Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SEGONA SESSIÓ INS GOYA
DECRET d’avaluació 18.2 Els criteris d'avaluació de les matèries són un referent fonamental per determinar el grau d'...
<ul><li>comunicar i expressar-se: </li></ul><ul><ul><li>oralment (conversar, escoltar i expressar-se) </li></ul></ul><ul...
INFORMACIÓ CONEIXEMENT Cerca, decodificació i comprensió informació Organització i tractament de la informació Elaboració...
LES COMPETÈNCIES/HABILITATS LINGÜÏSTIQUES LES COMPETÈNCIES/HABILITATS COGNITIVES Una TIPOLOGIA DE MISATGES/FONTS D’INFORM...
PROCÈS D’APRENENTATGE I activitats competencials (objectius) amb els que es poden desenvolupar Definir, descriure, identif...
APRENENTATGE AUTÒNOM APRENENTATGE CONTEXTUALITZAT APRENENTATGE APLICATIU TRANSFORMAR LES INFORMACIONS EN CONEIXEMENT mitja...
Descobriment recerca Activitats obertes Us de llenguatges diversos Idees prèvies Partir de situacions-problemes Informació...
Implica partir de la informació (capacitat de comprensió/expressió) per transformar-la en coneixement Capacitat d’utilitza...
<ul><li>Tot això representa un gir de 180 ª </li></ul><ul><ul><li>Pel que fa a l’objectiu i al contingut de l’ensenyament...
TIPUS DE COMPETÈNCIES.- Competències transversals: Les competències comunicatives : 1. Competència comunicativa lingüístic...
<ul><ul><ul><ul><li>Competència comunicativa </li></ul></ul></ul></ul>Competència matemàtica Competència de tractament de...
COMPRENSIÓ DE DIVERSOS TIPUS DE FONTS EXPRESSIÓ ORAL, ESCRITA,.... GRÀFICA, VISUAL,... <ul><li>Elaborar respostes escrite...
<ul><ul><li>CERCA DE LES IDEES BÀSIQUES DE LA FONT, ORGANITZAR-LA i INTERPRETAR-LA </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recupe...
<ul><li>Detecció de similituds i diferències </li></ul><ul><li>Classificar elements. </li></ul><ul><li>Generalitzar </li><...
Reflexionar sobre la informació d’un font. Identificar presumpcions . Formar-se una opinió i justificar el seu punt de ...
COMPETENCIA MATEMÀTICA COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES
<ul><li>PENSAR MATEMÀTICAMENT. </li></ul><ul><li>Construir coneixements matemàtics a partir de situacions on tingui sent...
Calcular dades . Quantificació Magnitud/quantitat Identificació i aplicació de magnituds. Aplicació de les diferents tipo...
Aplicar escales numèriques i gràfiques Interpretació i manipulació d’escales. Representació de superfícies a escala Rep...
COMPETÈNCIA TRACTAMENT  DE LA INFORMACIÓ COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES
<ul><li>CERCA, OBTENCIÓ , SELECCIÓ, ORGANITZACIÓ I INTERPRETACIÓ DE LA INFORMACIÓ  a partir de fonts diverses (directes ...
<ul><li>COMPETÈNCIA APRENDRE A APRENDRE </li></ul>COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES
<ul><li>Concretada en 3 direccions </li></ul><ul><li>UTILITZACIÓ DE FONTS DE INFORMACIÓ. APLICADA I CONTEXTUALITZADA vincu...
<ul><li>ORGANITZACIÓ PERSONAL </li></ul><ul><ul><ul><li>Organització i planificació de les seves tasques : les bases d’or...
<ul><li>UTILITZACIÓ DE FONTS DE INFORMACIÓ. APLICADA I CONTEXTUALITZADA </li></ul><ul><ul><ul><li>Utilització dels texto...
<ul><li>COMPETÈNCIA PERSONAL </li></ul>
<ul><li>La competència personal està vinculada al desenvolupament i a l'afirmació de la identitat personal i es tradueix. ...
Els moviment de cos. Sistemes implicats: ossi, muscular, nerviós. Funcions dels sistemes: ossi, muscular, nerviós Parts i ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mlaguardcompetenciesbasiques

357 views

Published on

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mlaguardcompetenciesbasiques

 1. 1. SEGONA SESSIÓ INS GOYA
 2. 2. DECRET d’avaluació 18.2 Els criteris d'avaluació de les matèries són un referent fonamental per determinar el grau d'assoliment de les competències bàsiques i dels objectius de cada matèria. Competències bàsiques La finalitat central de cadascuna de les àrees curriculars és el desenvolupament de les competències bàsiques , tot tenint en compte que cadascuna de les àrees contribueix al desenvolupament de diferents competències i, a la vegada, cada una de les competències bàsiques s'assolirà com a conseqüència del treball en distintes àrees. 20.1 L'alumnat que en finalitzar l'educació secundària obligatòria hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l'etapa obtindrà el títol de graduat d'educació secundària obligatòria. ORDRE d’avaluació 2.1 L'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat…. Els objectius i les competències bàsiques , que indiquen el sentit general en què ha de progressar tot l'alumnat, han de ser el referent de les programacions i l'avaluació.
 3. 3. <ul><li>comunicar i expressar-se: </li></ul><ul><ul><li>oralment (conversar, escoltar i expressar-se) </li></ul></ul><ul><li>per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, i les TIC </li></ul><ul><ul><li>amb la diversitat de llengües, </li></ul></ul><ul><ul><li>amb l'ús adequat de diferents suports i tipus de text 5 </li></ul></ul><ul><ul><li>amb adequació a les diferents funcions. </li></ul></ul>dominar els llenguatges textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor raonar i fer inferències i deduccions, comunicar la informació i els coneixements adquirits 6 aplicar de manera espontània les habilitats i actituds matemàtiques a una amplia varietat de situacions, ESTEM SATISFETS DEL NIVELL DELS ALUMNES PEL QUE FA A AQUESTES HABILITATS utilitzar l'atenció, la concentració, la memòria, la comprensió i l'expressió lingüística, poden tenir un procés d’ensenyament- aprenentatge adequat si no dominen aquestes habilitats ? … tenir responsabilitat i compromís personal, saber administrar l'esforç, acceptar les errades i aprendre de i amb les altres persones, autoavaluar-se i autoregular-se `QUÈ ÉS IMPORTANT D’AIXÒ
 4. 4. INFORMACIÓ CONEIXEMENT Cerca, decodificació i comprensió informació Organització i tractament de la informació Elaboració i aplicació de la informació de forma autònoma CAPACITATS -CB COMUNICATIVES CAPACITATS-CB METODOLÒGIQUES Aprendre implica transformar la en Necessita de les I aplicar-lo en nous i diversos contextos interdisciplinars
 5. 5. LES COMPETÈNCIES/HABILITATS LINGÜÏSTIQUES LES COMPETÈNCIES/HABILITATS COGNITIVES Una TIPOLOGIA DE MISATGES/FONTS D’INFORMACIÓ ORAL O ESCRITA que apareixen en les àrees curriculars DESENVOLUPEN DEMANDEN DESENVOLUPEN DEMANDEN DEMOSTRAR ARGUMENTAR JUSTIFICAR EXPLICAR RESUMIR DEFINIR DESCRIURE REPRESENTAR CARACTERITZAR GENERALITZAR ELEMENTS CAUSALS I CONSEQÜENCIALS IDENTIFICAR SEQÜÈNCIES TEMPORALS. OPERAR,... VALORAR TRANSFERIR DEDUIR INFERIR INTERPRETAR ORGANITZAR CLASSIFICAR COMPARAR SIMILITUD DIFERÈNCIA ANALITZAR DIALÒGICS ARGUMENTATIUS INSTRUCTIUS EXPLICATIUS O EXPOSITIUS DESCRIUPTIUS NARRATIUS
 6. 6. PROCÈS D’APRENENTATGE I activitats competencials (objectius) amb els que es poden desenvolupar Definir, descriure, identificar, enumerar, nomenar, seleccionar, localitzar, recordar, representar, reconèixer, esquematitzar CONEIXEMENT Distingir, captar, explicar, generalitzar, donar exemples, deduir, produir, resumir, demostrar, traduir, precisar, interpretar, formular una regla, predir COMPRENSIÓ Separar, diferenciar, discriminar, distingir, identificar, il·lustrar, deduir, relacionar, seleccionar, desxifrar ANÀLISI Classificar, combinar, compilar, compondre, explicar, produir, modificar, relacionar, resumir, elaborar, generalitzar SÍNTESI Ordenar, combinar, comparar, completar, explicar, generalitzar, identificar, integrar, organitzar, relacionar, sintetitzar ORGANITZACIÓ Demostrar, descobrir, predir, manipular, modificar, preparar, produir, relacionar, resoldre, usar APLICACIÓ Apreciar, comparar, concloure, contrastar, criticar, descriure, discriminar, justificar, interpretar, relacionar, resumir, jutjar, AVALUACIÓ Completar, descriure, diferenciar, explicar, seguir, iniciar, justificar, seleccionar, acceptar, ponderar VALORACIÓ
 7. 7. APRENENTATGE AUTÒNOM APRENENTATGE CONTEXTUALITZAT APRENENTATGE APLICATIU TRANSFORMAR LES INFORMACIONS EN CONEIXEMENT mitjançant APRENENTATGE basat en la resolució de problemes, la recerca, en projectes APRENDRE A APRENDRE CONSISTEIX EN
 8. 8. Descobriment recerca Activitats obertes Us de llenguatges diversos Idees prèvies Partir de situacions-problemes Informació acabada Activitats tancades Comprensió Memorització Temes extret de la realitat propera o coneguda Temes tradicionals Treball aplicatiu = Aplicació quotidiana, modelització, concreció Treball abstracte Treball en grup Treball individual Fonament del treball = CONTEXTUALITZAT Treball contextualitzat deficitàriament Funció guia Funció magistral ACTIVITAT ENSENYAMENT APRENENTATGE AMB CCBB ACTIVITATS ENSENYAMENT-APRENENTAGE ABANS DE LES CCBB
 9. 9. Implica partir de la informació (capacitat de comprensió/expressió) per transformar-la en coneixement Capacitat d’utilitzar-les. Són aplicatives = L’alumne “ha de fer” en qualsevol context Permet l’autonomia en el aprenentatge = És el subjecte actiu i passiu del seu propi aprenentatge. “És el protagonista” Han de partir del context = Han de donar respostes als seus interessos, necessitats, motivacions. Han de trobar la utilitat en el seu context cuotidà. EN SINTESI QUÈ SIGNIFICA TREBALLAR PER CB
 10. 10. <ul><li>Tot això representa un gir de 180 ª </li></ul><ul><ul><li>Pel que fa a l’objectiu i al contingut de l’ensenyament </li></ul></ul><ul><ul><li>Pel que fa l ’acció docent </li></ul></ul><ul><ul><li>Pel que fa a l’activitat de l’alumnat </li></ul></ul><ul><ul><li>Pel que fa a la metodologia </li></ul></ul><ul><ul><li>Pel que fa a l’avaluació </li></ul></ul><ul><li>No es pot abordar l’ensenyament de les CB sense un canvi metodològic que incorpori: </li></ul><ul><ul><li>La priorització del desenvolupament processos mentals (CB) per transformar la informació en coneixement </li></ul></ul><ul><ul><li>Basat en l’autonomia de l’alumne. </li></ul></ul><ul><ul><li>Contextualitzant els processos d’ensenyament-aprenentatge en situacions reals. </li></ul></ul><ul><ul><li>.Amb continguts que es fonamentin en la resolució de problemes autèntics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Des d’una perspectiva interdisciplinar </li></ul></ul>
 11. 11. TIPUS DE COMPETÈNCIES.- Competències transversals: Les competències comunicatives : 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 2. Competències artística i cultural Les competències metodològiques: 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Competència matemàtica 5. Competència d'aprendre a aprendre Les competències personals: 6. Competència d'autonomia i iniciativa personal (HABITS I ACTITUDS) Competències específiques centrades en conviure i habitar el món : 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (ACTITUDS) 8. Competència social i ciutadana (ACTITUDS)
 12. 12. <ul><ul><ul><ul><li>Competència comunicativa </li></ul></ul></ul></ul>Competència matemàtica Competència de tractament de la informació i competència digital Competència d’aprendre a aprendre desenvolupa i es desenvolupa en la que desenvolupen i possibiliten
 13. 13. COMPRENSIÓ DE DIVERSOS TIPUS DE FONTS EXPRESSIÓ ORAL, ESCRITA,.... GRÀFICA, VISUAL,... <ul><li>Elaborar respostes escrites i orals. </li></ul><ul><li>Redactar exemples reals dels conceptes i les idees tractades. </li></ul><ul><li>Redactar fontos originals </li></ul><ul><li>Definir </li></ul><ul><li>Esquematitzar (amb/sense base d’orientació-pauta) </li></ul><ul><li>Comentar </li></ul>UTILITZACIÓ I MANIPULACIÓ DEL VOCABULARI ESPECIFIC DEL TEMA CERCA, ORGANITZACIÓ I ELABORACIÓ DE LES IDEES BÀSIQUES DE LA FONT <ul><li>Determinar el significat de les paraules: </li></ul><ul><ul><li>pel context, </li></ul></ul><ul><ul><li>per l’estructura, </li></ul></ul><ul><ul><li>semànticament.... </li></ul></ul><ul><li>Recuperar informació </li></ul><ul><li>Organitzar la informació </li></ul><ul><li>Interpretar i elaborar la informació </li></ul>COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
 14. 14. <ul><ul><li>CERCA DE LES IDEES BÀSIQUES DE LA FONT, ORGANITZAR-LA i INTERPRETAR-LA </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recuperar informació de la font </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organitzar la informació de la font </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interpretar la informació de la font </li></ul></ul></ul><ul><li>1 RECUPERAR INFORMACIÓ D’UNA FONT. Implica processos com </li></ul><ul><li>Identificar la idea general: tema. </li></ul><ul><li>Identificar i interpretar tipus de fonts: narratiu, descriptiu,..( característiques, com és, com funciona, utilitat.) </li></ul><ul><li>Reconèixer el significats dels marcadors gràfics (negretes, pics, títols i subtítols,...) </li></ul><ul><li>Identificar les parts, la utilitat i altres elements informatius ( fonts discontinus, mapes, gràfiques, imatges,...) </li></ul><ul><li>Determinar el significat de les paraules pel text, per l’estructura, semànticament.... </li></ul><ul><li>Cercar i retenir detalls concrets </li></ul><ul><ul><ul><li>Relació entre títol i de les idees prèvies del font. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cerca d’informació rellevant en un font </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cerca d’ exemples. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Localització i extracció d’ informació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Respondre preguntes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comprensió de les informacions bàsiques. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Justificació del punt de vista. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Distinció de la informació real de la fantàstica. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Extracció d informació de dibuixos, imatges, esquemes , mapes, gràfiques. </li></ul></ul></ul><ul><li>Identificar les idees principals del font </li></ul><ul><li>Separar les idees principals i secundàries </li></ul><ul><li>Subratllar fonts </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Detecció de similituds i diferències </li></ul><ul><li>Classificar elements. </li></ul><ul><li>Generalitzar </li></ul><ul><li>Cerca d’informació o dades que donin suport a la informació en d’altres fonts </li></ul><ul><ul><li>Cerca d’ informació en diccionari. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cerca de significats de termes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cerca d’informació en fonts. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cerca de fonts adequades per obtenir més informació. </li></ul></ul><ul><li>Cercar evidències i exemples fóra del font. </li></ul><ul><li>Establir analogies. </li></ul><ul><li>Inferir elements implícits. </li></ul><ul><li>Interpretar metàfores, sentits figurats,… </li></ul><ul><li>Identificar seqüències temporals. </li></ul><ul><li>Identificar els elements causals i conseqüencials </li></ul><ul><li>Estructurar continguts </li></ul>2. ORGANITZAR LA INFORMACIÓ D’UNA FONT Implica processos com
 16. 16. Reflexionar sobre la informació d’un font. Identificar presumpcions . Formar-se una opinió i justificar el seu punt de vista. Separar opinions. Separar fets provats d’hipòtesis. Diferenciar allò vertader d’allò fals. Diferenciar allò real d’allò imaginari. Comparar la informació amb criteris racionals i científics. Elaborar presentacions e scrites de diferent tipus Comunicar oralment les idees en debats i treballs en grup . Elaborar quadres, esquemes, mapes conceptuals Elaborar comentaris Passar el contingut de la font a altre mitjà (TIC, gràfic, ....) Elaborar informes Elaborar dossiers monogràfics 3. ELABORAR LA INFORMACIÓ D’UNA FONT Implica processos com
 17. 17. COMPETENCIA MATEMÀTICA COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES
 18. 18. <ul><li>PENSAR MATEMÀTICAMENT. </li></ul><ul><li>Construir coneixements matemàtics a partir de situacions on tingui sentit, experimentar, intuir, formular, comprovar i modificar conjectures, relacionar conceptes i realitzar abstraccions. </li></ul><ul><li>Raonar matemàticament. Realitzar induccions i deduccions, particularitzar i generalitzar , reconèixer conceptes matemàtics en situacions concretes; argumentar les decisions preses, així com l'elecció dels processos seguits i de les tècniques utilitzades. </li></ul><ul><li>Plantejar-se i resoldre problemes. Llegir i entendre l'enunciat, generar preguntes relacionades amb una situació-problema, plantejar i resoldre problemes anàlegs, planificar i desenvolupar estratègies de resolució, verificar la validesa de les solucions, cercar altres resolucions, canviar les condicions del problema , sintetitzar els resultats i mètodes emprats, i estendre el problema, recollint els resultats que poden ser útils en situacions posteriors. </li></ul><ul><li>Obtenir, interpretar i generar informació amb contingut matemàtic. </li></ul><ul><li>Utilitzar les tècniques matemàtiques bàsiques ( per comptar, operar, mesurar, situar-se a l'espai i organitzar i analitzar dades ) i els instruments (calculadores i recursos TIC, de dibuix i de mesura) per a fer matemàtiques. </li></ul><ul><li>Interpretar i representar (a través de paraules, gràfics, símbols, nombres i materials) expressions, processos i resultats matemàtics. </li></ul><ul><li>Comunicar als altres el treball i els descobriments realitzats, tant oralment com per escrit, utilitzant el llenguatge matemàtic. </li></ul>
 19. 19. Calcular dades . Quantificació Magnitud/quantitat Identificació i aplicació de magnituds. Aplicació de les diferents tipologia de números. Unitats de mesura. Identificació i aplicació de magnituds. Realització de mesures Canvi d’ unitats a través de factors de conversió. Símbols i elements geomètrics Quantificar dels resultats . Identificació de les operacions matemàtiques per respondre a preguntes proposades. Utilització d’operacions matemàtiques Realització de càlculs. Operacions senzilles Proporcions, Percentatges. Taxes Expressió de resultats. Comparació de resultats. Us de la calculadora i, en alguns casos, de notació científica. Realització d’ operacions senzilles mentalment o sense calculadora.. Conèixer i interpretar dades estadístiques Interpretar representacions gràfiques Extracció d’ informació de tot tipus de gràfiques. Identificació en una gràfica del tipus d’informació que ens proporciona : títol, magnituds, Lectura d’una gràfica a través d’un qüestionari
 20. 20. Aplicar escales numèriques i gràfiques Interpretació i manipulació d’escales. Representació de superfícies a escala Representar gràficament la informació estadística. Elaboració de tot tipus de gràfiques Elaboració de gràfiques poligonals i de barres donant els intervals Elaboració de gràfiques poligonals i de barres de forma autònoma Elaboració de gràfiques sectorials. Elaboració de gràfiques utilitzant mitjanits informàtics Elaboració de piràmides de població. Elaborar una taula, ordenar los dates obtingudes Utilització i interpretació de taules. Codificació numèrica de la informació Interpretació i elaboració esquemes i dibuixos. Realització de càlculs percentuals y de freqüències.
 21. 21. COMPETÈNCIA TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES
 22. 22. <ul><li>CERCA, OBTENCIÓ , SELECCIÓ, ORGANITZACIÓ I INTERPRETACIÓ DE LA INFORMACIÓ a partir de fonts diverses (directes i indirectes, escrites, gràfiques, audiovisuals, i amb diferents suports, especialment els relacionats amb les TIC). </li></ul><ul><ul><li>Distinció entre informacions rellevants i anecdòtiques i entre informacions objectives i subjectives, per copsar la intencionalitat dels missatges. </li></ul></ul><ul><ul><li>Contrast de la informació a partir de fonts diverses, comparant-la per tal de desenvolupar el pensament </li></ul></ul><ul><li>UTILITZACIÓ DE TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ GEOMÈTRICA per descriure, raonar i projectar formes dels objectes i els espais. </li></ul><ul><ul><li>Utilització amb propietat d’instruments i tècniques per dibuixar, mesurar i calcular . </li></ul></ul><ul><li>RECOL·LECCIÓ , INTERPRETACIÓ I COMUNICACIÓ D’INFORMACIÓ EN TAULES I GRÀFICS . </li></ul><ul><li>PLANTEJAMENT DE PREGUNTES PER DESENVOLUPAR UN PENSAMENT COMPLE X , crític, creatiu i amb capacitat de presentar alternatives. </li></ul><ul><ul><li>Desenvolupament d’estratègies en la resolució de problemes . </li></ul></ul><ul><li>UTILITZACIÓ I DOMINI DE TÈCNIQUES I ESTRATÈGIES PER ORGANITZAR I SISTEMATITZAR LA INFORMACIÓ (resums, esquemes, mapes conceptuals, bases d'orientació, </li></ul><ul><li>APLICACIÓ D’ESTRATÈGIES DE REGULACIÓ I AUTOREGULACIÓ PER APRENDRE A MILLORAR. </li></ul><ul><li>Desenvolupament de la capacitat de previsió i adaptació als canvis. </li></ul>TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
 23. 23. <ul><li>COMPETÈNCIA APRENDRE A APRENDRE </li></ul>COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES
 24. 24. <ul><li>Concretada en 3 direccions </li></ul><ul><li>UTILITZACIÓ DE FONTS DE INFORMACIÓ. APLICADA I CONTEXTUALITZADA vinculada a la Competència comunicativa </li></ul><ul><li>ORGANITZACIÓ PERSONAL </li></ul><ul><li>CONSCIÈNCIA PERSONAL </li></ul>
 25. 25. <ul><li>ORGANITZACIÓ PERSONAL </li></ul><ul><ul><ul><li>Organització i planificació de les seves tasques : les bases d’orientació, els plans de treball, estratègies i tècniques d’estudi, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Planificació i control del temps </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organització </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esforç, perseverança en l’estudi i l’aprenentatge, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Responsabilitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autoresponsabilitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Actitud participativa </li></ul></ul></ul><ul><li>CONSCIÈNCIA PERSONAL </li></ul><ul><ul><ul><li>Adquisició de consciència dels seus recursos, capacitats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autoavaluació, d'autoavaluar-se i autorregular-se, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Acceptació de les errades i </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aprenentatge de i amb les altres persones </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autoregulació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pensament creatiu, crític i científic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Curiositat per interrogar-se. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interès per obrir camps nous de coneixement </li></ul></ul></ul>
 26. 26. <ul><li>UTILITZACIÓ DE FONTS DE INFORMACIÓ. APLICADA I CONTEXTUALITZADA </li></ul><ul><ul><ul><li>Utilització dels textos, dels mapes, dels gràfics i les imatges com a font d’informació per transformar-la en coneixement de forma autònoma. ( COINCIDEIX AMB LA FASE D’ELABORACIÓ DE INFORMACIONS DE DIVERSES FONTS (CC Comunicativa ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Consulta bibliografia específica per localitzar informació específica i/o per ampliar coneixements. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cerca d’informacions a Internet de forma autònoma i amb criteri. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lectura de notícies de premsa. Anàlisi i contrast de notícies de premsa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elaboració de textos: resums, esquemes, mapes conceptuals, fitxes com a eina d’estudi personal. (COINCIDEIX LA CC COMUNICATIVA, REDACCIÓ DE TEXTOS ORIGINALS) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elaboració d’enquestes, extracció d’informació i elaboració de conclusions personals. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estructuració de treballs monogràfics, exposicions orals,... personalitzades. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estructuració de presentacions TIC,...personalitzades. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Treball cooperatiu, per projectes i resolució de problemes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exposicions oral, debats, argumentació </li></ul></ul></ul><ul><li>. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>COMPETÈNCIA PERSONAL </li></ul>
 28. 28. <ul><li>La competència personal està vinculada al desenvolupament i a l'afirmació de la identitat personal i es tradueix. </li></ul><ul><ul><li>en afirmar els seus propis valors i autonomia, </li></ul></ul><ul><ul><li>però també en actituds d'obertura, flexibilitat i de compromís vers les altres persones. </li></ul></ul><ul><li>Aquest aprenentatge implica , d'una banda, </li></ul><ul><ul><li>fer-se com cadascú desitja i, de l'altra, </li></ul></ul><ul><ul><li>usar la pròpia manera de ser per a desenvolupar-se en les situacions que l'àmbit escolar i la pròpia vida li plantegen, tot tenint en compte les variacions que cal introduir per potenciar la construcció de la identitat femenina i de la masculina. </li></ul></ul><ul><ul><li>el desenvolupament de les competències emocionals , adreçades a un mateix ( com per exemple, el coneixement de les pròpies emocions i les d'altri, la regulació emocional i l'autoestima ) i adreçades a les altres persones ( l'empatia, l'assertivitat, l'escolta, el diàleg, l'animació de grups, la presa de decisions i la resolució de conflictes, entre d'altres ). </li></ul></ul><ul><li>Implica treballar </li></ul><ul><ul><li>l'autoconeixement, </li></ul></ul><ul><ul><li>la construcció i acceptació de la pròpia identitat, </li></ul></ul><ul><ul><li>la regulació de les emocions, </li></ul></ul><ul><ul><li>l'autoexigència, </li></ul></ul><ul><ul><li>el pensament crític, i </li></ul></ul><ul><ul><li>el desenvolupament d'hàbits responsables. </li></ul></ul>
 29. 29. Els moviment de cos. Sistemes implicats: ossi, muscular, nerviós. Funcions dels sistemes: ossi, muscular, nerviós Parts i tipus dels sistemes ossi, muscular, nerviós Localització dels sistemes i de les parts d’aquests. El funcionament integrat. La patologia, lesions i malalties dels sistemes ossi, muscular, nerviós ?? La prevenció d’accidents, els riscos i els hàbits saludables del sistema ossi i muscular. El vocabulari relacionat amb el tema. Expressar el seu pensament oral, escrit i gràficament Expressar amb d’altres paraules Transforma personalitzant la informació Cercar i comprendre la informació. (definir, descriure, identificar, nomenar, RECORDAR, reconèixer, generalitzar, donar exemples, deduir, resumir, predir,...) Organitzar la informació (classificar, relacionar, caracteritzar, , analitzar, determinar causalitat-conseqüencialitat), seqüenciar, ...) Elaborar la informació (resumir, explicar, justificar, comparar, passar informació d’un mitjà a d’altre...) Interpretar i elaborar esquemes gràfics. Raonar. Utilitzar de forma correcta magnitud/quantitat Calcular mentalment. Mesurar Identificar i valorar els elements que intervenen en una situació problemàtica. Tenir estratègies per la resolució de situacions problemàtiques. Valorar la importància i les conseqüències. Fer-lo de forma el més autònoma possible Desenvolupant continguts propers, contextualitzats, coneguts

×