Successfully reported this slideshow.

การนำเสนอเพื่อรับการประเมินจาพ สรพ.

8,248 views

Published on

การนำเสนอเพื่อรับการประเมินจาพ สรพ.

 • Be the first to comment

การนำเสนอเพื่อรับการประเมินจาพ สรพ.

 1. 1. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IMT) IMT) 15 กุมภาพันธ์ 2554 WWWW.NHHOSP.COM 1 1
 2. 2. โครงสร้างและการเชื่อมประสานของทีม IMT ทีมนํา (HLT) คณะกรรมการบริหารและ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ทีมประสานงานพัฒนาคุณภาพ องค์กรแพทย์ (QIC) องค์กรพยาบาลทีมนําด้านคลินิก ทีมเภสัชกรรมและ ทีมจัดการกับความ ทีมจัดการเทคโนโลยี ทีมจัดการกับ (PCT) การบําบัด (PTC) เสียง (RMT) ่ สารสนเทศ (IMT) เครื่องมือ (EMT) ทีมป้องกันและควบคุม โครงสร้างสิ่งแวดล้อม ทีมพัฒนาทรัพยากร การติดเชื้อ (ICT) (ENV) บุคคล (HRD) ฝ่าย/งาน ย/
 3. 3. โครงสร้างและการเชื่อมประสานของทีม IMT แพทย์ เวชสถิติ พยาบาลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ IMT ทันตแพทย์ เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข นักสถิติ นักเทคนิคการแพทย์ 3
 4. 4. โครงสร้างและการเชื่อมประสานของทีม IMT นพ.ธงภักดิ์ มีเพียร บทบาทหน้าที่ ประธานกรรมการ -วางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศของ ทีม IMT โรงพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม แพทย์ -วางระบบให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ ใช้ในการบริหาร การดูแลผู้ป่วย และการพัฒนาคุณภาพ เภสัชกร นวก.สาธารณสุข -ปรับปรุงเวชระเบียนเพื่อตอบสนองความต้องการ ผู้ใช้เวชระเบียน พยาบาลวิชาชีพ จพง.สาธารณสุข -พัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลให้ถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานจพง.ทันตสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์ -พัฒนาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง Website นวก.คอมพิ นวก คอมพิวเตอร์ นักสถิติ จนท.เวชสถิติ 4
 5. 5. การเชื่อมยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสู่จุดเน้น IM ปี 2553 จุดเน้น ยุทธศาสตร์ที่ 2 จุดเน้นที่ 4 พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ โรงพยาบาล ตอบสนองต่อระบบบริการผู้ป่วยและการเบิกจ่ายตามสิทธิ์การรักษา จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเวชระเบียน1.1 วางแผนและออกแบบ 2.1.พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนมีการบันทึกระบบสารสนเทศให้มีข้อมูลครบถ้วน ที่ได้มาตรฐาน กําหนดการเข้าถึง ชันความลับ ้ถูกต้อง รวดเร็วและตรวจสอบได้ รวมทั้งการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย1.2 มีระบบเชื่อมโยง สังเคราะห์ขอมูล ้ เพื่อตอบสนองต่อทีมให้บริการและและตอบสนองของผู้รับบริการ สามารถประเมินคุณภาพได้ผู้ให้บริการและผูบริหารอย่างมี ้ 2.2 การทบทวนเวชระเบียนในการค้นหาความเสี่ยงประสิทธิภาพ ในระบบการดูแลผู้ป่วย 5
 6. 6. ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ ํ ถูกต้อง ข้อมูลรายงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน ข้อมูลในการบันทึกเวชระเบียนได้ครบถ้วน ทันเวลา ส่งรายงาน 18 แฟ้มได้ตามกําหนด มีการกําหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและความพิทักษ์สิทธิ ปลอดภัยของข้อมูล 6
 7. 7. จุดเน้นที่ 1.1 การวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ Hardware Notebook สํารองข้อมูล เวลา 22.00 น. 5เครื่องแม่ข่ายหลัก(Master Server) 1เครื่องแม่ข่าย ทํางานพร้อม กันทั้ง 2 เครื่อง 2เครื่องแม่ข่ายสํารอง 3 4 (Slave Server) Computer สํารองข้อมูล 7 (ศูนย์คอมฯ)
 8. 8. จุดเน้นที่ 1.1 การวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ) Software -สํารองข้อมูลลงแผ่น DVD วันละ 1 ครั้ง/วัน-สํารองข้อมูลเองวันละ 1 ครั้ง/วัน-สํารองข้อมูลอัตโนมัติ วันละ 2 ครั้งเวลา 7.00 น. และ 23.00 น. ไม่พบการสูญหายของข้อมูล 8
 9. 9. จุดเน้นที่ 1.1 การวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ) Peopleware1. มีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลทุกส่วนครบ 100 %2. มีการทบทวนความรู้และเพิ่มเติมในส่วนใหม่ๆของโปรแกรมประจําทุกปี โดยเน้นตามส่วนขาดของหน่วยงาน (ดูจากอุบัติการณ์ของความเสี่ยงและความต้องการของหน่วยงานที่ร้องขอ)3. มีคู่มือการใช้งานโปรแกรม HOSxP และการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 9
 10. 10. จุดเน้นที่ 1.1 การวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ) 1.1.1) การพัฒนาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย ผู้ป่วย OSCC ผู้ป่วย HIV 1.1.2) การสนับสนุนให้เอื้อต่อระบบบริการตามนโยบาย PSG และ ตามนโยบายของหน่วยงานและเครือข่าย รพ.สต. 10
 11. 11. จุดเน้นที่ 1.1 การวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)1.1.2) การสนับสนุนให้เอื้อต่อระบบบริการตามนโยบาย PSG และตามนโยบายของหน่วยงานและเครือข่าย รพ.สต. Patients Identification
 12. 12. จุดเน้นที่ 1.1 การวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)1.1.2) การสนับสนุนให้เอื้อต่อระบบบริการตามนโยบาย PSG และตามนโยบายของหน่วยงานและเครือข่าย รพ.สต.
 13. 13. จุดเน้นที่ 1.1 การวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)1.1.2) การสนับสนุนให้เอื้อต่อระบบบริการตามนโยบาย PSG และตามนโยบายของหน่วยงานและเครือข่าย รพ.สต. High-Alert Drug
 14. 14. จุดเน้นที่ 1.1 การวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)1.1.2) การสนับสนุนให้เอื้อต่อระบบบริการตามนโยบาย PSG และตามนโยบายของหน่วยงานและเครือข่าย รพ.สต. 14
 15. 15. จุดเน้นที่ 1.1 การวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)1.1.2) การสนับสนุนให้เอื้อต่อระบบบริการตามนโยบาย PSG และตามนโยบายของหน่วยงานและเครือข่าย รพ.สต. CKD Warfarine
 16. 16. จุดเน้นที่ 1.1 การวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)1.1.2) การสนับสนุนให้เอื้อต่อระบบบริการตามนโยบาย PSG และตามนโยบายของหน่วยงานและเครือข่าย รพ.สต.
 17. 17. จุดเน้นที่ 1.1 การวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)1.1.2) การสนับสนุนให้เอื้อต่อระบบบริการตามนโยบาย PSG และตามนโยบายของหน่วยงานและเครือข่าย รพ.สต.
 18. 18. จุดเน้นที่ 1.1 การวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)1.1.2) การสนับสนุนให้เอื้อต่อระบบบริการตามนโยบาย PSG และตามนโยบายของหน่วยงานและเครือข่าย รพ.สต.
 19. 19. จุดเน้นที่ 1.1 การวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)1.1.2) การสนับสนุนให้เอื้อต่อระบบบริการตามนโยบาย PSG และตามนโยบายของหน่วยงานและเครือข่าย รพ.สต. Admit Med reconcile D/C Med reconcile
 20. 20. จุดเน้นที่ 1.1 การวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)1.1.2) การสนับสนุนให้เอื้อต่อระบบบริการตามนโยบาย PSG และตามนโยบายของหน่วยงานและเครือข่าย รพ.สต.โปรแกรมตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยภายในจังหวัดอุดรธานี โดยใช้ฐานข้อมูล DBPOP 20
 21. 21. จุดเน้นที่ 1.1 การวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)1.1.2) การสนับสนุนให้เอื้อต่อระบบบริการตามนโยบาย PSG และตามนโยบายของหน่วยงานและเครือข่าย รพ.สต. การจัดการความรู้ (KM) 21 การให้คําปรึกษาทางการแพทย์ ระหว่าง รพ.หนองหาน กับ รพ.สต.
 22. 22. จุดเน้นที่ 1.1 การวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)1.1.2) การสนับสนุนให้เอื้อต่อระบบบริการตามนโยบาย PSG และตามนโยบายของหน่วยงานและเครือข่าย รพ.สต. 22 การจัดการความรู้ (KM) การให้คําปรึกษาทางการแพทย์ ระหว่าง รพ.หนองหาน กับ รพ.สต.
 23. 23. จุดเน้นที่ 1.2 การเชื่อมโยงและสังเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสู่ทีมคร่อมสายงานและหน่วยงาน 5 อันดับโรคแรกผู้ป่วยนอก 5 อันดับโรคแรกผู้ป่วยใน จํานวนและสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาล สถิติผู้ป่วยส่งต่อผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน Readmit ด้วยโรคเดิมภายใน 28 วัน โดยไมได้วางแผน 23
 24. 24. จุดเน้นที่ 1.2 การเชื่อมโยงและสังเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)ทีม PCT อัตรา Readmit ด้วย Hypoglycemia ภายใน 28 วัน โดยไมได้วางแผน อัตรา Readmit ด้วย Hyperglycemia ภายใน 28 วัน โดยไมได้วางแผน อัตรา Readmit ด้วย COPD with acute exacerbation ภายใน 28 วัน โดยไมได้วางแผน ผู้ป่วย ACS ตามพื้นที่ 24
 25. 25. จุดเน้นที่ 1.2 การเชื่อมโยงและสังเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)สังเคราะห์ข้อมูล 18 แฟ้ม สู่การพัฒนาคุณภาพข้อมูล 25
 26. 26. จุดเน้นที่ 1.2 การเชื่อมโยงและสังเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) สังเคราะห์ข้อมูล 18 แฟ้ม สู่การพัฒนาคุณภาพข้อมูล โอกาสพัฒนา การพัฒนาที่เกิดขึ้น1.การลงรหัสโรค/หัตถการไม่ถูกต้อง 1. ประสานงานแพทย์/ผู้ทําหน้าที่ไม่ครบถ้วน รักษาพยาบาล ผู้ลงหัตถการทราบและ2. ข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพ (EPI) พบว่า แก้ไขให้ถูกต้อง/เป็นแนวปฏิบัติต่อไปขาดความสมบูรณ์ในข้อมูลวัคซีน เช่น 2. มีการวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนส่งข้อมูลทุกเดือนวัคซีนพิษสุนัขบ้า,วัคซีนบาดทะยัก,วัคซีน และแจ้งสู่ทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการไข้หวัดตามฤดูกาล ตัวอย่าง Point ก่อน บันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์ขึ้นพัฒนาปี 2553 จํานวน 7,422 Point หลังมี 3. ปรับแผนการส่งข้อมูล 18 แฟ้ม จากรายการบันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์ Point ปี 2553 เดือนเป็นรายวัน ร่วมกับ สปสช.เพิ่มขึ้นเป็น 24,838.50 Point
 27. 27. จุดเน้นที่ 1.2 การเชื่อมโยงและสังเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) การสนับสนุนการเบิกจ่าย กราฟแสดงค่าใช้จ่าย ผู้ป่วยนอกระบบจ่ายตรง ปีงบประมาณ 2553 โรงพยาบาลหนองหาน ค่าใช้จ่าย(บาท) 532,049 464,538 464,188 474,029424,326 431,888 435,046 422,625 406,393 389,653 387,152 372,155 27ต.ค.-52 พ.ย.-52 ธ.ค.-52 ม.ค.-53 ก.พ.-53 มี.ค.-53 เม.ย.-53 พ.ค.-53 มิ.ย.-53 ก.ค.-53 ส.ค.-53 ก.ย.-53
 28. 28. จุดเน้นที่ 1.2 การเชื่อมโยงและสังเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)สนับสนุนระบบบริการภายในหน่วยงาน Upaper IP Msg 28
 29. 29. จุดเน้นที่ 1.2 การเชื่อมโยงและสังเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายนอกโรงพยาบาลข้อมูลทัวไปเกี่ยวกับ รพ. และ ่แบบฟอร์มเอกสารงานธุรการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ บทความทางการแพทย์ ข้อมูลทีมคร่อมสายงาน ตัวชีวัด 7 ด้าน ของ รพ. ้ ภาพกิจกรรมของ รพ. 29
 30. 30. จุดเน้นที่ 1.2 การเชื่อมโยงและสังเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลข้อมูลทัวไปเกี่ยวกับ รพ. และ ่แบบฟอร์มเอกสารงานธุรการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ 30
 31. 31. จุดเน้นที่ 1.2 การเชื่อมโยงและสังเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)สื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ที่สําคัญของ โรงพยาบาล กระดาษสนทนา แลกเปลี่ยน ความรู้/ข้อมูลข่าวสารใน หมวดหมู่ต่างๆ 31
 32. 32. จุดเน้นที่ 1.2 การเชื่อมโยงและสังเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)การคืนข้อมูลระหว่าง รพ. กับ รพ.สต. 32
 33. 33. จุดเน้นที่ 1.2 การเชื่อมโยงและสังเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)ระบบรายงานและสื่อสารสู่การพัฒนา 33
 34. 34. จุดเน้นที่ 2. พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนจุดเน้นที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนผูป่วยนอกและผู้ป่วยใน ้ให้ถูกต้องและครอบคลุมตอบสนองทั้งด้านการรักษาพยาบาลและเบิกจ่าย 34
 35. 35. จุดเน้นที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพ การทบทวนเวชระเบียน ความถี่ ทุก 3 เดือน ปริมาณ 10 % ของผู้ป่วยในทั้งหมด เกณฑ์ ตามแบบประเมินมาตรฐาน สปสช. รายงานผล องค์กรแพทย์และกรรมการ IM
 36. 36. จุดเน้นที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ) เป้าหมาย อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยใน ร้อยละ 80 % อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยนอก ร้อยละ 80 % จํานวนครังของการเปิดเผยข้อมูลผูป่วย 0 ครั้ง ้ ้ 36
 37. 37. จุดเน้นที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ) ผู้ป่วยใน อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผูปวยใน รพ.หนองหาน ปีงบประมาณ 51-53 ้ ่ เกณฑ์ ≥80 100 81.73 84.02 87.03 90 80 70อัตรา 60 50 40 30 20 10 0 ปี 51 ปี 52 ปี 53 37 ผู้ป่วยใน(IPD) 81.73 84.02 87.03
 38. 38. จุดเน้นที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ)ผู้ป่วยใน 38
 39. 39. จุดเน้นที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ) ผู้ป่วยใน1. การบันทึกประวัติและการตรวจร่างกายของแพทย์ยังไม่ครอบคลุม ทีมจะทบทวนร่วมกับองค์กรแพทย์ช่วยกันปรับเปลี่ยนจากเดิมเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น ให้สอดคล้องกับแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนของสปสช. ร่วมกับ สรพ. 39
 40. 40. จุดเน้นที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ) ผู้ป่วยใน 2. ใบให้คํายินยอมรับการรักษา ยังขาดในส่วนของการให้รายละเอียดการรักษา ข้อดี ข้อเสียภาวะแทรกซ้อน จํานวนวันที่ต้องนอนรักษาซึ่งยังขาดความเข้าใจในการบันทึก ทีมได้ทบทวนและปรับปรุงแบบฟอร์มใหม่ขึ้นส่งผลให้คะแนนในข้อนี้เพิ่มมากขึ้น 40
 41. 41. จุดเน้นที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ)การพัฒนาที่เกิดขึ้น 41
 42. 42. จุดเน้นที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ) การพัฒนาที่เกิดขึ้น 3. 3 ใบแบบบันทึกประวัติ ตรวจบั น ทึ ก แรกรั บ ผู้ ป่ ว ยใน ส่ ว นประวัติยังขาดแหล่งให้ข้อมูล ได้ 2552มีการเพิ่มช่องให้ลงรายละเอียด ส่วนของการตรวจร่างกายยังขาด Preview System การวางแผน การรักษาและไม่มีช่องลงชื่อแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย ทีมไ ด้ ท บ ท ว น แ ล ะ ป รั บ ป รุ งแบบฟอร์ ม ใหม่ ขึ้ น ส่ ง ผลให้คะแนนในข้อนี้เพิ่มมากขึ้น 42
 43. 43. จุดเน้นที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ)ผลลัพธ์-ผู้ป่วยใน ปัจจุบัน 43
 44. 44. จุดเน้นที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ) ผลลัพธ์ผู้ป่วยนอก ปี 2551-2553 อัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ปวยนอก รพ.หนองหาน ปีงบประมาณ 51-53 ่ เกณฑ์ ≥80 100 90 80 75.47 76.73 70 60 อัตรา 50 42.67 40 30 20 10 0 ปี 51 ปี 52 ปี 53 44ผูป่วยนอก(OPD) ้ 42.67 75.47 76.73
 45. 45. จุดเน้นที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ)โอกาสพัฒนาที่พบในเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ขาดข้อมูลการแพ้ยา สัญญาณชีพไม่มีการบันทึก การบันทึก CC(Chief complaint) ไม่ครอบคลุม/ไม่ครบถ้วน ไม่บันทึก Present illness ไม่บันทึก Past illness ยังขาดข้อมูลคําแนะนํา 45
 46. 46. จุดเน้นที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ)ผู้ป่วยนอก 46
 47. 47. จุดเน้นที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ)ผู้ป่วยนอก 47
 48. 48. จุดเน้นที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ)ผู้ป่วยนอก ขาดช่อง คําแนะนํา 48
 49. 49. จุดเน้นที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ)ผู้ป่วยนอก เพิมคําแนะนํา คํ 49
 50. 50. จุดเน้นที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ) ผู้ป่วยนอกโอกาสพัฒนา 1. การบั น ทึ ก เวชระเบี ย นไม่ ค รอบคลุ ม และขาดการบั น ทึ กรหั ส การวินิจฉัยโรคการพัฒนาที่เกิดขึ้น ประชุมร่วมกับทีมองค์กรแพทย์ ทีม สหสาขาวิชาชีพ หาแนวทางในการบันทึกที่ครอบคลุมมากขึ้น และทีมIMติดตามดูแลข้อมูลทุกวัน และส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่ไม่ครบนั้น 50
 51. 51. จุดเน้นที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ) ผู้ป่วยนอกโอกาสพัฒนา 2. การบันทึ กการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย ใน OPD Card/ในโปรแกรม ยังไม่ครอบคลุมการพัฒนาที่เกิดขึ้น แจ้งเนื้อหาที่ควรบันทึกเพิ่มเติมแก่หน่วยที่เกี่ยวข้องเช่นการบันทึกการตรวจร่างกายที่สอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค เป็นต้น 51
 52. 52. จุดเน้นที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ)ผลลัพธ์-ผู้ป่วยนอก การตรวจร่างกายของแพทย์ ผล LAB Barcode การสั่ง LAB ล่วงหน้า 52
 53. 53. จุดเน้นที่ 2. พัฒนาคุณภาพเวชระเบียนจุดเน้นที่ 2.2 พัฒนาการทบทวนเวชระเบียนโดยการค้นหา การทบทวนเวชระเบีความเสี่ยงโดยใช้ Trigger Tool 53
 54. 54. จุดเน้นที่ 2.2 พัฒนาการทบทวนเวชระเบียนโดยการค้นหา การทบทวนเวชระเบี ความเสี่ยงโดยใช้ Trigger Toolเดือน กรกฎาคม 53- ธันวาคม 53 Trigger 5 ตัว Chart 34 ฉบับ ไม่ พบ AE 10 ฉบับ พบ AE 24 ฉบับ AE 1.65/1000 วันนอน ค้ นทบทวน 34 ฉบับ AE 24 E F G H I 4 AE 15AE 1 AE 2 AE 2 AE
 55. 55. จุดเน้นที่ 2.2 พัฒนาการทบทวนเวชระเบียนโดยการค้นหา การทบทวนเวชระเบี ความเสี่ยงโดยใช้ Trigger Tool (ต่อ) Number of Adverse Events 15 16 14 12จํานวนการเกิด AE 10 8 6 4 4 2 2 1 2 0 E F G H I ระดับความความรุนแรง 55
 56. 56. จุดเน้นที่ 2.2 พัฒนาการทบทวนเวชระเบียนโดยการค้นหา การทบทวนเวชระเบี ความเสี่ยงโดยใช้ Trigger Tool (ต่อ)trigger background intervention LOS adverse event level การปรับปรุงrevisit ER NIDM with coma admit 3 no approopriate response to clinical condition F กําหนดเวลาการรายงานแพทย์ เวลา ในการมาดูผูป่วยของแพทย์ ้revisit ER acute bronchitis admit 4 no AE Erevisit ER acute dairrhea admit 2 no AE Erevisit ER WARI admit 2 no approopriate response to clinical condition F มีการสังเกตอาการผูป่วยก่อนทีจะให้ ้ กลับบ้านrevisit ER CHF withAF IV diuretics 1 hypokalemia F monitor electrolyte after administration of furosemiderevisit ER acute gastritis admit 1 no AE Erevisit ER acute dairrhea admit 1 no AE Erevisit ER NIDM with coma 50% glucose IV 3 no appropriate dose of antiglycemic drugs F adjust dose แบบค่อยเป็ นค่อยไป และ stat แนะนําปริมาณอาหารทีผูป่วยต้องกิน ้ 56 ไดในแต่ละมือ
 57. 57. จุดเน้นที่ 2.2 พัฒนาการทบทวนเวชระเบียนโดยการค้นหา การทบทวนเวชระเบี ความเสี่ยงโดยใช้ Trigger Tool (ต่อ)trigger background intervention LOS adverse event level การปรับปรุงrevisit ER systemic bacterial infection IV antibiotic 6 no approopriate response to clinical F ให้ antibiotic ทีเหมาะสมและรวดเร็ว conditionrevisit ER re[asthmatic attack admit 3 no AE Erevisit ER reactive airway disease admit 4 no AE Erevisit ER dyspepsia ranitidine injection 4 no AE Erevisit ER acute diarrhea with gout IV fluid 2 hypokalemia F monitor electrolyte after diarrhea with moderate dehydrationrevisit ER COPD with AE bronchodilator nb 3 hypokalemia F monitor electrolyte after ventolin NBrevisit ER acute bronchitis bronchodilator 3 prolong bronchodilator E monitor electrolyte after ventolin NBrevisit ER HF IV diuretic 3 increas dose of diuretic, increase LOS F increase time to re-assessmentrevisit ER food poisoning IV fluid 1 no AE E 57
 58. 58. จุดเน้นที่ 2.2 พัฒนาการทบทวนเวชระเบียนโดยการค้นหา การทบทวนเวชระเบี ความเสี่ยงโดยใช้ Trigger Tool (ต่อ)trigger background intervention LOS adverse event level การปรับปรุงrevisit ER WARI,thyrotoxicosis,AV block complete bronchodilator 2 no AE Frevisit ER COPD with AE bronchodilator 3 no AE Frevisit ER DM type IV fluid with glucose in 1 hypoglycemia F แนะนําเวลาในการบริหารยา component นรวมทังปริมาณอาหารทีกินในแต่ละ มือrefer out incareated hernia with DM type herniorhaphy 1 delay treatment and bowel ischemia G แนะนํา complication of hernia และ 2 การเฝ้ าระวังภาวะ bowel gangrenere-admit CRF with DM with HT with blood transfusion 2 CHF E คํานวณปริมาณและระยะเวลาในการ anemia ให้เลือด ในผูป่วยทีมี underlying ้revisit ER COP with AE bronchodilator 3 hypokalemia F monitor electrolyte after ventolin NBdeath in COPD with AE with with CPR 2 delay notify doctor 02.00 sat 90% I close observe COPD with AE withhospital pneumonia with respiratory ไม่รายงาน old agecases failure suicidal paracetamol overdose gastric larvage+NAC 2 paracetamol toxicity F attempt administration suicidal benzodiazepine overdose gastric larvage. 2 somnolence E 58 attempt
 59. 59. จุดเน้นที่ 2.2 พัฒนาการทบทวนเวชระเบียนโดยการค้นหา การทบทวนเวชระเบี ความเสี่ยงโดยใช้ Trigger Tool (ต่อ) trigger background intervention LOS adverse event level การปรับปรุงsuicidal attempt paracetamol overdose gastric larvage+NAC 1 paracetamol toxicity E administrationunplanned refer DM type 2 with HIV severs cns infection 5 delay diagnosis F close observe for HIV casese with headacheunplanned refer DM type 2 with HT on ET tube and refer 1 delay diagnosis for sepsis and ARF H notify with early warning signsunplanned refer HT on ET tube and refer 1 delay diagnosis for impending respiratory failure H notify with early warning signs and ARFunplanned refer S/P appendectomy IV antibiotic 1 peritonitis F improve competency of appendectomy teniqueunplanned refer DM with HT with load IV 1 septic shock F notify with early warning signs diabetic ulcer fluid+dopaminedeath in hospital cardiomyopathy with CPR 1 acute cardiac arrest I notify with early warning signs AV blockunplanned refer septic arthritis with drug IV antibotic 8 prolong antibotics F hemocuture or pus culture and resistance sensitivityl 59
 60. 60. จุดเน้นที่ 2.2 พัฒนาการทบทวนเวชระเบียนโดยการค้นหา การทบทวนเวชระเบี ความเสี่ยงโดยใช้ Trigger Tool (ต่อ)AE RM PCT AE การปรับปรุงระบบงานดูแลผู้ป่วย (PCT)1. Delay treatment of 1. กําหนดให้ Notify แพทย์โดยใช้ earlyrespiratory failure/cardiac warning signs/รายงานแบบ SBARfailure2. Hypokalemia ในผู้ป่วย 2. Monitor electrolyte แรกรับdiarrhea with moderate และ F/U เมื่อแก้ไขdehydration/COPD withAE/asthma ที่พ่นยาบ่อยๆ 60
 61. 61. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทีม IMT กิจกรรม เป้าหมาย ปี 2551 ปี 2552 ปี 25531.ความสมบูรณ์เวชระเบียนผูป่วยนอก ้ 80 % 42.67 % 75.47 % 76.73 %2.ความสมบูรณ์เวชระเบียนผูป่วยใน ้ 80 % 81.73 % 84.02% 87.03 %3. จํานวนครังของข้อมูลเวชระเบียนถูกการ ้ 0 0 0 0เปิดเผย4. จํานวนครังของการ Down Sever ้ 0 4 2 0โปรแกรม HOSxP (เกิน 30 นาที)5. อัตราการสํารองข้อมูลในโปรแกรม HOSxP 100 100 100 1006. ความทันเวลาในการส่งข้อมูล 18 แฟ้ม 100 % 100 % 100 % 100 % 61
 62. 62. โอกาสพัฒนาที่พบ/การพัฒนาต่อเนื่องในปี 25541.พัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการนํามาใช้บริการและพัฒนาโรงพยาบาล • กระจายและพัฒนาโปรแกรม HOSxP ให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะการให้รหัสโรค • พัฒนาฐานข้อมูลโรคเรื้อรัง รวมทังขยายการเชื่อมข้อมูลสู่ตําบล ้ • พัฒนาความสมบูรณ์ของเวชระเบียน โดยเน้นความครบถ้วนและสาระสําคัญในกระบวนการดูแลผู้ป่วย • พัฒนาเว็บไซต์ รพ. รวมถึงการรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์2. พัฒนาระบบสังเคราะห์ข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลสู่ทีมนําและทีมคร่อมต่างๆ3. การพัฒนาด้านอื่นๆ • ระบบการเก็บประวัติการใช้งานอินเตอร์เน็ต ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 50 62
 63. 63. ความสําเร็จและความภาคภูมิใจ ทีม IMT 63
 64. 64. ความสําเร็จและความภาคภูมิใจทีม IM รางวัลคุณภาพระบบข้อมูล OP/PP รองชนะเลิศอันดับ 1 ปีงบประมาณ 2551 64
 65. 65. ความสําเร็จและความภาคภูมิใจทีม IM คะแนนคุณภาพระบบ ข้อมูล OP/PP อันดับ 1 ของเขต 8 ปีงบประมาณ 2552 ในระดับโรงพยาบาล ชุมชน จาก สปสช. เขต 8 อุดรธานี (ครอบคลุม 7 จังหวัด) 65
 66. 66. ความสําเร็จและความภาคภูมิใจทีม IM คะแนนคุณภาพระบบ ข้อมูล OP/PP อันดับ 1 ปีงบประมาณ 2553 ในระดับ โรงพยาบาลชุมชน ของจังหวัดอุดรธานี 66
 67. 67. ขอขอบคุณทีม IMT ทุกท่าน 67

×