Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รายงานการเผยแพร่โทรทัศน์ครู

3,581 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

รายงานการเผยแพร่โทรทัศน์ครู

 1. 1. รายชื่อครู และบุคลากรของโรงเรี ยนมะขามสรรเสริ ญที่สมัครเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกโทรทัศน์ครูที่ ชื่อ - สกุล ตาแหน่ง/ครู ผสอน ู้ รหัสสมาชิก หมายเหตุ 1 นางสาวสุ มาลี ภัทรเบญจพล ครู ชีววิทยา 72564 2 นางชิณศรี สุ พรมมา ครู ภาษาไทย 129019 3 นางรุ่ งนภา เขียวมรกต ครู ภาษาไทย 132526 4 นางสุ ชาดา เจริ ญผล ครู วทยาศาสตร์ ิ 132534 5 นายศิวดล วิวฒน์กิจเลิศ ั ครู วทยาศาสตร์ ิ 130750 6 นางสาวพาขวัญ โพธิ ฤทธิ์ ครู ศิลปะ 130722 7 นางธมนวรรณ หงษ์ทอง ครู วทยาศาสตร์ ิ 130737 8 นางจุฑามณี พานนนท์ ครู คณิ ตศาสตร์ 130701 9 นางจันทร์ ฉาย แก้วไชยะ ครู แนะแนว 13068310 นายปรัญย์ชย บรรเทิง ั ครู สังคม 13084211 นายวิชา ถิรจิตตานนท์ ครู คอมพิวเตอร์ 12722412 นายวรวุฒิ นาน่องโกรน ครู คอมพิวเตอร์ 12723013 นายณัฐพงษ์ บุญรักษ์ ครู วทยาศาสตร์ ิ 13070914 นางชัยรัตน์ คีรีแลง ครู คณิ ตศาสตร์ 12722215 นางสาวปาลิฎากร พินิจ ครู สังคม 13084116 นางสาววรรณา วานิชศรี ครู การงาน 129012
 2. 2. รายชื่อครู และบุคลากรของโรงเรี ยนเบญจมราชูทิศที่สมัครเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกโทรทัศน์ครูที่ ชื่อ - สกุล ตาแหน่ง/ครู ผสอน ู้ รหัสสมาชิก หมายเหตุ1 นางสาวสุ พจนา ยุติวงษ์ ครู ภาษาอังกฤษ 1273962 นางสาวมรี จิ คงทรัตน์ ครู วทยาศาสตร์ ิ 1289283 นางสาวเบ็ญจวรรณ แก้วคุณงาม ครู วทยาศาสตร์ ิ 12893445
 3. 3. รายชื่อครู และบุคลากรของโรงเรี ยนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกล” ที่สมัครเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกโทรทัศน์ครู ู ที่ ชื่อ - สกุล ตาแหน่ง/ครู ผสอน ู้ รหัสสมาชิก หมายเหตุ 1 นาง
 4. 4. รายงานการเผยแพร่ โทรทัศน์ ครูหน่ วยงานหรือสถาบันทีนาโทรทัศน์ ครู ไปเผยแพร่ : โรงเรี ยนเบญจมานุสรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ่รู ปแบบของกิจกรรม 1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฝ่ ายบริ หารโรงเรี ยน ตั้งแต่ผอานวยการโรงเรี ยน รองผูอานวยการ คุณครู ู้ ้ และบุคลากรในโรงเรี ยนให้สมัครเป็ นสมาชิกโทรทัศน์ครู โดยการแนะนาให้ทุกคนได้รู้จกรายการ ั ่ โทรทัศน์ครู วาคืออะไร เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดทารายการโทรทัศน์ครู และแนวทางนา รายการโทรทัศน์ครู ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรี ยนรู้ของครู 2. นาเสนอรายการโทรทัศน์ครู เผยแพร่ ให้คุณครู ได้รับชมหลายช่องทาง ดังนี้ ให้คุณครู ได้รับชมเป็ น กลุ่มใหญ่ในวันประชุมครู ประจาเดือนของโรงเรี ยน กลุ่มย่อยวันประชุมของฝ่ ายวิชาการซึ่ งดิฉน ั เป็ นคณะกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมคนหนึ่ง และในการประชุมของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งดิฉนเป็ นประธานการประชุม ั กลุ่มเล็กในช่วงที่คุณครู กลุ่มสาระต่างๆว่างจาก ภารกิจงานในหน้าที่ และรายบุคคลสาหรับเพื่อนครู บางคน สถานทีจดกิจกรรม ห้องประชุมโรงเรี ยนเบญจมานุสรณ์ ่ั ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องฝ่ ายวิชาการ ห้องพักครู ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วัน เวลาทีจัดกิจกรรม ่ ดิฉนเริ่ มแนะนาเพื่อนครู ให้สมัครเป็ นสมาชิกโทรทัศน์ครู ต้ งแต่ตนเดือน ั ั ้ ธันวาคม 54 ถึง 30 มีนาคม 2555 และทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างเครื อข่ายครู ที่มี อุดมการณ์ และมีจิตวิญญาณของความเป็ นครู เรื่ อยมาจนทุกวันนี้ รายการของโทรทัศน์ ทท่านเลือกรับชม ี่ กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่ อย ให้ รับชมผ่านโปรเจคเตอร์ Note Book 1. ตอนที่ 1 ประโยชน์จากเวปไซต์โทรทัศน์ครู ตอน 1 2. ตอนที่ 2 ประโยชน์จากเวปไซต์โทรทัศน์ครู ตอน 2 3. ตอนที่ 17 แ รงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : น้ า(ไม่) เต็มแก้ว ของคุณครู ยวดี นุชทรัพย์ ุ 4. ตอน สอน 15 ปี ไม่มีเบื่อ สาคัญที่เตรี ยมการสอน ของ ดร.ศศิธร เขียวกอ
 5. 5. กลุ่มเล็ก และรายบุคคล เผยแพร่ ให้เพื่อนครู เลือกรับชมตอนที่ตรงตามความสนใจของตนเอง เพื่อเป็ นแนวทาง หรื อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยนาเสนอผ่าน net book ที่ได้รับจากทางรายการจานวนผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม คณะครู โรงเรี ยนเบญจมานุสรณ์ จานวน 60 คนผลทีได้ รับ ผลที่เกิดกับ ่ครู 1. ครู หลายท่านมีการปรับการเรี ยน เปลี่ยนการสอนของตนเอง จากการเป็ นผูบรรยายถ่ายทอดความรู ้ ้ ั มาเป็ นผูจดการเรี ยนรู ้ให้กบผูเ้ รี ยน โดยให้ความสาคัญกับการเตรี ยมการสอน การใช้สื่อ ้ั ประกอบการสอนมากขึ้น มีการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายขึ้น และรู ้จกการประเมินผลตาม ั สภาพจริ งนครู มืออาชีพ 2. ครู ได้เแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสู่ ความเป็ นครู มืออาชีพ หลังจากได้รับชมการจัดกิจกรรม ่ การเรี ยนรู ้ของครู ตนแบบทั้งครู ไทยและครู ตางชาติ ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญเพราะการพัฒนาการศึกษา ้ ต้องพัฒนาที่ครู ก่อน ั 3. ครู ที่เป็ นเครื อข่ายสมาชิกโทรทัศน์ครู เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และร่ วมแบ่งปั นสิ่ งดีๆให้แก่กนนักเรียน 1. การที่ครู จดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ทาให้นกเรี ยนเรี ยนอย่างมีความสุ ข ั ั สนุกสนานห้ องเรียน 1. ได้รับการพัฒนาไปสู่ การเป็ นห้องเรี ยนคุณภาพอย่างแท้จริ งโรงเรียน 1. ฝ่ ายบริ หารได้แนวทางสาหรับการพัฒนาครู และบุคลากร ในเรื่ องของ การเตรี ยมการสอน การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การผลิตสื่ อการเรี ยนรู้ การวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย และการประเมินผลตามสภาพจริ ง
 6. 6. สอน การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
 7. 7. รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมดังในตารางรายชื่อครู และบุคลากรของโรงเรี ยนเบญจมานุสรณ์ที่เข้าร่ วมกิจกรรม โทรทัศน์ครูที่ ชื่อ - สกุล ตาแหน่ง/ครู ผสอน ู้ รหัสสมาชิก หมายเหตุ1 นายอัศวิน สุ ขกฤต ผูอานวยการโรงเรี ยน ้ 1312762 นายรัฐการ พรหมสิ ทธิพร รองผูอานวยการ ้ 130833 โรงเรี ยน 3 นางสาวมะลิ บุญคู่ รองผูอานวยการ ้ 96378 4 นางสาวเพ็ญวดี สุ ขเลิศ ครู คณิ ตศาสตร์ 127611 5 นางนิพิฐพร จุฑาวรรธนา ครู คณิ ตศาสตร์ 127619 6 นางกาไล ปราณี ครู คณิ ตศาสตร์ 128235 7 นางสาวเตือนใจ มีสุข ครู คณิ ตศาสตร์ 130807 8 นางณัฐวรรณ ศรี วิจารณ์ ครู คณิ ตศาสตร์ 127198 9 นางชัญญา แสงสุ ทธิธรรม ครู คณิ ตศาสตร์ 13081210 นายวุฒิพงษ์ สุ ทธิพนธ์ ั ครู คณิ ตศาสตร์ 9740811 นางลักษมณ สุ ทธิรัตน์ ครู คณิ ตศาสตร์ 15979812 นางฉวีรัตน์ บารุ งศิลป์ ครู วทยาศาสตร์ ิ 12821513 นางสาวโสภาพรรณ นิสสัย ครู วทยาศาสตร์ ิ 12902214 นางสาวบุบผา เผ่าภูธร ครู วทยาศาสตร์ ิ 12822315 นายวิริยะโกษิต ครู วทยาศาสตร์ ิ 12822916 นางขวัญดาว กะตะโท ครู วทยาศาสตร์ิ 6605817 นางประจวบ เสมสฤษดิ์ ครู วทยาศาสตร์ ิ 12895018 นางสุ ชาดา พิมพ์ต่อ ครู สังคมศึกษา 13084019 นางเพ็ญนิภา บุญไทย ครู สังคมศึกษา 13083920 นางสาวนิตยา กูลจีรัง ครู สังคมศึกษา 14234421 นายสัมฤทธิ์ คาแดง ครู สังคมศึกษา 16185222 นางสาวอมรรัตน์ รัตนวงษ์ ครู สังคมศึกษา 14059923 นางสาววรรณา ไสยวรรณ ครู สังคมศึกษา 12760324 นางสาวเสาวนีย ์ วรรณวงษ์ ครู สังคมศึกษา 12823925 นายณัฐพล รัตนภูเบศร์ ครู สังคมศึกษา 13078926 นายเกษมวัฒน์ เปรมกมล ครู สังคมศึกษา 130794
 8. 8. 27 นางธนันท์ธรณ์ จันทร์ สว่าง ครู สังคมศึกษา 127592ที่ ชื่อ - สกุล ตาแหน่ง/ครู ผสอน ู้ รหัสสมาชิก หมายเหตุ28 นางสุ ภาวดี ราชวัฒน์ ครู สังคมศึกษา 13001929 นางนภารัตน์ ตะติศิริ ครู ภาษาอังกฤษ 13257330 นางสาวยุวดี แก้วสอน ครู ภาษาอังกฤษ 12719531 นางสาวพักตร์ พริ้ ง ทรงตระกูล ครู ภาษาอังกฤษ 12824732 นางสาวอุไรวรรณ เจริ ญทรัพย์ ครู ภาษาอังกฤษ 12894633 นางสาวจงรักษ์ หนองริ มบ้าน ครู ภาษาอังกฤษ 13080234 นายสมศักดิ์ นิโรภาส ครู ภาษาอังกฤษ 12798835 นางกิตติมา วัฒฐานะ ครู ภาษาอังกฤษ 16182936 นางสาวจุรีรัตน์ เจริ ญพงษ์ ครู แนะแนว 13083137 นางสุ ชาดา ภัทรพรพันธ์ ครู ภาษาไทย 12762638 นางสาวกรุ ณา ขจรชีพ ครู ภาษาไทย 12762439 นางชื่นกมล ปกเกตุ ครู ภาษาไทย 16244540 นางสาวสาคร พลลาภ ครู ภาษาไทย 12895441 นางอัจฉรา เนตรายนต์ ครู ภาษาไทย 15817442 นายสาฤทธิ์ คงทรัตน์ ครู ศิลปะ 13235943 นายพงษ์เทพ ไทยกูล ครู ศิลปะ 12741244 นางสุ มิตรา ศิษย์ธานนท์ ครู ศิลปะ 12741045 หม่อมหลวงวิสุทธิ พงษ์ วิไลวงศ์ ครู ศิลปะ 12825546 นายปกรณ์ แสงมณี ธนิตกุล ครู ศิลปะ 12741447 นางวนิดา ชีพสมุทร ครู ศิลปะ 15996148 นายสมชาย สาเภาแก้ว ครู การงานอาชีพ 12896149 นางพรรธิ ภา ช่างนาค ครู เกษตร 12738650 นางพีรญา ดุนขุนทด ครู คอมพิวเตอร์ 12740251 นายสุ รพล ประทุมยศ ครู เกษตร 14043652 นางจิรอร มงคลกรชัย ครู คหกรรม 16066353 นายนิยม ผาเพชร ครู พลศึกษา 12759754 นางวัลลภา ชนะกาญจน์ ครู พลศึกษา 13079855 นางประไพพร พานิช ครู วทยาศาสตร์ ิ 12893956 นางสาววารุ ณี ศรี คงรักษ์ ครู สังคมศึกษา 132097
 9. 9. ที่ ชื่อ - สกุล ตาแหน่ง/ครู ผสอน ู้ รหัสสมาชิก หมายเหตุ57 นางจิรวดี ทิมาภรณ์ ครู ภาษาไทย58 นางนฤมล กิจสกุณี ครู ภาษาไทย 9744359 นางสาวผกาวดี ตาหน่วย ครู คณิ ตศาสตร์ 127595

×