Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การเขียนแผนปฏิบัติงาน
การเขียนแผนปฏิบัติงาน <ul><li>ทำไมต้องมีการเขียนแผนปฏิบัติงาน </li></ul><ul><ul><li>ครู </li></ul></ul><ul><ul><li>ทหาร </...
การเขียนแผนปฏิบัติงาน <ul><ul><li>เพื่อวางระบบขั้นตอนการทำงาน องค์ประกอบ ขอบข่ายของงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานนำมาใช้เป็นแนวทางใน...
ลำดับ รายการที่ปฎิบัติ กำหนดเวลา ผลการปฏิบัติ 1 2 3 4 5 ศึกษาค้นความหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ หาอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ...
กิจกรรม <ul><li>ให้นักเรียนเขียนแผนปฏิบัติงานของกลุ่มตัวเอง ( โดยละเอียด )  </li></ul><ul><li>ใส่ในใบงาน  ส่งและนำเสนอชิ้น...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การเขียนแผนปฏิบัติงาน

21,199 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

การเขียนแผนปฏิบัติงาน

  1. 1. การเขียนแผนปฏิบัติงาน
  2. 2. การเขียนแผนปฏิบัติงาน <ul><li>ทำไมต้องมีการเขียนแผนปฏิบัติงาน </li></ul><ul><ul><li>ครู </li></ul></ul><ul><ul><li>ทหาร </li></ul></ul><ul><ul><li>ตำรวจ </li></ul></ul><ul><ul><li>หมอ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผู้กำกับหนัง </li></ul></ul><ul><ul><li>ชาวนา </li></ul></ul>
  3. 3. การเขียนแผนปฏิบัติงาน <ul><ul><li>เพื่อวางระบบขั้นตอนการทำงาน องค์ประกอบ ขอบข่ายของงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานนำมาใช้เป็นแนวทางในการทำงาน การวางแผนปฏิบัติงานนั้นควรเขียน วัน เวลารายการที่จะปฏิบัติให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้เขียนและผู้ร่วมงานนั้นๆสามารถเข้าใจขั้นตอนแผนการปฏิบัติงานได้ </li></ul></ul>
  4. 4. ลำดับ รายการที่ปฎิบัติ กำหนดเวลา ผลการปฏิบัติ 1 2 3 4 5 ศึกษาค้นความหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ หาอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ลงมือสร้างฐานยิงจรวด พร้อมทั้งสร้างจรวดและทดลองยิง สรุปผลการทดลอง นำเสนอผลงาน 13-16 มิ . ย . 54 20-21 มิ . ย . 54 24-26 มิ . ย . 54 29-30 มิ . ย . 54 6 ก . ค . 54 ได้ข้อมูลเรื่องการทำจรวดขวดน้ำ ได้อุปกรณ์ในการทำงานเกือบครบ ขาดแต่แกนของแท่นยิง สร้างฐานยิงสำเร็จ และทดลองยิงได้
  5. 5. กิจกรรม <ul><li>ให้นักเรียนเขียนแผนปฏิบัติงานของกลุ่มตัวเอง ( โดยละเอียด ) </li></ul><ul><li>ใส่ในใบงาน ส่งและนำเสนอชิ้นงานท้ายคาบ </li></ul>

×