Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Медиумска писменост - 1 модул

1,742 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Медиумска писменост - 1 модул

 1. 1. “ Унапредување на медиумската писменост во Република Македонија ”
 2. 2. <ul><li>Медиумите се насекаде околу нас! </li></ul>Зошто медиумска писменост?
 3. 5. N
 4. 6. У потреба на медиумите од страна на учениците во Холандија Source: Krant in de Klas
 5. 7. Образованието во 19/20 век и 21век ништо повеќе не е исто! Неограничен пристап до знаење и информации (содржини) преку Интернет Целта е да се учат вештини (пристапи, анализирај, оцени, создади, учествувај) за решавање на проблеми Учителите употребуваат пристап на заедничко доаѓање до знаење, заснован на истражување од страна на учениците Ограничен пристап до знаење и информација (содржина) примарно преку печат Целта е да се владее со знаење на одредена содржина ( литература, историја, наука итн.) Фактите и информациите се „сервирани„ од страна на учителите кон учениците Учење во 21 век: Вештини за решавање на проблеми Учењето во 19-20 век: Владеење на содржината
 6. 8. Образованието во 19,20 век и во 21век <ul><li>Се учи и се комуницира преку печатената информација (со пенкало и мастило) </li></ul><ul><li>За да се изразат луѓето користат молив/ пенкало или пак зборови </li></ul><ul><li>Просторот во кој се учи и предава е главно училницата – </li></ul><ul><li>Наставниците предаваат и селектираат што ќе се учи </li></ul><ul><li>Наставниците ја вреднуваат и оценуваат работата на учениците. </li></ul><ul><li>Се учи преку анализа на мулти медиа и соработка/употребувајќи технолошки алатки. </li></ul><ul><li>Употреба на мулти медијални технолошки алатки за изразување, циркулација и разнесување </li></ul><ul><li>Се учи од повеќе извори, преку технологија наместо учебници, се учи преку тимска работа </li></ul><ul><li>Наставниците ги насочуваат и советуваат учениците, а не предаваат </li></ul><ul><li>Учениците учат како да создаваат критериуми и да ја вреднуваат сопствената работа/ Тие се активни учесници и придонесувачи во наставата </li></ul>
 7. 10. Главни елемен ти на образовани ето во 21 век
 8. 11. <ul><li>Медиумска писменост подразбира критичко проценување, употреба и толкување на медиумите и разни медиумски текстови </li></ul><ul><li>Е : нов пристап во образовани e то . </li></ul><ul><li>НЕ Е : нов предмет во образованието </li></ul>ШТО Е МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ ?
 9. 12. <ul><li>Национално регулаторно тело: Совет за радиодифузија </li></ul><ul><li>Регулација преку </li></ul><ul><li>a ) меѓународни документи : Универзална декларација за човекови права, Европска конвенција за човекови права, Конвенција за децата и телевизијата на УНЕСКО, АВМС директива на нелинеарни медиумски сервиси </li></ul><ul><li>b ) национални документи : Устав, Закон за радиодифузија, Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, Закон за антидискриминација (се уште не е усвоен) </li></ul>Етика во ме диумите
 10. 13. <ul><li>Видео: </li></ul>
 11. 14. <ul><li>Сите медиумски пораки се конструирани </li></ul><ul><li>2. Медиумските пораки се контруирани преку употреба на медиумски јазик </li></ul><ul><li>3. Различни луѓе, различно толкуваат иста порака </li></ul><ul><li>Медиумите се примарно </li></ul><ul><li>водени од профит </li></ul><ul><li>Медиумите отелотворуваат </li></ul><ul><li>вредности и гледишта </li></ul>Пет клучни концепти cartoon from  http:// xkcd.com /
 12. 15. <ul><ul><li>Кој ја создал оваа порака и зошто е пратена ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Кои техники се употребени за да го привлечат моето внимание ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Кои гледишта и вредности се претставени преку пораката ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Како различни луѓе , различно ја толкуваат оваа порака ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Што е пропуштено во оваа порака ? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Видео: „Ариел “ </li></ul></ul></ul>ПЕТ КЛУЧНИ ПРАШАЊА
 13. 16. Круг на медиумска еманципација на младите
 14. 17. <ul><li>Продукција </li></ul><ul><li>J азик ( медиумски текст) </li></ul><ul><li>Претставување и </li></ul><ul><li>стереотипизација </li></ul><ul><li>Публика </li></ul>КЛУЧНИ КОМПО НЕНТИ НА МЕДИУМСКАТА ПИСМЕНОСТ Photos by Brian Walski
 15. 18. ИСПУШТАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА
 16. 21. <ul><li>Вежба 1 </li></ul><ul><li>5 дневни весници </li></ul><ul><li>5 ТВ најави на вести </li></ul><ul><li>Политичка агенда ? </li></ul><ul><li>Медиумска агенда ? </li></ul><ul><li>Јавна агенда ? </li></ul>вежба
 17. 22. <ul><li>Вежба 2 </li></ul><ul><li>Проектна задача 1: Совет за радиодифузија </li></ul><ul><li>Претставка до СРД : [email_address] </li></ul><ul><li>Закон за радиодифузна дејност - Правилник за заштита на малолетници </li></ul><ul><li>З аконот за постапување по претставки и предлози и тоа: предмет и име на претставката; назив на претставката (барање, ургенција, молба, жалба и сл.); адреса или седиште на подносителот на претставката; назив на органот, кој ја поднесува претставката. </li></ul><ul><li>Проектна задача 2: Кодекс на новинари во Македонија </li></ul><ul><li>.... Треба да постои разграничување меѓу рекламирањето и новинарскиот текст со илустрацијата; </li></ul><ul><li>7. Новинарот ќе ја почитува приватноста на личноста, освен кога тоа е во спротивност со јавниот интерес.Новинарот е должен да ги почитува личната болка и жалост; </li></ul><ul><li>8. Начинот на информирање, во случаи на несреќи, елементарни непогоди, војни, семејни трагедии, болести, судски постапки мора да биде ослободен од сензационализми. .... </li></ul>Етика во меди умите
 18. 23. <ul><li>Вовед во медиумска писменост </li></ul><ul><li>Стереотипизација и Репрезентација </li></ul><ul><li>Продукција на медиумски текст </li></ul><ul><li>Медиуми и политика </li></ul><ul><li>Нови медиуми </li></ul>ПЕТ НАСТАВНИ ЕДИНИЦИ ЗА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ
 19. 24. <ul><li>ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА ВНИМАНИЕТО </li></ul><ul><li>www.mediumskapismenost.edu.mk </li></ul>

×