Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kolonisasyong Espanyol

24,734 views

Published on

Published in: Education

Kolonisasyong Espanyol

 1. 1. Ang Soberanya at Kalayaan ng Bansa Aralin 1 ng Ika-Apat na Kwarter University of the Philippines Integrated School Araling Panlipunan VI Kalayaan ni Romi C. MananquilIto ay kopya ni: _________________________________Seksyon: _________________________________
 2. 2. S O B E R A N Y A A T K A L A Y A A NAng ____________ ay kalayaan sapagkat ang soberanong estado aymalaya at hindi mapanghihimasukan o madidiktahan ng ibang bansa.Ito ang eksternal na soberanya. May kalayaan at ganap nakapangyarihan rin ang pamahalaan ng soberanong estado namagpatupad ng batas sa nasasakupan nito na nangangailangan ngpagsunod ng lahat ng tao. Ito ang ____________ na soberanya ngestado. Bilang soberanong estado, taglay ng Pilipinas ang sumusunodna karapatan:Pagsasarili. Taglay ng ng Pilipinas ang karapatang di-pakialaman opanghimasukan ng ibang estado.Pagkakapantay-Pantay. Tinatamasa ng mga soberanong estado nakinikilala ng United Nations gaya ng Pilipinas ang magkakatulad napribilehiyo at tungkulin sa batas internasyonal.Pagsakop. Taglay ng Pilipinas ang kapangyarihang mamuno atmangasiwa sa teritoryo.Pagmamay-ari. Taglay ng Pilipinas ang karapatan sa pagkakaroon ngmga ari-arian na mapamamahalaan tulad ng likas na yaman,imprastraktura, lupain, kagamitang publiko, at marami pang iba.Pakikipag-ugnayan sa Ibang Bansa. Nagpapadala ang Pilipinas saibang bansa ng mga diplomatikong kinatawan na nagsulong sa interestng bansa lalo na sa aspetong pang-ekonomiya.
 3. 3. Ang __________ ay isang salaysay na may saysay. May dalawangpagkakahati sa perspektiba ng pagsasalaysay na bibigyan natin ngpansin:history from _______ □ pagpapaliwanag sa mga kaganapan ng kasaysayan mula sa perspektiba ng naghaharing uri gaya ng pagsasalaysay tungkol sa mga dakilang liderhistory from _______ □ pagsasalaysay ng kasaysayan mula sa pananaw ng karaniwang tao kaysa sa mga politikal na lider Pag-agaw sa Kalayaan ng mga KolonisadorMalayang pinamahalaan ng mga sinaunang Pilipino ang kani-kanilangmga komunidad na nagkalat sa buong kapuluan mula sa mga baybayinhanggang sa pinakamataas na kabundukan. Masagana ang kapaligirankaya’t maginhawa ang pamumuhay at malakas ang kalakalan sa mgakapitbayan tulad ng mga Tsino at Hapones.Subalit noong 1521, dumating sa kapuluan ang mga dayuhan sapamumuno ni Ferdinand Magellan, isang Portuges na naglayag saSilangan sa ngalan ng Kaharian ng Espanya upang mangalap ng mgapampalasa at makahanap ng rutang pangkalakalan tungo sa Tsina.Bagama’t napaslang si Magellan sa sagupaan sa pagitan ng mgaEspanyol at tauhan ni Datu Lapu Lapu, nakaligtas ang ilang dayuhan na nagbigay alam sa kinahinatnan ng ekspedisyon sa Espanya. Naudlot ang malayang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa muling pagbalik ng mga Espanyol noong 1565 sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legaspi. Sa kabila ng paglaban ngmga Pilipino, napasimulan ni Legazpi ang kolonisasyon ng kapuluan sapamamagitan ng ________, ________ at _________. Ang __________________ ay isang uri ng imperyalismo kung saan inaangkin ng mananakop ang soberanya ng malayang bayan. Binabago ng mananakop ang lipunan, pamahalaan, at ekonomiya ng bayan at direkta itong pinamamahalaan bilang kolonya.
 4. 4. Sa loob ng mahigit tatlong daan taon napananakop ng Espanya, walang humpay angpaglaban at pag-aalsa ng mga makabayangPilipino sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maymga grupong nag-alsa dahil sa personal nahinanakit sa pamahalaan at simbahan, mgaimposisyong ekonomiko tulad ngpagbabayad ng buwis, pagtutugis dahil sapananampalataya, at mga pagmamalabis samga hacienda. Narito ang ilang halimbawa:1635 – 1671. Matagumpay na ipinaglaban niSultan Kudarat ang kalayaan ng Mestisong TsinoMaguindanao mula sa pananakop ng mgaEspanyol. Dahil sa maunlad na konseptongpulitikal nabuklod niya ang iba’t ibang grupoat nalinang ang pagpapahalaga sakasarinlan. Sa huli, napilitan ang mgaEspanyol na kilalanin ang kanyangkapangyarihan.1744. Nagsimula sa hindi paglibing sakanyang kapatid na si Sagarino sa Katolikongsementeryo ang pag-aaklas ni FranciscoDagohoy. Makikita rito ang pagsanib ngkamalayang Europeo sa katutubong Mestisong Espanyolpaniniwala. Sa panahong ito nagingmahalaga na sa mga Pilipino ang pagbasbas sa mga patay dahilpumasok na ang Kristiyanong konsepto ng impiyerno sa paniniwala ngmga Pilipino. Nakapagtatag ng isang malayang bayan sa loob ng 85taon sa mga kabundukan ng Bohol si Dagohoy.1762 -1763. Makikita rin ang pagsanib ng kamalayang Europeo atpaniniwalang katutubo sa pag-aalsang Iloko na pinamunuan nina Diegoat Gabriela Silang nang ang Maynila ay panandaliang nasakop ng mgaInggles. El Rey de Ilocos (Ang ___________________) ang tawag kayDiego Silang at ginamit niyang modelo ng estado ang istrukturangEspanyol.1871. Kaiba sa mga naunang pag-aklas, relihiyoso ang katangian ngpag-aalsa na pinamunuan ni Hermano Pule. Ikinabahala ng mga
 5. 5. Espanyol ang malawak na kasapian ng Kapatiran ng San Jose na itinayo ni Pule para lamang sa mga Pilipino. Pinatay sa pamamagitan ng firing squad si Pule, hinati-hati ang katawan at inilagay ang ulo malapit sa daan. Bagama’t karamihan ng mga pag-aalsa ay nagapi ng mga pwersang Espanyol sa tulong ng mga ka- alyadong katutubo, mahalagang ambag ng mga pag-aalsa bago ang himagsikan ng 1896 ang paglinang sa nasyonalismong Pilipino. Lumitaw_______ ang mula sa mga pag-aalsa ang pag-unawa satawag ng mga kahalagahan ng ______________. Ganap na nabuoEspanyol sa mga ang ideya ng pagkakaisa ng buong kapuluan saPilipino na konstitusyon ng La Liga Filipina na inorganisa ninagpapakita ngmababang Jose Rizal. Subalit, hindi ang mga ilustrado na ka-pagtingin nila sa uri niya ang nagsakatuparan ng adhikaing ito, kundiating lahi. ang samahang masa na binuo ni Andres Bonifacio. Ang Mga Ilustrado at Paglinang ng Nasyonalismong Pilipino Dumami ang bilang ng mga estudyanteng Pilipino sa mga bansang Europeo sa huling bahagi ng 1800. Natutunan nila mula sa mga unibersidad ng Europa ang mga liberal at makabagong kaisipan. Bansag sa kanila ay __________ o naliwanagan. Isang grupo ng mga ilustrado ang bumuo sa ________________________. Hangad nila ang ___________________ upang maging probinsya ng Espanya at hindi lamang kolonya ang Pilipinas. Ipinakita nila ang kahusayan ng mga Pilipino sa iba’t ibang larangan upang mabago ang mababang pagturing ng mga Espanyol sa mga indio. Sa kanilang paniniwala, ito ang susi sa pagtanggap ng mga Espanyol sa mga Pilipino bilang kapantay na lahi. Anila, matitiyak ng asimilisasyon ang pagkakamit ng mga karapatang kapantay sa mamamayang Espanyol at magwawakas sa pagmamalabis na nagaganap sa kolonya.
 6. 6. Sa pamamagitan ng La Solidaridad, nanawagan ang mgaPropagandista para sa mga reporma at ibinulgar ang pagmamalabis ngmga ________ at mga opisyal. Subalit hindi nagtagal, nagkawatak-watak sila dahil sa mga personal na alitan, pagkakaiba ng paniniwala atpamamaraan.Bagama’t nabigo ang mga Propagandista sa pagkamit ng kanilang mgalayunin, naging ambag ng kilusan ang higit na paglinang sakamalayang _________________ ng mga Pilipino sa pamamagitan ngkanilang mga isinulat tulad ng Sucesos de las Islas Filipinas at ElFilibusterismo na isinulat ni Jose Rizal. Mula sa Dasalan at Tocsohan na isinulat ng Propagandistang si Marcelo H. del Pilar ang panalanging Ang Amain Namin. Sino ang pinapatamaan ni del Pilar sa kanyang panalangin? Anong pagmamalabis ang pinupuna nito?Ang Amain Namin Our FatherAmain naming Our Father,Sumasaconvento ka, Go back to the conventSumpain ang ngalan mo, Cursed be thy nameMalayo sa amin ang kasakiman mo, Thy incomparable greed begoneGuitlin ang liig mo dito sa lupa Thy throat be slit on earthPara nang sa langit. As it should be in heaven.Saulian mo cami ngayon Give us back our daily breadNang aming kaning iyong inaraoarao Thou taketh away from usAt patauanin mo kami sa iyong pag-ungal everydayPara nang pagpapataua mo kung kami And make us laugh as thou laughsnacucualtahan, When thou taketh it away from us.At huag mo kaming ipahintulot sa iyong Lead us not into thy temptationspanunukso And deliver us from thy foulAt iadya mo kami sa masama mong dila. tongue.Amen. Amen.
 7. 7. Mula sa Liga Tungo sa KatipunanTatlong araw bago ipatapon sa Dapitan si Rizal, nakipagkita siya samga negosyante at aktibista ng Maynila upang itatag ang____________________. Layunin ng samahan ang pambansangpagkakaisa; pagtutulungan ng bawat kasapi; paghihikayat saedukasyon, agrikultura, at kalakalan; at pagsasagawa ng reporma.Kasapi si Andres Bonifacio sa mga unang miyembrong nagtatag ngLiga. Bagamat batid niya na walang saysay ang mapayapang paggiitsa repormang panlipunan, nagsumikap siyang bumuo ng iba’t ibangsangay ng Liga sa Kamaynilaan. Subalit nagpasya ang mgamayamang kasapi ng Liga na buwagin ang samahan nang matuklasannilang tutol ang mga binuong sangay ni Bonifacio sa patuloy napagsuporta sa mga Propagandista dahil na rin sa kawalan nito ng bisasa pagtaguyod ng reporma. Natakot ang mga mayamang kasapi namasangkot sa mga aktibidad laban sa Espanya at sa maaaringpagtugis ng mga autoridad.Maging si Bonifacio ay hindi nasiyahan sa Liga dahil sa pagdiin nito sapagkakaiba ng mga mayayaman (Liga Alta) at mahihirap (Liga Baja) namiyembro. Ito ang tuluyang nagpakita sa kanya sa kahalagahan ngpagbubuo ng isang samahang masa para sa mabisang paggiit saganap na kalayaan ng bansa. Sa huli, binuo ng ilang mayamang kasapi ng Liga ang Cuerpo de Compromisarios upang tustusan ang La Solidaridad sa panawagan nito ng reporma mula sa Espanya. Samantala, binuo naman nina Bonifacio ang ______________ Layunin nito ang pagkamit ng _____________ ng buong kapuluan.Panunumpa gamit ang sariling dugoNagmula sa middle class ang mga unang kasapi nito. Sa katunayan, siBonifacio na kilala bilang dakilang dukha sa popular napagsasalarawan ay lower middle class. Isang mananahi at tenientemayor ng Tondo ang kanyang ama. Habang cabecilla sa isang
 8. 8. pagawaan ng tabako ang kanyang ina na isang mestisang Espanyol.Nakapagtrabaho bilang bodegero ng Fressel Company si Bonifacio namas mataas ang pasahod kaysa karaniwang guro sa panahong iyon.Bago sumiklab ang rebolusyon ng 1896, sumapi naman ang ilang____________ o lokal na elite sa Katipunan tulad nina EmilioAguinaldo, Mariano Trias, Daniel Tirona, Paciano Rizal, Miguel Malvarat Mariano Llanera. Ipinakikita nito na tinanggap ng Katipunan anglahat, mayaman man o mahirap, edukado man o mangmang. Mula sa Katipunan Tungo sa Pamahalaang RebolusyonaryoMatapos mabunyag ang lihim na samahan ng Katipunan, naginghudyat ng pagsisimula ng rebolusyon laban sa pamahalaang Espanyolang ____________________________ sa Unang Sigaw sa SitioPugadlawin, Barrio Balintawak, Kalookan, Maynila noong ika-23 ngAgosto 1896. Napag-isa at nabuo ng Katipunan ang hanay ng mgaPilipino sa pagtaguyod ng himagsikan. Nagbunga ito sa deklarasyon ngkasarinlan ng sambayanang Pilipino noong ika-12 ng Hunyo 1898.Ang dalawang taong pagitan mula 1896 hanggang 1898 marahil angmga pinakakontrobersyal na taon sa kasaysayan ng Pilipinas. Noongika-22 ng Marso 1897 nagtawag ng pagpupulong sa Tejeros upangmapag-usapan ang pagdepensa sa Cavite laban sa hukbong Espanyol.Nagtungo roon si Bonifacio upang ayusin ang alitan sa pagitan ng_____________ at _____________,dalawang magkagalit na paksyon *Sa salitang tagalog katutura’yng Katipunan sa Cavite. Sa halip na ang lahat nang tumubo samapag-usapan ang pagdepensa sa Sangakapuluang ito saprobinsya, iminungkahi ni Severino makatuid, bisaya man, ilokode las Alas na talakayin ang uri ng man, kapangpangan man, etc.,pamahalaan ng Pilipinas na itatatag ay tagalog din.ng Katipunan. ~Sa May Nasang Makisanib sa Samahang itoIginiit ni Bonifacio ang posisyon ngmga Magdiwang: umiiral na ang_____________________________* sa pamamagitan ng Katipunan atmayroon na itong mga batas na sumasaklaw sa buong kapuluan.Subalit patuloy na ipinagpilitan ng mga nagsidalo sa pulong angpagtatag sa isang bagong pamahalaang rebolusyonaryo. Napilitan si
 9. 9. Bonifacio na mangasiwa sa eleksyon. Ayon sa tatlong magkaibang batis, marumi ang naging eleksyon. May naisulat nang mga pangalan sa mga balota bago pa maipamigay ang mga ito. Bagay na napansin ni Gregoria de Jesus at Heneral Artemio Ricarte. Nanalo bilang pangulo si Emilio Aguinaldo at direktor ng panloob si Bonifacio. Bago magtapos ang pagpupulong, tinutulan ni __________________ ang pagkakahalal ni Bonifacio. Aniya nakareserba lamang ang posisyon para sa mga edukado. Matapos ang insidente, idineklara ni Bonifacio na walang bisa ang nangyaring eleksyon. Nanumpa sa pagkapangulo si Aguinaldo noong ika-18 ng Abril. Iniutos niya ang pag-aresto kay Bonifacio. Matapos ang minadaling paglilitis, pinatay ang magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. Samantala, lumakas ang pwersa ng mga Espanyol at napilitan si Aguinaldo na lisanin ang Cavite. Naging himpilan ng pamahalaang rebolusyonaryo ang _________________. Doon, sa pamamagitan ni Pedro Paterno, nilagdaan ni Aguinaldo ang Kasunduan sa Biak-na Bato at isinuko ang himagsikan sa mga Espanyol kapalit ang Php800,000 bayad sa mga lider ng rebolusyon at Php900,000 na ipapamahagi sa mga sibilyan bilang bayad pinsala sa digmaan.Takdang Aralin: Paano kaya magbabago ang kasaysayan ng ating bansa kunghindi pinatay si Andres Bonifacio? Sagutan ang tanong sa pamamagitan ngpagguhit, paggawa ng kwento o paggawa ng tula.Pangalan: Seksyon:
 10. 10. Narito ang panayam ng ________________ kay Aguinaldo bago siya nagtungo sa ______________ kasama ang kanyang pamahalaan: Sumali kami sa digmaan hindi dahil sa kagustuhan naming humiwalay ang Pilipinas sa Espanya, kundi dahil sa pagod na kami sa pang-aabuso ng mga prayle. Ang pagkamit ng kasarinlan ng Pilipinas na ipinanukala ng Katipunan ay imposibleng makamtan at laban ito sa aming tunay na layunin. Ang pag-aklas sa Espanya ay layunin ni Andres Bonifacio,isang malupit na pinuno na aking pinabaril, at sa kanyang pagpanaw naglaho ang Katipunan. Ito ang tiyak, ang tanging repormang aming hinihingi ayang paglimita sa impluwensiya ng mga prayle sa aming mga bayan. Hindinamin hinihingi ang pagpapalayas sa kanila bagkus ang pagpapatupad ng___________________. Bukod dito, hinihingi rin namin ang paglilipat sapamamahala ng ilang mga hacienda mula sa mga prayle tungo sa amin.Gawain: Magsulat ng negatibo at positibong reaksyon sa pahayag niAguinaldo.Sa kabila ng paglisan ng pamahalaan ni Aguinaldo, nagpatuloy anghimagsikan at pakikipaglaban ng mga _________ sa pamumuno ngmga heneral na hindi lumagda sa kasunduan. Ilan sa mga ito sinaHeneral Makabulos, Emilio Jacinto at Feliciano Jhocson. Bukod pa rito,nag-alsa rin ang mga mamamayang Cebuano at Hiligaynon ng Panay.Sunud-sunod ang naipanalong laban ng mga mamamayan sa kabila ngpagkawala ng pambansang liderato, kakulangan sa armas,kasanayang militar, at kawalan ng isang pamahalaang pambansa.
 11. 11. Ang Papel ng Mga Kababaihan sa Himagsikan Naging mahalaga ang ambag ng mga kababaihan sa pagkapanalo ng himagsikan. Sa katunayan, hindi lang pag-aruga ang naging papel ng mga babae kundi pati na rin ang mismong paglaban sa digmaan. Ang ilan sa kanila ay naging mga henerala ng mga hukbo tulad nina Trinidad Tecson ng Bulakan at Teresa Magbanua ng Iloilo. “at palibhasa’y kasama ako at sumaksi sa maraming laban, kaya’t kabilang din akong isa sa mga kawal at upang maging ganap na kawal, ako’y nagsanay ng pagsakay ng kabayo at nag-Ang babai’y wag mong tignang aral na mamamaril at humawak ng ilang uri ngisang bagay na libangan lamang, sandata na nagamit ko rin naman sa maramingkundi isang katuang at karamay pagkakataon”sa mga kahirapan nitong -Gregoria de Jesuskabuhayan… ~Mga Aral ng Katipunan Maralita, mayaman, mangmang, marunong, lahat dito’y magkakapantay-pantay at tunay na magkakapatid. Ang Elite at Pagkakatatag sa Unang Republika Malapit nang makamit ang kalayaan ng mga naghimagsik nang nagbalik si Aguinaldo. Prinoklama niya ang pagkakatatag ng isang ________________________ noong ika-24 ng Mayo 1898 at sumali sa mga naghihimagsik sa paglusob sa ___________. Tatlong beses niyang hiningi ang pagsuko ng mga Espanyol. Lingid sa kanyang kaalaman, nakikipagsabwatan ang mga ito sa mga Amerikano matapos magapi ng hukbong pandagat ni Dewey ang armada ng mga Espanyol. Samantala, idineklara ni Aguinaldo ang kasarinlan ng bansa mula sa mga Espanyol noong ika-12 ng Hunyo 1898 sa Kawit, Cavite. Pagdaan ng dalawang buwan, napasakamay ng mga Amerikano ang Maynila noong ika-13 ng Agosto. Matapos mapasailalim ang Maynila sa mga Amerikano, itinuon ni Aguinaldo ang kanyang pansin sa mga
 12. 12. probinsya. Ipinadala niya ang mga pinagkakatiwalaang kasamahanupang mapagtibay ang kanyang pamumuno sa mga probinsya. Gawain: Pagbukud-bukurin ang mga pangalang nasa loob ng kahon sa uring masa at uring elite. Emilio Aguinaldo negosyante vagamundos panginoong maylupa principalia magsasaka manggagawang bukid Jose Rizal MASA ELITENararapat banggitin na naipanalo ang kalayaan sa mga probinsya dahilsa sariling pagsisikap ng mga mamamayang naghimagsik at sapamumuno ng mga lider batay sa lumang istruktura ng Katipunan.Bagama’t nakapagtatag na ng mga lokal na pamahalaan ang iilan,nanumpa pa rin ang mga ito ng pag-anib sa pamahalaan ni Aguinaldo.Nilipat ni Aguinaldo ang kanyang kabisera sa Malolos noongSetyembre 1898 at pinulong niya ang Kongreso ng Malolos sapamamagitan ng paghirang sa mahigit na 60 kinatawan ng mgaprobinsya na hindi naman niya kontrolado. Binuo ang Kongreso ngMalolos ng ___________________________. Mayorya ay panginoongmaylupa at karamihan ay lantarang tagasuporta ng Espanya at sakalaunan ay tagasuporta sa ideya ng pagpapasailalim ng Pilipinas saEstados Unidos bilang ___________. Mapapansin sa mismongdeklarasyon ng kasarinlan ang hangaring ito ng pambansang elite:
 13. 13. “And summoning as a witness of the rectitute of our intentions, the Supreme Judge of the Universe, and under the protection of the Mighty and Humane North American Nation, we proclaim and solemnly declare, in the name and by the authority of the inhabitants of all these Philippine Islands, that they are and have a right to be free and independent; that they are released from all obedience to the crown of Spain…” ~Kawit Declaration of IndependenceLamang ay hindi ito natupad dahil sa di-pagkilala ng Estados Unidos sadeklarasyon ng kasarinlan. Klaro na tanging pangangalaga ngpansariling politikal at pang-ekonomikong interes ang inatupag ngKongreso. Sa kadahilanang ito, maituturing na isang oligarkiya at hindiisang republikanong lehislatura ang nabuong Kongreso.Noong ika-21 ng Enero 1899, prinoklama ni Aguinaldo angKonstitusyon ng Malolos na sinasabing unang demokratikongkonstitusyon sa buong Asya. Subalit kung susuriin ang prinoklamangkonstitusyon makikita na mas malaki ang nakasaad na kapangyarihanng ______________ kumpara sa sangay ehekutibo at hudisyal. Walaring naganap na tunay na pagdedebate tungkol sa konstitusyon dahilsa kakulangan ng quorum. Bukod sa paghihiwalay ng pamahalaan atsimbahan walang ibang pagbabago ang naipasok sa konstitusyon naisinulat ni Felipe Calderon.Opisyal namang napasinayaan ang Unang Republika noong ika-23 ngEnero na pinamununuan ni Emilio Aguinaldo bilang unang pangulo.Matapos ang labindalawang araw, sumiklab ang digmang Pilipino-Amerikano. Pagkawala ng Kalayaan ng PilipinasPanlabas na Dahilan(external cause)Panloob na Dahilan(internal cause)
 14. 14. Gawain: Paghambingin ang Kongreso ng Republika ng Malolos sakasalukuyang Kongreso ng Republika ng Pilipinas. Ano ang uri (class) ng mgamiyembrong bumubuo nito?
 15. 15. Sintesis at Pagkukumpara Pagtimbang sa Pamahalaang Aguinaldo Mga Pag-Aklas Bago Ang 1896 Nang isinagawa ang eleksyon saKonsepto mga probinsya nakatanggap angng Nasyon pamahalaan ng Malolos ng mga □ mabalik ang reklamo mula sa principalia o sinaunang lokal na elite sa pagkakahalal ng pamumuhay mga di-edukadong indibidwal na □ mapatigil ang polo ibinoto ng mga “mangmang” naLayunin □ ayaw magbayad ng nakararami. Ayon sa mga lokal tributo na elite, sa kabila ng popular na □ pananampalataya pagkaboto, hindi □ at iba pa magagampanan ng mga di- iba-iba subalit hindi edukado ang pangangasiwa saMiyembro lokal na pamahalaan. napag-isa ang mga uri Kadalasang pumanig ang mgaPamaraan nakatalagang opisyal ng Malolos sa mga principalia. Rebolusyon ng KatipunanKonsepto Natanggap ng pamahalaan ngng Nasyon Malolos ang maraming reklamo tungkol sa pang-aabuso ng mgaLayunin opisyal ng militar gaya ng Kawit regiment na nagsagawa ng pagnanakaw, planongMiyembro pagpaslang at pananakit sa karaniwang mamamayan.Pamaraan Ipinatuloy ni Aguinaldo angAno ang nagustuhan mo sa leksiyon? sistema ng pagbubuwis ng mga Espanyol. Ipinatuloy ni Aguinaldo angAno ang hindi mo nagustuhan sa sistema sa lupa ng mgaleksiyon? Espanyol. Likes _____ Dislikes _____
 16. 16. Samahan Miyembro Layunin Pamaraan ResultaKilusangPropa- pagsulatGandaLa Liga ilustrado, iilangFilipina middle classCompro- repormamisarios nakamit angKatipunan kalayaan subalit naudlot Sinaunang Lipunan Lipunang KolonyalGuerrero, M.C. & Schumacher, J.N. (Eds.). (1998). Reform and Revolution. Mandaluyong: Asia Publishing Company Limited.Lorenzo-Abrera, M.B. et al. (Eds.). (2005). Kasaysayang Bayan: Sampung Aralin sa nd Kasaysayang Pilipino, 2 ed. QC: Adhika ng Pilipinas, Inc.National Historical Institute Website (www.nhi.gov.ph)Ocampo, Ambeth. (2007). “Red Pants for a Revolution.” The Philippine Daily Inquirer.

×