Ulum al quran

20,533 views

Published on

Published in: Education
3 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
20,533
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
869
Actions
Shares
0
Downloads
588
Comments
3
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ulum al quran

 1. 1. ULUM AL-QURAN SLQ 4042UST. AHMAD PUHAD BIN ALIM
 2. 2. AHLI KUMPULAN : ZANARIAH BT.RAHMAT SUZILAH BT. HARUN SALASIAH BT. ABDULLAH JULAIDA BT. JAMAIIN
 3. 3. ISI KANDUNGAN :1. Pengeria Ul A- a menur ba sada ist a t n um lQur n ut ha n il h2. Pengeria Ul A- a t n um lQur n.3. Bida da skop per ha n Ul A- a ng n ba sa um lQur n.4. F eda mempel j r Ul A- a a h aai um lQur n.5. Sej r h perumbuha da per aa t n n kemba n Ul A- a nga um lQur n.
 4. 4. PENGERTIAN : BAHASA : (a) Ulum Kefahaman muktamad yang menepati fakta sebenar. (b) Al-Quran Kalam Allah s.w.t yang mukjizat (yang mengandungi keistimewaan,kemuliaan & kehebatan) diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w, ditulis pada mashaf,disampaikan secara mutawatir dan membacanya dikira ibadah. (c ) Ulum al-Quran Segala ilmu yang berkaitan dengan al-Quran. (d) Ulum / Ilmu Berbagai-bagai pengertian yang diutarakan mengikut bidang, pengkhususan masing-masing antaranya bidang Falsafah,Usul,Bahasa dan Agama.
 5. 5. ISTILAH:Terdapat beberapa pengertian:Ilmu yang membahaskan tentang al-Quran dariaspek,penurunan,bacaan,sejarahpengumpulan,penyusunan,penulisan danpentafsiran, I’jaz,nasikh –mansukh,sabab al-nuzul ayat,iqrab sertagharib al-Quran.
 6. 6. AL-ZARQANI:Ilmu yang mempelajari al-Quran itu sendiri(penurunan,pengumpulan,pembuka-an,pembacaan,pentafsiran,I’jaz,nasakhmansukh)Al-SUYUTI :Suatu bidang ilmu dan ruang lingkup ilmu yangmembahaskan mengenai al-Quran(penurunan,sanad,adab,makna dan lafaz)
 7. 7. PENGERTIAN ULUM AL-QURANUlum al-Quran meliputi asbab al-nuzul,ayat makki danayat madani,al-nasikh dan al-mansukh dan al-mansukh,cara bacaan,penulisan,pengumpulan dan aspek-aspek lain yang berkaitanUl a- a sau bida pemba sa il ya memba ska a ya ber it n denga um lQur n t ng ha n mu ng ha n spek ng ka a na- a nt r nyaper a n t unnya r penur nnya empa lQur n.A aa mul a ur ,caa una ,t tt unnya sa ,pengumpul nnya isa da per tper t , kemukj t nnya ur ,ma nya a ,penul nnya n ingka- ingkanya izaana kh da ma sa n nsukh, muhka da mut sya m n a bih,per ma n- umpa a erib sur h,t ril umpa a per ma n,t t a ata tda seba inya ya n ga .
 8. 8. BIDANG DAN SKOP PERBAHASAN
 9. 9. 1. Ilmu Tafsir & Ta’wil Merupakan ilmu yang mula-mula dibincangkan pada kira- kira abad ke-2 Hijrah. Sejak itu banyak ilmu lain mula muncul yang berkait dengan al-Quran. Termasuklah ramai ulamak mula mengkaji dan menyusun ilmu Tafsir berasaskan riwayat para sahabat. Pada abad ke-3 Hijrah, bermula berkembangnya penulisan ilmu Tafsir. Ilmu Tafsir dapat dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu “Tafsir Bil al-Ma’thur dan Tafsir Bi al-Ra’yi.
 10. 10. 2.Ilmu I’rab al-Quran Saidina Ali B. Abi Talib merupakan orang pertama mulanya mengembangkan ilmu I’rab ini. Beliau meminta Abu Aswad al-Du’ali agar membuat kaedah bahasa Arab. Tujuannya untuk menjaga kesucian dan ketinggian bahasa tersebut. Sehingga abad ke-5 Hijrah barulah muncul kitab yang lengkap berkaitan dengan al I’rab al-Quran. Diantara tokoh ulamak yang terlibat seperti- Abu Amar al-Dani (Tafsir Bi al-Qira’at al-Sab’I dan kitab al-Muhkam Fi al-Nuqat) dan Ali B. Ibrahim (KItab al-I’rab al-Quran)
 11. 11. 3. Ilmu Qira’at Orang yang pertama menyusun kitab ilmu Qira’at ini ialah Abu Ubaid al-Qasim Ibn Salam. Ilmu ini banyak membincangkan tentang cara bacaan ,lagu-lagu al-Quran, hukum tajwid. Ia penting kerana ia adalah kalam Allah.
 12. 12. 7. Ilmu Fada’il al-Quran Ia membincangkan tentang kelebihan dan keistimewaan al-Quran. Antara tokoh awal yang membincangkan ilmu ini ialah Abu Ubaid al-Qasim Ibn Salam dan Abu Bakar Muhammad Ibn al- Qasim al-an Bari. (Aja’ib al-Quran) Selain itu juga mempelajari kelebihan melaksanakan hukum hakam al-Qur’an.
 13. 13. 4. Ilmu Nasikh & Mansukh Ia bermula pada abad ke-3 Hijrah. Orang yang mula bertanggungjawab dalam menyusun kitab ini ialah Abu Ubaid al-Qasim Ibn Salam.Ayat ini ada yang boleh di nasakh bersesuaian dengan hukum. Begitu juga ada ayat al-Qur’an yang boleh dimansukh kerana tidak sesuai lagi dengan zaman nabi, zaman sahabat dan zaman tabi’in.
 14. 14. 5. Ilmu Sebab Nuzul Ia bermula pada abad ke-3 Hijrah. Orang yang menjadi pelopor penyusunan dan pembukuan kitab ini ialah Ali Ibn al-Madini.Beliau meninggal pada tahun 234 Hijrah. Walaupun dalam setengah keadaan para ulama’ mengetahui Asbab Nuzul dengan berdasarkan riwayat daripada tabi’in dan sahabat, tapi ia merupakan riwayat yang marfu’ (bersandarkan kepada Nabi).
 15. 15. 9.Ilmu Gharib al-Quran Ulamak pertama yang membincang kan ilmu ini ialah Abu Bakar al-Sijistani (Gharib al-Quran).
 16. 16. 6. Ilmu Makki & Madani Mula dibincangkan secara khusus pada abad ke-3 Hijrah. Penyusunan ilmu ini dipelopori oleh Muhammad Ibn Ayyub al-Dirris, yang meninggal pada tahun 294 Hijrah. Ia juga penting untuk membezakan ayat nasikh dan mansukh. Disamping juga untuk mengetahui apa yang diturunkan di Mekah dan di Madinah serta keistimewaan ayat-ayat ini diturunkan.
 17. 17. 8 Il NuzulA- a . mu lQur n Membincangkan tentang cara dan bentuk serta peringkat penurunan al-Quran kepada Nabi s.a.w. Kemudian dipelopori oleh Abu Bakar Muhammad Ibn al-Qasim al An-Bari (Aja’ib al-Quran). Turut dibincangkan mengenai penurunan al-Quran dengan 7 huruf,penulisan mashaf,bilangan surah ayat serta kalimah.
 18. 18. 10. Ilmu Amthal al-Quran Membicarakan tentang perumpamaan serta perbandingan yang terdapat dalam al-Quran.
 19. 19. 11. Ilmu Majaz al-Quran Ulamak yamg mula menyusun kitab ini ialah Ibn Abd al-Salam. Meninggal dunia pada tahun 665 Hijrah. Ilmu ini membicarakan tentang istimewa- nya al-Qur’an dan kelebihan al-Qur’an. Kerana ia boleh melemahkan kuasa lain, selain dari Allah Taala.
 20. 20. 12. Ilmu Ayat Muhkamat & Mutasyabihat Membahaskan tentang ayat-ayat Muhkam dan ayat-ayat Mutasyabihat dalam al-Quran serta perbezaan keduanya menurut gaya bahasa Arab. Ilmu ini juga menjelaskan segala hukum yang timbul, serta menjelaskan ayat yang sukar difahami.
 21. 21. 13. Ilmu Jadal al-Quran Muncul pada abad akhir ke-7 Hijrah. Membahaskan tentang hujah dan dalil dalam menetapkan sesuatu mengikut gaya bahasa Arab. Ulama’ yang menjadi pelopor dan penyusunannya ialah Najmuddin al-Tufi, dan meninggal pada 716 Hijrah.
 22. 22. 14. Ilmu Aqsam al-Quran Membicarakan tentang jenis-jenis sumpah Allah yang ada di dalam al-Quran.
 23. 23. FAEDAH MEMPELAJARI ULUM AL- QURAN1. Dapat menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan di dalam al-Quran.2. Boleh menambahkan keyakinan kepada pengkaji al- Quran, bahawa ia merupakan kitab yang suci daripada Allah s.w.t3. Dapat mengetahui sejarah dan perkembangan al- Quran,iaitu jalan penyampaiannya secara mutawatir.4. Membantu pengkaji memahami kandungan al-Quran serta mengeluarkan hukum.5. Dapat mengetahui ilmu serta ayat Nasikh dan Mansukh,Asbab Nuzul dan perkara yang berkaitan.
 24. 24. FAEDAH MEMPELAJARI ULUM AL- QURAN6. Untuk memahami kalam Allah atau al-Quran seperti yang diterangkan oleh Rasulullah s.a.w,para sahabat dan tabi’in.7. Untuk mengetahui metod ahli Tafsir mentafsir al-Quran.8. Mengetahui keistimewaan ahli Tafsir dalam mentafsirkan ayat-ayat al-Quran.9. Dapat mentafsir al-Quran dengan baik.
 25. 25. S E J A RA H PE RTUMB UHA N & PE RKE MBA NGA N ULUM A L-QURA N ZAMAN RASUL S.A.W 1. Para sahabat merupakan golongan Arab yang asli dan masih murni. Mereka hidup dengan jiwa yang suci, mempunyai kekuatan dan ketajaman akal yang semulajadi. 2. Rasul s.a.w melarang menulis sesuatu selain dari Al-Quran kerana ditakuti bercampur dengan perkara yang lain dari al- Quran. 3. Sesuatu yang ditulis pada masa itu adalah di atas kulit binatang,batu,tulang dan pelepah kurma. Usaha menulisnya bukanlah sesuatu yang mudah. 4. Para sahabat berusaha bersungguh-sungguh mengkaji,mempelajari,memahami dan seterusnya menyebarkannya kepada seluruh umat Islam.
 26. 26. Zaman Ras ul s .a.w 5. Sebarang masalah yang timbul pada waktu ketika itu dalam memahami sesuatu ayat mereka bertemu terus dengan Rasul s.a.w. 6.Kurangnya kemudahan alatan penulisan dan kurangnya bilangan umat Islam yang pandai menulis. Ilmu ini tidak penting dan tidak berkembang.
 27. 27. ZAMAN SAHABAT1. Kewafatan Nabi Muhammad s.a.w diikuti dengan aktiviti keingkaran umat Islam membayar zakat, membawa kepada berlakunya peperangan yang mengorbankan sebahagian umat Islam termasuk penghafaz al-Quran.2. Khalifah Abu Bakar as Siddik memulakan usaha mengumpul semua ayat al-Quran sebagaimana Nabi Muhammad s.a.w. memerintahkan umat Islam membacanya.3. Zaman Umar al-Khattab merupakan zaman berkembangnya pengaruh umat Islam ke seluruh wilayah Arab dan bukan Arab. Timbul perselisihan dalam membaca al-Quran.
 28. 28. ZAMAN SAHABAT4. Zaman Khalifah Uthman pula telah memerintahkan supaya al- Quran disalin di dalam satu mashaf yang rasmi-Mashaf Uthmani/ Rasmi al- Uthmani.5. Pada kurun ke-2 Hijrah barulah bermula usaha penulisan berhubungan dengan Ulum al-Quran.6.Penulisan lahir dalam bentuk topik-topik berikut: 1) Al-Nasikh wa al-Mansukh 2) Majaz al-Quran 3) Asbab al-Nuzul 4) Ta’wil Musykil al-Quran 5) Gharib al-Quran 6) Talhiz al-Bayan fi mukjizat al-Quran
 29. 29. 7. Al-Qiraat al-Sab8. Al-Waqt wa-al Isti’na9. I’rab al-Quran10. Al-Nukat fi I’jaz al –Quran11. Al-Tibyan fi Aqsam al-Quran12. Al-Burhan fi Tartib Suwar al-Quran13. Jadal Al-QuranMulai kurun ke-6 Hijrah dan kurun yang berikutnya barulah Ulum Al-Quran ditulis dalam bentuk buku: a) Funun al-Afnan fi ulum al-Quran b) Jamal al-Quran c) Al-Burhan fi ulum al-Quran2 orang ulamak yang dianggap tokoh dalam bidang ini iaitu Imam al-Zarkasyidan al-Suyuti. Kedua-dua kitab mereka dalam bidang ini cukup terkenal hingga ke hari ini.
 30. 30. Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada NabiMuhammad (s.a.w.) mukjizat paling agung, serta mendapat pahalabagi yang membacanya. Malah al-Qur’an juga mempunyai bidangyang tersendiri yang merangkumi beberapa ilmu al-Qur’an.Ada-lah penting mengetahui dan mempelajari ilmu al-Qur’an ini.Sehinggalah wajib memeliharanya daripada sebarang penyeleweng-an.Selain itu juga al-Qur’an mempunyai banyak kelebihan darisegi pembacaannya ,pengamalannya, serta dapat menjadi bentengpertahanan diri daripada gangguan hati dan akal fikiran.

×