Corporate Social Responsibility (CSR)

5,775 views

Published on

นายพงศธร คำบ่อเศร้า
รหัสประจำตัว 54120804106

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,775
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Corporate Social Responsibility (CSR)

 1. 1. นายพงศธร คำบ่อเศร้า รหัสประจำตัว 54120804106 Corporate Social Responsibility Management (CSR)
 2. 2. เสนอ ผศ . ดร . เสกสรร สีสายสด
 3. 3. CSR Corporate Social Responsibility Management การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์กร
 4. 4. ทำไมต้องทำ CSR <ul><li>ทำไมต้องทำ CSR ???????? </li></ul>
 5. 5. ความหมายของซีเอสอาร์ (CSR) <ul><li>ซีเอสอาร์ เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษว่า Corporate Social Responsibility--CSR หรือบรรษัทบริบาล หมายถึง การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข </li></ul>
 6. 6. ความหมายของซีเอสอาร์ (CSR) <ul><li>corporate มุ่งหมายถึงกิจการที่ดำเนินไปเพื่อแสวงหาผลกำไร ส่วนคำว่า social ในที่นี้ มุ่งหมายถึงกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันหรือมีวิถีร่วมกันทั้งโดยธรรมชาติ หรือโดยเจตนา รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบประกอบ และคำว่า responsibility มุ่งหมายถึงการยอมรับทั้งผลที่ไม่ดีและผลที่ดีในกิจการที่ได้ทำลงไปหรือที่ อยู่ในความดูแลของกิจการนั้น ๆ ตลอดจนการรับภาระหรือเป็นธุระดำเนินการป้องกันและปรับปรุงแก้ไขผลที่ไม่ดี รวมถึงการสร้างสรรค์และบำรุงรักษาผลที่ดีซึ่งส่งกระทบไปยังผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่าง ๆ </li></ul>
 7. 7. ซีเอสอาร์ (CSR) ใครๆๆก็ทำได้
 8. 8. ที่มาของซีเอสอาร์ (CSR) <ul><li>ในปี ๒๕๔๒ เลขาธิการสหประชาชาติ เรียกร้องในการประชุม World Economic Forum ให้องค์กรธุรกิจในทุกประเทศแสดงความเป็นพลเมืองที่ดีของโลก โดยการทำธุรกิจอย่างเคารพสิทธิมนุษยชน มีมาตรฐานแรงงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และต่อต้านการทุจริต แนวคิดนี้เรียกว่า “ The UN Global Compact” </li></ul>
 9. 9. รูปแบบพื้นฐานของหลักการ CSR <ul><li>ไม่มีรูปแบบหรือแบบแผนตายตัว </li></ul><ul><li>ไม่มีข้อกำหนดหรือรายละเอียดในวิธีปฏิบัติ </li></ul><ul><li>องค์กรที่สนใจ ต้องพิจารณากำหนดรูปแบบและรายละเอียดในวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับองค์กรของตน </li></ul><ul><li>ต้องคำนึงถึงประเด็นหลักของ “ The UN Global Compact” </li></ul>
 10. 10. ลำดับชั้นของผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่างๆของ CSR
 11. 11. ลำดับชั้นของผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่างๆของ CSR <ul><li>กิจกรรม หมายรวมถึง การคิด การพูด และการกระทำ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การวางแผน การตัดสินใจ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ และการดำเนินงานขององค์กร </li></ul><ul><li>สังคม ในความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ จะมุ่งไปที่ผู้มีส่วนได้เสียนอกองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ สังคมใกล้ และสังคมไกล </li></ul>
 12. 12. ลำดับชั้นของผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่างๆของ CSR <ul><li>สังคมใกล้ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับองค์กรโดยตรง ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศ </li></ul><ul><li>สังคมไกล คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม ได้แก่ คู่แข่งขันทางธุรกิจ ประชาชนทั่วไป เป็นต้น </li></ul>
 13. 13. ระดับของ CSR http://www.csrcom.com/csr.php
 14. 14. ระดับของ CSR <ul><li>ระดับ 1 Mandatory Level: ข้อกำหนดตามกฎหมาย หมายถึง การที่ธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค , กฎหมายเเรงงาน , การจ่ายภาษี เป็นต้น ระดับ 2 Elementary Level: ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หมายถึง การที่ธุรกิจคำนึงถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบเเทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งกำไรที่ได้นั้นต้องมิใช่กำไรซึ่งเกิดจากการเบียดเบียนสังคม </li></ul>http://www.csrcom.com/csr.php
 15. 15. ระดับของ CSR <ul><li>ระดับ 3 Preemptive Level: จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง การที่ธุรกิจสามารถสร้างผลกำไรแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสมและผู้ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบแทนเเก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้ที่อยู่รอบข้างที่มีความคาดหวังว่าจะได้รับการดูเเล หรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ </li></ul>http://www.csrcom.com/csr.php
 16. 16. ระดับของ CSR <ul><li>ระดับ 4 Voluntary Level: ความสมัครใจ หมายถึง การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการปฏิบัติตามเเนวทางของ  CSR ด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคม ซึ่งการประกอบธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสำคัญ </li></ul>http://www.csrcom.com/csr.php
 17. 17. ระดับของ CSR <ul><li>ทั้งนี้ ธุรกิจต้องดำเนินการตามเกณฑ์ในระดับ 1 เป็นอย่างน้อย ส่วนการดำเนินการในระดับต่อไปให้ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละองค์กร โดยหลักสำคัญของการปฏิบัติตามเเนวทาง CSR ควรอยู่บนหลักพอประมาณที่ธุรกิจต้องไม่เบียดเบียนตนเอง และขณะเดียวกันก็ต้องไม่เบียดเบียนสังคม  </li></ul><ul><li>  </li></ul>http://www.csrcom.com/csr.php
 18. 18. ประเภทของ CSR
 19. 19. ประเภทของ CSR <ul><li>  In process หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น การดูแลสวัสดิการพนักงาน ,  การผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม , ความรับผิดชอบต่อลูกค้า After process หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยว กับการดำเนินงานขององค์กรโดยตรง เช่น การปลูกป่า , การบริจาคทุนการศึกษา , การรณรงค์สร้างจิตสำนึก , การช่วยเหลือผู้ประสบภัย </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>http://www.csrcom.com/csr.php
 20. 20. ประเภทของ CSR <ul><li>  As Process หมายถึง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร  เช่น มูลนิธิ หรือ สมาคมการกุศลต่างๆ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>http://www.csrcom.com/csr.php
 21. 21. หลักแนวคิดของ CSR 8 ข้อ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม / ก . ล . ต . แนวปฏิบัติทางด้านซีเอสอาร์ “ เข็มทิศทางสังคม ”
 22. 22. 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี <ul><li>เป็นการจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งนำไปสู่ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของธุรกิจ </li></ul>สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม / ก . ล . ต . แนวปฏิบัติทางด้านซีเอสอาร์ “ เข็มทิศทางสังคม ”
 23. 23. 2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม <ul><li>การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยว ข้อง อันจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว ทั้งนี้ ธุรกิจควรถือปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตาม ทำนองคลองธรรม </li></ul>สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม / ก . ล . ต . แนวปฏิบัติทางด้านซีเอสอาร์ “ เข็มทิศทางสังคม ”
 24. 24. 3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม <ul><li>ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนั้น ธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน </li></ul>สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม / ก . ล . ต . แนวปฏิบัติทางด้านซีเอสอาร์ “ เข็มทิศทางสังคม ”
 25. 25. 4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค <ul><li>สินค้า และ / หรือ บริการของธุรกิจไม่ควรก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ ธุรกิจควรปรับปรุงมาตรฐานของสินค้า และ / หรือบริการให้มีความเป็นสากลและให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งควรพัฒนาสินค้า และ / หรือบริการเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมด้วย </li></ul>สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม / ก . ล . ต . แนวปฏิบัติทางด้านซีเอสอาร์ “ เข็มทิศทางสังคม ”
 26. 26. 5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม <ul><li>ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินงานของธุรกิจ ดังนั้น ธุรกิจควรจัดกิจกรรมทางสังคม และ / หรือ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบ จากกระบวนการผลิตสินค้า และ / หรือ บริการของธุรกิจโดยการแสดงตัวเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนนั้น พร้อมกับคิดค้นวิธีการที่จะลดและหยุดผลกระทบในทางลบต่อชุมชนและสังคม ที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจในที่สุด </li></ul>สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม / ก . ล . ต . แนวปฏิบัติทางด้านซีเอสอาร์ “ เข็มทิศทางสังคม ”
 27. 27. 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม <ul><li>การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลก บวกกับปัจจัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมหาศาลจนเกินกว่าความจำ เป็น ยังก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ำ อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะโลกร้อนดังกล่าวจะกระทบต่อมนุษย์และระบบนิเวศต่อไป ดังนั้น ธุรกิจจึงมีหน้าที่ ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน </li></ul>สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม / ก . ล . ต . แนวปฏิบัติทางด้านซีเอสอาร์ “ เข็มทิศทางสังคม ”
 28. 28. 7. การเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม <ul><li>ในการดำเนินธุรกิจสามารถนำแนวคิด CSR มาประยุกต์ผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้ากับการวางแผนกลยุทธ์ทาง ธุรกิจได้อย่างกลมกลืน โดยการพัฒนาความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การดำเนินงานด้าน CSR และนำมาปรับใช้ คิดค้นให้เกิดนวัตกรรมในธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดทั้ง ต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อม ๆ กัน ( innovative business) </li></ul>สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม / ก . ล . ต . แนวปฏิบัติทางด้านซีเอสอาร์ “ เข็มทิศทางสังคม ”
 29. 29. 8. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม <ul><li>ธุรกิจควรให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนว ทาง CSR ที่กล่าวมาอย่างครบถ้วน โดยข้อมูลที่เปิดเผยนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ทุกฝ่ายแล้ว ยังช่วยในการสอบทานให้ธุรกิจทราบได้ว่า ได้ดำเนินการในเรื่อง CSR ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ </li></ul>สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม / ก . ล . ต . แนวปฏิบัติทางด้านซีเอสอาร์ “ เข็มทิศทางสังคม ”
 30. 30. ประโยชน์ของ CSR
 31. 31. ประโยชน์ของ CSR <ul><li>ราคาหุ้นขององค์กรมีเสถียรภาพและเป็นที่ต้องการของนักลงทุน เป็นโอกาสที่องค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เพิ่มมากขึ้น </li></ul><ul><li>พนักงาน เกิดความภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกับองค์กร </li></ul><ul><li>สร้างรายได้และส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น </li></ul><ul><li>ลดรายจ่ายของกิจการ </li></ul><ul><li>การวางตำแหน่งตราผลิตภัณฑ์ ( Brand Positioning) ให้อยู่ในใจของลูกค้าเป็นอันดับต้นๆ </li></ul><ul><li>เสริมภาพลักษณ์องค์กร </li></ul>
 32. 32. สถานการณ์ CSR ในประเทศไทย <ul><li>แนวคิดและทฤษฎีทางธุรกิจที่ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดสู่องค์กรโดยส่วนใหญ่ ล้วนมุ่งไปที่การพัฒนาให้เป็นองค์กรที่ “เก่ง” </li></ul><ul><li>แนวคิดในเรื่อง CSR จะมุ่งไปที่การสร้างให้องค์กรมีความ “ดี” ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของกิจการ เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากหลักคุณธรรม </li></ul><ul><li>แนวคิด CSR เกิดขึ้นพร้อมกับธุรกิจในสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานแล้ว เพียงแต่คนไทยยังมิได้เรียกกิจกรรมเหล่านี้ด้วยคำว่า CSR </li></ul><ul><li>กิจการหลายแห่ง ดำเนินการ CSR ไปแล้ว ในขณะที่กิจการอีกเป็นจำนวนมากสนใจแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ </li></ul><ul><li>กิจการหลายแห่ง หลายขนาด ทำ CSR อยู่แต่สังคมไม่ทราบ หรือบางครั้งกิจการเองก็ไม่ทราบว่าทำ CSR มานานแล้ว </li></ul><ul><li>กิจการบางแห่งทำ CSR เพื่อกลบเกลื่อนความไม่ดีของตนเอง เรียกว่า CSR เทียม และมีอีกมากที่ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์สังคมโดยไม่หวังผลประโยชน์ เรียกว่า CSR แท้ </li></ul>
 33. 33. สถานการณ์ CSR ในประเทศไทย
 34. 34. แนวทางการขับเคลื่อน CSR ในประเทศไทย
 35. 35. แนวทางการขับเคลื่อน CSR ในประเทศไทย <ul><li>กลุ่มกิจการที่เป็นผู้นำในการดำเนินการ CSR ต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนากิจกรรม การติดตามและการรายงานผล </li></ul><ul><li>กลุ่มกิจการที่มีการทำ CSR ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ มีการลองผิดลองถูก แต่ยังขาดทิศทางที่แน่ชัดว่า กิจกรรม CSR หลักๆ ที่องค์กรควรทำคืออะไร กิจการในกลุ่มนี้ จะต้องสร้างศักยภาพให้สามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน สามารถจัดทำแผนที่กลยุทธ์ด้าน CSR </li></ul><ul><li>กลุ่มกิจการที่สนใจและกำลังศึกษาทำความรู้ความเข้าใจเรื่อง CSR จะต้องให้หลักการ แนวทาง หรือคู่มือในการดำเนินกิจกรรม CSR อย่างถูกต้องและอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อจะได้สามารถริเริ่มพัฒนากิจกรรม CSR แท้ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ สร้างให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันทางธุรกิจ ไม่หลงไปกับการพัฒนากิจกรรม CSR เทียมเพียงเพื่อหวังภาพลักษณ์ทางธุรกิจ </li></ul>
 36. 36. ชนิดของกิจกรรม CSR
 37. 37. ชนิดของกิจกรรม CSR <ul><li>การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม ( Cause Promotion) </li></ul><ul><li>การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม ( Cause-Related Marketing) </li></ul><ul><li>การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม ( Corporate Social Marketing) </li></ul><ul><li>การบริจาคเพื่อการกุศล ( Corporate Philanthropy) </li></ul><ul><li>การอาสาช่วยเหลือชุมชน ( Community Volunteering) </li></ul><ul><li>การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ( Socially Responsible Business Practices ) </li></ul>
 38. 38. หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม ของก . ล . ต . <ul><li>การกำกับดูแลกิจการที่ดี </li></ul><ul><li>การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม </li></ul><ul><li>การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม </li></ul><ul><li>ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค </li></ul><ul><li>การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม </li></ul><ul><li>การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>การเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม </li></ul><ul><li>การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม </li></ul>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก . ล . ต . )
 39. 39. หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม ของป . ต . ท . <ul><li>การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารงานแบบผู้นำ </li></ul><ul><li>สิทธิมนุษยชน </li></ul><ul><li>สิทธิแรงงาน </li></ul><ul><li>การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม </li></ul><ul><li>การดำเนินงานด้านสังคมและการพัฒนาชุมชน </li></ul><ul><li>การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน </li></ul><ul><li>การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ </li></ul><ul><li>การรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม </li></ul><ul><li>การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย </li></ul>
 40. 40. แหล่งข้อมูล CSR ในประเทศไทย
 41. 41. แหล่งข้อมูล CSR <ul><li>- สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม Corporate Social Responsibility Institute (CSRI) - CPF - สถาบัน ไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   - ไ ทยพับ ลิก้า </li></ul><ul><li>- CSR Thailand - ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด - ซี เอสอาร์ แคมปัส </li></ul>
 42. 42. แหล่งข้อมูล CSR <ul><li>- การประปานครหลวง - SE-ED - NA-VIGATOR.COM - CSRcom.COM </li></ul>
 43. 43. วิดิโอสาธิต CSR
 44. 44. วิดิโอสาธิต CSR <ul><li> ลดภาวะโรคร้อนของ ปตท. การทำ CSR กับธุรกิจ SE CSR AWORD ธุรกิจคู่กำไร </li></ul>
 45. 45. นายพงศธร คำบ่อเศร้า รหัสประจำตัว 54120804106 Corporate Social Responsibility Management (CSR)

×