Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peringkat Penurunan al-Quran

7,386 views

Published on

nota bab 3 : Quranik

  • Be the first to comment

Peringkat Penurunan al-Quran

  1. 1. Penghayatan IslamISL 1012PERINGKAT PENURUNAN AL-QURAN 31/01/2012Para ulama telah berselisih pendapat mengenai penurunan al-Quran. Namun demikian kita akanmenerima dan membincangkan bahawa al-Quran diturunkan melalui tiga peringkat iaitu:Peringkat pertama : Penurunan al-Quran dari Allah SWT ke Luh Mahfuz iaitu satu-satunyatempat yang termulia yang terkumpul di dalamnya segala ketentuan Allah untuk semuamakhluk-Nya. Ini terbukti dengan firman Allah SWT:Maksudnya : “Bahkan ia al-Quran yang mulia. Di papan yang terpelihara (Luh Mahfuz)”(Surah al-Buruj:21-22)Hikmah Penurunan al-Quran peringkat pertama : merupakan kemuliaan bagi al-Quran itu sendirikerana tempat tersebut merupakan semulia-mulia tempat di sisi Allah. Peringkat ini juga perlukerana peringkat itu menyempurnakan kewujudan Luh Mahfuz iaitu tempat bagi segalaperancangan yang wujud di alam ini dan al-Quran adalah termasuk di dalam perancangan Allahke dunia ini. Penurunan peringkat ini adalah secara sekaligus.Peringkat kedua : Penurunan peringkat ini ialah penurunan al-Quran dari Luh Mahfuz ke BaitulIzzah di langit dunia. Bukti adanya peringkat penurunan ini ialah firman Allah SWT:Maksudnya : “Sesungguhnya Kami turunkannya (al-Quran) pada malam Lailatul Qadar.”(Surah al-Qadar:1)Begitu juga dengan firman Allah dalam ayat berikut :Maksudnya : “Sesungguhnya Kami menurunkan ia pada malam yang berkat, sesungguhnyaKami pemberi peringatan kepada manusia.” (Surah ad-Dukhan:3) ©kpmsi/isl1012/jan-jun12
  2. 2. Penghayatan IslamISL 1012Dalam firman Allah yang lain di dalam ayat yang berikut :Maksudnya : “Bulan (puasa) yang diturunkan di dalamnya al-Quran yang menjadi petunjukkepada manusia dan beberapa keterangan dari petunjuk itu dan membezakan antara yang hakdan yang batil.” (Surah al-Baqarah:185)Penurunan peringkat ini adalah masih dalam keadaan sekaligus. Ini dapat dilihat dari hadithyang telah diriwayatkan :Maksudnya : “ Diturunkan al-Quran ke langit dunia dalam jumlah sekaligus pada malam LailatulQadar kemudian diturunkan sesudah itu selama dua puluh tahun”Walaupun begitu terdapat juga beberapa pendapat ulama’ yang tidak berapa kuat mengatakanbahawa penurunan tersebut adalah berperingkat-peringkat. Antaranya :Diturunkan al-Quran pada peringkat ini selama 23, 24 atau 25 malam Lailatul Qadar.Diturunkan al-Quran buat kali pertama pada malam lailatul Qadar dan seterusnya secaraberperingkat-peringkat.Diturunkan oleh Malaikat Hafazah kepada Malaikat Jibril a.s dalam jangka masa 24 malam.Peringkat ketiga : Iaitu peringkat penurunan dari Baitul Izzah ke dada Rasulullah SAW secaraberansur-ansur selama 22,23,24 atau 25 tahun mengikut perselisihan pendapat para ulama’.Dalil bagi peringkat ini adalah firman Allah dalam ayat yang berikut : ©kpmsi/isl1012/jan-jun12
  3. 3. Penghayatan IslamISL 1012Maksudnya : “Al-Quran ini Kami turunkan secara beransur-ansur supaya engkau bacakankepada manusia dengan cara perlahan-lahan dan Kami turunkannya sedikit-sedikit.”(Surah al-Isra’:106)Firman Allah lagi dalam al-Quran :Maksudnya : “Diturunkan oleh Roh Suci (Jibril a.s). Ke dalam hati engkau (Ya Muhammad)supaya engkau memberi peringatan.” (Surah as-Syu’ara:194)Begitu juga firman Allah dalam ayat yang berikut :Maksudnya : “Kami turunkan kepada engkau (Ya Muhammad) Kitab (al-Quran) untukmenerangkan bagi tiap-tiap sesuatu dan menjadi petunjuk dan rahmat serta khabar gembirabagi orang islam.” (Surah an-Nahl:89)Hikmah diturunkan al-Quran berperingkat-peringkat :Sesungguhnya terdapat banyak hikmah mengapa Allah menurunkan al-Quran secaraberperingkat-peringkat:• Peringkat-peringkat tersebut dapat membezakan Kitab al-Quran dengan Kitab-kitab Allahterdahulu. Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat sementara yang lain secarasekaligus.• Peringkat-peringkat tersebut dapat mengagungkan Kitab al-Quran iaitu kedatangannya disebarkepada seluruh penghuni alam dari langit sampailah ke bumi.• Peringkat-peringkat tersebut sesungguhnya bertujuan untuk menambahkan keyakinan kepadaseluruh makhluk penghuni semua penjuru alam bahawa al-Quran sebagai kitab yang terakhir ituadalah dari Allah dan bukan ciptaan Nabi Muhammad atau sebagainya. ©kpmsi/isl1012/jan-jun12
  4. 4. Penghayatan IslamISL 1012• Penurunan secara yang demikian sesungguhnya juga memuliakan kerasulan junjungan besarNabi Muhammad s.a.w sebagai penyudah dan Penghulu segala Nabi.• Al-Quran tidak diturunkan sekaligus tetapi diturunkan secara beransur-ansur agar hati NabiMuhammad SAW menjadi kuat dan tetap.Al-Quran terbukti diturunkan untuk menjadi petunjuk dan hidayah yang mengubah masyarakatJahiliyah yang buruk kepada umat Islam yang berbudi pekerti mulia dan mampu mengubahalam. Maka sesungguhnya al-Quran itu adalah hidayah dan rahmat bagi sekalian alam. ©kpmsi/isl1012/jan-jun12

×