Epekto ng kolonyalismo sa ating bansa

53,830 views

Published on

5 Comments
13 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
53,830
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1,114
Comments
5
Likes
13
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Epekto ng kolonyalismo sa ating bansa

 1. 1. Epekto ng Kolonyalismo sa ating Bansa<br />
 2. 2. I- EINSTEIN<br />
 3. 3. Noong unang panahon, ang mga sinaunang tao ay nakatira sa mga kweba….Nang tayo ay abutin na ng kabihasnan, tayo ay nagkaroon ng sistemang tinatawag na BARANGAY. Ito ang pinaniniwalaang unang sistema ng pamamahala sa Pilipinas<br />Tayo ay may mgasarilinangkultura at gawi<br />NGUNIT<br />
 4. 4.
 5. 5. Nang dumating ang mga manunupil ay nag-iba ang lahat. Lahat ng nakagawian ng ating mga ninuno ay binura at pinalitan.Tayo ay naging mga dayuhan sa ating sariling bansa.<br />
 6. 6. Tayo'y nasapailalim ng kanilang kapangyarihan. Ang ating kultura ay pinalitan nila…<br />
 7. 7. SistemangPamamahala<br />Nongpanahonnghapon, nagkaroontayongpamahalaangtinawagna PUPPET REPUBLIC<br />Tayo ay napasailalimng PAMAHALAANG MILITAR AT COMMONWEALTH noongpanahonng AMERIKANO<br />PAMAHALAANG SENTRALISADO. Gobernador-Heneralangnagsisilbingpinunongpamahalaangito. AngPilipinas ay kanilanghinatingmgaespanyolsamgaayuntamiento, encomienda at corrigimiento<br />
 8. 8. Relihiyon<br />DinalangmgaKastilaangrelihiyong KATOLIKO<br />Nag-ibaangsinasandigannatingpaniniwala<br />Dalanamanngmgaamerikanoangrelihiyong PROTESTANTE<br />Noon ay PAGANISMO. Angpagsambasa KALIKASAN<br />
 9. 9. Edukasyon<br />NoongpanahonngEspanyol at Amerikano, sila ay nagpatayongmga UNIBERSIDAD.<br />DI-PORMAL NA EDUKASYON. Angtawagsamgapaaralannoongunangpanahon ay bothoan.<br />
 10. 10. Wika at ParaanngPagsulat<br />Nang dumatingangmgaKastilla at nangsila’ynagpatayongmgaunibersidad, wikang ESPANYOL angkanilangginamit.<br />Samantala, INGLES namanangwikangpinagamitsaatingngmgaamerikano<br />Alibataangtawagsaparaanngpagsulatngatingmganinuno<br />
 11. 11. TANGHALAN<br />ALAMAT at EPIKO. Iyanangmgakatutubonglikhangatingmganinuno<br />Moro-moro, Zarzuela, Duplo at Senakulo. IlanlamangiyansamgapagtatanghalnabinahagingmgaEspanyol.<br />
 12. 12. SAYAW<br />CHA-CHA. IsanguringsayawnamulasamgaAmerikano<br />Mga KATUTUBONG SAYAW.<br />RIGODON. Isa samgasayawnaatingnakuhamulasamgaEspanyol<br />
 13. 13. PANANAMIT<br />Baro’tSaya at Barong. IlangmgakasuotangnalikhanoongpanahonngEspanyol.<br />Tangingmga BAHAG lamangangsuotngmgakatutubong Pilipino nakanilangsinasamahanngmgaalahas at palamuti<br />Nagingmodernonamanangpanlasangmga Pilipino sapananamitnoongdumatingangmgaAmerikano<br />
 14. 14. Transportasyon<br />Angatingmganinuno ay NAGLALAKAD lamangngnakapaaupangmakaratingsanaisnilangpuntahan.<br />KALESA. Ito angtawagsasistemangtransportasyonaginamitngmgataonoongpanahonngkastila. Ito ay pinapatakbongisangkutsero.<br />
 15. 15. PANAHANAN<br />BAHAY KUBO. Iyanangtawagsabahayngatingmganinuno.<br />Naging KONKRETO angmgatahanannoongpanahonngKastila. Ito ay yarisabato at mgatablangkahoy.<br />
 16. 16. Pagkain<br />Menudo at Escabeche. IlanlamangitosamgapagkainipinakilalasaatingpanlasamulasamgaKastila.<br />Halamang-ugat. Ito angpangkaraniwangkinakainngatingmganinuno.<br />Hamburger, Frenchfries, Spaghetti, Fried Chicken. Mgapagkaingmulasa fast food. Yan angmgapagkaingdalangmgaAmerikanosaatingkultura.<br />
 17. 17. URI NG MAMAMAYAN<br />Datu, Maharlika, Timawa at Alipin. Iyanangtawagsamgauringtaonoongunangpanahonbago pa man dumatingangmgamanunupil.<br />Illustrado at Principalia. Ilansamgakatawagansaklase o uringtaosalipunannoongpanahonngkastila.<br />
 18. 18. SISTEMA NG PAGSASABATAS<br />Raja, Datu, Sultan. Silaangmganagpapatupad at gumagawangbatas. Angmgabatas ay ginagawasaikabubutingpamayanan.<br />May ilangmgabatasnanakasulat at mayroonrinnamangnagpapasalin-salinlangsahenerasyon.<br />DahilnasaEspanyaanglehislatibo, angmgabatasnanasasaad ay nasaEspanya. <br />AngGobernador-Heneral ay may kapangyarihangmagpatupadngisangutosnakinokonsediranarinbilangbatas ay tinatawagnadecretosuprior<br />
 19. 19. Angmga ESPANYOL<br />Silaangpinakamatagalnanakinabang at nagpasailalimsaatin. Kayasilaangmaituturingna may pinakamalakingkontribusyonsaatingkultura. Sa kanilang 300 at mahigitnapananalagi, naibahaginilaangkanilangmgaparaanngpamumuhaysaatin.<br />Mga NAIBAHAGI ngmgaEspanyol:<br />EdukasyonPananamit<br />RelihiyonLikhangSining<br />PagkainPaguugali<br />
 20. 20. MgaAmerikano<br />MgaHapon<br />SilaangsumunodsaEspanyasapagpapasailalimsakanilangkapangyarihan. Silaang NAGPAKILALA samga Pilipino ngisang MODERNONG mundo. Sa ilalimngkanilangpanahon ay nagingmakabagotayo.<br />Silaangikatlongdumayosaatingbansa. Sa ilalimngkanilangkapangyarihan, nagbigyangtuonnilaangagrikultura at iba pang hanapbuhay. Partikularnaritoangpagpaparamingbibe. <br />
 21. 21. Anobaangepekto?<br />Mabuti o Masama?<br />PAREHO. Mabutidahilmasnapaunlad at lalongnagingmayamanangatingkultura. Isangkulturangmaaaringmaipagmalaki at ipagmayabangsabuongmundo.<br />Masamadahilangilangmgaorihinalnakultura, tradisyon at kaugalianmulasaatingmgapinakaninuno ay nakalimutanna at natabunandahilsaimpluwensyangkolonyalngmgamananakop.<br />Angmarapatnatinggawin ay pangalagaanangatingpinaka-tangingkultura at huwagmagpatangaysaagosngmodernongpanahonnatumatalikodsasarilingkinalakihan.<br />
 22. 22. MARAMING SALAMAT PO sa PANONOOD!!<br />
 23. 23. SUPORTAHAN NIYO PO KAMI!!<br />

×