Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programacio per competencies

28,484 views

Published on

 • Be the first to comment

Programacio per competencies

 1. 1. LA PROGRAMACIÓ DE LLENGUA PER COMPETÈNCIES Equip Lic de L’Hospitalet de Llobregat Febrer 2008
 2. 2. <ul><li>INDEX </li></ul><ul><li>El nou currículum per competències. </li></ul><ul><li>La nova estructura curricular </li></ul><ul><li>Les competències al currículum </li></ul><ul><li>Les vuit competències bàsiques </li></ul><ul><li>La competència (bàsica) comunicativa lingüística i audiovisual </li></ul><ul><li>Les competències pròpies de l’àmbit de llengua </li></ul><ul><li>Per què una programació per competències? </li></ul><ul><li>Què és una competència? </li></ul><ul><li>Aclarint conceptes : les ciències cognitives </li></ul><ul><li>Què implica ser competent ? </li></ul><ul><li>Com s’aprèn a ser competent? </li></ul><ul><li>Elements de les unitats de programació </li></ul><ul><li>Exemples d’unitats de programació </li></ul><ul><li>Programar per competències: un embolic més o una oportunitat? </li></ul><ul><li>Una reflexió personal per concloure </li></ul>
 3. 3. <ul><li>EL NOU CURRÚCULUM PER COMPETÈNCIES primària </li></ul>“ La finalitat de l'educació primària és proporcionar a tots els nens i les nenes les competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social; adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a ... “ Article 2 “ La finalitat central de cadascuna de les àrees curriculars és el desenvolupament de les competències bàsiques, tot tenint en compte que cadascuna de les àrees contribueix al desenvolupament de diferents competències i, a la vegada, cada una de les competències bàsiques s'assolirà com a conseqüència del treball en distintes àrees ” Annex 1 “ S'accedirà a l'educació secundària obligatòria si s'ha assolit el desenvolupament de les competències bàsiques i un grau de maduresa adequat ” Article 16.4
 4. 4. <ul><li>EL NOU CURRÚCULUM PER COMPETÈNCIES secundària </li></ul>“ En aquest Decret es defineixen les competències bàsiques generals que els nois i les noies han de desenvolupar i consolidar en finalitzar l'Educació secundària obligatòria. ” “ El currículum de l'educació secundària obligatòria inclourà les competències bàsiques que es determinen a l'annex 1 d'aquest Decret. ” Article 7.2 “ Al currículum de cadascuna de les matèries hi constaran les competències bàsiques que es treballen en aquella matèria, la contribució de la matèria a l'adquisició de les competències generals de l'etapa, els objectius, els continguts i els criteris d'avaluació. A l'annex 2 s'estableix el currículum de les matèries, tenint en compte la distribució per cursos que figura a l'annex 4 d'aquest Decret. ” Art 7.3 “ L'organització de les activitats a l'aula i el funcionament dels centres, les activitats docents, les formes de relació i de comunicació que s'estableixen entre la comunitat educativa i la relació amb l'entorn, contribuiran a la consolidació de les competències bàsiques. Les activitats complementàries i extraescolars poden afavorir, també, la consecució de les competències bàsiques ” . Art 7.4
 5. 5. 2. LA NOVA ESTRUCTURA CURRICULAR <ul><li>Estructura del currículum LOGSE </li></ul><ul><li>Objectius generals de l’etapa. </li></ul><ul><li>Objectius generals de l’àrea i etapa. </li></ul><ul><li>Continguts. </li></ul><ul><ul><li>Procediments …. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fets …. </li></ul></ul><ul><ul><li>Valors …. </li></ul></ul><ul><li>Objectius terminals. </li></ul><ul><li>Orientacions didàctiques. </li></ul><ul><ul><li>Ensenyament i aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació </li></ul></ul>Estructura del currículum LOE Objectius generals de l’etapa. Competències bàsiques de l’educació obligatòria. Objectius generals de l’àrea i etapa. Competències bàsiques de l'àrea. Continguts per cicles (primària) i per cursos (secundària) Criteris d’avaluació per cicles. Decret primària i secundària
 6. 6. 3. LES COMPETÈNCIES AL CURRÍCULUM COMPETÈNCIES BÀSIQUES PRÒPIES DE CADA ÀREA Competències transversals - Comunicatives 1. C Comunicativa lingüística i audiovi sual 2. C. Artística i cultural - Metodològiques 3. C. Tractament de la informació i C. Digital 4. C. Matemàtica 5. C. Aprendre a aprendre - Personals 6. C. Autonomia i iniciativa personal Competències específiques centrades en conviure i habitar el mon 7. C. Coneixement i interacció amb el món físic 8. C. Social i ciutadana <ul><li>Àmbit de llengües </li></ul><ul><li>- Mstemàtiques </li></ul><ul><li>- Educació Física </li></ul><ul><li>- Ed. Artística </li></ul><ul><li>- Coneixement del medi </li></ul><ul><li>- .... </li></ul>
 7. 7. 4. LES VUIT COMPETÈNCIES BÀSIQUES
 8. 8. 5. LA CB COMUNICATIVA LING. I AUDIOV. “ El desenvolupament de la competència lingüística i audiovisual suposa el diferent domini de llengües, tant oralment com per escrit, en múltiples suports i amb el complement dels llenguatges audiovisuals en varietat de contextos i finalitats, com a eina per aprendre a aprendre “ <ul><li>Comunicaci ó oral i escrita </li></ul><ul><li>Tractament de la informació </li></ul><ul><li>Tipologia de textos i discursos </li></ul><ul><li>Llenguatge verbal i no verbal </li></ul><ul><li>Mitjans audiovisuals i digitals </li></ul><ul><li>Plurilingüisme i interculturalitat </li></ul>
 9. 9. A més del seu tractament específic en algunes àrees del currículum, la comprensió lectora, la capacitat d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit, la comunicació audiovisual, l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i l'educació en valors es desenvoluparan en totes les àrees. En tot cas, la lectura, com a factor fonamental per al desenvolupament de les competències bàsiques, serà inclosa en les activitats de les diverses àrees . Art. 9.3 Les CB es desenvolupen en totes les àrees
 10. 10. 6. LES COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L’AMBIT DE LL. <ul><li>La competència plurilingüe i intercultural </li></ul><ul><li>La competència comunicativa , que es concreta en: </li></ul><ul><ul><li>- La competència oral </li></ul></ul><ul><ul><li>- La competència comunicativa escrita, </li></ul></ul><ul><ul><li>- La competència comunicativa audiovisual </li></ul></ul><ul><li>L a competència literària </li></ul>I també contribueix a les competències bàsiques...
 11. 11. 7. PER QUÈ UNA PROGRAMACIÓ PER COMPETÈNCIES? <ul><li>A la Societat de la informació, el volum d’informació es duplica cada cinc anys. </li></ul><ul><li>La constatació de la incapacitat de bona part de la ciutadania escolaritzada en saber fer servir els continguts estudiats. </li></ul><ul><li>La pressió del paradigma econòmic en l’ à mbit educatiu. </li></ul><ul><li>La convergència de les polítiques estatals a nivell europeu. </li></ul><ul><li>La constatació què els canvis en l’àmbit educatiu provenen bàsicament de la modificació dels criteris avaluatius. </li></ul><ul><li>Altres... </li></ul>
 12. 12. 8. QUÈ ÉS UNA COMPETÈNCIA? “ S'entén per competència la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats , de manera transversal i interactiva , en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers , cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació. ” Art 8.1 Es demostra en l’acció, en situacions reals Es fonamenta en diferents tipus de sabers Posa en joc sabers de moltes disciplines alhora Implica un pensament estratègic: comprendre, analitzar, decidir, aplicar esquemes d’acció,valorar..... Implica col·laborar amb altres en contextos socials
 13. 13. 9. ACLARINT CONCEPTES Procediment Capacitat Habilitat Estratègia Concepte Actitud Competència Bàsica Específica Eix transversal ?
 14. 14. Les neurociències
 15. 15. Les capes del cervell
 16. 16. El neocòrtex
 17. 17. Xarxes neurals
 18. 18. L’aprenentatge
 19. 19. La lectura és un procés mental molt complex. A mesura que llegiu, el vostre cervell realitza multitud d’operacions. En primer lloc algunes xarxes neurals del lòbul occipital reben els senyals del nervi òptic. Hi ha xarxes especialitzades en processar diferents formes: Una altra xarxa neural d’ordre superior ajunta aquesta informació visual i activa la xarxa neural que representa una lletra concreta. Un cop percebuda una paraula, la xarxa neural que la representa mentalment activa les xarxes neurals del seu significat i morfo sintaxi, així com moltes altres que hi estan relacionades. Xarxes neurals d’ordre superior controlen tot el procés de presa de decisions del procés lector: quan cal tornar a llegir, quan cal buscar el significat d’una paraula, quan cal continuar llegint... Una jerarquia de xarxes neurals.
 20. 20. Processament visual Proc. Semàntic i sintàcitc Comprensió literal Proc. Sem Sint Prag. Comprensió inferencial Processament .... Comprensió crítica Proc. sobre el procés lector Proc. sobre la totalitat, els objectius, les decsions... Concepte Procediment Estràtègies o esquemes d’acció Pensament estratègic COMPETÈNCIA Una convenció de termes... Capacitat
 21. 21. En resum: COMPETÈNCIA Estràtègies o esquemes d’acció Procediments Conceptes Actituds
 22. 22. 10. QUÈ IMPLICA SER COMPETENT? Como aprender y enseñar compeèncias. Antoni Zabala, Laia Arnau Ed. Graó Concepte Procediment Estràtègies o esquemes d’acció Pensament estratègic COMPETÈNCIA Capacitat
 23. 23. 11. COM S’APRÈN A SER COMPETENT? A través de la participació activa en projectes, tasques i situacions reals que plantegen un problema o qüestió a resoldre amb el qual hi ha una implicació afectiva . Una situació real que requereix un procés d’anàlisi per decidir quines són les maneres de procedir més adequades i quins són els coneixements i procediments necessaris per portar-les a terme.I tot això en contextos socials en què cal entendre’s i col·laborar amb altres persones.
 24. 24. 12. ELEMENTS DE LES UNITATS DE PROGRAMACIÓ SITUACIÓ REAL Continguts Competències Pròpies de l’àrea Bàsiques Objectius Activitats Criteris d’avaluació Estratègies Agrupaments Materials
 25. 25. 13. EXEMPLES D’UNITATS DE PROGRAMACIONS <ul><li>Un exemple d’una UP d’una editorial </li></ul><ul><li>Un exemple d’una seqüència didàctica (en paper) Cómo enseñar y aprender competencias. A. Zabala, L. Arnau. Ed. Graó </li></ul><ul><li>Una graella d’estratègies de lectura </li></ul>
 26. 26. 14. LES CB, UN EMBOLIC MES O UNA OPORTUNITAT? <ul><li>Si tot el que implica és modificar els PCC com a document mort, UN EMBOLIC MÉS ! </li></ul><ul><li>Si implica un procés de repensar i consensuar què és alló fonamental que l’educació obligatòria hauria de procurar que tot alumnat desenvolupés, si serveix per prioritzar i unir UNA OPORTUNITAT ! </li></ul>
 27. 27. 15. UNA REFLEXIÓ PER CONCLOURE <ul><li>En la simplicitat, està la virtut </li></ul><ul><li>Hi ha competències fonamentals, i n’hi ha de desitjables (César Coll) </li></ul><ul><li>L’aprenentatge de les estratègies (i competències) requereix múltiples oportunitats i situacions reals i és un procés complex que segueix un ritme i uns camins individuals. </li></ul><ul><li>Per tant... </li></ul><ul><li>Tinguem presents les competències ...., però </li></ul><ul><li>Enfoquem la mirada en els nens/es i </li></ul><ul><li>Intentem plantejar situacions que siguin vives, que tinguin un sentit ara, que ens permetin estar presents i gaudir d’allò que fem </li></ul>

×