SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
MGA
KARAPATANG
PANTAO
ARALING PANLIPUNAN
IKAAPAT NA MARKAHAN
Ang Kasaysayan ng
Karapatang Pantao:
Dokumentong Naglalahad ng mga
Karapatang Pantao
539 B.C.E.
→ Sinakop ni Haring Cyrus ng
Persia at kanyang mga tauhan ang
lungsod ng Babylon.
●pinalaya niya ang mga alipin
●pinayagan silang pumili ng
relihiyon
●idineklara ang
pagkakapantay-pantay
ng lahat ng lahi
→ Nakatala ito sa isang baked
clay cylinder na tanyag sa tawag
na “Cyrus Cylinder.”
→ Tinagurian ito bilang “world’s
first charter of human rights.”
1215
→ sapilitang lumagda si John I,
Hari ng England, sa Magna Carta,
isang dokumentong naglalahad
ng ilang karapatan ng mga taga
England.
→ Hindi maaaring dakpin,
ipakulong, at bawiin ang anumang
ari-arian ng sinuman nang walang
pagpapasiya ng hukuman.
→ Nilimitahan ang kapangyarihan
ng hari ng bansa.
Ang Petisyon ng Karapatan
→ Sa pangunguna ni Edward
Coke, ipinadala ng English
Parliament kay Haring Charles I ng
England ang Petisyon ng
Karapatan noong 1628.
1628 sa England
→ Ipinasa ang Petition of Rights
na naglalaman ng mga karapatan
tulad nang hindi pagpataw ng
buwis nang walang pahintulot
ng Parliament, pagbawal sa
pagkulong nang walang sapat na
dahilan, at hindi pagdeklara ng
batas militar sa panahon ng
kapayapaan.
1 2 3
4
Ang Deklarasyon ng Kalayaan
ng Amerika (1776)
→ Isinulat ito ni Thomas
Jefferson.
→ Nakapaloob dito ang kalayaan
ng 13 kolonya mula sa British
Empire.
→ Pagbibigay karapatan sa
indibidwal at karapatan sa
rebolusyon.
1787
→ Inaprubahan ng United States
Congress ang Saligang Batas ng
kanilang bansa. Sa dokumentong
ito, nakapaloob ang Bill of Rights
na ipinatupad noong Disyembre 15,
1791.
1789
→ Nagtagumpay ang French
Revolution na wakasan ang ganap
na kapangyarihan ni Haring Louis
XVI.
→ Ang paglagda ng Declaration
of the Rights of Man and of the
Citizen na naglalaman ng mga
karapatan ng mamamayan.
Ang Unang Konbensyon sa
Geneva 1864
→ Ang pagpupulong ng labing-
anim na Europeong bansa at ilang
estado ng Amerika sa Geneva,
Switzerland.
→ Layunin nito na isaalang-alang
ang pag-alaga sa mga nasugatan
at may sakit na sundalo nang
walang anumang diskriminasyon.
5
6
8 7
UNIVERSAL DECLARATION OF
HUMAN RIGHTS
1948
→ Iitinatag ng United Nations
ang Human Rights Commission sa
pangunguna ni Eleanor Roosevelt.
→ Sa naturang komisyon,
nilagdaan at ipinatupad ang
dokumentong tinawag na
Universal Declaration of Human
Rights.
Disyembre 10, 1948
→ Malugod na tinanggap ng UN
General Assembly ang UDHR at
binansagan ito bilang
“International Magna Carta for all
Mankind.”
9
10 11
Universal Declaration of
Human Rights (UDHR)
Universal Declaration of Human
Rights (UDHR)
Isa sa mahalagang
dokumentong naglalahad ng
mga karapatang pantao ng
bawat indibiduwal na may
kaugnayan sa bawat aspekto
ng buhay ng tao.
Kabilang sa mga ito ang:
• Karapatang Sibil
• Karapatang Politikal
• Karapatang Ekonomiko
• Karapatang Sosyal
• Karapatang Kultural
Universal Declaration of Human
Rights (UDHR)
• Karapatang Sibil → mabuhay
na malaya at mapayapa
• Karapatang Politikal →
makisali sa mga proseso ng
pagdedesisyon sa pamayanan
• Karapatang Ekonomiko →
pagsulong ng kabuhayan at
disenteng pamumuhay
• Karapatang Sosyal → mabuhay
sa isang lipunan at isulong ang
kanyang karapatan
• Karapatang Kultural →
lumahok sa buhay kultural ng
pamayanan at magtamasa ng
siyentipikong pag-unlad ng
pamayanan
Universal Declaration of Human Rights
(UDHR)
Oktubre 24, 1945
• Itinatag ang United Nations
• Binigyang-diin ng mga bansang kasapi nito na
magkaroon ng kongkretong balangkas upang matiyak
na maibabahagi ang kaalaman at maisakatuparan ang
mga karapatang pantao sa lahat ng bansa
naging bahagi ito sa adyenda ng
UN General Assembly noong 1946
Universal Declaration of Human Rights
(UDHR)
• Nabuo ang UDHR nang maluklok bilang tagapangulo ng
Human Rights Commission ng United Nations si Eleanor
Roosevelt
• Tinanggap ng UN General Assembly ang UDHR noong
Disyembre 10, 1948
• Binansagan ito bilang “International Magna Carta for
all Mankind”
Universal Declaration of Human Rights
(UDHR)
• Sa kauna-unahang pagkakataon, pinagsama-sama at
binalangkas ang lahat ng karapatang pantao ng
indibiduwal sa isang dokumento.
ARTIKULO III:
Katipunan ng mga
Karapatan
(Bill of Rights)
Katipunan ng mga Karapatan o
Bill of Rights
Listahan ng mga pinagsama-
samang karapatan ng bawat
tao mula sa dating
konstitusyon at karagdagang
karapatan ng mga
indibiduwal na nakapaloob sa
Seksyon 8, 11, 12, 13, 18 (1), at
19.
Ang karapatang pantao ay
ang mga karapatan na
tinatamasa ng tao sa
sandaling siya ay isilang.
(pagkain, damit, bahay,
edukasyon at iba pang
pangangailangan)
Katipunan ng mga Karapatan o
Bill of Rights
3 URI NG MGA KARAPATAN NG BAWAT MAMAMAYAN SA
ISANG DEMOKRATIKONG BANSA:
• Natural Rights
• Constitutional Rights
• Statutory Rights
Natural Rights
→ Mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi
ipagkaloob ng Estado.
(karapatang mabuhay, maging malaya, at
magkaroon ng ari-arian)
Constitutional Rights
→ mga karapatang ipinagkaloob at
pinapangalagaan ng Estado.
APAT (4) NA KLASIPIKASYON:
1. Karapatang Politikal
2. Karapatang Sibil
3. Karapatang Sosyo-ekonomik
4. Karapatan ng Akusado
Karapatang Politikal
→ Kapangyarihan ng mamamayan na makilahok,
tuwiran man o hindi, sa pagtatag at pangangasiwa ng
pamahalaan.
Karapatang Sibil
→ Mga karapatan na titiyak sa mga pribadong
indibidwal na maging kasiya-siya ang kanilang
pamumuhay sa paraang nais nang hindi lumalabag sa
batas.
Karapatang Sosyo-ekonomik
→ Mga karapatan na sisiguro sa katiwasayan ng
buhay at pang_x0002_ekonomikong kalagayan ng mga
indibiduwal.
Karapatan ng Akusado
→ Mga karapatan na magbibigay-proteksyon sa
indibidwal na inakusahan sa anumang krimen.
Statutory Rights
→ Mga karapatang kaloob ng binuong batas at
maaaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas
( karapatang makatanggap ng minimum wage)
Mga Organisasyong
Nagtataguyod sa Karapatang
Pantao
Amnesty International
→ Pangunahing adhikain ang magsagawa ng
pagsasaliksik at kampanya laban sa pang-aabuso ng
mga karapatang pantao sa buong daigdig.
→ Gayundin ang mabigyan ng katarungan ang mga
biktima ng paglabag sa karapatang pantao.
MOTTO: “It is better to light a candle than to curse the
darkness.”
Human Rights Action
Center (HRAC)
→ Itinatag ni Jack Healey. (kilalang human rights activist)
→ Tagapagtaguyod ng mga karapatang pantao sa
buong daigdig at nagsilbing-boses ng mga walang boses.
→ Nakikipag-ugnayan din sa mga pinuno ng
pandaigdigang sining tulad sa musika, teatro, pelikula, at
maging ng printed material upang maipalaganap ang
kahalagahan ng karapatang pantao.
Global Rights
→ Itinataaguyod at pinapangalagaan ang
karapatan ng mga taong walang gaanong boses sa
lipunan at pamahalaan.
→ Pinalalakas din nito ang mga aktibong
miyembro na itala at ilantad ang mga pang-aabuso sa
karapatang pantao at makapagtaguyod ng mga
repormang patungkol sa karapatang pantao at
makapagbigay ng serbisyong-legal.
Asian Human Rights Commission
(AHRC) Global Rights
→ Itinatag ito noong 1984.
→ Layuning magkaroon ng higit na kamalayan
tungkol sa karapatang pantao at pagsasakatuparan
nito sa buong Asya.
Commission on Human Rights
(CHR)
→ pangunahing tungkulin na pangalagaan ang
mga karapatang pantao ng mga mamamayan.
→ Kinikilala ito bilang “National Human Rights
Institution (NHRI)” ng Pilipinas.
Commission on Human Rights
(CHR)
MGA PANGUNAHING PROGRAMA AT SERBISYO:
• pagdodokumento at pangangasiwa ng mga reklamo
tungkol sa paglabag sa karapatang pantao
• pagbigay ng tulong at serbisyong legal sa mga biktima
• pagsubaybay sa kalagayan ng mga piitan at rehabilitation
center kung may kaso ng paglabag sa karapatang pantao
• pagsasagawa ng mga forensic at medico-legal service
IBA PANG ORGANISASYON NA NAGTATAGUYOD
NG KARAPANG PANTAO SA BANSA
• Philippine Alliance ofHuman Rights Advocates (PAHRA)
• Philippine Human Rights Information Center (PhilRights)
• KARAPATAN: Alliance for the Advancement of People’s
Rights
• Free Legal Assistance Group (FLAG)
• Task Force Detainees of the Philippines (TFDP)
Sampung (10) Karapatan
ng mga Bata sa Pilipinas
Ibinatay sa United Nations Convention on the Rights of the
Child (UNCRC)
A. Maisilang at magkaroon ng
pangalan at nasyonalidad
B. Magkaroon ng tahanan at
pamilyang mag-aaruga
C. Manirahan sa payapa at tahimik
na lugar
D. Magkaroon ng sapat na pagkain,
malusog at aktibong katawan
E. Mabigyan ng sapat na
edukasyon
F. Mapaunlad ang aking kakayahan
G. Mabigyan ng pagkakataong
makapaglaro at makapaglibang
H. Mabigyan ng proteksyon laban
sa pang-aabuso, panganib at
karahasan
I. Maipagtanggol at matulungan ng
pamahalaan
J. Makapagpahayag ng sariling
pananaw
SAMPUNG (10) KARAPATAN NG MGA BATA SA
PILIPINAS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

More Related Content

What's hot

Aralin 12 iba t ibang anyo ng pamilihan
Aralin 12 iba t ibang anyo ng pamilihanAralin 12 iba t ibang anyo ng pamilihan
Aralin 12 iba t ibang anyo ng pamilihan
Rivera Arnel
 
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTSKASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
joril23
 
Mga Salik na nakakaapekto sa SUplayOct. 2 d
Mga Salik na nakakaapekto sa SUplayOct. 2 dMga Salik na nakakaapekto sa SUplayOct. 2 d
Mga Salik na nakakaapekto sa SUplayOct. 2 d
daling1963
 
Karapatan ng mga mamimili
Karapatan ng mga mamimiliKarapatan ng mga mamimili
Karapatan ng mga mamimili
ApHUB2013
 

What's hot (20)

A. P 10 Q4 - Mga Karapatang Pantao.ppt
A. P 10 Q4 - Mga Karapatang Pantao.pptA. P 10 Q4 - Mga Karapatang Pantao.ppt
A. P 10 Q4 - Mga Karapatang Pantao.ppt
 
Aralin 17
Aralin 17Aralin 17
Aralin 17
 
Supply
SupplySupply
Supply
 
Suplay
SuplaySuplay
Suplay
 
Kasaysayan ng Karapatang Pantao sa Daigdig
Kasaysayan ng Karapatang Pantao sa DaigdigKasaysayan ng Karapatang Pantao sa Daigdig
Kasaysayan ng Karapatang Pantao sa Daigdig
 
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayan
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa PagkamamamayanAralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayan
Aralin 1 Mga Isyu at Hamon sa Pagkamamamayan
 
MGA ORGANISASYONG NAGTATAGUYOD NG KARAPATANG PANTAO
MGA ORGANISASYONG NAGTATAGUYOD NG KARAPATANG PANTAOMGA ORGANISASYONG NAGTATAGUYOD NG KARAPATANG PANTAO
MGA ORGANISASYONG NAGTATAGUYOD NG KARAPATANG PANTAO
 
Politikal na Pakikilahok
  Politikal na Pakikilahok  Politikal na Pakikilahok
Politikal na Pakikilahok
 
Aralin 12 iba t ibang anyo ng pamilihan
Aralin 12 iba t ibang anyo ng pamilihanAralin 12 iba t ibang anyo ng pamilihan
Aralin 12 iba t ibang anyo ng pamilihan
 
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTSKASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
 
jose rizal at mga kapatid.pptx
jose rizal at mga kapatid.pptxjose rizal at mga kapatid.pptx
jose rizal at mga kapatid.pptx
 
Karapatang pantao
Karapatang pantaoKarapatang pantao
Karapatang pantao
 
Ekwilibriyo sa Pamilihan
Ekwilibriyo sa PamilihanEkwilibriyo sa Pamilihan
Ekwilibriyo sa Pamilihan
 
Mga Salik na nakakaapekto sa SUplayOct. 2 d
Mga Salik na nakakaapekto sa SUplayOct. 2 dMga Salik na nakakaapekto sa SUplayOct. 2 d
Mga Salik na nakakaapekto sa SUplayOct. 2 d
 
PAGKONSUMO (ARALIN 5)
PAGKONSUMO (ARALIN 5)PAGKONSUMO (ARALIN 5)
PAGKONSUMO (ARALIN 5)
 
Konsepto at katuturan ng pagkamamamayan (citizenship)
Konsepto at katuturan ng pagkamamamayan (citizenship)Konsepto at katuturan ng pagkamamamayan (citizenship)
Konsepto at katuturan ng pagkamamamayan (citizenship)
 
Ang Sistema ng Pamilihan (Uri ng Pamilihan)
Ang Sistema ng Pamilihan (Uri ng Pamilihan)Ang Sistema ng Pamilihan (Uri ng Pamilihan)
Ang Sistema ng Pamilihan (Uri ng Pamilihan)
 
Karapatan.pptx
Karapatan.pptxKarapatan.pptx
Karapatan.pptx
 
MELC_Aralin 8-Konsepto at Salik ng Supply
MELC_Aralin 8-Konsepto at Salik ng SupplyMELC_Aralin 8-Konsepto at Salik ng Supply
MELC_Aralin 8-Konsepto at Salik ng Supply
 
Karapatan ng mga mamimili
Karapatan ng mga mamimiliKarapatan ng mga mamimili
Karapatan ng mga mamimili
 

Similar to AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh

Karapatang Pantao.pptx Araling Panlipunan
Karapatang Pantao.pptx Araling PanlipunanKarapatang Pantao.pptx Araling Panlipunan
Karapatang Pantao.pptx Araling Panlipunan
RonalynGatelaCajudo
 
AP_G10_KARAPATANGPANTAOoooooooooo (1).pptx
AP_G10_KARAPATANGPANTAOoooooooooo (1).pptxAP_G10_KARAPATANGPANTAOoooooooooo (1).pptx
AP_G10_KARAPATANGPANTAOoooooooooo (1).pptx
CaselynCanaman1
 
ARALIN_5___PANITIKAN_HINGGIL_SA_KARAPATANG_PANTAO.pptx.pdf
ARALIN_5___PANITIKAN_HINGGIL_SA_KARAPATANG_PANTAO.pptx.pdfARALIN_5___PANITIKAN_HINGGIL_SA_KARAPATANG_PANTAO.pptx.pdf
ARALIN_5___PANITIKAN_HINGGIL_SA_KARAPATANG_PANTAO.pptx.pdf
ChristianVentura18
 
Group-4-and-6-Presentation.pptx
Group-4-and-6-Presentation.pptxGroup-4-and-6-Presentation.pptx
Group-4-and-6-Presentation.pptx
rehfzehlsemaj
 
karapatangpantao-230416143446-63b2d041.pdf
karapatangpantao-230416143446-63b2d041.pdfkarapatangpantao-230416143446-63b2d041.pdf
karapatangpantao-230416143446-63b2d041.pdf
EdjhonmarDelosAngele
 
Pamahalaangkommonwelt
Pamahalaangkommonwelt Pamahalaangkommonwelt
Pamahalaangkommonwelt
jetsetter22
 
Pamahalaang Kommonwelt
Pamahalaang KommonweltPamahalaang Kommonwelt
Pamahalaang Kommonwelt
Arnel Rivera
 
KARAPATANG PANTAODKSJDNBSAKDNSKDNSAKDNSKDNSKDNSDN
KARAPATANG PANTAODKSJDNBSAKDNSKDNSAKDNSKDNSKDNSDNKARAPATANG PANTAODKSJDNBSAKDNSKDNSAKDNSKDNSKDNSDN
KARAPATANG PANTAODKSJDNBSAKDNSKDNSAKDNSKDNSKDNSDN
reynanciakath
 
Pamahalaangkommonwelt 100201220247-phpapp02 (1)
Pamahalaangkommonwelt 100201220247-phpapp02 (1)Pamahalaangkommonwelt 100201220247-phpapp02 (1)
Pamahalaangkommonwelt 100201220247-phpapp02 (1)
Christian Dela Cruz
 

Similar to AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh (20)

Aralin 2- Q4- Karapatang Pantao.pptx
Aralin 2- Q4- Karapatang Pantao.pptxAralin 2- Q4- Karapatang Pantao.pptx
Aralin 2- Q4- Karapatang Pantao.pptx
 
HUMAN RIGHTS.pptx
HUMAN RIGHTS.pptxHUMAN RIGHTS.pptx
HUMAN RIGHTS.pptx
 
KARAPATANG PANTAO.pptx
KARAPATANG PANTAO.pptxKARAPATANG PANTAO.pptx
KARAPATANG PANTAO.pptx
 
Karapatang Pantao.pptx Araling Panlipunan
Karapatang Pantao.pptx Araling PanlipunanKarapatang Pantao.pptx Araling Panlipunan
Karapatang Pantao.pptx Araling Panlipunan
 
KARAPATANG PANTAO
KARAPATANG PANTAOKARAPATANG PANTAO
KARAPATANG PANTAO
 
AP_PRESENTATION (Karapatang Pantao).pptx
AP_PRESENTATION (Karapatang Pantao).pptxAP_PRESENTATION (Karapatang Pantao).pptx
AP_PRESENTATION (Karapatang Pantao).pptx
 
AP10PPTWEEK3-4 (1).pptx
AP10PPTWEEK3-4 (1).pptxAP10PPTWEEK3-4 (1).pptx
AP10PPTWEEK3-4 (1).pptx
 
AP10PPTWEEK3-4.pptx
AP10PPTWEEK3-4.pptxAP10PPTWEEK3-4.pptx
AP10PPTWEEK3-4.pptx
 
AP_G10_KARAPATANGPANTAOoooooooooo (1).pptx
AP_G10_KARAPATANGPANTAOoooooooooo (1).pptxAP_G10_KARAPATANGPANTAOoooooooooo (1).pptx
AP_G10_KARAPATANGPANTAOoooooooooo (1).pptx
 
ARALIN_5___PANITIKAN_HINGGIL_SA_KARAPATANG_PANTAO.pptx.pdf
ARALIN_5___PANITIKAN_HINGGIL_SA_KARAPATANG_PANTAO.pptx.pdfARALIN_5___PANITIKAN_HINGGIL_SA_KARAPATANG_PANTAO.pptx.pdf
ARALIN_5___PANITIKAN_HINGGIL_SA_KARAPATANG_PANTAO.pptx.pdf
 
KARAPATANG-PANTAOGROUP2REPORT.pptx
KARAPATANG-PANTAOGROUP2REPORT.pptxKARAPATANG-PANTAOGROUP2REPORT.pptx
KARAPATANG-PANTAOGROUP2REPORT.pptx
 
Group-4-and-6-Presentation.pptx
Group-4-and-6-Presentation.pptxGroup-4-and-6-Presentation.pptx
Group-4-and-6-Presentation.pptx
 
KARAPATANG PANTAO.pptx
KARAPATANG PANTAO.pptxKARAPATANG PANTAO.pptx
KARAPATANG PANTAO.pptx
 
karapatangpantao-230416143446-63b2d041.pdf
karapatangpantao-230416143446-63b2d041.pdfkarapatangpantao-230416143446-63b2d041.pdf
karapatangpantao-230416143446-63b2d041.pdf
 
Pamahalaangkommonwelt
Pamahalaangkommonwelt Pamahalaangkommonwelt
Pamahalaangkommonwelt
 
Pamahalaang Kommonwelt
Pamahalaang KommonweltPamahalaang Kommonwelt
Pamahalaang Kommonwelt
 
KARAPATANG PANTAODKSJDNBSAKDNSKDNSAKDNSKDNSKDNSDN
KARAPATANG PANTAODKSJDNBSAKDNSKDNSAKDNSKDNSKDNSDNKARAPATANG PANTAODKSJDNBSAKDNSKDNSAKDNSKDNSKDNSDN
KARAPATANG PANTAODKSJDNBSAKDNSKDNSAKDNSKDNSKDNSDN
 
ANG UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR.pptx
ANG UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR.pptxANG UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR.pptx
ANG UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR.pptx
 
Mga karapatang pantao
Mga karapatang pantaoMga karapatang pantao
Mga karapatang pantao
 
Pamahalaangkommonwelt 100201220247-phpapp02 (1)
Pamahalaangkommonwelt 100201220247-phpapp02 (1)Pamahalaangkommonwelt 100201220247-phpapp02 (1)
Pamahalaangkommonwelt 100201220247-phpapp02 (1)
 

More from charlyn050618

PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjsPAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
charlyn050618
 
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
charlyn050618
 
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
charlyn050618
 
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhxESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
charlyn050618
 
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshsweek 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs
charlyn050618
 
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptxppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx
charlyn050618
 
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxPAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
charlyn050618
 
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptxWEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
charlyn050618
 
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptxWEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
charlyn050618
 
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhhAP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
charlyn050618
 
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvvWEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
charlyn050618
 
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjsWEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
charlyn050618
 
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptxMga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
charlyn050618
 
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptxTechnological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
charlyn050618
 
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptxDimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
charlyn050618
 

More from charlyn050618 (16)

PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjsPAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
 
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
 
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhxESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
 
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshsweek 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs
 
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptxppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx
 
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptxVALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
 
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxPAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
 
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptxWEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
 
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptxWEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
 
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhhAP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
 
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvvWEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
 
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjsWEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
 
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptxMga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
 
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptxTechnological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
 
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptxDimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
 

Recently uploaded

MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................
ferdinandsanbuenaven
 
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptxAP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
vh27pvs4b5
 
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptxLesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
PaulineMae5
 

Recently uploaded (9)

Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 FilipinoPagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
Pagbasa-at-Pananaliksik ng grade 11 Filipino
 
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptxANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
ANG KABANATA 17 NG NOLI ME TANGERE .pptx
 
MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................
 
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptxCor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
 
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. pptLumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
Lumalawak na pagkamamamayang Pilipino. ppt
 
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptxAP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
AP 1 Q3 WEEK 8 Brigada Eskwela sa aming Paaralan.pptx
 
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptxLesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
 
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINTESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
ESP-QUARTER-4-GRADE-10-MODULE-3-POWERPOINT
 
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptxFATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx
 

AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh

 • 2. Ang Kasaysayan ng Karapatang Pantao: Dokumentong Naglalahad ng mga Karapatang Pantao
 • 3. 539 B.C.E. → Sinakop ni Haring Cyrus ng Persia at kanyang mga tauhan ang lungsod ng Babylon. ●pinalaya niya ang mga alipin ●pinayagan silang pumili ng relihiyon ●idineklara ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng lahi → Nakatala ito sa isang baked clay cylinder na tanyag sa tawag na “Cyrus Cylinder.” → Tinagurian ito bilang “world’s first charter of human rights.” 1215 → sapilitang lumagda si John I, Hari ng England, sa Magna Carta, isang dokumentong naglalahad ng ilang karapatan ng mga taga England. → Hindi maaaring dakpin, ipakulong, at bawiin ang anumang ari-arian ng sinuman nang walang pagpapasiya ng hukuman. → Nilimitahan ang kapangyarihan ng hari ng bansa. Ang Petisyon ng Karapatan → Sa pangunguna ni Edward Coke, ipinadala ng English Parliament kay Haring Charles I ng England ang Petisyon ng Karapatan noong 1628. 1628 sa England → Ipinasa ang Petition of Rights na naglalaman ng mga karapatan tulad nang hindi pagpataw ng buwis nang walang pahintulot ng Parliament, pagbawal sa pagkulong nang walang sapat na dahilan, at hindi pagdeklara ng batas militar sa panahon ng kapayapaan. 1 2 3 4
 • 4. Ang Deklarasyon ng Kalayaan ng Amerika (1776) → Isinulat ito ni Thomas Jefferson. → Nakapaloob dito ang kalayaan ng 13 kolonya mula sa British Empire. → Pagbibigay karapatan sa indibidwal at karapatan sa rebolusyon. 1787 → Inaprubahan ng United States Congress ang Saligang Batas ng kanilang bansa. Sa dokumentong ito, nakapaloob ang Bill of Rights na ipinatupad noong Disyembre 15, 1791. 1789 → Nagtagumpay ang French Revolution na wakasan ang ganap na kapangyarihan ni Haring Louis XVI. → Ang paglagda ng Declaration of the Rights of Man and of the Citizen na naglalaman ng mga karapatan ng mamamayan. Ang Unang Konbensyon sa Geneva 1864 → Ang pagpupulong ng labing- anim na Europeong bansa at ilang estado ng Amerika sa Geneva, Switzerland. → Layunin nito na isaalang-alang ang pag-alaga sa mga nasugatan at may sakit na sundalo nang walang anumang diskriminasyon. 5 6 8 7
 • 5. UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948 → Iitinatag ng United Nations ang Human Rights Commission sa pangunguna ni Eleanor Roosevelt. → Sa naturang komisyon, nilagdaan at ipinatupad ang dokumentong tinawag na Universal Declaration of Human Rights. Disyembre 10, 1948 → Malugod na tinanggap ng UN General Assembly ang UDHR at binansagan ito bilang “International Magna Carta for all Mankind.” 9 10 11
 • 7. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Isa sa mahalagang dokumentong naglalahad ng mga karapatang pantao ng bawat indibiduwal na may kaugnayan sa bawat aspekto ng buhay ng tao. Kabilang sa mga ito ang: • Karapatang Sibil • Karapatang Politikal • Karapatang Ekonomiko • Karapatang Sosyal • Karapatang Kultural
 • 8. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) • Karapatang Sibil → mabuhay na malaya at mapayapa • Karapatang Politikal → makisali sa mga proseso ng pagdedesisyon sa pamayanan • Karapatang Ekonomiko → pagsulong ng kabuhayan at disenteng pamumuhay • Karapatang Sosyal → mabuhay sa isang lipunan at isulong ang kanyang karapatan • Karapatang Kultural → lumahok sa buhay kultural ng pamayanan at magtamasa ng siyentipikong pag-unlad ng pamayanan
 • 9. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Oktubre 24, 1945 • Itinatag ang United Nations • Binigyang-diin ng mga bansang kasapi nito na magkaroon ng kongkretong balangkas upang matiyak na maibabahagi ang kaalaman at maisakatuparan ang mga karapatang pantao sa lahat ng bansa naging bahagi ito sa adyenda ng UN General Assembly noong 1946
 • 10. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) • Nabuo ang UDHR nang maluklok bilang tagapangulo ng Human Rights Commission ng United Nations si Eleanor Roosevelt • Tinanggap ng UN General Assembly ang UDHR noong Disyembre 10, 1948 • Binansagan ito bilang “International Magna Carta for all Mankind”
 • 11. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) • Sa kauna-unahang pagkakataon, pinagsama-sama at binalangkas ang lahat ng karapatang pantao ng indibiduwal sa isang dokumento.
 • 12. ARTIKULO III: Katipunan ng mga Karapatan (Bill of Rights)
 • 13. Katipunan ng mga Karapatan o Bill of Rights Listahan ng mga pinagsama- samang karapatan ng bawat tao mula sa dating konstitusyon at karagdagang karapatan ng mga indibiduwal na nakapaloob sa Seksyon 8, 11, 12, 13, 18 (1), at 19. Ang karapatang pantao ay ang mga karapatan na tinatamasa ng tao sa sandaling siya ay isilang. (pagkain, damit, bahay, edukasyon at iba pang pangangailangan)
 • 14. Katipunan ng mga Karapatan o Bill of Rights 3 URI NG MGA KARAPATAN NG BAWAT MAMAMAYAN SA ISANG DEMOKRATIKONG BANSA: • Natural Rights • Constitutional Rights • Statutory Rights
 • 15. Natural Rights → Mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi ipagkaloob ng Estado. (karapatang mabuhay, maging malaya, at magkaroon ng ari-arian)
 • 16. Constitutional Rights → mga karapatang ipinagkaloob at pinapangalagaan ng Estado. APAT (4) NA KLASIPIKASYON: 1. Karapatang Politikal 2. Karapatang Sibil 3. Karapatang Sosyo-ekonomik 4. Karapatan ng Akusado
 • 17. Karapatang Politikal → Kapangyarihan ng mamamayan na makilahok, tuwiran man o hindi, sa pagtatag at pangangasiwa ng pamahalaan. Karapatang Sibil → Mga karapatan na titiyak sa mga pribadong indibidwal na maging kasiya-siya ang kanilang pamumuhay sa paraang nais nang hindi lumalabag sa batas.
 • 18. Karapatang Sosyo-ekonomik → Mga karapatan na sisiguro sa katiwasayan ng buhay at pang_x0002_ekonomikong kalagayan ng mga indibiduwal. Karapatan ng Akusado → Mga karapatan na magbibigay-proteksyon sa indibidwal na inakusahan sa anumang krimen.
 • 19. Statutory Rights → Mga karapatang kaloob ng binuong batas at maaaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas ( karapatang makatanggap ng minimum wage)
 • 21. Amnesty International → Pangunahing adhikain ang magsagawa ng pagsasaliksik at kampanya laban sa pang-aabuso ng mga karapatang pantao sa buong daigdig. → Gayundin ang mabigyan ng katarungan ang mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. MOTTO: “It is better to light a candle than to curse the darkness.”
 • 22. Human Rights Action Center (HRAC) → Itinatag ni Jack Healey. (kilalang human rights activist) → Tagapagtaguyod ng mga karapatang pantao sa buong daigdig at nagsilbing-boses ng mga walang boses. → Nakikipag-ugnayan din sa mga pinuno ng pandaigdigang sining tulad sa musika, teatro, pelikula, at maging ng printed material upang maipalaganap ang kahalagahan ng karapatang pantao.
 • 23. Global Rights → Itinataaguyod at pinapangalagaan ang karapatan ng mga taong walang gaanong boses sa lipunan at pamahalaan. → Pinalalakas din nito ang mga aktibong miyembro na itala at ilantad ang mga pang-aabuso sa karapatang pantao at makapagtaguyod ng mga repormang patungkol sa karapatang pantao at makapagbigay ng serbisyong-legal.
 • 24. Asian Human Rights Commission (AHRC) Global Rights → Itinatag ito noong 1984. → Layuning magkaroon ng higit na kamalayan tungkol sa karapatang pantao at pagsasakatuparan nito sa buong Asya.
 • 25. Commission on Human Rights (CHR) → pangunahing tungkulin na pangalagaan ang mga karapatang pantao ng mga mamamayan. → Kinikilala ito bilang “National Human Rights Institution (NHRI)” ng Pilipinas.
 • 26. Commission on Human Rights (CHR) MGA PANGUNAHING PROGRAMA AT SERBISYO: • pagdodokumento at pangangasiwa ng mga reklamo tungkol sa paglabag sa karapatang pantao • pagbigay ng tulong at serbisyong legal sa mga biktima • pagsubaybay sa kalagayan ng mga piitan at rehabilitation center kung may kaso ng paglabag sa karapatang pantao • pagsasagawa ng mga forensic at medico-legal service
 • 27. IBA PANG ORGANISASYON NA NAGTATAGUYOD NG KARAPANG PANTAO SA BANSA • Philippine Alliance ofHuman Rights Advocates (PAHRA) • Philippine Human Rights Information Center (PhilRights) • KARAPATAN: Alliance for the Advancement of People’s Rights • Free Legal Assistance Group (FLAG) • Task Force Detainees of the Philippines (TFDP)
 • 28. Sampung (10) Karapatan ng mga Bata sa Pilipinas Ibinatay sa United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)
 • 29. A. Maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad B. Magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga C. Manirahan sa payapa at tahimik na lugar D. Magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan E. Mabigyan ng sapat na edukasyon F. Mapaunlad ang aking kakayahan G. Mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang H. Mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan I. Maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan J. Makapagpahayag ng sariling pananaw SAMPUNG (10) KARAPATAN NG MGA BATA SA PILIPINAS A B C D E F G H I J