SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
Download to read offline
‫آموزشی‬ ‫کارگاه‬«‫آزمون‬ ‫طراحی‬ ‫بر‬ ‫ای‬ ‫مقدمه‬»
‫الزهرا‬ ‫دانشگاه‬
1393
•"‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫در‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫بتوانند‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫معلمان‬ َ‫ال‬‫معمو‬‫پیش‬ ‫از‬
‫بگیرند‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬.‫پی‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫بایدآزمون‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬‫شرفت‬
‫گیرند‬ ‫می‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫تحصیلی‬.‫م‬ ‫انواع‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫بنابر‬‫ختلف‬
‫ک‬ ‫است‬ ‫کارهایی‬ ‫ترین‬ ‫دشوار‬ ‫هم‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫تحصیلی‬ ‫پیشرفت‬ ‫های‬ ‫آزمون‬‫علمان‬ ‫ه‬
‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬.‫ه‬ ‫آزمون‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫بنیادی‬ ‫اصول‬ ‫با‬ ‫معلمان‬ ‫از‬ ‫کمی‬ ‫بسیار‬ ‫تعداد‬ ‫این‬ ‫وجود‬ ‫با‬‫ای‬
‫دارند‬ ‫آشنایی‬ ،‫ای‬ ‫گزینه‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫مخصوصا‬ ،‫تحصیلی‬ ‫پیشرفت‬.‫اس‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬‫در‬ ‫که‬ ‫ت‬
‫نت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫زیادی‬ ‫اهمیت‬ ،‫ارزشیابی‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫مسایل‬ ‫به‬ ‫معلم‬ ‫تربیت‬ ‫مراکز‬‫یجه‬
‫است‬ ‫سطحی‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫معلمان‬ ‫آشنایی‬.‫گ‬ ‫اندازه‬ ‫مسایل‬ ‫با‬ ‫معلمان‬ ‫آشنایی‬ ‫عدم‬ ‫البته‬‫و‬ ‫یری‬
‫دارد‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫علت‬ ‫ارزشیابی‬.‫چندا‬ ،‫تحصیل‬ ‫از‬ ‫فراغ‬ ‫از‬ ‫پس‬ ،‫معلمان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫آن‬‫ن‬
‫اجرا‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫به‬ ‫عمال‬ ‫بتوانند‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫پیدا‬ ‫فرصت‬ ‫یا‬ ‫موقیعت‬‫نمره‬ ‫و‬
‫بپردازند‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫گذاری‬" .
(،‫گنجی‬ ‫دکتر‬ ‫ترجمه‬ ،‫شوئر‬1373‫،ص‬.10)
‫آزمون‬ ‫یک‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫مراحل‬:
1.‫تعیین‬
‫و‬ ‫هدف‬
‫شکل‬
‫آزمون‬
2.‫تعیین‬
‫محتوا‬
3.‫آماده‬
‫سازی‬
‫سواالت‬
4.‫بررسی‬
‫سواالت‬
5.‫آزمون‬
‫آزمایشی‬
‫از‬ ‫قبل‬
‫امتحان‬
‫اصلی‬
6.‫بررسی‬
‫پس‬ ‫آزمون‬
‫از‬
‫برگزاری‬
‫اول‬ ‫مرحله‬-‫آزمون‬ ‫هدف‬
"‫اس‬ ‫مناسب‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫مشخص‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫دانشجو‬ ‫زبان‬ ‫سطح‬ ‫آیا‬‫ت‬
‫؟‬( "‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬:‫معین‬ ‫شغل‬–‫مهاجرت‬-‫دانشگاه‬ ‫به‬ ‫ورود‬)
‫مهارت‬ ‫آزمون‬(Proficiency)
‫بدانیم‬"‫گر‬ ‫یاد‬ ‫اصل‬ ‫در‬ ‫گرفته‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ ‫دانشجو‬‫فته‬
‫است؟‬."
‫تحصیلی‬ ‫سنجش‬ ‫آزمون‬(Achievement)
"‫ت‬ ‫چه‬ ‫بداند‬ ‫اساس‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫معلم‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫دانشجویان‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫تعیین‬‫غییراتی‬
‫نماید‬ ‫اعمال‬ ‫خود‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫باید‬."
‫تشخیصی‬ ‫آزمون‬(Diagnostic)
"‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫دانشجو‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سطحی‬ ‫یا‬ ‫کالس‬ ‫تعیین‬."
‫سطح‬ ‫تعیین‬(Placement)
‫ساخته‬ ‫معلم‬ ‫های‬ ‫آزمون‬‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫آزمون‬
-‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫شده‬ ‫تدریس‬ ‫محتوای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫معلمان‬
‫پیشرفت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تهیه‬
‫انداز‬ ‫را‬ ‫دانشجویان‬ ‫یا‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫تحصیلی‬‫ه‬
‫گیرند‬ ‫می‬.
-‫محتوای‬‫محدود‬
-‫کالسی‬ ‫داخل‬ ‫اهداف‬
-‫متخصصان‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫این‬
‫را‬ ‫خاصی‬ ‫مراحل‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تهیه‬
‫گذارند‬ ‫می‬ ‫سر‬ ‫پشت‬.
-‫محتوای‬‫کلی‬
-‫تحصیل‬ ‫های‬ ‫نظام‬ ‫بین‬ ‫مشترک‬ ‫اهداف‬‫ی‬
‫متعدد‬
‫ها‬ ‫ویژگی‬‫ساخته‬ ‫معلم‬ ‫های‬ ‫آزمون‬‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫آزمون‬
‫نمره‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫دستورالعمل‬‫دادن‬
‫محتوا‬
‫ش‬ ‫نمی‬ ‫تعیین‬ ‫ثابتی‬ ‫دستورالعمل‬‫ود‬.
‫می‬ ‫تعیین‬ ‫کالس‬ ‫معلم‬ ‫توسط‬ ‫محتوا‬
‫شود‬.
‫های‬ ‫شیوه‬ ‫بر‬ ‫منطبق‬ ‫دستورالعمل‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫استاندارد‬.
‫ی‬ ‫برنامه‬ ‫کارشناسان‬ ‫توسط‬ ‫محتوا‬
‫تعی‬ ‫تدریس‬ ‫مورد‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫تحصیلی‬‫ین‬
‫شد‬ ‫می‬.
‫ساختار‬‫زده‬ ‫شتاب‬ ‫و‬ ‫اتفاقی‬‫تدوین‬ ‫شامل‬ ‫دقیق‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫تحلیل‬ ،‫آزمون‬ ‫کلی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫اهداف‬
‫سوال‬ ‫اصالح‬ ‫و‬ ‫سوال‬
‫معیارها‬‫کالسی‬ ‫درون‬‫ی‬ّ‫ل‬‫م‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫مدارس‬ ‫معیارهای‬
‫اهداف‬‫ش‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫معلم‬ ‫توسط‬ ‫معین‬ ‫اهداف‬‫ود‬
‫است‬ ‫کالسی‬ ‫درون‬ ‫ها‬ ‫رقابت‬ ‫و‬.
‫سی‬ ‫در‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اهداف‬
‫کال‬ ‫بین‬ ‫ها‬ ‫رقابت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تعیین‬،‫سی‬
‫است‬ ‫کشوری‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫مدرسه‬.
‫تسلط‬ ‫آزمون‬(‫مالکی‬)(Criterion-referenced):
‫نشا‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تسلط‬ ‫آزمون‬‫ن‬
‫پیشرفت‬ ‫از‬ ‫معینی‬ ‫درجه‬ ‫به‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫دهد‬
‫نه‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫رسیده‬.‫ب‬ ‫معموال‬ ‫آزمون‬ ‫یک‬ ‫حذفی‬ ‫نقطه‬‫ه‬
‫تعیی‬ ‫قراردادی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫کننده‬ ‫تهیه‬ ‫وسیله‬‫می‬ ‫ن‬
‫شود‬.
‫تشخیص‬ ‫آزمون‬(‫متعارف‬):(Norm-referenced)
•‫نمر‬ ‫یک‬ ‫باالی‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫فراگیر‬ ‫تشخیص‬ ‫آزمون‬ ‫در‬‫ه‬
‫سای‬ ‫که‬ ‫نتایجی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بلکه‬ ‫گیرد؛‬ ‫نمی‬ ‫قرار‬ ‫معیین‬‫دانش‬ ‫ر‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫اخذ‬ ‫آموزان‬.
‫اول‬ ‫مرحله‬-‫آزمون‬ ‫شکل‬
‫پاسخ‬ ‫باز‬ ‫سوال‬
supply-type
item
‫انشایی‬
‫جواب‬ ‫کوتاه‬
‫پاسخ‬ ‫بسته‬ ‫سوال‬
Choice-type
item
‫صحیح‬/‫غلط‬
‫کردنی‬ ‫جور‬
‫انتخاب‬ ‫چند‬‫ی‬
‫پاسخ‬ ‫باز‬ ‫سوال‬(supply-type item)(‫انشایی‬-‫جواب‬ ‫کوتاه‬:)‫خود‬ ‫که‬ ‫سوالی‬
‫کند‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پاسخ‬ ‫باید‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬.
‫انشایی‬ ‫سوال‬:‫ت‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫طوالنی‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫سوالی‬‫کند‬ ‫هیه‬
(‫صفحه‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ،‫پاراگراف‬ ‫یک‬..)‫س‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬‫اده‬
‫داند‬ ‫ها‬ ‫پاسخ‬ ‫نوشتن‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫آزادی‬ ‫فراگیران‬ ‫و‬ ‫است‬.‫این‬ ‫معایب‬ ‫از‬
‫برای‬ ‫الزم‬ ‫زمان‬ ‫بودن‬ ‫زیاد‬ ،‫ها‬ ‫آن‬ ‫تعداد‬ ‫بودن‬ ‫محدود‬ ‫توانبه‬ ‫می‬ ‫سواالت‬
‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫گذاری‬ ‫نمره‬ ‫نبودن‬ ‫عینی‬ ‫و‬ ‫گویی‬ ‫پاسخ‬.‫اس‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫ی‬ ‫نکته‬‫که‬ ‫ت‬
‫کند‬ ‫طرح‬ ‫کامل‬ ‫وضوح‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سواالت‬ ‫باید‬ ‫معلم‬.‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬
‫ک‬ ‫تفسیر‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ان‬ ‫فراگیران‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫صورت‬‫نند‬.
•‫مثال‬:‫چرا؟‬ ‫ثروت؟‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫علم‬
‫کوتاه‬ ‫سوال‬‫جواب‬((Short answer item:‫کوتاه‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫سوالی‬
‫کن‬ ‫تهیه‬ ‫آن‬ ‫برای‬(‫جمله‬ ‫یک‬ ،‫کلمه‬ ‫چند‬ ،‫کلمه‬ ‫یک‬.)‫دانش‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫جهت‬ ‫از‬ ‫سوال‬ ‫این‬
‫طول‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫اما‬ ‫دارد؛‬ ‫شباهت‬ ‫انشایی‬ ‫سوال‬ ‫به‬ ،‫آورد‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پاسخ‬ ‫خود‬ ‫آموز‬
‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫پاسخ‬.
‫مشک‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫تصحیح‬ ‫و‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫محدودی‬ ‫اهداف‬ ‫ها‬ ‫سوال‬ ‫گونه‬ ‫این‬‫ل‬
‫است‬.‫کرد‬ ‫توجه‬ ‫زیر‬ ‫نکات‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬:
•‫است‬ ‫مهم‬ ‫پرسیم‬ ‫می‬ ‫فراگیر‬ ‫از‬ ‫چه‬ ‫آن‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫اطمینان‬.
•‫نکشیم‬ ‫بیرون‬ ‫کتاب‬ ‫متن‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫جمله‬.
•‫بگذاریم‬ ‫خالی‬ ‫جای‬ ‫یک‬ ‫تنها‬.
•‫بگذار‬ ‫جمله‬ ‫آخر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خالی‬ ‫جای‬ ،‫است‬ ‫کردنی‬ ‫تکمیل‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫سوال‬ ‫اگر‬‫م‬.
•‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫سوال‬ ‫باشیم‬ ‫مطمئن‬.
•‫کند‬ ‫نمی‬ ‫القا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پاسخ‬ ،‫سوال‬ ‫بندی‬ ‫جمله‬ ‫که‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫اطمینان‬.
‫مثال‬:‫انسانها‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫نازل‬ ‫آسمانی‬ ‫کتاب‬ ‫آخرین‬.....‫دارد‬ ‫نام‬.
‫پاسخ‬ ‫بسته‬ ‫سوال‬(Choice-type item)(‫صحیح‬/‫غلط‬-‫جور‬
‫کردنی‬-‫انتخابی‬ ‫چند‬:)‫زیادی‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫که‬ ‫سوالی‬
‫از‬ ‫یکی‬ ‫باید‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫آن‬ ‫برای‬
‫کند‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬.‫سواالت‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬
‫ها‬ ‫پاسخ‬ ‫تصحیح‬ ‫اما‬ ‫کند‬ ‫صرف‬ ‫زیادی‬ ‫زمان‬ ‫باید‬ ‫معلم‬
‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫به‬.
1.‫صحیح‬ ‫سوال‬–‫غلط‬(True-false item):‫که‬ ‫سوالی‬
‫یکی‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫پاسخ‬ ‫دو‬ ‫آن‬ ‫برای‬
‫است‬ ‫غلط‬ ‫دیگری‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬.‫گونه‬ ‫این‬
‫این‬ ‫اما‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫آسان‬ ‫نسبتا‬ ‫ها‬ ‫سوال‬
‫می‬ ‫اجازه‬ ‫فراگیر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫ایراد‬
‫پیدا‬ ‫را‬ ‫صحیح‬ ‫پاسخ‬ ‫گمان‬ ‫و‬ ‫حدس‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫دهند‬
‫کنند‬.‫کار‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫سواالت‬ ‫این‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫در‬
‫نظیر‬ ‫کلماتی‬ ‫بردن‬"‫و‬ ‫گاهی‬ ،‫همه‬ ،‫هرگز‬
‫برخی‬"‫ساند‬ ‫می‬ ‫آشکار‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پاسخ‬ ‫که‬
‫ورزید‬ ‫اجتناب‬.
•2.‫کردنی‬ ‫جور‬ ‫سوال‬(Matching item):
‫باید‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سوالی‬
‫و‬ ‫اشیا‬ ،‫مفاهیم‬ ،‫تعاریف‬ ،‫کلمات‬
...‫کند‬ ‫بندی‬ ‫گروه‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫را‬.
‫در‬ ‫را‬ ‫کلمات‬ ‫معموال‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬
‫نویسند‬ ‫می‬ ‫متقابل‬ ‫ستون‬ ‫دو‬. .‫هر‬
،‫ها‬ ‫جمله‬ ،‫ها‬ ‫کلمه‬ ‫جفت‬ ‫اندازه‬
...‫همان‬ ‫به‬ ،‫باشند‬ ‫متجانس‬
‫خواهد‬ ‫تر‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫سوال‬ ‫اندازه‬
‫بود‬.
‫م‬‫ثال‬:
•‫مشهد‬‫گیالن‬ ‫استان‬
•‫رشت‬‫خراسان‬ ‫استان‬
3.‫سوال‬‫چند‬‫ای‬ ‫گزینه‬:(Multiple-choice item)‫پیشنهاد‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫که‬ ‫سوالی‬
‫میشود‬‫کند‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫باید‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫و‬.
‫الف‬)‫سوال‬ ‫ی‬ ‫تنه‬ ‫یا‬ ‫اصلی‬ ‫متن‬(‫پایه‬)(Stem):‫قسمت‬
‫موضوع‬ ‫که‬ ‫انتخابی‬ ‫چند‬ ‫سواالت‬ ‫در‬ ‫مخصوصا‬ ،‫سوال‬ ‫اصلی‬
‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫را‬
‫است‬ ‫پیشنهادی‬.
‫ب‬)‫پاسخ‬‫انحرافی‬ ‫های‬(Distractors):‫یک‬ ‫در‬ ‫غلط‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬
‫انتخابی‬ ‫چند‬ ‫سوال‬.
‫مثال‬:
‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کردنی‬ ‫جور‬ ‫سوال‬ ‫بزرگ‬ ‫عیب‬:
‫ا‬‫لف‬)‫تعداد‬‫گیرد‬ ‫می‬ ‫اتدازه‬ ‫را‬ ‫هدفها‬ ‫از‬ ‫محدودی‬.
‫ب‬)‫شود‬ ‫می‬ ‫گذاری‬ ‫نمره‬ ‫ذهنی‬ ‫طور‬ ‫به‬.
‫ج‬)‫است‬ ‫دیگر‬ ‫سواالت‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫دشوارتر‬ ‫آن‬ ‫طرح‬.
‫سوال‬ ‫ی‬ ‫تنه‬ ‫باید‬ ‫اول‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬(‫پایه‬،
stem)،‫انحرافی‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫پاسخ‬ ‫بعد‬
‫نوشت‬ ‫را‬.‫های‬ ‫جمله‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫سوالی‬ ‫های‬ ‫جمله‬
‫دارند‬ ‫برتری‬ ‫ناقص‬‫در‬ ‫زیرا‬ ،‫جمله‬،‫ناقص‬ ‫های‬
‫به‬ ‫را‬ ‫پیشنهادی‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫از‬ ‫هریک‬ ‫باید‬ ‫فراگیر‬
‫را‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫بیاورد‬ ‫سوال‬ ‫ی‬ ‫تنه‬ ‫ی‬ ‫دنباله‬
‫کند‬ ‫انتخاب‬.‫باید‬ ‫االمکان‬ ‫حتی‬ ‫سوال‬ ‫ی‬ ‫تنه‬
‫کند‬ ‫مطرح‬ ‫را‬ ‫واحدی‬ ‫ی‬ ‫مسئله‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نوشته‬ ‫کوتاه‬.
‫انتخابی‬ ‫چند‬ ‫سواالت‬ ‫تهیه‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬ ‫چند‬:
1.‫باشد‬ ‫کاملی‬ ‫معنی‬ ‫دارای‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫پایه‬ ‫خود‬.
2.‫مورد‬ ‫سوال‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫غیر‬ ‫اطالعات‬ ‫نباید‬ ‫پایه‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نظر‬.
3.‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫فقط‬‫منفی‬ ‫فرم‬‫در‬ ‫جمالت‬
‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫سوال‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫بن‬
‫باشد‬ ‫خوردار‬ ‫بر‬ ‫باالیی‬.
4.‫یک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫پایه‬"‫سوال‬"‫یک‬ ‫یا‬"‫نا‬ ‫جمله‬
‫تمام‬"‫شد‬ ‫با‬.‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫خالی‬ ‫جای‬ ‫است‬ ‫بهتر‬
‫شدن‬ ‫گیج‬ ‫موجب‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫زیرا‬ ‫نگیرد‬ ‫قرار‬ ‫جمله‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫دهنده‬ ‫پاسخ‬.
7.‫داشته‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫نباید‬ ‫ای‬ ‫گزینه‬ ‫دو‬ ‫هیچ‬
‫باشند‬.
8.‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫تمام‬"‫همسویی‬"
‫باشند‬ ‫داشته‬.
9.‫هیچ‬‫متمایز‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫نباید‬ ‫ای‬ ‫گزینه‬
‫باشد‬.‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫منظور‬ ‫بدین‬:
‫از‬‫جهت‬‫دستوری‬‫بن‬ ‫با‬
‫داشته‬ ‫خوانی‬ ‫هم‬‫باشند‬.
‫از‬‫جهت‬‫طول‬‫جمالت‬
10.‫های‬ ‫گزینه‬ ‫است‬ ‫بهتر‬"‫فوق‬ ‫موارد‬ ‫همه‬"‫و‬
"‫هیچکدام‬"‫نشود‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬.
11.‫در‬‫الفبا‬ ‫ترتیب‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫گرینه‬ ‫چینش‬
‫شود‬ ‫رعایت‬.
12.‫می‬‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫تعداد‬ ‫توان‬
‫یک‬ ‫سواالت‬‫انتخاب‬ ‫آزمون‬‫کرد‬(‫بحثهای‬ ‫جهت‬ ‫از‬
‫بین‬ ‫داری‬ ‫معنا‬ ‫تفاوت‬ ‫سازی‬ ‫آزمون‬ ‫آماری‬
‫سواالت‬ ‫کارآمدی‬3‫و‬4‫و‬5‫وجود‬ ‫ای‬ ‫گزینه‬
‫ندارد‬.)
"‫ارایه‬‫غلط‬ ‫های‬ ‫گزینه‬‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬
‫است‬ ‫جدل‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫مسئله‬ ‫یک‬.‫چنین‬
‫دانش‬ ‫مرتب‬ ‫شدن‬ ‫مواجهه‬ ‫که‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫گمان‬
‫به‬ ‫منجر‬ ‫زبانی‬ ‫غلط‬ ‫اشکال‬ ‫با‬ ‫آموزان‬
‫دانش‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫غلط‬ ‫اشکال‬ ‫این‬ ‫تثبیت‬
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫آموزان‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫بعدها‬
‫کرد‬ ‫تصحیح‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫این‬‫؟‬"
‫مثال‬3:‫گزینید‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫درست‬ ‫جمله‬:
a )He at school studies English.
b)English at school he studies.
c)He studies at school English.
d)He studies English at school
‫دوم‬ ‫مرحله‬-‫محتوا‬ ‫تعیین‬
‫در‬‫از‬ ‫مرحله‬ ‫این‬‫آزمون‬ ‫طرح‬ ‫جدول‬‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬.
‫ش‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫زبان‬ ‫گرامری‬ ‫ساختار‬ ‫یک‬ ‫بر‬ ‫افراد‬ ‫تسلط‬ ‫میزان‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬‫ود‬.‫بدین‬
‫کرد‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫منظور‬:
‫سواالت‬ ‫تعداد‬‫آموزشی‬ ‫اهداف‬
3
5
2
3
2
‫اضافه‬ ‫حروف‬
‫فعل‬ ‫شکل‬
‫ها‬ ‫شرطی‬
‫مستقیم‬ ‫غیر‬ ‫قول‬ ‫نقل‬
‫تفضیلی‬
15‫کل‬
‫سواالت‬ ‫تعداد‬‫آموزشی‬ ‫اهداف‬
1
1
1
1
1
‫فعل‬ ‫اشکال‬
‫ساده‬ ‫حال‬
‫ساده‬ ‫ی‬ ‫گذشته‬
‫کامل‬ ‫حال‬
‫کامل‬ ‫ی‬ ‫گذشته‬
‫آینده‬
‫مهارت‬‫ادبی‬ ‫نثر‬‫شعر‬‫اطالعات‬
‫عمومی‬
‫های‬ ‫گونه‬
‫ادبی‬
‫متفاوت‬
‫نسبت‬
‫نمرات‬
‫خواندن‬‫آوری‬ ‫بیاد‬
‫اطالعات‬
‫تشخیص‬
‫معنا‬
‫م‬ ‫تفسیر‬‫تن‬
‫و‬ ‫تجزیه‬
‫مت‬ ‫تحلیل‬‫ن‬
3‫چ‬‫گ‬
3‫چ‬‫گ‬
3‫چ‬‫گ‬
-
3‫چ‬‫گ‬
3‫چ‬‫گ‬
3‫چ‬‫گ‬
-
3‫چ‬‫گ‬
3‫چ‬‫گ‬
3‫چ‬‫گ‬
-
-
-
-
2‫گ‬ ‫چ‬
1‫پ‬ ‫ک‬
14%
14%
14%
21%
‫نوشتن‬1‫انشایی‬37%
‫سوم‬ ‫مرحله‬:‫محتوا‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬
‫زمان‬ ‫سواالت‬ ‫نوع‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫طرح‬ ‫جدول‬ ‫تهیه‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫رسد‬ ‫می‬ ‫فرا‬ ‫آزمون‬ ‫متن‬ ‫نگارش‬.
‫چهارم‬ ‫مرحله‬:‫سواالت‬ ‫بررسی‬
‫کار‬ ‫یک‬ ‫سازی‬ ‫آزمون‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬‫تخصصی‬‫و‬‫گروهی‬
‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ‫بازبینی‬ ‫مسئول‬ ‫توسط‬ ‫باید‬ ‫سواالت‬ ‫است‬‫مجدد‬
‫از‬ ‫که‬ ‫اشکاالتی‬ ‫تا‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬‫چشم‬‫مانده‬ ‫بدور‬ ‫ساز‬ ‫آزمون‬
‫شود‬ ‫اصالح‬.
‫پنجم‬ ‫مرحله‬:‫آزمایشی‬ ‫آزمون‬
•IF=
∑𝐶
𝑁
‫آسانی‬ ‫درجه‬
‫سوال‬
•ID=
𝐶𝐻−𝐶𝐿
1/2𝑁
‫قدرت‬‫تمیز‬
‫سوال‬
‫گزین‬ ‫توزیع‬‫ه‬
‫ها‬
‫سوال‬ ‫آسانی‬ ‫درجه‬(Item facility: )‫میزان‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫سوال‬ ‫یک‬
‫است‬ ‫بوده‬ ‫آسان‬.
IF=
∑𝐶
𝑁
•=∑𝐶‫صحیح‬ ‫پاسخهای‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬
•N=‫پاسخها‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬
‫کل‬7654321‫افراد‬
‫سواالت‬
401101101
511011012
411100013
400111104
IF(1)=4/7=0.75
‫مطلوب‬ ‫حد‬IF)=)0.5
‫سوال‬ ‫تمیز‬ ‫قدرت‬(Item discrimination)=‫سوال‬ ‫یک‬ ‫قدرت‬ ‫میزان‬
‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫ضعیف‬ ‫دهنده‬ ‫آزمون‬ ‫از‬ ‫قوی‬ ‫دهنده‬ ‫آزمون‬ ‫تشخیص‬ ‫در‬
‫دهد‬.‫بدین‬‫تقس‬ ‫ضعیف‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دهندگان‬ ‫آزمون‬ ‫منظور‬‫یم‬
‫کنیم‬ ‫می‬.
•CH=‫اند‬ ‫داده‬ ‫صحیح‬ ‫پاسخ‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫سوال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫قوی‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫تعداد‬.
•CL=‫اند‬ ‫داده‬ ‫صحیح‬ ‫پاسخ‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫سوال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ضعیف‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫تعداد‬.
•N=‫افراد‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬
ID=
𝑪𝑯−𝑪𝑳
𝟏/𝟐𝑵
‫پاسخها‬‫ج‬ ‫ب‬ ‫الف‬‫د‬‫کل‬
‫قوی‬ ‫گروه‬15452020100
‫ضعیف‬ ‫گروه‬25202530100
‫اینکه‬ ‫فرض‬ ‫با‬(‫ب‬)‫باشد‬ ‫صحیح‬ ‫پاسخ‬:
ID=45-20/100=25%
‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫صد‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ‫را‬ ‫سوال‬ ‫تمیز‬ ‫درجه‬‫مطلوب‬ ‫حد‬‫از‬ ‫باالتر‬ ‫نیز‬ ‫آن‬40‫درصد‬‫باشد‬ ‫می‬.
‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫توزیع‬(Choice distribution):‫که‬ ‫هایی‬ ‫گزینه‬ ‫فراوانی‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫دهندگان‬ ‫آزمون‬ ‫توسط‬.
‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫توزیع‬
A B C D
‫صحیح‬ ‫گزینه‬‫سوال‬
.306010B1
554050A2
4081240D3
‫ششم‬ ‫مرحله‬:‫بررسی‬‫برگزاری‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫آزمون‬
•1.‫پایایی‬(Reliability)
•2.‫روایی‬(Validity)
•3.‫شاخص‬‫گرایشهای‬ ‫های‬‫محوری‬
•4.‫شاخص‬‫متغییر‬ ‫های‬‫ها‬
•5.‫اخالقی‬ ‫اصول‬
‫روایی‬(Validity):‫آزمون‬ ‫یعنی‬
‫ک‬ ‫بگیرد‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫باید‬‫ه‬
‫ش‬ ‫ساخته‬ ‫آن‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫بیا‬‫ده‬
‫است‬.‫هوشی‬ ‫آزمون‬ ‫یک‬ ‫مثال‬
‫را‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫هوش‬ ‫باید‬
‫ها‬ ‫آن‬ ‫معلومات‬ ‫نه‬ ‫بگیرد‬ ‫اندازه‬
‫را‬.
‫پایایی‬(‫ثبات‬ ،‫اعتبار‬)
(Reliability):‫و‬ ‫اعتماد‬
‫آزمون‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اطمینان‬:‫یعنی‬
‫که‬ ‫را‬ ‫چه‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫آزمون‬ ‫یک‬
‫اندازه‬ ‫درست‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫اندازه‬
‫بگیرد‬.
‫پایایی‬:‫مش‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬‫با‬ ‫ابه‬
‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫همان‬.
‫پایایی‬ ‫افزایش‬ ‫راههای‬:
-‫نحوه‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬ ‫به‬ ‫کافی‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫توضیحات‬ ‫دادن‬
‫پاسخ‬
.‫سواالت‬ ‫به‬ ‫گویی‬
-‫نهایی‬ ‫فرم‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫همکاران‬ ‫نظر‬ ‫گرفتن‬‫آزمون‬.
-‫بدون‬ ‫محیط‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬‫استرس‬.
-‫تعداد‬ ‫افزایش‬‫سواالت‬.
-‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫سواالت‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬‫آزمون‬.
‫روایی‬ ‫انواع‬:
•1‫ـ‬(‫ظاهری‬ ‫روایی‬)Face validity): )‫نظر‬ ‫از‬ ‫آزمون‬ ‫سؤاالت‬ ‫یا‬ ‫مواد‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫یعنی‬‫ظاهر‬‫موضوعی‬ ‫شبیه‬
‫که‬ ‫باشد‬‫است‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫مورد‬.
•2‫محتوا‬ ‫روایی‬ ‫ـ‬(Content validity):‫کل‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫ارتباط‬ ‫باید‬ ‫آزمون‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫یعنی‬‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫زمینة‬
‫باشد‬ ‫داشته‬.‫است‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫تحصیلی‬ ‫پیشرفت‬ ‫آزمونهای‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫محتوا‬ ‫روایی‬.
•3‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫روایی‬ ‫ـ‬(predictive validity):‫بین‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫یعنی‬‫نتایج‬‫نتایج‬ ‫و‬ ‫آزمونها‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫حاصله‬‫ی‬
‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫بعد‬ ‫که‬‫همبستگی‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫قرابت‬ ‫و‬.‫آزمون‬ ‫روزافزون‬ ‫کاربرد‬ ً‫ال‬‫اصو‬‫خاطر‬ ‫به‬ ‫ها‬
‫آنهاست‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫روایی‬.
•4‫همزمان‬ ‫روایی‬ ‫ـ‬(Concurrent validity):‫که‬ ‫نتایجی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آزمونها‬ ‫نتایج‬‫کمی‬‫به‬ ‫آنها‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫بعد‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫مقایسه‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬.‫تعی‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫روایی‬ ‫بخواهیم‬ ‫زمان‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بسازیم‬ ‫ازمونی‬ ‫اگر‬ ً‫ال‬‫مث‬‫کنیم‬ ‫ین‬
‫اجرا‬ ‫گروه‬ ‫همان‬ ‫دربارة‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫زمینه‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫آزمون‬ ‫نتایج‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫نتایج‬ ‫توانیم‬ ‫می‬‫می‬
‫کنیم‬ ‫مقایسه‬ ‫شود‬.
•5‫سازه‬ ‫روایی‬ ‫ـ‬(‫مفهومی‬ ‫روایی‬)(Construct validity):‫با‬ ‫آزمون‬ ‫یک‬ ‫نتایج‬ ‫تطابق‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬
‫یک‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬‫واقعیات‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫نظریه‬‫است‬ ‫آمده‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬.‫ن‬ ً‫ال‬‫مث‬‫های‬ ‫ظریه‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هوش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫زیادی‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫تازه‬ ‫موقعیت‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫موجب‬ ‫هوش‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬.
‫س‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫حاصله‬ ‫نتایج‬ ‫با‬ ،‫گروه‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫آزمون‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫حاصله‬ ‫نتایج‬ ‫اگر‬ ،‫بنابراین‬‫ازگاری‬
،‫گروه‬ ‫همان‬‫همبستگی‬‫مفهومی‬ ‫رویایی‬ ‫یا‬ ‫سازه‬ ‫روایی‬ ‫دارای‬ ‫مذکور‬ ‫آزمون‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫خواهیم‬ ،‫دهد‬ ‫نشان‬
‫است‬(.‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫ساختار‬ ‫داشتن‬ ‫وجود‬ ‫لزوم‬.)
‫آزمو‬ ‫کل‬ ‫اولیه‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫بررسی‬ ‫از‬ ‫پس‬‫ن‬
‫بپردازیم‬.
‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫مقوله‬ ‫دو‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬:"‫شاخص‬
‫محوری‬ ‫گرایشهای‬ ‫های‬"‫و‬"‫ها‬ ‫متغییر‬ ‫های‬ ‫شاخص‬".
•‫مد‬
•‫وسط‬ ‫نمره‬
•‫میانگین‬
"‫های‬ ‫شاخص‬
‫گرایشهای‬
‫محوری‬"
•‫دامنه‬
•‫واریانس‬
•‫استاندارد‬ ‫انحراف‬
"‫های‬ ‫شاخص‬
‫ها‬ ‫متغییر‬"
‫متغیرها‬ ‫شاخصهای‬:‫ها‬ ‫داده‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫شاخصهای‬.
‫الف‬)‫دامنه‬:‫عدد‬ ‫بزرگترین‬ ‫و‬ ‫کوچکترین‬ ‫بین‬ ‫تفاوت‬
‫ب‬)‫استاندارد‬ ‫انحراف‬ ‫و‬ ‫واریانس‬(SD:)‫می‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫نمرات‬ ‫میانگین‬ ‫نخست‬
‫آوریم‬.‫س‬ ‫و‬ ‫رسانده‬ ‫دو‬ ‫توان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫حاصل‬ ‫و‬ ‫تفریق‬ ‫اعداد‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫آنرا‬ ‫سپس‬‫ر‬
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫را‬ ‫مربعها‬ ‫این‬ ‫همه‬ ‫میانگین‬ ‫انجام‬.‫خوان‬ ‫نمرات‬ ‫واریانس‬ ‫حاصل‬‫ده‬
‫شود‬ ‫می‬.‫انحراف‬ ‫عدد‬ ‫آوریم‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫تغییرات‬ ‫این‬ ‫ریشه‬ ‫اگر‬ ‫حال‬(Deviation)
‫ایم‬ ‫یافته‬ ‫را‬.
𝑉 =
∑ 𝑋− 𝑋 2
𝑁−1
SD = 𝑉
‫تفاوت‬ ‫مربع‬
𝑋 − 𝑋 2
‫میانگین‬ ‫از‬ ‫تفاوت‬
𝑋 − 𝑋
‫نمرات‬
256=(16−)216-=31-1515
25=(5−)2
5=31-2626
1=(1−)2
1-=31-3030
64=(8)2
8=31-3939
196=(14)214=31-4545
‫نمرات‬ ‫واریانس‬=135/5=
𝟓𝟒𝟐
𝟒
‫انحراف‬=𝟏𝟑𝟓/𝟓=11/64
‫استاندارد‬ ‫انحراف‬ ‫و‬ ‫واریانس‬ ‫محاسبه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫مراحلی‬‫می‬ ‫انجام‬‫ش‬‫ود‬
‫است‬ ‫زیر‬ ‫قرار‬ ‫به‬:
•‫آورید‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫میانگین‬ ‫نمره‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تقسیم‬ ‫تعداد‬ ‫بر‬ ‫کنید‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫نمرات‬.
•‫کنید‬ ‫حساب‬ ‫میاتگین‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫نمرات‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫انحراف‬:
𝑋 − 𝑋
•‫توان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫اعداد‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫سپس‬2‫برسانید‬.
•‫کنید‬ ‫جمع‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫قبل‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫اعداد‬.
∑ 𝑋2=∑ 𝑋 − 𝑋 2
•‫بر‬ ‫را‬ ‫تفاوتها‬ ‫مربع‬ ‫مقدار‬N-1‫کنید‬ ‫تقسیم‬.
•‫مرحله‬ ‫در‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫عدد‬ ‫از‬ ‫استاندارد‬ ‫انحراف‬ ‫محاسبه‬ ‫برای‬4‫بگیرید‬ ‫جذر‬.
𝑺 =
∑ 𝑿 𝟐
𝑵 − 𝟏
=
∑ 𝑿 − 𝑿 𝟐
𝑵 − 𝟏
‫خام‬ ‫نمرات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫واریانس‬ ‫محاسبه‬:
𝑋 − 𝑋 2
𝑋 − 𝑋𝑋2
𝑋
42-=3-111
11-=3-242
00=3-393
11=3-4164
42=3-5255
∑𝐗 = 𝟏 + 𝟐 + 𝟑 + 𝟒 + 𝟓 = 𝟏𝟓
∑𝑿 𝟐 = 𝟏 𝟐 +𝟐 𝟐 + 𝟑 𝟐 + 𝟒 𝟐 + 𝟓 𝟐 = 𝟓𝟓
(∑𝐗) 𝟐= (𝟏𝟓) 𝟐= 𝟐𝟐𝟓
𝑽 =
∑𝑿 𝟐
𝑵
−
(∑𝐗) 𝟐
𝑵 𝟐
𝑽 =
∑𝑿 𝟐
− ∑𝑿 𝟐
/𝑵
(𝑵 − 𝟏)
𝐕 =
𝟓𝟓−𝟐𝟐𝟓/𝟓
𝟒
V=2/5
Com.Azmoonarab.blogf

More Related Content

Similar to کارگاه آزمون سازی

تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمیتحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمیdanesh_fd
 
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگیپیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگیsomayeh mehrabi
 
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیانDr. Farideh Mashayekh
 
آموزش بر مبنای حل مسئله
آموزش بر مبنای حل مسئلهآموزش بر مبنای حل مسئله
آموزش بر مبنای حل مسئلهMostafa Ghadamyari
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu ElmyThesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmyguest4cc9f12
 
thesis guide for iranian
thesis guide for iranianthesis guide for iranian
thesis guide for iranianguest5e1e097
 
تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
 تولید محتوای الکترونیکی با Storyline	 تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
تولید محتوای الکترونیکی با Storyline Eisa Rezaei
 
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیکآموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیکali eshraghi
 
روش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسیروش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسیmohammad nourian
 
Student managing
Student managingStudent managing
Student managingneginrmn
 
روش تحقیق ارشد (1)
روش تحقیق ارشد (1)روش تحقیق ارشد (1)
روش تحقیق ارشد (1)Davood Navabiasl
 
برنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلیبرنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلیfmoeini
 
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهیارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهیPEDAGOGY.IR
 
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentation
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentationESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentation
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentationSoraya Ghoddousi
 
93 7-4- final- proposal writing
93 7-4- final- proposal writing93 7-4- final- proposal writing
93 7-4- final- proposal writingReza Assadi
 
دامن کلوش
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوشsimakade
 

Similar to کارگاه آزمون سازی (20)

تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمیتحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی
 
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگیپیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
 
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
 
آموزش بر مبنای حل مسئله
آموزش بر مبنای حل مسئلهآموزش بر مبنای حل مسئله
آموزش بر مبنای حل مسئله
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
 
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu ElmyThesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
Thesis Psychology Apa Abdollahzadehpnu Elmy
 
thesis guide for iranian
thesis guide for iranianthesis guide for iranian
thesis guide for iranian
 
تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
 تولید محتوای الکترونیکی با Storyline	 تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
 
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیکآموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
 
روش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسیروش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسی
 
Student managing
Student managingStudent managing
Student managing
 
روش تحقیق ارشد (1)
روش تحقیق ارشد (1)روش تحقیق ارشد (1)
روش تحقیق ارشد (1)
 
برنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلیبرنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلی
 
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهیارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
 
یادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتییادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتی
 
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentation
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentationESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentation
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentation
 
93 7-4- final- proposal writing
93 7-4- final- proposal writing93 7-4- final- proposal writing
93 7-4- final- proposal writing
 
Sql function v03
Sql function v03Sql function v03
Sql function v03
 
دامن کلوش
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوش
 
کارورزی3
کارورزی3کارورزی3
کارورزی3
 

کارگاه آزمون سازی

 • 1. ‫آموزشی‬ ‫کارگاه‬«‫آزمون‬ ‫طراحی‬ ‫بر‬ ‫ای‬ ‫مقدمه‬» ‫الزهرا‬ ‫دانشگاه‬ 1393
 • 2. •"‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫در‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫بتوانند‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫معلمان‬ َ‫ال‬‫معمو‬‫پیش‬ ‫از‬ ‫بگیرند‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬.‫پی‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫بایدآزمون‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬‫شرفت‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫تحصیلی‬.‫م‬ ‫انواع‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫بنابر‬‫ختلف‬ ‫ک‬ ‫است‬ ‫کارهایی‬ ‫ترین‬ ‫دشوار‬ ‫هم‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫تحصیلی‬ ‫پیشرفت‬ ‫های‬ ‫آزمون‬‫علمان‬ ‫ه‬ ‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬.‫ه‬ ‫آزمون‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫بنیادی‬ ‫اصول‬ ‫با‬ ‫معلمان‬ ‫از‬ ‫کمی‬ ‫بسیار‬ ‫تعداد‬ ‫این‬ ‫وجود‬ ‫با‬‫ای‬ ‫دارند‬ ‫آشنایی‬ ،‫ای‬ ‫گزینه‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫مخصوصا‬ ،‫تحصیلی‬ ‫پیشرفت‬.‫اس‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬‫در‬ ‫که‬ ‫ت‬ ‫نت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫زیادی‬ ‫اهمیت‬ ،‫ارزشیابی‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫مسایل‬ ‫به‬ ‫معلم‬ ‫تربیت‬ ‫مراکز‬‫یجه‬ ‫است‬ ‫سطحی‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫معلمان‬ ‫آشنایی‬.‫گ‬ ‫اندازه‬ ‫مسایل‬ ‫با‬ ‫معلمان‬ ‫آشنایی‬ ‫عدم‬ ‫البته‬‫و‬ ‫یری‬ ‫دارد‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫علت‬ ‫ارزشیابی‬.‫چندا‬ ،‫تحصیل‬ ‫از‬ ‫فراغ‬ ‫از‬ ‫پس‬ ،‫معلمان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫آن‬‫ن‬ ‫اجرا‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫به‬ ‫عمال‬ ‫بتوانند‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫پیدا‬ ‫فرصت‬ ‫یا‬ ‫موقیعت‬‫نمره‬ ‫و‬ ‫بپردازند‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫گذاری‬" . (،‫گنجی‬ ‫دکتر‬ ‫ترجمه‬ ،‫شوئر‬1373‫،ص‬.10)
 • 3. ‫آزمون‬ ‫یک‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫مراحل‬: 1.‫تعیین‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫شکل‬ ‫آزمون‬ 2.‫تعیین‬ ‫محتوا‬ 3.‫آماده‬ ‫سازی‬ ‫سواالت‬ 4.‫بررسی‬ ‫سواالت‬ 5.‫آزمون‬ ‫آزمایشی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫امتحان‬ ‫اصلی‬ 6.‫بررسی‬ ‫پس‬ ‫آزمون‬ ‫از‬ ‫برگزاری‬
 • 4. ‫اول‬ ‫مرحله‬-‫آزمون‬ ‫هدف‬ "‫اس‬ ‫مناسب‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫مشخص‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫دانشجو‬ ‫زبان‬ ‫سطح‬ ‫آیا‬‫ت‬ ‫؟‬( "‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬:‫معین‬ ‫شغل‬–‫مهاجرت‬-‫دانشگاه‬ ‫به‬ ‫ورود‬) ‫مهارت‬ ‫آزمون‬(Proficiency) ‫بدانیم‬"‫گر‬ ‫یاد‬ ‫اصل‬ ‫در‬ ‫گرفته‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ ‫دانشجو‬‫فته‬ ‫است؟‬." ‫تحصیلی‬ ‫سنجش‬ ‫آزمون‬(Achievement) "‫ت‬ ‫چه‬ ‫بداند‬ ‫اساس‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫معلم‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫دانشجویان‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫تعیین‬‫غییراتی‬ ‫نماید‬ ‫اعمال‬ ‫خود‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫باید‬." ‫تشخیصی‬ ‫آزمون‬(Diagnostic) "‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫دانشجو‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سطحی‬ ‫یا‬ ‫کالس‬ ‫تعیین‬." ‫سطح‬ ‫تعیین‬(Placement)
 • 5. ‫ساخته‬ ‫معلم‬ ‫های‬ ‫آزمون‬‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ -‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫شده‬ ‫تدریس‬ ‫محتوای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫معلمان‬ ‫پیشرفت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫انداز‬ ‫را‬ ‫دانشجویان‬ ‫یا‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫تحصیلی‬‫ه‬ ‫گیرند‬ ‫می‬. -‫محتوای‬‫محدود‬ -‫کالسی‬ ‫داخل‬ ‫اهداف‬ -‫متخصصان‬ ‫ی‬ ‫بوسیله‬ ‫ها‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫مراحل‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫گذارند‬ ‫می‬ ‫سر‬ ‫پشت‬. -‫محتوای‬‫کلی‬ -‫تحصیل‬ ‫های‬ ‫نظام‬ ‫بین‬ ‫مشترک‬ ‫اهداف‬‫ی‬ ‫متعدد‬
 • 6. ‫ها‬ ‫ویژگی‬‫ساخته‬ ‫معلم‬ ‫های‬ ‫آزمون‬‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫نمره‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫دستورالعمل‬‫دادن‬ ‫محتوا‬ ‫ش‬ ‫نمی‬ ‫تعیین‬ ‫ثابتی‬ ‫دستورالعمل‬‫ود‬. ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫کالس‬ ‫معلم‬ ‫توسط‬ ‫محتوا‬ ‫شود‬. ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫بر‬ ‫منطبق‬ ‫دستورالعمل‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫استاندارد‬. ‫ی‬ ‫برنامه‬ ‫کارشناسان‬ ‫توسط‬ ‫محتوا‬ ‫تعی‬ ‫تدریس‬ ‫مورد‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫تحصیلی‬‫ین‬ ‫شد‬ ‫می‬. ‫ساختار‬‫زده‬ ‫شتاب‬ ‫و‬ ‫اتفاقی‬‫تدوین‬ ‫شامل‬ ‫دقیق‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫تحلیل‬ ،‫آزمون‬ ‫کلی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫سوال‬ ‫اصالح‬ ‫و‬ ‫سوال‬ ‫معیارها‬‫کالسی‬ ‫درون‬‫ی‬ّ‫ل‬‫م‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫مدارس‬ ‫معیارهای‬ ‫اهداف‬‫ش‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫معلم‬ ‫توسط‬ ‫معین‬ ‫اهداف‬‫ود‬ ‫است‬ ‫کالسی‬ ‫درون‬ ‫ها‬ ‫رقابت‬ ‫و‬. ‫سی‬ ‫در‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اهداف‬ ‫کال‬ ‫بین‬ ‫ها‬ ‫رقابت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تعیین‬،‫سی‬ ‫است‬ ‫کشوری‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫مدرسه‬.
 • 7. ‫تسلط‬ ‫آزمون‬(‫مالکی‬)(Criterion-referenced): ‫نشا‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تسلط‬ ‫آزمون‬‫ن‬ ‫پیشرفت‬ ‫از‬ ‫معینی‬ ‫درجه‬ ‫به‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫نه‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫رسیده‬.‫ب‬ ‫معموال‬ ‫آزمون‬ ‫یک‬ ‫حذفی‬ ‫نقطه‬‫ه‬ ‫تعیی‬ ‫قراردادی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫کننده‬ ‫تهیه‬ ‫وسیله‬‫می‬ ‫ن‬ ‫شود‬. ‫تشخیص‬ ‫آزمون‬(‫متعارف‬):(Norm-referenced) •‫نمر‬ ‫یک‬ ‫باالی‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫پایین‬ ‫در‬ ‫فراگیر‬ ‫تشخیص‬ ‫آزمون‬ ‫در‬‫ه‬ ‫سای‬ ‫که‬ ‫نتایجی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بلکه‬ ‫گیرد؛‬ ‫نمی‬ ‫قرار‬ ‫معیین‬‫دانش‬ ‫ر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫اخذ‬ ‫آموزان‬.
 • 8. ‫اول‬ ‫مرحله‬-‫آزمون‬ ‫شکل‬ ‫پاسخ‬ ‫باز‬ ‫سوال‬ supply-type item ‫انشایی‬ ‫جواب‬ ‫کوتاه‬ ‫پاسخ‬ ‫بسته‬ ‫سوال‬ Choice-type item ‫صحیح‬/‫غلط‬ ‫کردنی‬ ‫جور‬ ‫انتخاب‬ ‫چند‬‫ی‬
 • 9. ‫پاسخ‬ ‫باز‬ ‫سوال‬(supply-type item)(‫انشایی‬-‫جواب‬ ‫کوتاه‬:)‫خود‬ ‫که‬ ‫سوالی‬ ‫کند‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پاسخ‬ ‫باید‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬. ‫انشایی‬ ‫سوال‬:‫ت‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫طوالنی‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫سوالی‬‫کند‬ ‫هیه‬ (‫صفحه‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ،‫پاراگراف‬ ‫یک‬..)‫س‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬‫اده‬ ‫داند‬ ‫ها‬ ‫پاسخ‬ ‫نوشتن‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫آزادی‬ ‫فراگیران‬ ‫و‬ ‫است‬.‫این‬ ‫معایب‬ ‫از‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫زمان‬ ‫بودن‬ ‫زیاد‬ ،‫ها‬ ‫آن‬ ‫تعداد‬ ‫بودن‬ ‫محدود‬ ‫توانبه‬ ‫می‬ ‫سواالت‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫گذاری‬ ‫نمره‬ ‫نبودن‬ ‫عینی‬ ‫و‬ ‫گویی‬ ‫پاسخ‬.‫اس‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫ی‬ ‫نکته‬‫که‬ ‫ت‬ ‫کند‬ ‫طرح‬ ‫کامل‬ ‫وضوح‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سواالت‬ ‫باید‬ ‫معلم‬.‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫ک‬ ‫تفسیر‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ان‬ ‫فراگیران‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫صورت‬‫نند‬. •‫مثال‬:‫چرا؟‬ ‫ثروت؟‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫علم‬
 • 10. ‫کوتاه‬ ‫سوال‬‫جواب‬((Short answer item:‫کوتاه‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫سوالی‬ ‫کن‬ ‫تهیه‬ ‫آن‬ ‫برای‬(‫جمله‬ ‫یک‬ ،‫کلمه‬ ‫چند‬ ،‫کلمه‬ ‫یک‬.)‫دانش‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫جهت‬ ‫از‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫طول‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫اما‬ ‫دارد؛‬ ‫شباهت‬ ‫انشایی‬ ‫سوال‬ ‫به‬ ،‫آورد‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پاسخ‬ ‫خود‬ ‫آموز‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫پاسخ‬. ‫مشک‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫تصحیح‬ ‫و‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫محدودی‬ ‫اهداف‬ ‫ها‬ ‫سوال‬ ‫گونه‬ ‫این‬‫ل‬ ‫است‬.‫کرد‬ ‫توجه‬ ‫زیر‬ ‫نکات‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬: •‫است‬ ‫مهم‬ ‫پرسیم‬ ‫می‬ ‫فراگیر‬ ‫از‬ ‫چه‬ ‫آن‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫اطمینان‬. •‫نکشیم‬ ‫بیرون‬ ‫کتاب‬ ‫متن‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫جمله‬. •‫بگذاریم‬ ‫خالی‬ ‫جای‬ ‫یک‬ ‫تنها‬. •‫بگذار‬ ‫جمله‬ ‫آخر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خالی‬ ‫جای‬ ،‫است‬ ‫کردنی‬ ‫تکمیل‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫سوال‬ ‫اگر‬‫م‬. •‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫سوال‬ ‫باشیم‬ ‫مطمئن‬. •‫کند‬ ‫نمی‬ ‫القا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پاسخ‬ ،‫سوال‬ ‫بندی‬ ‫جمله‬ ‫که‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫اطمینان‬. ‫مثال‬:‫انسانها‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫نازل‬ ‫آسمانی‬ ‫کتاب‬ ‫آخرین‬.....‫دارد‬ ‫نام‬.
 • 11. ‫پاسخ‬ ‫بسته‬ ‫سوال‬(Choice-type item)(‫صحیح‬/‫غلط‬-‫جور‬ ‫کردنی‬-‫انتخابی‬ ‫چند‬:)‫زیادی‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫که‬ ‫سوالی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫باید‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫کند‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬.‫سواالت‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫پاسخ‬ ‫تصحیح‬ ‫اما‬ ‫کند‬ ‫صرف‬ ‫زیادی‬ ‫زمان‬ ‫باید‬ ‫معلم‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫به‬. 1.‫صحیح‬ ‫سوال‬–‫غلط‬(True-false item):‫که‬ ‫سوالی‬ ‫یکی‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫پاسخ‬ ‫دو‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫غلط‬ ‫دیگری‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬.‫گونه‬ ‫این‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تهیه‬ ‫آسان‬ ‫نسبتا‬ ‫ها‬ ‫سوال‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫فراگیر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫ایراد‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫صحیح‬ ‫پاسخ‬ ‫گمان‬ ‫و‬ ‫حدس‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫کنند‬.‫کار‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫سواالت‬ ‫این‬ ‫ی‬ ‫تهیه‬ ‫در‬ ‫نظیر‬ ‫کلماتی‬ ‫بردن‬"‫و‬ ‫گاهی‬ ،‫همه‬ ،‫هرگز‬ ‫برخی‬"‫ساند‬ ‫می‬ ‫آشکار‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پاسخ‬ ‫که‬ ‫ورزید‬ ‫اجتناب‬.
 • 12. •2.‫کردنی‬ ‫جور‬ ‫سوال‬(Matching item): ‫باید‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سوالی‬ ‫و‬ ‫اشیا‬ ،‫مفاهیم‬ ،‫تعاریف‬ ،‫کلمات‬ ...‫کند‬ ‫بندی‬ ‫گروه‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫را‬. ‫در‬ ‫را‬ ‫کلمات‬ ‫معموال‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نویسند‬ ‫می‬ ‫متقابل‬ ‫ستون‬ ‫دو‬. .‫هر‬ ،‫ها‬ ‫جمله‬ ،‫ها‬ ‫کلمه‬ ‫جفت‬ ‫اندازه‬ ...‫همان‬ ‫به‬ ،‫باشند‬ ‫متجانس‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫سوال‬ ‫اندازه‬ ‫بود‬. ‫م‬‫ثال‬: •‫مشهد‬‫گیالن‬ ‫استان‬ •‫رشت‬‫خراسان‬ ‫استان‬
 • 13. 3.‫سوال‬‫چند‬‫ای‬ ‫گزینه‬:(Multiple-choice item)‫پیشنهاد‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫که‬ ‫سوالی‬ ‫میشود‬‫کند‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫باید‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫و‬. ‫الف‬)‫سوال‬ ‫ی‬ ‫تنه‬ ‫یا‬ ‫اصلی‬ ‫متن‬(‫پایه‬)(Stem):‫قسمت‬ ‫موضوع‬ ‫که‬ ‫انتخابی‬ ‫چند‬ ‫سواالت‬ ‫در‬ ‫مخصوصا‬ ،‫سوال‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫پیشنهادی‬. ‫ب‬)‫پاسخ‬‫انحرافی‬ ‫های‬(Distractors):‫یک‬ ‫در‬ ‫غلط‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫انتخابی‬ ‫چند‬ ‫سوال‬. ‫مثال‬: ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کردنی‬ ‫جور‬ ‫سوال‬ ‫بزرگ‬ ‫عیب‬: ‫ا‬‫لف‬)‫تعداد‬‫گیرد‬ ‫می‬ ‫اتدازه‬ ‫را‬ ‫هدفها‬ ‫از‬ ‫محدودی‬. ‫ب‬)‫شود‬ ‫می‬ ‫گذاری‬ ‫نمره‬ ‫ذهنی‬ ‫طور‬ ‫به‬. ‫ج‬)‫است‬ ‫دیگر‬ ‫سواالت‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫دشوارتر‬ ‫آن‬ ‫طرح‬.
 • 14. ‫سوال‬ ‫ی‬ ‫تنه‬ ‫باید‬ ‫اول‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬(‫پایه‬، stem)،‫انحرافی‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫پاسخ‬ ‫بعد‬ ‫نوشت‬ ‫را‬.‫های‬ ‫جمله‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫سوالی‬ ‫های‬ ‫جمله‬ ‫دارند‬ ‫برتری‬ ‫ناقص‬‫در‬ ‫زیرا‬ ،‫جمله‬،‫ناقص‬ ‫های‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پیشنهادی‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ‫از‬ ‫هریک‬ ‫باید‬ ‫فراگیر‬ ‫را‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫بیاورد‬ ‫سوال‬ ‫ی‬ ‫تنه‬ ‫ی‬ ‫دنباله‬ ‫کند‬ ‫انتخاب‬.‫باید‬ ‫االمکان‬ ‫حتی‬ ‫سوال‬ ‫ی‬ ‫تنه‬ ‫کند‬ ‫مطرح‬ ‫را‬ ‫واحدی‬ ‫ی‬ ‫مسئله‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نوشته‬ ‫کوتاه‬.
 • 15. ‫انتخابی‬ ‫چند‬ ‫سواالت‬ ‫تهیه‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬ ‫چند‬: 1.‫باشد‬ ‫کاملی‬ ‫معنی‬ ‫دارای‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫پایه‬ ‫خود‬. 2.‫مورد‬ ‫سوال‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫غیر‬ ‫اطالعات‬ ‫نباید‬ ‫پایه‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نظر‬. 3.‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫فقط‬‫منفی‬ ‫فرم‬‫در‬ ‫جمالت‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫سوال‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫بن‬ ‫باشد‬ ‫خوردار‬ ‫بر‬ ‫باالیی‬. 4.‫یک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫پایه‬"‫سوال‬"‫یک‬ ‫یا‬"‫نا‬ ‫جمله‬ ‫تمام‬"‫شد‬ ‫با‬.‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫خالی‬ ‫جای‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫شدن‬ ‫گیج‬ ‫موجب‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫زیرا‬ ‫نگیرد‬ ‫قرار‬ ‫جمله‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دهنده‬ ‫پاسخ‬.
 • 16. 7.‫داشته‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫نباید‬ ‫ای‬ ‫گزینه‬ ‫دو‬ ‫هیچ‬ ‫باشند‬. 8.‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫تمام‬"‫همسویی‬" ‫باشند‬ ‫داشته‬. 9.‫هیچ‬‫متمایز‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫نباید‬ ‫ای‬ ‫گزینه‬ ‫باشد‬.‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫منظور‬ ‫بدین‬: ‫از‬‫جهت‬‫دستوری‬‫بن‬ ‫با‬ ‫داشته‬ ‫خوانی‬ ‫هم‬‫باشند‬. ‫از‬‫جهت‬‫طول‬‫جمالت‬
 • 17. 10.‫های‬ ‫گزینه‬ ‫است‬ ‫بهتر‬"‫فوق‬ ‫موارد‬ ‫همه‬"‫و‬ "‫هیچکدام‬"‫نشود‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬. 11.‫در‬‫الفبا‬ ‫ترتیب‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫گرینه‬ ‫چینش‬ ‫شود‬ ‫رعایت‬. 12.‫می‬‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫تعداد‬ ‫توان‬ ‫یک‬ ‫سواالت‬‫انتخاب‬ ‫آزمون‬‫کرد‬(‫بحثهای‬ ‫جهت‬ ‫از‬ ‫بین‬ ‫داری‬ ‫معنا‬ ‫تفاوت‬ ‫سازی‬ ‫آزمون‬ ‫آماری‬ ‫سواالت‬ ‫کارآمدی‬3‫و‬4‫و‬5‫وجود‬ ‫ای‬ ‫گزینه‬ ‫ندارد‬.)
 • 18. "‫ارایه‬‫غلط‬ ‫های‬ ‫گزینه‬‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫جدل‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫مسئله‬ ‫یک‬.‫چنین‬ ‫دانش‬ ‫مرتب‬ ‫شدن‬ ‫مواجهه‬ ‫که‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫گمان‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫زبانی‬ ‫غلط‬ ‫اشکال‬ ‫با‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫غلط‬ ‫اشکال‬ ‫این‬ ‫تثبیت‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫آموزان‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫بعدها‬ ‫کرد‬ ‫تصحیح‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫این‬‫؟‬"
 • 19. ‫مثال‬3:‫گزینید‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫درست‬ ‫جمله‬: a )He at school studies English. b)English at school he studies. c)He studies at school English. d)He studies English at school
 • 20. ‫دوم‬ ‫مرحله‬-‫محتوا‬ ‫تعیین‬ ‫در‬‫از‬ ‫مرحله‬ ‫این‬‫آزمون‬ ‫طرح‬ ‫جدول‬‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬. ‫ش‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫زبان‬ ‫گرامری‬ ‫ساختار‬ ‫یک‬ ‫بر‬ ‫افراد‬ ‫تسلط‬ ‫میزان‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬‫ود‬.‫بدین‬ ‫کرد‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫منظور‬: ‫سواالت‬ ‫تعداد‬‫آموزشی‬ ‫اهداف‬ 3 5 2 3 2 ‫اضافه‬ ‫حروف‬ ‫فعل‬ ‫شکل‬ ‫ها‬ ‫شرطی‬ ‫مستقیم‬ ‫غیر‬ ‫قول‬ ‫نقل‬ ‫تفضیلی‬ 15‫کل‬ ‫سواالت‬ ‫تعداد‬‫آموزشی‬ ‫اهداف‬ 1 1 1 1 1 ‫فعل‬ ‫اشکال‬ ‫ساده‬ ‫حال‬ ‫ساده‬ ‫ی‬ ‫گذشته‬ ‫کامل‬ ‫حال‬ ‫کامل‬ ‫ی‬ ‫گذشته‬ ‫آینده‬
 • 21. ‫مهارت‬‫ادبی‬ ‫نثر‬‫شعر‬‫اطالعات‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫گونه‬ ‫ادبی‬ ‫متفاوت‬ ‫نسبت‬ ‫نمرات‬ ‫خواندن‬‫آوری‬ ‫بیاد‬ ‫اطالعات‬ ‫تشخیص‬ ‫معنا‬ ‫م‬ ‫تفسیر‬‫تن‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫مت‬ ‫تحلیل‬‫ن‬ 3‫چ‬‫گ‬ 3‫چ‬‫گ‬ 3‫چ‬‫گ‬ - 3‫چ‬‫گ‬ 3‫چ‬‫گ‬ 3‫چ‬‫گ‬ - 3‫چ‬‫گ‬ 3‫چ‬‫گ‬ 3‫چ‬‫گ‬ - - - - 2‫گ‬ ‫چ‬ 1‫پ‬ ‫ک‬ 14% 14% 14% 21% ‫نوشتن‬1‫انشایی‬37%
 • 22. ‫سوم‬ ‫مرحله‬:‫محتوا‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫زمان‬ ‫سواالت‬ ‫نوع‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫طرح‬ ‫جدول‬ ‫تهیه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫فرا‬ ‫آزمون‬ ‫متن‬ ‫نگارش‬.
 • 23. ‫چهارم‬ ‫مرحله‬:‫سواالت‬ ‫بررسی‬ ‫کار‬ ‫یک‬ ‫سازی‬ ‫آزمون‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬‫تخصصی‬‫و‬‫گروهی‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ‫بازبینی‬ ‫مسئول‬ ‫توسط‬ ‫باید‬ ‫سواالت‬ ‫است‬‫مجدد‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫اشکاالتی‬ ‫تا‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬‫چشم‬‫مانده‬ ‫بدور‬ ‫ساز‬ ‫آزمون‬ ‫شود‬ ‫اصالح‬.
 • 24. ‫پنجم‬ ‫مرحله‬:‫آزمایشی‬ ‫آزمون‬ •IF= ∑𝐶 𝑁 ‫آسانی‬ ‫درجه‬ ‫سوال‬ •ID= 𝐶𝐻−𝐶𝐿 1/2𝑁 ‫قدرت‬‫تمیز‬ ‫سوال‬ ‫گزین‬ ‫توزیع‬‫ه‬ ‫ها‬
 • 25. ‫سوال‬ ‫آسانی‬ ‫درجه‬(Item facility: )‫میزان‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫سوال‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫آسان‬. IF= ∑𝐶 𝑁 •=∑𝐶‫صحیح‬ ‫پاسخهای‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬ •N=‫پاسخها‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬
 • 27. ‫سوال‬ ‫تمیز‬ ‫قدرت‬(Item discrimination)=‫سوال‬ ‫یک‬ ‫قدرت‬ ‫میزان‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫ضعیف‬ ‫دهنده‬ ‫آزمون‬ ‫از‬ ‫قوی‬ ‫دهنده‬ ‫آزمون‬ ‫تشخیص‬ ‫در‬ ‫دهد‬.‫بدین‬‫تقس‬ ‫ضعیف‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دهندگان‬ ‫آزمون‬ ‫منظور‬‫یم‬ ‫کنیم‬ ‫می‬. •CH=‫اند‬ ‫داده‬ ‫صحیح‬ ‫پاسخ‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫سوال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫قوی‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫تعداد‬. •CL=‫اند‬ ‫داده‬ ‫صحیح‬ ‫پاسخ‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫سوال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ضعیف‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫تعداد‬. •N=‫افراد‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬ ID= 𝑪𝑯−𝑪𝑳 𝟏/𝟐𝑵
 • 28. ‫پاسخها‬‫ج‬ ‫ب‬ ‫الف‬‫د‬‫کل‬ ‫قوی‬ ‫گروه‬15452020100 ‫ضعیف‬ ‫گروه‬25202530100 ‫اینکه‬ ‫فرض‬ ‫با‬(‫ب‬)‫باشد‬ ‫صحیح‬ ‫پاسخ‬: ID=45-20/100=25% ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫صد‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ‫را‬ ‫سوال‬ ‫تمیز‬ ‫درجه‬‫مطلوب‬ ‫حد‬‫از‬ ‫باالتر‬ ‫نیز‬ ‫آن‬40‫درصد‬‫باشد‬ ‫می‬.
 • 29. ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫توزیع‬(Choice distribution):‫که‬ ‫هایی‬ ‫گزینه‬ ‫فراوانی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫دهندگان‬ ‫آزمون‬ ‫توسط‬. ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫توزیع‬ A B C D ‫صحیح‬ ‫گزینه‬‫سوال‬ .306010B1 554050A2 4081240D3
 • 30. ‫ششم‬ ‫مرحله‬:‫بررسی‬‫برگزاری‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫آزمون‬ •1.‫پایایی‬(Reliability) •2.‫روایی‬(Validity) •3.‫شاخص‬‫گرایشهای‬ ‫های‬‫محوری‬ •4.‫شاخص‬‫متغییر‬ ‫های‬‫ها‬ •5.‫اخالقی‬ ‫اصول‬
 • 31. ‫روایی‬(Validity):‫آزمون‬ ‫یعنی‬ ‫ک‬ ‫بگیرد‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫باید‬‫ه‬ ‫ش‬ ‫ساخته‬ ‫آن‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫بیا‬‫ده‬ ‫است‬.‫هوشی‬ ‫آزمون‬ ‫یک‬ ‫مثال‬ ‫را‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫هوش‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫معلومات‬ ‫نه‬ ‫بگیرد‬ ‫اندازه‬ ‫را‬. ‫پایایی‬(‫ثبات‬ ،‫اعتبار‬) (Reliability):‫و‬ ‫اعتماد‬ ‫آزمون‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اطمینان‬:‫یعنی‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫چه‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫آزمون‬ ‫یک‬ ‫اندازه‬ ‫درست‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫اندازه‬ ‫بگیرد‬. ‫پایایی‬:‫مش‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬‫با‬ ‫ابه‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫همان‬.
 • 32. ‫پایایی‬ ‫افزایش‬ ‫راههای‬: -‫نحوه‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫دانشجویان‬ ‫به‬ ‫کافی‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫توضیحات‬ ‫دادن‬ ‫پاسخ‬ .‫سواالت‬ ‫به‬ ‫گویی‬ -‫نهایی‬ ‫فرم‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫همکاران‬ ‫نظر‬ ‫گرفتن‬‫آزمون‬. -‫بدون‬ ‫محیط‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬‫استرس‬. -‫تعداد‬ ‫افزایش‬‫سواالت‬. -‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫سواالت‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬‫آزمون‬.
 • 33. ‫روایی‬ ‫انواع‬: •1‫ـ‬(‫ظاهری‬ ‫روایی‬)Face validity): )‫نظر‬ ‫از‬ ‫آزمون‬ ‫سؤاالت‬ ‫یا‬ ‫مواد‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫یعنی‬‫ظاهر‬‫موضوعی‬ ‫شبیه‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫است‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫مورد‬. •2‫محتوا‬ ‫روایی‬ ‫ـ‬(Content validity):‫کل‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫ارتباط‬ ‫باید‬ ‫آزمون‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫یعنی‬‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫زمینة‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬.‫است‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫تحصیلی‬ ‫پیشرفت‬ ‫آزمونهای‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫محتوا‬ ‫روایی‬. •3‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫روایی‬ ‫ـ‬(predictive validity):‫بین‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫یعنی‬‫نتایج‬‫نتایج‬ ‫و‬ ‫آزمونها‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫حاصله‬‫ی‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫بعد‬ ‫که‬‫همبستگی‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫قرابت‬ ‫و‬.‫آزمون‬ ‫روزافزون‬ ‫کاربرد‬ ً‫ال‬‫اصو‬‫خاطر‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آنهاست‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫روایی‬. •4‫همزمان‬ ‫روایی‬ ‫ـ‬(Concurrent validity):‫که‬ ‫نتایجی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آزمونها‬ ‫نتایج‬‫کمی‬‫به‬ ‫آنها‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫مقایسه‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬.‫تعی‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫روایی‬ ‫بخواهیم‬ ‫زمان‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بسازیم‬ ‫ازمونی‬ ‫اگر‬ ً‫ال‬‫مث‬‫کنیم‬ ‫ین‬ ‫اجرا‬ ‫گروه‬ ‫همان‬ ‫دربارة‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫زمینه‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫آزمون‬ ‫نتایج‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫نتایج‬ ‫توانیم‬ ‫می‬‫می‬ ‫کنیم‬ ‫مقایسه‬ ‫شود‬. •5‫سازه‬ ‫روایی‬ ‫ـ‬(‫مفهومی‬ ‫روایی‬)(Construct validity):‫با‬ ‫آزمون‬ ‫یک‬ ‫نتایج‬ ‫تطابق‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬‫واقعیات‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫نظریه‬‫است‬ ‫آمده‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬.‫ن‬ ً‫ال‬‫مث‬‫های‬ ‫ظریه‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هوش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫زیادی‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫تازه‬ ‫موقعیت‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫موجب‬ ‫هوش‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬. ‫س‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫حاصله‬ ‫نتایج‬ ‫با‬ ،‫گروه‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫آزمون‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫حاصله‬ ‫نتایج‬ ‫اگر‬ ،‫بنابراین‬‫ازگاری‬ ،‫گروه‬ ‫همان‬‫همبستگی‬‫مفهومی‬ ‫رویایی‬ ‫یا‬ ‫سازه‬ ‫روایی‬ ‫دارای‬ ‫مذکور‬ ‫آزمون‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫خواهیم‬ ،‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫است‬(.‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫ساختار‬ ‫داشتن‬ ‫وجود‬ ‫لزوم‬.)
 • 34. ‫آزمو‬ ‫کل‬ ‫اولیه‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫آزمون‬ ‫سواالت‬ ‫بررسی‬ ‫از‬ ‫پس‬‫ن‬ ‫بپردازیم‬. ‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫مقوله‬ ‫دو‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬:"‫شاخص‬ ‫محوری‬ ‫گرایشهای‬ ‫های‬"‫و‬"‫ها‬ ‫متغییر‬ ‫های‬ ‫شاخص‬". •‫مد‬ •‫وسط‬ ‫نمره‬ •‫میانگین‬ "‫های‬ ‫شاخص‬ ‫گرایشهای‬ ‫محوری‬" •‫دامنه‬ •‫واریانس‬ •‫استاندارد‬ ‫انحراف‬ "‫های‬ ‫شاخص‬ ‫ها‬ ‫متغییر‬"
 • 35. ‫متغیرها‬ ‫شاخصهای‬:‫ها‬ ‫داده‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫شاخصهای‬. ‫الف‬)‫دامنه‬:‫عدد‬ ‫بزرگترین‬ ‫و‬ ‫کوچکترین‬ ‫بین‬ ‫تفاوت‬ ‫ب‬)‫استاندارد‬ ‫انحراف‬ ‫و‬ ‫واریانس‬(SD:)‫می‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫نمرات‬ ‫میانگین‬ ‫نخست‬ ‫آوریم‬.‫س‬ ‫و‬ ‫رسانده‬ ‫دو‬ ‫توان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫حاصل‬ ‫و‬ ‫تفریق‬ ‫اعداد‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫آنرا‬ ‫سپس‬‫ر‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫را‬ ‫مربعها‬ ‫این‬ ‫همه‬ ‫میانگین‬ ‫انجام‬.‫خوان‬ ‫نمرات‬ ‫واریانس‬ ‫حاصل‬‫ده‬ ‫شود‬ ‫می‬.‫انحراف‬ ‫عدد‬ ‫آوریم‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫تغییرات‬ ‫این‬ ‫ریشه‬ ‫اگر‬ ‫حال‬(Deviation) ‫ایم‬ ‫یافته‬ ‫را‬. 𝑉 = ∑ 𝑋− 𝑋 2 𝑁−1 SD = 𝑉
 • 36. ‫تفاوت‬ ‫مربع‬ 𝑋 − 𝑋 2 ‫میانگین‬ ‫از‬ ‫تفاوت‬ 𝑋 − 𝑋 ‫نمرات‬ 256=(16−)216-=31-1515 25=(5−)2 5=31-2626 1=(1−)2 1-=31-3030 64=(8)2 8=31-3939 196=(14)214=31-4545 ‫نمرات‬ ‫واریانس‬=135/5= 𝟓𝟒𝟐 𝟒 ‫انحراف‬=𝟏𝟑𝟓/𝟓=11/64
 • 37. ‫استاندارد‬ ‫انحراف‬ ‫و‬ ‫واریانس‬ ‫محاسبه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫مراحلی‬‫می‬ ‫انجام‬‫ش‬‫ود‬ ‫است‬ ‫زیر‬ ‫قرار‬ ‫به‬: •‫آورید‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫میانگین‬ ‫نمره‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تقسیم‬ ‫تعداد‬ ‫بر‬ ‫کنید‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫نمرات‬. •‫کنید‬ ‫حساب‬ ‫میاتگین‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫نمرات‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫انحراف‬: 𝑋 − 𝑋 •‫توان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫اعداد‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫سپس‬2‫برسانید‬. •‫کنید‬ ‫جمع‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫قبل‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫اعداد‬. ∑ 𝑋2=∑ 𝑋 − 𝑋 2 •‫بر‬ ‫را‬ ‫تفاوتها‬ ‫مربع‬ ‫مقدار‬N-1‫کنید‬ ‫تقسیم‬. •‫مرحله‬ ‫در‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫عدد‬ ‫از‬ ‫استاندارد‬ ‫انحراف‬ ‫محاسبه‬ ‫برای‬4‫بگیرید‬ ‫جذر‬. 𝑺 = ∑ 𝑿 𝟐 𝑵 − 𝟏 = ∑ 𝑿 − 𝑿 𝟐 𝑵 − 𝟏
 • 38. ‫خام‬ ‫نمرات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫واریانس‬ ‫محاسبه‬: 𝑋 − 𝑋 2 𝑋 − 𝑋𝑋2 𝑋 42-=3-111 11-=3-242 00=3-393 11=3-4164 42=3-5255 ∑𝐗 = 𝟏 + 𝟐 + 𝟑 + 𝟒 + 𝟓 = 𝟏𝟓 ∑𝑿 𝟐 = 𝟏 𝟐 +𝟐 𝟐 + 𝟑 𝟐 + 𝟒 𝟐 + 𝟓 𝟐 = 𝟓𝟓 (∑𝐗) 𝟐= (𝟏𝟓) 𝟐= 𝟐𝟐𝟓
 • 39. 𝑽 = ∑𝑿 𝟐 𝑵 − (∑𝐗) 𝟐 𝑵 𝟐 𝑽 = ∑𝑿 𝟐 − ∑𝑿 𝟐 /𝑵 (𝑵 − 𝟏) 𝐕 = 𝟓𝟓−𝟐𝟐𝟓/𝟓 𝟒 V=2/5