Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital kulturformidling - område skule (Bjarnhild Samland)

670 views

Published on

Arkiv, bibliotek, museum og Den Kulturelle Skulesekken (DKS) arbeider for å gi born og unge ei heilskapleg kulturformidling. Samarbeid med skuleverket frå grunnskule til høgskulenivå er difor eit sentralt satsingsområde. Nettsida skulestova.no gir elevar og lærarar lokal kultur og
historie rett inn i klasserommet og fleire skular nyttar muligheita til å dela eigen kunnskap
gjennom GeoAtlas.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Digital kulturformidling - område skule (Bjarnhild Samland)

 1. 1. Digital kulturformidling - område skule
 2. 2. Dagens tekst <ul><li>Orsaking </li></ul><ul><li>Om dei ulike arbeidsområda </li></ul><ul><li>Kort rundreise på skulestova.no </li></ul><ul><li>Kvifor digital kulturformidling til skulane </li></ul><ul><li>Samarbeid HSF </li></ul>
 3. 3. Arbeidsområdet <ul><li>Samarbeid mellom arkiv, bibliotek, museum og Den Kulturelle skulesekken om kulturformidling med utgangspunkt i nettstaden skulestova.no </li></ul><ul><li>Samarbeid med skuleverket for å dokumentera og formidla lokal natur, kultur og historie </li></ul><ul><li>Samarbeid med skuleverket for å auka den digitale kompetansen og andre samfunnsberande verdiar blant lærarar og elevar </li></ul>Foto: GeoAtlas; Astrid Hassel
 4. 5. Finn digital læringsressurs! <ul><li>Utvikling, bruk og utveksling av læringsressursar. </li></ul><ul><li>Ressursar både frå skular og kulturinstitusjonar </li></ul>
 5. 9. <ul><li>Kulturnett Sfj. </li></ul><ul><li>Kulturhistorisk leksikon </li></ul><ul><li>ABM Samsøk </li></ul><ul><li>Fylkesatlas </li></ul><ul><li>Spørjeveven </li></ul><ul><li>Ressursar frå Fylkesmannen </li></ul><ul><li>ABM institusjonane sine eigne nettsider </li></ul><ul><li>DKS </li></ul>Nyttige lenkjer i arbeidet med lokal historie og kultur Artikkel frå Kulturhistorisk leksikon
 6. 10. GeoAtlas
 7. 11. Kvifor satse på eit samarbeid rundt digital kulturformidling til skulane?? <ul><li>1. Skulane sitt brukarperspektiv: </li></ul><ul><li>Informasjon tilgjengeleg, samla, effektivt og uavhengig av geografisk plassering, heilskapleg kulturformidling </li></ul><ul><li>2. Skulane og Kunnskapsløftet </li></ul><ul><li>Lokal tilknyting, Identitetsutvikling, entreprenørskap, digital kompetanse </li></ul><ul><li>3. Samfunnsinteresse </li></ul><ul><li>Born og unge er framtida, bevara, dokumentera og formidla kunnskapen om kulturarven. </li></ul>
 8. 12. Fresvik skule om Geoatlas <ul><li>Mi erfaring er at når me jobbar med Geoatlas er elevane lette å engasjera og både aktive og interesserte. Gjennom Geoatlas får me variert undervisning gjennom t.d ekskursjonar og intervju, og på denne måten knyter me og tettare band med lokalsamfunnet ( …) . </li></ul><ul><li>Lærar Anne Marie Øyri Bøthun </li></ul><ul><li>Eg synst det er veldig kjekt og lærerikt å jobbe med Geoatlas fordi me lærar masse om ting ikkje så mange veit noko om. Og så gjer me meir enn berre å sitje på stolen og skrive. Me har besøkt plassar og personar som fortel oss om det me skal skrive om. Det er og kjekt å vite at andre kan ha glede av det me skriv og lærer noko nytt. Så får me øvd masse på rettskriving, skriving på data og å forme tekstar og setningar. Eg synst det er berre kjekt å jobbe med Geoatlas, unntatt rettinga som kan vere litt kjedeleg </li></ul><ul><li>Elev Eira 7 kl. </li></ul>
 9. 13. Entreprenørskap <ul><li>« Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid, identifiserer muligheter, og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng.» </li></ul><ul><li> Stortingsmelding 30, Kultur for læring og Strategisk plan for Entreprenørskap i utdanningen 2004 – 2008. </li></ul>
 10. 14. Kva er det egentleg?  <ul><li>1. Utvikling av personlege eigenskapar og haldningar </li></ul><ul><li>2. Læra seg å sjå muligheiter og gjera noko med dei </li></ul>Samarbeidsevne og sosiale røynsler Sjølvtillit Risikovilje Nytenking og kreativitet Evne og vilje til å ta initiativ                                             
 11. 15. Men korleis?  <ul><li>Utvikla eigen identitet og tilhøyre gjennom kjennskap til heimstadens eigenart </li></ul><ul><li>Forståing av kulturelle og økonomiske ressursar i lokalsamfunnet </li></ul><ul><li>Elevane skal bli trygge på seg sjølve, tora å prøva og feila </li></ul><ul><li>Utvikla kreativ evne og utforskartrong </li></ul>
 12. 16. Faktorar som må vera på plass i læringsmiljøet ! <ul><li>Rom for kreativitet </li></ul><ul><li>Aktiv med i læringsprosessen </li></ul><ul><li>Tverrfagleg arbeid </li></ul><ul><li>Samarbeid mellom skule og lokalt samfunns- og næringsliv </li></ul><ul><li>Verdiskaping – kulturelt og sosialt </li></ul>
 13. 17. Læringsplakaten og samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane <ul><li>Intensjonsavtale med hovudmålsetting å legga til rette for og fremja: </li></ul><ul><li>samarbeid mellom fagmiljø i undervisnings- og kultursektoren </li></ul><ul><li>fagleg utviklingsarbeid </li></ul><ul><li>kunnskapsutvikling </li></ul><ul><li>kompetanseutveksling </li></ul><ul><li>Nokre aktuelle samarbeidsområde </li></ul><ul><li>Artikkelskriving </li></ul><ul><li>Studieplanarbeid </li></ul><ul><li>Utvikling, gjennomføring av studium, kurs og seminar. </li></ul><ul><li>Prosjekt </li></ul><ul><li>Evaluering av tenester </li></ul><ul><li>Studentoppgåver på ulike nivå </li></ul><ul><li>Undervisning </li></ul><ul><li>Forsking og utvikling </li></ul>
 14. 18. Takk for meg!

×