Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eksamen 2011 christopher

267 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Eksamen 2011 christopher

  1. 1. Eksamen 2011{ PEL Christopher Novsjø Zetlitz http://wp.home.hive.no/chrzet/
  2. 2. Struktur Læringsmål – oversikt med piler Første arbeid – Klasseledelse – sterke og svake + begrunnelse Andre arbeid – Ulike perspektiv på læring (gruppefremføring) – Sosial støtte og delingskultur Tredje arbeid – Vurdeing for læring – Akademisk skriving - Forbedring til neste semester
  3. 3. Fagplanen lærerprofesjonens egenart, historie, utvikling og  tilpasse opplæringen til elevers ulike evner og plass i samfunnet. anlegg, interesser og sosiokulturelle bakgrunn, lovgrunnlag, herunder skolens formål, motivere til lærelyst gjennom å tydeliggjøre verdigrunnlag, læreplaner og elevers ulike læringsmål og bruke varierte arbeidsmåter for at rettigheter. elevene skal nå målene. læreplanarbeid og om skolen som organisasjon.  vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling barns og unges læring, utvikling og danning i ulike i forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende sosiale, flerkulturelle og flerspråklige kontekster. tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen læring. klasseledelse og klassemiljø og om utvikling av gode  forstår de samfunnsmessige perspektivene knyttet til relasjoner til og mellom elever. teknologi- og medieutviklingen (trygg bruk, viktigheten av og forutsetninger for god personvern, ytringsfrihet) og kan bidra til at barn og kommunikasjon og godt samarbeid mellom skole og unge utvikler et reflektert forhold til digitale arenaer. hjem.  kritisk reflektere over egen og skolens praksis i bredt repertoar av arbeidsmåter, læringsressurser og arbeidet med videreutvikling av lærerrollen og læringsarenaer og om sammenhengen mellom mål, profesjonsetiske spørsmål. innhold, arbeidsmåter, vurdering og de enkelte  mestrer norsk muntlig, norsk skriftlig både bokmål elevenes forutsetninger. og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert barns og unges oppvekstmiljø, likestilling og måte i profesjonssammenheng. identitetsarbeid.  kan vurdere og bruke relevante forskningsresultater barn i vanskelige situasjoner og om barns rettigheter og selv gjennomføre systematisk utviklingsarbeid. i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.  kan i samarbeid med foresatte og faglige instanser nasjonalt og internasjonalt forsknings- og identifisere behov hos elevene og iverksette utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen. nødvendige tiltak. selvstendig og i samarbeid med andre planlegge,  kan legge til rette for utvikling av kompetanse i gjennomføre og reflektere over undervisning i og på entreprenørskap og for at lokalt arbeids-, samfunns- tvers av fag, med utgangspunkt i forsknings- og og kulturliv involveres i opplæringen. erfaringsbasert kunnskap.  har god forståelse for globale spørsmål og tilrettelegge for og lede gode og kreative bærekraftig utvikling. læringsmiljøer. tilrettelegge for estetisk utfoldelse, opplevelse og erkjennelse.
  4. 4. Klasseledelse – Positiv oppmerksomhet Hverdagskunnskap til faglig kunnskap Tidlig i studie Autoritativ, autoritær Motivasjon Transformasjon
  5. 5. Læringsfellesskap – praksisfellesskap Sosial støtte og delsingkultur  Vygotskij  Kollektive konstruksjon  Nærmeste utvikling  Anders F. G  Siste uke – Kontekst, sosiokulturell og kollektiv tale
  6. 6. Vurdering for læring Tilbakemeldinger jeg fikk:  Behaviorismen, Kognitivismen, sosiokulturell  Flere kilder  Kildehensvisning Spørsmål som fremmer refleksjon  Eksempel
  7. 7. Del 2 Faglig begreper Pensum i ryggen Forbedre:  Akademisk skriving  Referere til litteratur  Leserutine
  8. 8. Litteratur L. Wittek, (2010) Læring i og mellom mennesker. Oslo: Cappelen forlag as T. Slemmen, (2010) Vurdering for læring i klasserommet. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag J. Hattie, (2009) Visible Learning. Gloucestershire: Bookcraft Ltd Kunnskapsdepartementet (2007) St.meld. nr. 31 (2007-2008) I. Bergkastet, L. Dahl, & K. A. Hansen, (2009) Elevenes læringsmiljø – lærerens muligheter. Oslo: Universitetsforlaget S. Lillejord, T. Manger, & T. Nordahl, (2010) Livet i Skolen 2. Bergen: Fagbokforlaget J. Scott, K. Jess, & H. C. Hansen, (2008) Matematik for lærerstuderende – Delta – Fagdidaktik. Fredriksberg: Forlaget Samfundslitteratur

×