Kolonisasyon at kristiyanisasyon ap7

14,164 views

Published on

paraan ng pagsakop ng mga Kastila sa mga Pilipino

Published in: Education

Kolonisasyon at kristiyanisasyon ap7

 1. 1. Kolonisasyon atKristiyanisasyon
 2. 2. Mga Layunin sa Pananakop ng mga EspanyolMerkantilismo Ito ang kaisipang nagsusulong na anglakas at kapangyarihan ng isang bansa aynakasalalay sa dami ng pilak at ginto nito.Nanguna ang mga bansang Portugal atEspanyal sa paghahanap ng mga ito. Ang mgabansang mananakop (mother country) angnakikinabang sa yaman ng lupaing sinakop(kolonya). Ang mga kolonya ang nagingtagatustos ng mga hilaw na materyales naginagamit ng mga bansang Europeo.
 3. 3. Sa pagsara ng pasilangang rutapatungong Asya dahil sa mga TurkongMuslim, naghanap ang mga manlalakbay ngpakanlurang ruta. Sa pangunguna ng Espanyaat Portugal, nilakbay ng mga ito angKaragatang Atlantiko. Isa sa mga layunin nitoay upang mapuntahan ang isla ng mgarekado o spices --- Moluccas (Indonesia). Ilan sa mga halimbawa ng panrekado aypaminta, bawang, luya, nutmeg, at cinnamon.
 4. 4. Ang isa sa mga pinakakilalangmanlalayag sa Europa na nakarating saAsya ay si Ferdinand Magellan. Sakanyang paglalayag ay dala ng kanyangpangkat ang limang barko: Trinidad San Antonio Santiago Concepcion Victoria
 5. 5. Mga Estratehiya sa Pananakop ng mga Espanyol Ang ganap na kolonisasyon ngEspanya sa Pilipinas ay natupad lamangni Miguel Lopez de Legazpi.Nagtatag siya ng unang permanentengpamayanan sa Cebu matapos talunin siRaja Tupas (Abril 1565). Noong Hunyo24, 1571, itinatag ang Maynila bilangpunong-lungsod ng Espanya sa Pilipinas.
 6. 6. Ang estratehiyang ginamit ng mgaEspanyol sa pagsakop ay ebanghelisasyonat kolonisasyon. Ang ebanghelisasyon aymapayapang paraan sa pamamagitan ngpagpapalaganap ng Kristiyanismo. Ito aykinakatawan ng krus. Ang kolonisasyonnaman ay paggamit ng puwersa at lakas-militar. Ito ay kinakatawan ng espada.
 7. 7. Sa paggamit ng mapayapangparaan, napalapit ang loob ng mgaPilipino sa mga dahuyang mananakop. Tinawag ng mga Espanyol ang mgaPilipino noon bilang di-sibilisado,barbaro, at pagano. Ang mga Pilipinonoon ay nakatira sa mga lupaing kaibasa Espanya kaya’t tinawag na barbaro odi-sibilisado. Tinawag ding infieles opagano ang mga Pilipino dahil walasilang pinaniniwalaang diyos noon.
 8. 8. Patakarang Espanyol na Bumago sa Pamayanang Pilipino Gobernador-heneral ang pinakamataas napinunong Espanyol sa Pilipinas. Ito angkumakatawan sa hari ng Espanya sa Pilipinas. Siya aymay kapangyarihang panghukuman, pangmilitar, atpanrelihiyon. Siya rin ang presidente ng RealAudiencia o Kataas-taasang Hukuman sabansa. Ang kapangyarihan bilang tagapagbatas ayhindi hawak ng gobernador-heneral. Ito ay nasailalim ng Consejo de las Indias na nasa Espanya.Pero dahil sa cumplase, binibigyan anggobernador-heneral ng karapatan na hindi ipatupadang mga batas na pinagtibay ng Consejo de las Indiaskapag hindi ito akmas sa bansa.
 9. 9. Sa pamahalaang lokal, alcaldemayor ang namumuno sa mgaalcaldia o probinsiya. Nasa ilalimnito ang gobernadorcillo na pinunong pueblo. Cabeza de barangaynaman ang tawag sa pinuno ngbarangay. Mayroong mga bayan oprobinsya na di ganap na mapayapa. Itoay tinatawag na corregimiento napinamumunuan ng corregidor.
 10. 10. Entrada, Reduccion, at Doctrina Ito ay mga patakaran ng Espanyol paramagkaroon ng sentro na magsisilbing siyudadang pamayanang Pilipino. Una, ang entradaay ginagawa sa paggamit ng lakas-militar paramasakop ang mga katutubong komunidad.Pangalawa, ang reduccion ay ang pag-iiponng mga tao sa iba’t ibang barangay sa iisangsentro na tinatawag na cabecera. Pangatlo,ang mga paring misyoneryo naman angnagpapatupad ng doctrina. Ito ay paghahandasa pagtatayo ng parokya.
 11. 11. Sistemang Encomienda Encomienda ang tawag sa mgalupaing ipinagkakatiwala ng mga Espanyol samga tao. Ang tawag sa tumatanggap ngencomienda ay encomendero.Polo y Servicio Personal Ito ay tumutukoy sa sapilitangpagbibigay ng serbisyo para sa hari ngEspanya. Ang mga kalalakihang nasa edad16-60 ang pilit na pinagtatrabaho sa loob ng40 araw sa isang taon. Ito ay tinatawag dingprestacion personal.
 12. 12. Polista ang tawag sa mga nagbibigayng serbisyo.Tributo Ito ang tawag sa pangkalahatangbuwis na ipinapataw ng mga Espanyol samga Pilipino noon. Nang tinanggala angtributo, pinalitan ito ng cedula personal.Ang paniningil dito ay nakabatay hindi saedad kundi sa laki ng kita.
 13. 13. Patakarang Pangkabuhayan na Bumago sa mga PilipinoBandala Ito ang sapilitang pagbebenta ngilang produkto tulag ng niyog at bigas sapamahalaan. Ang pamahalaan ang nagtatakdasa presyo ng produkto na mas mababa saorihinal na presyo. Naging kahulugan nitoang pagsamsam ng pamahalaan samga produkto o kalakal.
 14. 14. Monopolyo ng Tabako Sapilitang itinakda ang ilang lugar sa bansabilang eksklusibong taniman ng tabako. Bilangmonopolyo, tanging sa gobyerno lang maaaringibenta ang mga tabako sa presyong itinakdanito.Kalakalang Galleon Ito ang kalakalan sa pagitan ng Maynilaat Acapulco, Mexico sa pamamagitan ng barkongtinatawag na galleon. Ito ay tinawag dingKalakalang Manila-Acapulco. Ang KalakalangGalleon ang naging tagapag-ugnay ng Pilipinas saKanluran. Dahil dito, nagkaroon ng pagpapalitan ngmga halaman at hayop sa pagitan ng Silangan atKanluran.
 15. 15. Mga Reaksiyon at Pagtutol ng mga Pilipino sa Pananakop Hindi pareho ang reaksiyon ng mgaPilipino sa pananakop ng mga Espanyol. Maymga nag-alsa o naglunsad ng rebelyon ngunitmayroon ding sumang-ayon atnakipagsabwatan. May mga Pilipinong tinanggap nangbuong-buo ang kulturang Espanyol(akulturasyon). May mga Pilipino ringiniangkop ang bagong kultura sa katutubongkulta upang makabuo ng isang panibagongkultura (asimilasyon).
 16. 16. Mga Pag-aalsa Bilang Pagtutol sa Pananakop Iba-iba ang mga pag-aalsang naganap sabansa dahil sa pananakop ng mga dayuhan. Pinamunuan ni Lakan Dula atSulayman ang pag-aalsa sa Maynila (1574)para hilingin sa mga Espanyol na malibre silapagbabayad ng buwis. Isang panrelihiyongpag-aalsa naman ang ginawa ni Tamblot saBohol (1621) para ibalika ng kanilangmataas na katayuan sa lipunan. At siBankaw naman ay sinubukang ibalik angkatutubong relihiyon sa Limasawa (1622).
 17. 17. Si Apolinario de la Cruz o HermanoPule naman ay nag-alsa sa Tayabas (1841) dahilsa diskriminasyon ng mga prayle sa mga Pilipino sapagpapatupad ng Kristiyanismo. Hindi tinanggap ngmga prayle si De la Cruz bilang pari. Dahil dito,itinatag niya ang kapatiran na Cofradia de SanJose na nakapaghikayat ng mga miyembro. Ang pinakamahabang pag-aalsa naman aypinangunahan ni Francisco Dagohoy ng Bohol.Ito ay dahil tinanggihan ng prayleng bigyan ngKristiyanong libing ang kapatid ni Dagohoy nanamatay sa duwelo. Naganap ang rebelyon noong1744-1829 at tumaggal ng 85 taon.
 18. 18. Pagtutol ng mga Muslim sa Pananakop Ang higit na organisadong pamahalaangsultanato ng Muslim ang tumakot sa mga Espanyolpara hindi agad sakupin ang Mindanao. Hindi rinnaging priyoridad ng mga Espanyol na sakupin angmga katutubong nakatira sa kabundukan. Tinawag ng mga Espanyol ang mga Muslimnilang moro o moors. Sinimulan nila ang pagsakop saSulu (1578) at sinunod naman nila ang Maguindanao(1579). Nang matalo ang pinuno ng mga Muslim(Datu Dimacasnay at Buisan) ay napilitan silangmakipagkasundo sa mga Espanyol.
 19. 19. Kawalan ng Diwang Makabansa: Sanhi ng Kabiguan Higit sa 300 pag-aalsa ang nagawa ng mgaPilipino sa bansa. Kawalan ng pambansangpagkakaisa ang sanhi ng pagkabigo ng mgaPilipino. Hindi pa nagigising ang damdamin ngnasyonalismong Pilipino. Karaniwang pansarili,pangrelihiyon, at pamprobinsiya lang ang dahilanng mga pag-aalsa. Bunga nito, maituturinglamang na patriotismo o pagmamahal sapartikular na lugar ang nagbuklod sa pag-aalsa athindi pa matatawag na makabansa onationalist. Ang ilan sa mga patriot ay sinaDagohoy, Diego Silang, at Lapu-lapu.

×