Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unit template

586 views

Published on

Programem unitats didàctiques.
Currículum 2015

Published in: Education
  • Be the first to like this

Unit template

  1. 1. School ____________________ Page 1 1.- TITLE El títol és suggeridor del seu contingut? És prou motivador? Està formulat com una pregunta? 2.- CONTEXTUALIZATION / SUMMARY Breu descripció de la unitat didàctica o del projecte i/o la justificació del per què es decideix la seva realització. Indicar, si escau, la relació amb alguna altra unitat didàctica o projecte anterior o posterior. 3. TIMING YEAR TERM NUMBER OF CLASSES 4. COMPETENCES ENGLISH COMPETENCES Només indicar aquelles competències (agrupades en dimensions) que es treballaran explícitament en més d’una activitat. Això implica que s’ha compartit amb l’alumne, que ell n’és conscient i que s’avaluaran. Aquestes competències són les mateixes que estan referenciades en el Decret del Currículum 187/2015 5.- ATTAINMENT LEVEL Expert level Good level Acceptable level CROSS CURRICULAR COMPETENCES Digital Personal and social:
  2. 2. School ____________________ Page 2 6.- LEARNING OBJECTIVES 7.- ASSESSMENT Enunciats que descriuen els aprenentatges que es preveu que adquiriran els alumnes en finalitzar la unitat didàctica o el projecte o que han adquirit. * Estan formulats com a capacitats que l’alumnat ha de ser capaç de desenvolupar al llarg de la unitat didàctica o el projecte? * Són objectius formulats de manera que afavoreixen l’assoliment de les competències? * Alguns verbs que hi poden ajudar: Actuar, Crear ,Inferir, Realitzar, Acceptar, Decidir, Integrar ,Recollir, Ajudar, Deduir, Interactuar, Reconèixer, Adquirir, Desenvolupar, Interessar, Reelaborar, Admetre, Descodificar, Interpretar, Regular, Analitzar, Descobrir, Investigar, Reflexionar, Aplicar, Discriminar, Justificar, Relacionar, Apreciar, Dirigir, Llegir, Resoldre, Assumir, Dirimir, Manifestar, Respectar, Avaluar, Distingir, Manipular, Respondre, Buscar, Efectuar, Mediar, Saber, Aplicar, Cercar, Elaborar, Mobilitzar, Seleccionar, Classificar, Emprendre, Mostrar, Seqüenciar, Col·laborar, Escoltar, Observar, Sintetitzar, Comparar, Escriure, Ordenar, Solucionar, Compartir, Establir, Organitzar, Tenir una actitud crítica, Comprendre, Explicar, Parlar, Transferir, Compondre, Exposar, Participar, Utilitzar, Comunicar-se, Expressar, Percebre, Valorar, Confiar, Extraure, Plantejar, Contextualitzar, Fer, Practicar, Controlar, Gaudir, Prendre decisions, Conversar, Identificar, Processar, Cooperar, Imaginar, Produir, Correspondre, Implicar-se, Promoure… Aquest objectius són propis de cada unitat didàctica o projecte, o sigui, que no tenen un referent directe al currículum. ASSESSMENT CRITERIA INSTRUMENTS AND INDICATORS Enunciats que descriuen com sabrem o sabem que cada alumne ha adquirit els aprenentatges. Expressen el grau d’assoliment desitjat dels objectius. Aquest criteris d’avaluació estan referenciades per cursos en el Decret del Currículum 187/2015. També es poden posar altres que no tenen un referent directe al currículum. Com s’ha previst avaluar l’assoliment de les competències proposades? Amb quins instruments i indicadors? Com es fa el retorn? Quines activitats o dinàmiques s’han previst per als alumnes que no han assolit els objectius? Hi ha espais per a l’auto i la co-avaluació, amb vistes a la millora dels aprenentatges? Amb quins instruments o dinàmiques?
  3. 3. School ____________________ Page 3 8.- CONTENTS KEY CONTENTS OTHER CONTENTS ● Quins continguts claus del currículum es treballen en aquesta competència? Aquests continguts són els que estan referenciats i aparellats amb les competències clau en el Decret 187/2015 ● Quins altres continguts del currículum es treballen en aquesta competència? Aquests continguts són els mateixos que estan referenciats en el Decret 187/2015 i estan llistats per cursos. Es poden afegir altres 9.- METHODOLOGY STRATÈGIES MATERIAL AND RESOURCES ● Com s’estructura la unitat? ● Quina és la metodologia emprada? ● Com s’organitza l’aula? ● Es presenta a l’alumnat una situació-problema? Es parteix dels seus interessos? Es fa alguna activitat inicial de motivació/avaluació inicial? ● Amb quina dinàmica i/o instrument es comparteixen les finalitats educatives amb l’alumnat? ● Es treballen diferents tipus de continguts de forma competencial? ● La seqüència d’activitats segueix un fil conductor? ● Hi ha un equilibri entre activitats individuals, en parelles o en grups? ● Hi ha activitats de diferents tipologies (cerca d’informació, exercitació, aplicació, anàlisi, síntesi...)? ● Com s’aconsegueix que l’alumnat esdevingui protagonista del seu aprenentatge? És conscient del que va aprenent? Amb quines dinàmiques i/o instruments? ● Quins són els recursos i material emprats? LEARNING ACTIVITIES & GROUPING Activity 1: Initial assessment. Previous knowledge. Guiding question. etc Activity 2:
  4. 4. School ____________________ Page 4 Activity 3: Activity 4: Activity ... Activity ...:: sinthesis DEALING WITH DIVERSITY 10.- REFLEXION ABOUT THE UNIT ● Com es valora el procés d’implementació de la unitat didàctica o del projecte? ● Quina és l’opinió dels alumnes? ● Aspectes a millorar. ● … Només es pot contestar un cop s’ha fet la unitat!!!

×