SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
Download to read offline
Síndrome inflamatori
multisistèmic pediàtric
vinculat a SARS-CoV-2
Núria Mitjans Rubies
Laura Minguell Domingo
17 de febrer 2021
XXXVIII Curs Actualització en Pediatria
Què és?
No hi ha una definició internacional consensuada
• CDC i OMS: Multisystem inflammatory
syndrome in children (MIS-C)
• RCPCH (UK): Pediatric multisystem
inflammatory syndrome temporrally
associated with COVID-19 (PIMS-TS)
• AEP: Síndrome inflamatorio
multisistémico Pediátrico vinculado a
SARS-CoV-2 (SIM-PedS)
Què és?
Henderson LA, Canna SW, Friedman KG, Gorelik M, Lapidus SK, Bassiri H, et al. American College of Rheumatology Clinical Guidance for Multisystem Inflammatory
Syndrome in Children Associated With SARS–CoV-2 and Hyperinflammation in Pediatric COVID-19: Version 1. Arthritis Rheumatol. 2020;
SIM-PedS i Kawasaki
Característiques distintives:
- Edat: >7anys
- Ètnia: africans o hispànics
- Major ↑de marcadors inflamatoris.
- ↑ troponines i NT-proBNP(80%)
Carter MJ, Shankar-Hari M, Tibby SM. Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome Temporally-Associated with SARS-CoV-2 Infection: An Overview.
Intensive Care Med. 2020;
Epidemiologia
27/04/20
U
K
:
s
d
H
i
p
e
r
i
n
fl
a
m
a
c
i
ó
i
s
h
o
c
k
S
í
n
d
r
o
m
e
s
K
D
-
l
i
k
e
t
e
m
p
o
r
a
l
m
e
n
t
a
s
s
o
c
i
a
t
s
a
C
O
V
I
D
-
1
9
a
r
r
e
u
d
e
l
m
ó
n
11/03/20
Declaració
pandèm
ia
(OM
S)
07/04/20
1
r
d
x
K
a
w
a
s
a
k
i
a
m
b
P
C
R
C
O
V
I
D
(
+
)
Aparició 3-6
setmanes
després del pic
de COVID19 en
la població local
Jiang L, Tang K, Levin M, Irfan O, Morris SK, Wilson K, et al. COVID-19 and multisystem inflammatory syndrome in children and adolescents. The Lancet Infectious Diseases. Lancet Publishing Group; 2020.
Epidemiologia
• Retràs en la presentació d'aquest quadre en relació amb la corba de la pandèmia.
• Baixa proporció de pacients amb PCR positiva (1/3)
• Alta proporció de nens amb anticossos positius (90% IgG positiva)
Mecanisme immunològic com a base fisiopatològica
Diagnòstic diferencial
• Sèpsia bacteriana
• Altres malalties víriques (adenovirus, enterovirus, xarampió en població no vacunada)
• Abdomen agut simulant peritonitis/apendicitis
• Síndrome de shock tòxic estreptocòccic o etafilocòccic
• Miocarditis per altres microorganismes
• Malaltia de Kawasaki
• Síndrome Stevens Johnson
• Altes malalties reumatoloògiques sistèmiques (AIJ sistèmica entre altres)
• Limfohistiocitosis hemofagocítica primària o secundaria (Síndrome d’activació macrofàgica)
Maneig
1) Reconèixer casos potencials:
Guidance: Paediatric multisystem inflammatory syndrome temporally associated with COVID-19. Royal Collage of Paediatrics and Child Health.
Assitència i estabilització inicial
A
• Valorar permeabilitat via aèria
• Administrar O2 segons necessitats
• Monitoritzar SatO2 i EtCo2 (si és possible)
B
• Monitoritzar FR
• Possible taquipnea sense dificultat respiratòria (compensació acidosis metabòlica per shock)
• Si dificultat respiratòria o auscultació patològica: sospitar infecció pulmonar o edema pulmonar cardiogènic
C
• Valorar TA, FC i perfusió perifèrica (reompliment capil·lar, Tª i coloració cutània, polsos)
• Via perifèrica (si sospita de shock 2 vies)
• Si precisa expansors de volèmia: solucions isotòniques (20cc/kg)
oSi dades suggestives de sobrecàrrega o disfunció miocàrdia ↓ ritme i volum
oSi no resposta: medicació ionotròica/vasoactiva segons tipus de shock
D
•Nivell de consciència, pupil·les, glucèmia i presència de dolor amb escala adequada per edat.
•Si dolor→ analgèsia segons intensitat
E
•Presència d’exantemes/ petèquies
•Tª
Consenso nacional sobre diagnóstico, estabilización y tratamiento del Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico vinculado a SARS-CoV-2 (SIM-PedS). Grupo de
redacción multidisciplinar conformado por la Asociación Española de Pediatría.
Proves complementàries
1. PPCC no
vinculades
a
SARS-CoV2
2. PPCC vinculades a SARS- CoV2
• PCR
• En tot pacient amb sospita de SIM-PedS mínim una mostra per PCR de SARS-CoV2
• Si PCR negativa però alta sospita clínica → repetir PCR en 24-48 hores
• Si empitjorament clínic que requereix VM → aspirat traqueal per PCR
• Serologia
• Realitzar almenys una serologia (independentment dels resultats de PCR)
• El rendiment és superior un cop passats mín 10 dies des del primer signe/símptoma
• Si PCR negativa i serologia negativa però alta sospita clínica → repetir serologia a les
3-4 setmanes de l’ingrés hospitalari
Pacients amb SIM-PedS
26-55% PCR positiva
90% IgG postiva
3. PPCC d’imatge
Poden estar indicades en cas de:
• Simptomatologia respiratòria
• Exploració patològica
TC toràcic → no de rutina, només si pneumònia
complicada, mala evolució o ID
Eco o TC abdominal → si clínica abdominal
suggestiva d’abdomen agut, descartar necessitat de
Qx
(SIM-PedS es relaciona amb ileocolitis)
L’afectació respiratòria no és una troballa
destacable en el SIM-PedS, però pot presentar-se
fins en un 50% dels casos com a focus de la infecció
o alterar-se per afectació cardíaca, sobrecàrrega de
volum o augment de la permeabilitat vascular.
4. PPCC de funció cardíaca
• ECG
• Generalment inespecífic
• Alteracions suggestives d’afectació miocàrdica
• Bloqueig AV de diversos graus, arrítmies
supraventriculars i ventriculars
• Marcadors de dany miocàrdic
• ↑ Troponina I o T (55-68%)
• ↑ BNP/ NT-proBNP (83-100%)
• Ecocardiografia → en TOTS els pacients amb SIM-PedS
• Formes lleus: ecocardiografia sol ser normal
• Formes greus:
• Disfunció sistòlica del VE amb FE<55%
• Disfunció del VD
• IM
• Vessament pericàrdic
• Dilatació o aneurismes de les artèries coronàries
• RMN cardíaca → no en període agut
❖ Voltatges baixos
❖ Alteracions ST
❖ Ona T i/o interval QTc perllongats
Hospitalització
Tot pacient estable i amb sospita de SIM-PedS → ingrés
Tractament farmacològic
1. Tractament immunomodulador
• 1a línia: IGIV i corticoteràpia
IGIV
- 2g/kg dosis única (sobretot si compleix criteris de Kawasaki o Sd. Shock
tòxic)
- Si inestabilitat hemodinàmica: 1g/kg/dia durant 2 dies
- Si persistència de febre: 2a dosis a les 36h de la finalització de la primera
1. Tractament immunomodulador
Corticoides sistèmics
-Com a 1r esglaó i/o en aquells
pacients que no responguin a la 1a
dosis d’IGIV
-Ús precoç si factors de risc per
aneurismes coronaris o criteris
analítics de síndrome d’activació
macrofàgica
• Metilprednioslona iv 1-2mg/kg/dia 3-5 dies i STOP
• Si ttc de ≥6d o persisteix clínica/biomarcadors inflamació:
prednisona vo i reducció en 2-3 setmanes
Formes
lleus-
moderades
• Metilprednisolona iv 1-2mg/kg/dia durant 3-5 dies o
30mg/kg/dia 1-3 dies (màxim 1gr)
• Si bona resposta passar a prednisona vo 1-2mg/kg/dia amb
↓progressiva fins normalitzar paràmetres inflamatoris
Formes
greus
• Corticoides + IGIV si alt risc resistència a IGIV*
Formes
Kawasaki-like
* Alt risc resistència a IG: ♂, <12m, PCR>100, Plaquetes<300,000, ALT >100, neutrofília >80%, Na<133
1. Tractament
immunomodulador
2.Tractament antiviral
• Sense evidència clara
• NO es recomana hidroxicloroquina ni
hidroxicloroquina + azitromicina
• Valorar Remdesivir (si infecció activa,
alta sospita o casos greus): ús restringit,
només en assajos clínics o ús compassiu
•Factors de risc trombòtic
3. Tractament antitrombòtic
Es considera la profilaxi amb heparina de baix pes molecular (enoxaparina) en cas que presentin factors de risc trombòtic:
3. Tractament antitrombòtic
Clínica
Dímers-D > 5 vegades per sobre
del límit de la normalitat Factors de risc trombòtic Profilaxi
Pacient simptomàtic
(SIMS-Ped)
Si Si Si*
No No
No Si Si*
No No
Pacient simptomàtic
(no SIMS-Ped)
Especialment pneumònia i
quadre inflamatori
Si Si
(especialment > 12anys)
Si*
No No
No 1 o més
(especialment >12 anys)
Individualitzar
No No
Pacient assimptomàtic No aplica Múltiples
(especialment > 12 anys)
Si*
1 o cap No
*en absència de contraindicacions: trombocitopènia , hipofibrinogenèmia greu, ús d’AAS concomitant a dosi (>5mg/kg)
3. Tractament antitrombòtic
•ENOXAPARINA SC
● Dosis habituals: 1mg/kg/Dia
○ Si IR amb FG<30ml/min/m2: 0,25mg/kg/12h
● Control anti-Xa a les 48-72h (nivell recomanat 0,3-0,49)
● Mantenir fins resolució del quadre i DD normal
● Si pacient amb tromboembolisme o sospita TVP: 1mg/kg/dosis cada 12h
o Control anti-Xa a les 48h (nivell recomanat 0,5-1)
o Mantenir tot l’ingrés. Consulta amb hematologia previ a l’alta
4. Tractament amb AAS
Indicació antiinflamatòria
• Pacients que compleixin criteris de EK clàssic o incomplet
• Indicat juntament amb IGIV
• Iniciar a 30-50mg/kg/dia c/6h vo fins a aconseguir 48h afebril → Disminuir a dosis antiagregant
(3-5mg/kg/dia c24h vo) fins 6-8 setmanes de l’inici del quadre i després de comprovar normalització de
plaquetes, RFA i ecocardiograma
Indicació antiagregant
• Clínica greu
• Aneurismes
• Trombocitosis >700.000/mm3
• 3-5mg/kg/dia c24 vo durant 6 setmanes (confirmar eco cardio normal després)
Criteris alta hospitalària
• Afebril mín 24-48 hores
• Sense necessitat d’oxigenoteràpia durant 12-24h (aire ambient, SpO2 ≥ 90-92%
sense signes de dificultat respiratòria)
• Milloria/ normalització de les proves d’imatge (rx tòrax, imatge cardíaca)
• Milloria analítica→ monitoritzar i comprovar normalització o milloria de
limfopènia, RFA, DD, IL-6 i biomarcadors cardíacs.
• Ingesta oral adequada
• Capacitat o possibilitat de completar el ttc a casa si fos necessari
CAS CLÍNIC
MOTIU DE CONSULTA
Nen de 10 anys que acut a urgències de l’HUAV el dia 3/11/20 per presentar
febre (màx 39,5ºC) de 72 hores d’evolució, cefalea, odinofàgia i abdominàlgia
intermitent.
• ANTECEDENTS PATOLÒGICS
– No antecedents perinatològics d’interès
– No al.lèrgies
– Inmunitzacions al dia (+ antimeningocòccica B i antipneumocòccica13v)
– Ingrés a l’any 2016 per PNA. Eco abd i gammagrafia renal diferida normal.
– Ingrés al març 2020 per febre de setmanes d’evolució: Infecció respiratòria per Mycoplasma
pneumoniae.
– No altres antecedents patològics d’interès.
– No antecedents familiars d’interès.
* El dia 06/10/20 es va realitzar estudi de contactes d’aquest nen perque el pare i el germà van ser
COVID19+. Ell presentava PCR COVID19+ però assimptomàtic.
• EXPLORACIÓ FÍSICA
TEP: estable. BEG. Normocolorejat i normohidratat. Actiu i reactiu.
Ausc cardioresp: normal. Taquipnea intermitent. Abdomen: normal. Otoscòpia
normal. Faringoscòpia: normal. Adenopaties laterocervicals bilaterals
subcentimètriques. OFT: Hiperèmia conjuntival bilateral. NRL: normal. Pell:
edema palpebral superior i inferior amb eritema palpebral, llavis hiperèmics i
fissurats, hiperèmia palmell de les mans i lleu descamació palmell mà dreta. No
altres lesions.
Constants: FC 110pm, FR 36pm, Tª 38,1ºC, TA 104/43mmHg, Sat hb 99%, Pes 32kg
• PROVES COMPLEMENTÀRIES
– Estudi d’orina: normal. Proteinuria +
– Analítica sang : GOT 91, GPT 124, PCR 83,6mg/L, PCT 7,1ng/mL, CK 45, alb 3,4g/dL,
ferritina 995,4ng/mL, VSG 75mm. IL 6 142,4pg/mL, proBNP 1287pg/mL. Troponina I
87.60 pg/mL. Resta BQ normal. Hemograma: leucòcits 5570, CAN 4290, Linfòcits
560, Hb 11,9g/dL, plaquetes 65000. Hemostàsia: DD 1418, resta normal.
– ECG: normal
– Rx de tórax: normal
– PCR SARS-COV2: +
– PCR VRS, GRIP i array: Negatives
– Es cursa UC, HC i serologies (CMV, VEB, Toxoplasma, COVID19)
INGRÉS
Cefotaxima
Perfusió
Antitèrmics
PROVES COMPLEMENTÀRIES II
• Ecocardiograma: NORMAL
• UC i HC: Negatius
• SEROLOGIA
PCR 83,6mg/L
PCT 7,1ng/mL
Ferritina 995,4ng/mL
VSG 75mm
IL 6 142,4pg/mL
proBNP 1287pg/mL
Troponina I 87.60 pg/mL
• Durant la primera infusió presenta hipertèrmia (Tª 41,6ºC), escalfreds, vòmits, agitació i
hipotensió.
STOP Infusió
SSF 10cc/kg ev
Antitèrmic ev
Antihistamínic ev
S’inicien Corticoides ev
Es reinicia infusió més lent.
No s’inicia profilaxi antitrombòtic
TRACTAMENT
- S’administra la 2ª infusió de gg ev
- Es manté corticoteràpia ev a 1mg/kg/dia
durant 4 dies
Clínica
Dímers-D > 5 vegades
per sobre del límit de la
normalitat
Factors de risc
trombòtic
Profilaxi
Pacient simptomàtic
(SIMS-Ped)
Si Si Si*
No No
No Si Si*
No No
Pacient simptomàtic
(no SIMS-Ped)
Especialment
pneumònia i quadre
inflamatori
Si Si
(especialment > 12anys)
Si*
No No
No 1 o més
(especialment >12 anys)
Individualitzar
No No
Pacient assimptomàtic No aplica Múltiples
(especialment > 12 anys)
Si*
1 o cap No
*en absència de contraindicacions: trombocitopènia , hipofibrinogenèmia greu, ús d’AAS concomitant a
dosi (>5mg/kg)
Gammaglobulina ev a 2g/kg (en 2 dosis d’ 1g/kg)
EVOLUTIU DURANT L’INGRÉS
• Afebril a les 24 hores de la 2ª dosi de GG ev.
• Milloria de la clínica → assimptomàtic
• AS a l’alta: Alb 2.9g/dL, AST 65U/L, ALT 62 U/L, PCR 17.2mg/L, IL-6
7.8pg/mL, plaquetes 275000, linfòcits 2170, DD 641ng/Ml
• ALTA al 6è dia d’ingrés.
EVOLUCIÓ CCEE
• AS control als 15 dies de l’alta: IL 6 1.7 pg/mL proBNP 29, Limfòcits
3230, V.S.G 16 mm, DD 212, PCR <2.0 mg/L, Albúmina 3.8 g/dL,
GOT 69 U/L, GPT 88 U/L GGT 37 U/L LDH 477 U/L
• EXPLORACIÓ FÍSICA: NORMAL
• ECOCARDIOGRAMA AL MES: NORMAL.
• Pendent pròxim control analític i clínic al març 2021
• I aquí a Lleida com ho tenim fins ara??
– 8 CASOS: 4 TRASLLATS A UCIP
• 1 fallida multiorgànica (IRA; requeriment de teràpia de substitució renal)
• 1 alteració neurològica
• 2 hipotensions que van precisar drogues vasoactives (colitis/pneumònia)
– TOTS BONA EVOLUCIÓ
Bibliografia
1. Guidance: Paediatric multisystem inflammatory syndrome temporally associated with COVID-19.
2. Ahmed M, Advani S, Moreira A, Zoretic S, Martinez J, Chorath K, et al. Multisystem inflammatory syndrome in children: A systematic review.
EClinicalMedicine. 2020 Sep 1;26.
3. Feldstein LR, Rose EB, Horwitz SM, Collins JP, Newhams MM, Son MBF, et al. Multisystem Inflammatory Syndrome in U.S. Children and Adolescents. N
Engl J Med. 2020 Jul 23;383(4):334–46.
4. Jiang L, Tang K, Levin M, Irfan O, Morris SK, Wilson K, et al. COVID-19 and multisystem inflammatory syndrome in children and adolescents. The Lancet
Infectious Diseases. Lancet Publishing Group; 2020.
5. Harwood R, Allin B, Jones CE, Whittaker E, Ramnarayan P, Ramanan A V., et al. A national consensus management pathway for paediatric inflammatory
multisystem syndrome temporally associated with COVID-19 (PIMS-TS): results of a national Delphi process. The Lancet Child and Adolescent Health. Elsevier
B.V.; 2020.
6. Paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with COVID-19 | Canadian Paediatric Society [Internet]. [cited 2020 Nov 1].
Available from: https://www.cps.ca/en/documents/position/pims
7. Carter MJ, Shankar-Hari M, Tibby SM. Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome Temporally-Associated with SARS-CoV-2 Infection: An Overview.
Intensive Care Med. 2020;
8. CLINICAL GUIDELINE MIS-C: Clinic-Diagnostic/Dispo recs for Suspected Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) Associated with
COVID-19 (Age <21 years).
9. Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas (SECPCC) SE de CIP (SECIP), SE de IP (SEIP), SE de PH (SEPHO), SE de R pediátrica
(SERPE),. Consenso nacional sobre diagnóstico, estabilización y tratamiento del Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico vinculado a SARS-CoV-2
(SIM-PedS). 2020.
10. Royal Collage of Paediatrics and Child Health. Guidance: Paediatric multisystem inflammatory syndrome temporally associated with COVID-19.
Gràcies

More Related Content

What's hot

SINDROME CORONARIO AGUDO. DIAGNOSTICO Y MANEJO INICIAL
SINDROME CORONARIO AGUDO. DIAGNOSTICO Y MANEJO INICIALSINDROME CORONARIO AGUDO. DIAGNOSTICO Y MANEJO INICIAL
SINDROME CORONARIO AGUDO. DIAGNOSTICO Y MANEJO INICIALUniversidad San Sebastián
 
Aneurisma y Diseccion Aortica
Aneurisma y Diseccion AorticaAneurisma y Diseccion Aortica
Aneurisma y Diseccion AorticaChristian Sanchez
 
Vi.4. tromboembolismo pulmonar
Vi.4. tromboembolismo pulmonarVi.4. tromboembolismo pulmonar
Vi.4. tromboembolismo pulmonarBioCritic
 
3 comunicacion interventricular
3 comunicacion interventricular3 comunicacion interventricular
3 comunicacion interventricularRUBI RORU
 
Insuficiencia pulmonar, estenosis pulmonar, prolapso de la valvula mitral
Insuficiencia pulmonar, estenosis pulmonar, prolapso de la valvula mitralInsuficiencia pulmonar, estenosis pulmonar, prolapso de la valvula mitral
Insuficiencia pulmonar, estenosis pulmonar, prolapso de la valvula mitralKatherine Gonzalez
 
Insuficiencia Mitral
Insuficiencia Mitral Insuficiencia Mitral
Insuficiencia Mitral Noe2468
 
Tromboembolismo pulmonar
Tromboembolismo pulmonar Tromboembolismo pulmonar
Tromboembolismo pulmonar Jaime Cruz
 
Insuficiencia Tricuspidea
Insuficiencia TricuspideaInsuficiencia Tricuspidea
Insuficiencia TricuspideaJhanes Calcano
 

What's hot (20)

Trauma toracico
Trauma toracicoTrauma toracico
Trauma toracico
 
INFARTO DEL MIOCARDIO
INFARTO DEL MIOCARDIO INFARTO DEL MIOCARDIO
INFARTO DEL MIOCARDIO
 
SINDROME CORONARIO AGUDO. DIAGNOSTICO Y MANEJO INICIAL
SINDROME CORONARIO AGUDO. DIAGNOSTICO Y MANEJO INICIALSINDROME CORONARIO AGUDO. DIAGNOSTICO Y MANEJO INICIAL
SINDROME CORONARIO AGUDO. DIAGNOSTICO Y MANEJO INICIAL
 
Aneurisma y Diseccion Aortica
Aneurisma y Diseccion AorticaAneurisma y Diseccion Aortica
Aneurisma y Diseccion Aortica
 
COARTACION AORTICA PRESENTACION
COARTACION AORTICA PRESENTACIONCOARTACION AORTICA PRESENTACION
COARTACION AORTICA PRESENTACION
 
Valvulopatias aortica y mitral
Valvulopatias aortica y mitralValvulopatias aortica y mitral
Valvulopatias aortica y mitral
 
Trauma de torax-dr_lacides
Trauma de torax-dr_lacidesTrauma de torax-dr_lacides
Trauma de torax-dr_lacides
 
Vi.4. tromboembolismo pulmonar
Vi.4. tromboembolismo pulmonarVi.4. tromboembolismo pulmonar
Vi.4. tromboembolismo pulmonar
 
Comunicación ia
Comunicación iaComunicación ia
Comunicación ia
 
3 comunicacion interventricular
3 comunicacion interventricular3 comunicacion interventricular
3 comunicacion interventricular
 
Síndrome Coronario Agudo
Síndrome Coronario AgudoSíndrome Coronario Agudo
Síndrome Coronario Agudo
 
Insuficiencia pulmonar, estenosis pulmonar, prolapso de la valvula mitral
Insuficiencia pulmonar, estenosis pulmonar, prolapso de la valvula mitralInsuficiencia pulmonar, estenosis pulmonar, prolapso de la valvula mitral
Insuficiencia pulmonar, estenosis pulmonar, prolapso de la valvula mitral
 
Insuficiencia Mitral
Insuficiencia Mitral Insuficiencia Mitral
Insuficiencia Mitral
 
Tromboembolismo pulmonar
Tromboembolismo pulmonar Tromboembolismo pulmonar
Tromboembolismo pulmonar
 
Sica sest - IAM SEST
Sica sest - IAM SESTSica sest - IAM SEST
Sica sest - IAM SEST
 
Sindrome Coronario Agudo
Sindrome Coronario AgudoSindrome Coronario Agudo
Sindrome Coronario Agudo
 
Insuficiencia Tricuspidea
Insuficiencia TricuspideaInsuficiencia Tricuspidea
Insuficiencia Tricuspidea
 
Coma mixedematoso
Coma mixedematosoComa mixedematoso
Coma mixedematoso
 
Miocardiopatía dilatada isquémica y no isquémica
Miocardiopatía dilatada isquémica y no isquémicaMiocardiopatía dilatada isquémica y no isquémica
Miocardiopatía dilatada isquémica y no isquémica
 
17- Ventrículo único.pptx
17- Ventrículo único.pptx17- Ventrículo único.pptx
17- Ventrículo único.pptx
 

Similar to SIM-PedS (PIMS) 2021

Similar to SIM-PedS (PIMS) 2021 (20)

Neutropènia en pediatria 2017
Neutropènia en pediatria 2017Neutropènia en pediatria 2017
Neutropènia en pediatria 2017
 
Sesio pediatria
Sesio pediatriaSesio pediatria
Sesio pediatria
 
Caso completo.pdf
Caso completo.pdfCaso completo.pdf
Caso completo.pdf
 
Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023
Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023
Drepanocitosi o Malaltia de cèl·lules falciformes. 2023
 
Cas clínic urgències. març 2017
Cas clínic urgències. març 2017Cas clínic urgències. març 2017
Cas clínic urgències. març 2017
 
Presentacion.pdf
Presentacion.pdfPresentacion.pdf
Presentacion.pdf
 
Patologia laterocervical
Patologia laterocervicalPatologia laterocervical
Patologia laterocervical
 
Caso completo.pdf
Caso completo.pdfCaso completo.pdf
Caso completo.pdf
 
Avc
AvcAvc
Avc
 
Malaltia renal crònica - EFAD
Malaltia renal crònica - EFADMalaltia renal crònica - EFAD
Malaltia renal crònica - EFAD
 
Cas clínic hcp r2
Cas clínic hcp r2Cas clínic hcp r2
Cas clínic hcp r2
 
Drepanocitosi actualització 2017
Drepanocitosi actualització 2017Drepanocitosi actualització 2017
Drepanocitosi actualització 2017
 
MALALTIES CRONIQUES en AP
MALALTIES CRONIQUES en APMALALTIES CRONIQUES en AP
MALALTIES CRONIQUES en AP
 
Protocol hipotermia terapeutica. palamos
Protocol hipotermia terapeutica. palamosProtocol hipotermia terapeutica. palamos
Protocol hipotermia terapeutica. palamos
 
Guia clinica insuficiència cardíaca
Guia clinica insuficiència cardíacaGuia clinica insuficiència cardíaca
Guia clinica insuficiència cardíaca
 
AVC. Protocol a urgències.
AVC. Protocol a urgències.AVC. Protocol a urgències.
AVC. Protocol a urgències.
 
Celiaquia 2017. Consens.
Celiaquia 2017. Consens.Celiaquia 2017. Consens.
Celiaquia 2017. Consens.
 
Sessió Malalties Infeccioses HCP
Sessió Malalties Infeccioses HCPSessió Malalties Infeccioses HCP
Sessió Malalties Infeccioses HCP
 
Taquicardia coumel
Taquicardia coumelTaquicardia coumel
Taquicardia coumel
 
Cas crioglobulinèmia
Cas crioglobulinèmiaCas crioglobulinèmia
Cas crioglobulinèmia
 

More from Pediatriadeponent

Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) el paper del pediatre (2024)
Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) el paper del pediatre (2024)Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) el paper del pediatre (2024)
Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) el paper del pediatre (2024)Pediatriadeponent
 
Genètica Clínica. Indicacions d’estudis, Interpretació dels resultats i Conse...
Genètica Clínica. Indicacions d’estudis, Interpretació dels resultats i Conse...Genètica Clínica. Indicacions d’estudis, Interpretació dels resultats i Conse...
Genètica Clínica. Indicacions d’estudis, Interpretació dels resultats i Conse...Pediatriadeponent
 
Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024
Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024
Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024Pediatriadeponent
 
Rinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdf
Rinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdfRinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdf
Rinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdfPediatriadeponent
 
Psicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdf
Psicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdfPsicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdf
Psicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdfPediatriadeponent
 
Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024
Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024
Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024Pediatriadeponent
 
Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?
Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?
Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?Pediatriadeponent
 
Salut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdf
Salut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdfSalut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdf
Salut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdfPediatriadeponent
 
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdf
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdfTira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdf
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdfPediatriadeponent
 
PROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdf
PROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdfPROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdf
PROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdfPediatriadeponent
 
La alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCA
La alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCALa alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCA
La alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCAPediatriadeponent
 
Dermatoscòpia. Aplicacions en Pediatria
Dermatoscòpia. Aplicacions en PediatriaDermatoscòpia. Aplicacions en Pediatria
Dermatoscòpia. Aplicacions en PediatriaPediatriadeponent
 
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de PonentPrevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de PonentPediatriadeponent
 
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023Pediatriadeponent
 
Nou paradigma d'atenció al nen prematur
Nou paradigma d'atenció al nen prematurNou paradigma d'atenció al nen prematur
Nou paradigma d'atenció al nen prematurPediatriadeponent
 
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...Pediatriadeponent
 
Indicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtrica
Indicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtricaIndicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtrica
Indicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtricaPediatriadeponent
 
Canvi d'hàbits i resistències en infància
Canvi d'hàbits i resistències en infànciaCanvi d'hàbits i resistències en infància
Canvi d'hàbits i resistències en infànciaPediatriadeponent
 
Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023
Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023
Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023Pediatriadeponent
 
Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023
Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023
Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023Pediatriadeponent
 

More from Pediatriadeponent (20)

Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) el paper del pediatre (2024)
Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) el paper del pediatre (2024)Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) el paper del pediatre (2024)
Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) el paper del pediatre (2024)
 
Genètica Clínica. Indicacions d’estudis, Interpretació dels resultats i Conse...
Genètica Clínica. Indicacions d’estudis, Interpretació dels resultats i Conse...Genètica Clínica. Indicacions d’estudis, Interpretació dels resultats i Conse...
Genètica Clínica. Indicacions d’estudis, Interpretació dels resultats i Conse...
 
Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024
Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024
Enfermedades Autoinflamatorias en Pediatria. 2024
 
Rinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdf
Rinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdfRinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdf
Rinitis al·lèrgica en Pediatria. 2024.pdf
 
Psicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdf
Psicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdfPsicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdf
Psicoterapia básica para Pediatría de Atención Primaria.pdf
 
Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024
Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024
Anquiloglòssia: diagnòstic, tractament i implicacions. 2024
 
Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?
Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?
Malalties minoritàries. Què n'ha de saber el pediatre/a?
 
Salut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdf
Salut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdfSalut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdf
Salut Planetària. Què podem fer des de les consultes? UVIC 2024.pdf
 
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdf
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdfTira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdf
Tira d'orina. De la teoria a la pràctica 2024.pdf
 
PROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdf
PROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdfPROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdf
PROTOCOL DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA 2023.pdf
 
La alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCA
La alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCALa alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCA
La alimentación y sus trastornos. Detección y abordajes iniciales en TCA
 
Dermatoscòpia. Aplicacions en Pediatria
Dermatoscòpia. Aplicacions en PediatriaDermatoscòpia. Aplicacions en Pediatria
Dermatoscòpia. Aplicacions en Pediatria
 
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de PonentPrevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
Prevenció de la violència sexual a les escoles i instituts de Ponent
 
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023
Hiperbilirubinèmia neonatal: novetats en l'abordatge. 2023
 
Nou paradigma d'atenció al nen prematur
Nou paradigma d'atenció al nen prematurNou paradigma d'atenció al nen prematur
Nou paradigma d'atenció al nen prematur
 
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...
Intoxicacions en Pediatria: maneig general i novetats en intoxicació per para...
 
Indicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtrica
Indicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtricaIndicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtrica
Indicacions d’ús d’ondansetró a l’atenció primària en població pediàtrica
 
Canvi d'hàbits i resistències en infància
Canvi d'hàbits i resistències en infànciaCanvi d'hàbits i resistències en infància
Canvi d'hàbits i resistències en infància
 
Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023
Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023
Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023
 
Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023
Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023
Cartera de serveis Pediatria Dietista Nutricionista APiC 2023
 

SIM-PedS (PIMS) 2021

 • 1. Síndrome inflamatori multisistèmic pediàtric vinculat a SARS-CoV-2 Núria Mitjans Rubies Laura Minguell Domingo 17 de febrer 2021 XXXVIII Curs Actualització en Pediatria
 • 2. Què és? No hi ha una definició internacional consensuada • CDC i OMS: Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) • RCPCH (UK): Pediatric multisystem inflammatory syndrome temporrally associated with COVID-19 (PIMS-TS) • AEP: Síndrome inflamatorio multisistémico Pediátrico vinculado a SARS-CoV-2 (SIM-PedS)
 • 4. Henderson LA, Canna SW, Friedman KG, Gorelik M, Lapidus SK, Bassiri H, et al. American College of Rheumatology Clinical Guidance for Multisystem Inflammatory Syndrome in Children Associated With SARS–CoV-2 and Hyperinflammation in Pediatric COVID-19: Version 1. Arthritis Rheumatol. 2020;
 • 5. SIM-PedS i Kawasaki Característiques distintives: - Edat: >7anys - Ètnia: africans o hispànics - Major ↑de marcadors inflamatoris. - ↑ troponines i NT-proBNP(80%) Carter MJ, Shankar-Hari M, Tibby SM. Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome Temporally-Associated with SARS-CoV-2 Infection: An Overview. Intensive Care Med. 2020;
 • 6.
 • 8. Jiang L, Tang K, Levin M, Irfan O, Morris SK, Wilson K, et al. COVID-19 and multisystem inflammatory syndrome in children and adolescents. The Lancet Infectious Diseases. Lancet Publishing Group; 2020.
 • 9. Epidemiologia • Retràs en la presentació d'aquest quadre en relació amb la corba de la pandèmia. • Baixa proporció de pacients amb PCR positiva (1/3) • Alta proporció de nens amb anticossos positius (90% IgG positiva) Mecanisme immunològic com a base fisiopatològica
 • 10. Diagnòstic diferencial • Sèpsia bacteriana • Altres malalties víriques (adenovirus, enterovirus, xarampió en població no vacunada) • Abdomen agut simulant peritonitis/apendicitis • Síndrome de shock tòxic estreptocòccic o etafilocòccic • Miocarditis per altres microorganismes • Malaltia de Kawasaki • Síndrome Stevens Johnson • Altes malalties reumatoloògiques sistèmiques (AIJ sistèmica entre altres) • Limfohistiocitosis hemofagocítica primària o secundaria (Síndrome d’activació macrofàgica)
 • 11. Maneig 1) Reconèixer casos potencials: Guidance: Paediatric multisystem inflammatory syndrome temporally associated with COVID-19. Royal Collage of Paediatrics and Child Health.
 • 12. Assitència i estabilització inicial A • Valorar permeabilitat via aèria • Administrar O2 segons necessitats • Monitoritzar SatO2 i EtCo2 (si és possible) B • Monitoritzar FR • Possible taquipnea sense dificultat respiratòria (compensació acidosis metabòlica per shock) • Si dificultat respiratòria o auscultació patològica: sospitar infecció pulmonar o edema pulmonar cardiogènic C • Valorar TA, FC i perfusió perifèrica (reompliment capil·lar, Tª i coloració cutània, polsos) • Via perifèrica (si sospita de shock 2 vies) • Si precisa expansors de volèmia: solucions isotòniques (20cc/kg) oSi dades suggestives de sobrecàrrega o disfunció miocàrdia ↓ ritme i volum oSi no resposta: medicació ionotròica/vasoactiva segons tipus de shock D •Nivell de consciència, pupil·les, glucèmia i presència de dolor amb escala adequada per edat. •Si dolor→ analgèsia segons intensitat E •Presència d’exantemes/ petèquies •Tª Consenso nacional sobre diagnóstico, estabilización y tratamiento del Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico vinculado a SARS-CoV-2 (SIM-PedS). Grupo de redacción multidisciplinar conformado por la Asociación Española de Pediatría.
 • 15. 2. PPCC vinculades a SARS- CoV2 • PCR • En tot pacient amb sospita de SIM-PedS mínim una mostra per PCR de SARS-CoV2 • Si PCR negativa però alta sospita clínica → repetir PCR en 24-48 hores • Si empitjorament clínic que requereix VM → aspirat traqueal per PCR • Serologia • Realitzar almenys una serologia (independentment dels resultats de PCR) • El rendiment és superior un cop passats mín 10 dies des del primer signe/símptoma • Si PCR negativa i serologia negativa però alta sospita clínica → repetir serologia a les 3-4 setmanes de l’ingrés hospitalari Pacients amb SIM-PedS 26-55% PCR positiva 90% IgG postiva
 • 16. 3. PPCC d’imatge Poden estar indicades en cas de: • Simptomatologia respiratòria • Exploració patològica TC toràcic → no de rutina, només si pneumònia complicada, mala evolució o ID Eco o TC abdominal → si clínica abdominal suggestiva d’abdomen agut, descartar necessitat de Qx (SIM-PedS es relaciona amb ileocolitis) L’afectació respiratòria no és una troballa destacable en el SIM-PedS, però pot presentar-se fins en un 50% dels casos com a focus de la infecció o alterar-se per afectació cardíaca, sobrecàrrega de volum o augment de la permeabilitat vascular.
 • 17. 4. PPCC de funció cardíaca • ECG • Generalment inespecífic • Alteracions suggestives d’afectació miocàrdica • Bloqueig AV de diversos graus, arrítmies supraventriculars i ventriculars • Marcadors de dany miocàrdic • ↑ Troponina I o T (55-68%) • ↑ BNP/ NT-proBNP (83-100%) • Ecocardiografia → en TOTS els pacients amb SIM-PedS • Formes lleus: ecocardiografia sol ser normal • Formes greus: • Disfunció sistòlica del VE amb FE<55% • Disfunció del VD • IM • Vessament pericàrdic • Dilatació o aneurismes de les artèries coronàries • RMN cardíaca → no en període agut ❖ Voltatges baixos ❖ Alteracions ST ❖ Ona T i/o interval QTc perllongats
 • 18. Hospitalització Tot pacient estable i amb sospita de SIM-PedS → ingrés
 • 20. 1. Tractament immunomodulador • 1a línia: IGIV i corticoteràpia IGIV - 2g/kg dosis única (sobretot si compleix criteris de Kawasaki o Sd. Shock tòxic) - Si inestabilitat hemodinàmica: 1g/kg/dia durant 2 dies - Si persistència de febre: 2a dosis a les 36h de la finalització de la primera
 • 21. 1. Tractament immunomodulador Corticoides sistèmics -Com a 1r esglaó i/o en aquells pacients que no responguin a la 1a dosis d’IGIV -Ús precoç si factors de risc per aneurismes coronaris o criteris analítics de síndrome d’activació macrofàgica • Metilprednioslona iv 1-2mg/kg/dia 3-5 dies i STOP • Si ttc de ≥6d o persisteix clínica/biomarcadors inflamació: prednisona vo i reducció en 2-3 setmanes Formes lleus- moderades • Metilprednisolona iv 1-2mg/kg/dia durant 3-5 dies o 30mg/kg/dia 1-3 dies (màxim 1gr) • Si bona resposta passar a prednisona vo 1-2mg/kg/dia amb ↓progressiva fins normalitzar paràmetres inflamatoris Formes greus • Corticoides + IGIV si alt risc resistència a IGIV* Formes Kawasaki-like * Alt risc resistència a IG: ♂, <12m, PCR>100, Plaquetes<300,000, ALT >100, neutrofília >80%, Na<133
 • 22.
 • 24. 2.Tractament antiviral • Sense evidència clara • NO es recomana hidroxicloroquina ni hidroxicloroquina + azitromicina • Valorar Remdesivir (si infecció activa, alta sospita o casos greus): ús restringit, només en assajos clínics o ús compassiu
 • 25. •Factors de risc trombòtic 3. Tractament antitrombòtic Es considera la profilaxi amb heparina de baix pes molecular (enoxaparina) en cas que presentin factors de risc trombòtic:
 • 26. 3. Tractament antitrombòtic Clínica Dímers-D > 5 vegades per sobre del límit de la normalitat Factors de risc trombòtic Profilaxi Pacient simptomàtic (SIMS-Ped) Si Si Si* No No No Si Si* No No Pacient simptomàtic (no SIMS-Ped) Especialment pneumònia i quadre inflamatori Si Si (especialment > 12anys) Si* No No No 1 o més (especialment >12 anys) Individualitzar No No Pacient assimptomàtic No aplica Múltiples (especialment > 12 anys) Si* 1 o cap No *en absència de contraindicacions: trombocitopènia , hipofibrinogenèmia greu, ús d’AAS concomitant a dosi (>5mg/kg)
 • 27. 3. Tractament antitrombòtic •ENOXAPARINA SC ● Dosis habituals: 1mg/kg/Dia ○ Si IR amb FG<30ml/min/m2: 0,25mg/kg/12h ● Control anti-Xa a les 48-72h (nivell recomanat 0,3-0,49) ● Mantenir fins resolució del quadre i DD normal ● Si pacient amb tromboembolisme o sospita TVP: 1mg/kg/dosis cada 12h o Control anti-Xa a les 48h (nivell recomanat 0,5-1) o Mantenir tot l’ingrés. Consulta amb hematologia previ a l’alta
 • 28. 4. Tractament amb AAS Indicació antiinflamatòria • Pacients que compleixin criteris de EK clàssic o incomplet • Indicat juntament amb IGIV • Iniciar a 30-50mg/kg/dia c/6h vo fins a aconseguir 48h afebril → Disminuir a dosis antiagregant (3-5mg/kg/dia c24h vo) fins 6-8 setmanes de l’inici del quadre i després de comprovar normalització de plaquetes, RFA i ecocardiograma Indicació antiagregant • Clínica greu • Aneurismes • Trombocitosis >700.000/mm3 • 3-5mg/kg/dia c24 vo durant 6 setmanes (confirmar eco cardio normal després)
 • 29. Criteris alta hospitalària • Afebril mín 24-48 hores • Sense necessitat d’oxigenoteràpia durant 12-24h (aire ambient, SpO2 ≥ 90-92% sense signes de dificultat respiratòria) • Milloria/ normalització de les proves d’imatge (rx tòrax, imatge cardíaca) • Milloria analítica→ monitoritzar i comprovar normalització o milloria de limfopènia, RFA, DD, IL-6 i biomarcadors cardíacs. • Ingesta oral adequada • Capacitat o possibilitat de completar el ttc a casa si fos necessari
 • 31. MOTIU DE CONSULTA Nen de 10 anys que acut a urgències de l’HUAV el dia 3/11/20 per presentar febre (màx 39,5ºC) de 72 hores d’evolució, cefalea, odinofàgia i abdominàlgia intermitent.
 • 32. • ANTECEDENTS PATOLÒGICS – No antecedents perinatològics d’interès – No al.lèrgies – Inmunitzacions al dia (+ antimeningocòccica B i antipneumocòccica13v) – Ingrés a l’any 2016 per PNA. Eco abd i gammagrafia renal diferida normal. – Ingrés al març 2020 per febre de setmanes d’evolució: Infecció respiratòria per Mycoplasma pneumoniae. – No altres antecedents patològics d’interès. – No antecedents familiars d’interès. * El dia 06/10/20 es va realitzar estudi de contactes d’aquest nen perque el pare i el germà van ser COVID19+. Ell presentava PCR COVID19+ però assimptomàtic.
 • 33. • EXPLORACIÓ FÍSICA TEP: estable. BEG. Normocolorejat i normohidratat. Actiu i reactiu. Ausc cardioresp: normal. Taquipnea intermitent. Abdomen: normal. Otoscòpia normal. Faringoscòpia: normal. Adenopaties laterocervicals bilaterals subcentimètriques. OFT: Hiperèmia conjuntival bilateral. NRL: normal. Pell: edema palpebral superior i inferior amb eritema palpebral, llavis hiperèmics i fissurats, hiperèmia palmell de les mans i lleu descamació palmell mà dreta. No altres lesions. Constants: FC 110pm, FR 36pm, Tª 38,1ºC, TA 104/43mmHg, Sat hb 99%, Pes 32kg
 • 34. • PROVES COMPLEMENTÀRIES – Estudi d’orina: normal. Proteinuria + – Analítica sang : GOT 91, GPT 124, PCR 83,6mg/L, PCT 7,1ng/mL, CK 45, alb 3,4g/dL, ferritina 995,4ng/mL, VSG 75mm. IL 6 142,4pg/mL, proBNP 1287pg/mL. Troponina I 87.60 pg/mL. Resta BQ normal. Hemograma: leucòcits 5570, CAN 4290, Linfòcits 560, Hb 11,9g/dL, plaquetes 65000. Hemostàsia: DD 1418, resta normal. – ECG: normal – Rx de tórax: normal – PCR SARS-COV2: + – PCR VRS, GRIP i array: Negatives – Es cursa UC, HC i serologies (CMV, VEB, Toxoplasma, COVID19) INGRÉS Cefotaxima Perfusió Antitèrmics
 • 35. PROVES COMPLEMENTÀRIES II • Ecocardiograma: NORMAL • UC i HC: Negatius • SEROLOGIA
 • 36. PCR 83,6mg/L PCT 7,1ng/mL Ferritina 995,4ng/mL VSG 75mm IL 6 142,4pg/mL proBNP 1287pg/mL Troponina I 87.60 pg/mL
 • 37. • Durant la primera infusió presenta hipertèrmia (Tª 41,6ºC), escalfreds, vòmits, agitació i hipotensió. STOP Infusió SSF 10cc/kg ev Antitèrmic ev Antihistamínic ev S’inicien Corticoides ev Es reinicia infusió més lent. No s’inicia profilaxi antitrombòtic TRACTAMENT - S’administra la 2ª infusió de gg ev - Es manté corticoteràpia ev a 1mg/kg/dia durant 4 dies Clínica Dímers-D > 5 vegades per sobre del límit de la normalitat Factors de risc trombòtic Profilaxi Pacient simptomàtic (SIMS-Ped) Si Si Si* No No No Si Si* No No Pacient simptomàtic (no SIMS-Ped) Especialment pneumònia i quadre inflamatori Si Si (especialment > 12anys) Si* No No No 1 o més (especialment >12 anys) Individualitzar No No Pacient assimptomàtic No aplica Múltiples (especialment > 12 anys) Si* 1 o cap No *en absència de contraindicacions: trombocitopènia , hipofibrinogenèmia greu, ús d’AAS concomitant a dosi (>5mg/kg) Gammaglobulina ev a 2g/kg (en 2 dosis d’ 1g/kg)
 • 38. EVOLUTIU DURANT L’INGRÉS • Afebril a les 24 hores de la 2ª dosi de GG ev. • Milloria de la clínica → assimptomàtic • AS a l’alta: Alb 2.9g/dL, AST 65U/L, ALT 62 U/L, PCR 17.2mg/L, IL-6 7.8pg/mL, plaquetes 275000, linfòcits 2170, DD 641ng/Ml • ALTA al 6è dia d’ingrés.
 • 39. EVOLUCIÓ CCEE • AS control als 15 dies de l’alta: IL 6 1.7 pg/mL proBNP 29, Limfòcits 3230, V.S.G 16 mm, DD 212, PCR <2.0 mg/L, Albúmina 3.8 g/dL, GOT 69 U/L, GPT 88 U/L GGT 37 U/L LDH 477 U/L • EXPLORACIÓ FÍSICA: NORMAL • ECOCARDIOGRAMA AL MES: NORMAL. • Pendent pròxim control analític i clínic al març 2021
 • 40. • I aquí a Lleida com ho tenim fins ara?? – 8 CASOS: 4 TRASLLATS A UCIP • 1 fallida multiorgànica (IRA; requeriment de teràpia de substitució renal) • 1 alteració neurològica • 2 hipotensions que van precisar drogues vasoactives (colitis/pneumònia) – TOTS BONA EVOLUCIÓ
 • 41. Bibliografia 1. Guidance: Paediatric multisystem inflammatory syndrome temporally associated with COVID-19. 2. Ahmed M, Advani S, Moreira A, Zoretic S, Martinez J, Chorath K, et al. Multisystem inflammatory syndrome in children: A systematic review. EClinicalMedicine. 2020 Sep 1;26. 3. Feldstein LR, Rose EB, Horwitz SM, Collins JP, Newhams MM, Son MBF, et al. Multisystem Inflammatory Syndrome in U.S. Children and Adolescents. N Engl J Med. 2020 Jul 23;383(4):334–46. 4. Jiang L, Tang K, Levin M, Irfan O, Morris SK, Wilson K, et al. COVID-19 and multisystem inflammatory syndrome in children and adolescents. The Lancet Infectious Diseases. Lancet Publishing Group; 2020. 5. Harwood R, Allin B, Jones CE, Whittaker E, Ramnarayan P, Ramanan A V., et al. A national consensus management pathway for paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with COVID-19 (PIMS-TS): results of a national Delphi process. The Lancet Child and Adolescent Health. Elsevier B.V.; 2020. 6. Paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with COVID-19 | Canadian Paediatric Society [Internet]. [cited 2020 Nov 1]. Available from: https://www.cps.ca/en/documents/position/pims 7. Carter MJ, Shankar-Hari M, Tibby SM. Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome Temporally-Associated with SARS-CoV-2 Infection: An Overview. Intensive Care Med. 2020; 8. CLINICAL GUIDELINE MIS-C: Clinic-Diagnostic/Dispo recs for Suspected Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) Associated with COVID-19 (Age <21 years). 9. Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas (SECPCC) SE de CIP (SECIP), SE de IP (SEIP), SE de PH (SEPHO), SE de R pediátrica (SERPE),. Consenso nacional sobre diagnóstico, estabilización y tratamiento del Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico vinculado a SARS-CoV-2 (SIM-PedS). 2020. 10. Royal Collage of Paediatrics and Child Health. Guidance: Paediatric multisystem inflammatory syndrome temporally associated with COVID-19.