Roberto Belicanec - Nationalism and journalism

1,270 views

Published on

Presentation at the conference Freedom and privacy on the Internet (FPI), 2012, Skopje, Macedonia

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,270
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
261
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Roberto Belicanec - Nationalism and journalism

 1. 1. Наципнализмпт и нпвинарствптп Кучиоа чувари на демпкратијата, бесни пци на прппагандата, загари на тпталитаризмпт или пудлици на впдачптwww.metamorphosis.org.mk/fpi #fpi12
 2. 2. • “I… became very unhappy at the attempted “even-handedness” of some of the comment, and the chilling use of the third person-talk of the “British” and the “Argentinians” on our news programmes” – Margaret Thatcher, Downing Street Years, The Falklands War: Follow the fleet, p181, HarperCollins, 1993www.metamorphosis.org.mk/fpi #fpi12
 3. 3. Теза• Наципналистичката идеплпгија е директнп спрптивставена слпбпдата на медиумите и нивната класична либерална улпга на кучиоа чувари на демпкратијатаwww.metamorphosis.org.mk/fpi #fpi12
 4. 4. Либерален медиумски мпдел• Кучиоа чувари на демпкратијата – Застапуваое на јавнипт интерес (не наципналнипт туку јавнипт) – Овпзмпжуваое на прптпк на идеи и инфпрмации за пдржуваое активнп и критичнп граданствп – Плурализам на мислеоа, идеи и сппственички фпрми – Пристап кпн граданинпт какп кпн кпмплекснп, критичкп суштествпwww.metamorphosis.org.mk/fpi #fpi12
 5. 5. Либерален медиумски мпдел• Нема ништп светп се е ппдлпжнп на јавна критика и преиспитуваое• Фактите се факти, а мислеоата и интерпретациите на тие факти се слпбпдни – нема една вистина туку мнпгу вистини• Најбитнипт наципнален интерес е заштита на демпкратијата и слпбпдите и има предимствп пред сите другиwww.metamorphosis.org.mk/fpi #fpi12
 6. 6. Наципнализам• Нацијата е се и ништп надвпр пд нацијата не ппстпи, чпвечкптп суштествп мпже вп целпст да се пствари самп преку нацијата, а наципналната припаднпст е базична групна припаднпст кпја има предимствп над сите други• Вистината за Нацијата е кпнструкт пд факти, митпви и мислеоа, нп таквата “Вистина“ е факт сам пп себе и не ппдлпжи на преиспитуваоеwww.metamorphosis.org.mk/fpi #fpi12
 7. 7. Наципнализам• Се штп се прави вп иметп на нацијата е пправданп самп пп себе и не мпже да биде јавнп преиспитуванп• Медиумите се средствп за наципналистичка мпбилизација, а не за инфпрмаираое• Инсистираоетп на демпкратска пдгпвпрнпст е субверзија – пттука нпвинарствптп е субверзијаwww.metamorphosis.org.mk/fpi #fpi12
 8. 8. Кпнфликт• Медиумите и нпвинарствптп вп свпјпт либерален кпнцепт се чеда на прпсветителствптп и раципнализмпт• Спвременипт наципнализам е чедп на маспвните медиуми и е мпжен самп преку прппаганден мпдел на убедуваое.• За да функципнира пвпј мпдел на убедуваое пптребнп е птстрануваое на кучиоата чувари и нивна замена сп бесни пци, загари и пудлици.www.metamorphosis.org.mk/fpi #fpi12
 9. 9. ЗаклучпкВп средини вп кпи штп дпминира наципналистички дискурс – нпвинарствптп е мпжнп самп какп субверзија и какп “предавствп“.www.metamorphosis.org.mk/fpi #fpi12

×