Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โครงการฝนหลวง 3 มี.ค.55

1,253 views

Published on

โครงการฝนหลวง 3 มี.ค.55

 1. 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นาวาอากาศตรีสมเกียรติ ฮุ้นสกุล นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การจัดการเทคโนโลยี Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 2. 2. อนาคตยังอีกไกล ... ฝันอย่างไรขอไปให้ถึง ปรัชญาในการทำงาน สติและปัญญา คือ อาวุธที่เอาชนะอุปสรรค
 3. 3. โครงการพระราชดำริฝนหลวง Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 4. 4. สังเคราะห์ และ วิเคราะห์ Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 5. 5. ทฤษฎีและสาเหตุที่เกี่ยวข้อง Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 6. 6. ประวัติความเป็นมาโครงการฝนหลวง Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 7. 7. Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University “ ... แต่มาเงยดู มีเมฆ ทำไมมีเมฆอย่างนี้ ทำไมจะดึงเมฆนี่ลงมาให้ได้ ก็เคยได้ยินเรื่องการทำฝน ก็มาปรารภกับคุณเทพฤทธิ์ ฝนทำได้มี มีหนังสือเคยอ่านหนังสือ ทำได้ ... ”
 8. 8. Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University ศูนย์วิจัยปฏิบัติการฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ
 9. 9. Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสรุปขั้นตอนกรรมวิธีการทำฝนจากเมฆอุ่น
 10. 11. ขั้นตอนการทำฝนหลวง <ul><li>ขั้นตอน ที่ หนึ่ง : &quot; ก่อกวน &quot; ใช้ สารเคมี กระตุ้นให้มวลอากาศรวมตัวกัน </li></ul><ul><li>ขั้นตอน ที่ สอง : &quot; เลี้ยง ให้ อ้วน &quot; เมฆ กำลังก่อตัวเจริญ เติบโต </li></ul><ul><li>ขั้นตอน ที่ สาม : &quot; โจมตี &quot; กลุ่มเมฆฝนมีความหนาแน่นมากพอที่จะตกเป็นฝน </li></ul>
 11. 12. สารเคมีทำฝนหลวง <ul><li>สารเคมีสูตรร้อน ดูดอากาศ หรือทำปฏิกิริยากับน้ำทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น </li></ul><ul><li> สูตร 6 CaCl 2 ( Calcium chloride) สูตร 8 CaO ( Calcium oxide) </li></ul><ul><li>สารเคมีสูตรเย็น ทำปฏิกิริยากับน้ำ ทำให้อุณหภูมิลดลง </li></ul><ul><li>สูตร 4 NH 2 CONH 2 ( Urea) สูตร 19 NH 4 NO 3 (Ammonium nitrate) สูตร 3 CO 2 ( Dry ice) </li></ul><ul><li>สารเคมีสูตรสร้างแกนกลั่นตัวของอากาศ แกนดูดซับความชื้นให้เกาะและกลั่นตัว กลายเป็นเม็ดน้ำจำนวนมาก สูตร 1 NaCl (Sodium Chloride) </li></ul>
 12. 13. Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University ขั้นตอนที่ ๑ ก่อกวน
 13. 14. Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University ขั้นตอนที่ ๒ เลี้ยงให้อ้วน
 14. 15. Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University ขั้นตอนที่ ๓ โจมตี
 15. 16. Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University เทคนิคการโจมตีเมฆอุ่นแบบ Sandwich
 16. 17. Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University ปฏิบัติการฝนหลวงดับไฟป่าพรุโต๊ะแดง
 17. 18. Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University วิกฤติภัยแล้งปี ๒๕๔๒
 18. 19. Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับฝนหลวง
 19. 20. Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University พระบรมราโชบายถึงกลยุทธ์
 20. 21. Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University พระมหากษัตริย์กับงานด้านอุตุนิยมวิทยา
 21. 22. Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 22. 23. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 23. 24. ระเบิดจากข้างใน Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 24. 25. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 25. 26. ทำตามลำดับขั้น Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 26. 27. ภูมิสังคม Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 27. 28. องค์รวม Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 28. 29. ไม่ติดตำรา Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 29. 30. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 30. 31. ทำให้ง่าย Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 31. 32. การมีส่วนร่วม Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 32. 33. ประโยชน์ส่วนรวม Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 33. 34. บริการที่จุดเดียว Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 34. 35. ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 35. 36. ใช้อธรรมปราบอธรรม Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 36. 37. ปลูกป่าในใจคน Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 37. 38. ขาดทุน คือ กำไร Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 38. 39. การพึ่งตนเอง Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 39. 40. พออยู่พอกิน Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 40. 41. เศรษฐกิจพอเพียง Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 41. 42. ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 42. 43. ทำงานอย่างมีความสุข Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 43. 44. ความเพียร : พระมหาชนก Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 44. 45. รู้ รัก สามัคคี Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 45. 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กราบขอบพระคุณ Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 46. 47. คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากการนำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้แด่ บิดามารดา ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา รวมทั้งคณาจารย์ทุกท่าน ที่อบรมสั่งสอนกระผมด้วยดีเสมอมา Ph.D. Technology Management Phetchaburi Rajabhat University
 47. 48. ด้วยจิตคารวะ จงแบงปันความรู เพื่อเป็นหนทางกาวสูความเป็นอมตะ
 48. 49. บางครั้งเราจำเป็นต้องทำงานแบบ ปิดทองหลังพระ คือทำงานด้วยใจ ไม่มีใครรู้ เพื่อประเทศชาติ และราชบัลลังก์
 49. 50. QUESTION
 50. 51. Phetchaburi Rajabhat University Ph.D. Technology Management พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ

×