Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Медиумска писменост - модул 2

1,588 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Медиумска писменост - модул 2

 1. 1. “ Унапредување на медиумската писменост во Република Македонија ”
 2. 2. <ul><li>ПРЕТСТАВУВАЊЕ </li></ul><ul><li>И </li></ul><ul><li>СТЕРЕОТИПИЗИРАЊЕ </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Кој/а сум јас ? </li></ul><ul><li>Каде е моето место во општеството </li></ul><ul><li>Што е она што ме разликува од другите ? </li></ul><ul><li>Како ме доживуваат другите? </li></ul><ul><li>Што сакам , а што не? </li></ul><ul><li>Што одобрувам и што не одобрувам ? </li></ul>Иден титет
 4. 4. <ul><li>Албанец </li></ul><ul><li>лезбејка работник </li></ul><ul><li>средна класа </li></ul><ul><li>црнец муслиман хомосексуалец </li></ul><ul><li>турбофолкер Ром </li></ul><ul><li>либерал Македонец </li></ul><ul><li>менаџер комунист </li></ul>Иден титет
 5. 5. <ul><li>Опкружување </li></ul><ul><li>Медиумите ја создаваат нашата реалност нудејќи ни нивни верзии за реалноста </li></ul><ul><li>Претставување </li></ul><ul><li>Начинот на кој нештата се претставени во медиумите и културата </li></ul><ul><li>Да се види, значи да се верува </li></ul><ul><li>Стереоптизација </li></ul><ul><li>Поедноставена претстава за нешто </li></ul>Медиумска реалност
 6. 6. <ul><li>Вежба 1 ( слика а,б, в) </li></ul>Медиумско пр етставување
 7. 7. <ul><li>Печатени медиуми </li></ul><ul><li>Електронски медиуми </li></ul>Медиумско пр етставување
 8. 8. <ul><li>Што се претставува со пораката? </li></ul><ul><li>Како тоа се претставува? </li></ul><ul><li>Кои кодови се употребуваат? </li></ul><ul><li>Како она што се претставува се прави да делува ’вистинито’, “природно’ ? </li></ul><ul><li>Што е истакнато, нагласено, а што е занемарено, испуштено? </li></ul><ul><li>Кој го врши претставувањето – чие е тоа и кои се интересите зад пораката: </li></ul><ul><li>Кон кого цели пораката? </li></ul><ul><li>Што значи пораката за примателот на пораката, за останатите? </li></ul><ul><li>Како ќе биде/е примена од страна на публиката? </li></ul><ul><li>Опасност од објективизам – преголемо инсистирање на термини како „стереотипи„ ,пристрасност„ итн. </li></ul>Клучни пр ашања за медиумско п ретставување
 9. 9. Што се претставува со пораката? Како тоа се претставува? Кои кодови се употребуваат? Како она што се претставува се прави да делува ’вистинито’, “природно’ ? Што е истакнато, нагласено, а што е занемарено, испуштено? Кој го врши претставувањето – чие е тоа и кои се интересите зад пораката: Кон кого цели пораката? Што значи пораката за примателот на пораката, за останатите? Како ќе биде/е примена од страна на публиката?
 10. 10. <ul><li>Виртуелен идентитет </li></ul><ul><li>Јас – медиум </li></ul><ul><li>Бегство или слобода </li></ul><ul><li>неограничени можности </li></ul><ul><li>за само- изразување </li></ul><ul><li>??? </li></ul>Себе прет ставување
 11. 11. <ul><li>позитивен или негативен сет на верувања која една индивидуа ги има во врска со карактеристиките на група луѓе , предмети, настани итн. </li></ul>Стереотипи зација
 12. 12. <ul><li>Најважната функција на стереотипите е да ги одржи границите – да дефинира “кој припаѓа“ и “кој е надвор“ </li></ul><ul><li> + </li></ul><ul><li>Сведување на светот на обрасци и категории </li></ul><ul><li>Ориентација </li></ul><ul><li>Осмислување на себе си и светот </li></ul><ul><li> - </li></ul><ul><li>Поедноставување на реалноста кое ги исклучува другите перспективи </li></ul><ul><li>Создаваат предрасуси </li></ul><ul><li>Одржуваат статус кво </li></ul><ul><li>Вежба 7а </li></ul>Стереотипи зација
 13. 13. 25.09.2009 4.04. 2010
 14. 14. <ul><li>Медиумите не само што ни ја прикажуваат туку тие и ја претставуваат реалноста - ја селектираат и преобликуваат . </li></ul><ul><li>Ваквата реалност е еден вид на субјективна ‘медиумска’ реалност - конструкт </li></ul><ul><li>Медиумски неписмена публика ги доживава ја доживува оваа реалност како објективна </li></ul><ul><li>Публиката не е пасивна - претходните искуство, култура, кодовите и конвенциите </li></ul><ul><li>Со појавата на новите медиуми (интернет, мобилна телефонија итн.) единката се стекна со нов простор во кој ќе може да се манифестира себеси. </li></ul><ul><li>Виртуелниот идентитет , во секоја смисла е себе- претставување . </li></ul>Стереотипи зација
 15. 15. <ul><li>Најчести стереотипизации во медиумите се сретнуваат при портретирањата на: </li></ul><ul><li>етничките малцинства </li></ul><ul><li>раси </li></ul><ul><li>родови (жените и мажите) </li></ul><ul><li>сексуални ориентации </li></ul><ul><li>лицата со посебни потреби </li></ul>Стереотипи зација
 16. 16. Неколку примери
 17. 17. <ul><li>Родови стереотипи </li></ul><ul><li>Родов идентитет - родово претставување </li></ul>Стереотипи зација
 18. 18. <ul><li>Начин на кој нештата се претставени во медиумите и културата. </li></ul><ul><li>Прашање за вас: Што можеме да дознаеме од медиумите за Ромите? </li></ul>Претставу вање
 19. 19. ... <ul><li>Сиромашни Музички талентирани Питачи </li></ul><ul><li>Чистачи на ветробрански стакла </li></ul><ul><li>Валкани Весели </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Супериорност </li></ul><ul><li>и доминација </li></ul><ul><li>„ Расчленување на телото„ </li></ul><ul><li>Комично </li></ul><ul><li>претставување </li></ul><ul><li>и претерување </li></ul>Пристапи на рекламирање при претставувањето на мажи и жени
 21. 21. <ul><li>Одобрување </li></ul><ul><li>од страна на мажите </li></ul><ul><li>Моќта на гласот </li></ul><ul><li>Нерелевантно </li></ul><ul><li>претставување </li></ul><ul><li>на телото на жените </li></ul><ul><li>Вежба ( маженственост , женственост???) </li></ul>Пристапи на рекламирање при претставување на мажи и жени
 22. 22. <ul><li>Како се претставени? </li></ul><ul><li>Во што се разликуваат? </li></ul><ul><li>Како се придржуваат до „идеалните„ стандарди за убавина? </li></ul><ul><li>Зошто мислиме дека треба да изгледаме на одреден начин? </li></ul><ul><li>Од каде произлегува идејата за идеално тело? </li></ul><ul><li>Зошто во нашето општество толку многу се става акцент на сликата за телото? </li></ul><ul><li>Кој ја има контролата </li></ul><ul><li>врз тоа кои слики ги гледаме? </li></ul>Стандарди н а убавина?
 23. 23. <ul><li>Вежба (видео Dove evolution) </li></ul><ul><li>Конструкција на реалноста ? </li></ul><ul><li>Јазик? </li></ul><ul><li>Претставување? </li></ul><ul><li>Публика? </li></ul>Реклам ирање
 24. 24. <ul><li>ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА ВНИМАНИЕТО </li></ul><ul><li>www.mediumskapismenost.edu.mk </li></ul>

×