Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informasjonskompetanse

Foredrag av Siri Ingvaldsen om Informasjonskompetanse.no holdt på KRUTT-konferansen i Oslo, 20. januar 2014

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Informasjonskompetanse

 1. 1. KRUTT, Oslo, 20. januar 2013 Siri Ingvaldsen
 2. 2. www.informasjonskompetanse.no Siri Ingvaldsen Fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane Tidlegare fagleg leiar i Program for skulebibliotekutvikling, Universitetet i Agder www.sfj.no
 3. 3. Program for skulebibliotekutvikling • 2009-2013 • 40 millionar • Prosjektmidlar - grunnskulen • Nettressursar – grunnskulen og vidaregåande opplæring ”Universitetet i Agder skal fungere som et ressurssenter for skoler og skoleeiere innenfor skolebibliotekfaglig kompetanse.” 3
 4. 4. Kva har vi oppnådd? Prosjekt i • 173 skular • 105 kommunar • Alle fylke • Eittårige prosjekt, men skulane kunne søkje for éitt år til • Toårige prosjekt: 37 ressursskular • I alt 210 utviklingsprosjekt • www.skolebibliotek.uia.no • www.informasjonskompetanse.no 4
 5. 5. Viktigaste suksessfaktorar • Rektor prosjektleiar • Heile prosjektgruppa – rektor, involverte lærarar og skulebibliotekarar – på obligatoriske etterutdanningskurs • Forankring, samarbeid, plan www.sfj.no
 6. 6. 6
 7. 7. www.sfj.no
 8. 8. Oppdraget frå Utdanningsdirektoratet "Å utvikle en nettbasert idésamling for informasjonskompetanse med systematisk progresjon fra 1. trinn i grunnskolen til og med videregående opplæring. Det skal gis eksempler fra flere fag. Oppdraget innbefatter også et selvstendig ansvar for å utvikle en digital løsning på nettressursen og en digital presentasjon." www.sfj.no
 9. 9. • Gynther, K. (Red.) (2010). Didaktik 2.0: læremiddelkultur mellem tradition og innovation. København, Akademisk Forlag • Hedman, J. & Lundh, A. (Red.). (2009). Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker. Stockholm, Carlsson • Rafste, E. & Sætre, T. P. (2008). Informasjonskompetanse som danning. I P. Arneberg & L. G. Briseid (Red.), Fag og danning – mellom individ og fellesskap (s. 229-243). Bergen, Fagbokforlaget www.sfj.no
 10. 10. IK – sett i samanheng med eit sosialkonstruktivistisk læringssyn «Informationskompetence er evnen til at vurdere hvilke kilder og netværk der er relevante at anvende i forhold til at finde information om et givent problem i en konkret sammenhæng» Henrichsen, Lise Alsted (2010). Plan for udvikling af en netbaseret idésamling om informationskompetence (IK). Universitetet i Agder, upublisert www.sfj.no
 11. 11. UNESCO: Information Literacy is the capacity of people to • Recognise their information needs • Locate and evaluate the quality of information • Store and retrieve information • Make effective and ethical use of information • Apply information to create and communicate knowledge Henrichsen, Lise Alsted (2010). Plan for udvikling af en netbaseret idésamling om informationskompetence (IK). Universitetet i Agder, upublisert 11
 12. 12. Reading Literacy i PISA «Lesekompetanse er ikke bare et grunnlag for å lære i alle fag, det er også nødvendig for å kunne lykkes i de fleste situasjoner i livet. Evne til å finne fram til og hente ut informasjon, å tolke og forstå innholdet i tekster, samt å reflektere over teksters form og innhold, er nødvendig for å kunne delta i et kunnskapsbasert samfunn. Kunnskapsbegrepet har endret seg fra det å være i stand til å huske informasjon til å det være i stand til å finne den og bruke den» (OECDs ekspertgruppe i lesing 2009). Roe, Astrid (2013). Lesing i PISA 2012. Presentasjon 03.12.13. Henta frå: http://www.skolebibliotek.uia.no/skolebibliotekressurser/litteratur-og-lesing/pisa-2012-fortsatt-envei-aa-gaa 18.01.14 12
 13. 13. Norsk: Veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse for standpunktvurdering etter 10. trinn, skoleåret 2013/2014 Døme mål informasjonskompetanse: «bruker informasjon fra relevante kilder på en selvstendig måte i egne tekster, der det er relevant, kan integrere, referere, sitere og oppgi kildene på en etterprøvbar måte» 13
 14. 14. Kompetansetrappa Inngang til: • Mål frå læreplanen • Konkretiseringar frå arbeidsgruppa – læringsmål IK • Døme på undervisningsopplegg 1-10 • Slik har vi gjort det – gjennomførde prosjekt I tillegg: • Nettoppdrag • Hypertekstforteljing • Lenkjesamling www.sfj.no
 15. 15. www.sfj.no
 16. 16. www.sfj.no
 17. 17. www.sfj.no
 18. 18. Læringsmål IK delt i kategoriane: • • • • Undre og spørje Vurdere og velje Lese for å forstå Skape og dele Jf. definisjonen av IK som ligg til grunn for nettstaden www.sfj.no
 19. 19. www.sfj.no
 20. 20. www.sfj.no
 21. 21. Nettoppdrag = webquests • Webquests: opplysningane som elevane skal arbeide med, kjem frå kjelder på nett som er kvalitetskontrollerte og oppgjevne på førehand • Hovudvekt på bruk av informasjon, i mindre grad på korleis elevane finn fram til og vurderer informasjonen • Målgrupper elevar i ungdomsskulen og vidaregåande opplæring • Handlar om opphavsrett til bilde • Idé, manus og utforming: Jon Hoem ved Mediesenteret, Høgskolen i Bergen www.sfj.no
 22. 22. www.sfj.no
 23. 23. www.sfj.no
 24. 24. Hypertekstforeljinga «Hvor er Alexa?» • Interaktiv ressurs, der eleven kommuniserer i ein kunstig chat • Målgrupper : elevar i ungdomsskulen og vidaregåande opplæring • Inneheld mange aspekt av informasjonskompetanse • Kan nyttast som eigen læringsaktivitet eller integrert i undervisningsopplegg om informasjonskompetanse • Idé, manus og utforming: Jon Hoem ved Mediesenteret, Høgskolen i Bergen. www.sfj.no
 25. 25. Hypertekstforeljinga «Hvor er Alexa?» 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Prolog - nettfiske mm Bildesøk Kjeldekritikk Karttenester og arkiv Nettstadspesifikke søk og robots.txt Youtube, malware og oversetting Epilog www.sfj.no
 26. 26. www.sfj.no
 27. 27. www.sfj.no
 28. 28. www.sfj.no
 29. 29. Kom gjerne med tips og idear til www.informasjonskompetanse.no! siri.ingvaldsen@sfj.no www.sfj.no

×