การเตรียมสารละลาย

10,750 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,750
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
100
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การเตรียมสารละลาย

 1. 1. 58 4.4.2 การเตรียมสารละลาย ในการทําปฏิบติการทางเคมีจะใชสารในรูปของสารละลายเปนสวนใหญ จึงจําเปนตอง ัเตรียมสารละลายเปนสวนใหญ จึงจําเปนตองเตรียมสารละลายใหมความเขมขนตรงกับที่ตองการ ีถาสารละลายมีความเขมขนคลาดเคลื่อนอาจมีผลตอการทดลองได สารละลายที่เตรียมไดจะมีความเขมขนเที่ยงตรงเพียงใดขึ้นอยูกับความบริสุทธิ์ของสาร การชั่งตัวทําละลายและการวัดปริมาตรของสารละลาย โดยปกติการเตรียมสารละลายในหองปฏิบัติการเพื่อใชในงานวิเคราะหที่ตองการความละเอียดถูกตอง จะตองใชเครื่องชั่งที่สามารถชั่งสารไดถึงทศนิยมตําแหนงที่ 4ของกรัม คืออานคาไดละเอียดถึง 0.0001 กรัม สวนภาชนะที่ใชเตรียมสารละลายและวัดปริมาตรจะใชขวดวัดปริมาตรซึ่งมีหลายขนาดหลักการเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์ขั้นที่ 1 คํานวณมวลของสารบริสุทธิ์ขั้นที่ 2 ชั่งมวลของตัวละลาย จากการคํานวณไดในขั้นที่ 1 ซึ่งจะตองชั่งดวยความระมัดระวัง และอานคาอยางเทียวตรง ่ขั้นที่ 3 ละลายตัวละลายลงในบีกเกอรดวยน้ํากลั่นประมาณ 2 ใน 3 สวนของปริมาตรที่ตองการ ขั้นที่ 4 เทสารละลายผานกรวยลงในขวดวัดปริมาตร ขวดวัดปริมาตรที่ใชตองมีขนาดเทากับปริมาตร ของสารละลายตามที่คํานวณในขันที่ 1 ในขั้นตอนนี้ ้ ควรใสสารละลายใหมีปริมาตร 2 ใน 3 สวน ของขวดวัดปริมาตร เพราะการละลายของสารจะเกิด การคายความรอน หรือดูดความรอน ปริมาตรของ สารละลายยังเปลี่ยนแปลงอยู เมื่ออุณหภูมของสารละลาย ิ มีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมหองจึงเติมน้ําถึงตามขีดที่ ิ  กําหนด
 2. 2. 59ขั้นที่ 5 เติมน้ํากลั่นจนถึงขีดบอกปริมาตรที่คอขวด โดยใหสวนโคงต่ําสุดอยูพอดีขีดขั้นที่ 6 กลับขวดขึ้นลงจนสารผสมเปนเนื้อเดียวกัน (อยาลืมปดจุกขวด)ขั้นที่ 7 เก็บสารละลายและอุปกรณอยางเหมาะสม 1. นําสารละลายที่เตรียมไดเทใสขวดหรือภาชนะปดฝาอยางเหมาะสม 2. ปดฉลากโดยระบุชื่อสาร สูตรเคมี ความเขมขน และวันที่เตรียมสารละลาย (เพราะสารละลายบางชนิดอาจสลายตัวไดเมื่อเตรียมไวนานเกินไป) 3. ลางอุปกรณทุกชิ้นสวนทีใชใหสะอาด วางคว่ําไวจนแหงกอนจึงปดจุก ่ 4. เก็บอุปกรณและสารละลายเขาตูอุปกรณอยางเหมาะสมการเตรียมสารละลายจากสารละลายเขมขน ในหองปฏิบัตการเคมีมักจะมีสารละลายตาง ๆ ที่มีความเขมขนตาง ๆ อยูแลว เมื่อตองการ ิใชสารละลายที่มีความเขมขนต่ํากวาสารละลายที่มีอยูเดิม ทําไดโดยแบงสารละลายที่มีอยูเดิมมาจํานวนหนึ่ง แลวผสมน้ําลงไปตามที่กําหนดไว เรียกวิธการนี้วาการทําใหเจือจาง ซึ่งขั้นตอน ีการคํานวณมีดังนี้ขั้นที่ 1 คํานวณหาปริมาตรสารละลายเขมขนเพื่อจะแบงออกมา เมื่อเติมตัวทําละลายลงในสารละลาย จํานวนโมลของตัวละลายยังคงเดิม แตปริมาตรของสารละลายจะเพิ่มขึ้น คาความเขมขนโมลาริตีจะลดลง จํานวนโมลของตัวละลายกอนเจือจาง = จํานวนโมลของตัวละลายหลังเจือจางเนื่องจาก จํานวนโมล = โมลาริตี x จํานวนลิตร ทําใหเขียนสมการการเจือจางไดดังนี้
 3. 3. 60(โมลาริตีเริ่มตน)x(ปริมาตรเริ่มตน) = (โมลาริตีสุดทาย)x(ปริมาตรสุดทาย) C1 V1 = C 2 V2ขั้นที่ 2 แบงสารละลายเขมขนตามปริมาตรที่คํานวณได ใชปเปตตดูดสารละลายขึ้นมา V1 cm3 ถายลงในขวดวัดปริมาตร ซึ่งตองเลือกขวดวัดปริมาตรขนาด V2 cm3 การทําสารละลายเขมขนใหเจือจางลงนั้น ความเขมขนจะถูกตองเพียงใดขึ้นอยูกับ การวัดปริมาตรเปนสําคัญ อุปกรณที่ใชในการวัดปริมาตรของสารละลายที่มีปริมาณนอยคือปเปตต รูป ปเปตตชนิดตาง ๆ ปเปตตเปนอุปกรณวดปริมาตรที่มีความละเอียดมาก มีขนาดและปริมาตรตาง ๆ นอกจากนี้ ัถาตองการเตรียมสารละลายที่มีความเขมขน โดยประมาณอาจใชกระบอกตวงในการเตรียมสารละลายแทนปเปตตไดขั้นที่ 3 เติมน้ํากลั่นลงไปในสารละลายจนถึงขีดบอกปริมาตรที่คอขวด การเติมน้ําจะตองคอย ๆ เติม และใหมีปริมาตร 2 ใน 3 สวนกอน เมื่ออุณหภูมิสารละลายไมเปลี่ยนแปลงแลวจึงเติมน้าใหมีปริมาตรถึงขีดขางบนของขวดวัดปริมาตร โดยใหสวนต่ําสุด ํอยูตรงขีด
 4. 4. 61ขั้นที่ 4 กลับขวดขึ้นลงจนสารผสมกันเปนเนื้อเดียวขั้นที่ 5 เก็บสารละลายและอุปกรณอยางเหมาะสมการคํานวณการเตรียมสารละลายมีดังนี้1. การเตรียมสารละลายจากสารบริสทธิ์ ุ การคํานวณเกียวกับการเตรียมสารละลายอาศัยหลักการวา เมือนําสารบริสุทธิ์(ของแข็ง , ่ ่กาซ ) มาละลายน้ํา โมลสารบริสุทธิ์ = โมลสารละลายการเตรียมสารละลายจากของแข็ง สวนใหญจะใชวิธีชั่งของแข็ง แลวนําไปละลายในตัวทําละลาย w CVสูตร = M 1000ตัวอยางที่ 1 ถาตองการสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด (KI) เขมขน 0.2 โมล/ลิตร จํานวน 200cm3 จะตองใช KI กี่กรัม (K = 39.1 , I = 126.9) 200 cm 3วิธีทํา ทําปริมาตรสารละลายใหเปนลิตรไดเทากับ 1000 cm 3 mol KI โมลาริตีของ KI = ปริมาตรสารละลาย mol KI = โมลารีตีของ KI x ปริมาตรสารละลาย 0.2 mol KI = x 0.2 ลิตร 1 ลิตร mol KI = 0.04 molเนื่องจาก KI 1 mol หนัก 166 กรัม 166 g KIดังนั้นน้ําหนักที่เปนกรัมของ KI = 0.04 mol KI x 1 mol KI = 6.64 g
 5. 5. 62วิธีที่ 2 ใชสูตร โจทยกําหนด C = 0.2 mol/dm3 M = 166 g V = 200 cm3 w=? w CV ใชสูตร = M 1000 w 0.2 x 200 = 166 1000 0.2 x 200 x166 w= 1000 = 6.64 gวิธีที่ 3 เทียบสัดสวนบรรทัดเดียว ผังการคิด mol/dm3 → mol → g KI 0.2 mol KI 166 g KI g KI = ( 3 ) x 400 cm 3so ln x ( ) 1000 cm so ln 1 mol KI = 6.64 g ถารูคาโมลาริตีของสารละลาย เราสามารถคํานวณหาจํานวนโมลของตัวละลายในสารละลายที่มีปริมาตรตาง ๆ กันได คาโมลาริตีจัดเปนตัวแปลงหนวยระหวางปริมาตรของสารละลายกับจํานวนโมลของตัวละลาย การคํานวณจํานวนโมลของ HNO3 ที่อยูในสารละลายเขมขน HNO3 0.20 mol/dm3 ปริมาตร 2 dm3 ทําดังนี้ 0.2 mol HNO 3 จํานวนโมลของ HNO3 = ( 2.0 dm 3so ln)( ) 1 dm 3 soln = 0.4 mol ใหสังเกตวาเราใชการคาโมลาริตีของสารละลายใหเปนโมลจะใช ปริมาตร x โมลาริตี แตถาตองการแปลง mol เปนปริมาตร เมื่อกําหนดคาโมลาริตี เราตองใชคาที่เปนสวนกลับของโมลาริตี (dm3/mol)เชน ถาตองการใช HNO3 2 mol ใหมความเขมขน HNO3 0.30 mol/dm3 ไดจะตองเติมน้ําจนมี ีปริมาตรเทาใด 1 dm 3 soln ปริมาตรสารละลาย = ( 2.0 mol HNO 3 )( ) 0.3 mol HNO 3 = 6.7 dm3
 6. 6. 63ตัวอยางที่ 2 ถาตองการเตรียมสารละลาย HCl 0.5 mol/dm3 จาก HCl 73 g จะไดสารละลายปริมาตรเทาใด 1 mol HClวิธีท่ี 1 หาโมลของ HCl = ( 73 g HCl)( ) 36.5 g HCl mol HCl = 2 mol หาปริมาตรสารละลายจาก mol HCl โมลาริตีของ HCl = ปริมาตรสารละลาย mol HCl ปริมาตรสารละลาย = โมลาริตีของ HCl 1 dm 3 soln ปริมาตรสารละลาย = ( 2 mol HCl)( ) 0.5 mol HCl = 4 dm3วิธีท่ี 2 เทียบสัดสวนบรรทัดเดียว ผังความคิด g HCl → mol HCl → dm 3so ln 1 mol HCl 1 dm 3 ปริมาตรสารละลาย = ( 73 g HCl )( )( ) 36.5 g HCl 0.5 mol HCl = 4 dm3ลองทําดูขอ 1 จะตองใช NaOH กี่กรัมในการเตรียมสารละลาย NaOH เขมขน 2 mol/dm3 จํานวน100 cm3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 7. 7. 64ลองทําดูขอ 2 ถามีเลด (II) ไนเตรตอยู 3.31 กรัม ตองการเตรียมสารละลายเลด (II) ไนเตรตที่มีความเขมขน 0.4 โมล/ลิตร จะไดสารละลายนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศกเซนติเมตร (Pb=207, N=14,O = 16)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ลองทําดูขอ 3 ถาใช Pb(NO3)2 6.62 กรัม ละลายน้ําจนมีปริมาตรเปน 500 ลูกบาศกเซนติเมตรจะไดสารละลายเขมขนเทาใด………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………การเตรียมสารละลายจากสารละลายที่มีอยูเดิม การเตรียมสารละลายโดยการทําเจือจาง ทําไดโดยเติมน้ําลงในสารละลายในปริมาณที่เหมาะสม จํานวนโมลของตัวถูกละลายคงที่เทาเดิม ปริมาตรใหมเทากับปริมาตรเดิมรวมกับปริมาตรของน้ํา และสารละลายจะมีความเขมขนลดลง หลักการเติมน้า จํานวนโมลของสาร(ตัวถูกละลาย) เทาเดิม แตความเขมขนเปลี่ยนไป ํ จํานวนโมลกอนเติม = จํานวนโมลหลังเติม C1 V1 C 2 V2 = 1000 1000 หรือ C1V1 = C2V2C1 , C2 = ความเขมขนของสารละลายกอนและหลังเติมน้ําตามลําดับ (mol/l)V1 , V2 = ปริมาตรของสารละลายกอนเติมน้ําและหลังเติมน้ําตามลําดับ (cm3)
 8. 8. 65ตัวอยางที่ 3 ถานําสารละลายกรด HCl 1.0 โมล/ลิตร มา 20 cm3 แลวเติมน้ําจนมีปริมาตรเปน300 cm3 จะไดสารละลายเขมขนกี่โมล/ลิตรวิธีทํา HCl HCl C1 = 1.0 mol/l เติมน้ํา C2 = ? mol/l V1 = 20 cm3 V2 = 300 cm3 C1 V1 = C 2 V2 1.0 mol/l x 20 cm 3 = C 2 x 300 cm 3 1.0 mol/l x 20 cm 3 C2 = 300 cm 3 C 2 = 0.067 mol/l∴ ความเขมขนของ HCl เทากับ 0.067 mol/lตัวอยางที่ 4 ตองการเตรียม H2SO4 0.05 โมลาร จากสารละลาย 0.1 โมลาร 100 ลูกบาศกเซนติเมตรจะตองเติมน้ําลงไปเทาใดวิธีทํา C1 = 0.10 mol/l เติมน้ํา (V2 − V1) C2 = 0.05 mol/l V1 = 100 cm3 V2 = ? cm3 C1 V1 = C 2 V2 0.10 mol/l x 100 cm 3 = 0.05 mol/l xV2 0.10 mol/l x 100 cm 3 V2 = 0.05 mol/l V2 = 200 cm 3 ∴ ตองเติมน้ําเทากับ V2 − V1 = 200 cm3 − 100 cm3 = 100 cm3 ดังนั้นตองเติมน้ําเทากับ 100 cm3
 9. 9. 66ลองทําดูขอ 4 นําสารละลาย H2SO4 5 โมล/ลิตร มา 50 cm3 เติมน้ําจนได 100 cm3 สารละลายสุดทายเขมขนกี่โมล/ลิตร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ลองทําดูขอ 5 สารละลายอยางหนึ่งมีความเขมขน 3 mol/l ปริมาตร 100 cm3 ตองการทําใหมีความ เขมขน 2 mol/l จะตองเติมน้าจนมีปริมาตรทั้งหมดกี่ cm3 ํ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………หลักการแบงสาร จํานวนโมลของสารเปลี่ยนไป แตความเขมขนของสารเทาเดิมตัวอยางที่ 5 ถามีสารละลาย NaOH 2.0 โมล/ลิตร 800 cm3 แบงสารละลายนี้มา 100 cm3 แลวเติมน้ําลงไป 400 cm3 จะไดสารละลาย ก. มี NaOH กี่โมล ข. มี NaOH กีโมล/ลิตร ่วิธีทํา NaOH C = 2.0 mol/l แบงมา C1 = 2.0 mol/l เติมน้ํา C2 = ? mol/l V = 800 cm3 V1 = 100 cm3 V2 = 500 cm3 400 cm3 mol NaOHกอนเติม = ? mol NaOHหลังเติม = ?
 10. 10. 67ก. หา mol ของ NaOH กอนเติมหรือหลังเติมก็ไดจะมีคาเทากัน C xV C xV mol NaOH = 1 1 หรืออาจหาจาก 2 2 ก็ไดคาเทากัน 1000 1000 สัดสวนบรรทัดเดียว 2.0 mol 3 mol NaOH = 3 x100 cm = 0.2 mol 1000 cm ∴ จํานวนโมลของ NaOH เทากับ 0.2 molข. หา mol/l NaOH หลังเติมน้ํา C1 V1 = C 2 V2 2.0 mol/l x 100 cm 3 = C 2 x 500 cm 3 2.0 mol/l x 100 cm 3 C2 = 500 cm 3 C 2 = 0.4 mol/l∴ ความเขมขนของ NaOH เทากับ 0.4 mol/lลองทําดู 6 สารละลาย KI เขมขน 5 โมลาร 500 ลูกบาศกเซนติเมตร ตองการเตรียมใหเปน0.05 โมลาร จํานวน 1,500 ลูกบาศกเซนติเมตร จะตองใชสารละลายนี้เทาใดและเติมน้ําเทาใด………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ลองทําดู 7 เติมน้ํา 50 cm3 ลงในสารละลาย HCl 0.20 M จํานวน 150 cm3 แบงสารละลายหลังเติมน้ํามา 20 cm3 เติมน้ําจนไดสารละลาย 100 cm3 จะเขมขนกี่โมล/ลิตร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 11. 11. 683. การเตรียมสารละลายโดยการผสมสารละลายเขาดวยกัน ใชหลักการวา เมื่อนําสารละลายชนิดเดียวกันที่มีความเขมขนตาง ๆ มาผสมกัน “จํานวนโมลของตัวถูกละลายกอนผสมยอมเทากับจํานวนโมลของตัวถูกละลายหลังผสม” ดังนี้ โมล(กอนผสม) = โมล(หลังผสม) n1 + n2 + ….. = n3 C1V1 + C2V2 +….. = CผสมVผสมC1 , C2 = ความเขมขนของสารละลายกอนและหลังเติมน้ําตามลําดับ (mol/l)V1 , V2 = ปริมาตรของสารละลาย 1 , 2 ตามลําดับ (cm3) Cผสม = ความเขมขนผสม (mol/l) Vผสม = ปริมาตรของสารละลายผสม (cm3) = V1 + V2ตัวอยางที่ 6 จงคํานวณปริมาตร (dm3) สารละลาย NH3 15 mol/dm3 ที่จะเติมลงใน 3.4 dm3 ของสารละลาย NH3 3 mol/dm3 แลวทําใหเจือจางดวยน้ํา จนไดสารละลาย NH3 เขมขน 5 mol/dm3จํานวน 6 dm3วิธีทํา NH3 NH3 NH3 1 2 C1 = 15 mol/dm3 + C2 = 3 mol/dm3 ผสม Cผสม = 5 mol/dm3 V1 = ? dm3 V2 = 3.4 dm3 Vผสม = 6 dm3 C1 V1 + C 2 V2 = Cผสม Vผสม15 mol/dm 3 x V1 + 3 mol/dm 3 x 3.4 dm 3 = 5 mol/dm 3 x 6 dm 3 15 mol/dm3 x V1 + 10.2 mol = 30 mol 15 mol/dm3 x V1 = 30 mol − 10.2 mol 19.8 mol 3 V1 = 3 = 1.32 dm 15 mol/dm 3 3∴ NH3 15 mol/dm จะนํามา 1.32 dm
 12. 12. 69ลองทําดูขอ 8 เมื่อผสมสารละลาย HCl 0.2, 0.3 และ 0.7 mol/l จํานวน 20, 25 และ 5 cm3 จะไดสารละลายที่มีความเขมขนกี่ mol/l………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………โจทยพิเศษ นําสารละลายกรด HNO3 เขมขน 27 เปอรเซ็นตโดยมวล ความหนาแนน 1.4 g/cm3ปริมาตร 25 cm3 มาผสมกับสารละลายกรด HNO3 เขมขน 4 mol/dm3 ปริมาตร 50 cm3 แลวเติมน้ําจนปริมาตรสุดทายเปน 500 cm3 สารละลายกรดที่ไดมีความเขมขนกี่ mol/dm3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….
 13. 13. 70 ใบงานการทดลองที่ 4.1 การเตรียมสารละลายวิชาเคมีพื้นฐาน (ว41102) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/……….ชื่อ ………………………………………….กลุมที่…………………… เลขที่ . … …..จุดประสงคการทดลอง1. ทําการทดลองเพื่อเตรียมสารละลายใหมีความเขมขนและปริมาตรตามตองการได2. คํานวณหามวลของสารและปริมาตาของสารละลาย เพื่อใชเตรียมสารละลายใหมีความเขมขน และปริมาตรตามตองการไดรายการสารเคมีและอุปกรณสารเคมี1. โซเดียมคลอไรด2. น้ํากลั่นอุปกรณ1. ขวดวัดปริมาตรขนาด 250 cm32. ขวดวัดปริมาตรขนาด 100 cm33. ปเปตตขนาด 10 cm34. กรวยกรองวิธีทดลองตอนที่ 1 เตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด 0.4 mol/dm3 จํานวน 250 cm31. คํานวณหามวลของโซเดียมคลอไรดที่ตองใช และชั่งสารดวยเครื่องชั่งอยางละเอียด2. นํา NaCl จากขอ 1 ใสในบีกเกอรและเติมน้ํากลั่นประมาณ 50 cm3 คนจน NaCl ละลายหมด เทสารละลายที่ไดผานกรวยลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 250 cm33. ลางบีกเกอรจากขอ 2 ดวยน้ํากลั่นเล็กนอย แลวเทลงในขวดวัดปริมาตร และทําซ้ําอีก 2 – 3 ครั้ง4. เติมน้ํากลั่นลงในขวดวัดปริมาตรอยางชา ๆ ปดจุกและเขยาขวด แลวเติมน้ํากลั่นจนสารละลาย ถึงขีดบอกปริมาตร ปดจุกแลวกลับขวดขึนลงจนสารผสมเปนเนื้อเดียวกัน ้
 14. 14. 71สรุปผลการทดลองตอนที่ 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………การคํานวณ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………คําถามทายการทดลองตอนที่ 11. ในการเตรียมสารละลาย เหตุใดจึงไมเติมน้ํากลั่นใหถึงขีดบอกปริมาตรในครั้งเดียว ………………………………………………………………………………………………….2. ถาตองการเตรียมสารละลายที่มีความเขมขนเทาเดิม แตมปริมาตร 100 cm3 จะตองใช NaCl กี่ ี กรัม …………………………………………………………………………………………………
 15. 15. 723. NaCl ที่ใชในการทดลองนี้จะใชเตรียมสารละลายที่มีความเขมขน 0.5 mol/dm3 ไดปริมาตร เทาใด …………………………………………………………………………………………………ตอนที่ 2 เตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรดเจือจางจากสารละลายโซเดียมคลอไรดเขมขน1. ดูดสารละลาย NaCl จากตอนที่ 1 ดวยปเปตตขนาด 10 cm3 และถายลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 100 cm32. เติมน้ํากลั่นลงในขวดวัดปริมาตร ปดจุกและเขยาขวด แลวเติมน้ํากลั่นจนถึงขีดบอกปริมาตร ปดจุกแลวกลับขวดขึ้นลงจนสารผสมเปนเนื้อเดียวกันคํานวณ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………คําถามทายการทดลอง1. สารละลายที่เตรียมไดมีความเขมขนกี่โมลตอลูกบาศกเดซิเมตร …………………………………………………………………………………………………

×