Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pruïja i Polimialgia Reumatica

684 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pruïja i Polimialgia Reumatica

 1. 1. Pruïja i PolimialgiaPruïja i Polimialgiareumàticareumàtica(a propòsit d´un cas)(a propòsit d´un cas)
 2. 2.  84 anys84 anys 1970.- Epilepsia1970.- Epilepsia 1985.- Ulcus péptic1985.- Ulcus péptic 1997.- Tremolor essencial.1997.- Tremolor essencial. 1997. Pneumònia LLE. Ingrés hospitalari1997. Pneumònia LLE. Ingrés hospitalari 2009. Adenoma de pròstata. Tractament i2009. Adenoma de pròstata. Tractament icontrol Urologia Calellacontrol Urologia Calella 2010.- Hipercolesterolemia.2010.- Hipercolesterolemia. 2011. Polimialgia reumàtica. Seguiment per2011. Polimialgia reumàtica. Seguiment perreumatologia. 2 brots tractats amb corticoides areumatologia. 2 brots tractats amb corticoides adosis baixes. Bona respostadosis baixes. Bona resposta 2012 intervenció quirúrgica Cataractes.2012 intervenció quirúrgica Cataractes. Hipoacusia. Audífon.Hipoacusia. Audífon.
 3. 3.  Vidu des de fa 5 anysVidu des de fa 5 anys Viu solViu sol 1 fill que viu a Alemanya.1 fill que viu a Alemanya. Autònom per les AVD.Autònom per les AVD. Bon suport social.Bon suport social. Pacient habitual de la consulta.Pacient habitual de la consulta.
 4. 4.  5-1-2013.- urgencias. Picor generalitzat sense5-1-2013.- urgencias. Picor generalitzat senselesió dermatològica. Polaramine IM i loratadina 1lesió dermatològica. Polaramine IM i loratadina 1comp al diacomp al dia 10-1-2013. consulta. Milloria de la pruïja.10-1-2013. consulta. Milloria de la pruïja.Recomano continuar uns dies més ambRecomano continuar uns dies més ambloratadina i parar-la.loratadina i parar-la. 28-1-2013. consulta. Ve sense hora ja que te un28-1-2013. consulta. Ve sense hora ja que te undolor generalitzat muscular i una altra vegadadolor generalitzat muscular i una altra vegadauna pruïja generalitzada. Exploració normal.Nouna pruïja generalitzada. Exploració normal.Nolesió dermatològica. Abdomen tou depressiblelesió dermatològica. Abdomen tou depressibleno dolorós. Dificultat per aixecar els braços.no dolorós. Dificultat per aixecar els braços.Inicio dacortin 15. sol analíticaInicio dacortin 15. sol analítica
 5. 5.  5-2-2013. Consulta. El dolor ha millorat5-2-2013. Consulta. El dolor ha milloratperò persisteix la pruïja. A l´exploracióperò persisteix la pruïja. A l´exploracióabdomen tou, no dolorós peròabdomen tou, no dolorós peròhepatomegalia de 2-3 travesses llisa.hepatomegalia de 2-3 travesses llisa.AnàlisiAnàlisi: anèmia. Augment de: anèmia. Augment detransaminases, augment de la bilirrubina itransaminases, augment de la bilirrubina ide la gamma gt i les fosfatases alcalines.de la gamma gt i les fosfatases alcalines.
 6. 6.  Sol.licito nou anàlisi amb marcadorsSol.licito nou anàlisi amb marcadors Sol.licito ecografia hepàtica amb sospitaSol.licito ecografia hepàtica amb sospitaclínica de colostasi i litiasi vesicularclínica de colostasi i litiasi vesicular Recomano continuar amb dacortin 15Recomano continuar amb dacortin 15mgr.mgr.
 7. 7.  7-3-2013. Consulta.7-3-2013. Consulta. Es troba més bé del dolor però persisteixEs troba més bé del dolor però persisteixla pruïja. Està cansat. Ha perdut 3 kg.la pruïja. Està cansat. Ha perdut 3 kg.Anorèxia. No dolor abdominal.Anorèxia. No dolor abdominal. Anàlisi : persisteix l´anèmia. LesAnàlisi : persisteix l´anèmia. Lestransaminases continuen aixecades, igualtransaminases continuen aixecades, igualque la gamma gt, la bilirrubina i laque la gamma gt, la bilirrubina i lafosfatases alcalines.fosfatases alcalines. Marcadors d´hepatitis negatius.Marcadors d´hepatitis negatius.
 8. 8.  Li proposo anar a urgències. No vol anar.Li proposo anar a urgències. No vol anar.Diu que ell no es troba per això. Que te unDiu que ell no es troba per això. Que te ungosset que no.. Que no pot anar.gosset que no.. Que no pot anar. Envio a MI preferent.Envio a MI preferent.
 9. 9.  27-3-2013. Visita a MI. Programació27-3-2013. Visita a MI. Programacióingrés per completar estudi. Es programaingrés per completar estudi. Es programaingrés pel dia 3-4-2013.ingrés pel dia 3-4-2013. 30-3-2013. Urgències.30-3-2013. Urgències.
 10. 10. 30/03/2013 - BRAJNOVIC TIJAN, ANTONIO - MEDICINA DE FAMILIA11:22] [M] Dolor Abdominal. Consulta per dolor abdominal des de fa un parell de diesque avui sha fet mé intens i continu, sense nausees ni vòmits nivegetativisme. No diarrea. Restrenyiment habitual. Inquietut i agitació. Pendent de visitaamb MI per estudi elevació GGT i FA (Adjunto resultats de analítica de 28/02/13)Eritròcits * 2.88 M/mcL Hemoglobina * 9.3 g/dL Hematòcrit * 31% Volum corpuscularmitjà * 107.3 fL Hemoglobina corpuscular mitja 32 pg C.H.C.M. * 30 g/dL A.D.E. *16.2 % Plaquetes 229 K/mcL Volum plaquetari mig * 11 fL Leucòcits * 11.71 K/mcLNeutròfils * 49.3 % Limfòcits 29.1 % Monòcits * 21.6 % Eosinòfils 0.1 % Basòfils 0.1% Neutròfils 5.8 K/mcL Limfocits 3.4 K/mcL Monocits 2.5 K/mcL Glucosa 79 mg/dLCreatinina 0.86 mg/dL Bilirubina total * 1.58 mg/dL Bilirubina esterificada * 1.08mg/dL GOT 36 U/L GPT * 78 U/L GGT * 642 U/L Fosfatasa alcalina * 540 U/L Filtratglomerular (CKD-EPI) 79.6 mL/min11:22] [E] Abdomen globulós a tensió, dolor generalitzat a la palpació, més ahipocondri dret on es palpa massa. Augment de sorolls peristàltics. Murphy -;Blumberg -; PPL -. TA: 149/65. FC: 81x. AC: ritmic, AR: mvc, no sorolls adventicis.ECG: ritme sinusal a 84 x, no signes disquèmia[11:22] [A] Dolor abdominalElevació de transaminases i FA en estudi. Anemia11:22] [P] Derivo a Ucies de Calella per valoració
 11. 11.  Ingrés hospitalariIngrés hospitalari Ecografia:Ecografia:________________________________
 12. 12.  Dada la presencia de fiebre se decide tratamientoquirurgico urgente; el dia 4/04/13 se realizacolecistectomia + coledocotomia + extracción decálculos, por dificultad tecnica queda una litiasisenclavada en papila + coledocoduodenostomia.
 13. 13.  OD. 1. Colecistitis litiasica 2. Colangitis por coledocolitiasis 3. Sangrado peridrenaje 4. Anemia Tratamiento: 1. colecistectomia + coledocotomia + extracción de cálculos +coledocoduodenostomia. 2. Revisión de la hemostasia 3. Hemotransfusión Plan: 1. Dieta sin grasas 2. Paracetamol 1g/8h si dolor 3. Ferrogradumet 2c/24h. 4. Clexane 40mg/24h hasta el dia 4/05/13 5. Control en CCEE de cir.gral. (Dra. Jané) el dia 29/04/13.
 14. 14. Polimialgia ReumàticaPolimialgia Reumàtica 12,7 casos /100.000 hab. >50 anys12,7 casos /100.000 hab. >50 anys Invalidesa important.Invalidesa important. Senzill de diagnosticar i tractar.Senzill de diagnosticar i tractar. Fàcil de confondre per la múltipleFàcil de confondre per la múltiplepatologia musculo-esquelètica quepatologia musculo-esquelètica quepateixen els pacients grans.pateixen els pacients grans.
 15. 15. ClinicaClinica Dolor i debilidat moderada-severa bilateralde més de 15 dies d’evolució en dos delas 3 següents localizacions: coll,espatlles o zona proximal de membressuperiors i/o malucs o proximal demembres inferiors. Es pot associar a simptomatologiageneral: febrícola, anorexia, pèrdua depes, depressió.
 16. 16. Exploració FísicaExploració Física Absència de limitació de la mobilitatAbsència de limitació de la mobilitatpassivapassiva Total limitació de la mobilitat activa (pelTotal limitació de la mobilitat activa (peldolor)dolor) Força conservadaForça conservada Debilitat muscular.Debilitat muscular.
 17. 17.  Dificultat per aixecar-se de laDificultat per aixecar-se de lacadiracadira Dificultat per aixecar els braçosDificultat per aixecar els braços
 18. 18. Proves complementàriesProves complementàries VSG > 40VSG > 40 Alteracions de PCR , fibrinògen iAlteracions de PCR , fibrinògen iplaquetes.plaquetes. Lleugera anèmia no ferropènicaLleugera anèmia no ferropènica Factor reumatoide i Ac. AntinuclearsFactor reumatoide i Ac. Antinuclearsnegatius.negatius.
 19. 19. TractamentTractament Corticoides a dosis baixes.Corticoides a dosis baixes.prednisona 15 mgr /dia 4-8 setmanesprednisona 15 mgr /dia 4-8 setmanes Anar disminuint a partir de la disminucióAnar disminuint a partir de la disminucióde VSG.de VSG. Si no millora amb la prednisona calSi no millora amb la prednisona calreplantejar-se el diagnòstic.replantejar-se el diagnòstic.
 20. 20.  Freqüents recidives.Freqüents recidives. Moltes vegades cal mantenir el tractamentMoltes vegades cal mantenir el tractamentamb dosis molt baixes de cortis un mínimamb dosis molt baixes de cortis un mínimde 2 anys.de 2 anys. Pot associar-se a arteritis de cèlulesPot associar-se a arteritis de cèlulesgigantes.gigantes.
 21. 21. Pruïja (Prurito)Pruïja (Prurito) Primària/ Secundària.Primària/ Secundària. Generalitzada o localitzada.Generalitzada o localitzada. Avui parlarem de laAvui parlarem de la PrimàriaPrimàriageneralitzadageneralitzada. Sense patologia. Sense patologiadermatològica aparent i normalmentdermatològica aparent i normalmentsecundària a patologia sistèmica.secundària a patologia sistèmica. Lesions de gratatLesions de gratat ..
 22. 22. CausesCausespruïja primària generalitzada (I)pruïja primària generalitzada (I) Pell seca. Causa més freqüent.Pell seca. Causa més freqüent. Malaltia hepatobiliar.Malaltia hepatobiliar. Pruïja urèmica (de la insuficiència renalPruïja urèmica (de la insuficiència renal crònica,crònica,marxa amb la diàlisi i el trasplantament)marxa amb la diàlisi i el trasplantament) Causes endocrines: DM,Causes endocrines: DM,hipertiroïdisme,hipotiroïdisme (per sequedad dehipertiroïdisme,hipotiroïdisme (per sequedad depell)pell) Causes hematològiques:linfomes, ferropènies,Causes hematològiques:linfomes, ferropènies,policitèmia vera.policitèmia vera.
 23. 23. Causes (II)Causes (II) ParaneoplàsicParaneoplàsic. Es desconeix el perquè.. Es desconeix el perquè. InfeccionsInfeccions: VIH, parasitosis, escabiosi...: VIH, parasitosis, escabiosi... FàrmacsFàrmacs: quadre post.: quadre post. Pruïja aquagènicaPruïja aquagènica. Després d´un bany.. Després d´un bany.Amb o sense relació amb la temperaturaAmb o sense relació amb la temperaturade l´aigua.de l´aigua. Pruïja psicògena. Després de descartar-. Després de descartar-ho tot.ho tot.
 24. 24. Causes Hepatico-BiliarsCauses Hepatico-Biliars Hepàtiques: Carcinoma i hepatitisHepàtiques: Carcinoma i hepatitis Extrahepàtiques: Colelitiasi, pancreatitis,Extrahepàtiques: Colelitiasi, pancreatitis,carcinoma biliar o pancreàtic.carcinoma biliar o pancreàtic.
 25. 25. Pruïja ColestàsicaPruïja Colestàsica Per acumulació d´acids i sals biliars a laPer acumulació d´acids i sals biliars a lasang.sang. La Pruïja és un signe precoç de patologiaLa Pruïja és un signe precoç de patologiabiliar.biliar. Pot haver una pruïja colestàsica en el 3erPot haver una pruïja colestàsica en el 3ertrimestre de l´embaraç que marxa amb eltrimestre de l´embaraç que marxa amb elpart (pruïja gravínica)part (pruïja gravínica)
 26. 26. MoltesMoltesGràciesGràcies

×