Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eksamen 2011 christopher

305 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Eksamen 2011 christopher

  1. 1. Eksamen 2011{ PEL Christopher Novsjø Zetlitz http://wp.home.hive.no/chrzet/
  2. 2. Struktur Læringsmål – oversikt med piler Første arbeid – Klasseledelse – sterke og svake + begrunnelse Andre arbeid – Ulike perspektiv på læring (gruppefremføring) – Sosial støtte og delingskultur Tredje arbeid – Vurdeing for læring – Akademisk skriving - Forbedring til neste semester
  3. 3. Fagplanen lærerprofesjonens egenart, historie, utvikling og  tilpasse opplæringen til elevers ulike evner og plass i samfunnet. anlegg, interesser og sosiokulturelle lovgrunnlag, herunder skolens bakgrunn, motivere til lærelyst gjennom å formål, verdigrunnlag, læreplaner og elevers ulike tydeliggjøre læringsmål og bruke varierte rettigheter. arbeidsmåter for at elevene skal nå målene. læreplanarbeid og om skolen som organisasjon.  vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling barns og unges læring, utvikling og danning i ulike i forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende sosiale, flerkulturelle og flerspråklige kontekster. tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen læring. klasseledelse og klassemiljø og om utvikling av gode  forstår de samfunnsmessige perspektivene knyttet til relasjoner til og mellom elever. teknologi- og medieutviklingen (trygg viktigheten av og forutsetninger for god bruk, personvern, ytringsfrihet) og kan bidra til at kommunikasjon og godt samarbeid mellom skole og barn og unge utvikler et reflektert forhold til digitale hjem. arenaer. bredt repertoar av arbeidsmåter, læringsressurser og  kritisk reflektere over egen og skolens praksis i læringsarenaer og om sammenhengen mellom arbeidet med videreutvikling av lærerrollen og mål, innhold, arbeidsmåter, vurdering og de enkelte profesjonsetiske spørsmål. elevenes forutsetninger.  mestrer norsk muntlig, norsk skriftlig både bokmål barns og unges oppvekstmiljø, likestilling og og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert identitetsarbeid. måte i profesjonssammenheng. barn i vanskelige situasjoner og om barns rettigheter  kan vurdere og bruke relevante forskningsresultater i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. og selv gjennomføre systematisk utviklingsarbeid. nasjonalt og internasjonalt forsknings- og  kan i samarbeid med foresatte og faglige instanser utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen. identifisere behov hos elevene og iverksette selvstendig og i samarbeid med andre nødvendige tiltak. planlegge, gjennomføre og reflektere over  kan legge til rette for utvikling av kompetanse i undervisning i og på tvers av fag, med utgangspunkt entreprenørskap og for at lokalt arbeids-, samfunns- i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. og kulturliv involveres i opplæringen. tilrettelegge for og lede gode og kreative  har god forståelse for globale spørsmål og læringsmiljøer. bærekraftig utvikling. tilrettelegge for estetisk utfoldelse, opplevelse og erkjennelse.
  4. 4. Klasseledelse – Positiv oppmerksomhet Hverdagskunnskap til faglig kunnskap Tidlig i studie Autoritativ, autoritær Motivasjon Transformasjon
  5. 5. Læringsfellesskap – praksisfellesskap Sosial støtte og delsingkultur  Vygotskij  Kollektive konstruksjon  Nærmeste utvikling  Anders F. G  Siste uke – Kontekst, sosiokulturell og kollektiv tale
  6. 6. Vurdering for læring Tilbakemeldinger jeg fikk:  Behaviorismen, Kognitivismen, sosiokulturell  Flere kilder  Kildehensvisning Spørsmål som fremmer refleksjon  Eksempel
  7. 7. Del 2 Faglig tyngde Faglig begreper Pensum i ryggen Forbedre:  Akademisk skriving  Referere til litteratur  Leserutine Oppsummering
  8. 8.  L. Wittek, (2010) Læring i og mellom mennesker. Oslo: Cappelen forlag as T. Slemmen, (2010) Vurdering for læring i klasserommet. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag J. Hattie, (2009) Visible Learning. Gloucestershire: Bookcraft Ltd Kunnskapsdepartementet (2007) St.meld. nr. 31 (2007-2008) I. Bergkastet, L. Dahl, & K. A. Hansen, (2009) Elevenes læringsmiljø – lærerens muligheter. Oslo: Universitetsforlaget S. Lillejord, T. Manger, & T. Nordahl, (2010) Livet i Skolen 2. Bergen: Fagbokforlaget J. Scott, K. Jess, & H. C. Hansen, (2008) Matematik for lærerstuderende – Delta – Fagdidaktik. Fredriksberg: Forlaget Samfundslitteratur Litteratur

×