Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Advertisement

Hướng dẫn tìm kiếm và sử dụng tài liệu tham khảo

 1. ©2023 | Y.LT 1 HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM & SỬ DỤNG TÀI LIỆU THAM KHẢO ThS. BS. Lương Thanh Bảo Yến ltbyen@huemed-univ.edu.vn Photo by Khanisorn Chaokl 1 ©2023 | Y.LT HD tìm kiếm và sử dụng TLTK Slides này sẽ trình bày … 1. Tầm quan trọng của việc tìm kiếm và sử dụng tài liệu tham khảo (TLTK) 2. Quy trình tìm kiếm và sử dụng TLTK üChiến lược +m kiếm TLTK hiệu quả üChiến lược sử dụng TLTK hiệu quả 3. Tóm tắt 4. Q&A 2 2 1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA TÌM KIẾM & SỬ DỤNG TLTK References 3 3 ©2023 | Y.LT HD tìm kiếm và sử dụng TLTK Tại sao phải tìm tài liệu tham khảo? ü Thắc mắc về một chủ đề cụ thể ü Phục vụ cho mục đích nghiên cứu - Tránh trùng lặp các công trình trước đó - Hạn chế mắc sai lầm tương tự khi tiến hành NC - Tìm được tác giả là chuyên gia trong lĩnh vực đang NC - Cung cấp bằng chứng khoa học cho tính cấp thiết của đề tài, các luận điểm thảo luận 4 4
 2. ©2023 | Y.LT 2 ©2023 | Y.LT HD =m kiếm và sử dụng TLTK Tại sao phải tiến hành trích dẫn tài liệu tham khảo? üCung cấp cơ sở khoa học cho công trình nghiên cứu üThể hiện sự tôn trọng & thừa nhận bản quyền tác giả à Tránh lỗi đạo văn üThuyết phục được độc giả 5 5 6 HD %m kiếm và sử dụng TLTK . © 2023 | Y.LT ¡ Tài liệu đã được xuất bản sách/ chương sách, bài báo khoa học, luận văn, luận án, văn bản ¡ Tài liệu chưa được xuất bản (Grey literature) bài báo cáo, bài trình bày tại hội nghị, hội thảo ¡ Ý kiến trao đổi/ ý kiến chuyên gia CÁC LOẠI TÀI LIỆU THAM KHẢO 6 Tìm kiếm và lưu trữ TLTK Đánh giá TLTK Sử dụng TLTK để trích dẫn trong NC HD tìm kiếm và sử dụng TLTK 2. QUY TRÌNH TÌM KIẾM VÀ SỬ DỤNG TLTK ©2023 | Y.LT Xác định tên đề tài, câu hỏi và mục aêu NC 7 7 Tìm kiếm và lưu trữ TLTK Đánh giá TLTK Sử dụng TLTK để trích dẫn trong NC HD tìm kiếm và sử dụng TLTK 2.1. CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM & LƯU TRỮ TLTK ©2023 | Y.LT Xác định tên đề tài, câu hỏi và mục aêu NC Ø Tiết kiệm thời gian, /ền bạc Ø Tìm thông /n có hệ thống và lưu trữ hiệu quả 1. Xác định từ khoá & các thuật ngữ tương đương 2. Thiết lập mối quan hệ giữa các từ khoá 3. Xác định địa chỉ tìm kiếm 4. Lưu trữ TLTK PICO (S) AND OR NOT Tránh bỏ sót 8 8
 3. ©2023 | Y.LT 3 2.1.1. Xác định từ khoá & thuật ngữ tương đương 9 9 ©2023 | Y.LT HD =m kiếm và sử dụng TLTK Tên đề tài: Mode of delivery and pregnancy outcomes in preterm birth THỰC HÀNH 10 10 ©2023 | Y.LT HD =m kiếm và sử dụng TLTK Tên đề tài: Mode of delivery and pregnancy outcomes in preterm birth Delivery mode Vaginal birth Vaginal delivery Cesarean section Caesarean section … Mother maternal outcomes maternal admision to intensive care unit mortality … Newborn neonatal outcomes stillbirth neonatal death perinatal death … premature birth … 11 11 ©2023 | Y.LT HD =m kiếm và sử dụng TLTK Tên đề tài: Mode of delivery and pregnancy outcomes in preterm birth P - Population I - Intervention C - Comparison O - Outcome (S) - Settings Keywords Từ đồng nghĩa P preterm birth premature birth … I Caserean section C-section Cesarean section … C Vaginal delivery Vaginal birth O Pregnancy outcomes Mother maternal outcomes maternal admision to intensive care unit mortality … Newborn neonatal outcomes stillbirth neonatal death perinatal death… … (S) … … 12 12
 4. ©2023 | Y.LT 4 13 HD tìm kiếm và sử dụng TLTK . © 2023 | Y.LT TIPS ✓ ký tự giản lược (*) - Cần xác định đúng gốc từ studen* = students, student’s ✓ ký tự đại diện (?) organi?a2on = organiza2on, organisa2on / wom?n = women, woman ✓ Dấu “mode of delivery” – chính xác theo cụm từ ✓ Biến thể của từ: • Anh-Anh hay Anh-Mỹ: labour vs. Labor • từ ghép có hay không gạch nối: open heart vs. open-heart • Vietnam vs. Viet Nam LƯU Ý KHI XÁC ĐỊNH TỪ KHOÁ & THUẬT NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG 13 ©2023 | Y.LT HD =m kiếm và sử dụng TLTK 2.1.2. THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC TỪ KHOÁ – BOOLEAN Kết quả cm kiếm Gồm A và B Gồm A hoặc B Chỉ gồm A & không có B ü Tìm bao nhiêu TLTK là đủ? 14 14 ©2023 | Y.LT HD =m kiếm và sử dụng TLTK Tên đề tài: Mode of delivery and pregnancy outcomes in preterm birth P: Population I: Intervention C: Comparison O: Outcome S: Settings Keywords Từ đồng nghĩa P preterm birth premature birth … I Caserean section C-section Cesarean section … C Vaginal delivery Vaginal birth O Pregnancy outcomes Mother maternal outcomes maternal admision to intensive care unit mortality … Newborn neonatal outcomes stillbirth neonatal death perinatal death… … (S) … … A N D OR 15 15 CỬA SỔ JOHARI Ô MỞ Ø Tôi biết Ø Người khác biết Ô MÙ Ø Tôi không biết Ø Người khác biết Ô ẨN Ø Tôi biết Ø Người khác không biết Ô ĐÓNG Ø Tôi không biết Ø Người khác không biết Tôi biết Tôi không biết Người khác không biết Người khác biết Hỏi Kể Photo: https://truecenterpublishing.com/photopsy/johari.htm ©2023 | Y.LT HD %m kiếm và sử dụng TLTK 16 16
 5. ©2023 | Y.LT 5 ©2023 | Y.LT HD =m kiếm và sử dụng TLTK ü Tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm ü Tham khảo các từ khoá ở phần “Keywords” của bài báo tương tự ü Tận dụng chiến lược tìm kiếm đã được phát triển bởi tác giả khác Vd: Các nghiên cứu Systematic Review có thể có “key search terms” hoặc “toàn bộ chiến lược tìm kiếm” ü Test AI TIPS: Xây dựng chiến lược tìm kiếm? 17 17 ©2023 | Y.LT HD tìm kiếm và sử dụng TLTK Source: Van Winsen, K. D., Savvidou, M. D., & Steer, P. J. (2021). The effect of mode of delivery and duration of labour on subsequent pregnancy outcomes: A retrospective cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 128(13), 2132–2139. https://doi.org/10.1111/1471-0528.16864 TIPS:Tham khảo Keywords trên bài báo Bài báo này phải trả phí! L 18 18 ©2023 | Y.LT HD =m kiếm và sử dụng TLTK Source: Van Winsen, K. D., Savvidou, M. D., &Steer, P. J. (2021). The effect of mode of delivery and duraaon of labour on subsequent pregnancy outcomes: A retrospecave cohort study. BJOG: An InternaAonal Journal of Obstetrics andGynaecology, 128(13), 2132–2139. hbps://doi.org/10.1111/1471-0528.16864 TIPS Tham khảo Keywords trên bài báo 19 19 ©2023 | Y.LT HD =m kiếm và sử dụng TLTK Source: Karanth, L., & Abas, A. B. (2021). Maternal and foetal outcomes following natural vaginal versus caesarean section (c-section) delivery in women with bleeding disorders and carriers. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2021(12). https://doi.org/10.1002/14651858.cd011059.pub4 TIPS: Tận dụng chiến lược tìm kiếm đã được phát triển 20 20
 6. ©2023 | Y.LT 6 ©2023 | Y.LT HD tìm kiếm và sử dụng TLTK TIPS: Tận dụng chiến lược cm kiếm đã được phát triển Source: Karanth, L., & Abas, A. B. (2021). Maternal and foetal outcomes following natural vaginal versus caesarean section (c-section) delivery in women with bleeding disorders and carriers. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2021(12). https://doi.org/10.1002/14651858.cd011059.pub4 21 21 ©2023 | Y.LT HD =m kiếm và sử dụng TLTK TEST AITRONG NOTION – Kết quả https://youtu.be/G4yOqAc2trQ 22 22 ©2023 | Y.LT HD tìm kiếm và sử dụng TLTK Test thử với GPT 1. Link hMps://voicegpt.us/ 2. Dùng Invite Code: 3CyNhdh (copy, không gõ) 3. Sử dụng “VoiceNews” Have fun! J 23 23 ©2023 | Y.LT HD tìm kiếm và sử dụng TLTK Tạp chí chuyên ngành 2.1.3. MỘT SỐ ĐỊA CHỈ TÌM KIẾM 24 24
 7. ©2023 | Y.LT 7 ©2023 | Y.LT HD tìm kiếm và sử dụng TLTK PUBMED ü Tạo tài khoản để lưu được nội dung tìm kiếm và cập nhật tìm kiếm bằng cách sử dụng “Create alert” ü Tải kết quả số lượng, cách Pubmed tìm kiếm và thời gian tìm kiếm tại đây Gõ các từ & cách tìm kiếm 25 25 ©2023 | Y.LT HD =m kiếm và sử dụng TLTK ü Có thể sử dụng AbstractSifter để tìm kiếm TLTK trên Pubmed TIPS Source: Baker, N., Knudsen, T., & Williams, A. (2017). Abstract Sifter: A comprehensive front-end system to PubMed. F1000Research, 6, Chem Inf Sci-2164. https://doi.org/10.12688/f1000research.12865.1 26 26 ©2023 | Y.LT HD tìm kiếm và sử dụng TLTK 173m95 Feel free to share! J 27 27 ©2023 | Y.LT HD tìm kiếm và sử dụng TLTK ü Thư mục trên máy tính – đặt tên tài liệu phù hợp Luong-Thanh et al. 2016 ü Phần mềm quản lý tài liệu tham khảo Zotero/ Endnote/ Mendeley… 2.1.4. LƯU TRỮ TLTK Có thể tham khảo thứ tự mình sử dụng để quản lý TLTK trên Zotero J 28 28
 8. ©2023 | Y.LT 8 2.2. Đánh giá TLTK ©Kenny Eliason 29 29 ©2023 | Y.LT HD tìm kiếm và sử dụng TLTK 30 ©pxfuel Hầu hết các nghiên cứu là không hoàn hảo! 30 ©2023 | Y.LT HD =m kiếm và sử dụng TLTK ü Đánh giá tài liệu tham khảo tìm được như thế nào? ü Cần đọc TLTK như thế nào? Chắt lọc những thông tin gì? 31 Có thể sử dụng word/ excel/ phần mềm ghi chú để hệ thống các thông tin từ các TLTK tìm được 31 32 HD tìm kiếm và sử dụng TLTK . © 2023 | Y.LT 1. Câu hỏi nghiên cứu có phù hợp? 2. Nghiên cứu có thêm điều gì mới? 3. Loại câu hỏi nghiên cứu nào đang được hỏi? 4. Thiết kế nghiên cứu có phù hợp với câu hỏi nghiên cứu? 5. Các phương pháp nghiên cứu có giải quyết được các sai số? 6. Nghiên cứu được thực hiện theo đề cương ban đầu? 7. (Nghiên cứu có kiểm tra một giả thuyết đã nêu trước?) 8. Các phân tích thống kê có được thực hiện chính xác? 9. Dữ liệu có biện minh cho kết luận? 10. Có mâu thuẫn lợi ích nào không? MỘT SỐ GỢI Ý 32
 9. ©2023 | Y.LT 9 ©2023 | Y.LT HD tìm kiếm và sử dụng TLTK GIÁ TRỊ CỦA CÁC THIẾT KẾ NCKH NC tổng quan có hệ thống (Systematic Review ) Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) NC thuần tập (Cohort) NC bệnh chứng NC cắt ngang NC loạt bệnh phổ biến NC ca bệnh, chùm bệnh hiếm NC ban đầu 33 33 Nhà nghiên cứu kiểm soát yếu tố phơi nhiễm Có Có Có Không Không Không NC can thiệp NC quan sát Phân phối ngẫu nhiên So sánh nhóm Thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên Thử nghiệm đối chứng không ngẫu nhiên NC phân tích NC mô tả Chiều hướng? Phơi nhiễm Kết quả Phơi nhiễm Kết quả Phơi nhiễm và kết quả cùng một thời điểm NC thuần tập NC bệnh chứng NC cắt ngang Adapted: Grimes DA. An overview of clinical research: the lay of the land. Lancet 2002;359:57 NC tương quan NC trường hợp NC chùm bệnh PHÂN LOẠI THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ©2023 | Y.LT HD tìm kiếm và sử dụng TLTK 34 34 35 HD %m kiếm và sử dụng TLTK . © 2023 | Y.LT CHECKLIST ĐÁNH GIÁ NGHIÊN CỨU HỮU ÍCH ühttps://www.cebm.ox.ac.uk/resources/ebm-tools/critical- appraisal-tools ühttps://www.equator-network.org ühttps://www.strobe-statement.org/checklists 35 ©2023 | Y.LT HD tìm kiếm và sử dụng TLTK 36 CEBM 36
 10. ©2023 | Y.LT 10 ©2023 | Y.LT HD tìm kiếm và sử dụng TLTK 37 EQUATOR 37 ©2023 | Y.LT HD tìm kiếm và sử dụng TLTK 38 STROBE 38 2.3. Tiến hành trích dẫn TLTK 39 39 40 HD tìm kiếm và sử dụng TLTK . © 2023 | Y.LT 1. Phần mềm nào được sử dụng để trích dẫn? 2. Sử dụng kiểu trích dẫn nào? 3. Trình bày nội dung gì của bài trích dẫn và viết trích dẫn trong văn bản như thế nào? 4. Check đạo văn? 5. Các trích dẫn trong văn bản là đầy đủ? 6. Danh sách tài liệu tham khảo là đầy đủ? h"ps://reciteworks.com MỘT SỐ CÂU HỎI CẦN TRẢ LỜI… 40
 11. ©2023 | Y.LT 11 ©2023 | Y.LT HD =m kiếm và sử dụng TLTK recite 41 41 Đánh giá TLTK Sử dụng TLTK để trích dẫn trong NC HD tìm kiếm và sử dụng TLTK 3. TAKE HOME MESSAGE - QUY TRÌNH TÌM KIẾM & SỬ DỤNG TLTK ©2023 | Y.LT Xác định tên đề tài, câu hỏi, mục aêu NC 1. Xác định từ khoá & các thuật ngữ tương đương (PICO-S) 2. Thiết lập mối quan hệ giữa các từ khoá AND – OR – NOT 3. Xác định địa chỉ tìm kiếm (Vd: Pubmed) 4. Lưu trữ TLTK (Vd: Zotero) Tìm kiếm & lưu trữ TLTK Checklists CEBM EQUATOR STROBE Tổng hợp thông tin NC Word Excel ü Turnitin ü recite 42 42 ©2023 | Y.LT HD tìm kiếm và sử dụng TLTK 43 43 ©2023 | Y.LT HD tìm kiếm và sử dụng TLTK ltbyen@huemed-univ.edu.vn 44 44
Advertisement