Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Kolonyalismo: Dahilan at Layunin ng Pananakop ng mga Espanyol
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

38

Share

Download to read offline

Epekto ng kolonyalismo sa ating bansa

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Epekto ng kolonyalismo sa ating bansa

 1. 1. Epekto ng Kolonyalismo sa ating Bansa<br />
 2. 2. I- EINSTEIN<br />
 3. 3. Noong unang panahon, ang mga sinaunang tao ay nakatira sa mga kweba….Nang tayo ay abutin na ng kabihasnan, tayo ay nagkaroon ng sistemang tinatawag na BARANGAY. Ito ang pinaniniwalaang unang sistema ng pamamahala sa Pilipinas<br />Tayo ay may mgasarilinangkultura at gawi<br />NGUNIT<br />
 4. 4.
 5. 5. Nang dumating ang mga manunupil ay nag-iba ang lahat. Lahat ng nakagawian ng ating mga ninuno ay binura at pinalitan.Tayo ay naging mga dayuhan sa ating sariling bansa.<br />
 6. 6. Tayo'y nasapailalim ng kanilang kapangyarihan. Ang ating kultura ay pinalitan nila…<br />
 7. 7. SistemangPamamahala<br />Nongpanahonnghapon, nagkaroontayongpamahalaangtinawagna PUPPET REPUBLIC<br />Tayo ay napasailalimng PAMAHALAANG MILITAR AT COMMONWEALTH noongpanahonng AMERIKANO<br />PAMAHALAANG SENTRALISADO. Gobernador-Heneralangnagsisilbingpinunongpamahalaangito. AngPilipinas ay kanilanghinatingmgaespanyolsamgaayuntamiento, encomienda at corrigimiento<br />
 8. 8. Relihiyon<br />DinalangmgaKastilaangrelihiyong KATOLIKO<br />Nag-ibaangsinasandigannatingpaniniwala<br />Dalanamanngmgaamerikanoangrelihiyong PROTESTANTE<br />Noon ay PAGANISMO. Angpagsambasa KALIKASAN<br />
 9. 9. Edukasyon<br />NoongpanahonngEspanyol at Amerikano, sila ay nagpatayongmga UNIBERSIDAD.<br />DI-PORMAL NA EDUKASYON. Angtawagsamgapaaralannoongunangpanahon ay bothoan.<br />
 10. 10. Wika at ParaanngPagsulat<br />Nang dumatingangmgaKastilla at nangsila’ynagpatayongmgaunibersidad, wikang ESPANYOL angkanilangginamit.<br />Samantala, INGLES namanangwikangpinagamitsaatingngmgaamerikano<br />Alibataangtawagsaparaanngpagsulatngatingmganinuno<br />
 11. 11. TANGHALAN<br />ALAMAT at EPIKO. Iyanangmgakatutubonglikhangatingmganinuno<br />Moro-moro, Zarzuela, Duplo at Senakulo. IlanlamangiyansamgapagtatanghalnabinahagingmgaEspanyol.<br />
 12. 12. SAYAW<br />CHA-CHA. IsanguringsayawnamulasamgaAmerikano<br />Mga KATUTUBONG SAYAW.<br />RIGODON. Isa samgasayawnaatingnakuhamulasamgaEspanyol<br />
 13. 13. PANANAMIT<br />Baro’tSaya at Barong. IlangmgakasuotangnalikhanoongpanahonngEspanyol.<br />Tangingmga BAHAG lamangangsuotngmgakatutubong Pilipino nakanilangsinasamahanngmgaalahas at palamuti<br />Nagingmodernonamanangpanlasangmga Pilipino sapananamitnoongdumatingangmgaAmerikano<br />
 14. 14. Transportasyon<br />Angatingmganinuno ay NAGLALAKAD lamangngnakapaaupangmakaratingsanaisnilangpuntahan.<br />KALESA. Ito angtawagsasistemangtransportasyonaginamitngmgataonoongpanahonngkastila. Ito ay pinapatakbongisangkutsero.<br />
 15. 15. PANAHANAN<br />BAHAY KUBO. Iyanangtawagsabahayngatingmganinuno.<br />Naging KONKRETO angmgatahanannoongpanahonngKastila. Ito ay yarisabato at mgatablangkahoy.<br />
 16. 16. Pagkain<br />Menudo at Escabeche. IlanlamangitosamgapagkainipinakilalasaatingpanlasamulasamgaKastila.<br />Halamang-ugat. Ito angpangkaraniwangkinakainngatingmganinuno.<br />Hamburger, Frenchfries, Spaghetti, Fried Chicken. Mgapagkaingmulasa fast food. Yan angmgapagkaingdalangmgaAmerikanosaatingkultura.<br />
 17. 17. URI NG MAMAMAYAN<br />Datu, Maharlika, Timawa at Alipin. Iyanangtawagsamgauringtaonoongunangpanahonbago pa man dumatingangmgamanunupil.<br />Illustrado at Principalia. Ilansamgakatawagansaklase o uringtaosalipunannoongpanahonngkastila.<br />
 18. 18. SISTEMA NG PAGSASABATAS<br />Raja, Datu, Sultan. Silaangmganagpapatupad at gumagawangbatas. Angmgabatas ay ginagawasaikabubutingpamayanan.<br />May ilangmgabatasnanakasulat at mayroonrinnamangnagpapasalin-salinlangsahenerasyon.<br />DahilnasaEspanyaanglehislatibo, angmgabatasnanasasaad ay nasaEspanya. <br />AngGobernador-Heneral ay may kapangyarihangmagpatupadngisangutosnakinokonsediranarinbilangbatas ay tinatawagnadecretosuprior<br />
 19. 19. Angmga ESPANYOL<br />Silaangpinakamatagalnanakinabang at nagpasailalimsaatin. Kayasilaangmaituturingna may pinakamalakingkontribusyonsaatingkultura. Sa kanilang 300 at mahigitnapananalagi, naibahaginilaangkanilangmgaparaanngpamumuhaysaatin.<br />Mga NAIBAHAGI ngmgaEspanyol:<br />EdukasyonPananamit<br />RelihiyonLikhangSining<br />PagkainPaguugali<br />
 20. 20. MgaAmerikano<br />MgaHapon<br />SilaangsumunodsaEspanyasapagpapasailalimsakanilangkapangyarihan. Silaang NAGPAKILALA samga Pilipino ngisang MODERNONG mundo. Sa ilalimngkanilangpanahon ay nagingmakabagotayo.<br />Silaangikatlongdumayosaatingbansa. Sa ilalimngkanilangkapangyarihan, nagbigyangtuonnilaangagrikultura at iba pang hanapbuhay. Partikularnaritoangpagpaparamingbibe. <br />
 21. 21. Anobaangepekto?<br />Mabuti o Masama?<br />PAREHO. Mabutidahilmasnapaunlad at lalongnagingmayamanangatingkultura. Isangkulturangmaaaringmaipagmalaki at ipagmayabangsabuongmundo.<br />Masamadahilangilangmgaorihinalnakultura, tradisyon at kaugalianmulasaatingmgapinakaninuno ay nakalimutanna at natabunandahilsaimpluwensyangkolonyalngmgamananakop.<br />Angmarapatnatinggawin ay pangalagaanangatingpinaka-tangingkultura at huwagmagpatangaysaagosngmodernongpanahonnatumatalikodsasarilingkinalakihan.<br />
 22. 22. MARAMING SALAMAT PO sa PANONOOD!!<br />
 23. 23. SUPORTAHAN NIYO PO KAMI!!<br />
 • KatrineKatrine1

  Mar. 27, 2021
 • TwolipzEstorque

  Mar. 6, 2021
 • LyneOnacap

  Feb. 8, 2021
 • MaKimberlyArellano

  Feb. 8, 2021
 • JasteneEveLumyeb

  Jan. 28, 2021
 • gloinandan

  Jan. 10, 2021
 • MaryJoyLlagas1

  Feb. 24, 2020
 • jtoroctocon

  Feb. 22, 2020
 • ItzMystiryos

  Dec. 17, 2019
 • ReynaletVilleza

  Dec. 5, 2019
 • 100000566344276

  Nov. 25, 2019
 • arcelirulloda

  Nov. 6, 2019
 • estefanievillanueva

  Nov. 5, 2019
 • Arlenejrum

  Jul. 29, 2019
 • jolenzberame

  Jan. 21, 2019
 • MaryClaireTaguinodTaruc

  Jan. 13, 2019
 • rizasweet06

  Dec. 2, 2018
 • chiminieretiza

  Nov. 23, 2018
 • MarjHDooma

  Nov. 11, 2018
 • rosaliobaybayanjr

  Nov. 7, 2018

Views

Total views

207,464

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

10

Actions

Downloads

1,982

Shares

0

Comments

0

Likes

38

×