Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eksamen 2011 christopher

299 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Eksamen 2011 christopher

  1. 1. Eksamen 2011{ PEL Christopher Novsjø Zetlitz http://wp.home.hive.no/chrzet/
  2. 2. Struktur Læringsmål - oversikt Første arbeid – Klasseledelse – sterke og svake + begrunnelse Andre arbeid – Ulike perspektiv på læring (gruppefremføring) – Sosial støtte og delingskultur Tredje arbeid – Vurdeing for læring – Akademisk skriving - Forbedring til neste semester
  3. 3. Fagplanen lærerprofesjonens egenart, historie, utvikling og plass i  tilpasse opplæringen til elevers ulike evner og anlegg, samfunnet. interesser og sosiokulturelle bakgrunn, motivere til lovgrunnlag, herunder skolens formål, verdigrunnlag, lærelyst gjennom å tydeliggjøre læringsmål og bruke læreplaner og elevers ulike rettigheter. varierte arbeidsmåter for at elevene skal nå målene. læreplanarbeid og om skolen som organisasjon.  vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling i barns og unges læring, utvikling og danning i ulike forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende sosiale, flerkulturelle og flerspråklige kontekster. tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen læring. klasseledelse og klassemiljø og om utvikling av gode relasjoner til og mellom elever.  forstår de samfunnsmessige perspektivene knyttet til teknologi- og medieutviklingen (trygg bruk, personvern, viktigheten av og forutsetninger for god kommunikasjon ytringsfrihet) og kan bidra til at barn og unge utvikler et og godt samarbeid mellom skole og hjem. reflektert forhold til digitale arenaer. bredt repertoar av arbeidsmåter, læringsressurser og  kritisk reflektere over egen og skolens praksis i arbeidet læringsarenaer og om sammenhengen mellom mål, med videreutvikling av lærerrollen og profesjonsetiske innhold, arbeidsmåter, vurdering og de enkelte elevenes spørsmål. forutsetninger.  mestrer norsk muntlig, norsk skriftlig både bokmål og barns og unges oppvekstmiljø, likestilling og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i identitetsarbeid. profesjonssammenheng. barn i vanskelige situasjoner og om barns rettigheter i et  kan vurdere og bruke relevante forskningsresultater og nasjonalt og internasjonalt perspektiv. selv gjennomføre systematisk utviklingsarbeid. nasjonalt og internasjonalt forsknings- og  kan i samarbeid med foresatte og faglige instanser utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen. identifisere behov hos elevene og iverksette nødvendige selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, tiltak. gjennomføre og reflektere over undervisning i og på  kan legge til rette for utvikling av kompetanse i tvers av fag, med utgangspunkt i forsknings- og entreprenørskap og for at lokalt arbeids-, samfunns- og erfaringsbasert kunnskap. kulturliv involveres i opplæringen. tilrettelegge for og lede gode og kreative læringsmiljøer.  har god forståelse for globale spørsmål og bærekraftig tilrettelegge for estetisk utfoldelse, opplevelse og utvikling. erkjennelse.
  4. 4. Klasseledelse – Positiv oppmerksomhet Hverdagskunnskap til faglig kunnskap Transformasjon Tidlig i studie Autoritativ, autoritær Motivasjon
  5. 5. Læringsfellesskap – praksisfellesskap Sosial støtte og delsingkultur  Vygotskij  Kollektive konstruksjon  Nærmeste utvikling  Anders F. G  Siste uke – Kontekst, sosiokulturell og kollektiv tale
  6. 6. Vurdering for læring Tilbakemeldinger jeg fikk:  Behaviorismen, Kognitivismen, sosiokulturell  Flere kilder  Kildehensvisning Spørsmål som fremmer refleksjon  Eksempel
  7. 7. Oppsummering Faglig begreper Pensum i ryggen Forbedre:  Akademisk skriving  Referere til litteratur  Leserutine
  8. 8. Litteratur L. Wittek, (2010) Læring i og mellom mennesker. Oslo: Cappelen forlag as T. Slemmen, (2010) Vurdering for læring i klasserommet. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag J. Hattie, (2009) Visible Learning. Gloucestershire: Bookcraft Ltd Kunnskapsdepartementet (2007) St.meld. nr. 31 (2007-2008) I. Bergkastet, L. Dahl, & K. A. Hansen, (2009) Elevenes læringsmiljø – lærerens muligheter. Oslo: Universitetsforlaget S. Lillejord, T. Manger, & T. Nordahl, (2010) Livet i Skolen 2. Bergen: Fagbokforlaget J. Scott, K. Jess, & H. C. Hansen, (2008) Matematik for lærerstuderende – Delta – Fagdidaktik. Fredriksberg: Forlaget Samfundslitteratur

×