Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint ทรัพยากรน้ำ

22,404 views

Published on

ทรัพยากรน้ำ

  • Be the first to comment

Powerpoint ทรัพยากรน้ำ

  1. 1. ทรัพยากรน้า
  2. 2. ทรัพยากรน้า โลกของเราประกอบขึ้นด้วยพื้นดินและพื้นน้ า โดยส่ วนที่เป็ นฝื นน้ านั้น มีอยู่ประมาณ 3ส่ วน (75%) และเป็ นพื้นดิน 1 ส่ วน (25%) น้ ามีความสาคัญอย่างยิงกับชีวต ่ ิของพืชและสัตว์บนโลกรวมทั้งมนุษย์เราด้วยน้ าเป็ นทรัพยากรที่สามารถเกิดหมุนเวียนได้เรื่ อย ๆ ไม่มีวนหมดสิ้ น เมื่อแสงแดดส่ องมา ับนพื้นโลก น้ าจากทะเลและมหาสมุทรก็จะระเหยเป็ นไอน้ าลอยขึ้นสู่ เบื้องบนเนื่องจากไอน้ ามีความเบากว่าอากาศ เมื่อไอน้ าลอยสู่เบื้องบนแล้ว จะได้รับความเย็นและกลันตัว ่กลายเป็ นละอองน้ าเล็ก ๆ ลอยจับตัวกันเป็ นกลุ่มเมฆ เมื่อจับตัวกันมากขึ้นและกระทบความเย็นก็จะกลันตัวกลายเป็ นหยดน้ าตกลงสู่พ้ืนโลก น้ าบนพื้นโลกจะระเหยกลายเป็ น ่ไอน้ าอีกเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ ไอน้ าจะรวมตัวกันเป็ นเมฆและกลันตัว ่เป็ นหยดน้ ากระบวนการเช่นนี้ เกิดขึ้นเป็ นวัฏฎจักรหมุนเวียนต่อเนื่องกันตลอดเวลา ่เรี ยกว่า วัฎจักรน้ า ทาให้มีน้ าเกิดขึ้นบนผิวโลกอยูสม่าเสมอ
  3. 3. ประโยชน์ ของนา ้ ิ ่ น้ าเป็ นแหล่งกาเนิดชีวตของสัตว์และพืชคนเรามีชีวตอยูโดยขาดน้ าได้ไม่เกิน 3 วัน ิ และน้ ายังมีความจาเป็ นทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่ งมีความสาคัญอย่าง ยิงในการพัฒนาประเทศ ประโยชน์ของน้ า ได้แก่ ่§ น้ าเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่เราใช้สาหรับการดื่มกิน การประกอบอาหาร ชาระร่ างกาย ฯลฯ ่§ น้ ามีความจาเป็ นสาหรับการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ แหล่งน้ าเป็ นที่อยูอาศัยของปลาและสัตว์ น้ าอื่น ๆ ซึ่งคนเราใช้เป็ นอาหาร§ ในการอุตสาหกรรม ต้องใช้น้ าในขบวนการผลิตใช้ลางของเสี ยใช้หล่อเครื่ องจักรและ ้ ระบายความร้อน ฯลฯ§ น้ าเป็ นแหล่งพลังงาน พลังงานจากน้ าใช้ทาระหัด ทาเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ าได้§ แม่น้ า ลาคลอง ทะเล มหาสมุทร เป็ นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สาคัญ§ ทัศนียภาพของริ มฝั่งทะเลและน้ าที่ใสสะอาดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวของมนุษย์
  4. 4. ปัญหาของทรัพยากรน้า1. ปัญหาการมีนาน้ อยเกินไป เกิดการขาดแคลนอันเป็ นผลเนื่องจากการตัดไม้ทาลายป่ า ทา ้ ให้ปริ มาณน้ าฝนน้อยลง เกิดความแห้งแล้งเสี ยหายต่อพืชเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์2. ปัญหาการมีนามากเกินไป เป็ นผลมาจากการตัดไม้มากเกินไป ทาให้เกิดน้ าท่วมไหลบ่า ้ ในฤดูฝน สร้างความเสี ยหายแก่ชีวตและทรัพย์สิน ิ3. ปัญหานาเสี ย เป็ นปัญหาใหม่ในปั จจุบน สาเหตุที่ทาให้เกิดน้ าเสี ย ได้แก่ ้ ั -น้ าทิ้งจากบ้านเรื อน ขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลที่ถูกทิ้งสู่ แม่น้ าลาคลอง ู -น้ าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม -น้ าฝนพัดพาเอาสารพิษที่ตกค้างจากแหล่งเกษตรกรรมลงสู่แม่น้ าลาคลอง -น้ าเสี ยที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลเสี ยหายทั้งต่อสุ ขภาพอนามัย เป็ นอันตรายต่อสัตว์น้ า และมนุษย์ ส่ งกลิ่นเหม็น รบกวน ทาให้ไม่สามารถนาแหล่งน้ านั้นมาใช้ประโยชน์ได้ท้ งการ ั อุปโภค บริ โภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
  5. 5. ผลกระทบของน้าเสี ยตอสิ่ งแวดลอม ่ ้• เป็ นแหล่งแพร่ ระบาดของเชื้อโรค เช่น อหิวาตกโรค บิด ท้องเสี ย• เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงนาโรคต่าง ๆ• ทาให้เกิดปัญหามลพิษต่อดิน น้ า และอากาศ• ทาให้เกิดเหตุราคาญ เช่น กลิ่นเหม็นของน้ าโสโครก• ทาให้เกิดการสู ญเสี ยทัศนียภาพ เกิดสภาพที่ไม่น่าดู เช่น สภาพน้ าที่มีสีดาคล้ าไปด้วย ขยะ และสิ่ งปฏิกลู• ทาให้เกิดการสูญเสี ยทางเศรษฐกิจ เช่น การสูญเสี ยพันธุ์ปลาบางชนิดจานวนสัตว์น้ า ลดลง• ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในระยะยาว
  6. 6. การอนุ รกษน้า ั ์ ดังได้กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า น้ ามีความสาคัญและมีประโยชน์มหาศาล เราจึงควรช่วยแก้ไขปัญหาน้ าเสี ยหรื อการสู ญเสี ยทรัพยากรน้ าด้วยการอนุรักษ์น้ า ดังนี้1. การใช้ นาอย่ างประหยัด การใช้น้ าอย่างประหยัดนอกจากจะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ า ้ลงได้แล้ว ยังทาให้ปริ มาณน้ าเสี ยที่จะทิ้งลงแหล่งน้ ามีปริ มาณน้อย และป้ องกันการขาดแคลนน้ าได้ดวย ้2. การสงวนนาไว้ ใช้ ในบางฤดูหรือในสภาวะทีมนามากเหลือใช้ ควรมีการเก็บน้ าไว้ใช้ ้ ่ ี ้เช่น การทาบ่อเก็บน้ า การสร้างโอ่งน้ า ขุดลอกแหล่งน้ า รวมทั้งการสร้างอ่างเก็บน้ าและระบบชลประทาน3. การพัฒนาแหล่ งนา ในบางพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ า จาเป็ นที่จะต้องหาแหล่งน้ าเพิ่มเติม ้เพื่อให้สามารถมีน้ าไว้ใช้ ทั้งในครัวเรื อนและในการเกษตรได้อย่างพอเพียง ปั จจุบน ัการนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้กาลังแพร่ หลายมากขึ้นแต่อาจมีปัญหาเรื่ องแผ่นดินทรุ ด
  7. 7. การอนุ รกษน้า ั ์4. การป้ องกันนาเสี ย การไม่ทิ้งขยะและสิ่ งปฏิกลและสารพิษลงในแหล่งน้ า น้ าเสี ยที่เกิด ้ ูจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ควรมีการบาบัดและขจัดสารพิษก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ า5. การนานาเสี ยกลับไปใช้ น้ าที่ไม่สามารถใช้ได้ในกิจการอย่างหนึ่งอาจใช้ได้ในอีก ้กิจการหนึ่ง เช่น น้ าทิ้งจากการล้างภาชนะอาหาร สามารถนาไปรดต้นไม้ได้

×