Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สอนเตรียมสารละลาย

24,547 views

Published on

อ้างอิงจาก google

 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

สอนเตรียมสารละลาย

 1. 1. สารละลาย ( Solution ) การเตรียมสารละลาย
 2. 2. การเตรียมสารละลาย อุปกรณ์ 1. ขวดวัดปริมาตร 2. บีกเกอร์ 3. กรวย 4 . แท่งแก้วคนสาร 5. หลอดหยด 6 . กระบอกตวง 7. เครื่องชั่ง 8. ขวดบรรจุน้ำกลั่น 9. ปิเปตต์ 10. จุกยาง Meniscus ( ท้องน้ำ ) ขีดปรับระดับ
 3. 3. การเตรียมสารละลาย <ul><li>การเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์ </li></ul><ul><ul><li>โดยละลายสารบริสุทธิ์ตามปริมาณที่ต้องการในตัวทำละลาย แล้วปรับปริมาตรของสารละลายให้ได้ตามที่ต้องการ </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>หลักการ </li></ul><ul><li>คำนวณหามวลของตัวละลายใน สารละลายที่ต้องการเตรียม และชั่งสารตัวอย่างตามปริมาณที่คำนวณได้ </li></ul><ul><li>ละลายสารตัวอย่างในบีกเกอร์ </li></ul>
 5. 5. 3. เทสารละลายลงในขวดวัดปริมาตร 4. ล้างบีกเกอร์ด้วยน้ำกลั่นและเทใส่ขวดวัดปริมาตร
 6. 6. 5. เขย่าขวดวัดปริมาตรเพื่อให้ สารละลายผสมกัน 6. ตั้งขวดวัดปริมาตรเพื่อให้สารละลาย มีอุณหภูมิลดลง
 7. 7. 7. เติมน้ำกลั่นทีละน้อยจนถึงขีดบอกปริมาตร ส่วนโค้งต่ำสุดของสารละลายอยู่ตรงขีดบอกปริมาตร
 8. 8. 8. กลับขวดขึ้นลงให้สารละลายผสมกัน
 9. 9. 10. เก็บสารละลายใส่ขวดเก็บสาร เขียนฉลากกำกับให้ชัดเจน เกี่ยวกับชนิดของสารละลาย ความเข้มข้น และ วันเวลาที่เตรียม
 10. 10. ฉลาก <ul><li>ชื่อสาร ....................................................................... </li></ul><ul><li>ความเข้มข้น .............................................................. </li></ul><ul><li>วันที่เตรียม ................................................................. </li></ul><ul><li>ชื่อผู้เตรียม ................................................................ </li></ul>
 11. 11. ตัวอย่างฉลาก <ul><li>ชื่อสาร Na 2 SO 4 </li></ul><ul><li>ความเข้มข้น 0.5 M </li></ul><ul><li>วันที่เตรียม 28 มิ . ย . 2550 </li></ul><ul><li>ชื่อผู้เตรียม อ . ธิดารัตน์ ปฏิแพทย์ </li></ul>
 12. 12. ตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับการเตรียมสารละลาย <ul><li>1. จะต้องเติม NaOH กี่กรัมเพื่อเตรียมสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.25 M จำนวน 500 cm 3 </li></ul>วิธีทำ 1) mol = = ตอบ g = 5 กรัม
 13. 13. ตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับการเตรียมสารละลาย <ul><li>2. ในการเตรียมสารละลาย NaOH 6 mol/dm 3 จำนวน 60 cm 3 </li></ul><ul><li>จะต้องใช้ NaOH กี่กรัม </li></ul>ตอบ g = 14.4 กรัม วิธีทำ 1) mol = =
 14. 14. ตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับการเตรียมสารละลาย <ul><li>3. เลด (II) ไนเตรต 3.31 g ใช้เตรียมสารละลายเข้มข้น 0.25 mol/dm 3 ได้กี่ลูกบาศก์เซนติเมตร </li></ul>วิธีทำ 1) mol = = ตอบ V = 48 cm 3
 15. 15. 2. การเตรียมสารละลายจากสารละลายเข้มข้น <ul><li>หลักการ </li></ul><ul><li>คำนวณหาปริมาตรของสารละลายเดิมที่ต้องการนำมาเตรียมสารละลายใหม่ ใช้สูตร </li></ul><ul><li>C 1 V 1 = C 2 V 2 </li></ul>
 16. 16. ตัวอย่าง <ul><li>เมื่อต้องการเตรียมสารละลาย KI เข้มข้น 0.1 mol/dm 3 จำนวน </li></ul><ul><li>100 cm 3 จากสารละลาย KI เข้มข้น 2.0 mol/dm 3 </li></ul>C 1 V 1 = C 2 V 2 2.0 mol/dm 3 x V1 = 0.1 mol / dm 3 x 100 cm 3 ตอบ V 1 = 5 cm 3
 17. 17. 2. จากสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 14.4 mol/dm 3 จงเตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 6.0 mol/dm 3 จำนวน 60 cm 3 3. ถ้ามีแบเรียมคลอไรด์ 2.08 g ต้องกากรเตรียมสารละลาย เข้มข้น 0.05 M จำนวน 400 cm3 จะทำได้หรือไม่ เพราะเ หตุใด
 18. 18. 2. ทำสารละลายให้เจือจาง โดยใช้ ปิเปตต์ดูดสารละลายเข้มข้นมีปริมาตรเท่ากับปริมาตรที่คำนวณได้จากข้อ 2 3. เก็บสารละลาย ปิดฉลากให้ชัดเจน
 19. 19. การทดลอง 4.1 การเตรียมสารละลาย Flow chart คำนวณมวล NaCl ที่ใช้

×