SlideShare a Scribd company logo

مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98

konkur komak
konkur komak
konkur komakkonkur advisor

مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری در سایت کنکور کمک https://konkourkomak.com/?p=6674

مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98

1 of 14
Download to read offline
‫کنکورکمک‬ ‫جامع‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫سراسری‬ ‫کنکور‬98
‫هم‬‫ه‬‫دروس‬‫فقط‬‫در‬5‫ماه‬
‫تجربی‬ ‫رشته‬ ‫ویژه‬)‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫سایر‬ ‫برنامه‬ ‫تهیه‬ ‫(برای‬
‫اسالمی‬ ‫امیرمهدی‬ ‫مهندس‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬
‫کنکور‬ ‫تحصیلی‬ ‫مشاوره‬ ‫موسسه‬ ‫ارشد‬ ‫مشاور‬‫کمک‬
‫از‬ ‫هایی‬ ‫بخش‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫جامع‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫نمونه‬ ‫برنامه‬ ‫این‬
‫نمونه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬‫است‬‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ .5‫ماهه‬
: ‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫زیر‬ ‫لینک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کامل‬
: ‫کنکورکمک‬ ‫موسسه‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬
021-88392130
021-88954834
Instagram Page: @konkurkomak
Telegram Channel: @konkurkomak_ir
8۱۳9
‫برنامه‬‫کنکور‬ ‫ریزی‬
‫کنکورکمک‬ ‫تحصیلی‬ ‫مشاوره‬ ‫موسسه‬-‫اسالمی‬ ‫امیرمهدی‬ ‫مهندس‬-konkurkomak.ir
‫شماره‬‫موسسه‬:88392130: ‫همراه‬ ‫شماره‬09191111396
2 ‫کنکورکمک‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬-‫کنکور‬89
‫من‬ ‫کنکوری‬ ‫دوست‬ ‫سالم‬
‫کنارت‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫کنکور‬ ‫روز‬ ‫تا‬ ‫امروز‬ ‫از‬ .‫برسی‬ ‫هدفت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بخونی‬ ‫درس‬ ‫جدی‬ ‫کنکور‬ ‫برای‬ ‫میخوای‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫خوشحالم‬ ‫خیلی‬
.‫هستم‬
‫مهندس‬ ‫توسط‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫کلی‬ ‫توضیحات‬‫امیرمهدی‬‫این‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫پس‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬ )‫کنکورکمک‬ ‫ارشد‬ ‫(مشاور‬ ‫اسالمی‬
!!! ‫داری‬ ‫کنکور‬ ‫روز‬ ‫تا‬ ‫شخصی‬ ‫مشاور‬ ‫یک‬ ‫تو‬ ‫توضیحات‬!!! ‫کن‬ ‫عمل‬ ‫توضیحات‬ ‫طبق‬ ‫و‬ ‫بخون‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫رو‬ ‫توضیحات‬ ‫همه‬ ‫لطفا‬
‫مدت‬ ‫در‬22‫هفته‬!! ‫میزنی‬ ‫تست‬ ‫و‬ ‫میکنی‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫میخونی‬ ‫اذیتی‬ ‫کوچکترین‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫کنکور‬ ‫دروس‬ ‫تمام‬
‫توصیه‬‫اول‬‫مشاور‬:‫که‬ ‫هایی‬ ‫درس‬ ، ‫میری‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫هفته‬ ‫هر‬ .‫بزن‬ ‫اتاقت‬ ‫دیوار‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بگیر‬ ‫پرینت‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫از‬ ، ‫بهتر‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬
.‫ببینی‬ ‫رو‬ ‫پیشرفتت‬ ‫و‬ ‫بگیری‬ ‫انگیزه‬ ‫تا‬ ‫بزن‬ ‫عالمت‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫خوندی‬‫راحت‬ ‫خیلی‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ، ‫باشه‬ ‫چشمت‬ ‫جلوی‬ ‫برنامه‬ ‫اگر‬
!‫میشه‬ ‫تر‬ ‫جذاب‬ ‫و‬ ‫تر‬
‫مشاور‬ ‫دوم‬ ‫توصیه‬‫این‬ ! ‫کن‬ ‫یادداشت‬ ‫نشده‬ ‫مطالعه‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ، ‫کنی‬ ‫مطالعه‬ ‫رو‬ ‫مبحثی‬ ‫نتونستی‬ ) ‫نکرده‬ ‫(خدایی‬ ‫اگر‬ ‫هفته‬ ‫هر‬ :
‫جدول‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫میتونی‬ ‫جبرانی‬ ‫های‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫نوشتی‬ ‫رو‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫میشه‬ ‫راحت‬ ‫خیالت‬ ‫هم‬ ‫چون‬ !!‫میمونه‬ ‫گنج‬ ‫مثل‬ ‫جدول‬
‫بخونی‬ ‫رو‬ ‫مباحث‬ ‫کدوم‬ ‫باید‬ ‫االن‬ ‫بفهمی‬! ‫نمیشی‬ ‫سردرگم‬ ‫و‬
‫رتبه‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ، ‫ندادن‬ ‫گوش‬ ‫ها‬ ‫توصیه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسایی‬ ‫داده‬ ‫نشون‬ ‫تجربه‬ ‫چون‬ ‫بگیر‬ ‫پرینت‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫االن‬ ‫همین‬ ‫حتما‬ : ‫هشدار‬
!!!‫نیاوردن‬ ‫خوبی‬
‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫نحوه‬
‫دا‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫پیشنهادی‬ ‫های‬ ‫ساعت‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫مطالعه‬ ‫هفتگی‬ ‫روزانه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫برنامه‬ ‫در‬‫ادامه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ده‬
‫هم‬22‫از‬ ‫یکی‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫جدول‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫شما‬ .‫هستش‬ ‫ها‬ ‫هفته‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫جدول‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫جدول‬
‫باید‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫میشید‬ ‫متوجه‬ ‫روزانه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫جدول‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫روزتون‬ ‫هر‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫برای‬ ‫هارو‬ ‫ردیف‬
‫کن‬ ‫مطالعه‬ ‫رو‬ ‫درسی‬ ‫چه‬! ‫بندی‬ ‫مبحث‬ ‫مونه‬ ‫می‬ ‫فقط‬ .‫کنید‬ ‫مرور‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بزنید‬ ‫تست‬ ‫یا‬ ‫ید‬
‫داخل‬22‫برای‬ ‫که‬ ‫جدولی‬22‫هفته‬‫داریم‬‫هم‬‫رو‬ ‫مبحثی‬ ‫چه‬ ‫درس‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫هفته‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کردیم‬ ‫مشخص‬
‫ی‬ ‫برنامه‬ ‫نمونه‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫هفته‬ ‫هر‬ ‫مباحث‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫هستش‬ ‫این‬ ‫بدید‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫تنها‬ .‫کنید‬ ‫مطالعه‬
.‫بدید‬ ‫انجام‬ ‫رو‬ ‫مبحث‬ ‫هر‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫تست‬ ، ‫مطالعه‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫روزانه‬
‫کنکورکمک‬ ‫تحصیلی‬ ‫مشاوره‬ ‫موسسه‬-‫اسالمی‬ ‫امیرمهدی‬ ‫مهندس‬-konkurkomak.ir
‫شماره‬‫موسسه‬:88392130: ‫همراه‬ ‫شماره‬09191111396
3 ‫کنکورکمک‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬-‫کنکور‬89
‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫اجرایی‬ ‫نکات‬
1-!‫نباشید‬ ‫نگران‬ ‫پس‬ . ‫کنید‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫دروس‬ ‫تمام‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫مباحث‬ ‫تمام‬
.‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫دروس‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫فصل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫درس‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫هفته‬ ‫هر‬ ‫در‬
2-‫باید‬ ‫هم‬ ‫شما‬‫مباحثی‬‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫هفته‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫که‬‫وسیله‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫شده‬‫پیشنهادی‬ ‫برنامه‬ ‫نمونه‬‫پخش‬ ‫هفته‬ ‫طول‬ ‫در‬
.‫کنید‬) ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫برنامه‬ ‫نمونه‬ (‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫م‬ ، ‫کار‬ ‫تازه‬‫توسط‬‫تالش‬ ‫پر‬ ‫یا‬‫ه‬‫س‬‫تید‬،‫استراحت‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫ساعت‬
‫هفته‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫کار‬ ‫تازه‬ ‫مطالعه‬ ‫ساعت‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫برای‬‫ساعت‬ ‫به‬ ‫آینده‬ ‫های‬
!‫برسید‬ ‫پرتالش‬ ‫مطالعه‬
3-‫تست‬‫زنی‬:‫درس‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬ ‫جوری‬ ‫برنامه‬، ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫ضریب‬ ‫متناسب‬‫کل‬ ‫پس‬ .‫دارید‬ ‫زنی‬ ‫تست‬ ‫وقت‬
!!! ‫ندهید‬ ‫اختصاص‬ ‫مطالب‬ ‫خواندن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هفته‬ ‫های‬ ‫واحد‬‫در‬‫زنی‬ ‫تست‬ ‫های‬ ‫واحد‬‫تست‬ ‫حتما‬ ) ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫برنامه‬ ‫(در‬
‫زماندار‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬. ‫بزنید‬
4-‫برای‬ ‫زنی‬ ‫تست‬ ‫واحد‬ ‫یک‬Reading‫عربی‬ ‫مطلب‬ ‫درک‬ ‫متون‬ ‫و‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬. ‫دارند‬ ‫خاصی‬ ‫اهمیت‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬
‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫عربی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫نصف‬ ‫و‬ ‫زبان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زمان‬ ‫نصف‬ ، ‫مطالعاتی‬ ‫واحد‬ ‫آن‬ ‫در‬.
5-‫مرور‬:‫پس‬ ! ‫شود‬ ‫تثبیت‬ ‫شما‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫مطالب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬ ‫جوری‬ ‫برنامه‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫اصول‬ ‫طبق‬
!‫بگیرید‬ ‫جدی‬ ‫را‬ ‫مرور‬ ‫حتما‬
1-‫در‬ ‫شما‬! ‫بیوفته‬ ‫اتفاق‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫تثبیت‬ ‫تا‬ ‫میرید‬ ‫پیش‬ ‫مرور‬ ‫از‬ ‫اصولی‬ ‫و‬ ‫ویژه‬ ‫سبک‬ ‫با‬ ‫برنامه‬
2-‫شامل‬ ‫ها‬ ‫مرور‬4‫هستش‬ ‫مرور‬ ‫مرحله‬:‫میدم‬ ‫توضیح‬ ‫واستون‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫که‬
I.‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫کامل‬
II.‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫کامل‬
III.‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫کامل‬
IV.‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫کامل‬
3-!‫برسید‬ ‫مطالب‬ ‫همه‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫زمان‬ ‫کنترل‬ ‫مطالب‬ ‫مرور‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬
6-‫نیز‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫وسواس‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬‫ندهید‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫ندهید‬ ‫خرج‬ ‫به‬.
‫کنکورکمک‬ ‫تحصیلی‬ ‫مشاوره‬ ‫موسسه‬-‫اسالمی‬ ‫امیرمهدی‬ ‫مهندس‬-konkurkomak.ir
‫شماره‬‫موسسه‬:88392130: ‫همراه‬ ‫شماره‬09191111396
4 ‫کنکورکمک‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬-‫کنکور‬89
7-‫نکنید‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫خواندن‬ ‫درس‬ ‫روزی‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫قدم‬ ‫ثابت‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬‫پیش‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫مشکل‬ ‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .
‫را‬ ‫درس‬ ‫اگر‬ ‫زیرا‬ ! ‫شود‬ ‫صفر‬ ‫وقت‬ ‫هیچ‬ ‫شما‬ ‫مطالعه‬ ‫ساعت‬ ‫نگذارید‬ ‫و‬ ‫بخوانید‬ ‫درس‬ ) ‫کم‬ ‫(حتی‬ ‫ساعت‬ ‫چند‬ ‫حداقل‬ ، ‫بینی‬
‫ک‬ ‫رها‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫سخت‬ ‫خیلی‬ ، ‫مطالعه‬ ‫عادی‬ ‫ریتم‬ ‫به‬ ‫بازگشت‬ ‫نید‬
8-‫درسی‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫تغییرات‬ ‫آخرین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آمد‬ ‫خواهد‬ ‫تجربی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دروسی‬ ‫همه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫طبق‬ ‫شما‬
.‫بخوانید‬
9-‫دروس‬ ‫در‬ ‫زدن‬ ‫تست‬ ‫به‬ ‫خواندن‬ ‫نسبت‬ .‫بپرهیزید‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫نزدن‬ ‫تست‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫سطحی‬ ‫خواندن‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬‫عمومی‬
50-50‫اختصاصی‬ ‫دروس‬ ‫در‬ ‫و‬40‫به‬60.‫باشد‬
10-‫می‬ ‫شروع‬ ‫پیش‬ ‫دروس‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫تمام‬ ‫را‬ ‫پایه‬ ‫اول‬ ، ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫نیاز‬ ‫پیش‬ ، ‫پایه‬ ‫دروس‬.‫شود‬
11-‫حتما‬ ‫و‬ ‫نزنید‬ ‫را‬ ‫درس‬ ‫آن‬ ‫تست‬ ‫درسی‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بالفاصله‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫تست‬ ‫های‬ ‫زمان‬ ‫برای‬
‫با‬ ‫حداقل‬1.‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫درس‬ ‫آن‬ ‫تست‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬ ‫روز‬
‫مطالعاتی‬ ‫منابع‬‫دروس‬
: ‫زیست‬
1-‫الگو‬2-‫سبز‬ ‫خیلى‬3-‫گاج‬IQ
: ‫ریاضیات‬
1-‫ماه‬ ‫و‬ ‫مهر‬2-‫سبز‬ ‫خیلى‬3-‫اى‬ ‫نقره‬ ‫گاج‬
‫م‬ ‫دروس‬ ‫سایر‬ ‫منابع‬‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫وجود‬‫کامل‬
‫کنکورکمک‬ ‫تحصیلی‬ ‫مشاوره‬ ‫موسسه‬-‫اسالمی‬ ‫امیرمهدی‬ ‫مهندس‬-konkurkomak.ir
‫شماره‬‫موسسه‬:88392130: ‫همراه‬ ‫شماره‬09191111396
5 ‫کنکورکمک‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬-‫کنکور‬89
‫های‬ ‫رشته‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مختلف‬ ‫دروس‬ ‫ضرایب‬‫متفاوت‬
‫در‬‫کارنامه‬‫ی‬‫کنکور‬‫سراسری‬‫رشته‬‫ی‬‫تجربی‬‫رتبه‬‫در‬5‫زیر‬‫گروه‬‫داده‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫رتبه‬‫در‬‫همین‬‫زیرگروه‬‫ها‬‫تعیین‬‫کننده‬‫ی‬‫قبولی‬‫شما‬‫در‬
‫خانواده‬‫رشته‬‫های‬‫آن‬‫زیرگروه‬‫است‬:
‫زیر‬‫گروه‬‫یک‬:،‫پزشکی‬‫دندانپزشکی‬‫وعمده‬‫ترین‬‫رشته‬‫های‬‫تجربی‬
‫زیر‬‫گروه‬‫دو‬:‫رشته‬‫ی‬‫داروسازی‬‫و‬‫شیمی‬
‫زیر‬‫گروه‬‫سه‬:‫رشته‬‫ی‬‫زمین‬‫شناسی‬
‫زیر‬‫گروه‬‫چهار‬:‫رشته‬‫های‬،‫مدیریت‬‫رشته‬‫ی‬‫حسابداری‬‫و‬‫حقوق‬
‫زیر‬‫گروه‬‫پنج‬:‫مهندسی‬‫های‬‫کشاورزی‬
‫ضریب‬‫هریک‬‫از‬‫درس‬‫ها‬‫در‬‫زیرگروه‬‫ها‬‫بدین‬‫شرح‬‫است‬:
‫درس‬ ‫نام‬‫گروه‬ ‫زیر‬1‫گروه‬ ‫زیر‬2‫گروه‬ ‫زیر‬3‫گروه‬ ‫زیر‬4‫گروه‬ ‫زیر‬5
‫ادبیات‬44444
‫عربی‬22222
‫معارف‬33333
‫زبان‬22222
‫زمین‬
‫شناسی‬
01411
‫ریاضیات‬23244
‫زیست‬
‫شناسی‬
44222
‫فیزیک‬22222
‫شیمی‬34333
‫کنکورکمک‬ ‫تحصیلی‬ ‫مشاوره‬ ‫موسسه‬-‫اسالمی‬ ‫امیرمهدی‬ ‫مهندس‬-konkurkomak.ir
‫شماره‬‫موسسه‬:88392130: ‫همراه‬ ‫شماره‬09191111396
6 ‫کنکورکمک‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬-‫کنکور‬89
**‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫برای‬ . ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫برای‬ ‫شناسی‬ ‫زمین‬ ‫ضریب‬ ‫به‬‫اکثر‬‫صفر‬ ‫زمین‬ ‫ضریب‬ ،‫تجربی‬ ‫های‬ ‫رشته‬
.‫ندارد‬ ‫تاثیری‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫است‬
**!‫است‬ ‫کار‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫ریاضیات‬ ‫در‬ ‫زنی‬ ‫تست‬ . ‫بزنید‬ ‫تست‬ ‫بیشتر‬ ) ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫طبق‬ (‫تر‬ ‫مهم‬ ‫مباحث‬ ‫از‬ ‫ریاضیات‬ ‫درس‬ ‫برای‬
‫برنامه‬ ‫کلی‬ ‫روند‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬
‫ما‬‫اهمیت‬ ‫بی‬ ‫مطالب‬ ‫خواندن‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اصالح‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫درس‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫مطالعه‬ ‫روش‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫در‬
‫باالی‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫مطالعه‬ ‫بازدهی‬ ‫و‬ ‫نکنید‬ ‫تلف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وقت‬90‫برسد‬ ‫درصد‬.
‫مطالب‬ ‫همه‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫همچنین‬2‫بار‬‫مطالعه‬،2‫تست‬ ‫بار‬‫و‬4‫بار‬‫شود‬ ‫می‬ ‫مرور‬‫تواند‬ ‫می‬ ‫خیالتان‬ ‫پس‬ .
‫از‬‫یاد‬ ‫به‬ ‫کنکور‬ ‫تا‬ ‫میگیرید‬ ‫یاد‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مطالبی‬ ‫شما‬ .‫باشد‬ ‫راحت‬ ‫شما‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫تثبیت‬
!! ‫داشت‬ ‫خواهید‬
‫انجام‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫چه‬ ‫بدانید‬ ‫درس‬ ‫به‬ ‫درس‬ ‫تا‬ ‫رویم‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫درس‬ ‫مطالعه‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫نحوه‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫حاال‬
! ‫دهید‬
‫اولویت‬‫مطالعه‬ ‫روش‬ ‫و‬‫عمومی‬ ‫دروس‬
‫ادبیات‬:
‫های‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ادبیات‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫امال‬ ، ‫واژگان‬ ‫فقط‬ ‫درس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬‫ادب‬‫دیگ‬ ‫کار‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫یات‬‫ری‬
.‫نداریم‬ ‫درسی‬ ‫کتاب‬ ‫با‬‫بهتر‬ ‫پس‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫طرح‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫متون‬ ‫و‬ ‫ابیات‬ ‫از‬ ‫ادبیات‬ ‫درس‬ ‫سواالت‬ ‫چون‬
‫قرابت‬ ‫و‬ ‫آرایه‬ ‫مباحث‬ ‫برای‬ ‫است‬‫معنایی‬‫فقط‬‫الگو‬ ‫نشر‬ ‫کتاب‬ ‫از‬‫تس‬‫بزن‬ ‫ت‬.‫یم‬
Ad

Recommended

تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
 تولید محتوای الکترونیکی با Storyline	 تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
تولید محتوای الکترونیکی با Storyline Eisa Rezaei
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
برنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلیبرنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلیfmoeini
 
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمیتحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمیdanesh_fd
 
کارگاه آزمون سازی
  کارگاه آزمون سازی  کارگاه آزمون سازی
کارگاه آزمون سازیmjanatifar
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون Mohammad Karimi
 
4raz yadgiri-en [www.ketabesabz.com]-2
4raz yadgiri-en [www.ketabesabz.com]-24raz yadgiri-en [www.ketabesabz.com]-2
4raz yadgiri-en [www.ketabesabz.com]-2MBarzegar
 

More Related Content

Similar to مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98

Student managing
Student managingStudent managing
Student managingneginrmn
 
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu ElmyThesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmyguest4cc9f12
 
thesis guide for iranian
thesis guide for iranianthesis guide for iranian
thesis guide for iranianguest5e1e097
 
هفت راز انگلیسی
هفت راز انگلیسیهفت راز انگلیسی
هفت راز انگلیسیHusseinHimmati
 
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگیپیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگیsomayeh mehrabi
 
How to be a better Developer & Programmer
How to be a better Developer & ProgrammerHow to be a better Developer & Programmer
How to be a better Developer & ProgrammerReza Razavi
 
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهیارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهیPEDAGOGY.IR
 
روش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسیروش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسیmohammad nourian
 

Similar to مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98 (10)

Student managing
Student managingStudent managing
Student managing
 
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu ElmyThesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
 
کارورزی3
کارورزی3کارورزی3
کارورزی3
 
thesis guide for iranian
thesis guide for iranianthesis guide for iranian
thesis guide for iranian
 
هفت راز انگلیسی
هفت راز انگلیسیهفت راز انگلیسی
هفت راز انگلیسی
 
Karsanj
KarsanjKarsanj
Karsanj
 
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگیپیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
 
How to be a better Developer & Programmer
How to be a better Developer & ProgrammerHow to be a better Developer & Programmer
How to be a better Developer & Programmer
 
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهیارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
 
روش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسیروش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسی
 

مشاوره و برنامه ریزی کنکور 98

 • 1. ‫کنکورکمک‬ ‫جامع‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫سراسری‬ ‫کنکور‬98 ‫هم‬‫ه‬‫دروس‬‫فقط‬‫در‬5‫ماه‬ ‫تجربی‬ ‫رشته‬ ‫ویژه‬)‫بگیرید‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫سایر‬ ‫برنامه‬ ‫تهیه‬ ‫(برای‬ ‫اسالمی‬ ‫امیرمهدی‬ ‫مهندس‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫کنکور‬ ‫تحصیلی‬ ‫مشاوره‬ ‫موسسه‬ ‫ارشد‬ ‫مشاور‬‫کمک‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫بخش‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫جامع‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫نمونه‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫نمونه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬‫است‬‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ .5‫ماهه‬ : ‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫زیر‬ ‫لینک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کامل‬ : ‫کنکورکمک‬ ‫موسسه‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ 021-88392130 021-88954834 Instagram Page: @konkurkomak Telegram Channel: @konkurkomak_ir 8۱۳9 ‫برنامه‬‫کنکور‬ ‫ریزی‬
 • 2. ‫کنکورکمک‬ ‫تحصیلی‬ ‫مشاوره‬ ‫موسسه‬-‫اسالمی‬ ‫امیرمهدی‬ ‫مهندس‬-konkurkomak.ir ‫شماره‬‫موسسه‬:88392130: ‫همراه‬ ‫شماره‬09191111396 2 ‫کنکورکمک‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬-‫کنکور‬89 ‫من‬ ‫کنکوری‬ ‫دوست‬ ‫سالم‬ ‫کنارت‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫کنکور‬ ‫روز‬ ‫تا‬ ‫امروز‬ ‫از‬ .‫برسی‬ ‫هدفت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بخونی‬ ‫درس‬ ‫جدی‬ ‫کنکور‬ ‫برای‬ ‫میخوای‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫خوشحالم‬ ‫خیلی‬ .‫هستم‬ ‫مهندس‬ ‫توسط‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫کلی‬ ‫توضیحات‬‫امیرمهدی‬‫این‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫پس‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬ )‫کنکورکمک‬ ‫ارشد‬ ‫(مشاور‬ ‫اسالمی‬ !!! ‫داری‬ ‫کنکور‬ ‫روز‬ ‫تا‬ ‫شخصی‬ ‫مشاور‬ ‫یک‬ ‫تو‬ ‫توضیحات‬!!! ‫کن‬ ‫عمل‬ ‫توضیحات‬ ‫طبق‬ ‫و‬ ‫بخون‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫رو‬ ‫توضیحات‬ ‫همه‬ ‫لطفا‬ ‫مدت‬ ‫در‬22‫هفته‬!! ‫میزنی‬ ‫تست‬ ‫و‬ ‫میکنی‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫میخونی‬ ‫اذیتی‬ ‫کوچکترین‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫کنکور‬ ‫دروس‬ ‫تمام‬ ‫توصیه‬‫اول‬‫مشاور‬:‫که‬ ‫هایی‬ ‫درس‬ ، ‫میری‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫هفته‬ ‫هر‬ .‫بزن‬ ‫اتاقت‬ ‫دیوار‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بگیر‬ ‫پرینت‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫از‬ ، ‫بهتر‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ .‫ببینی‬ ‫رو‬ ‫پیشرفتت‬ ‫و‬ ‫بگیری‬ ‫انگیزه‬ ‫تا‬ ‫بزن‬ ‫عالمت‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫خوندی‬‫راحت‬ ‫خیلی‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ، ‫باشه‬ ‫چشمت‬ ‫جلوی‬ ‫برنامه‬ ‫اگر‬ !‫میشه‬ ‫تر‬ ‫جذاب‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫مشاور‬ ‫دوم‬ ‫توصیه‬‫این‬ ! ‫کن‬ ‫یادداشت‬ ‫نشده‬ ‫مطالعه‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ، ‫کنی‬ ‫مطالعه‬ ‫رو‬ ‫مبحثی‬ ‫نتونستی‬ ) ‫نکرده‬ ‫(خدایی‬ ‫اگر‬ ‫هفته‬ ‫هر‬ : ‫جدول‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫میتونی‬ ‫جبرانی‬ ‫های‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫نوشتی‬ ‫رو‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫میشه‬ ‫راحت‬ ‫خیالت‬ ‫هم‬ ‫چون‬ !!‫میمونه‬ ‫گنج‬ ‫مثل‬ ‫جدول‬ ‫بخونی‬ ‫رو‬ ‫مباحث‬ ‫کدوم‬ ‫باید‬ ‫االن‬ ‫بفهمی‬! ‫نمیشی‬ ‫سردرگم‬ ‫و‬ ‫رتبه‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ، ‫ندادن‬ ‫گوش‬ ‫ها‬ ‫توصیه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسایی‬ ‫داده‬ ‫نشون‬ ‫تجربه‬ ‫چون‬ ‫بگیر‬ ‫پرینت‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫االن‬ ‫همین‬ ‫حتما‬ : ‫هشدار‬ !!!‫نیاوردن‬ ‫خوبی‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫نحوه‬ ‫دا‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫پیشنهادی‬ ‫های‬ ‫ساعت‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫مطالعه‬ ‫هفتگی‬ ‫روزانه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫برنامه‬ ‫در‬‫ادامه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ده‬ ‫هم‬22‫از‬ ‫یکی‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫جدول‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫شما‬ .‫هستش‬ ‫ها‬ ‫هفته‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫جدول‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫جدول‬ ‫باید‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫میشید‬ ‫متوجه‬ ‫روزانه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫جدول‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫روزتون‬ ‫هر‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫برای‬ ‫هارو‬ ‫ردیف‬ ‫کن‬ ‫مطالعه‬ ‫رو‬ ‫درسی‬ ‫چه‬! ‫بندی‬ ‫مبحث‬ ‫مونه‬ ‫می‬ ‫فقط‬ .‫کنید‬ ‫مرور‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بزنید‬ ‫تست‬ ‫یا‬ ‫ید‬ ‫داخل‬22‫برای‬ ‫که‬ ‫جدولی‬22‫هفته‬‫داریم‬‫هم‬‫رو‬ ‫مبحثی‬ ‫چه‬ ‫درس‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫هفته‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کردیم‬ ‫مشخص‬ ‫ی‬ ‫برنامه‬ ‫نمونه‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫هفته‬ ‫هر‬ ‫مباحث‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫هستش‬ ‫این‬ ‫بدید‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫تنها‬ .‫کنید‬ ‫مطالعه‬ .‫بدید‬ ‫انجام‬ ‫رو‬ ‫مبحث‬ ‫هر‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫تست‬ ، ‫مطالعه‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫روزانه‬
 • 3. ‫کنکورکمک‬ ‫تحصیلی‬ ‫مشاوره‬ ‫موسسه‬-‫اسالمی‬ ‫امیرمهدی‬ ‫مهندس‬-konkurkomak.ir ‫شماره‬‫موسسه‬:88392130: ‫همراه‬ ‫شماره‬09191111396 3 ‫کنکورکمک‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬-‫کنکور‬89 ‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫اجرایی‬ ‫نکات‬ 1-!‫نباشید‬ ‫نگران‬ ‫پس‬ . ‫کنید‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫دروس‬ ‫تمام‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫مباحث‬ ‫تمام‬ .‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫دروس‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫فصل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫درس‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫هفته‬ ‫هر‬ ‫در‬ 2-‫باید‬ ‫هم‬ ‫شما‬‫مباحثی‬‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫هفته‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫که‬‫وسیله‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫شده‬‫پیشنهادی‬ ‫برنامه‬ ‫نمونه‬‫پخش‬ ‫هفته‬ ‫طول‬ ‫در‬ .‫کنید‬) ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫برنامه‬ ‫نمونه‬ (‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫م‬ ، ‫کار‬ ‫تازه‬‫توسط‬‫تالش‬ ‫پر‬ ‫یا‬‫ه‬‫س‬‫تید‬،‫استراحت‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫ساعت‬ ‫هفته‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫کار‬ ‫تازه‬ ‫مطالعه‬ ‫ساعت‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫برای‬‫ساعت‬ ‫به‬ ‫آینده‬ ‫های‬ !‫برسید‬ ‫پرتالش‬ ‫مطالعه‬ 3-‫تست‬‫زنی‬:‫درس‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬ ‫جوری‬ ‫برنامه‬، ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫ضریب‬ ‫متناسب‬‫کل‬ ‫پس‬ .‫دارید‬ ‫زنی‬ ‫تست‬ ‫وقت‬ !!! ‫ندهید‬ ‫اختصاص‬ ‫مطالب‬ ‫خواندن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هفته‬ ‫های‬ ‫واحد‬‫در‬‫زنی‬ ‫تست‬ ‫های‬ ‫واحد‬‫تست‬ ‫حتما‬ ) ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫برنامه‬ ‫(در‬ ‫زماندار‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬. ‫بزنید‬ 4-‫برای‬ ‫زنی‬ ‫تست‬ ‫واحد‬ ‫یک‬Reading‫عربی‬ ‫مطلب‬ ‫درک‬ ‫متون‬ ‫و‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬. ‫دارند‬ ‫خاصی‬ ‫اهمیت‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫عربی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫نصف‬ ‫و‬ ‫زبان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زمان‬ ‫نصف‬ ، ‫مطالعاتی‬ ‫واحد‬ ‫آن‬ ‫در‬. 5-‫مرور‬:‫پس‬ ! ‫شود‬ ‫تثبیت‬ ‫شما‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫مطالب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬ ‫جوری‬ ‫برنامه‬ ‫شناسی‬ ‫روان‬ ‫اصول‬ ‫طبق‬ !‫بگیرید‬ ‫جدی‬ ‫را‬ ‫مرور‬ ‫حتما‬ 1-‫در‬ ‫شما‬! ‫بیوفته‬ ‫اتفاق‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫تثبیت‬ ‫تا‬ ‫میرید‬ ‫پیش‬ ‫مرور‬ ‫از‬ ‫اصولی‬ ‫و‬ ‫ویژه‬ ‫سبک‬ ‫با‬ ‫برنامه‬ 2-‫شامل‬ ‫ها‬ ‫مرور‬4‫هستش‬ ‫مرور‬ ‫مرحله‬:‫میدم‬ ‫توضیح‬ ‫واستون‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫که‬ I.‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫کامل‬ II.‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫کامل‬ III.‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫کامل‬ IV.‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫کامل‬ 3-!‫برسید‬ ‫مطالب‬ ‫همه‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫زمان‬ ‫کنترل‬ ‫مطالب‬ ‫مرور‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ 6-‫نیز‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫وسواس‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬‫ندهید‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫ندهید‬ ‫خرج‬ ‫به‬.
 • 4. ‫کنکورکمک‬ ‫تحصیلی‬ ‫مشاوره‬ ‫موسسه‬-‫اسالمی‬ ‫امیرمهدی‬ ‫مهندس‬-konkurkomak.ir ‫شماره‬‫موسسه‬:88392130: ‫همراه‬ ‫شماره‬09191111396 4 ‫کنکورکمک‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬-‫کنکور‬89 7-‫نکنید‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫خواندن‬ ‫درس‬ ‫روزی‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫قدم‬ ‫ثابت‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬‫پیش‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫مشکل‬ ‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ . ‫را‬ ‫درس‬ ‫اگر‬ ‫زیرا‬ ! ‫شود‬ ‫صفر‬ ‫وقت‬ ‫هیچ‬ ‫شما‬ ‫مطالعه‬ ‫ساعت‬ ‫نگذارید‬ ‫و‬ ‫بخوانید‬ ‫درس‬ ) ‫کم‬ ‫(حتی‬ ‫ساعت‬ ‫چند‬ ‫حداقل‬ ، ‫بینی‬ ‫ک‬ ‫رها‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫سخت‬ ‫خیلی‬ ، ‫مطالعه‬ ‫عادی‬ ‫ریتم‬ ‫به‬ ‫بازگشت‬ ‫نید‬ 8-‫درسی‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫تغییرات‬ ‫آخرین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آمد‬ ‫خواهد‬ ‫تجربی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دروسی‬ ‫همه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫طبق‬ ‫شما‬ .‫بخوانید‬ 9-‫دروس‬ ‫در‬ ‫زدن‬ ‫تست‬ ‫به‬ ‫خواندن‬ ‫نسبت‬ .‫بپرهیزید‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫نزدن‬ ‫تست‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫سطحی‬ ‫خواندن‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬‫عمومی‬ 50-50‫اختصاصی‬ ‫دروس‬ ‫در‬ ‫و‬40‫به‬60.‫باشد‬ 10-‫می‬ ‫شروع‬ ‫پیش‬ ‫دروس‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫تمام‬ ‫را‬ ‫پایه‬ ‫اول‬ ، ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫نیاز‬ ‫پیش‬ ، ‫پایه‬ ‫دروس‬.‫شود‬ 11-‫حتما‬ ‫و‬ ‫نزنید‬ ‫را‬ ‫درس‬ ‫آن‬ ‫تست‬ ‫درسی‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫بالفاصله‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫تست‬ ‫های‬ ‫زمان‬ ‫برای‬ ‫با‬ ‫حداقل‬1.‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫درس‬ ‫آن‬ ‫تست‬ ‫زمانی‬ ‫فاصله‬ ‫روز‬ ‫مطالعاتی‬ ‫منابع‬‫دروس‬ : ‫زیست‬ 1-‫الگو‬2-‫سبز‬ ‫خیلى‬3-‫گاج‬IQ : ‫ریاضیات‬ 1-‫ماه‬ ‫و‬ ‫مهر‬2-‫سبز‬ ‫خیلى‬3-‫اى‬ ‫نقره‬ ‫گاج‬ ‫م‬ ‫دروس‬ ‫سایر‬ ‫منابع‬‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫وجود‬‫کامل‬
 • 5. ‫کنکورکمک‬ ‫تحصیلی‬ ‫مشاوره‬ ‫موسسه‬-‫اسالمی‬ ‫امیرمهدی‬ ‫مهندس‬-konkurkomak.ir ‫شماره‬‫موسسه‬:88392130: ‫همراه‬ ‫شماره‬09191111396 5 ‫کنکورکمک‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬-‫کنکور‬89 ‫های‬ ‫رشته‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مختلف‬ ‫دروس‬ ‫ضرایب‬‫متفاوت‬ ‫در‬‫کارنامه‬‫ی‬‫کنکور‬‫سراسری‬‫رشته‬‫ی‬‫تجربی‬‫رتبه‬‫در‬5‫زیر‬‫گروه‬‫داده‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫رتبه‬‫در‬‫همین‬‫زیرگروه‬‫ها‬‫تعیین‬‫کننده‬‫ی‬‫قبولی‬‫شما‬‫در‬ ‫خانواده‬‫رشته‬‫های‬‫آن‬‫زیرگروه‬‫است‬: ‫زیر‬‫گروه‬‫یک‬:،‫پزشکی‬‫دندانپزشکی‬‫وعمده‬‫ترین‬‫رشته‬‫های‬‫تجربی‬ ‫زیر‬‫گروه‬‫دو‬:‫رشته‬‫ی‬‫داروسازی‬‫و‬‫شیمی‬ ‫زیر‬‫گروه‬‫سه‬:‫رشته‬‫ی‬‫زمین‬‫شناسی‬ ‫زیر‬‫گروه‬‫چهار‬:‫رشته‬‫های‬،‫مدیریت‬‫رشته‬‫ی‬‫حسابداری‬‫و‬‫حقوق‬ ‫زیر‬‫گروه‬‫پنج‬:‫مهندسی‬‫های‬‫کشاورزی‬ ‫ضریب‬‫هریک‬‫از‬‫درس‬‫ها‬‫در‬‫زیرگروه‬‫ها‬‫بدین‬‫شرح‬‫است‬: ‫درس‬ ‫نام‬‫گروه‬ ‫زیر‬1‫گروه‬ ‫زیر‬2‫گروه‬ ‫زیر‬3‫گروه‬ ‫زیر‬4‫گروه‬ ‫زیر‬5 ‫ادبیات‬44444 ‫عربی‬22222 ‫معارف‬33333 ‫زبان‬22222 ‫زمین‬ ‫شناسی‬ 01411 ‫ریاضیات‬23244 ‫زیست‬ ‫شناسی‬ 44222 ‫فیزیک‬22222 ‫شیمی‬34333
 • 6. ‫کنکورکمک‬ ‫تحصیلی‬ ‫مشاوره‬ ‫موسسه‬-‫اسالمی‬ ‫امیرمهدی‬ ‫مهندس‬-konkurkomak.ir ‫شماره‬‫موسسه‬:88392130: ‫همراه‬ ‫شماره‬09191111396 6 ‫کنکورکمک‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬-‫کنکور‬89 **‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫برای‬ . ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫برای‬ ‫شناسی‬ ‫زمین‬ ‫ضریب‬ ‫به‬‫اکثر‬‫صفر‬ ‫زمین‬ ‫ضریب‬ ،‫تجربی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ .‫ندارد‬ ‫تاثیری‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫است‬ **!‫است‬ ‫کار‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫ریاضیات‬ ‫در‬ ‫زنی‬ ‫تست‬ . ‫بزنید‬ ‫تست‬ ‫بیشتر‬ ) ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫طبق‬ (‫تر‬ ‫مهم‬ ‫مباحث‬ ‫از‬ ‫ریاضیات‬ ‫درس‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫کلی‬ ‫روند‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫ما‬‫اهمیت‬ ‫بی‬ ‫مطالب‬ ‫خواندن‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اصالح‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫درس‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫مطالعه‬ ‫روش‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫باالی‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫مطالعه‬ ‫بازدهی‬ ‫و‬ ‫نکنید‬ ‫تلف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وقت‬90‫برسد‬ ‫درصد‬. ‫مطالب‬ ‫همه‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫همچنین‬2‫بار‬‫مطالعه‬،2‫تست‬ ‫بار‬‫و‬4‫بار‬‫شود‬ ‫می‬ ‫مرور‬‫تواند‬ ‫می‬ ‫خیالتان‬ ‫پس‬ . ‫از‬‫یاد‬ ‫به‬ ‫کنکور‬ ‫تا‬ ‫میگیرید‬ ‫یاد‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مطالبی‬ ‫شما‬ .‫باشد‬ ‫راحت‬ ‫شما‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫تثبیت‬ !! ‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫چه‬ ‫بدانید‬ ‫درس‬ ‫به‬ ‫درس‬ ‫تا‬ ‫رویم‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫درس‬ ‫مطالعه‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫نحوه‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫حاال‬ ! ‫دهید‬ ‫اولویت‬‫مطالعه‬ ‫روش‬ ‫و‬‫عمومی‬ ‫دروس‬ ‫ادبیات‬: ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ادبیات‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫امال‬ ، ‫واژگان‬ ‫فقط‬ ‫درس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ما‬‫ادب‬‫دیگ‬ ‫کار‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫یات‬‫ری‬ .‫نداریم‬ ‫درسی‬ ‫کتاب‬ ‫با‬‫بهتر‬ ‫پس‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫طرح‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫متون‬ ‫و‬ ‫ابیات‬ ‫از‬ ‫ادبیات‬ ‫درس‬ ‫سواالت‬ ‫چون‬ ‫قرابت‬ ‫و‬ ‫آرایه‬ ‫مباحث‬ ‫برای‬ ‫است‬‫معنایی‬‫فقط‬‫الگو‬ ‫نشر‬ ‫کتاب‬ ‫از‬‫تس‬‫بزن‬ ‫ت‬.‫یم‬
 • 7. ‫کنکورکمک‬ ‫تحصیلی‬ ‫مشاوره‬ ‫موسسه‬-‫اسالمی‬ ‫امیرمهدی‬ ‫مهندس‬-konkurkomak.ir ‫شماره‬‫موسسه‬:88392130: ‫همراه‬ ‫شماره‬09191111396 7 ‫کنکورکمک‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬-‫کنکور‬89 )‫نکته‬‫نشان‬ ‫ما‬ ‫تجربه‬ .‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫ادبیات‬ ‫تست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫شک‬ ‫و‬ ‫دشوار‬ ‫بسیار‬ ‫سواالت‬ ‫چون‬ ‫نیست‬ ‫درستی‬ ‫کار‬ ‫خیلی‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫مطالب‬ ‫خواندن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬‫ا‬‫نگیزی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫طرح‬ ‫مبحث‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫عربی‬: ‫م‬‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫وجود‬‫کامل‬ ‫و‬ ‫دین‬‫زندگی‬: ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫دروس‬ ‫همه‬ ، ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫درس‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫سواالت‬ ‫تعداد‬ ‫بودن‬ ‫نزدیک‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫درس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫قرار‬100.‫کنیم‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫تسلط‬ ‫درس‬ ‫این‬ ‫مطالب‬ ‫درصد‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬: ‫م‬‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫وجود‬‫کامل‬ ‫اختصاصی‬ ‫دروس‬ ‫مطالعه‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫شناسی‬ ‫زیست‬،‫شیمی‬: ‫مثال‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫فصلی‬ ‫هیچ‬ ‫حذف‬ ‫امکان‬ ‫درس‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫فصل‬ ‫بین‬ ‫موجود‬ ‫انسجام‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫درس‬ ‫این‬ ‫در‬2 ( ‫زیست‬ ‫اول‬ ‫فصل‬1‫این‬ ‫نکردن‬ ‫مطالعه‬ ‫اما‬ ‫ندارد‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫خاصی‬ ‫سوال‬ )2‫های‬ ‫فصل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫فصل‬ !‫؟‬ ‫کرد‬ ‫باید‬ ‫چه‬ ‫پس‬ .‫نشوید‬ ‫متوجه‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫ب‬ ‫شیمی‬ ‫درس‬ ‫در‬ ‫یا‬‫خش‬3‫بخش‬ ‫این‬ ‫نخواندن‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫کنکور‬ ‫در‬ ‫کمی‬ ‫سواالت‬ )‫یونی‬ ‫های‬ ‫(ترکیب‬ ‫دوم‬ ‫سال‬ .‫نشوید‬ ‫متوجه‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫اسید‬ ‫مثل‬ ‫مهمی‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬
 • 8. ‫کنکورکمک‬ ‫تحصیلی‬ ‫مشاوره‬ ‫موسسه‬-‫اسالمی‬ ‫امیرمهدی‬ ‫مهندس‬-konkurkomak.ir ‫شماره‬‫موسسه‬:88392130: ‫همراه‬ ‫شماره‬09191111396 8 ‫کنکورکمک‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬-‫کنکور‬89 ‫را‬ ‫اهمیت‬ ‫کم‬ ‫های‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫پس‬‫هم‬‫کم‬ ‫خیلی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫کنیم‬ ‫مطالعه‬،‫فصل‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫وقت‬ ‫تا‬ ‫بمان‬ ‫باقی‬ ‫تر‬ ‫اهمیت‬ ‫پر‬ ‫های‬.‫د‬ : ‫فیزیک‬ .‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫تسلط‬ ‫سواالت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫الگو‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫بزنید‬ ‫تست‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫درس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫توضیحاتی‬ ‫شامل‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫فیزیک‬ ‫های‬ ‫فرمول‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬ ‫قابل‬ ‫بعدا‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫نویسی‬ ‫خالصه‬ ‫تا‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫فرمول‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫راجبه‬‫استفاده‬.‫باشد‬ : ‫ریاضی‬ ‫م‬‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫وجود‬‫کامل‬ ‫شناسی‬ ‫زمین‬: ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫که‬ ‫آموزانی‬ ‫دانش‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫درس‬ ‫این‬‫همین‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫دارند‬ ‫سازی‬ ‫دارو‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫تحصیل‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫موازی‬ ‫جبرانی‬ ‫های‬ ‫واحد‬ ‫با‬ ‫درس‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬ ‫زمان‬ ‫روزانه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫دلیل‬‫دانش‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫تا‬ .‫نشود‬ ‫ایجاد‬ ‫مشکل‬ ‫دیگر‬ ‫آموزان‬ ‫این‬‫روش‬‫ها‬‫مطمئن‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ‫عزیزان‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫کامل‬ ‫خیرخواهی‬ ‫با‬ ‫اولویت‬ ‫و‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشید‬‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫بندی‬ .‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫خوبی‬
 • 9. ‫کنکورکمک‬ ‫تحصیلی‬ ‫مشاوره‬ ‫موسسه‬-‫اسالمی‬ ‫امیرمهدی‬ ‫مهندس‬-konkurkomak.ir ‫شماره‬‫موسسه‬:88392130: ‫همراه‬ ‫شماره‬09191111396 9 ‫کنکورکمک‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬-‫کنکور‬89 ‫تجربی‬ ‫رشته‬ ‫ریاضیات‬ ‫مهم‬ ‫فصول‬ ‫اولویت‬ ‫ریاضیات‬ ‫ترتیب‬‫فصل‬ ‫نام‬ 1‫آن‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫مشتق‬ 2‫مجانب‬ ‫و‬ ‫پیوستگی‬ ‫و‬ ‫حد‬ 3‫احتمال‬ 4‫مخروطی‬ ‫مقاطع‬ 5‫انتگرال‬ 6‫تابع‬ 7‫نمایی‬ ‫تابع‬ ‫و‬ ‫لگاریتم‬ 8‫دنباله‬ ‫و‬ ‫تصاعد‬ 9‫مثلثات‬ 10‫ماتریس‬ 11‫خط‬ ‫معادله‬ ‫و‬ ‫معادالت‬ ‫دستگاه‬ 12‫درجه‬ ‫معادله‬2 13‫معادله‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫معادله‬ ‫نمونه‬‫مطالعه‬ ‫ساعات‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫هفته‬ ‫مطالعه‬ ‫های‬ ‫واحد‬ ‫واحد‬‫هشتم‬ ‫هفتم‬ ‫واحد‬ ‫ششم‬ ‫واحد‬ ‫پنجم‬ ‫واحد‬ ‫چهارم‬ ‫واحد‬ ‫سوم‬ ‫واحد‬ ‫دوم‬ ‫واحد‬ ‫اول‬ ‫واحد‬ ‫ساعات‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬↓ 22‫تا‬23:15 19:45‫تا‬21 18‫تا‬19:15 16:30‫تا‬17:45 15‫تا‬16:15 12‫تا‬13:15 10:30‫تا‬11:45 9‫تا‬10:15 ‫کار‬ ‫تازه‬ (10)‫ساعت‬ 22:30‫تا‬24 20‫تا‬21:30 18‫تا‬19:30 16:15‫تا‬17:45 14:30‫تا‬16 11:30‫تا‬13 9:45‫تا‬11:15 8‫تا‬9:30 ‫متوسط‬ (12)‫ساعت‬ 22:15‫تا‬24 20:15‫تا‬22 18‫تا‬19:45 16‫تا‬17:45 14‫تا‬15:45 11‫تا‬12:45 9‫تا‬10:45 7‫تا‬8:45 ‫پرتالش‬ (14)‫ساعت‬
 • 10. ‫کنکورکمک‬ ‫تحصیلی‬ ‫مشاوره‬ ‫موسسه‬-‫اسالمی‬ ‫امیرمهدی‬ ‫مهندس‬-konkurkomak.ir ‫شماره‬‫موسسه‬:88392130: ‫همراه‬ ‫شماره‬09191111396 10 ‫کنکورکمک‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬-‫کنکور‬89 ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫روزانه‬ ‫برنامه‬ ‫نمونه‬‫ی‬‫ها‬ ‫هفته‬ ‫واحد‬8 ‫واحد‬7 ‫واحد‬6 ‫واحد‬5 ‫واحد‬4 ‫واحد‬3 ‫واحد‬2 ‫واحد‬1 ‫نمونه‬ ‫برنامه‬ ‫جبرانی‬‫یا‬ ‫روز‬ ‫مباحث‬ ‫مرور‬ ‫ادبیات‬ ‫قرابت‬ ‫و‬ ‫آرایه‬ ‫تست‬ ‫زیست‬ ‫مطالعه‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫واژگان‬ ‫و‬ ‫گرامر‬ ‫مطالعه‬ ‫ریاضی‬ ‫مطالعه‬ ‫زندگی‬ ‫و‬ ‫دین‬ ‫مطالعه‬ ‫شیمی‬ ‫مطالعه‬ ‫زیست‬ ‫مطالعه‬ ‫شنبه‬ ‫کامل‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫م‬‫در‬ ‫وجود‬ 1‫شنبه‬ ‫جبرانی‬‫یا‬ ‫روز‬ ‫مباحث‬ ‫مرور‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫مطالعه‬‫و‬‫تست‬ ‫فیزیک‬ ‫مطالعه‬ ‫زیست‬ ‫مطالعه‬ ‫شیمی‬ ‫مطالعه‬ ‫عربی‬ ‫تعریب‬ ‫و‬ ‫ترجمه‬ ‫تست‬ ‫ریاضی‬ ‫مطالعه‬ ‫زیست‬ ‫مطالعه‬ 2‫شنبه‬ ‫کامل‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫م‬‫در‬ ‫وجود‬ 3‫شنبه‬ ‫جبرانی‬‫یا‬ ‫روز‬ ‫مباحث‬ ‫مرور‬ ‫ریاضی‬ ‫تست‬ ‫زیست‬ ‫تست‬ ‫آمار‬ / ‫هندسه‬ ‫تست‬ ‫فیزیک‬ ‫تست‬ ‫ادبیات‬ ‫تست‬، ‫واژگان‬ ‫تاریخ‬ ، ‫امال‬ ‫ادبیات‬ ‫شیمی‬ ‫تست‬ ‫زیست‬ ‫تست‬ 4‫شنبه‬ ‫کامل‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫م‬‫در‬ ‫وجود‬ 5‫شنبه‬ ‫عربی‬ ‫مرور‬‫مباحث‬ ‫هفته‬ ‫فیزیک‬ ‫مرور‬‫مباحث‬ ‫هفته‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫مرور‬‫مباحث‬ ‫هفته‬ ‫شیمی‬ ‫مرور‬‫مباحث‬ ‫هفته‬ ‫ادبیات‬ ‫مرور‬‫مباحث‬ ‫هفته‬ ‫ریاضی‬ ‫مرور‬‫مباحث‬ ‫هفته‬ ‫زندگی‬ ‫و‬ ‫دین‬ ‫مرور‬‫مباحث‬ ‫هفته‬ ‫زیست‬ ‫مرور‬‫مباحث‬ ‫هفته‬ ‫جمعه‬
 • 11. ‫کنکورکمک‬ ‫تحصیلی‬ ‫مشاوره‬ ‫موسسه‬-‫اسالمی‬ ‫امیرمهدی‬ ‫مهندس‬-konkurkomak.ir ‫شماره‬‫موسسه‬:88392130: ‫همراه‬ ‫شماره‬09191111396 11 ‫کنکورکمک‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬-‫کنکور‬89 ‫نشده‬ ‫مطالعه‬ ‫مباحث‬ ‫جدول‬ ‫اینجا‬ ‫از‬‫جدول‬‫های‬‫میشه‬ ‫شروع‬ ‫هفته‬ ‫هر‬ ‫بندی‬ ‫بودجه‬ ‫درس‬‫شوند‬ ‫جبران‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫نشده‬ ‫مطالعه‬ ‫مباحث‬ ‫زیست‬ ‫شیمی‬ ‫فیزیک‬ ‫ریاضی‬ ‫ادبیات‬ ‫زندگی‬ ‫و‬ ‫دین‬ ‫عربی‬ ‫زبان‬ ‫انگلیسی‬
 • 12. ‫کنکورکمک‬ ‫تحصیلی‬ ‫مشاوره‬ ‫موسسه‬-‫اسالمی‬ ‫امیرمهدی‬ ‫مهندس‬-konkurkomak.ir ‫شماره‬‫موسسه‬:88392130: ‫همراه‬ ‫شماره‬09191111396 12 ‫کنکورکمک‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬-‫کنکور‬89 : ‫اول‬ ‫ماه‬‫بندی‬ ‫بودجه‬‫هفته‬‫اول‬ ‫عمومی‬ ‫دروس‬ ‫مطالعه‬ ‫برنامه‬ ‫ادبیات‬‫فارسی‬ ‫زبان‬‫عربی‬‫دینی‬‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫دروس‬ ‫ادبیات‬(2) ‫درس‬1‫تا‬4 ‫فارسی‬ ‫زبان‬(3) ‫درس‬1 ‫عربی‬(1) ‫سایر‬ ‫و‬ ‫صرفی‬ ‫تحلیل‬ ‫پیشنیاز‬ ‫مباحث‬ ‫دینی‬(2) ‫درس‬1‫و‬2 ‫زبان‬‫انگلیسی‬(3) ‫درس‬1 ‫اختصاصی‬ ‫دروس‬ ‫مطالعه‬ ‫برنامه‬ ‫شناسی‬ ‫زیست‬‫شیمی‬‫فیزیک‬‫ریاضی‬‫آمار‬/‫هندسه‬‫شناسی‬ ‫زمین‬ ‫دروس‬ ‫زیست‬(1) ‫درس‬1‫و‬2 ‫شیمی‬(2) ‫درس‬1 ‫فیزیک‬(1) ‫درس‬4 ‫ریاضی‬ ‫و‬ ‫معادله‬ ‫نامعادله‬ ‫درجه‬ ‫معادله‬2 ‫هندسه‬ ‫درس‬1 ()‫درس‬ ‫اول‬ ‫نیمه‬ ‫زمین‬(3) ‫درس‬1
 • 13. ‫کنکورکمک‬ ‫تحصیلی‬ ‫مشاوره‬ ‫موسسه‬-‫اسالمی‬ ‫امیرمهدی‬ ‫مهندس‬-konkurkomak.ir ‫شماره‬‫موسسه‬:88392130: ‫همراه‬ ‫شماره‬09191111396 13 ‫کنکورکمک‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬-‫کنکور‬89 : ‫اول‬ ‫ماه‬‫هفته‬ ‫بندی‬ ‫بودجه‬‫دوم‬ ‫عمومی‬ ‫دروس‬ ‫مطالعه‬ ‫برنامه‬ ‫ادبیات‬‫فارسی‬ ‫زبان‬‫عربی‬‫دینی‬‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫دروس‬ ‫ادبیات‬(2) ‫درس‬5‫تا‬8 ‫فارسی‬ ‫زبان‬(3) ‫درس‬2 ‫عربی‬(2) ‫درس‬1 ‫دینی‬(2) ‫درس‬3‫و‬4 ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬(3) ‫درس‬2 ‫اختصاصی‬ ‫دروس‬ ‫مطالعه‬ ‫برنامه‬ ‫شناسی‬ ‫زیست‬‫شیمی‬‫فیزیک‬‫ریاضی‬‫آمار‬/‫هندسه‬‫شناسی‬ ‫زمین‬ ‫دروس‬ ‫زیست‬(1) ‫درس‬3‫و‬5 ‫شیمی‬(2) ‫درس‬2 ‫فیزیک‬(1) ‫درس‬5 ‫ریاضی‬ ، ‫مثلثات‬ ‫تابع‬ ‫و‬ ‫لگاریتم‬ ‫نمایی‬ ‫هندسه‬ ‫درس‬1 ()‫درس‬ ‫دوم‬ ‫نیمه‬ ‫زمین‬(3) ‫درس‬2
 • 14. ‫کنکورکمک‬ ‫تحصیلی‬ ‫مشاوره‬ ‫موسسه‬-‫اسالمی‬ ‫امیرمهدی‬ ‫مهندس‬-konkurkomak.ir ‫شماره‬‫موسسه‬:88392130: ‫همراه‬ ‫شماره‬09191111396 14 ‫کنکورکمک‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬-‫کنکور‬89 ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫موجود‬ ‫کامل‬ ‫جامع‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫برنامه‬ ‫ادامه‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫زیر‬ ‫لینک‬: ‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫باشید‬ ‫پیروز‬ ‫و‬ ‫موفق‬ ‫اسالمی‬ ‫امیرمهدی‬ ‫مهندس‬ ‫تحصیلی‬ ‫مشاوره‬ ‫مرکز‬‫کنکورکمک‬ ‫برنامه‬‫کنکور‬ ‫ریزی‬