Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1718 ccc quercus

157 views

Published on

Concreció Curricular de Centre 17-18

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1718 ccc quercus

 1. 1. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 1/ 55 CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE
 2. 2. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 2/ 55 ÍNDEX 0. Introducció ............................................................................................. 1. Contextualització dels objectius generals de cada etapa i de cada àrea a les característiques del centre.............................................................. 2. Objectius corresponents a cada cicle en funció de la seqüenciació dels continguts previstos................................................................................ 3. Selecció de les metodologies i els materials més adients....................... 4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatius..................... 5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge........................................................................................... 6. Criteris, organització i seguiment de l’acció tutorial i d’orientació dels alumnes................................................................................................... 7. Criteris i procediments per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i per a la realització de les adaptacions curriculars necessàries per a alumnes amb necessitats educatives especials....................................... 8. Criteris per a l’avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge i de la pràctica docent dels professors...................................................... 9. Criteris i procediments per a l’atenció lingüística específica dels alumnes que s’incorporen tardanament al sistema educatiu a Catalunya................................................................................................. 9 10 11 12 13 3333 47 49 54 55
 3. 3. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 3/ 55 Llistat de revisions Revisió Data Descripció 1.0 13/09/02 Elaboració del document 1.1 15/09/03 1. Contextualització dels objectius generals de l’etapa i de cada àrea a les característiques del centre. Aquest apartat és recollit a les programacions de les diverses àrees, tant d’ESO com de Batxillerat i de Cicles formatius. Concretament es recullen en els apartats següents: - “Objectius d’etapa de l’àrea” (a les programacions d’àrea d’ESO). - “Objectius de la matèria per al Batxillerat” (a les programacions de matèria de Batxillerat). - “Objectius del crèdit” (a les programacions de crèdit de cicle formatiu). 2. Objectius corresponents a cada cicle en funció de la seqüenciació dels continguts previstos. Aquest apartat va ser elaborat per les àrees a partir dels objectius de l’àrea per a l’ESO. 3. Selecció de les metodologies i els materials més adients. Aquest apartat és recollit a: - les programacions d’àrea de l’ESO, de matèria del Batxillerat i de crèdit dels CF. En el cas de l’ESO, les explicacions sovint no són aprofitables per a aquest apartat, perquè fan referència exclusivament al tractament de la diversitat (que escau a l’apartat 7). - les programacions dels crèdits d’ESO (per als casos esmentats en el paràgraf anterior). Atès que no s’hi pot recollir tot allò que s’ha escrit a cada crèdit, s’ha extret el contingut d’un crèdit de cada cicle. 4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatius. Aquest apartat és extret de les programacions dels crèdits. Atès que no es pot recollir tot allò que s’ha escrit a cada crèdit, s’ha extret el contingut d’un crèdit de cada cicle. Se suposa que, a l’hora de fer les programacions, s’ha partit del document elaborat i posat en comú per les àrees durant els cursos 2000-2001 i 2001-2002. 5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge. En aquest apartat s’inclou: - la distribució horària general de les classes (horari marc) - la distribució horària pel que fa al currículum comú i diversificat - la distribució dels crèdits per àrees o matèries i trimestres - l’organització de l’alumnat per a atendre la diversitat (grups classe, aula flexible, projectes, agrupaments) - la distribució del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i càrrecs) - la distribució del professorat per àrees (nombre de professors)
 4. 4. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 4/ 55 - els espais utilitzats (particularitats) Distribució dels recursos humans, funcionals, materials i d’altra índole, adients a les metodologies proposades. Aquest apartat queda eliminat perquè ja és inclòs dins els apartats 3 i 5. 6. Criteris, organització i seguiment de l’acció tutorial i d’orientació dels alumnes. Aquest apartat inclou les característiques i l’organització de les tutories de grup i les tutories individuals. 7. Criteris i procediments per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i per a la realització de les adaptacions curriculars necessàries per a alumnes amb necessitats educatives especials. Aquest apartat inclou la filosofia de les diverses atencions a la diversitat. 8. Criteris per a l’avaluació del procés d’ensenyament i d’aprenentatge i de la pràctica docent dels professors. Aquest apartat inclou els sistemes d’autoavaluació de l’ensenyament- aprenentatge. 9. Criteris i procediments per a l’atenció lingüística específica dels alumnes que s’incorporen tardanament al sistema educatiu a Catalunya. Aquest apartat inclou l’organització dels plans d’acolliment i seguiment dels alumnes d’incorporació tardana. 10. Incorporació a les diferents àrees dels continguts de caràcter transversal. Aquest apartat inclou els eixos transversals treballats per les diverses àrees. Caldrà que les àrees el completin. Criteris i pautes de seguiment per a l’orientació educativa. Queda inclòs en els punts 4 i 6 i en el PAT. 1.2 20/10/04 1, 2,3 i 4 es referencien a les programacions de crèdit, matèria i àrea. 5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge. S’afegeix el nou Cicle Superior de Prevenció de riscos laborals (CFPR) S’actualitza: - la distribució horària general de les classes (horari marc) - la distribució horària pel que fa al currículum comú i diversificat - la distribució dels crèdits per àrees o matèries i trimestres - l’organització de l’alumnat per a atendre la diversitat (grups classe, aula
 5. 5. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 5/ 55 flexible, projectes, agrupaments) - la distribució del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i càrrecs) - la distribució del professorat per àrees (nombre de professors). 6. Criteris, organització i seguiment de l’acció tutorial i d’orientació dels alumnes. Es referencia la consulta del PAT de la intranet. 7. Criteris i procediments per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i per a la realització de les adaptacions curriculars necessàries per a alumnes amb necessitats educatives especials. Aquest apartat s’adapta al funcionament d’aquest curs 04/05: s’elimina l’aula oberta. 1.3 21/09/05 4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatius S’afegeixen els criteris d’avaluació de tots el cicles formatius. 5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge. S’actualitza: -la distribució de crèdits per àrees o matèries i trimestres (modificacions als CV) -l’organització de l’alumnat per atendre la diversitat a 4t d’ESO (els 4 grups- classe es divideixen en 1 grup de projectes, 1 agrupament mitjà i 2 agrupaments alts) -la distribució del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i càrrecs) -la distribució del professorat per àrees (nombre de professors). 1.4 4/10/06 4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatius S’afegeix l’organització de l’aula oberta i de l’aula d’acollida. 5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge. S’actualitza: - la distribució de crèdits per àrees o matèries i trimestres (modificacions als CV) - la distribució del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i càrrecs) - la distribució del professorat per àrees (nombre de professors). 7. Criteris i procediments per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i per a la realització de les adaptacions curriculars necessàries per a alumnes amb necessitats educatives especials. S’afegeix la informació d’aula oberta i aula d’acollida 1.5 8/10/08 1.//2.//3. canvi de crèdits per matèria a causa de la LOE. 4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatius Canvi de disquets pel programa SAGA. Avaluació de l’ESO: Proves extraordinàries de recuperació i per pujar nota. S’extreu que a 4t es diferenciï les matèries instrumentals de les altres, per passar d’etapa. Es canvia el terme de crèdit variable per matèria optativa i que a
 6. 6. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 6/ 55 4t no s’ha de tenir en compte la resta de nivells anteriors per posar la nota. També s’afegeix l’apartat de l’avaluació de futbol. 5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge. Canvi de la distribució horària segons la LOE i els PQPI. Canvi en la distribució curricular de les matèries optatives. A 2n d’ESO també s’afegeix l’hora de desdoblament de Matemàtiques. 6. Criteris, organització i seguiment de l’acció tutorial i d’orientació dels alumnes. Es fa referència al fet que a CFGM no hi ha tutories individuals. 10. Incorporació a les diferents àrees dels continguts de caràcter transversal. Es treu tot aquest apartat ja que no es treballa amb eixos transversals, sinó per competències. 1.6 7/10/09 4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatius. S’ha revisat l’avaluació d’ESO i BATX en fer totalment el canvi a la LOE. S’ha revisat l’avaluació al CFGM Fred i Calor, al CFGS Animació activitats físiques i esportives, al CFGS Prevenció de riscos professionals, als Estudis de règim especial d’esports (modalitat futbol) d’acord amb la nova normativa d’organització i funcionament dels centres públics d’educació secundària i amb els acords presos a les reunions de valoració del curs 2008-2009. 5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge. Canvis en els codis de les matèries optatives d’ESO i BATX i canvis en les hores d’atendre l’aula d’acollida ja que tenim 0,5 professor més. Canvis en la distribució dels equips docents ja que en augmentar un grup d’ESO també tenim més professorat. Canvi en la distribució de les àrees i canvi en l’espai de centre, ja que tenim instal·lat un mòdul prefabricat. Canvis en els crèdits a avaluar del CFGS Prevenció de riscos professionals pel fet de tornar a tenir un grup de 1r curs i un grup de 2n curs. Inclusió dels crèdits a avaluar dels Estudis de règim especial de futbol. 5.4. Organització de l’alumnat per atendre la diversitat (ESO). S’ha redactat de diferent manera el protocol d’aula d’acollida. 7.4. Mesures d’atenció a la diversitat de caràcter extraordinari. S’ha ampliat l’atenció a la diversitat d’ampliació, donant a conèixer metodologies noves i optant perquè aquell professorat que tingui reducció horària per 55 anys pugui realitzar aquesta atenció. 1.7 6/10/10 4. Avaluació a l’ESO: Nota màxima a l’aula flexible (un 6) i recuperació de pendents. Avaluació al Batxillerat: 1r examen de pendents a inicis de setembre. 5. Formes organitzatives: 5.1. Distribució horària, canvi de l’horari marc a l’ESO i al BATX i d’esports.5.3. Distribució de crèdits de CF. 5.4. Atenció a la diversitat: hem afegit l’aula oberta a 1r cicle, canvi del núm. d’hores d’aula oberta de 2n cicle i canvi de nom del pla individual intensiu pel pla
 7. 7. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 7/ 55 individualitzat. 5.5. Distribució del professorat. 1.8 5/10/11 Canvi del format de l’encapçalament, uniformant tots els documents. Incorporació dels estudis de PQPI S’afegeix els estudis LOE al CFGM amb tot el que comporta. S’extreu la modificació curricular per adaptació, ja que no en fem, de modificació. Canvi del nombre de professors i hores d’atenció a la diversitat. S’afegeix les recuperacions al setembre . Canvis de psicopedagogues per orientadores. 8. Canvi dels codis dels documents de qualitat. S’afegeix que un alumne que no sap gens l’idioma pot anar a les classes de 2n any també. S’assenyalen les hores d’aula oberta de l’aula i de l’empresa. 1.9 3/10/12 Canvi de nom PCC a CCC. Canvi de referència de la normativa. Es treu tot el referent a l’aula d’acollida, ja que no en tenim. S’afegeixen les atencions a la diversitat dels grups A. S’han repassat les avaluacions i s’afegeixen les extraordinàries de setembre. Canvi del nombre de professors i hores d’atenció a la diversitat. 2.0 9/10/13 Canvi de l’horari marc S’afegeix la informació del nou CFGS d’eficiència energètica. Redistribueix el nombre de professorat per equip docent. S’han revisat les atencions a la diversitat , hem afegit UEC, i el sistema d’avaluació. 2.1 8/10/14 Canvi de nom del PQPI a PFI( programa de formació i inserció laboral) Hem afegit el cicle formatiu d'instal.lacions frigorífiques. Revisió de l'atenció a la diversitat. Canvi d'horari marc de CF canvi i afegir els codis dels nous CF canvi nº de professorat afegir accions correctives en l'avaluació. 2.2. 30/09/15 Revisió de l'atenció de la diversitat canvi d'horari marc de CF canvi i afegir codis de BATX, optatives ESO, I CF. 2.3. 05/10/16 Canvi horari marc general Desapareix el CFGS Prevenció, tenim CFGM de Fred i CFGM de calor ni els Ensenyaments esportius de Bàsquet són LOE. Canvis a l'atenció de la diversitat: desapareix aula flexible a 1r ESO, aula de projectes a 2n ESO, AULA FLEXIBLE a 2,3,i 4 ESO. Canvis en els codis ESO i BATX al canviar matèries optatives. Canvis a aules VIP, aula idiomes canvis en la constitució dels departaments degut al canvi de plantilla i als equips docents. 2.4 11/10/17 Desapareix el CFGM de Fred Canvis en les convocatòries de recuperació del CFGS AAFE. Canvi de distribució anual de les matèries optatives de 2n i 3r d’ESO, passen de ser trimestrals a quadrimestral.
 8. 8. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 8/ 55 Canvis en els codis ESO i BATX al canviar matèries optatives Desapareix l’Aula de projectes a 2n d’ESO. Les Aules flexibles són només a 2n i 3r d’ESO. Desdoblaments d’alguns matèries S’han ajuntat els equips docents de GM i de CFGS EFIE Nova pista poliesportiva. S’inclou la nomenclatura ISO 9001:2015.
 9. 9. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 9/ 55 INTRODUCCIÓ Tal com estableix el Decret102/2010 i el decret d’autonomia de centre, 1 els instituts d’ensenyament secundari han de tenir elaborat una Concreció Curricular de Centre (CCC) que garanteixi «la coherència i la continuïtat de l’acció pedagògica atenent els criteris establerts en el marc del projecte educatiu del centre i les prescripcions i orientacions del currículum». Aquest document conté tots els components que segons la normativa ha de tenir un CCC, per bé que alguns apartats s’han ajuntat sota un mateix títol, perquè la informació que contenien era molt afina.2 D’altra banda, el darrer component («Criteris i pautes per a l’orientació educativa») no hi és inclòs, perquè queda recollit en el Pla d’Acció Tutorial d’una manera ben explícita. A més de la informació requerida per la normativa, s’hi ha inclòs també tot allò que s’ha cregut que s’havia d’encabir en un projecte d’aquestes característiques, especialment si no quedava recollit en cap més document. També formen part del CCC les programacions senceres de l’ESO, el Batxillerat i els Cicles formatius, el Ensenyaments esportius i el PFI que poden ser consultades al Moodle del centre. En el document present només hi consten, referenciats, els apartats d’aquestes programacions que són expressament requerides per la normativa, a fi d’actualitzar-ne permanentment la informació. 1 LEC, decret 102/2010 i decret 155/2010. 2 Concretament, l’apartat «Distribució dels recursos humans, funcionals, materials i d’altra índole, adients a les metodologies proposades» ha quedat integrat dins els apartats 3, «Selecció de les metodologies més adients», i 5, «Concreció de les formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés de l’ensenyament i aprenentatge».
 10. 10. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 10/ 55 1. CONTEXTUALITZACIÓ DELS OBJECTIUS GENERALS DE CADA ETAPA I DE CADA ÀREA A LES CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE Consultar les programacions d’àrea i de matèria de l’ESO, Batxillerat, Cicles formatius, Ensenyaments esportius i PFI .
 11. 11. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 11/ 55 2. OBJECTIUS CORRESPONENTS A CADA CICLE (D’ESO) EN FUNCIÓ DE LA SEQÜENCIACIÓ DELS CONTINGUTS PREVISTOS Consultar les programacions d’àrea i de matèria de l’ESO.
 12. 12. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 12/ 55 3. SELECCIÓ DE LES METODOLOGIES I ELS MATERIALS MÉS ADIENTS Consultar l’apartat 2 Criteris generals metodològics i d’atenció a la diversitat de l’àrea de les programacions d’àrea de l’ESO. Consultar l’apartat 2 Criteris generals metodològics de les programacions de matèria de Batxillerat. Consultar l’apartat 3 Metodologia i recursos de les programacions de totes les matèries d’ ESO, de Batxillerat, de Cicles Formatius ,PFI i EE.
 13. 13. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 13/ 55 4.CONCRECIÓ DE CRITERIS I SELECCIÓ DE LES FORMES D’AVALUACIÓ ADEQUADES A LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT I ALS PROPÒSITS EDUCATIUS3 L'equip docent i la Junta d'Avaluació L'equip docent de cada nivell és l'òrgan de seguiment dels aprenentatges de l'alumnat i l'òrgan de decisió de les actuacions pertinents per afavorir la millora constant de cada alumne/a. L’equip docent s’amplia amb el màxim de professorat que intervé en el grup-classe i es constitueix en Junta d'Avaluació per tal de qualificar i orientar els processos de l'alumnat amb els ítems previstos a cada etapa. Els resultats d'aquestes sessions de la Junta d'Avaluació s'enviaran als tutors legals de l'alumnat en forma de butlletí escrit. Tot el professorat que no formi part d'una Junta d'Avaluació d'un grup-classe determinat, però que hagi fet classes a alumnes d'aquell grup-classe durant el trimestre, haurà de passar la informació del procés d'aprenentatge de cada alumne/a al professor/a de l'àrea corresponent que assisteixi a la Junta d'Avaluació. A les reunions de les àrees, es concretarà la composició de cada Junta d'Avaluació i els traspassos concrets d'informació que s'hagin de fer procurant que a cada Junta hi hagi un representant de cada àrea. Si en algun cas no fos possible, la informació es passarà directament al coordinador de nivell que sempre estarà en totes les Juntes d’Avaluació d’aquell nivell. El mecanisme i els criteris d’avaluació han d’ésser coneguts per l’alumnat, el qual prèviament ha de saber de què se l’avaluarà tant pel que fa a treballs, controls i actituds. Abans de cada sessió d’avaluació, i amb una antelació mínima de dos dies lectius per tal que el professor/a tutor/a tingui temps de preparar-la, el professorat haurà d’haver posat les qualificacions a través del programa SAGA. Les sessions d’avaluació constaran de dues parts. A la primera, amb l’assistència dels delegats/des de classe, es farà una valoració global del funcionament del grup-classe: dinàmica del grup, assistència, motivació, esforç, rendiment general... sense referir-se a alumnes ni assignatures en concret. El professorat fa un retorn als delegats per a que ho facin saber a la classe. A la segona, els/les alumnes abandonaran la reunió i es valorarà el rendiment i el comportament de cada alumne a cada matèria. La primera part de la sessió es prepararà a la sessió prèvia de tutoria de grup. Semblantment, cada professor/a dedicarà una estona a classe abans de cada avaluació a revisar amb l’alumnat els diferents aspectes del trimestre (metodologia, exigència, tracte mutu...) i a comentar la qualificació i l'actitud de cada alumne/a. 3 EDU/295/2008, de 13 de juny , per la qual es determinen el procediment: els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria i l’ordre de modificació de l’avaluació ordre ENS/56/2010 de 8 de març.
 14. 14. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 14/ 55 Es farà una sessió de preavaluació de tots els grups-classe (a excepció de 2n Batxillerat i 2n de cicles) amb l’objectiu tant de valorar el funcionament del grup-classe en aquells casos en què és un grup nou, com de proposar les mesures correctives necessàries per millorar el seguiment de l’alumnat en concret que presenti problemes o disfuncions de comportament i rendiment escolar.
 15. 15. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 15/ 55 L’AVALUACIÓ A L’ESO La Junta d'Avaluació trimestral de cada grup-classe estarà constituïda almenys pel coordinador de nivell, el tutor del grup-classe i per un professor/a de cada àrea que durant aquell trimestre hagi cursat l'alumne/a. Cal que hi assisteixin també els tutors individuals de l'alumnat afectat. La Junta d'Avaluació final estarà constituïda per un representant de cada àrea de l'ESO, el qual prèviament, en reunió d'àrea, haurà recollit tots els acords de qualificació i orientació de cada un/a dels alumnes avaluats/des. També hi assistiran el coordinador de nivell i un membre de l’equip directiu. A l’avaluació final d’etapa es proposarà l’alumnat que haurà d’anar a les proves extraordinàries de recuperació del setembre. Propostes d’alumnes que van a les proves extraordinàries fetes per les àrees AVALUACIÓ FINAL: la condueixen els tutors/es, conjuntament amb els tutors/es individuals. Es procurarà que coneguin abans les qualificacions finals. Alumnes amb un màxim de 2 suspeses: promocionen. Cal acordar els ítems de caràcter general (els ítems de cada crèdit del tercer trimestre ja sortiran als butlletins). També a 4t s'atorgarà una qualificació final global. (Ens remetem a l’ordre EDU/295/2008, de 13 de juny i a l’ordre de modificació ENS/56/2012 de 8 de març). L’alumne ha de repetir curs si té avaluació negativa en tres matèries o més. Excepcionalment, l’equip docent pot decidir el pas al curs següent d’un alumne/a amb tres matèries suspeses quan l’equip consideri que això no li ha d’impedir seguir amb èxit el curs següent. Aquesta decisió requereix el vot favorable de la majoria dels membres de l’equip docent presents en la sessió. En cas d’empat, el vot del tutor/a serà diriment. Si escau, es comptabilitzen com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos. Per fer efectives les decisions sobre el pas de curs de l’alumnat, excepcionalment, de manera raonada i un cop escoltat el professorat corresponent, l’equip docent pot acordar la superació d’alguna matèria. Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable d’un mínim de dos terços dels membres de l’equip docent presents a la sessió. La qualificació d’aquestes matèries serà de suficient i s’indicarà a l’acta d’avaluació amb un asterisc. L’alumne/a que en finalitzar el curs escolar no compleixi els requisits per passar de curs ha de romandre un any més en el mateix curs. Es pot repetir el mateix curs un sol cop, i dos cops com a màxim dins l’etapa. Excepcionalment, es pot repetir dos cops el quart curs si no se n’ha repetit cap en cursos anterior de l’etapa. Punts a tenir en compte: progrés de l'alumne/a durant el curs, treball de síntesi, assistència a classe.
 16. 16. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 16/ 55 -Alumnes que promocionen sense assolir suficientment els objectius del curs: cal preveure mesures d'atenció o recuperació per al curs següent: Grup adaptat Aula flexible Atencions ens grups reduïts a cada àrea Adaptació de programacions si afecta a força alumnes d'una àrea concreta Aula oberta Els alumnes d’aula oberta, grup adaptat i aula flexible no podran obtenir una qualificació superior a sis en aquelles matèries en què hi hagi una adaptació. Proves extraordinàries de recuperació: Es realitzaran durant els primers dies de setembre, tal com diu la normativa d’inici de curs. Consultar l’apartat 3 Criteris generals d’avaluació i promoció de l’àrea en finalitzar l’etapa de les programacions d’àrea d’ESO per veure les especificitats de cada àrea. Pel que fa a tots els aspectes referents a l’avaluació, ens remetem al decret d’avaluació de l’ESO vigent. La reclamació de notes serà durant les 24h següents al lliurament de les notes, i la resolució després de 48h com a mínim. Cal una petició per escrit.
 17. 17. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 17/ 55 L’AVALUACIÓ AL BATXILLERAT La Junta d'Avaluació trimestral de cada grup-classe estarà constituïda almenys pel tutor del grup-classe i per un professor/a de cada matèria que hagi cursat l'alumne/a. Cal que hi assisteixin també els tutors individuals de l'alumnat afectat. La Junta d'Avaluació de final de primer i de segon de Batxillerat estarà constituïda per un professor/a de cadascuna de les matèries (comunes, de modalitat i optatives) que hagi cursat l'alumne/a. En el cas de matèries impartides per més d'un professor/a, el/la professor/a que hi assisteixi, prèviament en reunió d'àrea, haurà recollit tots els acords de qualificació i orientació de cada un/a dels alumnes avaluats/des. L’alumnat de Batxillerat té dret a una recuperació trimestral. Cal remarcar que l'avaluació de Batxillerat és globalitzadora al llarg de l'etapa i, per tant, la nota final de matèria no ha de ser necessàriament la mitjana de les notes parcials, sinó que aspectes com el progrés des de l'inici, l'actitud i l'esforç, la valoració col·lectiva del professorat... són tinguts en compte en l'avaluació de l'alumne/a. El setembre del mateix any hi haurà les proves extraordinàries per als alumnes de 1r i al juny per als alumnes de 2n. L'alumnat que cursi segon curs amb matèries de primer curs suspeses té dues oportunitats per recuperar-les abans d’acabar el curs. Amb aquest objectiu, s'assignarà un/a professor/a per matèria que, d'acord amb l'equip d'àrea, proposarà les activitats de recuperació. Aquestes hauran d'estar fetes i avaluades en la data que el calendari escolar de l'Institut Quercus marqui per a fer la sessió extraordinària d'avaluació de matèries suspeses de primer. Consultar l’apartat 3 Criteris generals d’avaluació i promoció de la matèria de les programacions de matèria de Batxillerat. Consultar l’apartat 4 Criteris i instruments d’avaluació i recuperació del crèdit de les programacions de crèdit dels Cicles Formatius.
 18. 18. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 18/ 55 AVALUACIÓ DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ: INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat del cicle formatiu serà continuada, integrada en el procés d’aprenentatge, tindrà en compte una organització modular i es farà per unitats formatives. A l’inici del curs el professorat informarà a l’alumnat dels continguts del currículum formatiu, de l’estructura dels mòduls professionals, dels objectius generals del cicle, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció del curs i superació del cicle. L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, l’assistència regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents mòduls professionals. Criteris generals d’avaluació i qualificació dels mòduls professionals La superació del mòdul professional (MP) s’obté amb la superació de les unitats formatives (UF) que el componen. L’avaluació de les unitats formatives es farà tenint en compte els resultats d’aprenentatge (RA) i els criteris d’avaluació (CA) de les unitats formatives. La qualificació de les UF i dels MP és numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. La qualificació final de cada MP s’obté com a mitjana ponderada de les qualificacions de cada UF, en funció del pes (ponderació) que es dóna a cadascuna d’elles. Les UF i els MP es superen amb una qualificació de 5 punts o superior. L’equip docent ha establert que la nota màxima de qualsevol prova de recuperació quedarà limitada de la forma següent: Les notes compreses entre 5 i 6,9 equivalen a un 5 de nota de recuperació. Les notes compreses entre 7 i 10 equivalen a un 6 de nota de recuperació. Les UF i els MP superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura per modificar una qualificació positiva atorgada; és a dir, no es poden repetir UF ja superades per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a segones convocatòries de recuperació ni d’altres) per incrementar-ne la qualificació positiva. Avaluacions parcials, avaluació final i recuperacions Durant el curs acadèmic es realitzaran dues sessions ordinàries, a més de l’avaluació final i una avaluació extraordinària. Per tal de superar aquelles unitats formatives pendents després de la sessió ordinària d'avaluació, l'alumnat disposarà d’una recuperació per a cadascuna de les unitats formatives pendents. La no superació de la recuperació implicarà la presentació voluntària a la convocatòria extraordinària de recuperació de final de curs.
 19. 19. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 19/ 55 La sessió d’avaluació final de tot l’alumnat es desenvoluparà en acabar les activitats lectives de les darreres unitats formatives. Es farà una sessió extraordinària per l’alumnat que hagi de superar les unitats formatives pendents. En el moment que un alumne/a tingui la totalitat dels mòduls professionals del cicle formatiu superats, té dret a sol·licitar l’expedició del títol corresponent. Les unitats formatives superades mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la modificació d’una qualificació positiva atorgada; és a dir, ni es poden repetir unitats formatives ja superades per millorar-ne les qualificacions, ni presentar-se a les convocatòries extraordinàries ni d’altres per incrementar-ne la qualificació positiva. Criteris d'avaluació i qualificació del MP de síntesi i recuperació A la darrera sessió ordinària d'avaluació del cicle, l'equip docent, de manera col·legiada, avaluarà i qualificarà el MP de síntesi de cada alumne/a. L'avaluació del MP de síntesi és global, contínua i integradora, i reflecteix el nivell d'autonomia en el treball personal i la capacitat de col·laboració i de cooperació del treball en equip. Durant tot el procés de desenvolupament del MP de síntesi es recullen el màxim d'informacions, des de registres del dia a dia, fins a les valoracions més concretes de cadascuna de les activitats, tant durant l'execució com una vegada fet el lliurament formal de l'activitat, i sense oblidar l'exposició oral del projecte. El MP de síntesi s’avaluarà positivament quan l'equip docent que l'hagi impartit apreciï que l'alumne/a ha assolit en un grau suficient els objectius terminals propis d’aquest MP i els objectius generals del cicle formatiu que s’hi recullen. En cas contrari, l’avaluació serà negativa. La nota del MP de síntesi es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. L’equip docent ha acordat què en cas que l’alumne/a suspengui el MP de síntesi, un cop realitzada l’exposició oral, haurà de tornar a presentar el dossier d’activitats en una data a concretar del mes de juny amb les modificacions establertes. La nota màxima de recuperació del MP de síntesi serà de 5 punts. Criteris d'avaluació i qualificació de la formació pràctica en centres de treball (FCT) En l’avaluació del MP de formació en centres de treball (FCT) es tindrà en compte la valoració feta per l’empresa, i prenent com a referència els objectius terminals, les activitats formatives de referència i els criteris generals d’avaluació en el decret pel qual s’estableix el currículum corresponent al cicle. L'avaluació del MP d'FCT serà continuada, durant l'estada de l'alumnat a l'empresa. El tutor d'FCT del cicle i la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa tindran en compte la valoració que l’alumnat en fa, a l’hora de determinar la seva idoneïtat i corregir-ne, si cal, les possibles deficiències, la qual cosa quedarà recollida en el quadern de pràctiques. En acabar el període de formació pràctica de cada alumne/a, la junta d’avaluació a proposta del tutor/a de FCT, determinarà l’avaluació final del MP de FCT, tenint present: L’informe de la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa La informació recollida en el quadern de pràctiques.
 20. 20. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 20/ 55 La formació pràctica en centres de treball s’expressarà en els termes “Apte” o “No apte”. Si és “Apte” anirà acompanyada d’una valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals recollides en el quadern de seguiment, en els termes de “Suficient”, “Bé, i “Molt Bé”. Reclamacions motivades per les qualificacions Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes i comunicades a l’alumne/a al final de cada mòdul professional, si no les resol directament la junta d’avaluació caldrà adreçar-les per escrit a la Direcció del centre en el termini de dos dies lectius. La Direcció del centre traslladarà la reclamació al departament corresponent per tal que, en reunió convocada a aquest efecte, estudiï si la qualificació s’ha donat d’acord amb els criteris d’avaluació establerts pel departament. A la vista de la proposta del departament i de l’acta de la junta d’avaluació, la Direcció del centre resoldrà la reclamació. L’existència de la reclamació i la resolució adoptada es faran constar a l’acta d’avaluació corresponent i es notificaran per escrit a la persona interessada. En la notificació s’indicaran els terminis i els procediments per recórrer la resolució adoptada. Si l’alumnat no està d’acord amb la resolució, podrà reiterar la reclamació, en el termini de cinc dies, mitjançant un escrit adreçat a la Direcció dels Serveis Territorials de la Catalunya Central. Repetició de mòduls o unitats formatives i nombre de convocatòries L’alumnat pot ser avaluat d’una unitat formativa, com a màxim, en quatre convocatòries ordinàries, excepte el mòdul de formació en centres de treball (FCT), que només ho pot ser en dues. Amb caràcter excepcional, l’alumnat pot sol·licitar una cinquena convocatòria extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres que condicionin o impedeixin el desenvolupament dels estudis. La Direcció del centre la resoldrà. Amb cada matrícula a les unitats formatives l’alumnat disposa del dret a dues convocatòries. L’alumnat que hagi perdut el dret a l’avaluació continuada o que abandoni, perd la convocatòria i es fa constar com a “No presentat” (NP). La presentació a la segona convocatòria, de recuperació, és voluntària. A l’alumnat que no s’hi presenti no se li comptarà la convocatòria extraordinària a efectes del còmput màxim i constarà com a no presentat (NP). Criteris de promoció de curs L’alumnat que, un cop realitzada la convocatòria extraordinària, hagi superat un nombre d’unitats formatives amb càrrega horària superior al 60% del conjunt planificat en el primer curs, es matricularà en el segon curs del cicle i haurà de cursar les unitats formatives pendents del primer curs. En cas contrari, es matricularà en les unitats formatives del primer curs del cicle i opcionalment en les unitats formatives del segon curs que no presentin incompatibilitat horària o curricular significativa, segons el projecte curricular del centre, i la disponibilitat de places. Tanmateix, el centre pot determinar en quines circumstàncies excepcionals, relacionades amb incompatibilitats curriculars o horàries, un/a alumne/a ha de matricular-se només en les unitats formatives de primer curs, malgrat haver superat el 60% de la durada horària del conjunt d’unitats formatives de primer curs.
 21. 21. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 21/ 55 L’alumnat de segon curs que tingui alguna/es unitats formatives pendents un cop passada la convocatòria extraordinària, haurà de repetir només aquelles unitats formatives no superades. Càlcul de la qualificació final del cicle formatiu. Per superar el cicle formatiu, cal que tots els mòduls professionals tinguin qualificació positiva i cal, a més, haver obtingut la valoració d’APTE en la formació en centres de treball. La qualificació final del cicle s’expressarà amb dues xifres decimals. Aquesta qualificació serà la mitjana, ponderada - per les hores respectives -, de les qualificacions de les unitats formatives. En conseqüència, en el càlcul de la qualificació final del cicle no es tindran en compte les qualificacions “apte” o “exempt”. A efectes de l’obtenció de la qualificació mitjana del cicle, els MP o les UF convalidades es qualifiquen amb un 5, i en el cas que els MP o UF superades en altres cicles que tinguin la mateixa denominació i currículum, i que siguin comuns a diversos cicles, es trasllada la qualificació obtinguda en el primer cicle en el qual s’ha cursat. Els mòduls professionals “Formació i Orientació Laboral” ( MP8 FOL) i “Empresa i Iniciativa Emprenedora” (MP 9 EIE) es convaliden i es qualifiquen amb un 5.
 22. 22. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 22/ 55 AVALUACIÓ DEL CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR D'ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FISICO-ESPORTIVES. L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat del Cicle formatiu serà continuada, integrada en el procés d’aprenentatge, tindrà en compte una organització modular i es farà per crèdits. A l’inici del curs, el professorat informarà a l’alumnat dels continguts del currículum formatiu, l’estructura dels crèdits, els objectius generals del cicle i els objectius terminals de cada crèdit, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció de curs i superació del cicle. L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, l’assistència regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents crèdits. Avaluacions trimestrals, avaluació final i recuperacions. En el curs acadèmic es realitzaran 3 sessions d’avaluació ordinàries, a més de l’avaluació final . L'alumnat del 1r curs que, després de la sessió d’avaluació ordinària, hagi de superar determinats crèdits, no disposarà de cap examen de recuperació i sols es realitzarà una Convocatòria Extraordinària de recuperació a final de curs. L'alumnat del 2n curs que, després de l'avaluació ordinària, hagi de superar algun crèdit, tindrà dret a un examen de recuperació que es farà a final de curs. L’examen de recuperació tindrà una nota màxima de 5 punts de la part recuperada i podrà fer mitjana amb la resta de notes i trimestres. La no superació de l’avaluació ordinària implicarà la presentació voluntària a la Convocatòria Extraordinària. Els continguts aprovats en extraordinària tindran una qualificació màxima de 5 punts. Els crèdits superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la modificació d’una qualificació positiva atorgada, és a dir, ni es poden repetir crèdits ja superats per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a les convocatòries extraordinàries ni d’altres) per incrementar-ne la qualificació positiva. Si l’alumne/a abandona algun dels crèdits i/o matèria, es fa constar com a “No Presentat” ( NP) als registres de qualificacions. Com a conseqüència consumeix una convocatòria. Criteris d'avaluació i qualificació dels crèdits. L'avaluació dels crèdits es realitzarà a partir del grau d’assoliment dels objectius terminals previstos en cadascun dels crèdits. L'avaluació dels crèdits lectius es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5, i negatives les restants. En el cas de l’alumnat que abandoni algun dels crèdits, es farà constar NO PRESENTAT i es consumirà convocatòria. El centre ha establert els següents criteris d'avaluació, en forma de percentatges: CCOONNCCEEPPTTEESS II PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTSS 90 % de la qualificació
 23. 23. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 23/ 55 AACCTTIITTUUDD 10 % de la qualificació El professor/a de cada crèdit explicarà, a l’inici de curs, com es distribueixen els percentatges de conceptes i procediments. L’actitud es qualifica de 0 a 1 punts (10 % de la qualificació). L’actitud farà referència a la participació i l’actitud general a classe. Dins els criteris d’avaluació es tindrà en compte l’avaluació de les capacitats claus de l’alumnat, (capacitat de resolució de problemes, organització en el treball, responsabilitat, treball en equip, autonomia, relació interpersonal i iniciativa.) enteses com aquelles capacitats que són majorment de tipus individual, més associades a conductes observables en l'individu i són, en conseqüència, transversals en el sentit que afecten molts llocs de treball i transferibles a noves situacions. En els crèdits organitzats en matèries separades (crèdits 1, 2, 3, 4), caldrà superar totes i cadascuna d'elles amb una qualificació mínima de 5 punts. En cas contrari, es considerarà el crèdit no superat i amb una qualificació màxima de 4 punts. Setmana d'exàmens. La darrera setmana ( 4 dies) de cada trimestre es destinarà a la realització dels exàmens i no es faran classes. S’intentarà que hi hagi un cap de setmana entremig. Criteris d'avaluació i qualificació del crèdit de Síntesi. En la darrera sessió ordinària d'avaluació del cicle, l'equip docent avaluarà i qualificarà, col·legiadament, el crèdit de Síntesi de cada alumne/a. L'avaluació del crèdit és global, contínua i integradora, i reflecteix el nivell d'autonomia en el treball personal i la capacitat de col·laboració i de cooperació del treball en equip. El crèdit de Síntesi obtindrà una avaluació positiva sempre que l'equip de professorat que l'hagi impartit apreciï que l'alumne ha assolit, en un grau acceptable, els objectius terminals propis del crèdit de Síntesi, i els objectius generals del cicle formatiu recollits en el crèdit de Síntesi. En cas contrari, l’avaluació serà negativa i caldrà ser recuperada. La nota del crèdit de Síntesi es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. Criteris d'avaluació i qualificació de la FCT. L'avaluació del crèdit d'FCT es realitzarà a partir dels objectius terminals, de les activitats formatives de referència i dels criteris generals d'avaluació establerts en el currículum del cicle formatiu. L'avaluació del crèdit d'FCT serà continua, durant l'estada de l'alumnat a l'empresa. El tutor/a d'FCT del cicle i la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa tindran en compte la valoració que l’alumnat en fa, a l’hora de determinar la seva idoneïtat i corregir-ne, si cal, les possibles deficiències, la qual cosa quedarà recollida en el quadern de pràctiques.
 24. 24. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 24/ 55 En acabar el període de formació pràctica de cada alumne/a, la junta d’avaluació, a proposta del tutor de FCT, determinarà l’avaluació final del crèdit de formació en centres de treball, tenint present l’informe, incorporat al quadern de pràctiques de la persona responsable de la formació a l’empresa. La Formació pràctica en Centres de Treball s’expressarà amb una única nota formulada en termes d'APTE o NO APTE. Si és apte, anirà acompanyada d’una valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals recollides en el Quadern de pràctiques, en els termes de “Suficient”, “Be” i “Molt Bé”. En el cas d’haver obtingut l’exempció total del crèdit de FCT, aquest es qualificarà amb l’expressió “exempt”. En el cas d’haver obtingut l’exempció parcial del crèdit d’FCT, aquest es qualificarà com a “apte” o “no apte” segons correspongui. Reclamacions motivades per les qualificacions. Les reclamacions respecte les qualificacions obtingudes i comunicades a l’alumne/a al final de cada crèdit, si no les resol directament la junta d’avaluació, caldrà adreçar-les per escrit al director/a del centre en el termini de dos dies lectius. La direcció traslladarà la reclamació al departament corresponent, el qual elaborarà una proposta; en base a aquesta proposta del departament i de l’acta de la junta d’avaluació, la direcció resoldrà la reclamació i ho notificarà a l’interessat/da per escrit. En la notificació s’indicarà tant els terminis com el procediment per recórrer. Repetició de crèdits i nombre de convocatòries. L'alumnat podrà cursar un crèdit tres vegades com a màxim, en el mateix centre docent i en un mateix cicle formatiu, a excepció del crèdit FCT, que es pot avaluar màxim 2 vegades. Podrà presentar-se a les convocatòries d'avaluació i qualificació d'un mateix crèdit, un màxim de 4 vegades, computant tant les ordinàries com les extraordinàries. Un cop exhaurides les quatre convocatòries, i per motius o circumstàncies de caràcter excepcional, l’alumnat podrà sol·licitar una cinquena convocatòria, de caràcter extraordinari, a la direcció del centre, qui la resoldrà mantenint el criteri de cursar un crèdit un màxim de tres vegades. La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. L'alumnat que no s’hi presenti no li comptarà la convocatòria a efectes del còmput màxim i constarà com a NO PRESENTAT. En el moment que un alumne tingui la totalitat dels crèdits del CF superats, té dret a sol·licitar l’expedició del títol corresponent a secretaria. Criteris de promoció de curs. L’alumnat que, un cop realitzada la convocatòria extraordinària, hagi superat un nombre de crèdits amb càrrega horària superior al 60% del conjunt dels crèdits del primer any, es matricularà a tos els crèdits de segon curs sempre i quan no hi hagi incompatibilitat d’horari ni curricular amb els crèdits i/o matèries no superades.
 25. 25. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 25/ 55 En cas contrari, es matricularà en el primer curs del cicle i podrà cursar els crèdits del segon any que no presentin incompatibilitat horària significativa o curricular, segons el projecte curricular del centre, i la disponibilitat de places. L’alumne/a de segon curs que tingui algun/s crèdit/s pendents, un cop passada la convocatòria extraordinària de recuperació, haurà de repetir només el/s crèdits i/o matèries no superats/des. Càlcul de la qualificació final del cicle formatiu. Per superar el cicle formatiu cal que tots els crèdits i tots els mòduls tinguin qualificació positiva, i cal haver obtingut la qualificació d'APTE en el crèdit de FCT La qualificació final del cicle de grau superior serà la mitjana aritmètica, ponderada per les hores respectives, de les qualificacions dels mòduls i dels crèdits que no es deriven d'un mòdul que componen el cicle, amb dues xifres decimals. En el càlcul de la qualificació final del cicle no es tindran en compte les qualificacions “apte”, “exempt” o “convalidat”. Presentació de l’alumnat a les Proves d’accés a la Universitat (PAU). Només pot presentar-se a les PAU l’alumnat que ha superat tots els crèdits (excepte FCT i crèdit de síntesi) en les convocatòries d’avaluació ordinàries.
 26. 26. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 26/ 55 L’AVALUACIÓ AL CFGS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA SOLAR TÈRMICA L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat del cicle formatiu serà continuada, integrada en el procés d’aprenentatge, tindrà en compte una organització modular i es farà per unitats formatives A l’inici del curs el professorat informarà a l’alumnat dels continguts del currículum formatiu, de l’estructura dels mòduls professionals, dels objectius generals del cicle, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció del curs i superació del cicle. L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, l’assistència regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents mòduls professionals. Criteris generals d’avaluació i qualificació dels mòduls professionals. La superació del mòdul professional (MP) s’obté amb la superació de les unitats formatives (UF) que el componen. L’avaluació de les unitats formatives es farà tenint en compte els resultats d’aprenentatge (RA) i els criteris d’avaluació (CA) de les unitats formatives. La qualificació de les UF i dels MP és numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. Les UF i els MP es superen amb una qualificació de 5 punts o superior. Les UF i els MP superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura per modificar una qualificació positiva atorgada; és a dir, no es poden repetir UF ja superades per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a segones convocatòries de recuperació ni d’altres) per incrementar-ne la qualificació positiva. La qualificació final de cada MP s’obté com a mitjana ponderada de les qualificacions de cada UF, en funció del pes (ponderació) que es dóna a cadascuna d’elles. Avaluacions parcials, avaluació final i recuperacions. Durant el curs acadèmic es realitzaran dues sessions ordinàries, a més de l’avaluació final i una avaluació extraordinària. Per tal de superar aquelles unitats formatives pendents després de la sessió ordinària d'avaluació, l'alumnat disposarà d’una recuperació per a cadascuna de les unitats formatives pendents. La no superació de la recuperació implicarà la presentació voluntària a la convocatòria extraordinària de recuperació de final de curs. La sessió d’avaluació final de tot l’alumnat es desenvoluparà en acabar les activitats lectives de les darreres unitats formatives. Es farà una sessió extraordinària per l’alumnat que hagi de superar les unitats formatives pendents. En el moment que un alumne/a tingui la totalitat dels mòduls professionals del cicle formatiu superats, té dret a sol·licitar l’expedició del títol corresponent. Les unitats formatives superades mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la modificació d’una qualificació positiva atorgada; és a dir, ni es poden repetir unitats formatives ja superades per millorar-ne les qualificacions, ni presentar-se a les convocatòries extraordinàries ni d’altres per incrementar-ne la qualificació positiva.
 27. 27. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 27/ 55 Criteris d'avaluació i qualificació de la formació pràctica en centres de treball (FCT). En l’avaluació del MP de formació en centres de treball (FCT) es tindrà en compte la valoració feta per l’empresa, i prenent com a referència els objectius terminals, les activitats formatives de referència i els criteris generals d’avaluació en el decret pel qual s’estableix el currículum corresponent al cicle. L'avaluació del MP d'FCT serà continuada, durant l'estada de l'alumnat a l'empresa. El tutor d'FCT del cicle i la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa tindran en compte la valoració que l’alumnat en fa, a l’hora de determinar la seva idoneïtat i corregir-ne, si cal, les possibles deficiències, la qual cosa quedarà recollida en el quadern de pràctiques. En acabar el període de formació pràctica de cada alumne/a, la junta d’avaluació a proposta del tutor/a de FCT, determinarà l’avaluació final del MP de FCT, tenint present: L’informe de la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa La informació recollida en el quadern de pràctiques. La formació pràctica en centres de treball s’expressarà en els termes “Apte” o “No apte”. Si és “Apte” anirà acompanyada d’una valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals recollides en el quadern de seguiment, en els termes de “Suficient”, “Bé, i “Molt Bé”. Reclamacions motivades per les qualificacions. Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes i comunicades a l’alumne/a al final de cada mòdul professional, si no les resol directament la junta d’avaluació caldrà adreçar-les per escrit a la Direcció del centre en el termini de dos dies lectius. La Direcció del centre traslladarà la reclamació al departament corresponent per tal que, en reunió convocada a aquest efecte, estudiï si la qualificació s’ha donat d’acord amb els criteris d’avaluació establerts pel departament. A la vista de la proposta del departament i de l’acta de la junta d’avaluació, la Direcció del centre resoldrà la reclamació. L’existència de la reclamació i la resolució adoptada es faran constar a l’acta d’avaluació corresponent i es notificaran per escrit a la persona interessada. En la notificació s’indicaran els terminis i els procediments per recórrer la resolució adoptada. Si l’alumnat no està d’acord amb la resolució, podrà reiterar la reclamació, en el termini de cinc dies, mitjançant un escrit adreçat a la Direcció dels Serveis Territorials de la Catalunya Central. Repetició d’Unitats Formatives i convocatòries. L’alumnat pot ser avaluat d’una unitat formativa, com a màxim, en quatre convocatòries ordinàries, excepte el mòdul de formació en centres de treball (FCT), que només ho pot ser en dues. Amb caràcter excepcional, l’alumnat pot sol·licitar una cinquena convocatòria extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres que condicionin o impedeixin el desenvolupament dels estudis. La Direcció del centre la resoldrà. Amb cada matrícula a les unitats formatives l’alumnat disposa del dret a dues convocatòries. L’alumnat que hagi perdut el dret a l’avaluació continuada o que abandoni, perd la convocatòria i es fa constar com a “No presentat” (NP).
 28. 28. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 28/ 55 La presentació a la segona convocatòria, de recuperació, és voluntària. A l’alumnat que no s’hi presenti no se li comptarà la convocatòria extraordinària a efectes del còmput màxim i constarà com a no presentat (NP) Criteris de promoció de curs. L’alumnat que, un cop realitzada la convocatòria extraordinària, hagi superat un nombre d’unitats formatives amb càrrega horària superior al 60% del conjunt planificat en el primer curs, es matricularà en el segon curs del cicle i haurà de cursar les unitats formatives pendents del primer curs. En cas contrari, es matricularà en les unitats formatives del primer curs del cicle i opcionalment en les unitats formatives del segon curs que no presentin incompatibilitat horària o curricular significativa, segons el projecte curricular del centre, i la disponibilitat de places. Tanmateix, el centre pot determinar en quines circumstàncies excepcionals, relacionades amb incompatibilitats curriculars o horàries, un/a alumne/a ha de matricular-se només en les unitats formatives de primer curs, malgrat haver superat el 60% de la durada horària del conjunt d’unitats formatives de primer curs. L’alumnat de segon curs que tingui alguna/es unitats formatives pendents un cop passada la convocatòria extraordinària, haurà de repetir només aquelles unitats formatives no superades. Càlcul de la qualificació final del cicle formatiu. Per superar el cicle formatiu, cal que tots els mòduls professionals tinguin qualificació positiva i cal, a més, haver obtingut la valoració d’APTE en la formació en centres de treball. La qualificació final del cicle s’expressarà amb dues xifres decimals. Aquesta qualificació serà la mitjana, ponderada - per les hores respectives -, de les qualificacions de les unitats formatives. En conseqüència, en el càlcul de la qualificació final del cicle no es tindran en compte les qualificacions “apte” o “exempt”. A efectes de l’obtenció de la qualificació mitjana del cicle, els MP o les UF convalidades es qualifiquen amb un 5, i en el cas que els MP o UF superades en altres cicles que tinguin la mateixa denominació i currículum, i que siguin comuns a diversos cicles, es trasllada la qualificació obtinguda en el primer cicle en el qual s’ha cursat. Els mòduls professionals “Formació i Orientació Laboral” ( MP8 FOL) i “Empresa i Iniciativa Emprenedora” (MP 9 EIE) es convaliden i es qualifiquen amb un 5. Presentació de l’alumnat a les Proves d’accés a la Universitat (PAU) Només pot presentar-se a les PAU l’alumnat que ha superat tots els mòduls professionals en les convocatòries d’avaluació ordinàries. L’AVALUACIÓ ALS ENSENYAMENTS ESPORTIUS L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat del Cicle formatiu serà continuada, integrada en el procés d’aprenentatge, tindrà en compte una organització modular i es farà per crèdits.
 29. 29. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 29/ 55 A l’inici del curs, el professorat informarà l’alumnat dels continguts del currículum formatiu, l’estructura dels crèdits, els objectius generals del cicle i els objectius terminals de cada crèdit, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció de curs i superació del cicle. L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, l’assistència regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents crèdits. Criteris d'avaluació i qualificació dels crèdits. L'avaluació dels crèdits es realitzarà a partir del grau d’assoliment dels objectius terminals previstos en cadascun dels crèdits. L'avaluació dels crèdits lectius es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5, i negatives les restants. En el cas de l’alumnat que abandoni algun dels crèdits, es farà constar “No presentat” (NP) i consumirà convocatòria. El professor/a de cada crèdit explicarà, a l’inici de curs o crèdit, com es distribueixen els percentatges d’avaluació. Els crèdits superats amb una qualificació de 5 o més mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la modificació d’una qualificació positiva atorgada, és a dir, ni es poden repetir crèdits ja superats per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a les convocatòries extraordinàries ni d’altres) per incrementar-ne la qualificació positiva. Per tal de superar aquells crèdits que tenen una qualificació inferior a 5, l'alumnat disposarà de la possibilitat de realitzar una recuperació. La no superació de la recuperació implicarà la presentació voluntària a la Convocatòria Extraordinària. En el cas del bloc comú i complementari la qualificació que s'obtingui en la recuperació de la part suspesa serà com a màxim de 6 punts. (només de la part suspesa). A aquesta qualificació se li aplicarà la resta de qualificacions obtingudes per l’alumne/a. Setmana de recuperacions i convocatòria extraordinària Els alumnes disposaran d’uns dies de recuperacions del 8, 9 i 10 de gener de 2018 i dos dies de recuperacions de convocatòria extraordinària (els dies 15 i 16 de gener) . Criteris d'avaluació i qualificació del bloc de formació pràctica. L'avaluació del BFP es realitzarà a partir dels objectius terminals, de les activitats formatives de referència i dels criteris generals d'avaluació establerts en el currículum del cicle formatiu. L'avaluació del BFP serà continua, durant l'estada de l'alumnat a l'empresa. El tutor/a del BFP del cicle i la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa tindran en compte la valoració que l’alumnat en fa, a l’hora de determinar la seva idoneïtat i corregir-ne, si cal, les possibles deficiències, la qual cosa quedarà recollida en el quadern de pràctiques. En acabar el període de formació pràctica de cada alumne/a, la junta d’avaluació, a proposta del tutor de BFP, determinarà l’avaluació final del crèdit de BFP, tenint present l’informe, incorporat al quadern
 30. 30. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 30/ 55 de pràctiques, de la persona responsable de la formació a l’empresa i la informació recollida en el quadern de pràctiques. El Bloc de Formació Pràctica es qualificarà amb una única nota formulada en termes d'APTE o NO APTE. Reclamacions motivades per les qualificacions. Les reclamacions respecte les qualificacions obtingudes i comunicades a l’alumne/a al final de cada crèdit, si no les resol directament la junta d’avaluació, caldrà adreçar-les per escrit al director/a del centre en el termini de dos dies lectius. La direcció traslladarà la reclamació al departament corresponent, el qual elaborarà una proposta; en base a aquesta proposta del departament i de l’acta de la junta d’avaluació, la direcció resoldrà la reclamació i ho notificarà a l’interessat/da per escrit. En la notificació s’indicarà tant els terminis com el procediment per recórrer. Repetició de crèdits i nombre de convocatòries. L'alumnat podrà presentar-se a les convocatòries d'avaluació i qualificació d'un mateix crèdit un màxim de 4 vegades, (a excepció del BFP, que es pot avaluar dues vegades), computant tant les ordinàries com les extraordinàries. La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. L'alumnat que no s’hi presenti no li comptarà la convocatòria a efectes del còmput màxim. Un cop exhaurides les quatre convocatòries, i per motius o circumstàncies de caràcter excepcional, l’alumnat podrà sol·licitar dues convocatòries, de caràcter extraordinari, al director/a del centre, que ho resoldrà. En el cas d’esgotar les 6 convocatòries, si l’alumne vol finalitzar els seus estudis, disposarà d’una sola oportunitat per superar el crèdit davant un tribunal designat, previ informe del centre. Criteris de promoció de curs. Per superar el nivell o el grau cal que tots els crèdits i tots els mòduls professionals tinguin qualificació positiva i cal, a més, haver obtingut la valoració de “apte” en el bloc de formació pràctica. Càlcul de la qualificació final del cicle formatiu. La nota final del grau mitjà s’expressarà amb un sol decimal i serà la que resulti d’obtenir la mitjana aritmètica simple de les notes assolides per l’alumne/a en els diferents crèdits del bloc comú, del bloc específic i del bloc complementari. També s’assignarà una nota final de primer nivell, la qual es calcularà seguint el mateix procediment. AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES PFI L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat del PFI serà continuada, integrada en el procés d’aprenentatge, tindrà en compte una organització competencial i es farà per mòduls.
 31. 31. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 31/ 55 A l’inici del curs, el professorat informarà l’alumnat dels continguts del currículum formatiu, l’estructura dels mòduls, els objectius generals, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció de curs i superació del PFI. L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, l’assistència regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents mòduls. Avaluacions trimestrals i avaluació final. Durant el curs acadèmic es realitzaran dues sessions d’avaluació ordinàries, a més de l’avaluació final i una avaluació extraordinària. Així, es faran un mínim, tres sessions d’avaluació durant el programa. La qualificació de “apte” en l’FCT és un requisit indispensable per a la superació d’un PFI. En cas que l’FCT sigui qualificada amb “no apte”, no es podrà fer el còmput de la qualificació global dels mòduls professionals. Per aquest motiu, es deixarà en blanc la qualificació global dels Mòduls professionals i la qualificació global PFI. A més, per aquests alumnes no es podrà generar el certificat final. L’avaluació final positiva requereix, com a mínim, el 70% d’assistència a les activitats de formació. Quan les absències estiguin justificades per raons de salut o circumstàncies personals o familiars greus o incorporació tardana, es podrà avaluar positivament un alumne/a sempre que superi el 50% d’assistència i faci les activitats de recuperació corresponents. Criteris d'avaluació i qualificació dels mòduls. L'avaluació dels mòduls lectius es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5, i negatives les restants. Per tal d’obtenir la qualificació trimestral del mòdul, s’aplicaran els criteris d’avaluació quan l’alumne/a obtingui, com a mínim, de la part de ccoonncceepptteess i de l’apartat de pprroocceeddiimmeennttss ((exercicis, pràctiques i treballs, ...) 5 punts. En cas contrari es considerarà el mòdul no superat. La no assistència i el retard a les sessions de classe afectaran negativament a la qualificació de l’actitud. Activitats d’avaluació. Totes les activitats què es duen a terme al llarg del curs són avaluables i per tant són considerades en l’avaluació trimestral. No existeix una jornada específica d’exàmens, sinó que aquests es van succeint quan finalitza un tema de manera natural. A la darrera setmana de cada trimestre es realitzarà l’avaluació i els alumnes podran exposar i sol·licitar temes que estimin oportuns a ser considerats en l’avaluació. Si un/a alumne/a, per qualsevol motiu (justificat o no), no es presenta a una prova parcial, el resultat què figurarà serà provisional, però l’alumne s’avaluarà posteriorment per poder modificar la qualificació a excepció de l'avaluació final que serà avaluat a partir de totes les dades que es disposin al respecte. Criteris d'avaluació i qualificació del Projecte Integrat.
 32. 32. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 32/ 55 La nota del PI es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. L’avaluació en l’àrea de formació general es desenvoluparà a mesura que es vagin corregint les activitats proposades en el dossier de l’alumne. Així, es podrà veure i constatar quines activitats han resultat més ben elaborades, en quines s’han presentat majors dificultats, etc. L’avaluació en la formació professional es durà a terme a partir de la observació. El professor anirà registrant les virtuts i les dificultats dels alumnes en cada un dels processos de manera que es podrà fer una idea general del grau l’assoliment de les competències treballades a la serralleria. El resultat final del treball corresponent al PI, serà clau per analitzar el nivell de correcció i precisió professional que es demana als alumnes. I té un pes del 10% de la nota de final dels mòduls de formació professional Avaluació de la FCT La qualificació global de l’FCT, segons la normativa vigent, és apte o no apte. L’avaluació del mòdul de formació en centres de treball (FCT) la farà la junta d’avaluació, tenint en compte la valoració feta per l’empresa, i prenent com a referència els objectius terminals, les activitats formatives de referència i els criteris generals d’avaluació determinats en el decret pel qual s’estableix el currículum corresponent del cicle. En acabar l’FCT, la persona responsable de la formació a l’empresa valorarà l’evolució de l’alumne/a, mitjançant un informe que incorporarà al quadern de pràctiques. La no superació de la FCT implica de manera directa la no acreditació de competències professionals i, per tant, la no obtenció del certificat acadèmic. Així doncs, la expulsió justificada de l’alumne del centre de FCT, implica la expulsió directa del curs ja que és del tot impossible la acreditació del mateix. Reclamacions motivades per les qualificacions. Les reclamacions respecte les qualificacions obtingudes i comunicades a l’alumne/a al final de cada trimestre, si no les resol directament la junta d’avaluació, caldrà adreçar-les per escrit al director/a del centre en el termini de dos dies lectius. La direcció traslladarà la reclamació al departament corresponent, el qual elaborarà una proposta; en base a aquesta proposta del departament i de l’acta de la junta d’avaluació, la direcció resoldrà la reclamació i ho notificarà a l’interessat/da per escrit. En la notificació s’indicarà tant els terminis com el procediment per recórrer davant del director/a dels Serveis Territorials. Càlcul de la qualificació final del PFI. Per superar el PFI cal que la mitjana de tots els mòduls formatius sigui igual a una qualificació positiva, i cal haver obtingut la qualificació d'APTE en el mòdul de Formació en Centres de Treball. La qualificació final del PFI és la mitjana aritmètica entre el mòdul professional i el mòdul formació general, amb dues xifres decimals.
 33. 33. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 33/ 55 5. CONCRECIÓ DE FORMES ORGANITZATIVES DE L’ALUMNAT, DELS PROFESSORS, DE L’ESPAI I DEL TEMPS QUE AFAVOREIXIN EL PROCÉS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE 5.1. Distribució horària general de les classes L’horari marc dels diversos cursos és el següent: ESO (30 h / setmana) Matí: cada dia es comença a les 8 h. i s’acaba a les 14:40 1r i 2n Batxillerat (30 h / setmana) Matí: cada dia de 8 a 14:40 h. Cicle formatiu de grau mitjà “Instal·lacions de producció de calor” (23 h /setmana)  Dilluns de 08:00 a 12:30 h.  Dimarts de 08:00 a 12:30 h.  Dimecres de 08:00 a 13:00 h.  Dijous de 08:00 a 13:00 h.  Divendres de 08:00 a 13:00 h. Cicle formatiu grau superior Activitats físiques (25 h/set. a 1r curs ) (26 h/set. a 2n curs)  1r A: Dilluns i divendres; 08:20 a 13:50h. Dimecres; de 08:20 a 14:05h. Dimarts i dijous; de 09:20 a 14:50h.  1r B: Dilluns; de 09:10 a 14:50h. Dimarts i dimecres; de 08:20 a 13:50h. Dijous; de 09:20 a 14:50h. Divendres de 09:15 a 14:50 h.  2n A: Dilluns; de 08:20 a 14:00 h. Dimarts; de 08:20 a 14:50h. Dimecres; de 9:20 a 14:50h. Divendres de 8:10 a 13:50 h.  2n B: Dilluns; de 08:20 a 13:45h. Dimarts; de 08:20 a 14:00h. Dimecres; de 08:20 a 13:50h. Dijous; de 09:20 a 14:50h. Divendres; de 8:20 a 14:50 h. Cicle formatiu grau superior Eficiència energètica ( 25 h/setmana)  Dilluns, dimarts i dijous de 15:00 a 21:30 h. Dimecres de 17:00 a 21:30 h. i Divendres de 16:00 a 19:00 h. Cicle d'Ensenyaments Esportius_ Tècnic d’esports de futbol
 34. 34. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 34/ 55  1r nivell (Fins el 03 de novembre). Dilluns de 09:20 a 14:50 h. Dimarts, dimecres i divendres de 8:20 a 13:50h Dijous de 08:20 a 14:50h.  1r nivell (Del 06 novembre al 19 gener). Dilluns de 09:20 a 14:50 h. Dimarts, dimecres i divendres de 8:20 a 13:50h  2n nivell (A partir del 22 gener). Dilluns, dimecres i divendres de 08:20 a 12:30h. Dimarts i dijous de 08:20 a 13:50h. Ensenyaments PFI (FIAP de serralleria) (32 h/setmana)  De dilluns a divendres de 8:00 a 14:40 h de setembre a març.  A partir d'abril tan sols vindran al centre dilluns i dimarts de 8:00 a 14:40 h., la resta de dies faran les pràctiques a les empreses (FCT). 5.2. Distribució horària del currículum comú i diversificat (ESO i Batxillerat) El repartiment horari setmanal del currículum és el següent: 1r ESO:  Matèries comunes: 30 hores 2n ESO:  Matèries comunes: 28 hores  Matèria optativa (1): 2 hores 3r ESO:  Matèries comunes: 28 hores  Matèria optativa: (1): 2 hores 4t ESO:  Matèries comunes: 21 hores  Matèries optatives (3): 9 hores 1r Batxillerat:  Matèries comunes (tutoria inclosa): 14 hores  Matèries de modalitat (3): 12 hores  Matèries optatives (1 de 4 hores o 2 de 2 hores): 4 hores 2n Batxillerat:  Matèries comunes (tutoria inclosa): 14 hores
 35. 35. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 35/ 55  Matèries de modalitat (3): 12 hores  Matèries optatives (1): 4 hores 5.3. Distribució dels crèdits per àrees o matèries i trimestres CODIS DE LES MATÈRIES D'ESO 1r 2n 3r 4t GRUPS ABCD ABCD ABCD ABC OBSERVACIONS Llengua catalana i literatura ELC1 ELC2 ELC3 ELC4 Llengua castellana i literatura ELS1 ELS2 ELS3 ELS4 Llengua estrangera Anglès EIA1 EIA2 EIA3 EIA4 Ciències de la naturalesa ECN1 ECNL1 ECN2 ECNL2 ECN3 ECNL3 - ECNL és hora de laboratori (grup partit) Ciències Socials ECS1 ECS2 ECS3 ECS4 Matemàtiques EMA1 EMA2 EMA3 EMA4 Educació Física EEF1 EEF2 EEF3 EEF4 Tecnologia ETE1 TECT1 ETE2 TECT2 ETE3 TECT3 - TECT és hora de taller (grup partit) Educació visual i plàstica EEV1 EEV2 - Música EMU1 - EMU3 - Religió ERE1 - - - Tutoria ETU1 ETU2 ETU3 ETU4 Cultura i valors ètics VAET1 VAET 2 VAET3 VAET4 VAET1 és matèria associada a la Tutoria Treball de síntesi / Projecte R. ESI1 ESI2 ESI3 EPR Matèries Optatives - (1) (2) (3)
 36. 36. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 36/ 55 OPTATIVES 2n ESO : Mat. Optatives 2n (1r quatrim.) Mat. Optatives 2n ESO (2nquatrim.) OECN6 El cor a tota màquina Prof. Lluís Latorre OECN6 El cor a tota màquina Prof. Lluís Latorre OEFR2 Introducció al francès Prof. Teresa Sáez OEFR2 Introducció al francès Prof. Teresa Sáez OEEF1 Activitats a la natura 1 Prof. Josep Busuldu OEEF1 Activitats a la natura 1 Prof. Josep Busuldu OEAL1 Introducció a l'alemany Prof. Rosa Gamisans OEAL1 Introducció a l'alemany Prof. Rosa Gamisans OEMA1 Fem Matemàtiques Prof. Alba Badia OEMA1 Fem Matemàtiques Prof. Alba Badia OELS3 Los medios de comunicación Prof. Antoni Rodríguez OELS3 Los medios de comunicación Prof. Antoni Rodríguez OEMU6 Conjunt instrumental Prof. Jordi Vilaginés OEMU7 FEM ÒPERA Prof. Jordi Vilaginés OPTATIVES 3r ESO : Mat. Optatives 3r ESO (1r quatrim.) Mat. Optatives 3r ESO (2n quatrim.) OECS5 Mitologia Prof. Salvador Soliva OECS5 Mitologia Prof. Salvador Soliva OELS4 Castellà: ¿Hablamos? Prof. Ester Cócera OELS4 Castellà: ¿Hablamos? Prof. Ester Cócera OEMA4 Emprenedoria Prof. Laura Llobet OEMA4 Emprenedoria Prof. Laura Llobet OEFR3 Francès Prof. Teresa Sáez OEFR3 Francès Prof. Teresa Sáez OECN5 Iniciació a l’òptica OECN5 Iniciació a l’òptica OEEF9 Ed. Física: «Esports de raquetes» Prof. Mel Bonet OEEF9 Ed. Física: «Mou-te ballant» Prof. Mel Bonet OEAL2 Alemany / Deutsch Prof. Rosa Gamisans OEAL2 Alemany / Deutsch Prof. Rosa Gamisans OEEV3 VIP OEEV3 VIP (3) Matèries optatives 4t ESO curs 16-17 OP1 OEFQ Física i Química Prof. Leslie Olalla / Marta Cases. OEMA2 Economia i emprenedors. Prof. Laura Llobet OELL Llatí Prof. Salvador Soliva OECAP Ciències aplicades a l'activitat professional. Prof. Mª Àngels Auguets OP2 OEBG Biologia i Geologia Prof. Martí Garcia
 37. 37. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 37/ 55 OETE Tecnologia Prof. Pep Ribalta OEFILO Filosofia Prof. Miquel Ramos OEIN Informàtica Prof. Cristina Segura OEVP1 Visual i plàstica Prof. Montse Farràs OEFQA Física i Quimica aplicada Prof. Leslie Olalla OP3 OEMU Música Prof. David Ges OEFR5 Francès Prof. Teresa Sáez OELC6 Arts escèniques Prof.. Dolors Tolosa OEIA1 Quercus in the word / Informàtica aplicada a les llengües estrangeres Prof. Mònica Gamisans OEIN Informàtica Prof. Pep Ribalta CODIS DE LES MATÈRIES DE BATXILLERAT Curs 1r BAT 2n BAT MATÈRIESCOMUNES Llengua catalana BLC1 BLC2 Llengua castellana BLS1 BLS2 Anglès BIA1 BIA2 Educació Física BEF1 - Filosofia i ciutadania BFI1 - Ciències per al món contemporani BCMC1 - Història de la filosofia - BFI2 Història - BHS MATÈRIESDEMODALITAT Matemàtiques BMA1 BMA2 Física BFS1 BFS2 Tecnologia Industrial (amb electrotècnia) BTI1 BTI2 Dibuix Tècnic BDT1 BDT2 Biologia BBI1 BBI2 Ciències de la Terra i del Medi ambient BTM1 BTM2 Matemàtiques per a Ciències Socials BMS1 BMS2 Economia i organització d’empreses BEO1 BEO2 Història de l’Art - HA Història del món contemporani BHM1 - Geografia - GG Llatí BLA1 BLA2
 38. 38. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 38/ 55 Literatura universal 0BLU - Literatura castellana - AS Grec BGR1 - Economia BEC1 - MATÈRIES OPTATIVES Francès - OBFR CIATE OBEF - Literatura catalana - OBLC Sociologia BSOCIO - Psicologia BPSICO - Química BQI1 BQI2 Electrotècnia - BET Estada a l’empresa - EM1 EM2 Treball de recerca - TdR MÒDULS A AVALUAR - CFGM INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR (IM 20) Mòduls professionals CFGM 2n curs de IPC Curs 2017 – 2018 MP 3 Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques MP 4 Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua MP 5 Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia solar MP 6 Configuració d’instal·lacions de gas i combustibles líquids MP 8 Configuració d’instal·lacions calorífiques MP 10 Empresa i iniciativa emprenedora MP 12 Síntesi MP 13 Formació en centres de treball CRÈDITS A AVALUAR - CFGS-ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSICOESPORTIVES Curs 1r 2n Jocs i activitats físiques recreatives per a animació- C1 C1 Activitats fisicoesportives individuals - C2 C2 Activitats fisicoesportives d'equip - C3 C3 Activitats fisicoesportives amb implements - C4 C4 C4 Fonam. biològics i bases del condicionament físic - C5 C5 C5 Primers auxilis - C7 C7 Salvament aquàtic - C8 C8
 39. 39. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 39/ 55 Metodologia didàctica de les activ. fisicoesportives - C10 C10 Animació i dinàmica de grups - C9 C9 Org. i gestió pet. empr. d'act. de temps lliure i socioeducat. - C6 C6 Activ. fís. per a persones amb discapacitats - C11 C11 Formació i orientació laboral - C12 C12 Formació en centres de treball - C13 C13 Crèdit de síntesi - C14 C14 MÒDULS A AVALUAR-CFGS-EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA SOLAR TÈRMICA Mòdul professional Unitats formatives MP 02 Gestió eficient de l’aigua en edificació UF1: Xarxes d’aigua i sanejament als edificis UF2: Eficiència de les instal·lacions d’aigua als edificis MP 04 Promoció de l’ús eficient de l’energia i de l’aigua UF1.Tècniques de màrqueting UF2. Accions divulgatives sobre l’ús de l’energia i l’aigua MP 05 Certificació energètica d’edificis UF1. Demanda energètica d’edificis UF2. Qualificació i certificació energètica d’edificis MP 07 Gestió del muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques UF1: Planificació del muntatge d’instal·lacions UF2 : Posada en servei d’instal·lacions UF3: Planificació del manteniment d’instal·lacions MP 10 FOL UF1 Incorporació al treball MP 11 EIE UF1: EIE MP 12 Projecte d’eficiència energètica i energia solar tèrmica UF1: Projecte d’eficiència energètica i energia solar tèrmica MP 14. Energia en xarxa UF 1: Casos d’estudi i actualitat, Xarxes intel·ligents. UF 2: Gestió de xarxes municipals UF 3: Energies renovables en l’àmbit municipal CRÈDITS A AVALUAR - ENSENYAMENTS ESPORTIUS : FUTBOL (LOGSE) CRÈDITS 1r nivell BLOCCOMÚ Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament I Entrenament esportiu I Fonaments sociològics de l’esport
 40. 40. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 40/ 55 Organització i legislació de l’esport Primers auxilis i higiene en l’esport BLOCESPECÍFIC Desenvolupament professional I Direcció d’equips I Metodologia de l’ensenyament i entrenament de futbol I Preparació física I Regles del Joc I Seguretat esportiva Tàctica i sistemes de joc I Tècnica individual i col·lectiva I B. Complemen- tari Terminologia específica catalana Fonaments de l’esport adaptat Bloc de Formació pràctica CRÈDITS 2n nivell BLOCCOMÚ Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II Entrenament esportiu II Teoria i sociologia de l’esport Organització i legislació de l’esport II BLOCESPECÍFIC Desenvolupament professional II (DP 2) Direcció d’equips II (DE 2) Metodologia ensenyament i entrenament futbol II (MT 2) Preparació Física II (PF 2) Regles del Joc II (RJ 2) Tàctica i sistemes de joc II (TA 2) Tècnica individual i col·lectiva II (TE 2) B. ComPlemen- Terminologia específica estrangera Equipaments esportius
 41. 41. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 41/ 55 tari Informàtica bàsica aplicada Bloc de formació pràctica CRÈDITS A AVALUAR - ENSENYAMENTS ESPORTIUS : BÀSQUET (LOE) CRÈDITS Cicle Inicial Bloc comú Bases del comportament esportiu Primers auxilis Activitat física adaptada i discapacitat Organització esportiva Bloc específic Formació del jugador en etapes inicials Direcció d’equips en etapes inicials Ensenyament del Basquetbol Tàctica d'atac i defensa en etapes inicials Bloc de formació pràctica CRÈDITS A AVALUAR . PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL.(PFI) FORMACIÓ GENERAL Estratègies i eines de comunicació. MFG 1 Entorn social i territorial. MFG 2 Estratègies i eines matemàtiques. MFG 3 Incorporació al món professional MFG 4 FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA Operacions bàsiques de fabricació. 3020 Soldadura i fusteria metàl·lica 3021 Fusteria d'alumini i PVC 3022 FORMACIÓ PROFESSIONAL COMÚ A TOTS ELS PERFILS Formacio en centres de treball MFCT Projecte integrat MPI Formació bàsica en prevenció de riscos laborals MPRL
 42. 42. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 42/ 55 5.4. Organització de l’alumnat per a atendre la diversitat (ESO) 1r cicle A 1r d'ESO es fan adaptacions a l'aula a aquells alumnes que ho necessiten i atencions grupals o individualitzades als alumnes amb més dificultats d'aprenentatge, sobretot en llengües i en matemàtiques, per tal de reforçar les competències bàsiques i que es concreten en plans individuals. Desdoblaments a 1r d’ESO: Matemàtiques, socials i anglès. Es fa1h de desdoblament setmanal per grup. A 2n d’ESO hi ha un grup flexible. En aquest grup s'adapten els continguts de les matèries de català, castellà, anglès i matemàtiques per tal que els alumnes amb més dificultats puguin assolir els continguts mínims i bàsics de cada nivell. Desdoblaments a 2n d’ESO: Socials . Es fa1h de desdoblament setmanal per grup. 2n cicle A 3r d'ESO també hi ha un grup flexible i una aula oberta. En el grup flexible s'adapten els continguts de les matèries de català, castellà, anglès i matemàtiques per tal que els alumnes amb més dificultats puguin assolir els continguts mínims i bàsics de cada nivell. L’aula oberta està pensada per atendre un grup reduït d’alumnes, aproximadament uns 8, amb dificultats conductuals, de 3r i 4t d’ESO. Aquests alumnes surten de la classe habitual durant 28 hores a la setmana (16 hores assisteixen a classe d’Aula oberta i 12 hores fan una estada en una empresa amb la qual l’Ajuntament i el centre han signat un conveni). La resta d’hores lectives assisteixen a classe amb el grup ordinari (2 hores més les lectures). Desdoblaments a 3r d’ESO: Socials . Es fa 1h de desdoblament setmanal per grup Desdoblaments a 4t d’ESO: Matemàtiques, català i castellà. 1h de desdoblament setmanal per grup
 43. 43. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 43/ 55 5.5. Distribució del professorat en els diversos equips docents El repartiment del professorat per equips docents és: El repartiment del professorat per equips docents és: 1r ESO 10 professors  1 coordinador (i tutor individual)  4 tutors de grup (i tutors individuals)  5 professors tutors individuals 2n ESO 12 professors:  1 coordinadora (i tutora individual)  4 tutors de grup (i tutors individuals)  7 tutors individuals (2 a mitja jornada i un EGIBA) 3r ESO 12 professors:  1 coordinadora (i tutora individual)  4 tutors de grup (i tutors individuals)  7 tutors individuals (un a mitja jornada i un EGIBA) 4t ESO 9 professors:  1 coordinadora (i tutora individual)  3 tutors de grup (i tutors individuals)  5 tutors individuals Batxillerat 10 professors:  1 coordinadora (i tutor individual)  5 tutors (i tutors individuals)  5 tutors individuals CFGM/CFGS EFI 4 professors:  1 tutor de grup  1 professora sense càrrec (1/2 jornada)  1 professor sense càrrec (1/2 jornada)  1 coordinador i tutor de grup CFGS AF 10 professors:
 44. 44. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 44/ 55  1 coordinador i tutor de grup  3 tutors de grup  1 cap d’ensenyaments d’esports i tutor de grup  1 cap d’estudis d’ensenyaments professionals  4 professors/es sense càrrec PFI 3 professors:  1 coordinador  1 tutor  1 professor sense càrrec (que pertany a dos equips docents) 5.6. Criteris d’assignació de les matèries optatives (Batxillerat) 1. La tria de l'alumne/a: es mira de respectar les primeres i segones opcions, sempre que no es contradiguin amb la resta de punts esmentats més avall. 2. L'itinerari de l'alumne/a: l'optativa assignada no ha de ser per força afí a l'itinerari de l'alumne/a, tot i que en alguns casos és recomanable que ho sigui. 3. L'opció de Religió: si algun alumne ha escollit l'opció de Religió a la matrícula, se li assigna automàticament la matèria optativa de Religió. 5.7. Distribució del professorat per àrees El repartiment del professorat per àrees és:  Llengua catalana : 5 professors/es de català.  llengua castellana: 5 professors de castellà (un fa mitja jornada de música i mitja de castellà) i una psicopedagoga.  Llengües estrangeres: 7 professors (un fa mitja jornada i una altra 2/3).  Matemàtiques i Economia: 7 professors (una és d’Economia).  Ciències experimentals: 8 professors. Inclou el seminari de Física i Química (Un fa 2/3 i un altre fa un terç d’experimentals i un terç de tecnologia)
 45. 45. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 45/ 55  Antropologicosocial: 12 professors. Inclou 1 psicopedagoga, ½ de Religió, 1 de Clàssiques, 1’5 de VIP (la que fa mitja també fa un terç d’anglès) , 1 de música, 1 de filosofia i 5 de socials (un d’ells EGIBA).  Tecnologia: 5 professors (un és 1/2 jornada, un és 2/3).  Educació física: 13 professors (hi ha un 2/3 i un que fa 1/3 EF més 1/3 PFI).
 46. 46. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 46/ 55 5.8. Espais del centre Els espais d’ús lectiu del centre són els següents: Aules: N’hi ha 28, repartides de la manera següent:  Planta baixa: 6  Primera planta: 10  Segona planta: 9  Mòdul prefabricat: 3 Cada grup-classe té una aula de referència. Les aules restants són usades per a les sessions de diversitat (matèries optatives, aula flexible, agrupaments, matèries de modalitat i optatives de Batxillerat...). Aules específiques:  2 tallers i aula d’automatismes (planta baixa, edifici annex): s’hi fan classes i pràctiques del CFGM.  2 aules de Tecnologia (planta baixa): s’hi fan pràctiques d’ESO, Batxillerat i CFGM.  Aula de Visual i plàstica s’hi fan classes d’ESO i Batxillerat.  Gimnàs (planta baixa) amb magatzem: s’hi fan classes d’ESO, Batxillerat i CFGS.  Sala d’actes (planta baixa): s’hi fan classes de CFGS i d’esports.  Pistes poliesportives: s’hi fan classes d’ESO, Batxillerat i CFGS.  Aula de música (primera planta): s’hi fan classes d’ESO i Batxillerat.  2 laboratoris (primera planta): s’hi fan classes d’ESO i Batxillerat.  Biblioteca (primera planta): s’hi fan classes d’ESO i Batxillerat.  2 aules d’informàtica (segona planta): s’hi fan classes d’ESO, Batxillerat i CF.  1 aula d'informàtica (primera planta , dins la biblioteca). S'hi fan classes d'ESO , BATX I CF  Aula 05: d’ús majoritari per a l’alumnat d’Aula oberta.  Aula d’idiomes (planta baixa): s’hi fan classes d’ESO i Batxillerat. L’alumnat de 3r, 4t ESO, Batxillerat i CFGS també fa ús del pavelló poliesportiu quan les instal·lacions del centre són plenes.
 47. 47. INSTITUT QUERCUS Sant Joan de Vilatorrada CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE Curs 2017-2018 Codi: CCC Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11 d'octubre 2017 Rev.: 2.4 Data: 11/10/17 Pàgina: 47/ 55 6. CRITERIS, ORGANITZACIÓ I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ TUTORIAL I D’ORIENTACIÓ DELS ALUMNES 6.1. L’acció tutorial El PLA D’ACCIÓ TUTORIAL concreta les activitats i funcions de la tutoria de grup i de la tutoria individual, i també la corresponsabilització de tot el professorat en el PAT del centre. L’objectiu de la formació integral de l’alumnat requereix que les intencions educatives tinguin una visió globalitzadora i totes les activitats educatives siguin orientadores. Les professores i els professors de cada equip docent s’han d’implicar en el coneixement de les aptituds i els interessos dels alumnes i, per tant, cal que hi hagi un treball en equip. La tutoria de grup és dinamitzada i coordinada per la tutora o el tutor, que esdevé una figura de referència cabdal de totes les actuacions i decisions educatives dirigides cap al grup d’alumnes corresponent. Les reunions setmanals amb el/la coordinador/a de nivell garanteixen aquesta actuació tutorial. La tutoria individual (a tots els cursos a excepció de CFGM i Superiors) té per objectiu l’orientació acadèmica, professional i personal de l’alumne/a. Tots els membres de l’equip docent de nivell tenen assignat un grupet d’alumnes des de l’inici de curs, amb els quals es procurarà tenir una relació el màxim d’individualitzada, personalitzada i cordial.  Funcions del tutor individual:  mantenir periòdicament entrevistes amb els alumnes i els pares/mares o tutors.  recollir la informació de cada alumne (entrevistes, preavaluacions, avaluacions) i anotar- la al dossier de tutoria.  fer-se càrrec dels conflictes o problemes que sorgeixin al centre amb l’alumne. Reflexió sobre els fulls d’incidències.  transmetre a l’alumne els acords de les sessions d’avaluació i de l’equip docent.  transmetre als professors les opinions o queixes de l’alumne, quan es cregui convenient.  vetllar pel màxim rendiment acadèmic dels alumnes tutoritzats, trobant formes de recuperació de les mancances i potenciació de les capacitats.  fer d’enllaç entre la família de l’alumne i el centre, recollint les seves opinions, suggeriments o queixes.

×