Cbcapsestudiprimaria[1]

1,518 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,518
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Cbcapsestudiprimaria[1]

  1. 1. El disseny curricular d’educació primària a partir de les COMPETÈNCIES BÀSIQUES
  2. 2. Què ens preguntem...? <ul><li>Com dinamitzar la reflexió pedagògica en el claustre per a l’actualització del PEC i el PCC a partir del nou currículum? </li></ul><ul><li>Presa de decisions sobre l’organització flexible del currículum. </li></ul><ul><li>Com s’han d’elaborar les programacions a partir del nou decret curricular? </li></ul><ul><li>Elaboració/actualització del Projecte lingüístic. </li></ul><ul><li>Com canvia el paper del/la mestre/a? </li></ul><ul><li>Canvia el sentit de l’avaluació? Quins són els nous criteris de qualificació? </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Qui pren decisions sobre el currículum? </li></ul><ul><li>El govern de l’estat : Estableix els aspectes bàsics del currículum o ensenyaments mínims per a tot l’estat Llei Orgànica d’Educació del 2006 </li></ul><ul><li>Generalitat de Catalunya : Estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria a través del Decret 142/2007, de 26 de juny . </li></ul><ul><li>Centres educatius : En el marc de la seva autonomia elaboren el seu propi projecte curricular per adequar-lo a les necessitats concretes de l’alumnat. </li></ul>CURRÍCULUM: Conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació
  4. 4. Cal revisar, actualitzar i replantejar... <ul><li>Els coneixements que són rellevants </li></ul><ul><li>Les metodologies i estratègies d’aula </li></ul><ul><li>La coherència pedagògica a través del treball en equip del professorat </li></ul>Les finalitats de l’educació obligatòria educar persones que Tinguin coneixement sobre el món Disposin de Les eines per Comprendre’l Puguin habitar-lo I millorar-lo Saber fer Saber Saber ser i estar
  5. 5. Competències Bàsiques <ul><li>Les finalitats educatives en termes competències s’assoleixen a partir dels continguts. </li></ul><ul><li>Els continguts canvien quan canvia el referent científic i/o cultural, en canvi les competències són més estables i possibiliten aprendre al llarg de la vida. </li></ul>Continguts <ul><ul><li>Capacitat d’utilitzar </li></ul></ul><ul><ul><li>coneixements i habilitats </li></ul></ul><ul><ul><li>de manera transversal i </li></ul></ul><ul><ul><li>interactiva en contextos i </li></ul></ul><ul><ul><li>situacions diversos </li></ul></ul>per exercir com a ciutadà i resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana . conceptes procediments actituds, valors i normes
  6. 6. El currículum ha de garantir que a l´acabar l´ensenyament obligatori tot l’alumnat tingui un bon domini de certes competències COMPETÈNCIES COMUNICATIVES 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 2. Competències artística i cultural COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Competència matemàtica 5. Competència d’aprendre a aprendre COMPETÈNCIES PERSONALS 6. Competències d’autonomia i iniciativa personal COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER CONVIURE I HABITAR EL MÓN 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 8. Competència social i ciutadana Referents clau per al desplegament del currículum per competències: TRANSVERSALITAT, FUNCIONALITAT, AUTONOMIA
  7. 7. <ul><li>TRANSVERSALITAT: </li></ul><ul><li>Entesa com el criteri per a la selecció de continguts opcions metodològiques per tractar-los en contextos globals i de forma interdisciplinària entre àrees </li></ul>FUNCIONALITAT: Entesa com el criteri per establir opcions metodològiques que fomentin l’aplicació dels aprenentatges en diferents situacions i contextos reals, concrets i propers a l’alumnat AUTONOMIA DE L’ALUMNAT: Entesa com el criteri per establir opcions metodològiques que fomentin la comunicació d’objectius, el protagonisme de l’alumnat, la gestió dels errors i la corresponsabilitat en l’avaluació en les activitats d’ensenyament/aprenentatge
  8. 8. <ul><li>El paper del professorat: </li></ul><ul><li>un canvi metodològic? </li></ul>
  9. 9. <ul><ul><li>Els canvis i transformacions de la societat anomenada de la informació i el coneixement com ara: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Irrupció de les TIC (internet) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Canvis en l´economia global </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Consolidació de sistemes democràtics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Societat del consum i el benestar i la seva sostenibilitat </li></ul></ul></ul><ul><li>Demanen replantejar les finalitats de l´educació envers </li></ul><ul><ul><li>L’adquisició d’aprenentatges a través de l’obtenció, selecció i interpretació de la informació per a construir coneixement, comunicar-lo i contrastar-lo amb els dels altres. </li></ul></ul><ul><ul><li>La construcció de coneixements i la seva aplicació en contextos propers a la vida real </li></ul></ul><ul><ul><li>El desenvolupament de competències: aplicació dels coneixements, habilitats i actituds a la resolució de problemes en contextos diferents amb qualitat i eficàcia i adquisició d’autonomia i iniciativa personal. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’educació en els valors democràtics , la sostenibilitat, les habilitats socials i el pensament crític </li></ul></ul>El currículum ha de donar resposta als nous reptes que l´educació té plantejats en el marc del segle XXI
  10. 10. DESENVOLUPAMENT PERSONAL SOCIAL, PROFESSIONAL SABER CONÈIXER SABER FER SABER SER SABER CONVIURE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES O SITUACIONS REALS I CONTEXTUALITZADES <ul><li>CONEIXEMENTS </li></ul><ul><li>Conceptuals </li></ul><ul><li>Procedimentals </li></ul><ul><li>Actitudinals </li></ul>Ensenyar a transferir Per al Morfosintaxi Estructurar un discurs coherent Defensar el propi punt de vista en un debat Diversitat cultural Com són les persones del nostre entorn? Actuar segons els valors democràtics: respectar, cooperar, conviure... Proporcionalitat Calcular el % Valorar si un article està realment rebaixat Proteïnes, greixos, hidrats carboni Elaborar una dieta equilibrada Tenir hàbits d’alimentació saludables
  11. 11. Transmissió i reproducció del coneixement Reconstrucció compartida del coneixement Escoltar copiar contestar Treballar individualment en silenci parlar Treball cooperatiu preguntar discutir contestar
  12. 12. Els mètodes interactius basats en la cooperació entre iguals afavoreixen el desenvolupament de competències <ul><li>L’objectiu consisteix en respondre un interrogant , resoldre un cas o problema, realitzar una petita investigació o projecte. </li></ul><ul><li>L’alumnat és el centre de l´activitat : analitza la demanda, s’organitza, cerca la informació, treballa en equip, pren decisions. </li></ul><ul><li>El professorat orienta i facilita el procés , crea situacions didàctiques i prepara els materials, guia i orienta el treball dels grups. </li></ul><ul><li>Gestió social de l´aula: És important tenir en compte que aquest tipus de treball requereix una gestió flexible del temps, de l´ espai : ha de permetre el treball en petit i gran grup, dels materials i recursos: han de ser-hi presents. </li></ul><ul><li>Per exemple: estudi de casos, aprenentatge basat en problemes, petites investigacions, simulacions, realització de projectes... </li></ul>
  13. 13. <ul><li>La dinamització del debat en els centres i la presa de decisions en relació amb el desplegament del currículum </li></ul>
  14. 14. ACORDS DE CICLE / DISSENY PROGRAMACIONS CONSELL ESCOLAR PROJECTE EDUCATIU COMISSIÓ PEDAGÒGICA > Cap d’estudis > Coordinadors de cicle PROJECTE CURRICULAR PROGRAMACIÓ ANUAL CENTRE ED. INFANTIL Equip docent PROGRAMACIÓ D’AULA CICLE INCIAL Equip docent CICLE MITJÀ Equip docent CI. SUPERIOR Equip docent
  15. 15. CICLES: > Contribució de les àrees a les CB a partir de la lectura Decret 142/2007 Annex I Competències Bàsiques Annex II Currículum de les àrees Competències lingüístiques COMISSIO PEDAGÒGICA : Presa de decisions: Seleccionar quines competències es treballaran aquest curs des de totes les àrees (línia d’escola) Competència d’aprendre a aprendre EQUIP DIRECTIU / COMISSIÓ PEDAGÒGICA Identificar el nivell de funcionament de la Comissió Pedagògica: qui en forma part? Quins temes tracta? Com es vehiculen les decisions que pren? Identificar el treball per competències en relació amb el treball per competències en relació al curriculum actual
  16. 16. Establir necessitats formatives / fer formació en centre a partir de la reflexió sobre la pràctica COMISSIÓ PEDAGÒGICA : Presa de decisions: criteris per treballar les competències seleccionades CONCRECIÓ EN LES PROGRAMACIONS D’AULA DEL PROFESSORAT Concreció en les programacions Acords metodològics a partir de les necessitats educatives de l’alumnat CICLES
  17. 17. Contribució de les àrees a l’adquisició de les C.B: Compètències metodològiques: aprendre a aprendre Llengua C. Medi Matemàt EVP... Elaboració d’estratègies per a desenvolupar procediments com: construcció de textos, interpretació de gràfics, lectura de mapes... (bases d’orientació). Desenvolupament d’estratègies de regulació i autoregulació, per aprendre a millorar Desenvolupament d’estratègies per pensar organitzar, recuperar la informació (resums, esquemes, mapes conceptuals...). Desenvolupament del pensament complex(estratègies de raonament, anàlisi multicausade variables, plantejament d’hipòtesis...) Desenvolupament d’estratègies en la resolució de problemes Plantejament de preguntes: què? per què? com?
  18. 18. <ul><li>Quins plantejaments té el centre en relació a les competències seleccionades? </li></ul><ul><ul><li>La transversalitat dels continguts </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cercar les connexions existents entre les àrees </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prendre decisions en relació als continguts comuns de les àrees </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>La funcionalitat dels aprenentatges </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fomentar l’aplicació dels aprenentatges en situacions pràctiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contextualitzar l’aplicació en relació amb els interessos de l’alumnat i la seva realitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>L’autonomia en l’aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Potenciar el treball cooperatiu, l’aprenentatge basat en problemes, el treball per projectes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Treballar procediments relacionats amb l’organització i síntesi de la informació com ara: elaboració de textos, esquemes, mapes conceptuals... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Treballar la gestió dels encerts i els errors com una eina per aprendre? </li></ul></ul></ul>Iniciar el treball per competències a partir del que el centre està fent...

  ×