Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง

65,668 views

Published on

 • Be the first to comment

02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. 1. 3 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้ อง ในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpressเรื่ องGPS นี้ ผูจดทาโครงงานได้ศึกษาเอกสารและจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ ้ั 2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog)2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ต ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี่สารสนเทศมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้ านต่างๆ เป็ นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น1. การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยในด้ านการค้ นคว้ าศึกษาแหล่งข้ อมูล ทาให้ การศึกษาง่ายขึ ้นและไร้ ขีดจากัด ผู้เรี ยนมีความสะดวกในการค้ นคว้ าวิจย ั2. การดารงชีวิตประจาวัน ทาให้มีความสะดวกคล่องตัวและรวดเร็ วในการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน สามารถทางานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันได้หรื อทางานใช้เวลาน้อยลง3. การดาเนินธุรกิจ ทาให้มีการแข่งขันระหว่างธุรกิจมากขึ้น ทาให้ตองมีการพัฒนา ้ ่องค์กรเพื่อให้ทนกับข้อมูลข่าวสารอยูตลอดเวลา ัอันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
 2. 2. 44. อัตราการขยายตัวทุก ๆ ด้านที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว เพราะมีการติดต่อสื่ อสารที่เจริ ญก้าวหน้าทันสมัย รวดเร็ วถูกต้องและ ทาให้เป็ นโลกที่ไร้พรหรมแดน5. ระบบการทางานมีคอมพิวเตอร์ มาใช้ซื่อสามารถทางานได้มากขึ้น งานบางอย่างมนุษย์ทาไม่ได้ ก็ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยทางานแทนซึ่ งได้ผลถูกต้องรวดเร็ ว2.2 ข้ อมูลเกียวกับสื่อสังคม Social Media ่ ความหมายของ Social Media Social Media คือเครื่ องมือ หรื อเว็บไซต์บนอินเทอร์ เน็ต ที่นกท่องเว็บ ัและบริ ษทต่าง ๆ เข้าไปเพื่อทาการสื่ อสาร รวบรวมข้อมูล และแม้กระทังไปร่ วมมือกัน ั ่กับคนในชุมชนนั้น ๆ ทางานบางสิ่ งบางอย่าง โดยเมื่อเราพูดถึง Social Media เรามักจะรวมถึงเครื่ องมืออย่างเช่น  blog  podcast  เว็บประเภ ท Video Sharing เช่น YouTube  เว็บประเภท Social Network เช่น Facebook, Hi5  เว็บประเภ ท micro blog เช่น Twitter  เว็บประเภ ทอัลบั ้มรูปภ าพอย่างเช่น Flickr  เว็บ bookmark ต่าง ๆ เช่น Digg, Stumble Uponหรื อแม้กระทังเว็บอื่น ๆ ที่คุณสามารถมีปฎิสมพันธ์ หรื อแบ่งปันบางสิ่ งบางอย่าง กับนัก ่ ัท่องเว็บคนอื่น ๆ ได้อย่างทันทีทนใด ั
 3. 3. 52.2.2 ประวัตความเป็ นมาและพัฒนาการของ Social Media ิ พูดถึงกันมากเหลือเกินสาหรับ สื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งเรียกได้ ว่าเป็ นตัวกลาง เป็ นเครื่องมือ สาหรับการสื่ อสารระหว่างกัน โดยปัจจุบันได้ ขยายผลกว้างครอบคลุมไปถึง การทางานร่ วมกัน ทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร โดยอาศัยเว็บ และ โมบายเทคโนโลยี เป็ นตัวช่ วย ถ้ าจะเปรียบเทียบก็น่าจะเป็ นคู่แฝดแห่ งยุคดิจตอล อย่ างเมื่อกว่า 200 ปี ก่ อน มีแฝดอินจัน ที่ไปสร้ างชื่อเสี ยงในต่างประเทศ จนมี ิการตั้งชื่อแฝดลักษณะที่มีลาตัวติดกันเช่ นนี้ว่า แฝดสยามถ้ าว่าไปแล้ ว แฝดสยามในยุคดิจตอล ก็คงหนีไม่ พ้น สื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Media) ิกับ สมาร์ ทโฟน (Smartphone) ที่มักจะไปเป็ นคู่ยากที่จะแยกออกจากกันได้ เมื่อศึกษาถึงคาจากัดความของ สั งคมออนไลน์ (Social Media) จะพบว่าคือกลุ่มของแอพพลิเคชั่นบนอินเทอร์ เน็ต ที่สร้ างขึนมาบนพืนฐานแนวคิด และเทคโนโลยี Web 2.0 ซึ่งรองรับให้ ้ ้มีการสร้ าง และ แลกเปลี่ยน คอนเทนต์ที่ผู้ใช้ เป็ นผู้สร้ างเอง (User-generated content)เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ ว สามารถเรียกได้ ว่า สื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Media) เป็ นการผสมผสานกันระหว่าง เทคโนโลยี กับ การสื่ อสารระหว่างกันในสั งคม เพือสร้ างเสริม ่มูลค่าให้ เพิมขึน ่ ้ เมื่อ ยุคสมัยเปลี่ยนไป โดยเฉพาะยุคดิจิตอลอย่างทุกวันนี้ การแสดงความคิดเห็นดูจะเป็ นเรื่ องง่าย บนสื่ อสังค มออนไลน์ เป็ นหนึ่งตัวอย่างที่ทาให้พนักงานรายหนึ่งในอเมริ กา ถูกไล่ออกหลังจากที่เธอได้วิจารณ์เจ้านายของเธอบน เฟชบุ๊ก (Facebook) เรื่ อง ่เกิดขึ้นเมื่อปี ที่ผานมา พนักงานหญิงรายนี้ได้เขียนข้อคิดเห็นของเธอ บนหน้าเฟชบุ๊กด้วยคาพูดที่หยาบคาย คดีน้ ีถูกจับตามองทัวจ ากทุกวงการ ด้วยความกังขาว่า นายจ้างมี ่
 4. 4. 6สิ ทธิท่ีจะลงโทษพนักงานที่เขียนข้อคิดเห็นบน สังคมออนไลน์ หรื อไม่ เท่าที่ทราบในเมืองไทยเรายังไม่เคยได้ยน เหตุการณ์ลกษณะนี้เกิดขึ้น ิ ั เกม ในเฟซบุ๊ก น่าจะเป็ นตัวสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างดี ด้วยกลยุทธ์ว่าใ ครมีเพื่อนเยอะก็จะได้อะไรเพิ่มขึ้นในเกม นอกจากนั้น ยังมีการหลอกล่อให้ตองมีเพื่อน ้มาร่ วมกันเป็ นส่วนหนึ่งในเกม ปลูกผักเลี้ยงปลากันใหญ่ วันก่อนมีโอกาสไปบรรยาย ัเรื่ องสังคมออนไลน์ให้กบกรมส่งเสริ มการเกษตร ก็เล่าไปว่าบ้านเราน่าจะทาเกมลักษณะนี้ในรู ปแบบไทยๆ บ้านเรา มีเกษตรกร กว่าครึ่ งค่อนประเทศ นี่ยงไม่นบรวมท่านที่ชอบ ั ัทาการเกษตรบนโลกออนไลน์ ในทางกลับกัน บางประเทศกลับห้ามใช้งานเว็บนี้ บางบริ ษทก็ห้ามใช้เนื่องจาก ัเสี ยเวลาการทางานของพนักงาน เฟซบุ๊คได้รับการจัดอันดับเป็ นเว็บสังคมออนไลน์ที่มีผูใช้มากที่สุดในปี ค.ศ. 2009 จานวนผูใช้เพิ่มขึ้นเป็ นเท่าตัว และที่น่าสนใจก็คือจานวนผู้ ้ ้เล่นอินเทอร์ เน็ตในสหรัฐฯ เข้าใช้งานมากกว่ากูเกิลเป็ นครั้งแรกช่วงต้นปี 2010 อีกด้วย ล่า สุดมีข่าวการใช้เฟซบุ๊ก เพื่อช่วยเหลือชีวิต ปกติเรามักจะได้ยินการใช้สงคม ัออนไลน์ เป็ นสื่ อ เป็ นเครื่ องมือทางการตลาด แต่ล่าสุดมีข่าวจากสานักข่าวต่างประเทศได้รายงานเกี่ยวกับการประกาศรับ บริ จาคไตในเฟซบุ๊ก เรื่ องเกิดที่สหรัฐฯ มีผป่วยที่ ู้ต้องการปลูกถ่ายไต ต้องเปลี่ยนไตใหม่ภายในเวลาจากัด เมื่อปรึ กษากับแพทย์ที่ดูแลอยู่จึงได้ตดสิ นใจลองประกาศลงในเฟซบุ๊ก แล้วก็มีผท่ีประสงค์จะบริ จาคไตให้ โดยไม่ได้มี ั ู้
 5. 5. 7ความสนิทสนมกันเป็ นพิเศษแต่อย่างใด เป็ นเพียงเพื่อนในเฟซบุ๊ก ผูรับบริ จาคเมื่อได้รับ ้ข้อความแสดงความจานงจะบริ จาคไตให้ ในตอนแรกยังคิดว่าเป็ นเรื่ องล้อเล่นกัน แต่เมื่อต้นเดือนเมษายน 2010 แพทย์ก็ได้เปลี่ยนไตที่บริ จาคให้ไปเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว การ ศึกษาล่าสุดพบว่าหญิงสาววัยรุ่ น ที่นงจ้องเฟชบุ๊คทั้งวัน อาจเป็ นสาเหตุ ่ัให้เกิดอาการผิดปกติในเรื่ องการทานอาหาร จากการศึกษาพบว่าสองสาเหตุหลักที่ทาให้เกิด อาการการทานอาหารผิดปกติ คือ การใช้ เวลามากเกินไปกับ พฤติกรรมการบริ โภคสื่ อ และ การเป็ นตัวของตัวเองมากเกินไป ผลจากการสารวจเด็กวัยรุ่ นช่วงอายุ 12 ถึง 19ปี พบว่าพฤติกรรมการบริ โภคสื่ อ อินเทอร์ เน็ต และ โทรทัศน์ มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของแต่ละคนโดยตรง จาก ผลการสารวจพบว่า ยิ่งใช้เ วลากับเฟชบุ๊ก มากเท่าไหร่ ก็จะมีโอกาสจะพบอาการอยากอาหารมากผิดปกติ ภาวะเบื่ออาหาร ไม่พึงพอใจในสรี ระของตัวเอง และความต้องการอยากลดน้ าหนัก มากขึ้น เมื่อมีจานวนผูใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) มากขึ้นเท่าใร ย่อมเป็ น ้โอกาสในการทาธุรกิจ จึงเกิดคาว่า Social Commerce ขึ้น และได้รับความสนใจมากในช่วงนี้ หรื อถ้าลองค้นหา คาว่า “e-mail vs. Social Media” ใน กูเกิล จะพบผลลัพธ์มากเป็ นหลายหมื่น จึงเป็ นสิ่ งที่ชดเจนว่าเป็ นหัวข้อร้อน จนบางที คนนิยามว่าเป็ นการทา ั
 6. 6. 8สงครามบนโลกดิจิตอล บ้างก็กล่าวว่าคงเป็ นจุ ดจบของ อีเมล์ และคลื่นลูกใหม่ที่มาก็คือสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) อีก แง่มุมหนึ่งที่ดูเข้าท่าก็คือ ทั้งอีเมล์ และ สื่ อสังคมออนไลน์ จะเป็ นตัวเสริ มกันและกัน เพื่อการตัดสิ นใจทางธุรกิจ เราควรที่จะโฟกัสสองเรื่ องใหญ่ๆ คือกลุ่มเป้ าหมาย และ เจตนา มาเริ่ มด้วยกลุ่มเป้ าหมาย* ถ้ากลุ่มเป้ าหมายอายุต่ากว่า 20 ปี น่าจะค่อนข้างชัดเจนว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ จะเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด*ถ้า กลุ่มธุรกิจเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของเรา การใช้อีเมล์ ถูกมองว่าเราจะได้ผลเร็ วกว่าในทางกลับกันถ้าลูกค้าทัวไปเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของธุรกิจ การใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ ่น่าจะได้ผลที่ดีกว่า เนื่องจากลูกค้าจะเชื่อ และฟัง ความเห็นของคนอื่นๆ ที่ให้ไว้บนสื่ อสังคมออนไลน์*สาหรับ กลุ่มเป้ าหมายที่อยูที่ทางาน อีเมล์เป็ นคาตอบของเรา แต่ถาต้องการมุ่งไปที่อยูที่ ่ ้ ่บ้าน สื่ อสังคมออนไลน์ น่าจะให้ผลตอบรับที่ดีกว่า จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายทั้งทาง ประชากรศาสตร์(Demographic) และ เชิงจิตวิทยา เป็ นสิ่ งที่สาคัญทั้งคู่ ในการเลือกว่า อีเมล์ หรื อ สื่ อสังคมออนไลน์ จะเหมาะสมกับธุรกิจ อย่างไรก็ตามในหลายกรณี เ ราควรใช้ท้งสอง ัช่องทาง ในการติดต่อสื่ อสาร
 7. 7. 92.2.3ประเภทเว็บไซต์ที่ให้ บริการSocialMedia ั ผมลองรวบรวมรายชื่อเว็บไทย ที่มีลกษณะเป็ น Social Media มาให้ดูกน ัว่า มีใครกันบ้าง โดยผมจะพยายามแบ่งประเภทไว้ให้ชดเจนครับ ัSocial Network  myFri3nd มีรูปแบบคล้ ายเว็บ Social Network ทัวไป เป็ นเว็บไซต์ ่ ในเครื อ sanook.com  D-Looks เว็บไซต์ Social Network แนว ๆ hi5 แต่มีสโลแกนว่า เว็บไซต์ดดี สาหรับคนดี ๆ ู  BangkokSpace เป็ น Social Network สาหรับคนชอบเที่ยว กลางคืนBlogging  exteen เว็บผู้ให้ บริ การ blog อันดับหนึงของไทย สูสเี บียดกับ ่ bloggang อยู่ตลอด แต่หลัง ๆ ดูเหมือนยอดสมาชิกจะแซงแล้ ว ตัวระบบ exteen เองพัฒนาได้ ดี  BlogGang ผู้ให้ บริ การพื ้นที่ blog ในเครื อ pantip.com ซึงสมาชิก ่ ส่วนใหญ่ จะเป็ นแฟนคลับ หรื อขาประจาของ pantip.com อยู่แล้ วMicro Blogging  NokNok เว็บแบบเดียวกับ twitter แต่พฒนาโดยคนไทย (ในเครื อ ั sanook.com เช่นกัน) แต่ดมีแนวโน้ มการพัฒนาที่ดี ไม่ว่าจะเป็ นการเชื่อม ู ให้ อพเดทกับ twitter ได้ หรื อการอัพเดท noknok ผ่านมือถือเป็ นต้ น ัSocial Bookmarking
 8. 8. 10  Zickr เว็บ social bookmark อันดับหนึงของไทย คนใช้ กนเพียบ เป็ นที่ ่ ั รวมข้ อมูลบทความทันสมัย ที่มีคนมาช่วยกันใส่เรื่ องใหม่ ทุกวัน  Duocore เว็บที่รายงานข่าวเกี่ยวกับวงการไอทีไทย ในรูปแบบวีดีโอ โดยใช้ ระบบ Social Bookmark มาให้ ผ้ ชม ช่วยกันส่งเรื่ องราวไอทีที่น่าสนใจ ู เข้ ามา ในแต่ละสัปดาห์จะมีการเลือกเรื่ องราวที่น่าสนใจ ไปทารายการเป็ น รูปแบบวีดีโอ  Siam Collective เว็บ Social Bookmark อีกแห่งหนึงของไทย ่  iam in Thai Social Bookmark ของไทยที่เก็บรวบรวมงานอีเว้ นต์ และเทศกาลสาคัญ  Techkr เว็บ Social Bookmark ที่เก็บแต่เรื่ องราวเทคโนโลยีSocial Mailbox  Fwdder.com เว็บที่ให้ คณสามารถ forward email ต่าง ๆ ที่ได้ ุ รับมาจากคนอื่น แล้ วนามาขึ ้นแสดงในเว็บไซต์ได้ ทนที เรี ยกได้ ว่าเป็ นเว็บไซต์ที่ ั รวมพวก forward email ไว้ ให้ อ่านกันนันเอง่เราจะอัพเดทหน้านี้ไปเรื่ อย ๆ นะครับ สาหรับเจ้าของเว็บ Social Network ของไทย ที่ต้องการแนะนาเว็บของตัวเองเข้ามา หรื อแม้กระทังผูอ่าน ที่ไปพบว่ามีเว็บ Social ่ ้ ่Network ของไทยเว็บไหน ที่ยงไม่มีรายชื่ออยูในหน้านี้ ก็สามารถแนะนากันเข้ามาได้ ัผ่านทาง comment ในหน้านี้เลยครับ ทางทีมงานขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณา นาเว็บ ่ขึ้นอยูในรายชื่อ โดยเลือกเว็บที่เหมาะสม และเป็ นเว็บที่พฒนาโดยคนไทยครับ ั
 9. 9. 112.3 เว็บบล็อก (WebBlog) 2.3.1 ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog) บล็อก (อังกฤษ: blog) เป็ นคารวมมาจากคาว่า เว็บล็อก (อังกฤษ: weblog) เป็ นรู ปแบบเว็บไซต์ประเภท หนึ่ง ซึ่ งถูกเขียนขึ้นในลาดับที่เรี ยงตามเวลาในการเขียน ซึ่ งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุ ดไว้แรกสุ ด บล็อกโดยปกติจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงก์ ซึ่ งบางครั้งจะรวมสื่ อต่างๆ ไม่ว่า เพลง หรื อวิดีโอใน หลายรู ปแบบได้ จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อกจะเปิ ดให้ผเู ้ ข้ามาอ่านข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็ นคนเขียน ซึ่ งทาให้ผเู ้ ขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที คาว่า "บล็อก" ยังใช้เป็ นคากริ ยาได้ซ่ ึ งหมายถึง การเขียนบล็อก และนอกจากนี้ผูที่เขียนบล็อกเป็ นอาชีพก็จะถูกเรี ยกว่า "บล็อกเกอร์ " ้บล็อกเป็ นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหลากหลายขึ้นอยูกบเจ้าของบล็อก โดยสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสาร การประกาศ ่ ัข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ ผลงาน ในหลายด้านไม่ว่า อาหาร การเมือง เทคโนโลยี หรื อข่าวปัจจุบน นอกจากนี้บล็อกที่ถูกเขียนเฉพาะเรื่ องส่ วนตัวหรื อจะเรี ยกว่าไดอารี ออนไลน์ ซึ่ งไดอารี ออนไลน์นี่เอง ัเป็ นจุดเริ่ มต้นของการใช้บล็อกในปัจจุบน นอกจากนี้ตามบริ ษทเอกชนหลายแห่งได้มีการจัดทาบล็อกของทาง ั ับริ ษทขึ้น เพื่อเสนอแนวความเห็นใหม่ใหักบลูกค้า โดยมีการเขียนบล็อกออกมาในลักษณะเดียวกับข่าวสั้น และ ั ัได้รับการตอบรับจากทางลูกค้าที่แสดงความเห็นตอบกลับเข้าไป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.3.2 ประเภทของเว็บบล็อก ่ บล็อกที่เราเห็นอยูในปัจจุบนนี้ ใช่มีเพียงแค่บล็อกที่เป็ นตัวหนังสื อและ ัรู ปภาพเท่านั้น หรื อ มีแค่ออนไลน์ไดอารี่ เราแบ่งบล็อกออกได้ ดังต่อไปนี้1. แบ่งตามลักษณะของมีเดียที่มีในบล็อกได้แก่1.1. Linklog บล็อกแบบนี้น่าจะเป็ นบล็อกรุ่ นแรก ๆ เป็ นบล็อกที่รวมลิ๊งก์ที่เจ้าของบล็อกสนใจเอาไว้ ถ้าคณยังจาผูให้ ้กาเนิดคาว่า “บล็อก” ที่ชื่อ จอห์น บาจเจอร์ ได้ นันแหล่ะครับ ่robotwisdom.com ของเขาคือตัวอย่างของ linklog นันเอง แม้ว่าจะ ่
 10. 10. 12บล็อกแบบนี้จะเป็ นการรวมลิ๊งก์เท่านั้น แต่ก็ไม่เรี ยงเหมือนว็บไดเร็ กทอรี่ เพราะเจ้าของบล็อกจะโพสต์ลงก์ของเขา 1 – 2 ลิ๊งก์ต่อโพสต์เท่านั้นครับ ใครที่อยากมีบล็อกเป็ น ิ๊ของตนเองแต่ยงนึกไม่ออกว่าจะทาบล็อกแบบไหน linklog น่าจะเป็ นการเริ่ มต้นการ ั ่ทาบล็อกได้เป็ นอย่างดี1.2 Photoblog ชื่อก็บอกอยูแล้วครับว่า Photoบล็อกประเภทนี้เน้นในโพสต์ภาพถ่ายที่เจ้าของบล็อกอยากนาเสนอ และมักจะไม่เน้นที่จะเขียนข้อความมากนัก บางบล็อกเรี ยกได้ว่าภาพโดยเจ้าของบล็อกล้วน ๆ เลยครับ1.3. Vlog ย่อมาจาก Videoblog เป็ นบล็อกที่รวมวิดีโอคลิปไว้ในบล็อกVlog เป็ นบล็อกที่เรี ยกได้ว่าเป็ นบล็อกที่นิยมทากันมากในอนาคต เพราะการเจริ ญเติบโตของไฮสปี ด อินเตอร์ เน็ต หรื อ อินเตอร์ เน็ตบอร์ ดแบนด์ ที่ทาให้การถ่ายทอดเสี ยง ภาพเคลื่อนไหว movie […]2. แบ่งตามประเภทเนื้อหา ได้แก่2.1 บล็อกส่วนตัว(Personal Blog) นาแสนอความคิดเห็น กิจวัตรประจาวันของเจ้าของบล็อกเป็ นหลัก2.2 บล็อกข่าว(News Blog) บล็อกที่นาเสนอข่าวเป็ นหลัก2.3 บล็อกกลุ่ม(Collaborative Blog) เป็ นบล็อกที่เขียนกันเป็ นกลุ่ม เช่นblognone.com2.4 บล็อกการเมือง(Politic Blog) ว่าด้วยเรื่ องการเมืองล้วน ๆ2.5 บล็อกเพื่อสิ่ งแวดล้อม(Environment Blog) พูดถึงเรื่ องราวของธรรมชาติและการรักษาสิ่ งแวดล้อม2.6 มีเดียบล็อก(Media Blog) เป็ นบล็อกที่วิเคราะห์สื่อต่างๆ สารคดีและสิ่ งที่เกี่ยวกับสื่ อ เช่น ั ่oknation.net/blog/black ของสุทธิชย หยุน2.7 บล็อกบันเทิง(Entertainment Blog) บล็อกที่นาเสนอเรื่ องราวบันเทิงทั้งทางจอแก้ว และจอเงิน เรื่ องซุบซุดารา กองถ่าย ฯลฯ2.8 บล็อกเพื่อการศึกษา(EducationalBlog) ในโรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้บล็อกเป็ นสื่ อในการ
 11. 11. 13สอนหรื อ แลกเปลี่ยนความคิดกัน2.9 ติวเตอร์ บล็อก(Tutorial Blog) เป็ นบล็อกที่นาเสนอวิธีการต่าง 2.3.3 เว็บไซต์ที่ให้ บริการเว็บบล็อกwww.blogger.comwww.exteen.comwww.mapandy.comwww.buddythai.comwww.imigg.comwww.5iam.comwww.blogprathai.comwww.ndesignsblog.comwww.idatablog.comwww.inewblog.comwww.onblogme.comwww.freeseoblogs.com
 12. 12. 14www.sumhua.comwww.diaryi.netwww.istoreblog.comwww.skypream.comwww.thailandspace.comwww.sungson.comwww.gujaba.comwww.sabuyblog.comwww.ugetblog.comwww.jaideespace.comwww.maxsiteth.comwww.my2blog.com
 13. 13. 152.3.4 ประวัตของเว็บไซต์ Wordpress ิ เว็บไซต์น้ ี จะแนะนาถึงวิธี การใช้ WordPress ตั้งแต่พ้ืนฐานเริ่ มต้น ไปจนถึงการเพิ่มเทคนิคลูกเล่นต่าง ๆ แต่ก่อนที่จะไปเรี ยนรู้กน เราควรมารู้จกก่อนว่า WordPress คือ ั ัอะไรWordPress คือ โปรแกรม สาเร็ จรู ปตัวหนึ่ง ที่เอาไว้สาหรับสร้าง บล็อก หรื อ เว็บไซต์ ่สามารถใช้งานได้ฟรี ถูกจัดอยูในประเภท CMS (Contents Management System) ซึ่ งหมายถึง โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่มีไว้สาหรับสร้างและบริ หารจัดการเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บ ไซต์WordPress ได้รับการพัฒนาและเขียนชุดคาสังมาจากภาษา PHP (เป็ นภาษาโปรแกรม ่มิ่งตัวหนึ่ง) ทางานบนฐานข้อมูล MySQL ซึ่ งเป็ นโปรแกรมสาหรับจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บ เรี ยกดู แก้ไข เพิ่มและลบข้อมูล การใช้งาน WordPress ร่ วมกับ MySQL อยู่ภายใต้สญญาอนุญาตใช้งานแบบ GNU General Public License ัWordPress ปรากฏโฉมครั้งแรกในโลกเมื่อปี พ .ศ. 2546 (2003) เป็ นความร่ วมมือกัน ่ระหว่าง Matt Mullenweg และ Mike Littlej มีเว็บไซต์หลักอยูที่ http://wordpress.orgและยังมีบริ การ Free Hosting (พื้นที่สาหรับเก็บทุกอย่างของเว็บ/บล็อก) โดยขอใช้บริ การได้ที่ http://wordpress.comปัจจุบนนี้ WordPress ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว จนมีผู้ ใช้งานมากกว่า 200 ัล้านเว็บบล็อกไปแล้ว แซงหน้า CMS ตัวอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็ น Drupal , Mambo และJoomla สาเหตุเป็ นเพราะ ใช้งานง่าย ไม่จาเป็ นต้องมีความรู้ในเรื่ อง Programing มีรู ปแบบที่สวยงาม อีกทั้งยังมีผพฒนา Theme (รู ปแบบการแสดงผล) และ Plugins ู้ ั(โปรแกรมเสริ ม) ให้เลือกใช้ฟรี อย่างมากมายนอกจากนี้ สาหรับนักพัฒนา WordPress ยังมี Codex เอาไว้ให้เราได้เป็ นไกด์ไลน์ เพื่อ ่ศึกษาองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ที่อยูภายใน สาหรับพัฒนาต่อยอด หรื อ นาไปสร้างTheme และ Plugins ขึ้นมาเองได้อีกด้วย หนาซ้ า ยังมีรุ่นพิเศษ คือ WordPress MU
 14. 14. 16สาหรับไว้ให้ผนาไปใช้ สามารถเปิ ดให้บริ การพื้นที่ทาเว็บบล็อกเป็ นของตนเอง เพื่อให้ ู้ผูอื่นมาสมัครขอร่ วมใช้บริ การในการสร้างเว็บบล็อก ภายใต้ชื่อโดเมนของเขา หรื อที่ ้เรี ยกว่า Sub-Domainจากที่ได้เกริ่ นนาไปในบทความนี้ คงจะทาให้รู้จก และได้ทราบประวัติความเป็ นมา ัรวมถึงความหมายกันไปบ้างแล้วว่า WordPress คือ อะไร ในบทความหน้า เราจะได้เริ่ มเรี ยนรู้ถึงรู ปแบบ และวิธีการใช้งาน ไปจนถึงการเพิ่มลูกเล่นต่าง ๆ ต่อไป

×