Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โครงการฝนหลวง

5,740 views

Published on

โครงการฝนหลวง

Published in: Education
 • Be the first to comment

โครงการฝนหลวง

 1. 1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฝนหลวง LOGO นายพงศธร คําบ่อเศร้า รหัสประจําตัว 54120804106
 2. 2. เสนอผศ.ดร.ลือชัย พรหมรัตน์ รักษ์
 3. 3. โครงการฝนหลวงอันเนืองมาจากพระราชดําริ
 4. 4. ความเป็นมาของโครงการพระราชดําริฝนหลวง • "...แต่มาเงยดูท้องฟ้า มีเมฆ ทําไมมีเมฆอย่างนี้ ทําไมจะ ดึงเมฆนี่ลงมาให้ได้ ก็เคยได้ยินเรื่องการทําฝน ก็มา ปรารภกับคุณเทพฤทธิ์ ฝนทําได้มี มีหนังสือ เคยอ่าน หนังสือทําได้..."
 5. 5. ความเป็นมาของโครงการพระราชดําริฝนหลวง -พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพลอดุลยเดช ิ เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมพสกนิกร เมื่อปี พ.ศ. 2498 ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกข์ ยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และการเกษตร จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครง การพระราชดําริ "ฝนหลวง" ให้กับ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ไป ดําเนินการ ซึ่งต่อมาได้เกิดเป็นโครงการค้นคว้าทดลองปฏิบติ ั การฝนเทียมหรือฝนหลวงขึ้น ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2512
 6. 6. ความเป็นมาของโครงการพระราชดําริฝนหลวง นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าทรงเกิดประกายความคิดว่า “ทํา อย่างไรจะรวมเมฆให้เกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้ง” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ในระหว่างที่เสด็จเยือน 15 จังหวัด ในภาคอีสาน วันที่ 2-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ซึ่งทรงระบุว่า ความคิดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฝนหลวงใจปัจจุบัน จาก บัดนั้นเป็นต้นมาทางค้นคว้าวิจยและวิเคราะห์จากที่ทรงศึกษา ั ทบทวนเอกสารอ้างอิง ตําราวิชาการ และรายงานการค้นคว้า ทดลอง
 7. 7. ความเป็นมาของโครงการพระราชดําริฝนหลวง ด้วยความสําเร็จของโครงการ จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกา ก่อตั้งสํานักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นในปี พ.ศ. 2518 ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นหน่วยงาน รองรับโครงการพระราชดําริฝนหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2512
 8. 8. ผลการทดลอง กรณีศึกษาโครงการฝนหลวง การค้นคว้าทดลองด้วยการปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็น ครั้งแรกใน พ.ศ. 2512 การค้นคว้าทดลองต่อเนื่องจากการปฏิบัติการค้นคว้าทดลอง ในท้องฟ้าในช่วงปี พ.ศ. 2512-2513 การปฏิบัตการทําฝนหวังผลเป็นครั้งแรกควบคู่กับการ ิ ปฏิบัติการค้นคว้าทดลอง ณ สนามบิน จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2514
 9. 9. ผลการทดลอง กรณีศึกษาโครงการฝนหลวง ทรงบัญชาการปฏิบติการทําฝนช่วยสวนผลไม้จังหวัดระยอง ั และจันทบุรในภาพตะวันออกเป็นปีแรก พ.ศ. 2515 ด้วย ี พระองค์เองเป็นครั้งแรก ทรงประมวลผลสัมฤทธิ์ และประดิษฐ์คิดค้นให้เป็นเทคโนโลยี ฝนหลวง พ.ศ. 2516 ทรงประดิษฐ์คิดค้นเทคนิคการโจมตีเมฆอุ่นและเมฆเย็นด้วย Super Sandwich Technic พ.ศ. 2548
 10. 10. ขั้นตอนการทําฝนหลวง ในปี พ.ศ. 2515 ทรงคิดค้นให้เป็นเทคโนโลยีการทําฝนใน เบื้องต้น (Basic Technology) และทรงบัญญัติคําให้ง่ายต่อ ความเข้าใจและการสื่อสารเป็น 3 ขั้นตอนคือ ก่อกวน เลี้ยงอ้วน และโจมตี
 11. 11. โครงการฝนหลวง การทําฝนจากเมฆอุนขั้นตอนที่ 1 ก่อกวน เป็นการดัดแปลงสภาพอากาศขณะนั้นเพื่อเร่งหรือเสริมการเกิดและก่อรวมตัวของเมฆด้วยการก่อกวนสมดุล (Equilibrium) และเสถียรภาพ (Stability) ของมวลอากาศ ขั้นตอนที่ 2 เลี้ยงให้อ้วน เป็นการดัดแปลงสภาพอากาศขณะนั้นเพื่อเร่งหรือ เสริมการก่อตัวของเมฆให้มีขนาดใหญ่และหนาแน่นขึ้น กระตุ้นการเจริญเติบโตของก้อนเมฆทั้งฐานเมฆและยอดเมฆ
 12. 12. โครงการฝนหลวง การทําฝนจากเมฆอุนขั้นตอนที่ 3 โจมตี เป็นการดัดแปลงสภาพอากาศในก้อนเมฆที่รวมตัวหนาแน่นแล้ว/บริเวณใต้ฐานเมฆเพื่อเหนี่ยวนําให้เมฆที่แก่ตัวจัดตกเป็นฝนลงสูพนที่ ่ ื้เป้าหมายที่วางแผนไว้ เทคนิคการโจมตีเมฆอุนแบบ Sandwich ่
 13. 13. ขั้นตอนการทําฝนหลวง ทรงประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ว่า เทคนิคการโจมตีแบบ Super Sandwich เทคโนโลยีฝนหลวงจึงได้รับการพัฒนาจาก 3 ขั้นตอนเป็น 6 ขั้นตอน พร้อมทั้งทรงประดิษฐ์แผนภาพ (การ์ตูน) ด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เองซึ่งรวมขั้นตอน กรรมวิธีเทคนิคของเทคโนโลยีฝนหลวงทั้ง 6 ขั้นตอนไว้อย่าง ครบถ้วนในหนึ่งหน้ากระดาษพระราชทานให้ใช้เป็น ตําราฝน หลวง (ดังแผนภาพตําราฝนหลวงพระราชทาน) ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา
 14. 14. ตําราฝนหลวง
 15. 15. ความเป็นมาของโครงการพระราชดําริฝนหลวง สํานักสิทธิบัตรของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (อียู) และสํานักสิทธิบัตรเขตบริหารพิเศษฮ่องกง รวมจํานวน 11 ประเทศ พร้อมหนังสือจดหมายเหตุสิทธิบัตรฝนหลวง ซึ่งรวบรวมการดําเนินการการจดสิทธิ บัตรฝนหลวง ตั้งแต่ปี 2545-2550 และถือเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก ที่ทรงได้รับสิทธิบัตรฝนหลวง ดังกล่าว
 16. 16. การติดต่อสื่อสาร สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร ทาง website หน่วยงานหลัก http://www.royalrainmaking.thaigov.net/
 17. 17. การติดต่อสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทาง website หน่วยงานหลัก http://www.thairoyalrain.in.th/index.php
 18. 18. การติดต่อสื่อสารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในประเทศไทย
 19. 19. การติดต่อสื่อสารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในประเทศไทย
 20. 20. ช่องทางการสื่อสารโครงการฝนหลวง 1 ผ่านทาง website ต่างๆ 2. สื่อทางโทรทัศน์ 3. การจัดทําสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ 4. การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ 5. สื่อ/แผ่นพับ CD โครงการฝนหลวง 6. การนําเสนอทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ 7. การนําเสนอผ่านช่องทาง Youtube ทําให้ผู้รบสื่อได้รวดเร็ว ั
 21. 21. นิทัศนการโครงการฝนหลวง
 22. 22. สารคดีฝนหลวงการดัดแปรสภาพอากาศ การทําฝนจากเมฆอุน การทําฝนจากเมฆเย็น • เริ่มประมาณป 2516
 23. 23. สารคดีฝนหลวง เครื่องบินฝนหลวงในปจจุบัน
 24. 24. สารคดีฝนหลวง เครื่องบินฝนหลวงในปจจุบัน
 25. 25. ห้องทรงงานส่วนพระองค์
 26. 26. สวัสดี

×