีเพื่อพัฒนาวิทยฐานะ
ตัวแปรที่ศึกษา
www.prachyanun.com
บทสรุป
ไอซีทีเพื่อการศึกษามีเครื่องมือหลากหลายในการพัฒนาการเรียนรู้
กระบวนการคิดขั้นสูงสามารถอาศัยไอซีทีเป็นเครื่องมือใน...
คาถาม
www.prachyanun.com
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แนวคิดการใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

1,172 views

Published on

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"สื่อสร้างสรรค์กับการใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"
แนวคิดการใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการวิจัยด้านไอซีทีเพื่อพัฒนาวิทยฐานะ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเวียงคำ (VKB)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,172
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • กรอบการนำทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน
  ให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 • แนวคิดการใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

  1. 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ www.prachyanun.com Company Logo
  2. 2. แนวคิดการใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการวิจัยด้านไอซีทีเพื่อพัฒนาวิทยฐานะ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
  3. 3. www.prachyanun.com Company Logo Contents แนวคิดการใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้1 ทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนในศตวรรษที่ 212 การวิจัยด้านไอซีทีเพื่อพัฒนาวิทยฐานะ3 บทสรุป4
  4. 4. Old Media www.prachyanun.com
  5. 5. New Media www.prachyanun.com
  6. 6. Social Media www.prachyanun.com
  7. 7. MOOCs www.prachyanun.com
  8. 8. Self-paced Learning & Selfie www.prachyanun.com
  9. 9. Learning Management System : LMS www.prachyanun.com
  10. 10. e-Learning www.prachyanun.com
  11. 11. m-Learning www.prachyanun.com
  12. 12. Ubiquitous Learning : u-Learning www.prachyanun.com
  13. 13. การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) www.prachyanun.com
  14. 14. การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม (Imagineering) www.prachyanun.com
  15. 15. App Education www.prachyanun.com
  16. 16. Game-based Learning www.prachyanun.com
  17. 17. BYOT : Bring your own Technology www.prachyanun.com
  18. 18. Learning how to Learn www.prachyanun.com
  19. 19. ห้องเรียนกลับทาง www.prachyanun.com
  20. 20. 21st Century Classroom www.prachyanun.com
  21. 21. Smart Classroom www.prachyanun.com
  22. 22. ห้องเรียนเสมือน www.prachyanun.com
  23. 23. สภาพแวดล้อมเสมือนจริง www.prachyanun.com
  24. 24. New Media แหล่งการเรียนรู้ www.prachyanun.com
  25. 25. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
  26. 26. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) การสื่อสารและความร่วมมือ (Communication and www.prachyanun.com
  27. 27. ทักษะชีวิตและอาชีพ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) การริเริ่มและการกากับดูแลตนเองได้ (Initiative and Self- direction) ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Productivity and Accountability) ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) www.prachyanun.com
  28. 28. ทักษะด้านสารสนเทศและสื่อเทคโนโลยี ทักษะด้านสารสนเทศ (Information Literacy) ทักษะด้านสื่อ (Media Literacy) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (Information, Communication and Technology Literacy) www.prachyanun.com
  29. 29. สาระหลักและทักษะการดารงชีวิต ความรู้เรื่องโลก (Global Awareness) ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็ น ผู้ประกอบการ (Financial, Economic, Business and Entrepreneurial Literacy) ความรู้ด้านการเป็ นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) www.prachyanun.com
  30. 30. ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทักษะการคิดซับซ้อน ทักษะพัฒนาลักษณะการคิด ทักษะกระบวนการคิด www.prachyanun.com
  31. 31. ทักษะการคิดซับซ้อน ทักษะการให้ความกระจ่าง ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการให้คาจากัดความ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการจัดระเบียบ ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการปรับโครงสร้าง ทักษะการหาแบบแผน ทักษะการพยากรณ์ ทักษะการหาความเชื่อพื้นฐาน ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการพิสูจน์ความจริง ทักษะการทดสอบสมมติฐาน ทักษะการตั้งเกณฑ์ ทักษะการประเมิน www.prachyanun.com
  32. 32. ทักษะพัฒนาลักษณะการคิด ทักษะการคิดคล่อง ทักษะการคิดหลากหลาย ทักษะการคิดละเอียด ทักษะการคิดชัดเจน ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ทักษะการคิดถูกทาง ทักษะการคิดกว้าง ทักษะการคิดไกล ทักษะการคิดลึกซึ้ง www.prachyanun.com
  33. 33. ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการวิจัย ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ www.prachyanun.com
  34. 34. การวิจัยไอซีทีเพื่อพัฒนาวิทยฐานะ www.prachyanun.com
  35. 35. TPACK www.prachyanun.com
  36. 36. การประเมินวิทยฐานะกับผลสัมฤทธิ์การเรียน www.prachyanun.com Company Logo
  37. 37. แนวคิดวิจัยไอซีทางการศึกษา  CAI  Multimedia  e-Book  e-Learning  m-Learning  u-Learning  Mobile App ฯลฯ www.prachyanun.com
  38. 38. ตัวแปรการวิจัยไอซีทีเพื่อพัฒนาวิทยฐานะ ตัวแปรที่ศึกษา www.prachyanun.com
  39. 39. บทสรุป ไอซีทีเพื่อการศึกษามีเครื่องมือหลากหลายในการพัฒนาการเรียนรู้ กระบวนการคิดขั้นสูงสามารถอาศัยไอซีทีเป็นเครื่องมือในการ พัฒนาการคิด การวิจัยไอซีทีเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาการคิดขั้นสูงเป็นสิ่งท้าทาย สาหรับครูชานาญการพิเศษ หรือครูเชี่ยวชาญ www.prachyanun.com
  40. 40. คาถาม www.prachyanun.com
  41. 41. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com 081-7037515 วิทยากร

  ×