Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9.Syariah Dalam Tamadun Islam1

11,492 views

Published on

Published in: Spiritual, Travel
 • Be the first to comment

9.Syariah Dalam Tamadun Islam1

 1. 1. SYARIAH dalam TAMADUN ISLAM
 2. 2. <ul><li>Semua masyarakat manusia mempunyai peraturan hidup atau undang-undang yang tersendiri. Di dalam Islam ia dinamakan Syariah yang menggariskan peraturan hidup individu dan kolektif. </li></ul>
 3. 3. Definisi <ul><li>Secara etimologi bererti ; </li></ul><ul><li>jalan ke tempat pengairan atau jalan yang bersih yang selalu dilalui atau tempat lalu air di sungai. </li></ul><ul><li>Di dalam al- Quran terdapat beberapa ayat yang menyebut perkataan Syariah. </li></ul><ul><ul><li>1) Surah al-Maidah ayat 48 yang bermaksud “… untuk setiap umat di antara kamu, kami beri kamu aturan (Syariah/jalan yang terang ….) </li></ul></ul><ul><ul><li>2) Surah al- Jhaziyah ayat 18 yang bermaksud” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Kemudian kami jadikan kamu dalam suatu aturan. (Syari”ah) tentang urusan (Din), maka ikutlah (Syari’ah) itu…..” </li></ul></ul>
 4. 4. Matlamat Perlaksanaan Syariah <ul><li>Matlamat utama perlaksanaan Syariah adalah untuk mengatur hidup manusia atas asas “ma’ruf dan mengenepikan “mungkar” </li></ul><ul><li>Dua kaedah yang digunakan dalam menggubal undang-undang Syariah </li></ul><ul><li>i- Mengutamakan maslahat umum </li></ul><ul><li>ii- Perkara yang membawa kesenangan dan </li></ul><ul><li>kemudahan kepada manusia. </li></ul>
 5. 5. Lima Perkara Pokok Yang dipelihara oleh Syariah iaitu <ul><li>i- Agama </li></ul><ul><li>ii- Jiwa </li></ul><ul><li>iii- Akal </li></ul><ul><li>iv- Keturunan </li></ul><ul><li>v- Harta </li></ul>
 6. 6. Pembahagian Syariah <ul><ul><li>i- Ibadat </li></ul></ul><ul><ul><li>ii-Muamalat </li></ul></ul><ul><ul><li>Ibadah </li></ul></ul><ul><ul><li>merupakan perbuatan atau amalan yang berkaitan dengan hak Allah S.W.T. Contoh sembahyang , zakat, puasa dan menunaikan haji. </li></ul></ul><ul><ul><li>Muamalah </li></ul></ul><ul><ul><li>hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang berlaku sesama manusia. Contoh: Jual beli, nikah kahwin, pewarisan dan lain-lain. </li></ul></ul>
 7. 7. Keistimewaan Undang-Undang Syariah <ul><li>i-Lengkap kerana mengatur kehidupan manusia dari yang paling kecil hingga perkara paling besar </li></ul><ul><li>ii-Bersepadu kerana mempunyai prinsip-prinsip perundangan yang mengatur urusan keduniaan dan keagamaa tanpa melalui batas di antara satu sama lain . </li></ul><ul><li>iii-Universal kerana tidak tertakluk kepada kaum,iklim atau daerah geografi. </li></ul><ul><li>iv-Tetap kerana tidak boleh menerima perubahan hingga hari kiamat. </li></ul>
 8. 8. SUMBER SYARIAH <ul><li>AL QURAN </li></ul><ul><li>Mukjizat yang diturunkan oleh Allah S.W.T melalui Jibrail (a.s) </li></ul><ul><li>Terdapat 330 ayat al-Quran daripada 6666 ayat yang menyentuh tentang perundangan. </li></ul><ul><li>140 ayat menyentuh hal ibadah dan thaharah (bersuci secara fizikal dan spiritual) </li></ul><ul><li>70 ayat menyentuh hukum kekeluargaan </li></ul><ul><li>70 ayat menyentuh muamalat (urusan jual beli) </li></ul><ul><li>30 ayat menyentuh hukum jenayah </li></ul><ul><li>20 ayat menyentuh hal kehakiman </li></ul>
 9. 9. <ul><li>SUNNAH </li></ul><ul><li>Ia melengkap al-Quran dengan tiga cara iaitu: </li></ul><ul><ul><li>i- Ia menegaskan hukum yang telah terdapat dalam al-Quran </li></ul></ul><ul><ul><li>ii- Ia menjelaskan apa yang tidak diperincikan dalam al-Quran </li></ul></ul><ul><ul><li>iii-Ia menetapkan sesuatu hukum yang tidak terdapat dalam al-Quran tetapi hukum ini bertepatan dengan prinsip umum </li></ul></ul><ul><ul><li>dalam al-Quran. </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>MAQASID @ TUJUAN SYARIAH </li></ul><ul><li>1-Maqasid Dhururiyyah </li></ul><ul><ul><li>As-Syatibi menerangkan pengertiannya sebagai maqasid yang paling asas bagi mencapai matlamat hidup manusia di dunia dan di akhirat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Contoh dalam konteks memelihara agama seperti mengucap dua kalimah syahadah, sembahyang, zakat,puasa, haji dan sebagainya </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>2.Maqasid Hajiyyah </li></ul><ul><li>Maqasid yang diperlukan untuk mendapat kelapangan dalam kehidupan sekaligus menghilangkan kesempitan . Apabila maqasid ini tidak diambil kira maka banyak kesukaran akan dihadapi walaupun tidaklah sampai kepada kehancuran hidup manusia atau maslahat umum. </li></ul><ul><li>Contohnya rukhsah bagi orang yang sakit dan musafir, jualbeli salam dan diat ke atas orang yang baligh </li></ul>
 12. 12. <ul><li>3.Maqasid Tahsiniyyah </li></ul><ul><li>Perkara-perkara yang dianggap terpuji di dalam adat kehidupan dan pergaulan. Ia juga menjauhi suasana yang kurang baik yang dipandang rendah oleh akal yang sempurna dan matang. </li></ul><ul><li>Contohnya melakukan perkara-perkara sunat seperti sembahyang,puasa dan sedekah serta menjaga adab-adab dalam pergaulan. </li></ul>
 13. 13. Perbincangan <ul><li>1. Terangkan perbezaan di antara undang-undang Syariah dan undang-undang ciptaan manusia. </li></ul><ul><li>2.Undang-undang Syariah terbahagi kepada beberapa bahagian.Sebutkan bahagian -bahagian tersebut. </li></ul><ul><li>3.Sebutkan definisi Maqasid Syar’iyyah dan pembahagian -pembahagiannya menurut keutamaan. </li></ul>
 14. 14. Bibliografi <ul><li>Abd. Monir Yaakob.1985. Perkembangan Perundangan Islam . Selangor: Penerbitan Sarjana. </li></ul><ul><li>Abd. Rahman I. Doi.1995. Undang-undang Syariah . Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. </li></ul><ul><li>Yusuf Qardawi.1998. Pelaksanaan Syariah Islam . Ustaz Hj. Juanda Hj. Jaya (terj.) Selangor:Maktabah al-Qardawi </li></ul>
 15. 15. http://wanbk.page.tl

×