Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

R maker3 th

778 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

R maker3 th

 1. 1. คนล่าฝน คนล่าฝน:สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3: สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง
 2. 2. 2 จุดประสงค์การเรียนรู้: • อธิบายหลักการทางานของเครื่องวัดความเร็วลมที่สร้างขึ้นเองได้ • อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความกดอากาศกับความเร็วลมได้ • อธิบายผลของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อการเคลื่อนตัวของเมฆฝนได้ คนล่าฝน:สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง
 3. 3. 3 สวัสดีครับ ผมหวังว่าคุณคงจะสนุกกับ การเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการ ฝนหลวง ซึ่งเป็นงานที่สาคัญและ เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของ ประชาชน ตอนนี้เรามารู้ถึงหลักการ ทางวิทยาศาสตร์ในสิ่งที่เราจะทา คนล่าฝน:สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ขั้นสร้างความสนใจ
 4. 4. 4 ฝนมาจากไหน ช่วงไหนของปีที่มีฝนตกชุกที่สุด และ ช่วงไหนที่แห้งแล้งมากที่สุด เราจะทาให้เกิดฝนได้อย่างไร ให้นักเรียนจับคู่แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นในคาถามดังกล่าว คนล่าฝน:สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ขั้นสร้างความสนใจ
 5. 5. 5 เอาล่ะ เรารู้อะไรกันมาบ้างล่ะ เราลอง มาช่วยกันระดมความคิด เพื่อตอบ คาถามและเขียนคาตอบลงบนกระดาน คนล่าฝน:สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ขั้นสร้างความสนใจ
 6. 6. 6 หากทิศทางและความเร็วลมมี ความสาคัญ เราควรหาวิธีในการวัด สิ่งเหล่านี้ ดังนั้นวันนี้เราจะมาทา การวัดอย่างง่ายๆ โดยการสร้าง เครื่องมือวัดความเร็วและทิศทางลม โชคดีนะทุกคน คนล่าฝน:สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ขั้นสารวจและค้นหา
 7. 7. 7 ลองออกไปวัดความเร็วลมโดยใช้ เครื่องมือที่สร้างขึ้น จากนั้นเทียบเคียง ค่าที่ได้ในตารางในภาพนิ่งถัดไป คนล่าฝน:สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ขั้นสารวจและค้นหา
 8. 8. 8 อัตราเร็วลม กม/ชม. ลักษณะที่สังเกตได้ น้อยกว่า 1 ลมสงบ ควันลอยขึ้นตรงๆ 1-5 ควันลอยตามลม แต่ศรลมไม่ทันไปตามทิศลม 6-11 รู้สึกลมพัดที่ใบหน้า ใบไม้แกว่งไกว ศรลมหันไปตามทิศลม 12-19 ใบไม้และกิ่งไม้เล็ก ๆ กระดิก ธงปลิว 20-28 มีฝุ่นตลบ กระดาษปลิว กิ่งไม้เล็กขยับเขยื้อน 29-38 ต้นไม้เล็กแกว่งไกวไปมา มีระลอกน้า 39-49 กิ่งไม้ใหญ่ขยับเขยื้อน ได้ยินเสียงหวีดหวิว ใช้ร่มลาบาก 50-61 ต้นไม้ใหญ่ทั้งต้นแกว่งไกว เดินทางลมไม่สะดวก 62-74 กิ่งไม้หัก ลมต้านการเดิน 75-88 อาคารที่ไม่มั่นคงหักพัง หลังคาปลิว 89-102 ต้นไม้ถอนรากล้ม เกิดความเสียหายมาก (ไม่ปรากฏบ่อยนัก) มากกว่า 103 เกิดความเสียหายทั่วไป (ไม่ค่อยปรากฏ) คนล่าฝน:สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ขั้นสารวจและค้นหา
 9. 9. 9 ลมคือการเคลื่อนที่ของอากาศเมื่อเกิดความ แตกต่างของความกดอากาศของสองบริเวณ อากาศจะพยายามปรับสมดุลโดยการเคลื่อนที่ ซึ่งทาให้เกิดลมนั่นเอง ถ้าหากความกดอากาศ แตกต่างกันมาก ก็จะเกิดลมแรงมากตามไปด้วย SS1 คนล่าฝน:สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
 10. 10. 10 ความแตกต่างของความกดสามารถ ทาให้มวลอากาศขนาดใหญ่เคลื่อนไป ได้ในระยะทางไกลมาก ถ้าบรรยากาศร้อนขึ้น ยิ่งทาให้ความ แตกต่างของความกดอากาศเพิ่มขึ้น คนล่าฝน:สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
 11. 11. 11 ในเดือนมีนาคม อุณหภูมิบนพื้นดิน จะสูงขึ้น ทาให้อากาศลอยตัวสูงขึ้น และความกดอากาศลดลง ส่งผลให้ อากาศจากมหาสมุทรอินเดีย เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทย ลักษณะแบบนี้ส่งผลต่อสภาพ อากาศของประในเดือนมีนาคม อุณหภูมิบนพื้นดินจะสูงขึ้น ทาให้ อากาศลอยตัวสูงขึ้น และความกด อากาศลดลง ส่งผลให้อากาศ จากมหาสมุทรอินเดีย เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทย ลักษณะแบบนี้ส่งผลต่อสภาพ อากาศของประเทศไทยอย่างไร เทศไทยอย่างไร คนล่าฝน:สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
 12. 12. 12 ในเดือนพฤศจิกายน อุณหภูมิบนพื้นดินจะลดลง แต่อุณหภูมิในทะเลยังคงสูง อยู่ ทาให้ทะเลเป็นพื้นที่ๆมี ความกดอากาศต่า ดังนั้น อากาศจะถูกดึงมาจากทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ การเคลื่อนที่ของอากาศ ดังกล่าว ส่งผลต่อสภาพ อากาศของประเทศไทย อย่างไร คนล่าฝน:สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
 13. 13. 13 ในทุกวันนี้ประชาชนให้ความสนใจต่อปัญหา ภัยแล้งและน้าท่วมมากขึ้น เราจะเปิดให้ ประชาชนที่สนใจในงานของพวกเราเข้ามา เยี่ยมชมศูนย์ ดังนั้นให้แต่ละกลุ่มเตรียม โปสเตอร์เพื่ออธิบายว่าความกดอากาศส่งผล ต่อสภาพอากาศอย่างไร คนล่าฝน:สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
 14. 14. 14 ลมเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีผลต่อ มนุษย์ ลมเกิดจากความแตกต่างของความ กดอากาศ แล้วพลังงานที่เกิดขึ้นจากการ เคลื่อนที่ของลมนั้นมีปริมาณมากแค่ไหน และจะส่งผลต่ออะไรบ้าง ผมจะแสดงบางสิ่งให้พวกคุณดู... คนล่าฝน:สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ขั้นขยายความรู้
 15. 15. 15 เพราะเหตุใดกระป๋องจึงบุบ Link: http://www.youtube.com/watch?v=vzenR oxrnm8&feature=results_main&playnext= 1&list=PLD4CBF202D092EC28 คนล่าฝน:สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ขั้นขยายความรู้
 16. 16. 16 อากาศจะประกอบด้วยพื้นที่ว่างเปล่า เป็นส่วนใหญ่ โดยมีอนุภาคเล็กๆที่ เคลื่อนตัวได้อย่างอิสระและเกิดการชน กัน เราเรียกแรงที่เกิดขึ้นนี้ว่า แรงดัน ให้เรานึกถึงว่ามีลูกปิงปองพุ่งเข้าชนตัว เรา ถ้ามีลูกเดียวอาจจะไม่รู้สึกอะไร แต่ ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้... SS2 คนล่าฝน:สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ขั้นขยายความรู้
 17. 17. 17 จะมีลูกปิงปองมากกว่านี้ หรือเปล่าครับ หรือมันจะเคลื่อนที่เร็วขึ้น หรือลูกบอลจะขนาด ใหญ่ขึ้น คนล่าฝน:สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ขั้นขยายความรู้
 18. 18. 18 ให้ใช้แนวคิดเรื่องอนุภาค อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อไอน้า ในกระป๋องเกิดการควบแน่น คนล่าฝน:สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ขั้นขยายความรู้
 19. 19. 19 วันนี้พวกคุณทางานกันหนักมาก เยี่ยม มาก!! ตอนนี้คุณถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่คน หนึ่งของเรา ดังนั้นคุณจะต้องเขียน บันทึกการปฏิบัติงานลงในสมุดบันทึก เนื่องจากวันนี้เป็นการทางานวันแรก ของคุณ ผมจะบอกรายละเอียดของ สมุดบันทึกว่าคุณจะต้องเขียนอะไรบ้าง คนล่าฝน:สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ขั้นประเมินผล
 20. 20. 20 รายละเอียดของสมุดบันทึก ประกอบด้วย 1. วันที่ 2. หัวข้อของการทางาน 3. คุณต้องการทาอะไร 4. คุณพยายามทางานเหล่านั้นอย่างไร 5. เกิดอะไรขึ้นบ้าง 6. สิ่งที่คุณพบในการทางาน 7. สิ่งที่คุณอาจจะทาถัดไป คนล่าฝน:สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ขั้นประเมินผล
 21. 21. 21 พวกคุณเป็นกลุ่มนักเรียนที่ดีที่สุดเท่าที่ผม เคยสอนมา คุณได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย เกี่ยวกับงานที่เราทา และคุณจาเป็นต้องมี ความรู้เหล่านี้เพราะภาระกิจถัดไปของคุณ เป็นภารกิจที่มีความสาคัญมาก คาสั่งสาหรับภาระกิจถัดไปจะได้รับจาก หน่วยงานโครงการพิเศษในครั้งถัดไปที่เรา พบกัน SS2 คนล่าฝน:สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ขั้นประเมินผล
 22. 22. 22 ติดต่อทีมงานได้ที่: inspiring_science@hotmail.com คนล่าฝน:สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดการติดต่อ

×